Page 294

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.

Średnia masa cząsteczkowa k

AVG. M .W = ∑ ( CONCi )( MWi ) i =1

gdzie:

10.

AVG.M.W

=

Średnia masa cząsteczkowa.

Σ (CONCi)(MWi)

=

Suma mas wszystkich (i=1...k) składników próbki.

Procent objętościowy cieczy

L.V .% =

(WT % n ) ÷ ( Dn ) k

∑ (WT %

i

) ÷ ( Di )

i =1

gdzie: L.V.%

=

Procent objętościowy cieczy.

WT%

=

Procent masowy.

D

=

Gęstość.

Σ (WT%n)÷(Di)

=

Suma wszystkich (i=1...k) składników próbki.

Proszę zauważyć, że do obliczenia procentu objętościowego cieczy z procentów molowych muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce.

C-11

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement