Page 78

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3

"TIMED EVENTS" (ZDARZENIE CZASOWE)

Opcja "Timed Events" w podmenu "Application" umożliwia przeglądanie lub modyfikowanie w programie aplikacyjnym GC tabel "TEV" zdarzeń czasowych (TEV - Timed Events Data), dotyczących czasów przełączania zaworów, strumieni, wstrzymania całkowania, wielkości wzmocnienia widmowego oraz innych parametrów wpływających na przebieg chromatogramu i przetwarzanie pików. Ponieważ tabele TEV są przyporządkowane do określonych strumieni gazu (używane przez te strumienie), w pierwszym okienku można wybierać poszczególne tabele TEV według skojarzonych z nimi strumieni "Associated Streams" (patrz rysunek 5-11).

Rysunek 5-11. Wybieranie tabeli TEV zdarzeń czasowych według skojarzonych z nimi strumieni UWAGA: Aby przypisać tabelę TEV do określonego strumienia, należy wybrać opcję "Streams" w podmenu "Application" (patrz rozdział 5.8). W programie MON można obsługiwać program aplikacyjny GC zawierający do pięciu tabel TEV; w standardowym programie aplikacyjnym przewidziano cztery tabele TEV. W okienku "Timed Events Data", na wybranym wierszu z numerem tabeli TEV i skojarzonymi strumieniami można ustawiać się za pomocą klawisza TAB lub klawiszy ze strzałkami. Następnie, po naciśnięciu klawisza ENTER można wyświetlić ekran edycji tabeli TEV, podobny do pokazanego na rysunku 5-12.

5-16

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement