Page 53

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 4 - PODMENU "SELECT" (WYBIERZ) Podmenu "Select" służy głównie do nawiązywania połączenia z wybranym zespołem chromatografu gazowego (GC). Dodatkowe opcje w tym menu umożliwiają edycję w trybie rozłącznym (offline) oraz uzyskanie pełnego raportu o parametrach bieżącego programu aplikacyjnego GC. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej.

(Połącz)

Nawiązywanie połączenia z zespołem GC w celu sterowania jego pracą, uzyskania wyników analizy lub zmodyfikowania parametrów działania (programu aplikacyjnego)............................................................................ Patrz rozdział 4.1.

Disconnect

Zakończenie bieżącego połączenia z zespołem GC................... Patrz rozdział 4.2.

Connect

(Rozłącz) Download (Załaduj) PC Config Report (Raport z konfiguracji) Offline Edit (Edycja w trybie rozłącznym)

Instalowanie programu aplikacyjnego przez wczytanie go do zespo łu GC, z którym nawiązane jest połączenie.......................................................... Patrz rozdział 4.3. Generowanie pełnego raportu o parametrach programu aplikacyjnego zespołu GC, z którym nawiązane jest połączenie........................................... Patrz rozdział 4.4. Edycja parametrów programu aplikacyjnego GC w trybie rozłącznym (tzn. bez łączności z zespołem GC). ......................................................... Patrz rozdział 4.5.

4-1

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement