Page 41

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Select

Nawiązanie połączenia (Connect) z zespołem GC (chromatografem gazowym). Ładowanie programu aplikacyjnego do GC (wprowadzanie programu zastosowawczego) lub wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC w celu jego zmodyfikowania (edycji) w trybie rozłącznym (off-line) w komputerze. Szczegółowe informacje podano w Części 4.

Application

Przeglądanie/edycja zmiennych GC oraz parametrów konfiguracji w programie aplikacyjnym GC. Szczegółowe informacje podano w Części 5.

Reports

Wyświetlanie i umieszczenie w kolejce drukowania raportów zapamiętanych z zespole GC. Sterowanie automatycznym drukowaniem raportów z poziomu zespołu chromatografu (GC) lub programu MON z komputera steruj ącego (PC). Szczegółowe informacje podano w Części 6.

Logs

Przeglądanie/edycja dzienników alarmów i zdarzeń zapamiętanych w zespole GC. Szczegółowe informacje podano w Części 7.

Chromatogram

Przeglądanie lub porównywanie chromatogramów, bieżącego i zachowanych w pamięci zespołu GC lub komputera PC.2 Szczegółowe informacje podano w Części 8.

Control

Wybieranie i sterowanie trybem działania zespołu GC Szczegółowe informacje podano w Części 9.

System

Lista zespołów GC. Tworzenie/edycja listy uprawnionych użytkowników. Konfigurowanie trybu wyświetlania na monitorze kolorowym, w tym również na ekranach ciekłokrystalicznych (LCD). Szczegółowe informacje podano w Części 10.

Tabela 2-1. Zestawienie podmenu dostępnych w menu głównym.

2-6

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement