Page 196

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.1

"GC CURRENT" (CHROMATOGRAM BIEŻĄCY)

Opcja "GC Current" dostępna w podmenu "Chromatogram", umożliwia oglądanie chromatogramu (CGM) z bieżącej analizy. Wyniki z analizy uzyskiwane są w czasie rzeczywistym z zespołu chromatografu gazowego (GC) i na bieżąco wykreślane na ekranie monitora komputera. Z każdym rozpoczęciem nowej analizy wykres jest kreślony od początku. Po wybraniu opcji "GC Current" w podmenu "Chromatogram", wyświetli się ekran "Chromatogram: Live" (chromatogram na żywo), jak pokazano na przykładowym rysunku 8-1. Ekran ten jest podzielony na sekcje, których znaczenie opisano w tabeli 8-1. UWAGA: Jeśli podłączony zespół GC jest wyposażony w dwa detektory, to przed wyświetleniem się ekranu "Chromatogram: Live", wyświetli się najpierw okienko, w którym należy wskazać, czy ma być wyświetlany przebieg z detektora 1 ("Detector 1"), detektora 2 ("Detector 2", czy obu jednocześnie (Composite).

8-2

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement