Page 183

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.2

"PARAMETER LIST" (LISTA PARAMETRÓW)

Opcja "Parameter List" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia oglądanie, drukowanie, zachowywanie i wczytywanie szczegółowej listy zawierającej wykaz elementów wyposażenia sprzętowego zespołu GC i odpowiednich parametrów związanych. Lista parametrów jest oczywiście zależna od wyposażenia. Dla przykładu, poniżej zamieszczono listę pól dla standardowej aplikacji sterownika chromatografu gazowego Daniel Industries Model 2350 GC Controller: Operational Parameters (parametry eksploatacyjne) SO#: (numer wersji oprogramowania) PN#: (numer części) Purchaser: (nabywca) Location: (miejsce zainstalowania) Order: (zamówienie) Data: (data) Model #: (numer modelu) Control Serial #: (numer seryjny sterownika) Analyzer Serial #: (numer seryjny analizatora) Application Engineer: (inżynier ds. zastosowań) Date: (data) Approved by: (zatwierdził) Date: (data) Customer Approved by: (zatwierdził ze strony klienta) Date: (data) Drawings (rysunki techniczne) Analyzer Flow: (schemat przepływu przez analizator) Sample Conditioning System: (układ kondycjonowania próbki) Interconnecting Wiring: (okablowanie sprzęgające) Outline and Dimensional: (gabaryty i wymiary) System Wiring: (okablowanie systemowe) Other: (inne) Analysis Parameters (parametry analizy) Settings (nastawy) Analysis Temperature (°C): (temperatura analizy [°C]) Carrier gas: (gaz nośny) Carrier gas pressure (PSIG): (nadciśnienie gazu nośnego [psi]) Valve Actuating Gas: (gaz roboczy uruchamiający zawory) Valve Actuating Gas Pressure (PSIG): (nadciśnienie gazu roboczego uruchamiającego zawory) Flows in (cc/min): (natężenia przepływu w [cm3/min]) Measure Vent 1: (otwór pomiarowy 1) Measure Vent 2: (otwór pomiarowy 2) Sample Vent 1: (otwór próbki 1) Sample Vent 2: (otwór próbki 2) Backflush Vent 1: (otwór wymywania zwrotnego 1) Backflush Vent 2: (otwór wymywania zwrotnego 2) Heart cut Vent: (otwór rdzeniowy) Sample Loop 1 (pętla próbki 1) Volume (UL): (objętość µl) Length (in): (długość w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) Detector (detektor) Resistance at 25°C (rezystancja w temperaturze 25°C) Valve Part Numbers (zawory, numery części) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Sample System Parameters (parametry układu dozowania próbki) Sample Valve 1 Flow Rate (cc/min): (natężenie przepływu przez zawór 1 w [cm3/min]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample 1 Pressure (PSIG): (nadciśnienie próbki 1 w [psi]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample Valve 2 Flow Rate (cc/min): (natężenie przepływu przez zawór 2 w [cm3/min]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample 2 Pressure (PSIG): (nadciśnienie próbki 2 w [psi]) Adjust by: (nastawne w zakresie)

7-5

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement