Page 284

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK C - AKWIZYCJA DANYCH I OBLICZENIA ANALITYCZNE C.1

AKWIZYCJA DANYCH

Sterownik Model 2350 zawiera 12-bitowy przetwornik analogowy cyfrowy (A/D) dokonujący co 25 milisekund konwersji sygnału na kanale 0. Jest to czas zliczany i wyświetlany po lewej stronie ekranu jako czas trwania analizy. Po lewej wyświetlany jest całkowity czas trwania cyklu. Do celów analizy, sterownik zbiera 40 równomiernie rozłożonych w czasie próbek danych. Częstotliwość próbkowania wynosi 40 Hz i została wybrana tak, by zredukować zakłócenia od sieci zasilającej (60Hz). Po każdym spróbkowaniu analogowego sygnału z chromatografu, wynikowa wartość liczbowa jest zapamiętywana w buforze danych w pamięci sterownika. Podczas analizy przetwarzanych może być tylko ostatnich 256 takich punktów pomiarowych. Ponieważ analiza danych jest przeprowadzana podczas próbkowania sygnału (czyli odbywa się w tzw. czasie rzeczywistym), do analizy sygnału wymagana jest tylko ograniczona liczba zapamiętanych w buforze próbek danych. W procesie akwizycji (gromadzenia) danych, grupy danych z próbkowania s ą uśredniane zanim zostaną zapisane w pamięci sterownika w celu późniejszego przetwarzania. Nie nakładające się grupy N próbek danych podlegają uśrednianiu przed zapamiętaniem. Dzięki temu, zapamiętywana liczba próbek danych jest zmniejszona do 40/N na sekundę. Przykładowo, jeśli N=5, to w ciągu jednej sekundy zapamiętywane jest 40/5 (czyli 8) uśrednionych próbek danych. Wartość N zależy od parametru PW (Peak Width - szerokość piku), wg zależności: N = PW sekund gdzie PW jest wyrażone w sekundach. Wiele różnych wielkości analitycznych jest niezależna od wartości N. Dopuszczalne wartości N mogą się zmieniać w zakresie od 1 do 63, co odpowiada wartościom PW od 2 do 63 sekund. Wartość N nazywana jest współczynnikiem całkowania, gdyż N określa liczbę punktów uśrednianych, czy też całkowanych, w celu obliczenia pojedynczej wartości. Całkowanie danych wejściowych przed ich zapamiętaniem służy dwóm celom. Po pierwsze, statystyczny szum sygnału wejściowego jest zmniejszany w stopniu równym pierwiastkowi kwadratowemu z N. W wypadku gdy N=4, stopień redukcji szumów będzie wynosił 2. Po drugie, współczynnik całkowania wpływa na szerokość pasma sygnału z chromatografu. Konieczne jest dopasowania szerokości pasma do sygnału wejściowego do algorytmów analitycznych w Modelu 2350, by uniknąć rozpoznawania przez program krótkotrwałych zakłóceń jako pików. Z tego względu, istotne jest wybranie takiej wartości PW, która odpowiada najwęższemu pikowi danej grupy.

C-1

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement