Page 179

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 7 - PODMENU "LOGS" (DZIENNIKI) Podmenu "Logs" służy do obsługi list (dzienników) odnoszących się do konserwacji, eksploatacji i działania zespołu chromatografu gazowego. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. Maintenance Log (dziennik konserwacji) Parameter List (lista parametrów)

Przeglądanie lub redagowanie listy czynności związanych z obsługą konserwacyjną zespołu GC. .............................................. Patrz rozdział 7.1 Obsługa listy zawierającej wykaz elementów sprzętowych stanowiących wyposażenie zespołu GC, numery seryjne, ustawienia, natężenia przepływu, parametry kolumn chromatograficznych, itd. . Patrz rozdział 7.2

(dziennik alarmów)

Przeglądanie statusu i historii wszystkich zarejestrowanych stanów alarmowych zespołu GC. Dziennik alarmów zawiera informacje o tym alarm jest aktywny, czy został przyjęty (potwierdzony) przez operatora lub usunięto jego przyczynę. ................................................... Patrz rozdział 7.3

Unack'd Alarms

Lista alarmów nie potwierdzonych (nie przyj ętych) przez operatora. ........................................................................................... Patrz rozdział 7.4

Alarm Log

(lista alarmów nie potwierdzonych) Active Alarms

Lista stanów alarmowych bieżących lub aktywnych......... Patrz rozdział 7.5

(lista alarmów aktywnych) Event Log (dziennik zdarzeń)

Przeglądanie historii automatycznie zarejestrowanych zmian wprowadzonych do programu aplikacyjnego GC, poleceń wydanych z podmenu "Control" lub z podmenu "Application". ........... Patrz rozdział 7.6

7-1

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement