Page 49

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane Communications Baud rate, at PC Prędkość transmisji danych, w komputerze

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

10.1.1

S[y]stem, [G]C Directory, (zaznaczyć program aplikacyjny), [F2]

(i 1.4.6)

(oraz podczas instalowania nowego programu aplikacyjnego) Component being alarmed

5.2.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, Discr[e]te Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, Discrete [O]utputs

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages

5.25.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [F2]

5.1.1

[A]pplication, [S]ystem, (patrz także konfiguracja wyjścia analogowego dla rejestracji w czasie rzeczywistym w formacie CGM)

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages, [2]4 Hour

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs

Składnik objęty alarmowaniem

Component being rolling averaged Składnik objęty okresowym uśrednianiem Component Code and name Kod i nazwa składnika Component full scale (for output) Wielkość składnika odpowiadająca górnej wartości zakresu wyjścia analogowego patrz też

Component(s) measured for 24-hour average Składnik(i) uśredniane w okresie 24h Component(s) programmed for input Składniki zaprogramowane dla wejść patrz też

5.11

[A]pplication, [D]iscrete Inputs

5.10

[A]pplication, [A]nalog Outputs

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, Discr[e]te Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, [D]iscrete Outputs

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

9.7

Con[t]rol, [G]C time

9.7

Con[t]rol, [G]C time

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [szary minus]

7.3

[L]ogs, Alarm [L]og

Component(s) programmed for output Składniki zaprogramowane dla wyjść

Component, retention time of Czas retencji składnika Component zero (for output) Wielkość składnika odpowiadająca zeru na wyjściu analogowym Compressibility (on or off) Opcja "Ściśliwość" (obliczenia dla różnych ciśnień) Current date Bieżąca data Current time Bieżąca godzina Cycle time Czas trwania cyklu Delete alarms Usuwanie alarmów patrz też

3-2

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement