Page 165

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Raport "Final Calibration" (Kalibracja ostateczna)

Tabela 6-5. Opis zawartości raportu "Final Calibration" (Kalibracja ostateczna) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

Final Calibration (Kalibracja ostateczna) Uwaga: Wielkości oznaczone gwiazdką (*) zostały zakutalizowane podczas kalibracji

Date-Time (Data i godzina)

Patrz rozdział:

Tak samo jak dla raportu "Analysis" (tabela 6-2)

Analysis Time (Czas trwania analizy) Cycle Time (Czas trwania cyklu) Stream (Strumień) Mode (Tryb) Cycle Start Time (Godzina uruchomienia cyklu) Analyzer (Analizator) Strm Seq (Sekwencja strumieni) Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..." Component Name (Nazwa składnika)

Tabela CDT danych o składnikach:

Cal. Conc. (Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym)

[A]pplication, [C]omponent Data

Old RF (Stary współczynnik odpowiedzi)

Standardowy program aplikacyjny GC; wyniki kalibracji ostatecznej oraz jak zmieniły się wartości RF i RT:

New RF (Nowy współczynnik odpowiedzi) RF %DEV (Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi)

5.2

5.2.2

[A]pplication, [C]omponent Data, [F3] - Other Parameters

Old RT (Stary czas retencji) New RT (Nowy czas retencji) RT %DEV (Odchylenie procentowe czasu retencji) Alarms (Alarmy)

Alarmy progowe:

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

6-11

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement