Page 34

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Jednakże, zamiast ustawiać się za pomocą tych klawiszy na pozycji, która ma zostać wybrana, w celu przyspieszenia tej operacji wystarczy nacisnąć klawisz odpowiadający PIERWSZEJ LITERZE nazwy wymaganej pozycji. Kursor przeskoczy wtedy do pierwszej pozycji o nazwie rozpoczynającej się od tej litery. Przykładowo, na kilku ekranach, dla analizy chromatograficznej wybiera si ę parametry z długich list wyświetlanych w wyskakujących okienkach. W chwili wyświetlenia takiego okienka, kursor będzie się znajdował na początku listy, tzn. wyróżniona będzie pozycja Avg. Molecular Weight (średnia masa cząsteczkowa). Jeśli naciśnie się klawisz M, kursor przeskoczy do pozycji Mole Percent (procentowość molowa), która zostanie wyróżniona przez zmianę tła wyświetlania (patrz rysunek 1-6).

Rysunek 1-6. W wyskakujących okienkach list wyboru można przyspieszyć przewijanie i wybór z listy naciskając PIERWSZĄ LITERĘ nazwy wymaganej pozycji. Metody tej można używać niemal w każdym z wyskakujących okienek list wyboru, jakie dostępne są w programie MON.

1-21

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement