Page 281

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Odczytać i zanotować wartość zmierzonego napięcia na oporniku. Jeśli wskazanie jest ujemne, zamienić miejscami przewody. (5)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego.

(6)

W polu "Fixed Value" ustawić wartość 5.0, czyli odpowiadającej wartości pełnej skali (Full Scale). Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie, by wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs", a następnie potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskaj ąc klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(7)

Ponownie odczytać i zanotować napięcie wskazywane przez woltomierz. Odczyt z woltomierza powinien być bardzo bliski wartości teoretycznej wynoszącej 5.0 V (250 Ω x 20 mA = 5.0 V). Program MON będzie potem utrzymywał zakres 4 V i odpowiednią skalę.

(8)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Ustawić "Zero Adjustment" na wartość zmierzoną w punkcie (4) dla zera skali (przykładowo, może to być wartość 1 ± 0.01 V) oraz ustawić "Full Adjustment" na wartość równą zmierzonej w punkcie (7) dla pełnej skali (przykładowo, może to być wartość 5 ± 0.01 V). Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

(9)

Powrócić znowu na ekran edycyjny "Analog Outputs". W celu szybkiego sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian, ustawić wartość środkową zakresu (3.0) w polu "Fixed Value". Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Następnie odczytać napięcie - jeśli regulacja została wykonana prawidłowo powinno być bliskie połowie zakresu (3.0).

(10) Powrócić jeszcze raz na ekran edycyjny "Analog Outputs" i zmienić ustawienie w polu "Fixed or Variable" na "Var" oraz w polu "Fixed Value" na 0.0. Napięcie wyjściowe może od czasu do czasu ulegać nieznacznym wahaniom, ale program MON będzie utrzymywał prawidłowy zakres. Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Wyjścia 4-20 mA kalibruje się podobnie, z wyjątkiem tego, że dokonuje się pomiarów natężenia prądu zamiast napięcia. Drugi przykład dotyczy kalibracji wyjść w jednostkach procentowych. Przykładowo, użytkownik może wymagać wyskalowania sygnału wyjściowego w zakresie od 0 do 1200. Ponieważ napięcie zmienia się w zakresie od 1 do 5 V, rozpiętość wynosi 4 V. Odpowiada to 1200/4=300 jednostkom na wolt. Środkowi zakresu odpowiada zatem 600 jednostek, czyli 3 V. Wynika z tego, że dla 0 jednostek należy ustawić 1.00 V, a dla 1200 jednostek 5.00 V. Procedura kalibracji jest w tym wypadku następująca:

B-2

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement