Page 1

Instrukcja obsługi ETC01107 04/2003

Instrukcja do oprogramowania w wersji 3.7.x Suplement do instrukcji oprogramowania 3.6.x NGA 2000 Instrukcja obsługi oprogramowania dla MLT lub analizatora CAT 200 oraz MLT lub modułu analizatora CAT 200 (połączonego z Platformą NGA 2000, MLT, CAT 200 lub analizatorem 7TFID)


ISTOTNE WSKAZÓWKI PRZECZYTAJ TO ZANIM ZACZNIESZ INSTALACJĘ! Emerson Process Management (Rosemount Analytical) projektuje, wytwarza i testuje swoje produkty tak, aby spełniały wszelkie krajowe i międzynarodowe standardy. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie produktami, należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Emerson Process Management (Rosemount Analytical). Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji: utraty życia, zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utraty gwarancji. •

Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z przyrządem i serwisowaniem.

Jeśli czegoś nie rozumiesz w instrukcji, zadzwoń do przedstawicielstwa Emerson Process Management (Rosemount Analytical) w celu uzyskania wyjaśnień.

Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.

Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu.

Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami. Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i prądu.

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy zatrudnić wykwalifikowany personel do instalowania, obsługi, aktualizowania, programowania i konserwacji.

Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez Emerson Process Management (Rosemount Analytical). Części nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie warunków pracy przyrządu, spowodować zagrożenie w miejscu pracy lub utratę gwarancji. Zamienniki nieoryginalne mogą spowodować pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie.

Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. 1 Wydanie 12/2002

2 Wydanie 04/2003

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Germany T +49 (0) 6055 884-0 F +49 (0) 6055 884-209 Internet: www.EmersonProcess.com


Oprogramowanie 3.7.x – suplement do oprogramowania 3.6.x

Spis treści 1 Kalkulator na poziomie modułu sterowania

Strona 1 - 14

2 PLC na poziomie modułu sterowania

Strona 1 - 28

3 Kalibracja systemu - Oprogramowanie wersja 3.7.x

Suplement 1- 34

4 Dodatkowe komendy protokołu AK - Oprogramowanie wersja 3.7.x Strona 1 - 3

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Spis treści

I


Oprogramowanie 3.7.x – suplement do oprogramowania 3.6.x

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Spis treści

II


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

Kalkulator na poziomie modułu sterowania (Platforma lub MLT, CAT 200 lub analizator TFID) 1

SYSTEM CALCULATOR – KALKULATOR SYSTEMOWY (NA POZIOMIE MODUŁU STEROWANIA) ZASADA DZIAŁANIA PROGRAMU SET-UP 1.1 WARTOŚĆI BIEŻĄCE (RZECZYWISTE WARTOŚCI ZMIERZONE) 1.2 WARTOŚCI STAŁE 1.3 WARTOŚCI PAMIĘCI 1.4 DRZEWO MENU DLA KALKULATORA SYSTEMOWEGO 1.5 1.5.1 Podmenu 'Signals' (‘Sygnały’) 1.5.2 Podmenu 'Programming' (‘Programowanie’)

2 2 4 5 5 6 7 9

2

WYSWIETLANIE WYNIKÓW KALKULATORA NA MINIWYKRESIE SŁUPKOWYM 2.1 TRYB WYŚWIETLANIA 2.2 PRZYPISANIE SYGNAŁÓW I DOGODNYCH NAZW

11 11 12

3

PRZYPISANIE DO WYJŚĆ ANALOGOWYCH SIO

14

RYSUNEK 1-1: MENU KALKULATORA SYSTEMOWEGO RYSUNEK 1-2 : PIRZYPISANIE SYGNAŁU KALKULATORA SYSTEMOWEGO RYSUNEK 1-4: PRZYPISANIE WARTOŚCI STAŁYCH RYSUNEK 1-5: PROGRAMOWANIE KALKULATORA SYSTEMOWEGO RYSUNEK 2-1: USTAWIANIE WYŚWIETLACZA POMIAROWEGO RYSUNEK 2-2: PRZYPISANIE SYGNAŁU WYBRANEJ PLATFORMY RYSUNEK 2-3: WYKAZ PRZYPISANYCH SYGNAŁÓW

6 7 9 10 11 12 13

TABELA 1-1: OPERATORZY KALKULATORA SYSTEMOWEGO TABELA 1-2: PULA WARTOŚCI BIEŻĄCYCH

3 4

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 1


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1 Kalkulator systemowy (na poziomie modułu sterowania) 1.1 Zasada działania programu set-up Ponieważ wykonanie zadawalających formuł matematycznych może być trudne do wykonania, stworzyliśmy składnię języka, która jest prosta do wprowadzenia i realizacji. Ponieważ zakładamy, że odbiorca lub pracownicy serwisu muszą ustawiać program tylko raz przy instalacji systemu, dopuszczalne jest, aby przygotować formularz, który jest wypełniany tylko liczbami. Dlatego istnieje znacząca różnica pomiędzy liczbami dodatnimi i ujemnymi. Operacje programu są oznaczone liczbami ujemnymi. Argumenty operacji (operandy), które są używane przez te operacje wejściowe są oznaczone liczbami dodatnimi. Te liczby dodatnie oznaczają sygnały, które są częścią puli sygnałów. Musimy także wiedzieć, że są używane różne klasy argumentów operacji. Oznacza to, że są używane różne klasy sygnałów w puli. Są to: • • •

Wartości bieżące (Rzeczywiste wartości zmierzone) Wartości stałe Wartości pamięci.

W każdej z klas występuje własna numeracja i operator decyduje, która klasa argumentów operacji jest znacząca.

Uwaga: Inaczej niż w poprzednich wersjach, które umożliwiały funkcjonowanie kalkulatora TYLKO z JEDNYM modułem analizatora MLT (AM) lub JEDNYM analizatorem MLT (lub CAT 200 odp. analizatora TFID) teraz kalkulator systemowy jest oparte na poziomie modułu sterownika (CM). Pozwala to włączyć WSZYSTKIE moduły analizatora odp. kanały MLT systemu analizatora NGA 2000 do obliczeń. Wyniki z kalkulatora systemowego mogą być na 2-8 wyjść analogowych programowalnego modułu SIO Input/Output. SIO jako moduł sterowania I/O jest umieszczony w platformie lub w MLT, CAT 200 oraz analizatorze TFID.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 2


Kalkulator na poziomie modułu sterowania W poniższej tabeli znajdują się aktualnie dostępne operacje programu (ujemne liczby) i ich znaczenie. Użyto tu zmiennej “IR” w celu wyliczenia aktualnej wartości pośredniej programu. Tabela 1-1: Operacje programu “System Calculator”. Numer operacji programu -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Akronim

Opis

ADD l SUB l DIV l MUL l ADDC c SUBC c DIVC c MULC c ADDM m SUBM m DIVM m MULM m STOM m

Dodaje bieżącą wartość argumentu operacji do IR (IR = IR + l) Odejmuje bieżącą wartość argumentu operacji od IR (IR = IR – l) Dzieli IR przez bieżącą wartość argumentu operacji (IR = IR / l) Mnoży IR przez bieżącą wartość argumentu operacji (IR = IR * l) Dodaje stałą wartość argumentu operacji do IR (IR = IR + c) Odejmuje stałą wartość argumentu operacji od IR (IR = IR – c) Dzieli IR przez stałą wartość argumentu operacji (IR = IR / c) Mnoży IR przez stałą wartość argumentu operacji (IR = IR * c) Dodaje wartość pamięci operacji do IR (IR = IR + m) Odejmuje wartość pamięci operacji od IR (IR = IR – m) Dzieli IR przez wartość pamięci operacji (IR = IR / m) Mnoży IR przez wartość pamięci operacji (IR = IR * m) Zapamiętuje IR jako bieżącą wartość pamięci i ustawia IR = 0.0 (m = IR; IR = 0) Zapamiętuje IR jako bieżący wynik i ustawia IR = 0.0 ( r = IR; IR = 0) Bez akcji (blokada miejsca) Konwertuje IR do wartości bezwzględnej (IR = |IR|) Koniec programu Tworzy pierwiastek kwadratowy z IR (IR = •IR) Neguje IR (IR = -IR) Powiększa IR (IR = IR + 1) Zmniejsza IR (IR = IR – 1) Tworzy odwrotność IR (IR = 1 / IR) Funkcja exp. (IR = eIR) Podnosi IR do potęgi wartość pamięci operacji (IR = IRm) Jeżeli IR > pierwszej wartości pamięci to IR = druga wartość pamięci w przeciwnym wypadku IR = trzecia wartość pamięci Jeżeli IR < pierwszej wartości pamięci to IR = druga wartość pamięci w przeciwnym wypadku IR = trzecia wartość pamięci Jeżeli IR = pierwszej wartości pamięci to IR = druga wartość pamięci w przeciwnym wypadku IR = trzecia wartość pamięci Logarytm naturalny z IR (IR = ln(IR)) Logarytm dziesiętny z IR (IR = log(IR))

-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25

STOR r NOP ABS EOP SQRT NEG INC DEC INV EXP POWM IF> m1 m2 m3

-26

IF< m1 m2 m3

-27

IF= m1 m2 m3

-28 -29

LN LOG

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 3


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1.2 Wartości bieżące (rzeczywiste wartości zmierzone)

W kalkulatorze platformowym mamy chwilową pulę sygnałów, która może zawierać do 25 sygnałów rzeczywistych. Pierwszych 10 sygnałów w tej puli są przypisane na stałe, reszta sygnałów jest nieprzypisana. 1-2: Wartość bieżąca puli Liczba Sygnał 1 Sygnał 2 Sygnał 3 Sygnał 4 Sygnał 5 Sygnał 6 Sygnał 7 Sygnał 8 Sygnał 9 Sygnał 10 Sygnał 11 Sygnał 12 Sygnał 13 Sygnał 14 Sygnał 15 Sygnał 25

Przypisanie Wynik 1 Wynik 2 Wynik 3 Wynik 4 Zarezerwowany Zarezerwowany Zarezerwowany Zarezerwowany Zarezerwowany Zarezerwowany Koncentracja MLT 1/CH1 Koncentracja CLD Temperatura MLT 2/CH3 Temperatura FID Nieprzypisany ........... Nieprzypisany

Typ przypisania ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony ustalony programowalny programowalny programowalny programowalny programowalny programowalny programowalny

Poprzez użycie numeru z pola sygnałów, determinujemy rzeczywisty argument operacji w programie kalkulatora. Przykład programu kalkulatora z górnymi sygnałami przypisanymi: Wynik 1 = (Stężenie MLT 1/CH1) + (Stężenie CLD) Krok (o+1) Krok (o+2) Krok (o+3) Krok (o+4) Krok (o+5) Krok (o+6) Krok (o+7)

-1 11 -1 12 -14 1 -17

ADD (Na początku pośredni wynik IR = 0) Sygnał 11 (Tutaj: stężenie MLT1/CH1) ADD Sygnał 12 (Tutaj: stężenie CLD) Zapamiętaj IR jako wynik Wynik 1 Koniec programu

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 4


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1.3 Wartości stałe Ta sama zasada została użyta dla wartości stałych. Posiadamy pulę nieprzypisanych wartości stałych. Przykład puli stałych wartości. Liczba Stała-1 Stała-2 Stała-3 Stała-4 Stała-5 .... Stała-21

Przypisanie 1.000000 10.00000 100.0000 1000.000 10000.00 ........... 500.0000

Poprzez użycie numeru z pola sygnałów determinujemy powtórnie stałe argumenty operacji w programie kalkulatora. Przykład programu kalkulatora, który wykorzystuje górne sygnały bieżące i przypisanie stałych: Wynik 1 = (Stężenie MLT 1/CH1) + 100 Krok (o+1)

-1

Krok (o+2)

11

Krok (o+3)

-5

Krok (o+4) Krok (o+5) Krok (o+6) Krok (o+7)

3 -14 1 -17

ADD (dodawanie poprzez użycie rzeczywistej klasy argumentu operacji) Rzeczywista wartość (wartość bieżąca) zapisana w 11 (tutaj: MLT1/CH1-stężenie) ADDC (dodawanie z użyciem stałej klasy argumentu operacji) Stała numer 3 (tutaj: 100.0) Zapamiętanie wyniku IR jako wynik Wynik 1 Koniec programu

1.4 Wartości pamięci Taka sama zasada jak dla wartości stałych jest również użyta dla wartości pamięci. Istnieje pula użwanych miejsc pamięci, do których są natychmiast wpisywane i zapamiętywane wyliczone wartości.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 5


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1.5 Drzewo menu dla kalkulatora systemowego Poniższy rysunek przedstawia drzewo menu i zmienne LON, które są przypisane do pojedynczych linii menu. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calculator... (Kalkulator systemowy...) • - System calculatorProgramming... Signals... Units... Scaling... Calculator is: Program error in step: Result Calculator 1: Result Calculator 2: Result Calculator 3: Result Calculator 4:

Enabled 0 0.1234 1234.5 123.45 98.765

CALCSTATUS CLCERRLINE CALC1RESULT CALC2RESULT CALC3RESULT CALC4RESULT

Rysunek 1-1: Menu Kalkulatora systemowego(System Calculator Menu)

W ustawieniu parametru 'Calculator is' pokazano funkcjonalność systemu kalkulatora. Możliwe są następujące stany: • • •

Disabled (niedostępny) Enabled (dostępny) posiada błąd programu Program Error (przy próbie włączenia)

W przypadku błędu programu w polu 'Program error in step:' wyświetlany jest krok programu, w którym wystąpił błąd. W przypadku, gdy nie ma błędu parametr ten równa się '0'.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 6


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1.5.1 Podmenu 'Signals' (“Sygnały”) Wartość bieżąca sygnału jest ustalona w podmenu 'Signals...’ (‘Sygnały’). System configuration and diagnostics…. (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calculator... (Kalkulator systemowy...) • Signals... (Sygnały…) • - Signals Signal number: Choose signal source module... Choose signal... Signal name: Signal comes from: Current signal value:

11

Concentration MLT/CH1 123.45 ppm View...

CALCSIGNUMC CALCSRCSEL_ CALCSIGSEL_ CALCSIGC CALCSRCC CALCVALC fct3: CASIGLST_

Rysunek 1-2 : Przypisanie sygnału kalkulatora systemowego Pojedyncze sygnały z puli (wybrane przez 'Signal number') są przypisane przez pierwsze wybranie modułu analizatora źródłowego (AM) odpowiedniego kanału analizatora dla żądanego sygnału, a następnie sama nazwa sygnału. Proszę zauważyć, że możliwe jest tylko zmodyfikowanie typu programowalnego numeru sygnału. Aby zrealizować wybór nazwy sygnału użyta jest właśnie zaimplementowana funkcja AM. Jest to używane dla małych wykresów słupkowych i dla wyjść analogowych modułu SIO. Jest to zmienny mechanizm SVCON/SVNAME. Ten mechanizm stwarza możliwość połączenia zmiennych LON z AM, które są wypisane w SVCONT enum. W zmiennej SVNAME wpisane są ciągi zrozumiałe dla człowieka. Jeśli chcemy przypisać sygnały nie poprzez menu, ale poprzez dostęp do zmiennej LON, należy wykonać następujące kroki: 1. Wprowadzić numer sygnału poprzez ustawienie CALCSIGNUMC. 2. Wprowadzić źródło sygnału poprzez ustawienie CALCSRCC w zmiennej tekstowej TAG dla żądanego kanału. 3. Ustawić CALC_ENTRYSIG (zamiast użycia CALCSIGC) na wyliczoną wartość, którą sygnał ma w zmiennej SVCONT.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 7


Kalkulator na poziomie modułu sterowania Możliwe jest pokazanie wykaz wszystkich pól sygnałów, które zostały zaprogramowane i przypisane na stałe. -- Signal List -List offset: Signal (o+1): Signal (o+2): Signal (o+3): Signal (o+4): Signal (o+5): Signal (o+6): Signal (o+7): Signal (o+8): Signal (o+9): Signal (o+10):

10 Concentration: MLT/CH1 Concentration: MLT/CH2 Concentration: MLT/CH3 Concentration: CLD Temperature: MLT/CH1 Temperature: MLT/CH2 Pressure: MLT/CH1 Flow: MLT/CH3 ????: ???? ????: ???? << Back... >>

LISTOFFSET MENU1LINE MENU2LINE MENU3LINE MENU4LINE MENU5LINE MENU6LINE MENU7LINE MENU8LINE MENU9LINE MENU10LINE fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 1-3: Wykaz przypisań sygnału

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 8


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

1.5.2 Podmenu 'Programming' (‘Programowanie’) Wartości stałe są konfigurowane w podmenu 'Programming..." (Programowanie…). System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calculator... (Kalkulator systemowy...) • Programming... (Programowanie…) • - Constants (1/3) Constant -1: Constant –2: Constant –3: Constant –4: Constant –5: Constant –6: Constant –6:

1.000000 10.00000 100.0000 1000.000 10000.00 100000.0 1000000

Programming...

CALCAC1 CALCAC2 CALCAC3 CALCAC4 CALCAC5 CALCAC6 CALCAC7 CALCPRG_

More...

fct5: CALCCONS2

Rysunek 1-4: Przypisanie wartości stałych System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calculator... (Kalkulator systemowy...) • Programming... (Programowanie…) • More... (Więcej…) • - Constants (2/3) Constant –8: Constant –9: Constant –10: Constant –11: Constant –12: Constant –13: Constant –14:

0.100000 0.010000 0.001000 0.000100 0.000010 0.000001 0.200000

CALCBC1 CALCBC2 CALCBC3 CALCBC4 CALCBC5 CALCBC6 CALCBC7

More... fct5: CALCCONS3

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 9


Kalkulator na poziomie modułu sterowania Po zapisaniu ustawień sygnałów można rozpocząć programowanie algorytmów kalkulatora. Jest to wykonywane w podmenu 'Programming...’ (‘Programowanie…’). System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calculator... (Kalkulator systemowy...) • Programming... (Programowanie…) • Programming... (Programowanie…) • -- Programming -Program offset (o): Step (o+1): Step (o+2): Step (o+3): Step (o+4): Step (o+5): Step (o+6): Step (o+7): Step (o+8): Step (o+9): Step (o+10):

0 -2 67 -4 -3 37 -8 1 -7 0 0 <<

Back...

LISTOFFSET ED_INT1 ED_INT2 ED_INT3 ED_INT4 ED_INT5 ED_INT6 ED_INT7 ED_INT8 ED_INT9 ED_INT0 >> fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 1-5: Programowanie kalkulatora systemowego Jeśli chcemy przypisać sygnały nie poprzez menu, ale poprzez dostęp do zmiennej LON musimy mieć świadomość, że: 1. Programowanie systemu PLC jest programowaniem kalkulatora systemu pośrednio poprzez edycję tablicy zmiennych ED_INTx. W celu rozróżnienia, które programowanie zostało użyte stworzono zmienną PROGTYP. Ustawienie PROGTYP = 0 oznacza, że chcemy programować kalkulator systemowy. Ustawienie PROGTYP = 1 oznacza, że chcemy programować system PLC. 2. Poprzez użycie zmiennej LISTOFFSET określamy, który fragment z całego oprogramowania chcemy zaprogramować. Na przykład: ustawienie LISTOFFSET = 60 oznacza, że używając ED_INT1...ED_INT10 modyfikujemy od 61 do 70 kroku oprogramowania.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 10


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

2 Wyświetlanie wyników kalkulatora na miniwykresie słupkowym Aby wyświetlić wyniki kalkulatora na miniwykresie słupkowym poszczególnego segmentu wyświetlacza opracowano architekturę wyświetlaczy słupkowych. Wszystkie sygnały, które są pokazywane na wyświetlaczu wersji dotychczasowych należą zawsze do wybieranych komponentów, to znaczy, że należą wszystkie do tego samego kanału AM lub modułu I/O, które są dołączone do niego. Aby pokazać wynik kalkulatora, który należy do CM musimy przypisać sygnały z różnych węzłów lub podwęzłów do poszczególnych modułów wykresu słupkowego. Dlatego wybraliśmy sposób, który pozwoli nam kompletne przypisanie wolnych sygnałów. Możemy także ustawić jednostki i limity zakresu wyników. I ostatecznie możemy przypisać własną nazwę sygnału do wykresów słupkowych. Dotychczas były pokazywane nazwy zapisane w zmiennej SVNAME. Dla większości sygnałów jest to wystarczające. Ale szczególnie dla sygnałów, które nie mają unikalnej funkcji (jak wyniki kalkulatora) chcemy pokazać konfigurowalne i dlatego bardziej intuicyjne nazwy sygnałów. Przez wynalezienie tych nowych struktur wyświetlania wykresów słupkowych szukamy także, aby mieć zachowanie, które może wypełnić aktualną funkcjonalność. Dlatego stworzyliśmy możliwość przypisywania sygnałów modułów I/Os i ich zaimplementowanych sygnałów SVCONT/SVNAME jak również zmiennej ANALOGOUTPUT/ANOPUNITS starszych wersji modułu I/O.

2.1 Tryb wyświetlania Dla każdego wybranego składnika możemy zestawić wyświetlacze wykresów słupkowych. To zestawienie może pokazywać sygnały z przygotowanej puli z dołączonych węzłów sieciowych. Aby mieć możliwość zgodności z aktualnymi wersjami oprogramowania tworzymy także tryb, który wyświetla sygnały tak jak są one wybrane przez same analizatory. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • Measurement display set-up... (ustawanie wyświetlania pomiaru) • -- Measurement display set-up (1/2)-Choose component module... Selected component module: Display mode for line 1: Display mode for line 2: Display mode for line 3: Display mode for line 4: Signal number for line 1: Signal number for line 2: Signal number for line 3: Signal number for line 4:

MLT/CH1 Disabled AnalyzerSelected PlatformSelected PlatformSelected 1 1 2 4

LINSRCSEL_ LINESRCMODC LINEDISPC1 LINEDISPC2 LINEDISPC3 LINEDISPC4 LINESIGNC1 LINESIGNC2 LINESIGNC3 LINESIGNC4

Signals Rysunek 2-1: Ustawianie wyświetlania pomiaru W górnym menu najpierw wybieramy składnik, który chcemy przypisać ("Choose component module...").

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 11


Kalkulator na poziomie modułu sterowania Używając czterech parametrów "Display mode for line x" (tryb wyświetlania dla linii x) wybieramy umocowanie 4 wykresów słupkowych. Disabled: Wykres słupkowy jest wyłączony. AnalyzerSelected: Wykres słupkowy otrzymuje sygnał ze zmiennej SVNAMEx wybranego modułu składnika (AM). To jest właśnie zaimplementowany i głównie używany tryb. PlatformSelected: Wykres słupkowy otrzymuje sygnał z puli sygnałów, która jest zainstalowana w samym module sterowania.

2.2 Przypisanie sygnałów i dogodnych nazw Jeśli używamy trybu sygnału 'PlatformSelected' musimy określić, czy numer sygnału puli ma być wyświetlany. Wybór tego numeru jest dokonywany we właściwej linii menu "Signal number for line x". Tera musimy określić tylko, jaki rodzaj sygnału znajduje się pod każdym numerem w puli. Jest to wykonywane następującym menu. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) • Measurement display set-up...(ustawanie wyświetlania pomiaru) • Signals... (Sygnały…) • - Assign mini-bargraph signals Signal number: Choose signal source module... Choose signal...

4

SGNSNUMC AUXSRCSEL_ AUXSIGSEL_

Signal description:

NOx-Calculation

SGNDESCRC

Signal comes from: Signal name:

Control Module Sys.-calculator 1

SGNSRCMODC SGNSRCSIGC fct3: AUXLIST_

View... Rysunek 2-2: Przypisanie sygnału wybrane z platformy

Możemy przypisać sygnały, które pochodzą z wszystkich zainstalowanych węzłów/podwęzłów i mają zmienną SVCONT/SVNAME. Co więcej przedstawiamy moduły I/O, które mają zmienną ANALOGOUTPUT / ANOPUNITS. Procedura jest następująca: Najpierw wybieramy numer sygnału, który chcemy przypisać. Następnie wybieramy źródło (węzeł / podwęzeł) z którego sygnał będzie pochodził. Po tym wybieramy sam sygnał z wybranego źródła. Z parametrem "Signal description", który jest edytowalną zmienną tekstową, mamy możliwość nadania dogodnej nazwy sygnału do wszystkich przypisanych sygnałów. Jeśli chcemy przypisać to nie przez menu, ale przez dostęp do zmiennej LON musimy wykonać następujące czynności: 1. Wprowadź numer sygnału przez ustawienie SGNSNUMC. 2. Wprowadź źródło sygnału przez ustawienie SGNSRCMODC na tekst zmiennej TAG żądanego kanału. 3. Ustaw SGN_ENTRYSIG (zamiast używać SGNSRCSIGC) na wartość wyliczana, którą sygnał ma w zmiennej SVCONT. 4. Wprowadź opis sygnału przez ustawienie SGNDESCRC.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 12


Kalkulator na poziomie modułu sterowania Pełny przegląd sygnałów w puli można uzyskać z następującego menu. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyka) • Measurement display set-up... (ustawanie wyświetlania pomiaru) • Signals... (Sygnały…) • View... (podgląd) • - Signal List Signal offset (o): Signal 1+o: Description: Signal 2+o: Description: Signal 3+o: Description: Signal 4+o: Description: Signal 5+o: Description: <<

0 Sys.-calculator 1: Control Module Sum of CO and CO2 Sys.-calculator 2: Control Module SysCalc2 Sys.-calculator 3: Control Module SysCalc3 Sys.-calculator 4: Control Module SysCalc4 ????: ???? ???? Back... >>

LISTOFFSET MENU1LINE MENU2LINE MENU3LINE MENU4LINE MENU5LINE MENU6LINE MENU7LINE MENU8LINE MENU9LINE MENU10LINE fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 2-3: Wykaz przypisanych sygnałów

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 13


Kalkulator na poziomie modułu sterowania

3 Przypisanie do wyjść analogowych SIO Przypisanie wyników kalkulatora systemowego do wyjścia analogowego płyty SIO jest realizowane przez rozszerzenie typów wybieranych modułów. Teraz jest także możliwe wybranie samej platformy z własnymi sygnałami (wyniki kalkulatora). Oznacza to, że dodaliśmy zmienną SVCONT/SVNAME do węzła/podwęzła 0 (platforma). Tutaj przypisaliśmy następnie nowe zmienne CALCxRESULT kalkulatora systemowego.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)]

Kalkulator CM

Strona 14


PLC na poziomie modułu sterowania

PLC na poziomie modułu sterowania (Platforma lub MLT, CAT 200, oraz analizator TFID)

Zawartość 1

PRZEGLĄD FUNKCJI

3

2

ZASADA DZIAŁANIA PROGRAMU SETUP

4

3

OPERATORY

5

4

SYGNAŁY WEJŚCIOWE

6

5

SYGNAŁY WYJŚCIOWE

7

6

DZIAŁANIA

9

7

LOGIKA STEROWANA CZASEM 7.1 TRYB OPÓŹNIENIA WŁĄCZENIA 7.2 TRYB OPÓŹNIENIA WŁĄCZENIA 7.3 TRYB POWTARZANEGO IMPULSU 7.4 TRYB POJEDYNCZEGO IMPULSU 7.5 TRYB POJEDYNCZEGO IMPULSU Z PONOWNYM WYZWALANIEM 7.6 TRYB POJEDYNCZEGO IMPULSU WSTRZYMANEGO 7.7 TRYB IMPULSU WYZWALANEGO ZEGAREM 7.8 TRYB LICZNIKA DRZEWO MENU DLA SYSTEMU PLC 8.1 PODMENU 'SIGNALS' 8.1.1 Wykaz sygnałów wejściowych 8.1.2 Wykaz sygnałów wyjściowych 8.2 PODMENU 'ACTIONS' 8.2.1 Wykaz działań 8.3 PODMENU 'TIMERS' 8.4 PODMENU 'PROGRAMMING' 8.5 PODMENU 'RESULTS' APLIKACJE STEROWANIE STRUMIENIEM Z AKTYWNĄ KALIBRACJĄ SYSTEMOWĄ 9.1 PRZEŁĄCZNAIE ZDALNYCH ZAWORÓW Z AKTYWNĄ KALIBRACJĄ 9.2

10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 25 27

8

9

SYSTEMOWĄ

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 1


PLC na poziomie modułu sterowania

Wykaz używanych rysunków RYSUNEK 1-1: SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU PLC RYSUNEK 7-1: BLOK FUNKCYJNY TIMERA RYSUNEK 7-2: SCHEMAT TRYBU TIMERA OFF-DELAY RYSUNEK 7-3: SCHEMAT TRYBU TIMERA ON-DELAY RYSUNEK 7-4: SCHEMAT TRYBU TIMERA Z POWTARZANYM IMPULSEM RYSUNEK 7-5: SCHEMAT TRYBU TIMERA Z POJEDYNCZYM IMPULSEM RYSUNEK 7-6: SCHEMAT TRYBU TIMERA Z POJEDYNCZYM IMPULSEM WYZWALAJĄCYM RYSUNEK 7-7: SCHEMAT TRYBU TIMERA Z POJEDYNCZYM IMPULSEM BLOKUJĄCYM RYSUNEK 7-8: SCHEMAT TRYBU TIMERA Z IMPULSEM WYZWALANYM ZEGAREM RYSUNEK 7-9: SCHEMAT TRYBU LICZNIKA RYSUNEK 8-1: Menu SYSTEMU PLC RYSUNEK 8-2 : PRZYPISANIE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH SYSTEMU PLC RYSUNEK 8-5 : PRZYPISANIE DZIAŁAŃ SYSTEMU PLC RYSUNEK 8-6: WYKAZ PRZYPISANYCH DZIAŁAŃ RYSUNEK 8-7: USTAWIANIE TIMERÓW SYSTEMU PLC RYSUNEK 8-8: WYKAZ KONFIGURACJI TIMERA RYSUNEK 8-9: WYŚWIETLANIE STANU TIMERA RYSUNEK 8-10: PROGRAMOWANIE SYSTEMU PLC RYSUNEK 8-11: WYŚWIETLANIE WYNIKÓW SYSTEMU PLC

3 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 19 20 21 22 22 23 24

Wykaz używanych tabel TABELA 3-1: OPERATORY SYSTEMU PLC TABELA 4-1: PRZYKŁAD PULI SYGNAÓW WEJŚCIOWYCH TABELA 5-1: PULA SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH TABELA 5-2: PRZYKŁAD PROGRAMU PLC UŻYWAJĄCEGO SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH TABELA 5-3: PRZYKŁAD PRZKAŹNIKA FLIP-FLOP JAKO PROGRAMU PLC TABELA 6-1: PRZYKŁAD PULI DZIAŁAŃ TABELA 6-2: PRZYKŁAD PROGRAMU PLC UŻYWAJĄCEGO DIZAŁAŃ TABELA 8-1: RÓŻNE TRYBY TIMERA ZWIĄZANE ZNACZENIE INNYCH PARAMETRÓW

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

5 6 7 8 8 9 9 21

Strona 2


PLC na poziomie moduĹ&#x201A;u sterowania

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 3


PLC na poziomie modułu sterowania

2.

Zasada działania programu Setup

Ponieważ wykonanie zadawalających formuł matematycznych może być trudne do wykonania, stworzyliśmy składnię języka, która jest prosta do wprowadzenia i realizacji. Ponieważ zakładamy, że odbiorca lub pracownicy serwisu muszą ustawiać program tylko raz przy instalacji systemu, dopuszczalne jest, aby przygotować formularz, który jest wypełniany tylko liczbami. Dlatego istnieje znacząca różnica pomiędzy liczbami dodatnimi i ujemnymi. Operacje programu są oznaczone ujemnymi numerami. Argumenty operacji (operandy), które są używane przez te operacje wejściowe są oznaczone liczbami dodatnimi. Te liczby dodatnie oznaczają sygnały, które są częścią puli sygnałów. Musimy także wiedzieć, że są używane różne klasy argumentów operacji. Oznacza to, że są używane różne klasy sygnałów w puli. Są to: • • •

Wartości bieżące (Rzeczywiste wartości zmierzone) Wartości stałe Wartości pamięci.

W każdej z klas występuje własna numeracja i operator decyduje, która klasa argumentów operacji jest znacząca.

Uwaga: Inaczej niż w poprzednich wersjach, które umożliwiały funkcjonowanie kalkulatora TYLKO z JEDNYM modułem analizatora MLT (AM) lub JEDNYM analizatorem MLT (lub CAT 200 odp. analizatora TFID) teraz kalkulator systemowy jest oparte na poziomie modułu sterownika (CM). Pozwala to włączyć WSZYSTKIE moduły analizatora odp. kanały MLT systemu analizatora NGA 2000 do obliczeń. Wyniki z kalkulatora systemowego mogą być na 2-8 wyjść analogowych programowalnego modułu SIO Input/Output. SIO jako moduł sterowania I/O jest umieszczony w platformie lub w MLT, CAT 200 oraz analizatorze TFID.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 4


PLC na poziomie modułu sterowania

2 Operatory W poniższej tabeli znajdziemy wszystkie aktualnie dostępne operatory (liczby ujemne) i ich znaczenie. W ten sposób jest używany akronim "IR" dla wyników wyliczeń pośrednich programu PLC. TABELA 3-1: Operatory systemu PLC Numer operatora -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Akronim Opis NOP OR AND INVERT STORE CLEAR END SET LOAD IF i1 i2

-11

CALL

brak działania połączenie OR sygnałów wejściowych z następującym ID; zapisane do IR połączenie AND sygnałów wejściowych z następującym ID; zapisane do IR odwrócenie IR ustawienie/skasowanie sygnału wyjściowego z następującym ID wg IR skasowanie IR koniec programu ustawienie IR załaduj IR wg sygnału wejściowego z następującym ID; jeśli IR = prawda to IR = sygnał wejściowy z 1-szym następującym ID w przeciwnym razie IR = sygnał wejściowy z 2-gim następującym ID wywołanie działania wg IR przez użycie następującego ID z puli działań

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 5


PLC na poziomie modułu sterowania

4 Sygnały wejściowe W platformie PLC mamy pulę sygnałów dla sygnałów wejściowych. Pierwszą część w tej puli stanowią przypisania na stałe, resztę stanowią sygnały, które można dowolnie przypisywać. TABELA 4-1: Przykładowa pula sygnałów wejściowych ID sygnału Przypisanie typ przypisania ID 1 PLC Result 1 stałe 2 PLC Result 2 stałe 3 PLC Result 3 stałe .. .. stałe 15 PLC Result 15 stałe 16 PLC Memory 1 stałe 17 PLC Memory 2 stałe .. .. stałe 30 PLC Memory 15 stałe 31 PLC Timer1 Out stałe 32 PLC Timer2 Out stałe 33 PLC Timer3 Out stałe 34 PLC Timer4 Out stałe 35 PLC Timer5 Out stałe 36 PLC Timer6 Out stałe 37 PLC Timer7 Out stałe 38 PLC Timer8 Out stałe 39 zarezerwowane stałe 40 zarezerwowane stałe 41 System-DIO-Board 1 Input 1 stałe 42 System-DIO-Board 1 Input 2 stałe .. .. stałe 47 System-DIO-Board 1 Input 7 stałe 48 System-DIO-Board 1 Input 8 stałe 49 System-DIO-Board 2 Input 1 stałe 50 System-DIO-Board 2 Input 2 stałe .. .. stałe 55 System-DIO-Board 2 Input 7 stałe 56 System-DIO-Board 2 Input 8 stałe 57 System-Pump 1 stałe 58 System-Pump 2 stałe .. .. stałe 62 zarezerwowane stałe 63 On-Signal stałe 64 Off-Signal stałe 65 MLT1/CH1-Failure programowalne 66 MLT1/CH1-Conc.Low-Low programowalne 67 MLT1/CH3-Flow Low programowalne 68 FID-Cal. in progress programowalne 69 CLD-Maintenance request programowalne 70 Control Module-SYS:Valve1 programowalne 71 Control Module-SYS:Valve2 programowalne 72 Control Module-SYS:Valve3 programowalne .. .. programowalne 127 nieprzypisane programowalne 128 nieprzypisane programowalne

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 6


PLC na poziomie modułu sterowania

5 Sygnały wyjściowe Taka sama zasada jak dla sygnałów wejściowych jest stosowana dla sygnałów wyjściowych. Mamy pulę używanych miejsc buforowych, gdzie mogą być przechowywane obliczenia pośrednie. Zawartość tych buforów może być używana do dalszego przetwarzania. TABELA 5-1: Pula sygnałów wyjściowych ID sygnału 1 2 3 .. .. 14 15 16 17 .. .. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .. 56 57 58 59 .. 69 70

Przypisanie Result 1 Result 2 Result 3 .. .. Result 14 Result 15 Memory 1 Memory 2 .. .. Memory 14 Memory 15 Timer 1 Input1 Timer 2 Input1 Timer 3 Input1 Timer 4 Input1 Timer 5 Input1 Timer 6 Input1 Timer 7 Input1 Timer 8 Input1 zarezerwowane zarezerwowane Timer 1 Input2 Timer 2 Input2 Timer 3 Input2 Timer 4 Input2 Timer 5 Input2 Timer 6 Input2 Timer 7 Input2 Timer 8 Input2 zarezerwowane zarezerwowane .. zarezerwowane System-Pump 1 System-Pump 2 zarezerwowane .. zarezerwowane zarezerwowane

Typ przypisania zmienna LON w pełni użyteczna (PLCRESULT1) zmienna LON w pełni użyteczna (PLCRESULT2) zmienna LON w pełni użyteczna (PLCRESULT3) zmienna LON w pełni użyteczna zmienna LON w pełni użyteczna zmienna LON w pełni użyteczna (PLCRESULT14) zmienna LON w pełni użyteczna (PLCRESULT15) przechowywanie wyniku pośredniego przechowywanie wyniku pośredniego przechowywanie wyniku pośredniego przechowywanie wyniku pośredniego przechowywanie wyniku pośredniego przechowywanie wyniku pośredniego użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera użycie zależne od trybu timera

zmienna LON w pełni użyteczna (SYSPUMP1) zmienna LON w pełni użyteczna (SYSPUMP2)

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 7


PLC na poziomie modułu sterowania W puli sygnałów wyjściowych wyniki Results1..15 są przypisane jako tablica zmiennej LON w pełni użytecznej. Mogą być także zaimplementowane w funkcji STCONT/STNAME. Tak więc wyniki (PLC Results) mogą być połączone z wyjściami cyfrowymi DIO lub przekaźnikami SIO. Są one także zaimplementowane w funkcji SVCONT/SVNAME. Tak więc można połączyć je z wyjściami analogowymi SIO, wyświetlaczem wykresu słupkowego i sygnałami kalkulatora systemowego. Używając ID sygnału z puli sygnałów możemy określić wejście odpowiadające operandom sygnału wyjściowego w programie PLC. Poniżej pokazano przykłady, które używają przypisania sygnału z "TABELI 4-1: Przykładowa pula sygnałów wejściowych ".

Result1 = (MLT1/CH1-Failure) OR (MLT/CH1-Conc.Low-Low) OR (DIO1-Input5) TABELA 5-2: Przykład programu PLC używającego sygnałów wejściowych i wyjściowych Krok (o+1) Krok (o+2) Krok (o+3) Krok (o+4) Krok (o+5) Krok (o+6) Krok (o+7)

-2 65 66 45 -5 1 -7

OR (na początku wynik pośredni IR = 0) sygnał wejściowy 65 (tutaj: MLT1/CH1-Failure) sygnał wejściowy 66 (tutaj: MLT/CH1-Conc.Low-Low) sygnał wejściowy 45 (System-DIO-Board 1 Input 5) zapis IR do bufora wyjściowego sygnał wyjściowy 1 (PLC Result 1) Koniec programu

Przekaźnik Flip-Flop Ustawienie (DIO1-Input5) 0 0 1 1

skasowanie (DIO1-Input6) 0 1 0 1

wyjście (Result5) ostatnie wyjście 0 1 1

TABELA 5-3: Przykład przekaźnika Flip-Flop jako programu PLC Krok (o+1) -9 LOAD (załaduj) Krok (o+2) 46 IR = 'Reset' ->sygnał wejściowy 46 (System-DIO-Board 1 Input 6) Krok (o+3) -10 Jeśli (Reset = 1) Krok (o+4) 64 to IR = 0 Krok (o+5) 5 albo IR = ostatnie wyjście (PLC Result 5) Krok (o+6) -5 STORE (zapamiętaj) Krok (o+7) 30 w pamieci Memory15 Krok (o+8) -9 LOAD (załaduj) Krok (o+9) 45 IR = 'Set' ->sygnał wejściowy 45 (System-DIO-Board 1 Input 5) Krok (o+10) -10 Jeśli (Set = 1) Krok (o+11) 63 to IR = 1 Krok (o+12) 30 albo pamięć Memory15 Krok (o+13) -5 STORE (zapamiętaj) Krok (o+14) 5 na wyjściu (PLC Result 5) Krok (o+15) -7 Koniec programu

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 8


PLC na poziomie modułu sterowania

6 Działania Taka sama zasada jak dla sygnałów wejściowych i wyjściowych jest stosowana do działań Mamy pulę, gdzie dostępne działania różnych modułów mogą być przypisane. Używając ID działań z tej puli pojedyncze działania mogą być wywołane według wyników pośrednich, które są wyliczane w programie PLC. TABELA 6-1: Przykład puli działań ID działania 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20

Przypisanie MLT1/CH1-AM:Zero-Cal MLT1/CH1-HoldAnalogOutput MLT1/CH3-ExtStatus1 MLT1/CH2-External failure Control Module-SYS:Zero-Cal Control Module-SYS:Cancel-Cal nieprzypisane nieprzypisane .. .. nieprzypisane nieprzypisane

typ przypisania programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne programowalne

Poniżej podano przykład, który używa przypisania sygnałów z "TABELI 4-1: Przykładowa pula sygnałów wejściowych " i "TABELI 6-1: Przykład puli działań " MLT1/CH1-AM:Zero-Cal = /(MLT1/CH3-Flow Low) AND (DIO1-Input5) Oznacza to: Początek zerowej kalibracji MLT1/CH1, jeśli przepływ MLT1/CH3 nie jest zbyt mały a wejście cyfrowe 5 DIO Board 1 rośnie. TABELA 6-2: Przykład programu PLC używającego działań Krok (o+1) -2 OR (na początku wynik pośredni IR = 0) Krok (o+2) 67 Sygnał wejściowy 67 (tutaj: MLT1/CH3-Flow Low) Krok (o+3) -4 odwrócenie IR (tworzy "/(MLT1/CH3-Flow Low)" ) Krok (o+4) -3 AND (aktualny IR z następującymi sygnałami wejściowymi) Krok (o+5) 37 Sygnał wejściowy 37 (System-DIO-Board 1 Input 5) Krok (o+5) -8 wykonanie działania Krok (o+6) 1 Działanie-ID 1 (tutaj: MLT1/CH1-AM:Zero-Cal) Krok (o+7) -7 Koniec programu

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 9


PLC na poziomie modułu sterowania

7 Logika sterowana czasem Aby wykonać sterowania logiką zależną od czasu, konieczne jest użycie timerów. Timery pozwalają na zrealizowanie: Opóźnienia wyłączenia Opóźnienia włączenia fal prostokątnych z konfigurowalną szerokością impulsu Funkcji timera ze startem sterowanym przez datę i godzinę Aby uzyskać wszystkie te możliwe funkcje, timery są zaimplementowane w różnych trybach pracy. Aby umożliwić sterowanie timerami przez inne sygnały PLC, timery posiadają 2 wejścia cyfrowe. Funkcja wejść cyfrowych zależy od wybranego trybu timera. Wyjście bloku funkcyjnego timera jest używane ponownie przez PLC do dalszego przetwarzania. Rysunek 7-1: Blok funkcyjny timera

7.1 Tryb opóźnienia wyłączenia Poniższy rysunek pokazuje odpowiedź czasową trybu timera opóźnienia wyłączenia. Rysunek 7-2: Schemat trybu timera opóźnienia wyłączenia

Kiedy 'Wejście 1' timera jest prawdziwe, 'Wyjście jest ustawione na prawdę, a licznik odliczania czasu upływającego jest ustawiony na zero.. Kiedy 'Wejście1' jest fałszem przez czas dłuższy niż ‘czas trwania', 'Wyjście’ ustawia się na fałsz. Oznacza to, że jest określony czas trwania, który musi upłynąć zanim wartość wyjścia - fałsz zostanie zastosowana. 'Wejście 2' timera nie jest używane w tym trybie.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 10


PLC na poziomie modułu sterowania

7.2 Tryb opóźnienia włączenia Poniższy rysunek pokazuje odpowiedź czasową trybu timera opóźnienia włączenia. Rysunek 7-3: Schemat trybu timera opóźnienia włączenia

Kiedy 'Wejście 1' timera jest fałszywe, 'Wyjście jest ustawione na fałsz, a licznik odliczania czasu upływającego jest ustawiony na zero.. Kiedy 'Wejście1' jest prawdą przez czas dłuższy niż ‘czas trwania', 'Wyjście’ ustawia się na prawdę. Oznacza to, że jest określony czas trwania, który musi upłynąć zanim wartość wyjścia - prawda zostanie zastosowana. 'Wejście 2' timera nie jest używane w tym trybie.

7.3 Tryb powtarzanego impulsu Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w czasie trybu timera powtarzanego impulsu. Rysunek 7-4: Schemat trybu timera powtarzanego impulsu

Kiedy 'Wejście1' timera jest fałszywe, 'Wyjście' jest ustawione na fałsz. Kiedy 'Wejście1' jest prawdziwe, 'Wyjście ' jest ustawione jako fala prostokątna. Na wznoszącym zboczu 'Wejścia1' zaczyna z ustawionym 'Wejściem' wysokim, aż do upłynięcia czasu trwania. Następnie 'Wyjście' jest ustawiane na fałsz i pozostaje fałszem przez resztę okresu. Potem 'Wyjście' jest znów ustawiane na czas trwania w stan wysoki, i tak dalej. Ta procedura trwa nieustannie dopóki Wejście 1 nie zmieni się na fałsz. 'Wejście 2' timera nie jest używane w tym trybie.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 11


PLC na poziomie modułu sterowania

7.4 Tryb pojedynczego impulsu Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w czasie trybu timera pojedynczego impulsu. Rysunek 7-5: Schemat trybu timera pojedynczego impulsu

Kiedy 'Wejście1' timera zmienia się z fałszu na prawdę (wznoszące zbocze wyzwalacza) w czasie gdy 'Wyjście' jest fałszem, 'Wyjście' jest ustawione na prawdę aż minie czas trwania. Następnie 'Wyjście’ powraca do fałszu. 'Wejście 2' timera nie jest używane w tym trybie. Uwaga:

Szerokość impulsu na Wejściu 1 jest nieistotna, czas trwania impulsu na 'Wyjściu ' jest zawsze taki sam. Zmiany poziomu na ‘Wejściut1’ są skanowane z wielkością skonfigurowaną. Dlatego czas między zboczami (wznoszącym i opadającym) musi mieć minimum taką, jak ustawiona wielkość odświeżania.

7.5 Tryb pojedynczego impulsu z ponownym wyzwalaniem Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w czasie trybu timera pojedynczego impulsu z ponownym wyzwalaniem. Rysunek 7-6: Schemat trybu timera pojedynczego impulsu z ponownym wyzwalaniem

Kiedy 'Wejście1' timera zmienia się z fałszu na prawdę (wznoszące zbocze wyzwalacza), 'Wyjście' jest ustawione na prawdę aż minie czas trwania. Następnie 'Wyjście’ powraca do fałszu. Kiedy 'Wejście ' zmienia się z fałszu na prawdę ponownie podczas gdy Wyjście jest dalej prawdą odliczanie upływającego czasu rozpoczyna się od nowa. 'Wejście 2' timera nie jest używane w tym trybie. Uwaga:

Szerokość impulsu na Wejściu 1 jest nieistotna, czas trwania impulsu na 'Wyjściu ' jest przedłużony kiedy na wejściu 1 pojawia się wznoszące zbocze. Zmiany poziomu na ‘Wejściu 1’ są skanowane z wielkością skonfigurowaną. Dlatego czas między zboczami (wznoszącym i opadającym) musi mieć minimum taką, jak ustawiona wielkość odświeżania.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 12


PLC na poziomie modułu sterowania

7.6 Tryb pojedynczego impulsu wstrzymanego Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w czasie trybu timera pojedynczego impulsu wstrzymanego. Rysunek 7-7: Schemat trybu timera pojedynczego impulsu wstrzymanego

Kiedy 'Wejście1' (logiczny wyzwalacz) przejścia timera z fałszu do prawdy (wyzwalanie zboczem narastającym), 'Wyjście' jest ustawione na prawdę aż do momentu. kiedy upłynie czas. Następnie 'Wyjście' jest ustawiane na fałsz. Kiedy 'Wejście2' (logiczne wstrzymanie) timera jest ustawione podczas gdy 'Wyjście' jest w stanie prawda (w czasie trwania) czas zatrzymuje się i zatrzymuje swoją wartość dopóki Wejście2 przejdzie sz powrotem do stanu fałszu. Tzn., czas trwania przedłuża się o czas impulsu wstrzymującego. Uwaga:

Czas trwania impulsu 'Wyjścia' nie zależy od szerokości impulsu Wejścia1. Zmiany poziomu na ‘Wejściu 1’ są skanowane z wielkością skonfigurowaną. Dlatego czas między zboczami (wznoszącym i opadającym) musi mieć minimum taką, jak ustawiona wielkość odświeżania.

7.7 Tryb impulsu wyzwalanego zegarem W trybie impulsu wyzwalanego zegarem zachowanie wyjścia jest podobne do 'trybu pojedynczego impulsu'. Ale impuls nie jest wyzwalany przez Wejście1, ale o określonym czasie. Rysunek 7-8: Schemat trybu timera impulsu wyzwalanego zegarem

Kiedy zegar czasu rzeczywistego urządzenia osiąga ustawiony czas/datę (wyzwalacza czasowy), 'Wyjście' przechodzi w stan prawdy, aż upłynie czas trwania. Następnie 'Wyjście' jest ustawione na fałsz. Ta procedura powtarza się po ustawionym przedziale czasowym. 'Wejscie1' i 'Wejście2' timera nie są używane w tym trybie.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 13


PLC na poziomie modułu sterowania

7.8 Tryb licznika Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w czasie trybu licznika. Rysunek 7-9: Schemat trybu licznika

Kiedy 'Wejście2' (logiczne kasowanie') timera jest ustawione na prawdę, 'Wyjście' jest ustawione na fałsz, a wewnętrzny licznik zliczający do tyłu jest ustawiony na zaprogramowaną wartość. Po tym jak Wejście2 powraca do fałszu narastające zbocze na Wejściu1 (logiczny wyzwalacz) zmniejsza wartość licznika. Kiedy wartość licznika jest mniejszy lub równy zero, 'Wyjście' jest ustawione na prawdę i licznik utrzymuje swoją wartość. Uwaga:

Zmiany poziomu na ‘Wejściu 1’ są skanowane z wielkością skonfigurowaną. Dlatego czas między zboczami (wznoszącym i opadającym) musi mieć minimum taką, jak ustawiona wielkość odświeżania..

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 14


PLC na poziomie modułu sterowania

8 Drzewo menu dla systemu PLC Poniższe rysunki pokazują drzewo menu i zmienne LON, które są przypisane do pojedynczych linii menu. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną)

- System programmable logic control (PLC)fct: PLCPROG_

Programming... Signals... Timer... Results... PLC is: Program error in step:

Cycle: 1.0 s 0

PLCSTATUS PLCERRLINE

Rysunek 8-1: Menu systemu PLC Parametrem 'PLC is' wyłącza się lub włącza funkcję PLC. Także, z włączonym PLC istnieje wybór z którą wielkością cyklu zaprogramowany algorytm jest wywoływany. Disabled (wyłączony) posiada Program Error (błąd programu) (po próbie włączenia) Cykl 0.1 s Cykl 0.2 s Cykl 0.5 s Cykl 1.0 s W przypadku błędu programu w parametrze 'Program error in step:' wyświetlane jest w którym kroku programu ten program wystąpił. Jeśli nie ma błędu ten parametr jest równy '0'.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 15


PLC na poziomie modułu sterowania

8.1 Podmenu 'Signals' (sygnały) Wszystkie zaprogramowane przypisania sygnału są wykonane w podmenu 'Signals...". System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Signals...(sygnały) - Signals Actions... - Input signals Signal number: Choose signal source module... Choose signal... Signal name: Signal comes from: Current signal level:

65 PLCSIGNUMC [65 .. 128] PLCSRCSEL_ PLCSIGSEL_ Failure PLCSIGC MLT/CH1 PLCSRCC Off PLCLEVELC

View...

Outputs fct3: PLCSIGLST_ fct5: PLCOUTLST_

Rysunek 8-2 : Przypisanie sygnału wejściowego systemu PLC Pojedyncze sygnały z puli (wybrane przez 'Signal number') są przypisane przez pierwszy wybór modułu analizatora źródła (AM) odp. kanał analizatora żądanego sygnału, a następnie samej nazwy sygnału. Zauważ, że możliwa jest tylko modyfikacja typu programowalnego numerów sygnału. Dla wyboru nazwy sygnału używana jest właśnie zaimplementowana funkcja AM. Jest ona używana dla wyjść cyfrowych DIO odp. modułu SIO. Jest to mechanizm zmiennej STCONT/STNAME. Ten mechanizm daje możliwość posiadania połączenia do zmiennych LON dla AM, które są wymienione w STCONT enum. W zmiennej STNAME wymienione są łańcuchy czytelne dla człowieka. Jeśli chcesz przypisać sygnały nie przez menu, ale przez dostęp do zmiennej LON musimy wykonać następujące kroki: 1. Wprowadź numer sygnału przez ustawienie PLCSIGNUMC. 2. Wprowadź źródło sygnału przez ustawienie PLCSRCC na łańcuch zmiennej TAG żądanego kanału. 3. Ustaw PLC_ENTRYSIG (zamiast używania PLCSIGC) na wartość wyliczana, żeby sygnał był w zmiennej STCONT.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 16


PLC na poziomie modułu sterowania

8.1.1 Wykaz sygnałów wejściowych Przez klawisz funkcyjny View możliwe jest wyświetlenie wykazu całej puli sygnałów wejściowych z wprowadzonymi programowalnymi jak również stałymi przypisaniami. Nazwa stałego przypisania sygnału może być wyświetlona łatwo przy użyciu zmiennej wyliczanej PLC1INAME/ PLC2INAME, która zawiera wszystkie nazwy sygnałów przypisanych na stałe (obecnie 64 nazwy). Tutaj pokazano wyświetlacz zgodny z "TABELĄ 4-1: Przykład puli sygnałów wejściowych ". -- Signal List -List offset: Signal (o+1): Signal (o+2): Signal (o+3): Signal (o+4): Signal (o+5): Signal (o+6): Signal (o+7): Signal (o+8): Signal (o+9): Signal (o+10):

60 ????: fix: Off ????: fix: Off ????: fix: Off ????: fix: Off Failure: MLT/CH1: Off Conc.Low-Low: MLT/CH1: Off Flow Low: MLT/CH3: On Cal. in progress: FID: Off Maintenance request: CLD: Off ????: ????: Off <<

Back...

>>

LISTOFFSET MENU1LINE (live) MENU2LINE (live) MENU3LINE (live) MENU4LINE (live) MENU5LINE (live) MENU6LINE (live) MENU7LINE (live) MENU8LINE (live) MENU9LINE (live) MENU10LINE (live) fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 8-3: Wykaz przypisań sygnałów wejściowych

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 17


PLC na poziomie modułu sterowania

8.1.2 Wykaz sygnałów wyjściowych Przez klawisz funkcyjny Outputs możliwe jest wyświetlenie wykazu całej puli sygnałów wyjściowych. Nazwa stałych przypisań sygnału wyjściowego może być wyświetlona łatwo przy użyciu zmiennej wyliczanej PLC1ONAME/PLC2ONAME zawiera wszystkie nazwy sygnałów przypisanych na stałe. Tutaj pokazano wyświetlacz z sygnałami wyjściowymi -- Signal List -List offset: Signal (o+1): Signal (o+2): Signal (o+3): Signal (o+4): Signal (o+5): Signal (o+6): Signal (o+7): Signal (o+8): Signal (o+9): Signal (o+10):

30 PLC Timer-1 In1: Off PLC Timer-2 In1: Off PLC Timer-3 In1: Off PLC Timer-4 In1: Off PLC Timer-5 In1: Off PLC Timer-6 In1: Off PLC Timer-7 In1: Off PLC Timer-8 In1: Off Reserved: Off Reserved: Off <<

Back...

>>

LISTOFFSET MENU1LINE (live) MENU2LINE (live) MENU3LINE (live) MENU4LINE (live) MENU5LINE (live) MENU6LINE (live) MENU7LINE (live) MENU8LINE (live) MENU9LINE (live) MENU10LINE (live) fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 8-4: Wykaz przypisań sygnałów wyjściowych

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 18


PLC na poziomie modułu sterowania

8.2 Podmenu 'Actions' (działania) Wszystkie programowane przypisania działań są wykonywane w podmenu 'Actions...". System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Signals...(sygnały) Actions...(działania) - Actions 1 PLCACTNUMC [1..20]

Action number: Choose module...

PLCASRCSEL_

Choose function...

PLCACTSEL_

Function name: Action goes to:

AM:Zero-Cal PLCACTIONC MLT/CH1 PLCACTSRCC View…

.

fct3: PLCACTLST_

Rysunek 8-5 : Przypisania działań systemu PLC Pojedyncze działania z puli (wybrane przez 'Action number') są przypisane przez pierwszy wybór modułu analizatora źródła (AM) odp. kanał analizatora żądanego działania, a następnie samej nazwy funkcji. Do wyboru nazwy funkcji używana jest właśnie zaimplementowana funkcja. Jest ona używana dla wejść cyfrowych modułu DIO. Jest to mechanizm zmiennej STINAME i AM_INPUT/DI_MSGE. Ten mechanizm daje możliwość połączenia do funkcji AM, które są wymienione w zmiennej wyliczanej STINAME platformy lub przy zmiennej wyliczanej AM_INPUT pojedynczych modułów. Jeśli chcemy przypisać działania nie przez menu, ale przez dostęp do zmiennej LON musimy wykonać następujące kroki: 1. Wprowadź numer działania przez ustawienie PLCACTNUMC. 2. Wprowadź źródło sygnału przez ustawienie PLCACTSRCC na łańcuch zmiennej TAG żądanego kanału. 3. Ustaw PLC_ENTRYACT (zamiast używać PLCACTIONC) do odpowiadających wartości wyliczanej. Ta wartość jest wyliczana przy użyciu STINAME platformy i AM_INPUT wybranego modułu. Jeśli wybierasz działanie, które jest wymienione w STINAME, wartość wyliczana jest właśnie wartością STINAME. Jeśli wybierasz działanie, które jest wymienione w AM_INPUT, musisz dodać wartość wyliczana AM_INPUT do numeru dostępnej wartości wyliczanej STINAME.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 19


PLC na poziomie modułu sterowania

8.2.1 Wykaz działań Możliwe jest wyświetlenie wykazu całej puli działań z wprowadzonymi przypisaniami jak również odpowiadającymi im poziomami sygnałów. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Signals...(sygnały) Actions... (działania) View... (podgląd)

-- Action List -List offset: Signal (o+1): Signal (o+2): Signal (o+3): Signal (o+4): Signal (o+5): Signal (o+6): Signal (o+7): Signal (o+8): Signal (o+9): Signal (o+10):

0 AM:Zero-Cal: MLT/CH1: Off HoldAnalogOutput: MLT/CH1: Off ExtStatus1: MLT/CH3: On External failure: MLT1/CH2: Off SYS:Zero-Cal: Control Module: Off SYS:Cancel-Cal: Control Module: Off ????:????:Off ????:????:Off ????:????:Off ????:????:Off <<

Back...

>>

LISTOFFSET MENU1LINE (live) MENU2LINE (live) MENU3LINE (live) MENU4LINE (live) MENU5LINE (live) MENU6LINE (live) MENU7LINE (live) MENU8LINE (live) MENU9LINE (live) MENU10LINE (live) fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 8-6: Wykaz przypisań działań

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 20


PLC na poziomie modułu sterowania

8.3 Podmenu 'Timers' (timery) To ustawienie timerów jest skonfigurowane w podmenu 'Timers...". System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Timers...(timery) - Timers Timer number: Timer mode: Duration: Period / Counts:

1 Off-delay 30 sec 180 sec

Hours (0..23): Minutes: Month: Day:

15 10 3 21 View... States...

PLCTMRNUMC [1..8] PLCTMRMODC [see TABELA 8-1] PLCDURATC [1..3600] PLCTIMC [1..3600] / PLCUC (variable unit) PLCHOURC PLCMINUTC PLCMONTHC PLCDAYC fct3: PLCTMRLST_ fct4: PLCTMRSTAT_

Rysunek 8-7: Ustawienia timerów systemu PLC Pojedyncze timery są skonfigurowane przez pierwszy wybór samego numeru timera (obecnie 1...8). Dalsze parametry konfiguracyjne zależą od trybu, w którym timer ma pracować. Dlatego następny musi być wybrany tryb. W poniższej tabeli zobacz dostępne tryby timera i powiązane znaczenie pozostałych parametrów. TABELA 8-1: Różne tryby timera i powiązane znaczenie pozostałych parametrów Tryb timera

Opóźn wyłącz

Powtarz. impuls

Pojedync zy impuls

czas opóźn.

Opóźn . włącz. czas opóźn.

Trwanie

Okres/ zliczenia Godziny minuty dzień miesiąc

min. szerokość impulsu prawdy -

Pojedynczy impuls z pon. wyzw. min. szerokość impulsu prawdy -

Pojedynczy impuls wstrzymany min. szerokość impulsu prawdy -

szerokość impulsu prawdy

-

-

-

-

okres [sekundy] -

-

-

-

Impuls wyzw. zegarem szerokość impulsu prawdy

Licznik

okres [minuty] data/czas nast. impulsu wyzw.

Ust. wartość -

Dalsze informacje o różnych trybach pracy można znaleźć także w rozdziale "7 Logika sterowana czasem ".

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 21

-


PLC na poziomie modułu sterowania Możliwe jest wyświetlenie wykazu konfiguracji timerów. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Timers...(timery) View...(podgląd) - Timer Setup Offset (o):

0 LISTOFFSET MENU1LINE On-delay / 20 s MENU2LINE ---- MENU3LINE ---- MENU4LINE Clock-Trig-Pulse / 20 s MENU5LINE 1440 min MENU6LINE 10:30:00 January 31, 2002 MENU7LINE Repeated-Pulse / 2 s MENU8LINE 6 s MENU9LINE ---- MENU10LINE

Mode / Duration of timer 1+o: Period / Counts: Next Start time: Mode / Duration of timer 2+o: Period / Counts: Next start Time & Date: Mode / Duration of timer 3+o: Period / Counts: Next Start time: <<

Back...

fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

>>

Rysunek 8-8: Wykaz konfiguracji timerów Możliwe jest pokazanie rzeczywistych stanów wejść i wyjść timerów jak również bieżących zliczeń do wykonania różnych funkcji timera. System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Timers...(timery) States...(stany) - Timer States Offset (o):

0 LISTOFFSET

Timer 1+o (In1/In2/Out): Count: Timer 2+o (In1/In2/Out): Count: Timer 3+o (In1/In2/Out): Count: Timer 4+o (In1/In2/Out): Count: Timer 5+o (In1/In2/Out): Count:

On/Off/Off 3 Off/On/On 7 Off/Off/ Off 3 On/On/On 0 Off/Off/Off 0 <<

Back...

MENU1LINE MENU2LINE MENU3LINE MENU4LINE MENU5LINE MENU6LINE MENU7LINE MENU8LINE MENU9LINE MENU10LINE

>> fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 8-9: Wyświetlanie stanów timerów

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 22


PLC na poziomie modułu sterowania

8.4 Podmenu 'Programming' (programowanie) Po wykonaniu ustawień sygnałów i koniecznych timerów możemy przystąpić do zaprogramowania samego algorytmu PLC. Wykonuje się to w podmenu 'Programming...". System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Programming... (Programowanie…)

-- Programming -Program offset (o): Krok (o+1): Krok (o+2): Krok (o+3): Krok (o+4): Krok (o+5): Krok (o+6): Krok (o+7): Krok (o+8): Krok (o+9): Krok (o+10):

0 -2 67 -4 -3 37 -8 1 -7 0 0 << Back... >>

LISTOFFSET ED_INT1 ED_INT2 ED_INT3 ED_INT4 ED_INT5 ED_INT6 ED_INT7 ED_INT8 ED_INT9 ED_INT0 fct3: BACKVARS fct4: ESCAPE fct5: LOADVARS

Rysunek 8-10: Programowanie systemu PLC Jeśli chcemy przypisać sygnały nie z menu, ale przez dostęp do zmiennej LON trzeba być świadomym następujących faktów: 1. Programowanie PLC jak również programowanie kalkulatora systemowego odbywa się pośrednio przez edytowanie zmiennej tablicy ED_INTx. Aby rozróżnić co programujemy istnieje zmienna LON PROGTYP. Ustawienie PROGTYP = 0 oznacza, że chcemy programować kalkulator systemowy. Ustawienie PROGTYP = 1 oznacza, że chcemy programować system PLC. 2. Przez użycie zmiennej LISTOFFSET określamy, którą część całego zakresu programowania chcemy wykonać. Na przykład, ustawienie LISTOFFSET = 60, oznacza, że używając ED_INT1...ED_INT10 możemy modyfikować kroki programu 61...70.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 23


PLC na poziomie modułu sterowania

8.5 Podmenu 'Results' (wyniki) Wyniki obliczeń PLC można obejrzeć w podmenu 'Results...". System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Results... (wyniki) -- Results (1/2) -PLC-Output-1: PLC-Output-2: PLC-Output-3: PLC-Output-4: PLC-Output-5: PLC-Output-6: PLC-Output-7: PLC-Output-8: PLC-Output-9: PLC-Output-10:

On Off Off Off Off Off Off On Off Off

PLCRESULT1 PLCRESULT2 PLCRESULT3 PLCRESULT4 PLCRESULT5 PLCRESULT6 PLCRESULT7 PLCRESULT8 PLCRESULT9 PLCRESULT10

Back... More... fct4: ESCAPE fct5: PLCRESULTS2 Rysunek 8-11: Wyświetlacz wyników systemu PLC System configuration and diagnostics... (Konfiguracja systemu i diagnostyki) System programmable logic control (PLC)... (system sterowania logiką programowalną) Results... (wyniki) More... (Więcej…) -- Results (2/2) -PLC-Output-11: PLC-Output-12: PLC-Output-13: PLC-Output-14: PLC-Output-15:

On Off Off Off Off

PLCRESULT11 PLCRESULT12 PLCRESULT13 PLCRESULT14 PLCRESULT15

Back... More...

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 24


PLC na poziomie modułu sterowania

9 Aplikacje 9.1 Sterowanie strumieniem z aktywną kalibracją systemu Jeśli kalibracja systemu jest w stanie gazu próbkowanego nie chcemy mieć tylko jednego przepływającego strumienia próbki gazowej, ale zmieniające się 3 strumienie gazowe. Aby to zrealizować, możemy użyć 2 timerów, które dają 3 różne kombinacje sygnałów. Te 3 kombinacje sygnałów są wyliczane w ten sposób, że dla każdej kombinacji jeden ze strumieni jest włączany. Timer1-Out On Off Off

Timer2-Out On On Off

Stream 1 On Off Off

Stream 2 Off On Off

Stream 3 Off Off On

Aby zmienić trwanie przełączeń musimy tylko skonfigurować obydwa timery.

Do programu przyjmujemy następujące przypisania:

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 25


PLC na poziomie modułu sterowania PLC na poziomie modułu sterowania Wejście-ID 65 = moduł sterowania: Sys.-Valve1 PLC-Result 1 = Strumień1 PLC-Result 2 = Strumień 2 PLC-Result 3 = Strumień 3 Krok (1) Krok (2) Krok (3) Krok (4) Krok (5) Krok (6) Krok (7) Krok (8) Krok (9) Krok (10) Krok (11) Krok (12) Krok (13) Krok (14) Krok (15) Krok (16) Krok (17) Krok (18) Krok (19) Krok (20) Krok (21) Krok (22) Krok (23) Krok (24) Krok (25) Krok (26) Krok (27) Krok (28) Krok (29) Krok (30) Krok (31) Krok (32) Krok (33) Krok (34) Krok (35) Krok (36) Krok (37) Krok (38) Krok (39)

-9 65 -5 31 -9 31 -5 32 -1 -1 -9 65 -3 31 32 -5 1 -1 -1 -9 31 -4 -3 65 32 -5 2 -1 -1 -9 31 -2 32 -4 -3 65 -5 3 -7

LOAD Control-Module SYS:Valve-1 (= Input-Signal 65) STORE to Timer1-Input1 (= Output-Signal 31) LOAD Timer1-Output (= Input-Signal 31) STORE to Timer2-Input1 (= Output-Signal 32)

Control-Module SYS:Valve-1 (= Input-Signal 65) Timer1-Output Timer2-Output PLC-Result1 (= Output-Signal 1) => Stream 1

Timer1-Output Control-Module SYS:Valve-1 Timer2-Output PLC-Result2 (= Output-Signal 2) => Stream 2

Timer1-Output Timer2-Output Control-Module SYS:Valve-1 PLC-Result3 (= Output-Signal 3) => Stream 3 Koniec programu

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 26


PLC na poziomie modułu sterowania

9.2 Przełączanie zdalnych zaworów z aktywną kalibracją systemu Mamy MLT AM wprowadzony do kalibracji systemu. Ale MLT AM nie znajduje się w pobliżu urządzenia platformowego, ale w pewnej odległości.

Tutaj mamy możliwość wydać komendy przełączające zawór MLT AM2 przez sieć LON odpowiednio do zaworów aktywujących system z kalibracji systemowej. Te stany zaworów w wydanych komendach mogą być wystawione na wyjścia cyfrowe lokalnej płyty DIO odp. na [przekaźniki lokalnej płyty SIO. Przyjmujemy następującą sytuację: Ustawienia modułu kalibracji systemowej Samplegas-Valve Zerogas-Valve Spangas1-Valve Spangas2-Valve Spangas3-Valve Spangas4-Valve

AM1-Ch1

MLT-AM2/CH1

MLT-AM2/CH2

Valve-1 Valve-2 Valve-3 Valve-3 Valve-3 Valve-3

Valve-1 Valve-2 Valve-3 Valve-3 Valve-3 Valve-3

Valve-1 Valve-2 Valve-4 Valve-4 Valve-4 Valve-4

Dla lokalnej płyty DIO MLT-AM2 wykonujemy następujące ustawienia: ustawienie lokalKod sygnału Opis sygnału nego DIO na AM2 Output #1 155 External Signal #1 of Ch1 Output #2 156 External Signal #2 of Ch1 Output #3 157 External Signal #3 of Ch1 Output #4 158 External Signal #4 of Ch1 Dla puli sygnałów wejściowych systemu PLC wykonujemy następujące przypisania: ID Sygnału 71 72 73 74

Przypisanie Control Module: SYS:Valve-1 Control Module: SYS:Valve-2 Control Module: SYS:Valve-3 Control Module: SYS:Valve-4

Dla puli działań systemu PLC wykonujemy następujące przypisania: ID Sygnału Przypisanie 1 MLT-AM2/CH1: ExtStatus1 2 MLT-AM2/CH1: ExtStatus2 3 MLT-AM2/CH1: ExtStatus3 4 MLT-AM2/CH1: ExtStatus4 Program systemu PLC mógłby wyglądać następująco:

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 27


PLC na poziomie moduĹ&#x201A;u sterowania

Krok (1) Krok (2) Krok (3) Krok (4) Krok (5) Krok (6) Krok (7) Krok (8) Krok (9) Krok (10) Krok (11) Krok (12) Krok (13) Krok (14) Krok (15) Krok (16) Krok (39)

-9 71 -11 1 -9 72 -11 2 -9 73 -11 3 -9 74 -11 4 -7

LOAD Control-Module SYS:Valve-1 (= Input-Signal 71) CALL action ExtStatus1 of MLT-AM2/CH1 (= Action #1) LOAD Control-Module SYS:Valve-2 (= Input-Signal 72) CALL action ExtStatus2 of MLT-AM2/CH1 (= Action #2) LOAD Control-Module SYS:Valve-3 (= Input-Signal 73) CALL action ExtStatus3 of MLT-AM2/CH1 (= Action #3) LOAD Control-Module SYS:Valve-4 (= Input-Signal 74) CALL action ExtStatus4 of MLT-AM2/CH1 (= Action #4) Koniec programu

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] CM PLC

Strona 28


Kalibracja systemowa NGA 2000

NGA 2000 Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi oprogramowania Suplement: Kalibracja systemowa

NGA oprogramowanie w wersji 3.7.X

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -1


Kalibracja systemowa NGA 2000

Spis treści 1 Wprowadzenie____________________________________________________ 3 2 Zawory do kalibracji systemowej____________________________________ 4 2.1 Przypisanie portu wyjściowego do zaworu systemowego____________________ 4

3 Obsługa kalibracji systemowej______________________________________ 6 3.1 Ustawianie modułów analizatora_________________________________________ 7 3.2 Programowanie sekwencji kalibracyjnej__________________________________ 9 3.3 Ustawianie parametrów ogólnych________________________________________ 11 3.4 Sterowanie kalibracją systemową________________________________________ 13 3.4.1 Sterowanie przez system menu________________________________________________ 14 3.4.2 Sterowanie kalibracją systemową przez zmienne LON_______________________________ 17 3.4.3 Sterowanie kalibracją systemową przez wejście programowalne_______________________ 18 3.4.4 Sterowanie kalibracją systemową przez komendę protokołu AK_______________________ 20 3.4.5 Sterowanie czasowe kalibracją systemową _______________________________________ 21

3.5 Kalibrowanie pojedynczych analizatorów_________________________________ 24

4 Funkcjonalność _________________________________________________ 25 4.1 Przepływ gazu________________________________________________________ 25 4.2 Przebieg kalibracji systemowej__________________________________________ 26 4.2.1 Bufor sekwencji napełniania____________________________________________________ 27 4.2.2 Przed rozpoczęciem działań___________________________________________________ 29 4.2.3 Sterowanie działaniami________________________________________________________29 4.2.3.1 Przełączanie zaworów_______________________________________________________ 29 4.2.3.2 Oczekiwanie na czyszczenie_________________________________________________ 29 4.2.3.3 Kalibracja zerowa__________________________________________________________ 30 4.2.3.4 Kalibracja zakresu__________________________________________________________ 30 4.2.3.5 Oczekiwanie na zakończenie kalibracji__________________________________________ 31 4.2.4 Zakończenie kalibracji systemowej______________________________________________ 31

4.3 Przebieg kalibracji pojedynczego analizatora______________________________ 32 4.4 Wstrzymywanie wyjść analogowych SIO i unikanie alarmów przekroczenia limitu 33

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -2


Kalibracja systemowa NGA 2000

1 Wprowadzenie Oprócz możliwości zerowania i kalibrowania zakresu każdego analizatora lub modułu analizatora (kanał MLT/CAT 200) indywidualnie lub niezależnie od innych, kalibracja systemowa (SYSCAL) pozwala na połączenie procedur kalibracyjnych WSZYSTKICH modułów analizatorów (AM) systemu analizatora NGA 2000 we wspólny proces. Jest to otrzymywane przez nowe przypisania zaworów. Ten sposób nie wymaga własnego zaworu dla każdego gazu z każdego analizatora. Zamiast tego posiadamy pulę zaworów. Zawory z tej puli mogą być przypisane do różnych gazów analizatorów. Oznacza to także, że różne analizatory mogą używać tego samego zaworu dla swoich gazów. Tak więc mamy możliwość zmniejszenia liczby zaworów, a także zużycia gazów kalibracyjnych. Program, który pozwala na to, działa na poziomie modułu sterowania (CM) i wymaga programowalnych modułów wejścia/wyjścia (I/O’: DIO i SIO) również na poziomie modułu sterowania (CM [system] I/O umieszczonych w platformie lub MLT, CAT 200 lub analizatora TFID): SIO: Standardowy moduł I/O z 2 do 8 wyjściami analogowymi, RS 232/485 i 3 sykami przekaźnika DIO: płyta cyfrowych I/O z 8 wejściami cyfrowymi i 24 wyjściami cyfrowymi Kalibracja systemowa pozwala na użycie tych wyjść – styków przekaźnika lub wyjść cyfrowych do uruchamiania zaworów kalibracyjnych po przypisaniu zaworów do określonych wyjść (oczywiście: fizyczne połączenia między I/O i zaworami są również wymagane!). To przypisanie musi być wykonane we właściwy sposób, który jest opisany w następnych rozdziałach. Wyświetlane menu są także opisane przez odpowiednie zmienne LON.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -3


Kalibracja systemowa NGA 2000

2 Zawory do kalibracji systemowej Przed użyciem kalibracji systemowej musimy połączyć ze sobą wymaganą pulę zaworów. Istnieją trzy typy modułów I/O obsługujących to: • DIO - 24 wyjścia cyfrowe / 8 wejść cyfrowych (maks. 4 moduły na CM) • SIO - 3 wejścia cyfrowe [styki przekaźnika] (maks. 1 moduł na CM) • [CVU - 4 wyjścia cyfrowe (maks. 4 moduły na CM) – rozwojowe; niedostępne] Oprogramowanie obsługuje do 32 zaworów systemowych. 2.1 Przypisanie portu wyjściowego do zaworu systemowego Przypisanie wyjścia może być wykonane przy pomocy menu dla wybranego modułu wyjściowego (DIO, SIO lub CVU [c.f.]). Tutaj musimy wybrać moduł sterowania NGA jako moduł źródłowy. Moduł sterowania natomiast dostarcza sygnałów dla zaworu systemowego V1...V32. Na przykład DIO: Analyzer and I/O module expert configuration...(konfiguracja eksperta analizatora i modułu I/O) • I/O module controls... (sterowanie modułu I/O) • DIO module(s)... (moduł(y) DIO) • - DIO-MODULE OUTPUTSInputs... Outputnumber: Choose module... Choose signal... Invert output: Module status: Slot ID: Signal name: Signal level: Signal comes from:

1 DIOOUTNUMC DISABLED NORMAL 1 SYS:VALVE-1 OFF NGA Control Module

DIOOUTINVC DIOMODSTAC DIOSLOTIDC DIOOUTSIGC DIOOUTSTATC DIOOUTSRCC

Tutaj musimy: • wybrać "Outputnumber" (numer wyjścia) • następnie wybierz ”NGA Control Module“ jako moduł •następnie wybierz żądany zawór “SYS: VALVE-x“ jako sygnał

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -4


Kalibracja systemowa NGA 2000

Możliwe jest także skonfigurowanie wyjść DIO przez zmienne LON (tj. adapter SLTA lub protokół). Dlatego występuje zmienna LON "DIOOUT_ENTRYSIG" , która odpowiada zmiennej “DIOOUTSIGC“ i wylicza wartości “ST1NAME” (wartości wyliczane 0..19), “ST2NAME” (wartości wyliczane 20..39) lub “ST3NAME” (wartości wyliczane 40..59). Dal wyjść cyfrowych musimy ustawiać zmienne w następującej kolejności. 1. DIOSLOTIDC 2. DIOOUTNUMC 3. DIOOUTSRCC 4. DIOOUT_ENTRYSIG

SYS: VALVE-1 = 20 (wartość wyliczana w ST2NAME) SYS: VALVE-2 = 21 . . . . . . SYS:VALVE-32 = 51 (wartość wyliczana w ST3NAME)

Dla każdego potrzebnego zaworu systemowego musimy powtórzyć te odpowiednie wybory. Możliwe jest także rozłożenie zaworów systemowych na różnych modułach wyjściowych.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -5


Kalibracja systemowa NGA 2000

3 Obsługa kalibracji systemowej Ponieważ istnieje wiele możliwości, jak używać SYSCAL, należy go przygotować przez Expert Operatora. Możemy tu znaleźć menu “System Calibration“ , z którego można wykonać wymagane ustawienia i uruchomić procedury. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • System Calibration Calibration/Test procedures... Calibration Sequence Programming... Times for interval operation... Set-up analyzer modules...

Znaczenie wyświetlanych punktów menu: • Calibration/Test procedures...: • Calibr. Sequ. Programming...: • Times for interval operation...: • Set-up analyzer modules...: system calibration.

uruchamia i zatrzymuje kalibrację systemową oraz procedury testowe programowanie sekwencji kalibracji zdefiniowanej przez użytkownika ustawianie kalibracji systemowej automatycznie uruchamianej włącza i ustawia w sobie różne moduły analizatorów

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -6


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.1 Ustawianie modułów analizatora Zanim możemy uruchomić jakąkolwiek funkcję kalibracji systemowej, musimy włączyć różne moduły analizatora (AM) do kalibracji systemowej przez ustawienie potrzebnych parametrów. Dopiero po prawidłowym ustawieniu, AM jest włączony do kalibracji systemowej i dopiero wtedy sensowne jest przejście do innych menu. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Set-up analyzer modules... (ustawianie modułów analizatora) • Analyzer Set up Choose analyzer module.... Gas type: Assigned to system valve: Purge time:

SPANGAS-1 SCAMGAS V5 SCVALVE 20 s SCPURGE

Note: Ranges are always calibrated separately! MLT/CH2 SCMODULE Analyzer module: NO SCCONTROL Module enabled for system-cal: View...

Ustawienie AM do kalibracji systemowej oznacza przypisanie zaworów z puli zaworów systemowych. Moduły sterowania obsługują do 32 zaworów systemowych V1....V32. Musimy zdecydować, które zawory dostarczają, które gazy do modułu analizatora. Musimy także znać czas czyszczenia z zaworu do AM. Dla każdego z następujących typów w parametrze „Gas type“ musimy przypisać zawór i właściwy czas czyszczenia: • SAMPLE-GAS • ZERO-GAS • SPANGAS-1 (gaz zakresu dla zakresu 1) • SPANGAS-2 (gaz zakresu dla zakresu 2) • SPANGAS-3 (gaz zakresu dla zakresu 3) • SPANGAS-4 (gaz zakresu dla zakresu 4) Opcjonalnie możemy przypisać zawór przepływu wstecznego gazów, ale to nie jest obowiązkowe. Warunki przypisania • Kiedy zawór jest przypisany jako zawór gazu próbkowanego dla dowolnego AM nie wolno go używać do gazów zerowych i zakresu! • Zawór zerowy AM nie może być zaworem zakresu tego samego AM. •Wszystkie typy gazów górnych muszą musza być przypisane do zaworów systemowych. • Jeśli przypiszemy zawór przedmuchu nie wolno go używać do innych gazów.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -7


Kalibracja systemowa NGA 2000

Przykład systemu analizatora:

Prawidłowe przypisania: SAMPLE-GAS ZERO-GAS SPANGAS-1 SPANGAS-2 SPANGAS-3 SPANGAS-4 BLOWBACK

AM1 V1 V4 V5 V5 V6 V6 V7

AM2 V1 V4 V5 V5 V5 V5 V7

AM3 V1 V5 V4 V4 V4 V4 V7

AM4 V2 V5 V6 V6 V4 V4 -

AM5 V3 V6 V5 V5 V4 V4 V8

Jak możemy zobaczyć, dodatkowo możemy przypisać zawory przedmuchiwania wstecznego (blowback) w ustawieniu "Gas Type". W górnym przykładzie są to zawory V7 i V8. Zawór blowback jest włączany w czasie procedury blowback, wszystkie inne zawory są wyłączone. Procedura przedmuchiwania wstecznego patrzy ma czasy czyszczenia, które są skonfigurowane dla zaworów przedmuchiwania wstecznego. Dla tej procedury przyjmowany jest maksymalny czas czyszczenia przypisanego zaworu przedmuchiwania wstecznego. Ta cała procedura przypisania potrzebna jest do wykonania dla wszystkich modułów analizatorów, które powinny znajdować się w kalibracji systemowej. Aby wyświetlić przypisane zawory i czasy czyszczenia dla każdego AM ,możemy nacisnąć klawisz „View...“. Jeśli chcemy wyłączyć AM z SYSCAL możemy to zrobić przez wprowadzenie nieprawidłowego zaworu. Możemy zobaczyć na wyświetlaczu, czy AM jest włączony w kalibracji systemowej. Uwaga: Pamiętaj, aby przypisać zawór systemowy do portu wyjściowego!

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -8


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.2 Programowanie sekwencji kalibracyjnej Oprócz programów standardowych “zerowa kalibracja“ i “kalibracja zerowa/zakresu“ możliwe jest uruchomienie kalibracji systemowej w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika do 40 kroków. Menu do ustawiania tej funkcji wygląda następująco. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Calibration sequence programming... (programowanie sekwencji kalibracji) • -- Calibration Sequence Programming -Step #: Calibration procedure type: Choose specific analyzer module... Select all analyzer modules! Program steps 1-10... Program steps 11-20... Program steps 21-30... Program steps 31-40... Analyzer-module:

1 SCSTEP ZERO-CAL SCCALTYPE1

MLT/CH3 SCSTEPMOD

Aby zaprogramować sekwencję musisz 1. wybrać “Step #“ (numer kroku) 2. wybrać “Calibration procedure type“ (typ procedury kalibracyjnej) 3. wybrać moduł Powtórzyć te czynności dla każdego kroku programowania. Możliwe są do zaprogramowania następujące typy procedury kalibracyjnej: 1. NoOp brak działania (do kasowania kroków w istniejącym programie) 2. Zero-Cal wykonaj kalibrację zerową 3. Span-Cal wykonaj kalibrację zakresu dla wszystkich dostępnych zakresów 4. Zero/Span-Cal wykonaj kalibrację zerową, a następnie zakresu dla wszystkich dostępnych zakresów 5. Span1-Cal wykonaj kalibrację tylko dla zakresu #1 6. Span2-Cal wykonaj kalibrację tylko dla zakresu #2 7. Span3-Cal wykonaj kalibrację tylko dla zakresu #3 8. Span4-Cal wykonaj kalibrację tylko dla zakresu #4 9. END-OF-PGRM koniec sekwencji 10.Blowback wykonaj przedmuchiwanie wsteczne

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -9


Kalibracja systemowa NGA 2000

Dla każdego kroku mamy możliwość wyboru określonego AM lub włączyć krok dla wszystkich dostępnych AM. Po wprowadzeniu programu, odpowiednie menu może umożliwić przegląd aktualnego programu: -- Calibration Sequence Program -Step #1: Step #2: Step #3: Step #4: Step #5: Step #6: Step #7: Step #8: Step #9: Step #10:

Zero-Cal:ALL Span-Cal: FID Span-Cal: CLD Span1-Cal:MLT/CH1 Span2-Cal:MLT/CH1 Span3-Cal:MLT/CH1 Span4-Cal:MLT/CH1 Span3-Cal:MLT/CH2 END-OF-PROGRAM END-OF-PROGRAM

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -10


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.3 Ustawianie parametrów ogólnych Jednym z ogólnych parametrów jest "Calibration Procedures in Test-Mode" (procedury kalibracyjne w trybie testowym). Znajduje się on w menu "Calibration/Test procedures". System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Calibration/Test procedures... (Kalibracja/ procedury testowe) • -- Calibration Sequence Program -Start Zeroing all ranges! Start Zeroing and Spanning all ranges ! Start calibration program ! Cancel calibration! Calibration Procedures in Test-Mode: Test Procedures... Calibration type: Program step: Calibration time: Previous calibration time: Blowback

No SCTESTMOD ZERO-CAL 1 16 s 57 s

SCCALTYPE2 SCPROGSTEP SCCALTIME1 SCCALTIME2

Result...

Z tym parametrem możemy uruchomić wszystkie procedury kalibracyjne albo w trybie zdefiniowanym albo w trybie testowym. Tryb testowy oznacza, że włączanie zaworu i oczekiwanie na czasy czyszczenia jest wykonywane w taki sam sposób jak w normalnej procedurze kalibracyjnej. Jedyną różnicą jest, że pojedyncze kalibracje modułów i odpowiednie czasy modułów wymagane dla kalibracji nie są wykonywane.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -11


Kalibracja systemowa NGA 2000

Następnym parametrem ogólnym jest "Timeout for Gastest" (opóźnienie dla gazu testowego). Znajduje się on w menu "Calibration/Test procedures". System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Calibration/Test procedures... (Kalibracja/ procedury testowe) • Test procedures... (Procedury testowe) • -- Test Procedures -Gastest of specific module Timeout for Gastest (0 = no timeout) Choose specific analyzer module...

Procedure time: Analyzer-module:

SAMPLE-Gas SCTESTGAS 180 s SCTIMEOUT

10 s SCCALTIME1 MLT/CH3 SCSTEPMOD

Ten parametr jest związany z możliwością aktywacji zaworu gazowego specyficznego modułu dla celów testowych. Tutaj możemy określić czas, po którym aktywowany gaz testowy automatycznie przełącza się na gaz próbki (SAMPLE-Gas). Jeśli ten parametr jest ustawiony na "0" nie ma automatycznego przełączania powrotnego.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -12


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4 Sterowanie kalibracją systemową Po ustawieniu istnieje możliwość wystartowania 3 różnych trybów: system zero-calibration: (zerowa kalibracja systemowa) system zero/spancalibration: (kalibracja systemowa zerowa i zakresu)

user defined sequence program: (program w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika) blowback procedure: (procedura przedmuchiwania wstecznego) gas test: (test gazowy)

W tym trybie wykonuje się kalibrację zerową wszystkich modułów, które są dopuszczone do SYSCAL. Kolejność modułów zależy od czasu czyszczenia dla zaworów zerowych, ponieważ cała kalibracja jest zoptymalizowana w czasie. W tym trybie wykonane zostaną kalibracja zerowa i zakresu dla każdego dopuszczonego AM. Kolejność kalibracji jest zoptymalizowana, aby uzyskać minimalny czas kalibracji. Jedynym warunkiem jest, aby dla każdego AM wykonywać najpierw zerowa kalibrację, a następnie kalibrację zakresu. Przy kalibracji zerowej AM jest zerowany razem we wszystkich zakresach, kalibracja zakresu jest wykonywana osobno dla wszystkich dostępnych zakresów. Zakres jest dostępny, jeśli jego wartość gazu zakresu jest > 0.0. W tym trybie użytkownik jest odpowiedzialny za optymalizację. Zobacz ustawienie tego trybu. W tym trybie wyłączane są przypisane gazy próbki i zawory gazu kalibracyjnego. Przypisany zawór przedmuchiwania wstecznego jest włączany. Możliwe jest włączenie dla celów testowych na określony gaz z określonego modułu. Kalibracja nie jest wykonywana.

Każdy tryb może być uruchamiany w następujący sposób: • ręcznie przez operatora • wyzwalany przez wejście programowalne (DIO) • komendą z protokołu • Programowany przez automatyczny czas (nie jest możliwe testowanie gazu!) • zmienną LON “CMFUNC » Możliwe jest także przerwanie przebiegu kalibracji systemowej. Możliwe to jest w następujący sposób: • ręcznie przez operatora • wyzwalany przez wejście programowalne (DIO) • komendą z protokołu • zmienną LON “CMFUNC » Nie ma priorytetu, w jaki sposób SYSCAL może być uruchamiana. Jeśli SYSCAL była uruchamiana, to nie może być restartowana w inny sposób. Dopiero po przetrwaniu może być restartowana.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -13


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4.1 Sterowanie przez system menu Możliwość sterowania z menu jest umieszczona na stronie menu „Calibration/Test procedures“ (Kalibracja/procedury testowe). Tutaj mogą być uruchamiane i zatrzymywane wszystkie rodzaje kalibracji systemowych i odpowiednich procedur testowych. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Calibration/Test procedures... (Kalibracja/ procedury testowe) • -- Calibration Sequence Program -Start Zeroing all ranges! Start Zeroing and Spanning all ranges ! Start calibration program ! Cancel calibration! Calibration Procedures in Test-Mode: Test Procedures... Calibration type: Program step: Calibration time: Previous calibration time: Blowback

No SCTESTMOD ZERO-CAL 1 16 s 57 s

SCCALTYPE2 SCPROGSTEP SCCALTIME1 SCCALTIME2

Result...

Podczas uruchamiania SYSCAL mogą być widoczne aktualne informacje: • typ uruchomionej kalibracji • pracujący krok programowy z programu zdefiniowanego przez użytkownika (w innych trybach niż program użytkownika pokazuje się „0“!) • upływający czas kalibracji • czas ostatniej prawidłowej kalibracji SYSCAL

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -14


Kalibracja systemowa NGA 2000

Wynik kalibracji dla zawartego AM jest wyświetlany na własnej stronie menu. Można ją zobaczyć po naciśnięciu klawisza “Result...“ z różnych stron menu SYSCAL.

- Calibration Results Analyzer-module: Enabled for system-cal: Result of last run: Successfully calibrated ranges: Zero-Cal fail of any analyzer module: Span-Cal fail of any analyzer module:

CLD SCMODULE No SCCONTROL OK 1+2+4 NO YES

SCLRESULT SCVALIDITY SCRESULT1 SCRESULT2

Pamiętaj, aby uruchomić procedury kalibracyjne jako test bez rzeczywistego kalibrowania parametru "Calibration Procedures in Test-Mode" (procedury kalibracji w trybie testowym) na <Yes> (TAK). Możliwe jest także przełączenie dla celów testowych na określony gaz z określonego modułu. Ta możliwość jest umieszczona w menu "Test procedures" (Procedury testowe). System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemu i diagnostyka) • System calibration... (kalibracja systemowa) • Calibration/Test procedures... (Kalibracja/ procedury testowe) • Test procedures... (Procedury testowe) • -- Test Procedures -Gastest of specific module Timeout for Gastest (0 = no timeout) Choose specific analyzer module...

Procedure time: Analyzer-module:

SAMPLE-Gas SCTESTGAS 180 s SCTIMEOUT

10 s SCCALTIME1 MLT/CH3 SCSTEPMOD

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -15


Kalibracja systemowa NGA 2000

Tutaj najpierw wybieramy określony moduł analizatora, a następnie wybieramy przez parametr "Gastest of specific module" (test gazowy określonego modułu) żądany gaz. Każdy z następujących typów jest możliwy: • All closed (wszystkie zamknięte) • Zero-Gas (gaz zerowy) • SAMPLE-Gas (tryb testowy jest wyłączony) • SpanGas-1 (gaz zakresu dla zakresu 1) • SpanGas-2 (gaz zakresu dla zakresu 2) • SpanGas-3 (gaz zakresu dla zakresu 3) • SpanGas-4 (gaz zakresu dla zakresu 4) • Blowback (wsteczne przedmuchiwanie) Przy pomocy parametru "Timeout for Gastest" (czas zakończenia gazu testowego) możemy określić czas, po którym aktywowany gaz testowy przełączy się automatycznie z powrotem na gaz próbki (SAMPLE-Gas). Jeśli ten parametr jest ustawiony na "0", to automatyczne przełączenie powrotne nie jest wykonywane i użytkownik musi przerwać ten tryb komendą "Cancel Calibration" (przerwij kalibrację).

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -16


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4.2 Sterowanie kalibracją systemową przez zmienne LON Kalibracja systemowa (SYSCAL) może być także sterowana przez zmienną LON CMFUNC. Ustawienie tej zmiennej spowoduje wywołanie właściwej funkcji (patrz następująca tabela). CMFUNC funkcja, która jest uruchamiana 1 system zero-calibration (zerowa kalibracja systemowa) 2 system zero/span-calibration (kalibracja systemowa zerowa i zakresu) 3 user defined sequence program (program w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika) 4 cancel a running system calibration (przerwanie kalibracji systemowej) 5 blowback procedure (procedura wstecznego przedmuchania) Można także wywołać niektóre inne funkcjonalności przez ustawienie zmiennej LON. Dlatego zobacz właściwe strony menu, gdzie odpowiednie zmienne są udokumentowane. Na przykład: "Test procedures" (procedury testowe). -- Test Procedures -Gastest of specific module Timeout for Gastest (0 = no timeout) Choose specific analyzer module...

SAMPLE-Gas SCTESTGAS 180 s SCTIMEOUT

Procedure time: Analyzer-module:

10 s SCCALTIME1 MLT/CH3 SCSTEPMOD

Tutaj najpierw musimy ustawić zmienną SCSTEPMOD podobnie do TAG żądanego modułu analizatora. Parametr SCTIMEOUT ustawia czas opóźnienia. A ustawienie zmiennej SCTESTGAS na odpowiednią wyliczoną wartość uruchomi procedurę. Tabela wyliczonych wartości i procedury: SCTESTGASfunction ????

Zero-gas

enum value

1

0

SAMPL E-Gas1 2

Span Gas 1 3

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Span Gas 4

Span Gas 5

Span Gas 6

Blowback 7

Suplement -17


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4.3 Sterowanie kalibracją systemową przez wejście programowalne Możemy użyć możliwości sterowania kalibracją systemową SYSCAL przez wyzwalanie z wejścia programowanego. Ta funkcja jest obsługiwana przez wejścia modułu DIO. Przypisywanie wejścia programowalnego może być wykonane przy pomocy menu dla modułu DIO. Analyzer and I/O-module expert configuration... (konfiguracja analizatora i modułu I/O) • I/O module controls... (sterowanie modułem I/O) • DIO module(s)... (moduł(y) I/O) • Inputs... (Wejścia) • -- DIO- Module Inputs -Inputnumber: Choose module... Choose function...

5 DIOINPNUMC

Slot ID: Signal name: Signal level: Signal comes from:

1 SYS:Cancel-Cal OFF Control Module

DIOSLOTIDC DIOINPSIGC DIOINPSTATC DIOINPSRCC

Tutaj musimy wybrać 1. wymagany numer wejścia 2. właściwy moduł jako moduł źródłowy (patrz poniższa tabela) 3. wymagana funkcja dla kalibracji systemowej Dla kalibracji systemowej dostępne są następujące funkcje: Funkcja

moduł źródł.

SYS:Zero-Cal SYS:Zero/Span-Cal SYS:Program-Cal

CM CM CM

SYS:Cancel-Cal

CM

SYS:CAL-Test-Mode SYS:AM-Zero-Gas SYS:AM-Span-Gas1 SYS:AM-Span-Gas2 SYS:AM-Span-Gas3 SYS:AM-Span-Gas4 SYS:Blowbackl

CM AM AM AM AM AM CM

funkcja (wznoszące zbocze) start zerowej kalibracji systemowej start zero/zakres. kalibracji systemowej start kalibracji prog. sekw. zdef. przez użytk. zatrzymanie trwającej procedury i wyłączenie komend startowych przełącza w tryb testowy przełącza zawór gazu zerowego przełącza zawór zakresu dla zakresu 1 przełącza zawór zakresu dla zakresu 2 przełącza zawór zakresu dla zakresu 3 przełącza zawór zakresu dla zakresu 4 start procedury syst. przedmuchiwania

funkcja (opadajace zbocze) -

wartość wylicz. w STINAME 6 7 8

włączenie komend startujących

9

wyłącza tryb testowy zatrzymanie trwającej procedury zatrzymanie trwającej procedury zatrzymanie trwającej procedury zatrzymanie trwającej procedury zatrzymanie trwającej procedury -

10 11 12 13 14 15 22

Proszę wziąć pod uwagę, że wszystkie działania są wyzwalane zboczem. Dlatego zwróć uwagę na funkcjonalność zarówno dodatniego jak i ujemnego zbocza.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -18


Kalibracja systemowa NGA 2000

Możliwe jest także skonfigurowanie wejść DIO tylko dla zmiennych LON (tj. SLTAadapter lub protokół). Dlatego występuje zmienna LON "DIOINP_ENTRYSIG", która odpowiada “DIOINPSIGC” i wylicza wartości “STINAME”. Dla każdego wejścia cyfrowego musimy ustawić zmienne w następującej kolejności. 1. DIOSLOTIDC 2. DIOINPNUMC 3. DIOINPSRCC 4. DIOINP_ENTRYSIG (patrz wartość w STINAME)

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -19


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4.4 Sterowanie kalibracją systemową przez komendę protokołu Możemy wystartować lub zatrzymać kalibrację systemową SYSCAL przez interfejs szeregowy za pomocą komend protokołu. Dlatego muszą być używane komendy SCAL, STBY i ASTZ. Komenda startowa: SCAL Kx m (n) m (typ kalibracji SYSCAL) 0 = ZERO-CAL 1 = ZERO/SPAN-CAL 2 = PROGRAM 3 = TEST ZERO-GAS 4 = TEST SPAN-GAS1 5 = TEST SPAN-GAS2 6 = TEST SPAN-GAS3 7 = TEST SPAN-GAS4 8 = TEST CLOSE GASES 9 = BLOWBACK

Kx (numer kanału) K0 K0 K0 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K0

n (parametr opcjonalny) n = 1: przełącza do trybu testowego inne: przełącza do trybu normalnego czas przerwy w s czas przerwy w s czas przerwy w s czas przerwy w s czas przerwy w s czas przerwy w s nie używane

Jeśli opcjonalny parametr n nie znajduje się w łańcuchu komendy, odpowiednia zmienna nie będzie zmieniona. Warunek startowy: Wszystkie dołączone AM znajdują się w trybie czuwania (Standby) (AK STBY) a zmienna CALSTAT wynosi 0, w przeciwnym razie odpowiedzią jest BUSY (BS) - zajęty Komenda zatrzymująca: STBY K0 Tylko użycie K0 zatrzyma trwającą procedurę kalibracji systemowej SYSCAL (oprócz wszystkich procedur innego AM). Komenda sprawdzająca: ASTZ K0 Komenda ASTZ K0 zwraca informację, czy procedura SYSCAL trwa, czy nie. Jeśli trwa to zwraca “SCAL”, jeśli nie brak tego łańcucha.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -20


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.4.5 Sterowanie czasowe kalibracją systemową Aby włączyć kalibrację systemową sterowaną czasem, musimy ustawić to na własnej stronie menu. Dla każdej procedury sterowanej czasem istnieje osobna strona menu. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemowa i diagnostyka) • System Calibration... (kalibracja systemowa) • Times for interval operation... (czasy dla poszczególnych operacji) • -- Times for Zero Interval Operation -Zero-Cal is: Start time Month: Day: Hours: Minutes: Interval time: Next calibration events... Time & Date:

ENABLED SCSTZERO 2 20 10 15 24 h

SCBGNZERO1 SCBGNZERO2 SCBGNZERO3 SCBGNZERO4 SCIVZERO

15:26:10 February 19, 2001 S_TIME

ZeroSpan Program

Blowback

System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemowa i diagnostyka) • System Calibration... (kalibracja systemowa) • Times for interval operation... (czasy dla poszczególnych operacji) • fct2: ZeroSpan (zerowa, zakresu) • -- Times for Zero&Span Interval Operation -Zero&Span Cal is: Start time Month: Day: Hours: Minutes: Interval time: Next calibration events... Time & Date:

DISABLED SCSTZEROSPAN 2 20 10 15 24 h

SCBGNZSPAN1 SCBGNZSPAN2 SCBGNZSPAN3 SCBGNZSPAN4 SCIVZEROSPAN

15:26:10 February 19, 2001 S_TIME

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -21


Kalibracja systemowa NGA 2000

System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemowa i diagnostyka) • System Calibration... (kalibracja systemowa) • Times for interval operation... (czasy dla poszczególnych operacji) • fct3: Program • -- Times for Program Cal Interval Operation -Program Cal is: Start time Month: Day: Hours: Minutes: Interval time: Next calibration events... Time & Date:

DISABLED SCSTPRGM 2 20 10 15 24 h

SCBGNPRGM1 SCBGNPRGM2 SCBGNPRGM3 SCBGNPRGM4 SCIVPRGM

15:26:10 February 19, 2001 S_TIME

System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemowa i diagnostyka) • System Calibration... (kalibracja systemowa) • Times for interval operation... (czasy dla poszczególnych operacji) • fct5: Blowback (wsteczne przedmuchiwanie) • -- Times for Blowback Interval Operation -Blowback is: Start time Month: Day: Hours: Minutes: Interval time: Next calibration events... Time & Date:

DISABLED SCSTBLOWB 2 20 10 15 24 h

SCBGNBLOWB1 SCBGNBLOWB2 SCBGNBLOWB3 SCBGNBLOWB4 SCIVBLOWB

15:26:10 February 19, 2001 S_TIME

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -22


Kalibracja systemowa NGA 2000

Dla różnych trybów kalibracji systemowej SYSCAL istnieje możliwość • włączenia/wyłączenia działań sterowanych czasem • określenia czasu rozpoczęcia działania (data/czas bieżącego roku) • określenie w których okresach czasowych po czasie rozpoczęcia działanie jest wykonywane Uwaga: Inaczej niż dla niektórych funkcji AM odstępy czasowe są wprowadzane w godzinach. Na przykład, dla kalibracji tygodniowej musisz wyliczyć 24 h * 7 = 168 h. Jeśli wprowadzona data/godzina jest wcześniejsza niż obecna, to dodawane są odstępy czasowe, aż zostanie wyliczona późniejsza. Możemy wyświetlić wyliczane czasy na stronie menu „next calibration events“... (następne kalibracje) Ale te czasy pojawią się tylko jeśli właściwa procedura sterowana czasem jest włączona. System configuration and diagnostics... (konfiguracja systemowa i diagnostyka) • System Calibration... (kalibracja systemowa) • Times for interval operation... (czasy dla poszczególnych operacji) • Next calibration events... (następne kalibracje) • Next Calibration Events Zero-Cal:

10:15:00 February 22, 2003

Menu1Line

Zero&Span-Cal:

10:15:00 February 22, 2003

Menu2Line

Program-Cal:

10:15:00 February 22, 2003

Menu3Line

Blowback:

10:15:00 February 22, 2003

Menu4Line

Time & Date:

15:26:10 February 19, 2003

S_TIME

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -23


Kalibracja systemowa NGA 2000

3.5 Kalibrowanie pojedynczych analizatorów Każdy konkretny analizator ma jeszcze możliwość uruchomienia kalibracji przez inne funkcje niż kalibracja systemowa SYSCAL. Dla tej funkcjonalności przedstawione tu zostaną pewne dodatkowe zalecenia. • Nie należy uruchamiać kalibracji pojedynczego AM podczas trwania kalibracji systemowej SYSCAL. Spowoduje to zamieszanie przy przełączaniu zaworów i komend kalibracyjnych SYSCAL. Dlatego należy zwracać uwagę także na wszystkie automatycznie uruchamiane działania analizatora. • Pojedyncza kalibracja nie może używać czasów czyszczenia z ustawień zaworów systemowych. Zamiast tego należy ustawić własne parametry dla AM, aby oczekiwał przez wymagany czas czyszczenia po przełączeniu zaworów. • Uruchomienie pojedynczej kalibracji drugiego AM jest odrzucane, jeśli wymagany zawór gazu kalibracyjnego jest także jednym z zaworów gazów kalibracyjnych pierwszego uruchomionego AM. Te zalecenia są ważne dla wszystkich AM, które znajdują się w kalibracji systemowej SYSCAL.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -24


Kalibracja systemowa NGA 2000

4 Funkcjonalność 4.1 Przepływ gazu Przepływ gazu przez analizator może być skonfigurowany na kilka sposobów: 1. tylko szeregowy 2. tylko równoległy 3. mieszany - szeregowy i równoległy

Połączenia dla konfiguracji logiki programu i przepływu: • Do każdego AM (kanał MLT/ CAT 200) musi być przypisany zawór gazu próbki. • Podczas kalibracji AM przypisany zawór próbki będzie zamknięty i powróci do stanu otwartego po wykonaniu kalibracji AM. • Gazy kalibracyjne mogą płynąć do AM tylko, gdy zawór próbki gazowej jest zamknięty. • Przy otwartym zaworze gazu próbki oczekuje się rzeczywistego przepływu gazu próbki. Stan przypisanych zaworów próbki decyduje także o niektórych określonych stanach AM!

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -25


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.2 Przebieg kalibracji systemowej Kalibracja systemowa jest wykonywana jako odrębne zadanie. To zadanie może być wykonywane tylko raz. Wszelkie próby ponownego wystartowania kalibracji zostaną odrzucone. Główne kroki, które zadanie kalibracji SYSCAL musi wykonać, są realizowane w następujący sposób. 1. Wprowadzić wszystkie działania do zrobienia do bufora sekwencji. 2. Wykonać pewne przygotowania przed rozpoczęciem działań 3. Wykonać bufor sekwencji 4. Przywrócić stany i wykonać inne prace wykonać pewne prace systemowe Zawartość bufora sekwencji zależy od typu kalibracji systemowej SYSCAL (ZERO_ALL, ZEROSPAN_ALL lub USER_PROG). Przy komendzie startowej ten typ jest dostarczany. Możliwe jest przerwanie zadania kalibracji systemowej SYSCAL. Jest to realizowane przez ustawienie parametru na zdefiniowaną wartość. Ten parametr można zobaczyć w kroku 3 ("wykonanie bufora sekwencji "). Jeśli przerwanie jest wywołane zadanie przerywa aktualne działanie w kroku 3, przechodzi przez krok 4 i kończy się. Przerwanie zadania SYSCAL przez wejście cyfrowe spowoduje także wyłączenie rozpoczęcia dalszych działań tak długo jak wejście cyfrowe znajduje się w stanie przerwania.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -26


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.2.1 Bufor sekwencji napełniania Zawartość bufora sekwencji zależy od • typów kalibracji i przynależnych typów modułów • spójności modułów i zaworów systemowych Procedura obliczeń ma do wyboru wykaz typów działań. Typ kalibracji NOP ZERO-CAL SPAN-CAL ZERO/SPAN-CAL SPAN1-CAL SPAN2-CAL SPAN3-CAL SPAN4-CAL END-OF-PGRM

typ modułu wszystkie AM pojedyn. AM Procedura obliczenia

action types USER-STEP SWITCH_VALVE PURGEWAIT ZERO SPAN CALWAIT

dane działania Nr maska czas AM AM zakres AM

Jeden typ kalibracji ma następującą ramkę sekwencji: 1. SWITCH_VALVE (włącz zawór) 2. wykonaj różne PURGEWAIT, ZERO lub SPAN, które są możliwe przy tym ustawieniu zaworu (kolejność jest zdeterminowana przez najkrótszy czas czyszczenia) 3. wykonaj różne CALWAIT (poczekaj na zakończenie rozpoczętej kalibracji) Procedura obliczeń optymalizuje kolejność działań w czasie. Jedynym warunkiem jest w przypadku ZERO/SPAN-CAL, gdzie AM musi wykonać najpierw kalibrację zera, zanim można wykonać kalibrację zakresu. Pomiar opóźnienia PURGEWAIT rozpoczyna się wraz z ostatnim działaniem SWITCH_VALVE. Możemy zobaczyć, że typy SYSCAL "ZERO_ALL" i "ZEROSPAN_ALL" są specjalnymi przypadkami programów użytkownika. • ZERO_ALL: ZERO CAL ze wszystkich AM • ZEROSPAN_ALL: ZERO/SPAN CAL z wszystkich AM

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -27


Kalibracja systemowa NGA 2000

Przykład bufora sekwencji napełniania Przypisanie modułów, zawory systemowe i czasy czyszczenia: SAMPLE-GAS ZERO-GAS SPANGAS-1 SPANGAS-2 SPANGAS-3 SPANGAS-4

AM1 V1 / 5 s V4 / 10 s V5 / 10 s V5 / 10 s V6 / 10 s V6 / 10 s

AM2 V1 / 5 s V4 / 10 s V5 / 10 s V5 / 10 s V5 / 10 s V5 / 10 s

AM3 V2 / 4s V5 / 12 s V6 / 12 s V6 / 12 s V4 / 14 s V4 / 14 s

Do wykonania jest następujący program użytkownika: 1. ZERO-CAL wszystkie moduły 2. SPAN4-CAL AM2 3. END-OF-PGRM Przynależące bufory sekwencji: typ działania USER_STEP SWITCH_VALVE PURGEWAIT ZERO PURGEWAIT ZERO CALWAIT CALWAIT SWITCH_VALVE PURGEWAIT ZERO CALWAIT USER_STEP SWITCH_VALVE PURGEWAIT SPAN CALWAIT END-OF-PGRM

dane działania [0] 1 0006 hex (V4, V2) 10 AM1 10 AM2 AM1 AM2 0011 hex (V5,V1) 12 AM3 AM3 2 0012 hex (V5, V2) 10 AM2 AM2

dane działania [1]

4

Rozmiar bufora sekwencji wynosi obecnie 320.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -28


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.2.2 Przed rozpoczęciem działań Przed wykonaniem jakiegokolwiek działania z bufora sekwencji, należy podjąć pewne przygotowania: • zapamiętać czas poprzedniej kalibracji na wypadek przerwania • czas poprzedniej kalibracji jest teraz czasem rzeczywistym • czas rzeczywistej kalibracji jest kasowany • przerwać wszelkie trwające kalibracje AM 4.2.3 Sterowanie działaniami 4.2.3.1 Przełączanie zaworów Działanie SWITCH_VALVE pobiera dane działania[0] (maskę zaworu) dla nowego ustawienia zaworów systemowych. Musimy zmodyfikować zmienną LON STCONT3, STCONT4 oraz częściowo STCONT5 , które są połączone z zaworami systemowymi. To działanie kasuje także czas (pobiera takt systemowy) do pomiaru opóźnienia czasów czyszczenia. 4.2.3.2 Oczekiwanie na czyszczenie Działanie PURGEWAIT śledzi czas upływający od ostatniego działania SWITCH_VALVE. Następuje oczekiwanie na wymaganą różnicę do potrzebnego czasu czyszczenia. Daje to czas dla innych zadań. Jeśli nie ma dodatkowego czasu na oczekiwanie, jest on kontynuowany bezpośrednio z następnym działaniem.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -29


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.2.3.3 Kalibracja zerowa Przed rozpoczęciem kalibracji zerowej, należy zmodyfikować pewne parametry (zmienne LON). Po zakończeniu kalibracji systemowej te zmodyfikowane zmienne mają przywracane poprzednie wartości. • CONTROL:

Ta zmienna określa, co steruje zakresem AM. Parametr jest ustawiony na "controlled by control module" (sterowany przez moduł sterowania) Ta zmienna określa, czy wszystkie zakresy są zerowane • ZERORNGS: razem, czy osobno. Parametr jest ustawiony na "zero all ranges together" (zerowanie wszystkich zakresów razem). • Ta zmienna występuje tylko w wielokanałowych AM (MLT!) i AMSERPHYSTAT: określa, czy AM ma szeregowy/równoległy przepływ gazu. Parametr jest ustawiony na "parallel gas flow"(równoległy przepływ gazy), ponieważ tylko ten stan pozwala SYSCAL na skalibrowanie różnych kanałów równocześnie. Po zmodyfikowaniu tych parametrów zerowa kalibracja jest uruchamiana przez zmienną LON: Ta zmienna może uruchomić funkcje AM. Jest ustawiona na • AMFN: wartość dla funkcji "Zero". 4.2.3.4 Kalibracja zakresu Kalibracja zakresu może być wykonana tylko w pojedynczych zakresach. Jakiekolwiek działanie kalibracji zakresu może być wykonana tylko, kiedy "span gas value <> 0.0". Przed rozpoczęciem kalibracji zakresu, należy zmodyfikować pewne parametry (zmienne LON). Po zakończeniu kalibracji systemowej te zmodyfikowane zmienne mają przywracane poprzednie wartości. Ta zmienna określa, co steruje zakresem AM. Parametr jest • CONTROL: ustawiony na "controlled by control module" (sterowany przez moduł sterowania) Ta zmienna określa, czy wszystkie zakresy są kalibrowane • CALRANGES: razem, czy osobno. Parametr jest ustawiony na "span all ranges separately" (kalibrowanie wszystkich zakresów osobno). • Ta zmienna występuje tylko w wielokanałowych AM (MLT!) i AMSERPHYSTAT: określa, czy AM ma szeregowy/równoległy przepływ gazu. Parametr jest ustawiony na "parallel gas flow"(równoległy przepływ gazy), ponieważ tylko ten stan pozwala SYSCAL na skalibrowanie różnych kanałów równocześnie. Ta zmienna steruje aktualnym zakresem AM. Jest ustawiona • CRANGE: na wymagany zakres. Po zmodyfikowaniu tych parametrów kalibracja zakresu jest uruchamiana przez zmienną LON: Ta zmienna może uruchomić funkcje AM. Jest ustawiona na • AMFN: wartość dla funkcji "Span".

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -30


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.2.3.5 Oczekiwanie na zakończenie kalibracji Każdy AM posiada zmienne LON • CALSTAT Czy wybrany AM jest nadal kalibrowany , czy nie, można sprawdzić przez odczyt zmiennej CALSTAT. Sprawdzenie zmiennej CALSTAT jest wykonywane w odstępach czasowych. W odstępach czasu jest podawana do innych zadań. 4.2.4 Zakończenie kalibracji systemowej Po zakończeniu kalibracji systemowej przez bufor sekwencji lub po przerwaniu należy wykonać jeszcze pewne prace. • Zaktualizować niektóre wyświetlane zmienne LON • Poszukać trwających nadal kalibracji na wypadek przerwania i przerwać je również. • Przywrócić zmodyfikowane zmienne LON AM. • Przełączyć zawory systemowe na stan gazu próbki dla wszystkich AM • Ustawić zmienne LON AM PROCESS = "valid sample gas" (ważny gaz próbki) po czasie czyszczenia zaworu gazu próbki.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -31


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.3 Przebieg kalibracji pojedynczego analizatora Kalibracja pojedynczego analizatora także wymaga przełączenia odpowiednich zaworów systemowych. Różnicą względem kalibracji systemowej jest to, że procedura kalibracji AM właśnie trw, a my musimy odpowiedzieć na ten stan. Reakcja jest możliwa przez oglądanie zmian zmiennej LON CALSTAT. • CALSTAT_ZERO (trwa akalibracja zerowa):

wyłącza przynależne zawory próbki i włącza zawory zerowania.

• CALSTAT_SPAN (trwa kalibracja zakresu):

wyłącza przynależne zawory próbki i włącza odpowiednie zawory zakresu do aktualnego stanu zmiennej CRANGE.

• CALSTAT_DONE (kalibracja zakończona):

włącza zawór próbki i wyłącza zawory gazów kalibracyjnych.

Po wydaniu komendy kalibracji AM sam jest odpowiedzialny, aby poczekać wymagany czas czyszczenia, aż kalibracja zostanie zakończona. Reakcja na zmianę CALSTAT jest aktywna dopiero, gdy nie trwa żadna kalibracja systemowa.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -32


Kalibracja systemowa NGA 2000

4.4 Wstrzymywanie wyjść analogowych SIO i unikanie alarmów przekroczenia limitu Każdy AM posiada zmienną LON: • PROCESS Ta zmienna jest wprowadzaną zmienną. Jej przeznaczeniem, jest, aby przekazać AM, że inne działanie nie pozwala na przepływ prawidłowej próbki pomiarowej. W AM są pewne stany zależne od zmienne PROCESS. • "valid measurement"(ważny pomiar) tylko, jeśli PROCESS = "valid sample gas" (ważny gaz próbki). • wstrzymanie wyjść analogowych, jeśli PROCESS = "no valid sample gas" (brak ważnego gazu próbki) • przeglądanie przekroczeń limitów jest wyłączone, jeśli PROCESS = "no valid sample gas" (brak ważnego gazu próbki) Zadaniem kalibracji systemowej jest utrzymywanie zmiennej PROCESS dla wszystkich używanych AM. Wykonuje się to w następujący sposób: Każde przełączenie zaworu sprawdza, czy w przełączanych zaworach jest zawór próbki AM. Jeśli jest, to ustawia on PROCESS jak to pokazano w tabeli poniżej. zawór gazu próbki

opóźnienie czasowe

zmienna PROCESS

wyłączony włączony

----

próbka nieważna próbka ważna

czas czyszczenia zaworu próbki

Bardzo ważne jest, aby zobaczyć następujące fakty: SYSCAL tylko śledzi stan odpowiednich zaworów gazów próbkowanych ze względu na ustawioną zmienną PROCESS. Żaden dodatkowy zawór, szeregowy z zaworem próbki, który może wyłączyć przepływ gazu próbkowanego nie może być rejestrowany dla logiki zmiennej PROCESS.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -33


Kalibracja systemowa NGA 2000

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03 Kalibracja systemowa

Suplement -34


Dodatkowe komendy AK

NGA 2000 Dodatkowe komendy protokoĹ&#x201A;u AK Oprogramowanie NGA wersja 3.7.x

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03

AK

Strona -1


Dodatkowe komendy AK

SHDA Kn

wyłączenie statusu “Hold”

Opis:

Mamy możliwość aktywowania funkcji "Hold" nie tylko przez kalibracji. Możemy to także zrobić komendą AK “SHDE”. Komendą “SHDA” mamy możliwość ponownego wyłączenia stanu wstrzymania "Hold".

zobacz także:

SHDE

SHDE Kn

włączenie statusu “Hold”

Opis:

Mamy możliwość aktywowania funkcji "Hold" nie tylko przez kalibracji. Możemy to także zrobić komendą AK “SHDE”. Komendą “SHDA” mamy możliwość ponownego wyłączenia stanu wstrzymania "Hold".

zobacz także:

SHDA

SCAL Kx m (n) Opis:

uruchamia procedurę kalibracji systemowej

Aby sterować procedurami kalibracji systemowej komendy “SCAL”, “STBY” i “ASTZ” muszą być używane. Komendą “SCAL” procedury są uruchamiane. Dokładniejszy opis procedur podano w dokumentacji kalibracji systemowej. Warunek startowy: Wszystkie dołączone AM są w trybie czuwania (AK STBY) a zmienna “CALSTAT” jest ustawiona na 0, w przeciwnym razie odpowiedź będzie BUSY (BS) - zajęty.

Składnia: m (typ SYSCAL) 0 = ZERO-CAL 1 = ZERO/SPAN-CAL 2 = PROGRAM 3 = TEST ZERO-GAS 4 = TEST SPAN-GAS1 5 = TEST SPAN-GAS2 6 = TEST SPAN-GAS3 7 = TEST SPAN-GAS4 8 = TEST CLOSE GASES 9 = BLOWBACK

Kx (numer kanału) K0 K0 K0 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K1...999 K0

n (parametr opcjonalny) n = 1: włącza tryb testowy inne: włącza tryb normalny czas trwania w s czas trwania w s czas trwania w s czas trwania w s czas trwania w s czas trwania w s nie używany (NOWY)

Jeśli parametr opcjonalny n nie znajduje się w łańcuchu komendy odpowiednia zmienna nie jest zmieniana. Komenda Stop:

STBY K0 Tylko używając K0 zatrzymasz procedurę “SYSCAL” (oprócz wszystkich procedur innych AM).

Komenda sprawdzenia:

ASTZ K0 Komenda “ASTZ K0” podaje informację, czy procedura “SYSCAL” trwa, czy nie. Jeśli trwa zwraca “SCAL“, jeśli nie łańcuch jest pusty.

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03

AK

Strona -2


Dodatkowe komendy AK

ALIK Kn a b c

Wyjście krzywej linearyzacji

Opis:

Tą komendą możemy otrzymać wartości x/y krzywej linearyzacji. Możemy określić żądany segment krzywej linearyzacji odstępy między punktami krzywej. Ta komenda jest możliwa tylko z analizatorem MLT.

Składnia:

Kn: a: b: c:

można wywołać tylko pojedynczy kanał (nie K0!). startowe stężenie segmentu (w ppm) końcowe stężenie segmentu (w ppm) odstępy miedzy punktami krzywej (w ppm)

Warunki: a < b ; c > 0.0 Odpowiedź:

ALIK s y1 x1 y2 x2 y3 x3 ... s: status błędu y: nominalna wartość x: rzeczywista wartość

ETC01107(2) [NGA-e (MLT oprogramowanie 3.7.x)] 04/03

AK

Strona -3


Oprogramowanie 3.7.x – Suplement do wersji 3.6.x

EUROPA Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Germany T +49 (6055) 884-0 F +49 (6055) 884-209 Internet: www.emersonprocess.de

EUROPA, ŚRODKOWY WSCHÓD, AFRYKA Emerson Process Management Shared Services Limited Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England T +44-1243-863121 F +44-1243-845354 Internet: www.emersonprocess.co.uk AMERYKA PÓŁNOCNA Rosemount Analytical Inc. Process Analytic Division 1201 N. Main St. Orrville, OH 44667-0901 T +1 (330) 682-9010 F +1 (330) 684-4434 Internet: www.emersonprocess.com AMERYKA POŁUDNIOWA Emerson Process Management Ltda. Avenida Hollingsworth, 325 Iporanga-SorocabeSP 18087-000 Brazil T:+55 (152) 38-3788 F:+55 (152) 38-3300 Internet: www.emersonprocess.com.br

AZJA - PACYFIK Emerson Process Management Asia Pacific Pte. Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel +65 6777 8211 Fax +65 6777 0947 Internet: www.ap.emersonprocess.com

© Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG 2003

Instrukcja obsługi ETC01107 04/2003

Oprogramowanie MLT, CAT 200 wersja 3.7  
Oprogramowanie MLT, CAT 200 wersja 3.7  

Oprogramowanie MLT, CAT 200 wersja 3.7 - instrukcja obsługi

Advertisement