Page 45

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.6

URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNEJ SEKWENCJI ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

Opcja "Auto Sequence" dostępna w podmenu "Control" służy do uruchamiania automatycznej, pierwotnie zdefiniowanej sekwencji działań. Funkcja ta umożliwia uruchomienie ciągłych przebiegów analizy chromatograficznej pierwotnie zdefiniowanej sekwencji strumieni. UWAGA: Funkcję "Auto Sequence" można również uruchomić bezpośrednio, naciskając klawisz F2 w menu głównym programu MON. Podczas uruchamiania automatycznej sekwencji można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Auto Sequence" wyświetli się pole z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 2-4).

Rysunek 2-4. Potwierdzanie wyboru "Auto Sequence" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się pytanie (patrz rysunek 2-5), czy przed rozpoczęciem analizy, przez 60 sekund ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie. Czyszczenie umożliwia przepływ próbki gazu przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analitycznego.

Rysunek 2-5. Odpowiedzieć, czy najpierw ma być wykonane 60 sekundowe przepłukiwanie (3)

Rozpoczyna się automatyczna sekwencja analiz, natychmiastowo lub po upływie 60 sekundowego okresu przepłukiwania pętli próbki.

(4)

Dalsze czynności podano w rozdziale 9.1, gdzie zamieszczone są także bardziej szczegółowe opisy.

2-10

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement