Page 74

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w polu podpowiedzi (np. "Space bar toggles option" przełączanie opcji klawiszem odstępu). Jeśli zmodyfikuje się wartość parametru innego niż wymienione w tabeli 5-4, to w kolumnie "User/STD" na ekranie tabeli CDT automatycznie ustawi się wskaźnik USR. W wypadku składników niestandardowych, zdefiniowanych przez użytkownika, wszystkie pola w okienku "Other Parameters" należy wprowadzić ręcznie, łącznie z tymi, które nie są wymienione w tabeli 5-4.

Rysunek 5-6. Nacisnąć klawisz F3 (na ekranie edycji tabeli CDT) w celu obejrzenie/zmodyfikowania innych parametrów składnika Tabela 5-5. Opis pól* w okienku "Other parameters" (wyświetlanym na ekranie edycji tabeli CDT) Detector ID

Numer detektora przypisany do danego składnika.

Identyfikator detektora Retention Time Percent Dev.** Odchylenie procentowe czasu retencji Retention Time Seconds Dev.** Odchylenie czasu retencji w sekundach Retention Time Update Method Metoda aktualizacji czasu retencji

Response Factor Percent Dev. Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi

Maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe nowej wartości czasu retencji w stosunku do bieżącej wartości czasu retencji. Maksymalne, wyrażone w sekundach, dopuszczalne odchylenie nowej wartości czasu retencji w stosunku do bieżącej wartości czasu retencji Pole to określa kiedy będzie aktualizowany czas retencji. W wypadku wybrania opcji CAL, czas retencji będzie aktualizowany tylko podczas końcowego przebiegu kalibracyjnego; w przeciwnym razie będzie aktualizowany po każdym przebiegu. Maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe nowej wartości współczynnika odpowiedzi w stosunku do bieżącej wartości współczynnika odpowiedzi.

*

W tabeli 5-4 wymieniono tylko te pola, które normalnie podlegają edycji w wypadku składnika standardowego (STD).

**

Identyfikacja składnika odbywa się na podstawie większej z tych dwóch wartości.

5-12

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement