Page 282

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(1)

W podmenu "Application" wybrać opcję "Analog Output" i ustawić kursor na numerze kanału (wyjścia analogowego), który ma podlega ć kalibracji. Kanały wyjściowe 1 i 2 mogą być skalowane na zakresach 4-20 mA lub 1-5 V. Kanały od 3 do 10 tylko na zakresie 4-20 mA. Wszystkie mogą zostać wyskalowane w procentach.

(2)

Nacisnąć klawisz F3, by przypisać nazwę kanału, jeśli jest to wymagane. Następnie nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Załóżmy do kanał 1 wymaga kalibracji na zakres od 0 do 1200 jednostek. Ustawić "Zero Scale" na 0, a "Full Scale" na 1200. W polu "Fixed or Variable" ustawić opcję "Fxd", a w polu "Fixed Value" wartość 0.0. Ustawić wartości korekcyjne "Zero Adjustment" i "Full Adjustment" na równe 0. Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie, by wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs", a następnie potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskając klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(3)

Podłączyć opornik o rezystancji 250 Ω do zacisków urządzenia odbierającego (wejścia, do którego doprowadzany jest sygnał z tego wyjścia analogowego). Podłączyć woltomierz do tego opornika i zmierzyć napięcie. Teoretycznie napięcie to powinno wynosić 1.0 V (250 Ω x 4 mA = 1.0 V), ale praktycznie nie będzie dokładnie równe tej wartości. Odczytać i zanotować wartość zmierzonego napięcia na oporniku. Jeśli wskazanie jest ujemne, zamienić miejscami przewody.

(4)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. W polu "Fixed Value" ustawić wartość 1200, czyli odpowiadającej wartości pełnej skali (Full Scale). Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskaj ąc klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(5)

Ponownie odczytać i zanotować napięcie wskazywane przez woltomierz. Odczyt z woltomierza powinien być bardzo bliski wartości teoretycznej wynoszącej 5.0 V (250 Ω x 20 mA = 5.0 V). Program MON będzie potem utrzymywał zakres 4 V i odpowiednią skalę.

(6)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Ustawić "Zero Adjustment" na wartość zmierzoną w punkcie (3) dla zera skali (przykładowo, może to być wartość 1 ± 0.01 V) oraz ustawić "Full Adjustment" na wartość równą zmierzonej w punkcie (5) dla pełnej skali (przykładowo, może to być wartość 5 ± 0.01 V). Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

(7)

Powrócić znowu na ekran edycyjny "Analog Outputs". W celu szybkiego sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian, ustawić wartość środkową zakresu (600 jednostek) w polu "Fixed Value". Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Następnie odczytać napięcie - jeśli regulacja została wykonana prawidłowo powinno być bliskie połowie zakresu napięciowego (3.0 V).

(8)

Powrócić jeszcze raz na ekran edycyjny "Analog Outputs" i zmienić ustawienie w polu "Fixed or Variable" na "Var" oraz w polu "Fixed Value" na 0.0. Napięcie wyjściowe może od czasu do czasu ulegać nieznacznym wahaniom, ale program MON będzie utrzymywał prawidłowy zakres. Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

B-3

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement