Page 76

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Posługując się klawiszami ze strzałkami zaznaczyć wartość pierwotną czasu retencji, która ma zostać przeniesiona na ekran edycyjny tabeli CDT, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. W tym momencie, zarówno wybrana wartość czasu retencji, jak i kursor zostaną przeniesione na ekran edycji CDT, ale okienko "Raw Data..." pozostanie widoczne na ekranie. Czas retencji sk ładnika zaznaczonego na ekranie edycyjnym będzie miał teraz wartość czasu retencji przeniesionego z okienka danych pierwotnych. Ustawiają się na ekranie edycji tabeli CDT na inny składnik, można powtórzyć powyższą procedurę dla tego składnika, ponownie naciskając klawisz F4. Po zakończeniu przenoszenia wartości czasów retencji z okienka danych pierwotnych, aby usunąć z ekranu to okienko należy nacisnąć klawisz F4, a gdy kursor powróci do tego okienka, nacisnąć klawisz ESCAPE. Okienko danych pierwotnych zniknie i kursor powróci na ekran edycji tabeli CDT danych o sk ładnikach. UWAGA: Naciśnięcie klawisza ESCAPE wtedy, kiedy wyświetla się okienko danych pierwotnych ("Raw Data..."), ale gdy kursor znajduje się poza tym okienkiem (na ekranie edycji CDT), spowoduje wyjście z ekranu edycji tabeli danych o składnikach (CDT), a nie z okienka danych pierwotnych. Jeśli na ekranie edycji CDT wprowadzono jakieś zmiany, wyświetli się okienko z pytaniem czy je zachować ("Write Changes?") przed opuszczeniem tego ekranu; należy wtedy wybrać opcję <YES> (by zachować zmiany ) lub <NO> (by nie zachować zmian).

5-14

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement