Page 50

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.2

[F6], (wybrać strumienie), [szary minus] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie), [szary minus]

5.3

[F5], (wybrać strumienie), [F2], [szary minus] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2], [szary minus]

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [szary minus]

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [szary minus]

patrz też

5.7

[A]pplication, [D]iscrete Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, [D]iscrete Outputs

7.5 lub 7.3

[L]ogs, [A]ctive Alarm, (wybrać strumienie) lub [L]ogs, Alarm [L]og

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [F2]

10.1

S[y]stem, [G]C Directory

5.1

[A]pplication, S[y]stem, (zwrócić uwagę na nazwę analizatora)

5.3.2

[F5], (wybrać strumienie), [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs

5.11

[A]pplication, [D]iscrete Inputs

5.3.2

[F5], (wybrać strumienie), [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2]

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol, [A]verages (wybrać typ uśredniania)

5.8

[A]pplication, [S]treams

Delete component from component file Usuwanie składnika z pliku składników Delete inhibit, integration, peak width Usuwanie zdarzeń: wstrzymanie, całkowanie, szerokość piku Delete output(s) Usuwanie wyjść

Existing alarm(s) Istniejące alarmy Full scale value for input Wielkość odpowiadająca górnej wartości zakresu wejścia analogowego GPM liquid equivalent (on or off) Opcja obliczania równoważnej objętości cieczy Height or area mesurement method Metoda wysokości piku lub pola powierzchni piku High alarm Alarm przekroczenia poziomu wysokiego I.D. (analyzer) Identyfikator (analizatora) patrz też Inhibit on-off times Czasy włączania i wyłączania wstrzymania Input(s) being used Używane wejścia patrz też Integration on-off times Czasy włączania i wyłączania całkowania Low alarm Alarm przekroczenia poziomu niskiego Mole percent (on or off) Opcja obliczania stężenia molowego Normalization on or off Opcja normalizacji Number of analysis for rolling average Liczba analiz w okresie uśredniania Number of calibration runs Liczba kalibracyjnych przebiegów pomiarowych

3-3

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement