Page 1

OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A.

Numer kat. części: 3-9000-517 Wersja H LUTY 1999


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO DANIEL INDUSTRIES, INC.

PRZEDMOWA UWAGA FIRMA DANIEL INDUSTRIES INC., ANI DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL (ZWANE TU DALEJ FIRMĄ DANIEL) NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDNE INFORMACJE TECHNICZNE I POMYŁKI W TEKŚCIE TEJ INSTRUKCJI, ANI ZA OPUSZCZENIE PEWNYCH INFORMACJI W TEJ INSTRUKCJI. OPRÓCZ PRZEDSTAWIONEJ TU GWARANCJI FIRMY DANIEL NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INNE GWARANCJE JAWNE ANI DOROZUMIANE, W TYM - ALE NIE TYLKO - DOROZUMIANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. FIRMA DANIEL W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WTÓRNE SZKODY, W TYM - ALE NIE TYLKO - STRATY PRODUKCYJNE, STRATY ZYSKÓW, ITD. WYMIENIONE W TEJ INSTRUKCJI NAZWY PRODUKTÓW SŁUŻĄ JEDYNIE IDENTYFIKACJI ICH PRODUCENTA LUB DOSTAWCY I MOGĄ BYĆ HANDLOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI TYCH FIRM.

COPYRIGHT © 1999 DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadną część tego dokumentu nie może być powielana ani kopiowana żadną metodą i w żadnej formie - w tym graficznie, elektronicznie lub mechanicznie - bez uprzedniego uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Daniel Measurement and Control Houston, Texas, U.S.A.

i


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

GWARANCJA Firma Daniel Measurement and Control (zwana tu dalej firmą Daniel) udziela na cały wyprodukowany przez nią sprzęt gwarancji obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem, że sprzęt taki został właściwie wybrany dla planowanych zastosowań, prawidłowo zainstalowany oraz użytkowany. Sprzęt, który zostanie zwrócony z opłaconymi z góry kosztami transportu do firmy Daniel w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki do klienta (osiemnaście (18) miesięcy od daty wysyłki do klienta poza obszar U.S.A.) i zostanie po sprawdzeniu przez firmę Daniel uznany jako uszkodzony na skutek wady jakościowej wykonania lub materiałowej, będzie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony - zależnie od wyłącznej decyzji Daniel - a następnie odesłany klientowi po możliwie jak najniższych kosztach. Wszelkimi opłatami transportowymi, granicznymi i eksportowymi będzie obciążony klient. Gwarancji na urządzenia, komponenty i akcesoria firmy Daniel kupione od innych producentów i nie noszące znaku firmowego Daniel, udzielają właściwi ich producenci. Gwarancja rozszerzona - Gwarancja na zawory Danalyzer udzielana jest na cały okres trwałości użytkowej przyrządu, a gwarancja na kolumny chromatograficzne na okres lat pi ęciu. Gwarancja niniejsza zastępuje wszelkie inne gwarancje jawne lub dorozumiane, w łączając w to między innymi gwarancje przydatności do konkretnych celów lub zbywalności lub inne dorozumiane gwarancje wynikające z dowolnego sposobu wykorzystania lub handlowania. Firma Daniel bierze odpowiedzialność jedynie za ewentualne straty lub szkody spowodowanie bezpośrednio przez swoje własne wyłączne zaniedbanie. Odpowiedzialność finansowa firmy Daniel za straty lub szkody powstałe, związane lub wynikłe z takiego zaniedbania, nie może w żadnym razie przekraczać kwoty odpowiadającej cenie reklamowanego sprzętu lub zespołu. Odpowiedzialność firmy Daniel wygasa po upływie jednego roku licząc od daty dostarczenia sprzętu, z wyjątkiem dostaw zamorskich oraz produktów mających gwarancję rozszerzoną, jak wyszczególniono powyżej. W żadnym wypadku, czy to z tytułu gwarancji, czy rzekomego zaniedbania, firma Daniel nie b ędzie odpowiedzialna za wszelkie przypadkowe, pośrednie ani wtórne szkody, w tym, ale nie wyłącznie: straty zysków lub przychodów; utratę sprzętu lub współpracujących z nim urządzeń; straty inwestycyjne; koszty sprzętu zastępczego, wyposażenia lub usług; koszty przestojów; lub roszczenia za takie szkody wnoszone ze strony klientów nabywcy.

ii


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA ................................................................................................................................................. i UWAGA ......................................................................................................................................................... i GWARANCJA .............................................................................................................................................. ii SPIS TREŚCI................................................................................................................................................iii STRUKTURA MENU PROGRAMU MON ................................................................................................ ix KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO ......................................................................................... x CZĘŚĆ 1 - WSTĘP .......................................................................................................................................1-1 1.1 PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI ............................................................................................... 1-1 1.2 OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI ...................................................................... 1-2 1.2.1 Opis ................................................................................................................................................ 1-2 1.2.2 Program MON i programy aplikacyjne ......................................................................................... 1-2 1.2.3 Możliwości programu MON .......................................................................................................... 1-3 1.3 WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA............................................... 1-4 1.3.1 Wymagania sprzętowe ................................................................................................................... 1-4 1.3.2 System operacyjny ......................................................................................................................... 1-5 1.4 PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON .................................................... 1-6 1.4.1 Przed rozpoczęciem ....................................................................................................................... 1-6 1.4.2 Etapy instalowania oprogramowania MON................................................................................... 1-7 1.4.3 Etapy instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego ............................ 1-9 1.4.4 Tworzenie listy użytkowników podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego ............. 1-10 1.4.5 Tworzenie skorowidza oprogramowania aplikacyjnego podczas jego instalowania .................. 1-12 1.4.6 Ustawianie parametrów komunikacji danych podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego ............................................................................................................................... 1-13 1.5 EKRANY I FUNKCJE KLAWISZY W PROGRAMIE MON .......................................................... 1-15 1.5.1 Struktura wyświetlanych ekranów ............................................................................................... 1-15 1.5.2 Wiersze statusu ............................................................................................................................ 1-16 1.5.3 Funkcje klawiszy ......................................................................................................................... 1-18 1.5.4 Wyjście bez zachowywania - klawisze ALT+X .......................................................................... 1-20 1.5.5 Drzewo menu programu MON .................................................................................................... 1-20 1.5.6 Ekrany pomocy w programie MON ............................................................................................. 1-20 1.5.7 Okienka wyskakujące list i menu wyboru ................................................................................... 1-20 CZĘŚĆ 2 - PODSTAWOWE PROCEDURY ............................................................................................ 2-1 2.1 KRÓTKIE PODSUMOWANIE ........................................................................................................... 2-1 2.2 URUCHAMIANIE PROGRAMU MON I REJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA.................... 2-3 2.3 MENU GŁÓWNE ................................................................................................................................ 2-5 2.4 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM CHROMATOGRAFU GAZOWEGO.. 2-7 2.5 WCZYTYWANIE PROGRAMU APLIKACYJNEGO DO STEROWNIKA CHROMATOGRAFU 2-9 2.6 URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNEJ SEKWENCJI ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ 2-10 2.7 ROZŁĄCZANIE SIĘ ZE STEROWNIKIEM .................................................................................... 2-11

iii


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.7 WYCHODZENIE Z PROGRAMU MON.......................................................................................... 2-12 CZĘŚĆ 3 - PRZEWODNIK PO PROCEDURACH.................................................................................. 3-1 3.1 TABELA PROCEDUR......................................................................................................................... 3-1 CZĘŚĆ 4 - PODMENU "SELECT" (WYBIERZ) .................................................................................... 4-1 4.1 "CONNECT" (POŁĄCZ) ..................................................................................................................... 4-2 4.2 "DISCONNECT" (ROZŁĄCZ) ............................................................................................................ 4-3 4.3 "DOWNLOAD" (ZAŁADUJ) .............................................................................................................. 4-4 4.4 "PC CONFIG REPORT" (RAPORT Z KONFIGURACJI).................................................................. 4-6 4.5 "OFFLINE EDIT" (EDYCJA W TRYBIE ROZŁĄCZNYM) ............................................................. 4-8 CZĘŚĆ 5 - PODMENU "APPLICATION" (PROGRAM APLIKACYJNY) ........................................5-1 5.1 "SYSTEM" ........................................................................................................................................... 5-3 5.1.1 Przypisywanie wyjścia analogowego dla rejestratora taśmowego ................................................ 5-5 5.1.2 Klawisz "F2 - Edit Aux Seq" (edycja pomocniczej sekwencji strumieni) .................................... 5-5 5.2 "COMPONENT DATA" (DANE O SKŁADNIKACH) ...................................................................... 5-7 5.2.1 Klawisz F2 - Wybieranie z listy składników standardowych ...................................................... 5-11 5.2.2 Klawisz F3 - Edycja parametrów czasu retencji i innych parametrów........................................ 5-11 5.2.3 Klawisz F4 - Wybieranie z listy czasów retencji opartych na danych pierwotnych ................... 5-13 5.2.4 Klawisz F5 - Aktualizowanie danych o składnikach standardowych .......................................... 5-15 5.2.5 Klawisz F6 - Sortowanie według czasu retencji .......................................................................... 5-15 5.2.6 Klawisz F7 - Wyświetlenie stężenia całkowitego wszystkich składników .................................5-15 5.3 "TIMED EVENTS" (ZDARZENIE CZASOWE) .............................................................................. 5-16 5.3.1 Kolumna "Valve" (zawór) na ekranie edycji tabeli TEV ............................................................ 5-18 5.3.2 Kolumna "Integration" (całkowanie) na ekranie edycji tabeli TEV ............................................ 5-19 5.3.3 Kolumna "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycji tabeli TEV ................. 5-20 5.3.4 Sekcje nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV ........................................................................... 5-20 5.4 "USER DEFINED" (ZMIENNE UŻYTKOWNIKA) ........................................................................ 5-21 5.5 "CALCULATIONS" (OBLICZENIA) ............................................................................................... 5-24 5.5.1 Obliczenia typu "Control" (standardowe).................................................................................... 5-25 5.5.2 Obliczenia typu "Averages" (uśrednianie)................................................................................... 5-27 5.5.3 Ekrany konfigurowania uśredniania ............................................................................................ 5-30 5.5.4 Kasowanie wartości średnich i wznawianie uśredniania............................................................. 5-32 5.5.5 Klawisz F2 - ustawianie godziny i dnia planowego zerowania średnich .................................... 5-32 5.5.6 Klawisz F2 - archiwum wartości średnich................................................................................... 5-33 5.5.7 Klawisz F2 - zachowywanie wartości średnich na pliku ASCII.................................................. 5-35 5.5.8 Obliczenia typu "User Defined" (definiowane przez użytkownika)............................................ 5-36 5.6 "LIMIT ALARMS" (ALARMY PROGOWE) ................................................................................... 5-40 5.6.1 Kolumna "Discrete Output" (wyjście dyskretne) na ekranie "Limit Alarms" ............................. 5-44 5.6.2 Kolumna "Type" (typ alarmu) na ekranie "Limit Alarms".......................................................... 5-44 5.7 "DISCRETE ALARMS" (ALARMY DYSKRETNE)....................................................................... 5-45 5.8 "STREAMS" (STRUMIENIE) ........................................................................................................... 5-47 5.8.1 Klawisz F3 - edycja ciśnień opcjonalnych .................................................................................. 5-51 5.9 "ANALOG INPUTS" (WEJŚCIA ANALOGOWE) .......................................................................... 5-52 5.9.1 Klawisz F2 - ręczna kalibracja wejścia analogowego .................................................................5-55 5.9.2 Klawisz F3 - kalibracja automatyczna wejścia analogowego...................................................... 5-55

iv


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.9.3 Klawisz F4 - Obliczenie wzmocnienia (wejście analogowe) ...................................................... 5-56 5.10 "ANALOG OUTPUTS" (WYJŚCIA ANALOGOWE).................................................................... 5-57 5.10.1 Klawisz F2 - Procedura ręcznej kalibracji wyjścia analogowego ............................................. 5-61 5.10.2 Klawisz F6 - kalibracja automatyczna wyjścia analogowego ................................................... 5-64 5.10.3 Klawisz F5 - Konfigurowania wyjścia analogowego dla wykresów słupkowych ("Bargraph")5-65 5.11 "DISCRETE INPUTS" (WEJŚCIA DYSKRETNE) ........................................................................ 5-67 5.12 "DISCRETE OUTPUTS" (WYJŚCIA DYSKRETNE) ................................................................... 5-69 5.13 "VALVES" (ZAWORY) .................................................................................................................. 5-71 5.14 "HEATERS" (GRZAŁKI) ................................................................................................................ 5-73 5.15 "SERIAL PORTS" (PORTY SZEREGOWE) .................................................................................. 5-74 5.15.1 Kolumna "Port" na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ................................................... 5-76 5.15.2 Kolumna "Usage" (przeznaczenie) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ...................... 5-78 5.15.3 Kolumna "Baud Rate" (prędkość transmisji) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ...... 5-80 5.15.4 Ustawienia szczegółowe transmisji na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ..................... 5-80 5.15.5 Kolumna "Comm ID" (adres urządzenia) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ............ 5-80 5.15.6 Klawisz F3 - edycja listy rejestrów, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) .................... 5-81 5.15.7 Klawisz F4 - lista przypisań Sim2251, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) ................ 5-87 5.15.8 Przypisywanie do rejestrów USER_MODBUS wyników dla opcjonalnych wartości ciśnienia5-89 CZĘŚĆ 6 - PODMENU "REPORTS" (RAPORTY) ................................................................................6-1 6.1 "REPORT DISPLAY" (GENEROWANIE RAPORTU) ..................................................................... 6-2 6.1.1 Korzystanie z opcji "strumień bieżący" (0 - Current) w okienku "Select Stream"........................ 6-5 6.1.2 Klawisz F2 - wyświetlanie raportu zachowanego na pliku ........................................................... 6-6 6.1.3 Opis zawartości przykładowych raportów..................................................................................... 6-7 6.2 "GC REPORT REQUEST" (ŻĄDANIE RAPORTU Z DRUKARKI CHROMATOGRAFU)......... 6-13 6.2.1 "GC Config Report" (raport z konfiguracji chromatografu)........................................................ 6-14 6.3 "GC PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ CHROMATOGRAFU).................... 6-15 6.3.1 Dodatkowe opcje sterowania drukarką chromatografu ............................................................... 6-17 6.4 "MON PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ KOMPUTERA) ........................... 6-18 6.5 "ARCHIVE DATA" (DANE ARCHIWALNE) ................................................................................. 6-19 6.5.1 "Reset" - kasowanie rekordów archiwalnych z pamięci sterownika GC ..................................... 6-21 6.6 "TRENDS DATA" (TRENDY).......................................................................................................... 6-22 CZĘŚĆ 7 - PODMENU "LOGS" (DZIENNIKI) ...................................................................................... 7-1 7.1 "MAINTENANCE LOG" (DZIENNIK KONSERWACJI) .................................................................7-2 7.2 "PARAMETER LIST" (LISTA PARAMETRÓW) ............................................................................. 7-5 7.3 "ALARM LOG" (DZIENNIK ALARMÓW) ....................................................................................... 7-8 7.3.1 Atrybuty alarmów w dzienniku alarmów "Alarm Log".................................................................7-9 7.4 "UNACK'D ALARMS" (LISTA ALARMÓW NIE POTWIERDZONYCH) ................................... 7-11 7.5 "ACTIVE ALARMS" (LISTA ALARMÓW AKTYWNYCH)......................................................... 7-13 7.6 "EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ)......................................................................................... 7-15 CZĘŚĆ 8 - PODMENU "CHROMATOGRAM"...................................................................................... 8-1 8.1 "GC CURRENT" (CHROMATOGRAM BIEŻĄCY) ......................................................................... 8-2 8.1.1 Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") .......................................... 8-5

v


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.1.2 Skalowanie wykresu chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") ........... 8-9 8.2 "GC ARCHIVE" (CHROMATOGRAMY OSTATNIE) ................................................................... 8-11 8.2.1 Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Archive" ("GC Current")................................... 8-12 8.3 "PC FILE" (CHROMATOGRAM Z PLIKU) .................................................................................... 8-20 8.4 "COMPARISON" (PORÓWNYWANIE CHROMATOGRAMÓW)................................................ 8-22 8.4.1 Procedura porównywania chromatogramów ............................................................................... 8-23 8.4.2 Oglądanie tabel TEV, CDT i danych pierwotnych podczas porównywania chromatogramów .. 8-26 CZĘŚĆ 9 - PODMENU "CONTROL".......................................................................................................9-1 9.1 "AUTO SEQUENCE" (SEKWENCJA AUTOMATYCZNA) ............................................................ 9-3 9.2 "SINGLE STREAM" (POJEDYNCZY STRUMIEŃ) ......................................................................... 9-5 9.3 "HALT" (ZATRZYMANIE) ................................................................................................................ 9-7 9.4 "CALIBRATION" (KALIBRACJA) .................................................................................................... 9-8 9.5 "BASELINE RUN" (POMIAR LINII PODSTAWOWEJ) ................................................................ 9-10 9.6 "VALVE TIMING" (OPTYMALIZACJA CZASU ZAMKNIĘCIA ZAWORU) ............................. 9-11 9.7 "GC TIME" (ZEGAR ZESPOŁU GC) ............................................................................................... 9-13 9.8 "STOP NOW" (ZATRZYMANIE NATYCHMIASTOWE) ............................................................. 9-15 CZĘŚĆ 10 - PODMENU "SYSTEM" ......................................................................................................10-1 10.1 "GC DIRECTORY" (SKOROWIDZ CHROMATOGRAFÓW) ..................................................... 10-2 10.1.1 Klawisz F2 - Ustawianie parametrów komunikacji danych (na ekranie "GC Directory") ........ 10-4 10.1.2 Klawisz F3 - Edycja łańcucha poleceń inicjalizacji modemu ................................................... 10-6 10.2 "USERS" (UŻYTKOWNICY) ......................................................................................................... 10-7 10.2.1 Edycja, zachowywanie i ładowanie do sterownika zmienionej listy użytkowników ................ 10-7 10.2.2 Nazwa użytkownika (Name)...................................................................................................... 10-8 10.2.3 Typ użytkownika (Type)............................................................................................................ 10-8 10.2.4 Identyfikator użytkownika (PIN) ............................................................................................... 10-8 10.3 "COLORS" (KOLORY) ................................................................................................................. 10-10 10.4 "PRINTER" (DRUKARKA KOMPUTERA) ................................................................................ 10-14 10.5 "DATA VIEW" (PRZEGLĄDANIE ZMIENNYCH) ....................................................................10-15 10.5.1 Klawisz F2 - wyświetlanie wartości zmiennych...................................................................... 10-18 10.5.2 Objaśnienia do ekranów "Data View" przeglądania zmiennych ............................................. 10-18 10.6 "MODBUS TEST" (TEST MODBUS) .......................................................................................... 10-22 10.6.1 Porównanie protokołów Modbus............................................................................................. 10-23 10.6.2 Opis ogólny testów Modbus ....................................................................................................10-24 10.6.3 Zadanie 1 - Wyznaczanie parametrów komunikacji danych po stronie sterownika GC ......... 10-25 10.6.4 Zadanie 2 - Konfiguracja opcji portu szeregowego w programie MODBUS TEST ............... 10-28 10.6.5 Zadanie 3 - Konfiguracja parametrów odpytywania rejestrów w programie MODBUS TEST10-30 10.6.6 Zadanie 4 - Odpytywanie rejestrów w programie MODBUS TEST .......................................10-34 10.6.7 Zadanie 5 - Przypisywanie skal do rejestrów USER_MODBUS ............................................ 10-37

vi


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................................................. Z-1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ..............................................................................................................................Z-1 ZAŁĄCZNIK A - PRZYKŁAD RAPORTU "PC-CONFIG REPORT" (DLA MODELU 2350) ....... A-1 A.1 JAK WYDRUKOWAĆ TEN RAPORT............................................................................................. A-1 A.2 PRZYKŁADOWY WYDRUK RAPORTU ....................................................................................... A-1 ZAŁĄCZNIK B - KALIBRACJA WYJŚĆ ANALOGOWYCH - STEROWNIK MODEL 2350 ....... B-1 ZAŁĄCZNIK C - AKWIZYCJA DANYCH I OBLICZENIA ANALITYCZNE ................................. C-1 C.1 AKWIZYCJA DANYCH.................................................................................................................... C-1 C.2 WYKRYWANIE PIKÓW .................................................................................................................. C-2 C.3 OBLICZENIA ANALITYCZNE ........................................................................................................ C-4 C.3.1 Obliczanie stężenia z użyciem współczynnika odpowiedzi ......................................................... C-4 C.4 OBLICZENIA PO ANALIZIE............................................................................................................ C-7 C.4.1 Obliczenia równoważnej objętości cieczy ................................................................................... C-7 C.4.2 Obliczenia ciepła spalania............................................................................................................ C-7 ZAŁĄCZNIK D - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PAMIĘCI EPROM W STEROWNIKU GC MODEL 2350 ........................................................................................................... D-1 D.1 OPIS OGÓLNY PROCEDURY ......................................................................................................... D-1 D.2 PRZYGOTOWANIE: "CONNECT" I "HALT"................................................................................. D-2 D.3 ZAPAMIĘTANIE USTAWIEŃ: "OFFLINE EDIT", "UPLOAD APPLICATION" ......................... D-3 D.4 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW "BIN"......................................................... D-5 D.5 ODŁĄCZANIE ZASILANIA I DEMONTAŻ ................................................................................. D-10 D.6 WYMIANA PAMIĘCI EPROM I RESET CPU .............................................................................. D-12 D.7 MONTAŻ.......................................................................................................................................... D-13 D.8 WCZYTYWANIE ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU DO STEROWNIKA: "CONNECT" I "DOWNLOAD"....................................................................................................................................... D-14 D.9 OPIS PLIKÓW (BIN) STANDARDOWYCH PROGRAMÓW APLIKACYJNYCH .................... D-15 D.9.1 Dlaczego pliki standardowych programów aplikacyjnych są takie ważne ................................ D-15 D.9.2 Standardowe programy aplikacyjne w wersji v1.50 i nowsze ................................................... D-15 D.9.3 Standardowe programy aplikacyjne w wersjach wcześniejszych niż v1.50 .............................. D-16 ZAŁĄCZNIK E - URUCHAMIANIE PROGRAMU MON W ŚRODOWISKU MS-WINDOWS ..... E-1 E.1 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS 3.1.............................................................. E-1 E.2 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS 95............................................................... E-7 ZAŁĄCZNIK F - TABELA DANYCH O SKŁADNIKACH (CDT) ...................................................... F-1 ZAŁĄCZNIK G - LISTA REJESTRÓW MODBUS - STEROWNIK GC MODEL 2350 ...................G-1 G.1 WSTĘP ............................................................................................................................................... G-1

vii


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

G.1.1 Uwagi na temat USER_MODBUS .............................................................................................. G-2 G.1.2 Uwagi na temat SIM_2251 .......................................................................................................... G-2 G.2 LISTA REJESTRÓW USER_MODBUS ........................................................................................... G-3 G.3 LISTA REJESTRÓW MODBUS SIM_2251 ..................................................................................... G-7 ZAŁĄCZNIK H - BIULETYN POMOCY TECHNICZNEJ ..................................................................H-1 H.1 WSTĘP ............................................................................................................................................... H-1 H.2 KOMPUTERY PRZENOŚNE Z FUNKCJĄ OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ...... H-1 H.3 NASTĘPNY PROBLEM .................................................................................................................... H-1 ZAŁĄCZNIK I - POŁĄCZENIE MODEMOWE ZE STEROWNIKIEM GC MODEL 2350............. I-1 I.1 OPIS OGÓLNY ......................................................................................................................................I-1 I.2 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM ZEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC ............................................I-2 I.2.1 Przygotowania sprzętowe - port szeregowy sterownika GC i modem zewnętrzny .........................I-2 I.2.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem zewnętrznym)................I-4 I.3 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM WEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC...........................................I-5 I.3.1 Przygotowania sprzętowe sterownika - port szeregowy GC i modem wewnętrzny........................I-5 I.3.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem wewnętrznym)...............I-9 I.4 PORT SZEREGOWY I MODEM KOMPUTERA ..............................................................................I-10 I.4.1 Ustawianie skorowidza chromatografów "GC Directory" w programie MON .............................I-10 I.4.2 Przykłady łańcuchów inicjalizacji i ustawiania modemu ..............................................................I-12 I.5 PORT SZEREGOWY STEROWNIKA GC I OKABLOWANIE........................................................I-17 I.5.1 Kabel łączący port szeregowy DB-9 sterownika z portem DB-25 modemu zewnętrznego ..........I-19 I.5.2 Kabel łączący port Phoenix Plug Port z portem DB-25 modemu zewnętrznego ..........................I-20 WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU PRAW GWARANCYJNYCH........................... FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI SPRZĘTU ...................................................................................

viii


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

STRUKTURA MENU PROGRAMU MON

ix


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO

Select

Application

Reports

Logs Chromatogram

Control *System

Nawiązanie połączenia (Connect) z zespołem GC (chromatografem gazowym). Ładowanie programu aplikacyjnego do GC (wprowadzanie programu zastosowawczego do pamięci sterownika) lub wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC w celu jego zmodyfikowania (edycji) w trybie rozłącznym (off-line) w komputerze. Szczegółowe informacje podano w Części 4. Przeglądanie/edycja zmiennych GC oraz parametrów konfiguracji w programie aplikacyjnym GC. Szczegółowe informacje podano w Części 5. Wyświetlanie i umieszczenie w kolejce drukowania raportów zapamiętanych z zespole GC. Sterowanie automatycznym drukowaniem raportów z poziomu zespołu chromatografu (GC) lub programu MON z komputera steruj ącego (PC). Szczegółowe informacje podano w Części 6. Przeglądanie/edycja dzienników alarmów i zdarzeń zapamiętanych w zespole GC. Szczegółowe informacje podano w Części 7. Przeglądanie lub porównywanie chromatogramów, bieżącego i zachowanych w pamięci zespołu GC lub komputera PC.2 Szczegółowe informacje podano w Części 8. Wybieranie i sterowanie trybem działania zespołu GC Szczegółowe informacje podano w Części 9. Lista zespołów GC. Tworzenie/edycja listy uprawnionych użytkowników. Konfigurowanie trybu wyświetlania na monitorze kolorowym, w tym również na ekranach ciekłokrystalicznych (LCD). Szczegółowe informacje podano w Części 10.

x


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

xi


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 1 - WSTĘP 1.1

PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI

Niniejsza Instrukcja obsługi oprogramowania chromatografu gazowego (numer katalogowy części 3-9000-517) opracowana przez Daniel Industries jest przeznaczona dla użytkowników PROGRAMU OBSŁUGI CHROMATOGRAFU GAZOWEGO (numer katalogowy części 3-2350-300). UWAGA: W niniejszej instrukcji program ten nazywany jest w skrócie "MON". W instrukcji tej można znaleźć następujące informacje: Część 1 -

Ogólny opis możliwości i funkcji programu "MON".

-

Konfiguracja sprzętowa komputera oraz systemu operacyjnego wymagana do prawidłowego działania programu MON.

-

Procedury instalowania pakietu oprogramowania MON na komputerach osob istych zgodnych ze standardem IBM-PC.

-

Opis ekranów programu MON oraz funkcji klawiszy. Część 2

-

Podstawowe procedury uruchamiania programu MON, rejestrowanie się użytkowników (log-in), nawiązywanie połączenia ze sterownikiem chromatografu gazowego, wczytywanie programu aplikacyjnego (programu użytkowego określonego zastosowania) do chromatografu gazowego, uruchamianie automatycznej sekwencji analizy oraz wychodzenie z programu MON. Część 3

-

Przewodnik po procedurach wraz z listą zadań chromatografu gazowego oraz odnośnikami do rozdziałów instrukcji. Części od 4 do 10

-

Części opisujące podmenu i ich funkcje, dostępne w poszczególnych pozycjach menu głównego programu MON. Załączniki

-

Uzupełnienia o dodatkowe, pomocne przykłady i informacje związane z obsługą programu i chromatografu.

Program MON ma również rozbudowany system pomocy kontekstowej (Help), bardzo pomocny dla użytkownika podczas konfigurowania i obsługi chromatografów gazowych Daniel Industries.

1-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.2

OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI

1.2.1

Opis

MON jest programem obsługiwanym poprzez menu, działającym w środowisku systemu operacyjnego DOS i służącym do obsługi rodziny przemysłowych chromatografów gazowych produkowanych przez Daniel Industries Inc. Program MON można uruchamiać na komputerach osobistych klasy IBM-PC. Program MON służy jako interfejs użytkownika, ułatwiający obsługę chromatografu gazowego Daniel Industries i zapewniający komunikację ze sterownikiem chromatografu pracującym w systemie operacyjnym BOS (Baseline Operating System). (UWAGA: system BOS stanowi oprogramowanie odrębne lecz współpracujące z programem MON. System BOS wczytany jest do programowalnej pamięci stałem typu EPROM stanowiącej element składowy oprogramowania układowego sterownika chromatografu). Program MON w połączeniu z jednym lub wieloma programami aplikacyjnymi GC (programami aplikacyjnymi chromatografu gazowego), tworzy kompletny pakiet oprogramowania do obsługi jednego lub więcej chromatografów za pomocą jednego komputera osobistego. Ponieważ program MON ma wbudowane protokoły komunikacyjne oraz procedury ich konfigurowania, do prawidłowego działania nie jest potrzebny żaden dodatkowy program. Wszystko co jest potrzebne oprócz programu MON, to system operacyjny komputera (DOS). W skład pakietu oprogramowania MON wchodzą również programy pomocnicze, służące do celów diagnostycznych i testowania, które umożliwiają odpytywanie (przeglądanie) rejestrów magistral Modbus sterowników poszczególnych chromatografów Daniel Industries (patrz rozdział 10.6).

1.2.2

Program MON i programy aplikacyjne

Przed użyciem programu MON do obsługi/nadzorowania sterownika chromatografu gazowego, najpierw należy za pomocą programu MON załadować do sterownika program aplikacyjny GC (program użytkowy dla określonego zastosowania chromatografu gazowego). Każdy sterownik GC dostarczany jest z załadowanym własnym, standardowym programem aplikacyjnym. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika, program ten rezyduje w pamięci sterownika i współpracuje z programem MON w komputerze oraz z systemem operacyjnym BOS w sterowniku. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego, można "odłączyć" komputer od chromatografu i pozwolić na automatyczne wykonywanie się procedur programu aplikacyjnego.

1-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.2.3

Możliwości programu MON

Program MON może być użyty do obsługi od jednego do maksimum 32 chromatografów, podłaczonych w konfiguracji autonomicznej (stand-alone) lub poprzez szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralę komunikacji danych. Program MON jest również zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do danych i sterowania chromatografem. Za pomocą programu MON można uruchamiać lub sterować poszczególnymi funkcjami sterownika chromatografu gazowego, w tym między innymi: Włączanie zaworów.

Przyporządkowywanie obliczeń i strumieni

Ustawianie czasów.

Diagnostyka.

Sekwencje strumieni.

Przetwarzanie danych o alarmach i zdarzeniach.

Regulacja grzałki.

Zmiany sekwencji zdarzeń.

Kalibracje.

Ustawianie danych o składnikach

Przebiegi linii podstawowej.

Ustawianie opcji obliczeń.

Analizy.

Ustawianie parametrów alarmów.

Zatrzymywanie działania.

Ustawianie skali analogowej.

Przyporządkowywanie detektorów do strumieni Przyporządkowywanie tabel danych o składnikach do strumieni Raporty i dzienniki jakie można uzyskać za pomocą programu MON, w zależności od używanego programu aplikacyjnego GC, obejmują między innymi: Raport o konfiguracji.

Dziennik alarmów (niepotwierdzonych i aktywnych)

Lista parametrów

Dziennik zdarzeń

Chromatogram.

Analiza danych pierwotnych (nie przetworzonych)

Porównywanie chromatogramów

1-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.3

WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA

1.3.1

Wymagania sprzętowe Zgodny sprzętowo z IBM-PC, stacjonarny lub przenośny.

Komputer Procesor komputera

1

80386DX, 33 MHz lub lepszy.

Pamięć RAM

W wypadku komputerów o pamięci 2 MB lub więcej: co najmniej 1 MB pamięci rozszerzonej (extended, XMS), wymaganej przez program MON.

Ilość wolnego miejsca na dysku twardym

-

2,5 MB na oprogramowanie MON;

-

0,3-0,5 MB na każdy program aplikacyjny GC (każdy ze sterowanych chromatografów wymaga osobnego programu aplikacyjnego);

-

dodatkowo miejsce na pliki raportów, dzienników i chromatogramów.

Monitor

VGA

Port wejścia/wyjścia

1 port szeregowy (opcjonalnie podłączony do modemu o szybkości transmisji 9600 bodów lub szybszego).

Drukarka

Drukarka powinna pracować w trybie emulacji jednej z następujących drukarek: -

UWAGA:

1

Epson FX; IBM Graphics; Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 512 KB); Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 1 MB).

Aby zapewnić wydajne działanie programu, zaleca się użycie komputera z procesorem 386DX-33 lub lepszym. W wypadku użycia procesora 386DX-25, maksymalną prędkość transmisji między komputerem a sterownikiem chromatografu gazowego należy ograniczyć do 9600 bodów.

1-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.3.2

System operacyjny

System operacyjny CONFIG.SYS

1

MS-DOS wersja 5.0 lub nowsza. files = 30 (lub więcej) nie używać smartdrv.sys

AUTOEXEC.BAT

Ścieżka dostępu (litera dysku):\GC\BIN jest ustawiana na etapie instalowania oprogramowania MON.

Przydział pamięci3

Program MON wykorzystuje pamięć konwencjonalną (pierwsze 640KB) oraz pamięć rozszerzoną XMS (nie mylić z pamięcią EMS).

2

UWAGI:

1

W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika.

2

Podczas instalowania oprogramowania wymagane zmiany w AUTOEXEC.BAT mogą być zapisane bezpośrednio w tym pliku lub pliku tymczasowym AUTOEXEC.NEW, zależnie od opcji wybranej przez użytkownika. W tym drugim przypadku, użytkownik musi ręcznie wprowadzić zmiany w pliku AUTOEXEC.BAT. W obu przypadkach, przed uruchomieniem programu MON konieczne jest ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by wprowadzone zmiany zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego.

3

Aby wyświetlić informacje o wielkości pamięci komputera oraz przydziału pamięci (alokacji), należy wpisać w wierszu poleceń DOS polecenie "MEM" i nacisnąć klawisz Enter.

1-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4

PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON

Oprogramowanie MON instaluje się w komputerze za pomocą programu instalacyjnego, który komunikuje się z użytkownikiem poprzez odpowiednie komunikaty i polecenia. Procedura instalowania służy również do wprowadzenia informacji o użytkownikach, identyfikatorów sterowników chromatografów gazowych oraz wybrania parametrów komunikacji danych. Przed przystąpieniem do instalowania należy najpierw przygotować sobie informacje potrzebne, by udzielać odpowiedzi na pytania zadawane w procesie instalowania.

1.4.1

Przed rozpoczęciem

Podczas instalowania, program będzie prosił o podanie/wybranie następujących danych: -

Symbol (litera) dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:).

-

Typ podłączonej drukarki (domyślnie emulacja Epson Fx).

-

Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT, czy w pliku tymczasowym (patrz punkt 1.3.2).

-

Dyskietka(-i) z programami aplikacyjnymi GC.

-

Nazwy użytkowników programu MON oraz - jeśli trzeba - przydzielone im numery identyfikacyjne PIN (do zabezpieczania dostępu hasłem).

-

Numery identyfikacyjne ID sterowników GC podłączonych do magistrali komunikacyjnej Modbus. UWAGA: Numery (adresy) ID ustawia się za pomocą mikroprzełączników dwurzędowych (typu DIP), znajdujących się na karcie interfejsu sterownika.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

1-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4.2

Etapy instalowania oprogramowania MON OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem MON należy najpierw sprawdzić, czy na dysku nie znajduje się przypadkiem podkatalog \GC z plikami. Jeśli tak, to program instalujący oprogramowanie MON zapisując nowe pliki w tym katalogu może automatycznie skasować/zastąpić pliki istniejące w katalogu \GC. MON musi być zainstalowany w katalogu \GC i tworzy go automatycznie podczas procedury instalowania.

(1)

Uruchomić komputer i poczekać na wyświetlenie się znaku zgłoszenia konwersacyjnego w wierszu poleceń DOS, np.: C:\>

(2)

Włożyć dyskietkę MON Installation Diskette #1 do stacji dyskietek.

(3)

W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: a:\install lub

b:\install

i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instaluj ącego. (4)

Wyświetli się ekran informujący, że program ten zainstaluje pakiet oprogramowania MON do obsługi chromatografu gazowego.

(5)

Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania: -

Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:).

-

Typ podłączonej drukarki (domyślnie Epson Fx).

-

Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, czy w plikach tymczasowych.

1-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(6)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz.

(7)

Wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały zmodyfikowane pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (lub utworzone pliki tymczasowe AUTOEXEC.NEW i CONFIG.NEW). Przed uruchomieniem programu MON konieczne będzie po zakończeniu instalowania ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by zmiany wprowadzone w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. UWAGA: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania może zostać zmodyfikowany tylko plik AUTOEXEC.BAT, tzn. wprowadzone jest informacja o ścieżce dostępu C:\GC\BIN (zakładając że użytkownik wybrał podczas instalowania domyślny dysk C:).

(8)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz.

(9)

Jeśli instalowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Installation of Daniel GC Package is now complete (Instalacja pakietu oprogramowania Daniel GC zakończona)

Now Install your GC application(s), see install instruction. (Proszę teraz zainstalować program(y) aplikacyjne - patrz instrukcja instalowania)

Press any key to continue (Kontynuacja - naciśnij dowolny klawisz)

W tym momencie można przystąpić do instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

1-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4.3

Etapy instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego UWAGA: Podczas instalowania pakietu oprogramowania aplikacyjnego GC, program instalujący poprosi o wprowadzenie nazw użytkowników, przypisanych im numerów identyfikacyjnych PIN (opcjonalnych) oraz identyfikatorów ID sterowników chromatografów.

(1)

W wierszu poleceń DOS powinien wyświetlać się znak zgłoszenia konwersacyjnego. Przykładowo: C:\>

(2)

Włożyć dyskietkę GC Application Installation Diskette do stacji dyskietek.

(3)

W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: a:\install lub

b:\install

i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instaluj ącego. (4)

Wyświetli się ekran informujący, że program ten zainstaluje pakiet programów aplikacyjnych GC dla sterownika chromatografu gazowego Daniel Industries.

(5)

Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania: -

Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowany pakiet programów aplikacyjnych (domyślnie C:). OSTRZEŻENIE: Zaleca się zainstalować pakiet oprogramowania aplikacyjnego GC na tym samym dysku, na którym zainstalowano pakiet MON (patrz punkt 5 w rozdziale 1.4.2). Podczas instalowania MON tworzony jest również na tym samym dysku odpowiedni podkatalog dla pakietu oprogramowania aplikacyjnego (np. \GC\APP).

(6)

Wyświetli się ekran z komunikatem informującym, że jest to program uruchomieniowy dla programu MON ("This is the startup program for the program MON"). Program uruchomieniowy pomoże utworzyć listę użytkowników (User list) oraz skorowidz programów aplikacyjnych/zespołów GC (GC Directory).

1-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4.4

Tworzenie listy użytkowników podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego

Program uruchomieniowy działający podczas instalowania programów aplikacyjnych GC, wyświetli ekran "Users" listy użytkowników pokazany na rysunku 1-1, umożliwiający utworzenie (lub zmodyfikowanie) tej listy.

Rysunek 1-1. Ekran "Users" (użytkownicy) wyświetlany przez program instalowania programów aplikacyjnych GC Lista "Users" zawiera nazwy użytkowników oraz ich numery identyfikacyjne PIN, które służą jako dodatkowy kod do ograniczania dostępu do programu MON. Numer PIN może mieć co najwyżej 12 cyfr.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

1-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

OSTRZEŻENIE: Każdy użytkownik programu MON powinien zwrócić uwagę na znaki składające się na jego nazwę (wprowadzoną lub zmodyfikowaną) na ekranie "Users" w kolumnie "Name" (w tym przecinki, kropki, odst ępy, myślniki). Podczas rejestrowania się (logon) w programie MON i podawania nazwy użytkownika (w polu USER NAME), nie ma znaczenia czy wpisze się ją dużymi, czy małymi literami, jednakże wszystkie znaki powinny by zgodne (w tym interpunkcyjne). (Patrz również rozdziały 2.2 i 10.2.1). W kolumnie Type, wyróżnia się jeden z dwóch dostępnych typów użytkowników: Super (tzw. "superużytkownik" z pełnym dostępem) i Regular (ze zwykłym, ograniczonym dostępem). Użytkownik typu "Super" może wpisywać zmiany do pamięci zespołu chromatografu gazowego, a użytkownik typu "Regular" może jedynie przeglądać dane. Użytkownicy typu "Super" mają również dostęp do listy użytkowników w programie MON i mogą ją modyfikować. Lista użytkowników musi zawierać co najmniej jednego użytkownika typu "Super". Nie jest konieczne, by każdy użytkownik miał przypisany numer identyfikacyjny PIN (kod dostępu). Jeśli użytkownik nie ma numeru PIN, to może zarejestrować się w programie MON ("wejść do programu") lub uzyskać dostęp do panela czołowego sterowania chromatografem, podaj ąc jedynie swoją nazwę. Między polami na ekranie "Users" można przechodzić naciskając klawisz TAB. Utworzyć listę użytkowników postępując według wskazówek wyświetlanych w dolnej części ekranu, lub nacisnąć klawisz F1 w celu wyświetlenia ekranu pomocy (Help). Aby wyjść z ekranu listy użytkowników nacisnąć klawisz ESCAPE i wybrać opcję Yes (tak) w celu zachowania wprowadzonych zmian. Aby wyjść bez zachowywania zmian, nacisnąć klawisze ALT+X (nacisnąć klawisz ALT i nie puszczając go nacisnąć klawisz X).

1-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4.5

Tworzenie skorowidza oprogramowania aplikacyjnego podczas jego instalowania

Następnym ekranem wyświetlanym przez program uruchomieniowy działający podczas instalowania programów aplikacyjnych GC, jest ekran "GC Directory", jak pokazany na rysunku 1-2. Na ekranie tym wyświetla się lista programów aplikacyjnych GC, które zostały już zainstalowane, albo są instalowane.

Rysunek 1-2. Ekran "GC Directory" (skorowidz programów aplikacyjnych) wyświetlany przez program instalowania programów aplikacyjnych GC Każdy z programów aplikacyjnych wymienionych w kolumnie "Application Name" (nazwa programu aplikacyjnego), reprezentuje w istocie pojedynczy sterownik chromatografu gazowego, dla którego przeznaczony jest ten program aplikacyjny. Z tego względu, lista programów aplikacyjnych "GC Directory" jest jednocześnie lista chromatografów gazowych jakie można obsługiwać z komputera za pomocą programu MON. Dla każdego z programów aplikacyjnych (czy też chromatografów gazowych) w skorowidzu "GC Directory" dostępne są dwa pola i jedno okienko edycyjne: "Comm. ID" (identyfikator chromatografu), "Comments" (komentarze) i "Comm. Parameters" (parametry komunikacji danych). Do powyższych pól edycyjnych przechodzi się za pomocą klawisza TAB, a okienko edycyjne można wyświetlić naciskając klawisz F2. W polach kolumny "Comm. ID" wyszczególnione są numery identyfikacyjne sterowników GC podłączonych do magistrali komunikacyjnej Modbus. Numery (adresy) ID ustawia się za pomocą mikroprzełączników dwurzędowych (typu DIP), znajdujących się na karcie interfejsu sterownika. W polach kolumny "Comments" można wpisywać pomocne informacje o poszczególnych chromatografach gazowych, np. przeznaczenie i lokalizacja.

1-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.4.6

Ustawianie parametrów komunikacji danych podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego

Gdy program uruchomieniowy działający podczas instalowania programów aplikacyjnych GC wyświetla ekran "GC Directory", to okienko edycyjne "Comm. Parameters" mo żna otworzyć naciskając klawisz F2 patrz rysunek 1-3. W okienku tym można ustawiać parametry komunikacji danych po magistrali Modbus od strony komputera, tzn. niezbędne do działania programu MON (nie są to parametry komunikacji danych dla sterownika chromatografu gazowego).

Rysunek 1-3. Okienko "Comm. Parameters" (parametry komunikacji danych) wyświetlane przez program instalowania programów aplikacyjnych GC Pomiędzy polami edycyjnymi w tym okienku można przechodzić za pomocą klawisza UP (↑) lub DOWN (↓). Aby zmienić lub wybrać inne ustawienie w polu edycyjnym, w którym znajduje si ę "kursor" (pole wyświetlane w negatywie), należy nacisnąć długi klawisz odstępu SPACE BAR.

1-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zaleca się następujące ustawienia dla komunikacji danych od strony komputera: Port interfejsu szeregowego komputera

Numer portu szeregowego w komputerze (COM1, COM2, COM3 lub COM4) zarezerwowany dla łączności ze sterownikami chromatografów gazowych.

Prędkość transmisji

Typowa 9600 bodów. Ustawienie to musi zgadzać się z prędkością transmisji ustawioną na sterowniku chromatografu gazowego. W wypadku gdy komputer ma procesor 80386DX z zegarem 33 MHz, prędkość transmisji nie może przekraczać 9600 bodów (patrz rozdział 1.3.1).

Liczba bitów danych/stopu

8/1

Kontrola parzystości/ uzgadnianie

brak / brak (none/none)

Opóźnienie RTS On/ RTS Off

0/0

Protokół Modbus

RTU

Po zakończeniu wprowadzania niezbędnym zmian ustawień w okienku "Comm. Parameters", nacisnąć klawisz ESCAPE, by powrócić na ekran "GC Directory". Po zakończeniu edycji na ekranie "GC Directory", wybrać jedną z poniższych opcji:

lub

wyjście bez zachowywania zmian

(nacisnąć klawisze ALT+X);

wyjście z zachowaniem zmian

(nacisnąć klawisz ESCAPE).

Ustawienia na ekranie listy użytkowników "Users", skorowidza programów aplikacyjnych "GC directory" oraz w okienku parametrów komunikacji danych "Comm. Parameters" można również zmieniać później, po zakończeniu instalowania pakietu oprogramowania. W tym celu należy w menu głównym programu MON wybrać opcję (pozycję w menu) "System", a następnie wybrać w podmenu opcję "Users" lub "GC Directory" (szczegółowe informacje podano w rozdziałach 10.1 i 10.2).

1-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.5

EKRANY I FUNKCJE KLAWISZY W PROGRAMIE MON

W rozdziale tym opisano elementy na typowym ekranie wyświetlanym w programie MON oraz funkcje najczęściej używanych klawiszy.

1.5.1

Struktura wyświetlanych ekranów

Typowy ekran w programie MON można podzielić na pięć sekcji, z których każda pełni określoną funkcję. Rysunek 1-4 przedstawia ekran główny programu MON, zatytułowany "Operation and Maintenance System", na którym pokazano tych pięć podstawowych sekcji: pasek menu, podmenu, wiersz tytułowy, pole podpowiedzi oraz wiersze statusu. Pasek menu (Menu Line) Na pasku menu wyświetlają się główne opcje (pozycje) menu, które po wybraniu rozwijają się w kolejne opcje w formie podmenu. Podmenu (Submenu) W rozwijanym w dół podmenu wyświetlane są wtórne opcje menu głównego, umożliwiające wyświetlanie kolejnych ekranów i otwieranie okienek. Wiersz tytułowy (Title Line) Jest to tytuł bieżącego ekranu określający jego zawartość. Pole podpowiedzi (Prompt Line) Jest to pole informacyjne, w którym wyświetlone są funkcje przypisane aktualnie do standardowych klawiszy funkcyjnych i innych klawiszy lub ich kombinacji. Pole te u łatwia obsługę programu. Wiersze statusu (Status Line) W wierszach statusu wyświetlane są na bieżąco aktualne wartości danych odczytywanych ze sterownika aktualnie wybranego chromatografu gazowego. Dla rozróżnienia, w instrukcji tej określa się je jako wiersz A statusu (górny) i wiersz B statusu (dolny).

Rysunek 1-4. Pięć części typowego ekranu wyświetlanego w programie MON

1-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.5.2

Wiersze statusu

W wierszach statusu w dolnej części ekranu programu MON (patrz rysunek 1-4) wyświetlane są na bieżące wartości danych ze sterownika aktualnie wybranego chromatografu. Dla rozróżnienia, w instrukcji tej określa się je jako Wiersz A statusu (górny) i Wiersz B statusu (dolny). Przykładowo, wiersz A statusu może wyglądać następująco: AT401STD

D1:Auto Anly

Strm:1

Nxt:2

Anly:225

Cyc:240

Run:169

05/06/94

Poszczególne pola w wierszu A statusu, począwszy od lewej, mają następujące znaczenie: Tabela 1-1. Opis pól w wierszu A statusu

"Identyfikator GC"

Określa nazwę aktualnie wybranego chromatografu gazowego. Jeśli żaden z chromatografów gazowych nie jest aktywny, w polu tym wyświetlać się będzie OFFLINE (tryb rozłączny).

D1

Określa tryb w jakim detektor 1 monitoruje status alarmów aktualnie wybranego chromatografu gazowego. Do typowych trybów nale żą: Idle, Auto Cal, Auto Base, Auto Anly oraz FCal.

Strm

Określa aktualnie analizowany strumień.

Nxt

Określa następnej strumień próbki do analizy.

Anly

Określa czas analizy.

Cyc

Określa całkowity czas cyklu analitycznego wybrany przed uruchomieniem innej analizy.

Run

Określa bieżący czas trwania aktualnego cyklu.

"Bieżąca data"

Data z zegara komputera.

1-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Przykładowy wiersz B statusu pokazano poniżej: UNACKD

D2:Idle

Strm:0

Nxt:1

Anly:0

Cyc:0

Run:0

14:44:30

Poszczególne pola w wierszu B statusu, począwszy od lewej, mają następujące znaczenie: Tabela 1-2. Opis pól w wierszu B statusu

"Status alarmu" D2 (zależnie od konfiguracji sprzętowej)

W polu tym sygnalizowane są alarmy aktywne i niepotwierdzone przez użytkownika (UNACKD), albo edycja w trybie rozłącznym (off-line). Określa tryb w jakim detektor 2 monitoruje status alarmów aktualnie wybranego chromatografu gazowego. Do typowych trybów nale żą: Idle, Auto Cal, Auto Base, Auto Anly oraz FCal.

Strm (D2)

Określa aktualnie analizowany strumień.

Nxt (D2)

Określa następnej strumień próbki do analizy.

Anly (D2)

Określa czas analizy.

Cyc (D2)

Określa całkowity czas cyklu analitycznego wybrany przed uruchomieniem innej analizy.

Run (D2)

Określa bieżący czas trwania aktualnego cyklu.

"Bieżąca godzina"

Godzina z zegara komputera (format 24 godzinny).

UWAGA: Pokazany powyżej, przykładowy "Wiersz B statusu" zawiera informacje odnoszące się do zespołów chromatografów gazowych skonfigurowanych z dwoma detektorami. W wypadku zespołu GC tylko z jednym detektorem, jedynymi polami wyświetlanymi w wierszu B statusu będą "Status alarmu" i "Bieżąca godzina".

1-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.5.3

Funkcje klawiszy UWAGA: W programie MON można posługiwać się zarówno klawiaturą jak i myszką komputerową. Myszka można wskazywać i wybierać opcje i polecenia; w większości wypadków naciśnięcie przycisku myszki odpowiada naciśnięciu klawisza ENTER.

OSTRZEŻENIE: Klawisze funkcyjne mają zwykle przypisane różne funkcje, zależnie od wyświetlanego ekranu. Z tego względu należy zawsze sprawdzić znaczenie tych klawiszy opisane w polu podpowiedzi wyświetlanym na danym ekranie. W tabeli 1-3 wymienione są klawisze najczęściej używane w programie MON. W większości wypadków klawisze te są również opisane w polu podpowiedzi wyświetlanym w dolnej części bieżącego ekranu (patrz rysunek 1-4). Tabela 1-3. Funkcje klawiszy najczęściej używanych w programie MON

Klawisz TAB (klawisz tabulacji)

Funkcje Przesuwanie kursora do przodu w menu, między opcjami wyboru i polami edycyjnymi.

SHIFT+TAB

Przesuwanie kursora do tyłu w menu, między opcjami wyboru i polami edycyjnymi.

BACKSPACE

Wyświetlanie poprzedniego ekranu pomocy HELP w trybie korzystania z pomocy HELP.

(klawisz kasowania w lewo) GREYMINUS ("szary" minus) ARROW (klawisze kursorowe) F1 Help

ENTER

Klawisz MINUS (-) znajdujący się w bloku klawiszy numerycznych, służący na niektórych ekranach do usuwania bieżącego wiersza. Klawisze ze strzałkami w lewo i prawo (← →) służą do przesuwania kursora w kierunku strzałki o jeden znak, a klawisze w górę i dół (↑ ↓) o jedno pole. Klawisz ten pozwala na uzyskanie podpowiedzi kontekstowej, czyli wyświetlenie informacji odpowiednio do miejsca w programie i okoliczności w jakich naciśnięto ten klawisz. Uaktywnienie zaznaczonej opcji menu lub wyświetlenie ekranu.

1-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

SPACEBAR

Przełączanie opcji lub ustawień wartości parametrów

(klawisz odstępu) ALT + X

Powrót do poprzedniego ekranu lub menu bez zachowywania zmian.

ESCAPE

Powrót do poprzedniego ekranu lub menu, zwykle z zachowaniem zmian.

(klawisz Esc)

Poniższe klawisze funkcyjne są aktywne dopiero po wczytaniu programu aplikacyjnego do pamięci sterownika chromatografu gazowego. Klawisze te są dostępne tylko na ekranie menu głównego i ułatwiają dostęp do najczęściej używanych opcji menu. F2 Start Auto Sequence

Uruchomienie funkcji wykonywania automatycznej sekwencji. Funkcja dostępna także w podmenu "Control". (Patrz rozdział 9.1)

F3 Halt

Zatrzymanie programu chromatografu gazowego po zakończeniu cyklu analitycznego. Funkcja dostępna także w podmenu "Control". (Patrz rozdział 9.3)

F5 Edit TEVs

Wyświetlanie tabel zdarzeń czasowych (TEV) w celu ich przeprowadzenia edycji. Funkcja dostępna także w podmenu "Application". (Patrz rozdział 5.3)

F6 Edit CDTs

Wyświetlanie tabel danych o składnikach (CDT) w celu ich przeprowadzenia edycji. Funkcja dostępna także w podmenu "Application". (Patrz rozdział 5.2)

F7 View Current CGM

Wyświetlanie chromatogramu aktualnie analizowanego strumienia próbki. Funkcja dostępna także w podmenu "Chromatogram". (Patrz rozdział 8.1)

F8 View Last GC CGM

Wyświetlanie chromatogramu zapamiętanego w pamięci chromatografu gazowego. Funkcja dostępna także w podmenu "Chromatogram". (Patrz rozdział 8.2)

1-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

1.5.4

Wyjście bez zachowywania - klawisze ALT+X

W polu podpowiedzi niemal każdego ekranu dostępnego w programie MON, na którym można zmieniać wartości i/lub opcje, wyświetla się informacja, że z takiego ekranu edycyjnego można wyjść bez zachowywania zmian, naciskając klawisze ALT + X (wyjście z zachowaniem zmian umożliwia klawisz ESCAPE). Gdy podczas edycji wprowadzone zostaną zmiany, to po naciśnięciu klawiszy ALT + X w celu wyjścia bez ich zachowywania, użytkownik ma jeszcze jedną szansę, by zachować te zmiany. Wyświetla się wtedy pole dialogowe z pytaniem czy odrzucić zmiany (rysunek 1-5).

Rysunek 1-5. Po naciśnięciu klawiszy ALT + X, można potwierdzić, lub nie, porzucenie edycji Jeśli naciśnie się klawisz Y, lub klawisz ENTER gdy zaznaczona ( wyróżniona przez zmianę tła pola) jest opcja <YES>, nastąpi wyjście z ekranu bez zachowywania zmian. Jeśli naciśnie się klawisz N, lub gdy zaznaczy się opcję <NO> naciskając klawisz kursorowy ze strzałką w dół i naciśnie ENTER, nastąpi wyjście z ekranu z zachowywaniem zmian wprowadzonych podczas edycji.

1.5.5

Drzewo menu programu MON

Na ostatniej stronie rozdziału ze spisem treści tej instrukcji zamieszczony jest schemat drzewiastej struktury menu programu MON. Schemat ten pozwala na szybkie zorientowania się w układzie menu i funkcji dostępnych w podmenu.

1.5.6

Ekrany pomocy w programie MON

Dostęp do pomocy kontekstowej zapewnia klawisz F1. Na ekranie pomocy wyświetlą się wyróżnione kolorami frazy, służące jako "łączniki" do kolejnych ekranów zawierających dalsze wyjaśnienia. Aby wyświetlić taki ekran, należy klawiszami ze strzałkami przesunąć kursor do wybranej frazy-łącznika i nacisnąć klawisz ENTER.

1.5.7

Okienka wyskakujące list i menu wyboru

W programie MON można łatwo wybierać pozycje z listy lub menu wyskakujących w formie okienka (okienka typu pop-up; dla odróżnienia od ekranów, zwane tu dalej po prostu okienkami). Kursor w takim okienku można przesuwać klawiszami UP i DOWN (ze strzałką w górę i w dół) oraz klawiszami PAGE UP i PAGE DOWN (strona w górę i w dół).

1-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Jednakże, zamiast ustawiać się za pomocą tych klawiszy na pozycji, która ma zostać wybrana, w celu przyspieszenia tej operacji wystarczy nacisnąć klawisz odpowiadający PIERWSZEJ LITERZE nazwy wymaganej pozycji. Kursor przeskoczy wtedy do pierwszej pozycji o nazwie rozpoczynającej się od tej litery. Przykładowo, na kilku ekranach, dla analizy chromatograficznej wybiera si ę parametry z długich list wyświetlanych w wyskakujących okienkach. W chwili wyświetlenia takiego okienka, kursor będzie się znajdował na początku listy, tzn. wyróżniona będzie pozycja Avg. Molecular Weight (średnia masa cząsteczkowa). Jeśli naciśnie się klawisz M, kursor przeskoczy do pozycji Mole Percent (procentowość molowa), która zostanie wyróżniona przez zmianę tła wyświetlania (patrz rysunek 1-6).

Rysunek 1-6. W wyskakujących okienkach list wyboru można przyspieszyć przewijanie i wybór z listy naciskając PIERWSZĄ LITERĘ nazwy wymaganej pozycji. Metody tej można używać niemal w każdym z wyskakujących okienek list wyboru, jakie dostępne są w programie MON.

1-21


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

1-22


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 2 - PODSTAWOWE PROCEDURY 2.1

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

W części 2 niniejszej instrukcji opisane są następujące podstawowe procedury: • Uruchamianie programu MON i rejestrowanie się użytkowników ...................................... Patrz rozdział 2.2 • Menu główne.................................................................................................................................. rozdział 2.3 • Nawiązywanie połączenia ze sterownikiem chromatografu gazowego ......................................... rozdział 2.4 • Wczytywanie programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego ......................... rozdział 2.5 • Uruchamianie automatycznej sekwencji analizy ........................................................................... rozdział 2.6 • Rozłączanie się ze sterownikiem ................................................................................................... rozdział 2.7 • Wychodzenie z programu MON .................................................................................................... rozdział 2.8 Powyższe procedury stanowią minimum wymagane do obsługi programu MON (tzn. uruchamianie programu, nawiązywanie połączenia z chromatografem gazowym i uruchamianie go w trybie automatycznej analizy, oraz wychodzenie z programu): (1)

Uruchomić program MON z poziomu systemu operacyjnego DOS: Wpisać w wierszu poleceń "MON" i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Zarejestrować się w programie jako użytkownik: Wpisać nazwę użytkownika i nacisnąć klawisz ENTER; wpisać swój PIN (opcjonalny) i nacisnąć ENTER.

(3)

Na pasku menu wybrać "Select": Gdy wyświetli się menu główne, nacisnąć klawisz S (lub ustawić "kursor" na opcji "Select" i nacisnąć klawisz ENTER).

2-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Wybrać "Connect" (nawiązywanie łączności): Z poziomu podmenu "Select" nacisnąć klawisz C (lub ustawić kursor na opcji "Connect" i nacisnąć klawisz ENTER).

(5)

Wybrać zespół GC (chromatografu gazowego): W okienku listy wyboru "Connect" zaznaczyć wymagany zespół GC ustawiając odpowiednio kursor, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

(6)

OPCJONALNIE: Etap ten jest wymagany jedynie w celu pierwszego zainicjowania zespołu GC, gdy do pamięci sterownika nie został wczytany program aplikacyjny (patrz UWAGA poniżej). Wybrać "Download" (wprowadzanie programu aplikacyjnego do sterownika): Z poziomu podmenu "Select" nacisnąć klawisz L (lub ustawić kursor na opcji "Download" i nacisnąć klawisz ENTER). UWAGA: Każdy nowy sterownik zespołu GC dostarczany jest z załadowanym fabrycznie standardowym programem aplikacyjnym. Z tego względu, w normalnych okolicznościach nie będzie konieczne wczytywanie programu aplikacyjnego do sterownika na etapie pierwszego uruchomienia nowego chromatografu gazowego. Jeśli jednak sterownik zespołu GC nie ma zainstalowanego programu aplikacyjnego, przy próbie nawiązania połączenia wyświetli się komunikat o błędzie "GC not Downloaded" (sterownik chromatografu gazowego nie ma wczytanego programu aplikacyjnego).

(7)

Uruchomić automatyczną sekwencję "Auto Sequence" analizy chromatograficznej: Z poziomu podmenu "Control" nacisnąć klawisz A (lub ustawić kursor na opcji "Auto Sequence" i nacisnąć klawisz ENTER, albo z poziomu menu głównego nacisnąć klawisz F2 w celu bezpośredniego uruchomienia automatycznej sekwencji analizy).

(8)

Rozłączanie się: Z poziomu podmenu "Select" menu głównego nacisnąć klawisz D (lub ustawić kursor na opcji "Disconnect" i nacisnąć klawisz ENTER).

(9)

Wychodzenie z programu: Z poziomu podmenu "System" menu głównego nacisnąć klawisz E (lub ustawić kursor na opcji "Exit" i nacisnąć klawisz ENTER).

2-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.2

URUCHAMIANIE PROGRAMU MON I REJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA

Aby uruchomić program MON, należy w wierszu poleceń systemu operacyjnego DOS wpisać MON, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. UWAGA: Jeśli po poleceniu "MON" system DOS wyświetli komunikat "Bad command or file name" (złe polecenie lub nazwa pliku), oznaczać to może, że nie została ustawiona ścieżka dostępu do programu MON, czyli (litera dysku):\GC\BIN. Sprawdzić, czy w pliku AUTOEXEC.BAT, w wierszy zawierającym instrukcję "PATH=", wyszczególniona jest ścieżka dostępu do programu MON. Proszę również pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone i zachowane w pliku AUTOEXEC.BAT uaktywniają się dopiero po ponownym załadowaniu systemu operacyjnego (tzw. reset) - patrz rozdział 1.3.2. Pierwszym ekranem wyświetlanym przez program MON jest ekran rejestracji użytkownika, jak pokazano na rysunku 2-1. Na ekranie tym, kursor znajduje się w polu "USER NAME:", w którym należy wpisać nazwę użytkownika.

Rysunek 2-1. Ekran rejestracji użytkownika (log-on) w programie MON

2-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie rejestracji użytkownika wyświetlane są następujące elementy:

-

VERSION (numer wersji oprogramowania)

-

USER NAME: (nazwa użytkownika)

-

USER PIN: (opcjonalny kod dostępu)

Numer wersji programu, przydatny podczas ewentualnego diagnozowania usterek lub określania, czy wymagana jest aktualizacja oprogramowania. W polu tym użytkownik powinien wpisać przypisaną mu nazwę użytkownika. Nazwa musi składać się z tych samych znaków (w tym interpunkcyjnych), jak nazwa wprowadzona na listę użytkowników podczas instalowania pakietu programów aplikacyjnych GC, lub podczas późniejszej edycji tej listy (patrz OSTRZEŻENIE w rozdziale 1.4.4.). W polu tym użytkownik powinien wpisać przypisany mu liczbowy kod dostępu PIN. Kod PIN musi składać się z tych samych cyfr co PIN wprowadzony na liście użytkowników podczas instalowania pakietu programów aplikacyjnych GC lub podczas późniejszej edycji tej listy.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

2-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.3

MENU GŁÓWNE

Po ekranie rejestracji użytkownika wyświetla się ekran zatytułowany "Operation and Maintenance System". Dla uproszczenia, w niniejszej instrukcji będzie on nazywany ekranem menu głównego. Ekran menu głównego pokazano poniżej na rysunku 2-2.

Rysunek 2-2. Ekran menu głównego Części składowe tego ekranu opisano wcześniej w rozdziale 1.5.1., a w rozdziale 1.5.3. funkcje podstawowych klawiszy służących do poruszania się po menu i wybierania funkcji. Na pasku menu głównego dostępne są opcje, które rozwijają się w dalsze opcje dostępne w formie podmenu. Z poziomu podmenu można uruchamiać funkcje wyświetlania i/lub edycji informacji lub ekranów danych. Aby uzyska ć podpowiedź kontekstową (Help) w dowolnym momencie można nacisnąć klawisz F1. W zamieszczonej dalej tabeli 2-1 objaśniono krótko czego dotyczą poszczególne opcje na pasku menu głównego i ich podmenu. Szczegółowe opisy opcji podmenu zamieszczono w odpowiednich częściach niniejszej instrukcji (patrz Cześć 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10).

2-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Select

Nawiązanie połączenia (Connect) z zespołem GC (chromatografem gazowym). Ładowanie programu aplikacyjnego do GC (wprowadzanie programu zastosowawczego) lub wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC w celu jego zmodyfikowania (edycji) w trybie rozłącznym (off-line) w komputerze. Szczegółowe informacje podano w Części 4.

Application

Przeglądanie/edycja zmiennych GC oraz parametrów konfiguracji w programie aplikacyjnym GC. Szczegółowe informacje podano w Części 5.

Reports

Wyświetlanie i umieszczenie w kolejce drukowania raportów zapamiętanych z zespole GC. Sterowanie automatycznym drukowaniem raportów z poziomu zespołu chromatografu (GC) lub programu MON z komputera steruj ącego (PC). Szczegółowe informacje podano w Części 6.

Logs

Przeglądanie/edycja dzienników alarmów i zdarzeń zapamiętanych w zespole GC. Szczegółowe informacje podano w Części 7.

Chromatogram

Przeglądanie lub porównywanie chromatogramów, bieżącego i zachowanych w pamięci zespołu GC lub komputera PC.2 Szczegółowe informacje podano w Części 8.

Control

Wybieranie i sterowanie trybem działania zespołu GC Szczegółowe informacje podano w Części 9.

System

Lista zespołów GC. Tworzenie/edycja listy uprawnionych użytkowników. Konfigurowanie trybu wyświetlania na monitorze kolorowym, w tym również na ekranach ciekłokrystalicznych (LCD). Szczegółowe informacje podano w Części 10.

Tabela 2-1. Zestawienie podmenu dostępnych w menu głównym.

2-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.4

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM CHROMATOGRAFU GAZOWEGO UWAGA: Ze sterownikiem GC można połączyć się dwiema metodami: poprzez interfejs na panelu czołowym sterownika GC lub poprzez komputer z programem MON. Jeśli jedno z tych połączeń jest aktywne, to próba nawiązania połączenia przez drugiego użytkownika będzie zablokowana przez użytkownika, który zarejestrował się jako pierwszy (szczegółowe informacje podano w rozdziale 4.1).

Aby móc współpracować ze sterownikiem GC, program MON musi z nim najpierw nawiązać połączenie. Aby połączyć się ze sterownikiem GC, należy wykonać następujące czynności: (1)

Na ekranie menu głównego programu MON wybrać opcję "Select". (a)

(2)

Nacisnąć klawisz S, albo zaznaczyć opcję "Select" i nacisnąć klawisz ENTER.

Z poziomu podmenu "Select" wybrać opcję "Connect" (połącz). (b)

Nacisnąć klawisz C, albo ustawić kursor na opcji "Connect" i nacisnąć klawisz ENTER.

Wyświetli się okienko "Connect", jak pokazany na rysunku 2-3. W okienku tym wyświetla się lista sterowników GC, z którymi można nawiązać połączenie. W istocie jest to lista nazw programów aplikacyjnych skojarzonych z poszczególnymi sterownikami.

2-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 2-3. Okienko "Connect" wybierania sterownika GC, z którym ma być nawiązane połączenie. (3)

Ustawić kursor na liście w okienku za pomocą klawiszy UP i DOWN (ze strzałką w górę i w dół) na wybranym sterowniku GC, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Podczas nawiązywania połączenia z wybranym sterownikiem wyświetlał się będzie komunikat "Establishing communications with the GC controller" (nawiązywanie łączności ze sterownikiem chromatografu gazowego). Po połączeniu się z wybranym sterownikiem GC, komunikat ten zniknie, a w dolnym lewym rogu ekranu menu głównego (w wierszu A statusu) wyświetli się nazwa chromatografu gazowego, z którym program MON nawiązał połączenie. Jeśli nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat "Unable to Establish Communications". W takim wypadku, przed ponowieniem próby należy sprawdzić zasilanie elektryczne, kable łączące, przypisane nazwy portów oraz parametry komunikacji danych ustawione zarówno w sterowniku GC jak i w programie MON.

2-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.5

WCZYTYWANIE PROGRAMU APLIKACYJNEGO DO STEROWNIKA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO UWAGA: Wczytanie programu aplikacyjnego do sterownika GC jest wymagane tylko w następujących okolicznościach: wczytywanie nowego programu aplikacyjnego, lub gdy chromatograf gazowy był wyłączony z eksploatacji. Aby wczytać program aplikacyjny do sterownika chromatografu gazowego, musi być nawiązane połączenie z tym sterownikiem.

Jeśli trzeba, to po nawiązaniu połączenia ze sterownikiem GC (patrz uwaga powyżej), można wczytać program aplikacyjny do sterownika, wykonując następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się menu główne, nacisnąć klawisz S, albo ustawić się na opcji "Select" na pasku menu i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Z poziomu podmenu "Select" nacisnąć klawisz L, albo ustawić się na opcji "Download" i nacisnąć klawisz ENTER.

(3)

Wyświeli się okienko "Select download file" (wybierz plik do załadowania do sterownika). W okienku tym wyświetli się lista plików programów aplikacyjnych GC. Pliki te normalnie znajdują się w podkatalogu \GC\APP (nazwy tych plików mają rozszerzenie *.BIN). Posługując się klawiszami ze strzałkami lub klawiszem TAB, ustawić się na nazwie pliku wymaganego programu aplikacyjnego.

(4)

Po wybraniu wymaganego programu aplikacyjnego nacisnąć klawisz ENTER w celu rozpoczęcia wczytywanie go do pamięci sterownika.

W wypadku pomyślnego wczytania programu aplikacyjnego, wyświetlą się komunikaty "Downloading Application File..." (ładowanie pliku programu aplikacyjnego o nazwie...), "Updating Directory Parameters" (aktualizacja skorowidza programów aplikacyjnych) oraz "Setting GC Time" (ustawianie czasu). UWAGA:

Po nawiązaniu połączenia ze sterownikiem GC i jeżeli sterownik ten ma załadowany (wczytany do pamięci) program aplikacyjny, uaktywnią się następujące klawisze wyszczególnione w polu podpowiedzi na ekranie menu głównego (opis ich funkcji zamieszczono w rozdziale 1.5.3):

F1 - Help

F5 - Edit TEVs

F7 - View Current CGM

F2 - Start Auto Sequence

F6 - Edit CDTs

F8 - View Last GC CGM

F3 - Halt

2-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.6

URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNEJ SEKWENCJI ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

Opcja "Auto Sequence" dostępna w podmenu "Control" służy do uruchamiania automatycznej, pierwotnie zdefiniowanej sekwencji działań. Funkcja ta umożliwia uruchomienie ciągłych przebiegów analizy chromatograficznej pierwotnie zdefiniowanej sekwencji strumieni. UWAGA: Funkcję "Auto Sequence" można również uruchomić bezpośrednio, naciskając klawisz F2 w menu głównym programu MON. Podczas uruchamiania automatycznej sekwencji można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Auto Sequence" wyświetli się pole z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 2-4).

Rysunek 2-4. Potwierdzanie wyboru "Auto Sequence" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się pytanie (patrz rysunek 2-5), czy przed rozpoczęciem analizy, przez 60 sekund ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie. Czyszczenie umożliwia przepływ próbki gazu przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analitycznego.

Rysunek 2-5. Odpowiedzieć, czy najpierw ma być wykonane 60 sekundowe przepłukiwanie (3)

Rozpoczyna się automatyczna sekwencja analiz, natychmiastowo lub po upływie 60 sekundowego okresu przepłukiwania pętli próbki.

(4)

Dalsze czynności podano w rozdziale 9.1, gdzie zamieszczone są także bardziej szczegółowe opisy.

2-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.7

ROZŁĄCZANIE SIĘ ZE STEROWNIKIEM UWAGA: Dostępna w menu procedura rozłączania się ze sterownikiem jest całkowicie opcjonalna. Program MON inteligentnie i automatycznie rozłącza się z bieżącym sterownikiem podczas wychodzenia z programu lub przy nawiązywaniu połączenia ze sterownikiem innego chromatografu.

Aby rozłączyć się ze sterownikiem chromatografu gazowego, należy wykonać następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się menu główne, nacisnąć klawisz S, albo ustawić się na opcji "Select" na pasku menu i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Z poziomu podmenu "Select" nacisnąć klawisz D, albo ustawić się na opcji "Disconnect" i nacisnąć klawisz ENTER.

Jeżeli połączenie ze sterownikiem chromatografu gazowego było nawiązane, wyświetli się komunikat "Terminating communications with GC controller" (zakończanie łączności ze sterownikiem GC).

2-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.7

WYCHODZENIE Z PROGRAMU MON UWAGA: Z dowolnego okienka w programie MON można powrócić do menu głównego naciskając klawisz ESCAPE. - PROSZĘ TAKŻE PAMIĘTAĆ Z tych ekranów programu MON, na których można przeprowadzać edycję, można wyjść dwoma sposobami: Naciskając klawisz ESCAPE - wyjście z zachowaniem zmian. Naciskając klawisze ALT + X - wyjście bez zachowania zmian.

Aby wyjść z programu MON i powrócić do systemu operacyjnego DOS, należy wykonać następujące czynności: (1)

Najpierw należy opuścić wszelkie okienka, by powrócić do menu głównego.

(2)

Z poziomu menu głównego nacisnąć klawisz ESCAPE.

Alternatywnie, by wyjść z programu MON i powrócić do systemu operacyjnego DOS, można posłużyć się menu głównym i wykonać następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się menu główne, nacisnąć klawisz Y, albo ustawić się na opcji "System" na pasku menu i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Z poziomu podmenu "System" nacisnąć klawisz E, albo ustawić się na opcji "Exit" i nacisnąć klawisz ENTER. OSTRZEŻENIE: Jeśli to możliwe, należy zawsze wyjść z programu MON do wiersza poleceń DOS (C:\>) przed wyłączeniem zasilania komputera lub przed ponownym załadowaniem systemu operacyjnego (reset). Prawidłowe wyjście z programu gwarantuje, że zamknięte i zaktualizowane zostaną wszystkie otwarte pliki dyskowe. Zalecenie to odnosi się z resztą do wszystkich programów komputerowych.

2-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 3 - PRZEWODNIK PO PROCEDURACH Chromatografia wiąże się z wykonywaniem szeregu zadań. Wymaga również znajomości tego jak odnaleźć i zastosować odpowiednie dane. Ta część instrukcji będzie pomocna w odnajdywaniu odpowiednich opcji menu i ekranów programu MON umożliwiających wykonywanie takich zadań i znajdywanie potrzebnych danych. Poniżej zamieszczono w formie tabeli wykaz zadań i danych. W pierwszej kolumnie podano opisy "Zadań" lub "Danych", w drugiej odnośnik do odpowiednich rozdziałów tej instrukcji, a w ostatniej wyszczególniono w nawiasach kwadratowych klawisze umożliwiające dotarcie do odpowiedniego podmenu/ekranu oraz ewentualne uwagi lub ostrzeżenia.

3.1

TABELA PROCEDUR Tabela 3-1. Procedury (w kolejności alfabetycznej nazw angielskich) Zadanie lub dane

Analysis time

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie), [F2], [F2], [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2], F2], [F2]

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams, (oglądanie wyników - [F2])

5.8 i 5.8.1

[A]pplication, [S]treams, (opcjonalne ciśnienia - [F3])

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.15.3

[A]pplication, Serial [P]orts

Czas trwania analizy Auto-calibration Interval Odstęp czasu między automatycznymi kalibracjami Auto-calibration (on or off) Opcja automatycznej kalibracji (włączona/wyłączona) Auto-calibration Start Time Godzina rozpoczynania pierwszej automatycznej kalibracji Autocal time Liczba automatycznych kalibracji Baseline Linia podstawowa Base pressure used for calculations Ciśnienie podstawowe użyte do obliczeń BTU-dry (on or off) Opcja obliczania wartości opałowej w stanie suchym Calibration concentration Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym Calibration cycle time Czas cyklu kalibracji Calibration stream number Numer strumienia do kalibracji Communications Baud rate, at GC Prędkość transmisji danych, w sterowniku GC

3-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane Communications Baud rate, at PC Prędkość transmisji danych, w komputerze

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

10.1.1

S[y]stem, [G]C Directory, (zaznaczyć program aplikacyjny), [F2]

(i 1.4.6)

(oraz podczas instalowania nowego programu aplikacyjnego) Component being alarmed

5.2.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, Discr[e]te Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, Discrete [O]utputs

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages

5.25.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [F2]

5.1.1

[A]pplication, [S]ystem, (patrz także konfiguracja wyjścia analogowego dla rejestracji w czasie rzeczywistym w formacie CGM)

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages, [2]4 Hour

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs

Składnik objęty alarmowaniem

Component being rolling averaged Składnik objęty okresowym uśrednianiem Component Code and name Kod i nazwa składnika Component full scale (for output) Wielkość składnika odpowiadająca górnej wartości zakresu wyjścia analogowego patrz też

Component(s) measured for 24-hour average Składnik(i) uśredniane w okresie 24h Component(s) programmed for input Składniki zaprogramowane dla wejść patrz też

5.11

[A]pplication, [D]iscrete Inputs

5.10

[A]pplication, [A]nalog Outputs

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, Discr[e]te Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, [D]iscrete Outputs

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

9.7

Con[t]rol, [G]C time

9.7

Con[t]rol, [G]C time

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [szary minus]

7.3

[L]ogs, Alarm [L]og

Component(s) programmed for output Składniki zaprogramowane dla wyjść

Component, retention time of Czas retencji składnika Component zero (for output) Wielkość składnika odpowiadająca zeru na wyjściu analogowym Compressibility (on or off) Opcja "Ściśliwość" (obliczenia dla różnych ciśnień) Current date Bieżąca data Current time Bieżąca godzina Cycle time Czas trwania cyklu Delete alarms Usuwanie alarmów patrz też

3-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.2

[F6], (wybrać strumienie), [szary minus] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie), [szary minus]

5.3

[F5], (wybrać strumienie), [F2], [szary minus] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2], [szary minus]

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs, [szary minus]

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [szary minus]

patrz też

5.7

[A]pplication, [D]iscrete Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, [D]iscrete Outputs

7.5 lub 7.3

[L]ogs, [A]ctive Alarm, (wybrać strumienie) lub [L]ogs, Alarm [L]og

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [F2]

10.1

S[y]stem, [G]C Directory

5.1

[A]pplication, S[y]stem, (zwrócić uwagę na nazwę analizatora)

5.3.2

[F5], (wybrać strumienie), [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs

5.11

[A]pplication, [D]iscrete Inputs

5.3.2

[F5], (wybrać strumienie), [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2]

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms, [F2]

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol, [A]verages (wybrać typ uśredniania)

5.8

[A]pplication, [S]treams

Delete component from component file Usuwanie składnika z pliku składników Delete inhibit, integration, peak width Usuwanie zdarzeń: wstrzymanie, całkowanie, szerokość piku Delete output(s) Usuwanie wyjść

Existing alarm(s) Istniejące alarmy Full scale value for input Wielkość odpowiadająca górnej wartości zakresu wejścia analogowego GPM liquid equivalent (on or off) Opcja obliczania równoważnej objętości cieczy Height or area mesurement method Metoda wysokości piku lub pola powierzchni piku High alarm Alarm przekroczenia poziomu wysokiego I.D. (analyzer) Identyfikator (analizatora) patrz też Inhibit on-off times Czasy włączania i wyłączania wstrzymania Input(s) being used Używane wejścia patrz też Integration on-off times Czasy włączania i wyłączania całkowania Low alarm Alarm przekroczenia poziomu niskiego Mole percent (on or off) Opcja obliczania stężenia molowego Normalization on or off Opcja normalizacji Number of analysis for rolling average Liczba analiz w okresie uśredniania Number of calibration runs Liczba kalibracyjnych przebiegów pomiarowych

3-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.1

[A]pplication, [S]ystem, (zwrócić uwagę na sekwencję strumieni)

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.1

[A]pplication, [S]ystem, (zwrócić uwagę na sekwencję strumieni)

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.10

[A]pplication, [D]iscrete Alarms

patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, [D]iscrete Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, [D]iscrete Outputs

5.3.2

[F5], (wybrać strumienie), [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2]

5.2.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie), [F3]

5.2.2

[F6], (wybrać strumienie), [F3] lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie), [F3]

6.3

[R]eport, GC [P]rinter control

6.4

[R]eports, [M]ON Printer Control

5.5.7

[A]pplication, Calc[u]lations, [U]ser Defined

5.5.7

[A]pplication, Calc[u]lations, [U]ser Defined

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages

5.1

[A]pplication, [S]ystem, (zwrócić uwagę na sekwencję strumieni)

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.3.3

[F5], (wybrać strumienie), [F2], [F2], lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2], [F2]

5.10

[A]pplication, Analo[g] Outputs

Number of calibration runs averaged Liczba kalibracyjnych przebiegów pomiarowych uśrednianych Number of streams analyzed Liczba analizowanych strumieni patrz też Number of streams sequences skipped Liczba opuszczonych sekwencji strumieni patrz też Output(s) being used Używane wyjścia

Peak width-on times Parametr szerokości piku Percent deviation of response factor Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi Percent deviation of retention time Odchylenie procentowe czasu retencji Precalibration analysis report (on or off) Opcja drukowania raportu wstępnego z kalibracji patrz też Ratio (on or off) Opcja obliczania proporcji Ratio Denominator Mianownik proporcji Relative density (on or off) Opcja obliczania gęstości względnej Response factor Współczynnik odpowiedzi Rolling average (on or off) Opcja okresu uśredniania Sequence of streams analyzed Sekwencja analizowanych strumieni patrz też Spectrum gain Wzmocnienie widmowe Stream number(s) for output Numery strumieni dla wyjść patrz też

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms

patrz też

5.7

[A]pplication, Discr[e]te Alarms

patrz też

5.12

[A]pplication, Discrete [O]utputs

3-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zadanie lub dane Stream number(s) for ratio

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.5.7

[A]pplication, Calc[u]lations, [U]ser Defined

5.5.2

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol, [A]verages (wybrać typ uśredniania)

5.6

[A]pplication, [L]imit Alarms

5.3.1

[F5], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.9

[A]pplication, [A]nalog Inputs, [F2]

Numery strumieni dla obliczania proporcji Stream number(s) for rolling average Numery strumieni dla okresowego uśredniania Stream number(s) programmed for alarms Numery strumieni zaprogramowane dla alarmów Valve (on or off) times Czas włączania lub wyłączania zaworu Weight percent (on or off) Opcja obliczania procentu wagowego Wobbe value (on or off) Opcja obliczania wskaźnika Wobbe Zero value for input Wartość zerowa na wejściu

3-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 4 - PODMENU "SELECT" (WYBIERZ) Podmenu "Select" służy głównie do nawiązywania połączenia z wybranym zespołem chromatografu gazowego (GC). Dodatkowe opcje w tym menu umożliwiają edycję w trybie rozłącznym (offline) oraz uzyskanie pełnego raportu o parametrach bieżącego programu aplikacyjnego GC. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej.

(Połącz)

Nawiązywanie połączenia z zespołem GC w celu sterowania jego pracą, uzyskania wyników analizy lub zmodyfikowania parametrów działania (programu aplikacyjnego)............................................................................ Patrz rozdział 4.1.

Disconnect

Zakończenie bieżącego połączenia z zespołem GC................... Patrz rozdział 4.2.

Connect

(Rozłącz) Download (Załaduj) PC Config Report (Raport z konfiguracji) Offline Edit (Edycja w trybie rozłącznym)

Instalowanie programu aplikacyjnego przez wczytanie go do zespo łu GC, z którym nawiązane jest połączenie.......................................................... Patrz rozdział 4.3. Generowanie pełnego raportu o parametrach programu aplikacyjnego zespołu GC, z którym nawiązane jest połączenie........................................... Patrz rozdział 4.4. Edycja parametrów programu aplikacyjnego GC w trybie rozłącznym (tzn. bez łączności z zespołem GC). ......................................................... Patrz rozdział 4.5.

4-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.1

"CONNECT" (POŁĄCZ)

Opcja "Connect" w podmenu "Select" służy do nawiązywania połączenia (ustalania łączności) z wybranym sterownikiem GC. Po wybraniu opcji "Connect" w podmenu "Select", wyświetli się okienko "Connect" (jak pokazane na rysunku 2-3). W okienku tym wyświetla się lista dostępnych chromatografów gazowych, z którymi można nawiązać połączenie. Możliwe jest podłączenie jednocześnie 32 chromatografów gazowych poprzez jeden port w komputerze. Jednakże, aktywne połączenie może być realizowane z tylko jednym zespołem GC w danej chwili (patrz też rozdział 2.4). W okienku "Connect" wyświetla się skorowidz GC Directory (nazw programów aplikacyjnych będących równocześnie nazwami sterowników GC). Wybrać wymagany sterownik GC posługując się klawiszem ze strzałką w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Podczas nawiązywania połączenia z wybranym sterownikiem będzie się wyświetlał komunikat "Establishing communications with the GC controller" (nawiązywanie łączności ze sterownikiem chromatografu gazowego). Po nawiązaniu połączenia z wybranym sterownikiem GC, komunikat ten zniknie, a w dolnym lewym rogu ekranu menu głównego (w wierszu A statusu) wyświetli się nazwa chromatografu gazowego, z którym program MON nawiązał połączenie. Jeżeli nawiązanie połączenie nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat "Unable to Establish Communications". W takim wypadku, przed ponowieniem próby należy sprawdzić zasilanie elektryczne, kable łączące, przypisane nazwy portów oraz parametry komunikacji danych ustawione zarówno w sterowniku GC jak i w programie MON. UWAGA: Ze sterownikiem chromatografu gazowego można połączyć się dwiema metodami: poprzez interfejs na panelu czołowym sterownika GC lub poprzez komputer z programem MON. Jeśli jedno z tych połączeń jest aktywne, to próba nawiązania połączenia przez drugiego użytkownika będzie "zablokowana" przez użytkownika, który zarejestrował się jako pierwszy. Po nawiązaniu łączność między komputerem a sterownikiem, na wyświetlaczu sterownika GC będzie wyświetlany komunikat "System Lockout" (blokada systemu). Jeśli łączność między komputerem a sterownikiem zostanie przerwana (np. na skutek uszkodzenia kabla transmisji szeregowej), program MON wyświetli komunikat "COMM. FAIL" (łączność zerwana). W wypadku braku interwencji ze strony operatora, blokada "System lockout" w sterowniku będzie jeszcze aktywna przez 10 minut od chwili zerwania połączenia. Po upływie tego czasu blokada zostanie zniesiona i przywrócona możliwość sterowania z panelu czołowego sterownika GC. Aby uniknąć tego 10 minutowego okresu oczekiwania, można rozłączyć się ze sterownikiem z programu MON (albo wybrać "Select", "Connect", a następnie "Disconnect", albo po prostu wyjść z programu MON).

4-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.2

"DISCONNECT" (ROZŁĄCZ)

Opcja "Disconnect" w podmenu "Select" służy do rozłączenia się ze sterownikiem GC, z którym nawiązana jest łączność. Aby rozłączyć się ze sterownikiem chromatografu gazowego, należy ustawić się na opcji "Disconnect" i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się komunikat "Terminating communications with GC controller" (rozłączanie się ze sterownikiem GC). Jeżeli połączenie ze sterownikiem chromatografu gazowego nie było nawiązane lub zostało wcześniej zakończone, wyświetli się komunikat "Invalid selection or not downloaded" (sterownik nieprawidłowo wybrany lub nie załadowany). UWAGA: Dostępna w menu procedura rozłączania się ze sterownikiem jest całkowicie opcjonalna. Program MON inteligentnie i automatycznie rozłącza się z bieżącym sterownikiem podczas wychodzenia z programu lub przy nawiązywaniu połączenia ze sterownikiem innego chromatografu.

4-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.3

"DOWNLOAD" (ZAŁADUJ) UWAGA: Wczytanie programu aplikacyjnego do sterownika GC jest wymagane tylko w wypadku wstępnego uruchamiania, wczytywania nowego programu aplikacyjnego, lub gdy chromatograf gazowy był wyłączony z eksploatacji. Aby wczytać program aplikacyjny do sterownika chromatografu gazowego, musi być nawiązane połączenie z tym sterownikiem.

Trzecią opcją dostępną w podmenu "Select" jest "Download" - wczytywanie programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego. (Program aplikacyjny zawiera wszystkie ustawienia parametrów sterujących i instrukcje specyficzne dla danego sterownika GC. Programy aplikacyjne mają postać skompilowanych plików o rozszerzeniu *.BIN i znajdują się normalnie w podkatalogu \GC\APP.)

Rysunek 4-1. Okienko wyboru pliku programu aplikacyjnego do wczytania do sterownika GC Po wybraniu opcji "Download" wyświetli się okienko wyboru pliku programu aplikacyjnego do wczytania do sterownika GC "Select download file", jak pokazane na rysunku 4-1. W okienku tym wyświetli się lista plików programów aplikacyjnych. Posługując się klawiszami ze strzałkami lub klawiszem TAB, ustawić się na nazwie pliku wymaganego programu aplikacyjnego. Jeśli sterownik, z którym nawiązane jest połączenie ma już załadowany program aplikacyjny, to nazwa tego programu wyświetlać się będzie w polu "File Name:". Jeśli sterownik, z którym nawiązane jest połączenie nie ma załadowanego programu aplikacyjnego, należy wybrać program aplikacyjny "należący" do (przeznaczony dla) tego sterownika

4-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Po wybraniu wymaganego programu aplikacyjnego nacisnąć klawisz ENTER w celu rozpoczęcia procesu ładowania (wczytywanie programu do pamięci sterownika). W wypadku pomyślnego wczytania programu aplikacyjnego, wyświetlą się komunikaty "Downloading Application File..." (ładowanie pliku programu aplikacyjnego o nazwie...), "Updating Directory Parameters" (aktualizacja skorowidza programów aplikacyjnych) oraz "Setting GC Time" (ustawianie czasu). Próba załadowania programu aplikacyjnego do sterownika, z którym nie jest nawiązane połączenia, spowoduje wyświetlenie się komunikatu "Invalid selection or not downloaded" (sterownik nieprawidłowo wybrany lub nie załadowany). Natomiast w wypadku gdy łączność ze sterownikiem jest nawiązana i trwa analiza, wyświetli się komunikat "Current Analysis Must First by Halted" (najpierw nale ży zatrzymać bieżący proces analizy). Po nawiązaniu połączenia ze sterownikiem GC, który ma załadowany program aplikacyjny, uaktywnią się klawisze wyszczególnione w polu podpowiedzi na ekranie menu głównego. Klawisze te zapewniają szybki dostęp do funkcji i operacji najczęściej wykonywanych, bez potrzeby korzystania a menu. Opis funkcji tych klawiszy zamieszczono w poniżej w tabeli 4-1. Tabela 4-1. Funkcje najczęściej używanych klawiszy, dostępnych w menu głównym po załadowaniu programu aplikacyjnego do sterownika GC

Klawisz F1 Help

F2 Start Auto Sequence

F3 Halt

F5 Edit TEVs

F6 Edit CDTs

F7 View Current CGM

F8 View Last GC CGM

Funkcja Klawisz ten pozwala na uzyskanie podpowiedzi kontekstowej, czyli wyświetlenie informacji odpowiednio do miejsca w programie i okoliczności w jakich naciśnięto ten klawisz. Uruchomienie funkcji wykonywania automatycznej sekwencji. Funkcja dostępna także w podmenu "Control". Zatrzymanie programu chromatografu gazowego po zakończeniu cyklu analitycznego. Funkcja dostępna także w podmenu "Control". Wyświetlanie tabel zdarzeń czasowych (TEV) w celu ich przeprowadzenia edycji. Funkcja dostępna także w podmenu "Application". Wyświetlanie tabel danych o składnikach (CDT) w celu ich przeprowadzenia edycji. Funkcja dostępna także w podmenu "Application". Wyświetlanie chromatogramu analizowanego strumienia próbki. Funkcja dostępna także w podmenu "Chromatogram". Wyświetlanie chromatogramu zapamiętanego w pamięci chromatografu gazowego. Funkcja dostępna także w podmenu "Chromatogram".

4-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.4

"PC CONFIG REPORT" (RAPORT Z KONFIGURACJI)

Czwartą opcją dostępną w podmenu "Select" jest "PC Config Report" - tworzenie pliku raportu lub drukowania raportu z aktualnych ustawień parametrów sterujących aktywnego programu aplikacyjnego. Tworzenie takiego raportu odbywa się w trzech etapach: -

wybieranie postaci wyjściowej raportu ("To disk" - na plik dyskowy, "To Printer" - na drukarkę);

-

ustalanie zawartości raportu;

-

wybranie ścieżki i nazwy pliku jeśli raport ma być utworzony w formie pliku dyskowego.

(1)

Po wybraniu "PC Config Report" w podmenu "Select", wyświetli się okienko wyboru postaci wyjściowej raportu:

Aby wymusić zmiany stron po każdej sekcji drukowanego raportu, należy wybrać opcję "To Printer with Formfeeds". Aby zaoszczędzić na ilości papieru, wybrać opcję "To Printer - without Formfeeds". Posługując się klawiszem ze strzałką w dół, ustawić się na wybranej opcji i nacisnąć klawisz ENTER. (2)

Następnie, na ekranie "PC Config Report" (patrz rysunek 4-2), wybrać elementy, które mają wchodzić w skład raportu. Na ekranie tym wyświetlane są sekcje, które można włączyć do zawartości raportu. Klawisz F2 umożliwia wybranie wszystkich sekcji. Jeśli wybór sekcji ma być dokonywany indywidualnie, należy ustawić się na nazwie sekcji posługując się klawiszami ze strzałkami lub klawiszem TAB (nazwa sekcji będzie wyróżniona innym kolorem tła). Następnie, naciskając klawisz ENTER można "przełączać" zaznaczenie tej sekcji jako wchodzącej w skład raportu (zaznaczona znakiem *), lub nie. Sekcja wybrana jako wchodząca w skład raportu, jest zaznaczona zmianiem gwiazdki (*) umieszczonym obok jej tytułu. Po zakończeniu wyboru zawartości raportu, nacisnąć klawisz F4 by rozpocząć tworzenie i/lub drukowanie raportu. UWAGA: Utworzenie raportu zawierającego wszystkie sekcje i zachowanie go w formie pliku, może trwać do 20 minut. Drukowanie go może zając jeszcze więcej czasu. Naciśnięcie klawisza ESCAPE podczas trwania procesu tworzenia raportu powoduje przerwanie go, ale dopiero po zakończeniu tworzenia bieżącej sekcji raportu.

4-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Jeśli utworzony raport ma być zachowany w postaci pliku na dysku (opcja "To Disk"), na ostatnim ekranie wyświetli się pytanie o nazwę podkatalogu i nazwę tego pliku (domyślną nazwą podkatalogu jest \GC\SAVE, a domyślną nazwą pliku jest CONFIG.RPT). Przykładowy wydruk raportu "PC-Config Report" zamieszczona w Załączniku A.

Rysunek 4-2. Ekran wyboru sekcji, które maja być włączone do raportu "PC-Config Report" UWAGA: Aby w dowolnej chwili obejrzeć raport zachowany poprzednio w postaci pliku na dysku, należy wykonać następujące czynności: (1)

Rozpocząć od ekranu menu głównego.

(2)

Wybrać podmenu "Reports".

(3)

Wybrać w tym podmenu opcję "Report Display" (wyświetlanie raportów).

(4)

Nacisnąć klawisz F3 (wyświetlanie raportu zachowanego na pliku).

(5)

Wybrać nazwę pliku, np. CONFIG.RPT.

4-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.5

"OFFLINE EDIT" (EDYCJA W TRYBIE ROZŁĄCZNYM)

Ostatnią z pięciu opcji dostępnych w podmenu "Select" jest "Offline Edit". Zależnie od wyboru użytkownika dokonanego w pokazanym poniżej okienku, umożliwia ona przeprowadzanie edycji pliku programu aplikacyjnego zachowanego na dysku twardym komputera ("File selection") lub progra mu aplikacyjnego odczytanego z pamięci sterownika ("Upload Application"):

Po naciśnięciu klawisza ENTER po wybraniu jednej z powyższych opcji, komputer zostanie automatycznie rozłączony ze sterownikiem GC. Zależnie od wybranej opcji, edycja w trybie rozłącznym "Offline Edit" umożliwia: File Selection (wybrany plik z dysku twardego)

Upload Application (plik aplikacji odczytany z pamięci sterownika)

Edycja w trybie rozłącznym wybranego pliku programu aplikacyjnego zachowanego na dysku twardym komputera (tzn. plików z rozszerzeniem *.BIN, które normalnie znajdują się w podkatalogu \GC\APP). Po wybraniu opcji "File selection" wyświetli się okienko wyboru pliku (podobne do pokazanego na rysunku 4-1) Po wybraniu pliku programu aplikacyjnego można rozpocząć jego edycję, posługując się opcjami dostępnymi w podmenu "Application". Opcja ta umożliwia zachowanie na dysku twardym komputera programu aplikacyjnego odczytanego z pamięci dowolnego sterownika, z którym można się połączyć, a następnie - po rozłączeniu się ze sterownikiem przeprowadzenie edycji tego pliku (nazwę pliku nadaje użytkownik), posługując się opcjami dostępnymi w podmenu "Application".

4-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Poniżej opisano bardziej szczegółowo to co się dzieje po wybraniu opcji "Upload Application": (1)

Komputer rozłącza się ze sterownikiem.

(2)

Wyświetla się okienko wyboru z listą dostępnych zespołów GC. Po wybraniu przez użytkownika chromatografu gazowego program MON rozpoczyna procedur ę nawiązywania z nim połączenia.

(3)

Program aplikacyjny wczytany uprzednio do tego sterownika musi zostać odczytany i "zrzucony" z jego pamięci na plik dyskowy w komputerze. Wyświetli się okienko zatytułowane "Select Dumped Application file", w którym użytkownik musi podać nazwę tego pliku.

(4)

Podczas nadawania nazwy pliku, użytkownik może: (a)

utworzyć kopię istniejącego pliku, wpisując w polu "File name:" stosowną nazwę pliku o rozszerzeniu *.BIN lub

(b)

zastąpić istniejący plik, wybrany za pomocą klawisz TAB w okienku "Files" (pliki) i przypisany do sterownika GC, z którym nawiązana jest łączność.

(5)

Nacisnąć klawisz ENTER w celu rozpoczęcia procesu odczytywania pliku z pamięci sterownika.

(6)

Po odczytaniu programu aplikacyjnego i zachowaniu go w postaci pliku na dysku twardym komputera, następuje rozłączenie się z zespołem GC.

Po wczytaniu do pamięci komputera programu aplikacyjnego w celu przeprowadzenia jego edycji, w wierszu B statusu na ekranie menu głównego wyświetli się "OFFLINE EDIT" (edycja w trybie rozłącznym). Edycję programu aplikacyjnego można rozpocząć korzystając z różnych opcji dostępnych w podmenu "Application", a a następnie -

nacisnąć klawisz ESCAPE, by zachować wprowadzone zmiany, lub

-

nacisnąć klawisze ALT + X, by porzucić edycję bez zachowywania zmian.

Jeśli chromatograf ma działać według nowego programu aplikacyjnego, to po zakończeniu jego edycji należy ponownie nawiązać łączność ze sterownikiem i wczytać tę zmodyfikowaną wersję programu aplikacyjnego do pamięci sterownika.

4-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

4-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 5 - PODMENU "APPLICATION" (PROGRAM APLIKACYJNY) Podmenu "Application" służy do manipulacji lub edycji ustawień parametrów sterujących określonego programu aplikacyjnego chromatografu gazowego. Ustawienia te można zmieniać "na żywo" w pamięci tego sterownika, z którym ustanowiona jest łączność, albo w trybie rozłącznym (offline) podczas edycji pliku programu aplikacyjnego (patrz "Offline Edit" w rozdziale 4.5). Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. System

Przeglądanie, definiowanie lub modyfikowanie sekwencji strumieni, nazw zespołów GC oraz opisu systemu GC; umożliwia również wybranie opcji obliczeń w metrycznym układzie jednostek......................... Patrz rozdział 5.1

Component Data

Przeglądanie lub modyfikowanie tabel danych o składnikach (CDT) .............................................................................................. Patrz rozdział 5.2

(dane o składnikach) Timed Events (tabela zdarzeń czasowych) User Defined (zmienne użytkownika)

Calculations (obliczenia)

Przeglądanie lub modyfikowanie tabel zdarzeń czasowych (TEV) .............................................................................................. Patrz rozdział 5.3 Przeglądanie, definiowanie lub modyfikowanie zmiennych definiowanych przez użytkownika, które mogą być używane w raportach lub do obliczeń specjalnych .............................................................................................. Patrz rozdział 5.4 Uruchamianie obliczeń standardowych, jak np. procentowości molowej, równoważnej objętość cieczy, gęstości gazu, itd. (opcja "Control"). Uruchamianie automatycznego uśredniania wyników standardowych obliczeń oraz przeglądanie wartości uśrednionych, które zostały zarchiwowane (opcja "Averages"). Definiowanie przez użytkownika obliczeń dostosowanych do jego potrzeb. .............................................................................................. Patrz rozdział 5.5

5-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Definiowanie wartości progowych ograniczeń, których przekroczenie powoduje włączenie alarmu. ....................................................................... Patrz rozdział 5.6

Limit Alarms Alarmy progowe

Przypisywanie sprzętowych wejść dyskretnych (cyfrowych), służących do sygnalizowania alarmów, do jednego lub wielu z dostępnych wyjść dyskretnych (cyfrowych). ............................................................................... Patrz rozdział 5.7

Discrete Alarms Alarmy dyskretne

Przypisywanie strumieniom różnych parametrów użytkowych, jak zastosowanie strumienia (np. kalibracja lub analiza); tabele TEV (zdarzeń czasowych) i CDT (danych o składnikach), harmonogram kalibracji; oraz temperatura i ci śnienie dla linii podstawowej.................................................................. Patrz rozdział 5.8

Streams Strumienie

Wejścia analogowe

Przypisywanie wejściom analogowych oznaczeń i zakresów. Wykonywanie kalibracji wejść analogowych .................................................... Patrz rozdział 5.9

Analog Outputs

Podobnie jak powyżej, ale dla wyjść analogowych ................. Patrz rozdział 5.10

Analog Inputs

Wyjścia analogowe Wejścia dyskretne

Przypisywanie wejściom analogowym oznaczeń i trybu działania (AUTO, OFF lub ON) ..................................................................................... Patrz rozdział 5.11

Discrete Outputs

Podobnie jak powyżej, ale dla wyjść dyskretnych ................... Patrz rozdział 5.12

Discrete Inputs

Wyjścia dyskretne Zawory

Przypisywanie zaworom oznaczeń, trybu działania (AUTO, OFF lub ON). Kontrola pracy zaworów. ......................................................... Patrz rozdział 5.13

Heaters

Kontrola parametrów grzałek chromatografu gazowego ......... Patrz rozdział 5.14

Valves

Grzałki Serial Ports Porty szeregowe

Ustawianie parametrów szeregowej transmisji danych od strony interfejsu sterownika chromatografu gazowego ....................................... Patrz rozdział 5.15

UWAGA: Proszę pamiętać, że dwie opcje w podmenu "Application" są również dostępne bezpośrednio z poziomu menu głównego pod następującymi klawiszami funkcyjnymi: "F5 Edit TEVs" (edycja tabel zdarzeń czasowych TEV) "F6 Edit CDTs" (edycja tabel danych o składnikach CDT)

5-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.1

"SYSTEM"

Opcja "System" w podmenu "Application" umożliwia definiowanie i modyfikowanie sekwencji strumieni chromatografu gazowego (GC), nazw zespołów GC oraz opisu systemu GC. Umożliwia również wybranie metrycznego układu jednostek jako podstawowego. Na ekranie "System" (patrz rysunek 5-1) występuje również szereg nie podlegających edycji pól typu informacyjnego lub diagnostycznego. Pomiędzy polami, które mogą podlegać edycji, można poruszać się za pomocą klawiszy ze strzałkami lub klawisza TAB. Po ustawieniu się na danym polu (wyróżnione ono zostaje zmianą koloru tła), w polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki lub informacje dotyczące tego pola. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Opis pól wyświetlanych na ekranie "System" (wraz z informacją czy dane pole podlega edycji) zamieszczono w tabeli 5-1 (według pełnych nazw pól w 3 kolumnie).

Rysunek 5-1. Ekran "System" z podmenu "Application"

5-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 5-1. Opis pól dostępnych na ekranie "System" z podmenu "Application" Stream Sequence 1

Definiuje kolejność analizy strumieni dla detektora nr 1.

Sekwencja strumieni 1 Stream Sequence 2 Sekwencja strumieni 2 Analyzer Name Nazwa analizatora Unit type

Definiuje kolejność analizy strumieni dla detektora nr 2. Pole dostępne zależnie od wyposażenia. Określa nazwę zespołu GC, która pojawia się na ekranie w wierszu A statusu po nawiązaniu połączenia z tym zespołem GC. Nazwa ta może składać się z maksimum 12 znaków. Określa typ/model zespołu chromatografu gazowego.

Typ/model zespołu GC (nie podlega edycji) System Description Opis systemu Chromatogram Buffer Size Wielkość bufora chromatogramu (nie podlega edycji) Max Peaks

Pole informacyjne, w którym można wpisać nazwę ułatwiającą identyfikację systemu, składającą się z maksimum 28 znaków. Liczba bajtów pamięci służącej do przechowywania chromatogramu. Maksymalna liczba pików. Zależna od programu aplikacyjnego.

Maksymalna liczba pików (nie podlega edycji) Numer of Valves Liczba zaworów (nie podlega edycji) FID Mode Tryb pracy detektora FID* (nie podlega edycji) CGM Analog Output Configuration Konfiguracja wyjścia analogowego chromatogramu (pola "trace1"; "trace2" zależnie od liczby detektorów) CFG Baseline Number Numer wersji konfiguracji podstawowej (nie podlega edycji) Metric Base Condition Układ metryczny jednostek

Liczba zaworów chromatograficznych. Zależna od programu aplikacyjnego. Tryb pracy detektora płomieniowo-jonizacyjnego (OFF wyłączony, AUTO - automatyczny, lub MANUAL - ręczny). Pole dostępne zależnie od wyposażenia. Wyjście sygnałów przebiegu chromatogramu w czasie rzeczywistym (CGM) służące do generowania wykresu na rejestratorze taśmowym (strip-chart recorder) z detektora 1 i/lub 2. Pierwsza wartość określa numer wyjścia analogowego, a druga przesunięcie linii podstawowej (offset). (Patrz rozdział 5.1.1). Identyfikuje STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE Daniel Industries, użyte do opracowania programu aplikacyjnego (konfiguracji) tego zespołu GC. Jeśli opcja ta będzie włączona (ON), wyniki obliczeń standardowych mogą być wyrażone w jednostkach metrycznych. (OFF - opcja wyłączona). (WAŻNE: Szczegółowe informacje o konfigurowaniu obliczeń podano w rozdziale 5.5.1).

* FID (Flame Ionization Detector) - detektor płomieniowo-jonizacyjny

5-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.1.1

Przypisywanie wyjścia analogowego dla rejestratora taśmowego

W polu "CGM Analog Output Config" (pola "trace1"/"trace2") można wyznaczyć, które z wyjść analogowych będzie służyło go generowania chromatogramu w czasie rzeczywistym (CGM) na rejestratorze taśmowym. Na pole to składają się w istocie dwie wartości: pierwsza określa numer wyjścia analogowego sygnałów CGM, a druga wielkość przesunięcia linii podstawowej. Jeśli numer wyjścia analogowego będzie ustawiony jako zerowy (0), to żadne z wyjść analogowych nie będzie generowało sygnału CGM. OSTRZEŻENIE: Wybierając wyjście analogowego dla sygnałów CGM, należy również sprawdzić ustawienia na ekranie "Analog Outputs" (patrz rozdział 5.10). Wybranie wyjścia analogowego sygnałów CGM o numerze już przypisanym na ekranie "Analog Outputs" spowoduje, że sygnały wyjściowe CGM będą błędne i prawdopodobnie źle przeskalowane. Na wyjście analogowe sygnałów CGM nie należy wybierać wyjścia analogowego o numerze jeden (1), jeśli podłączony zespół GC ma funkcje generowania wykresu słupkowego (bargraph) - patrz rozdziały 5.10 i 5.10.3.

5.1.2

Klawisz "F2 - Edit Aux Seq" (edycja pomocniczej sekwencji strumieni)

Klawisz F2 dostępny na ekranie "system" umożliwia (w niektórych programach aplikacyjnych) wyświetlenie okienka, w którym można zdefiniować pomocniczą sekwencję analizy strumieni dla detektora 1. Sekwencja ta może by użyta jako sekwencja alternatywna uruchamiana sygnałem na wejściu dyskretnym. UWAGA: Opcja "Aux. Stream Sequence" nie jest dostępna we wszystkich programach aplikacyjnych GC. Aby zdefiniować i uaktywnić pomocniczą sekwencję strumieni, należy wykonać następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się ekran "System", nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Edit Aux Seq"). Wyświetli się okienko, w którym można wpisać sekwencję strumieni (patrz rysunek 5-2).

5-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-2. Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Edit Aux Seq") i wpisać sekwencję strumieni (2)

W okienku "Aux Stream Sequences" wpisać numery strumieni oddzielone przecinkami (np. 2,3). Po zakończeniu nacisnąć klawisz ESCAPE.

(3)

Powrócić z ekranu "System" na ekran menu głównego, naciskając klawisz ESCAPE w celu zachowania zmian.

(4)

Gdy wyświetla się ekran menu głównego, wejść do podmenu "Application", wybrać "User Defined" i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko "User Defined" (zmienne definiowane przez użytkownika) - patrz rozdział 5.4.

(5)

W okienku "User Defined" wybrać opcję "Selection" (zmienne wyboru) i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się ekran edycyjny "Selection" (zmienne wyboru definiowane przez u żytkownika).

(6)

Na ekranie edycyjnym "Selection" przesunąć kursor do wiersza "Run_Aux_Seq" (uruchamianie sekwencji pomocniczej), a następnie nacisnąć klawisz F2 ("pokaż opcje"). Wybrać opcję 2 - ON (uruchamianie sekwencji pomocniczej sygnałem włączenia "ON" na wyjściu dyskretnym).

(7)

Zachować zmiany wprowadzone na ekranie edycyjnym "Selection" naciskaj ąc klawisz ESCAPE.

(8)

Z podmenu "Application" menu głównego wybrać "Discrete Inputs" (wejścia dyskretne) i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się ekran edycyjny "Discrete Inputs" (patrz rozdział 5.1.1).

(9)

Na ekranie edycyjnym "Discrete Inputs" przesunąć kursor do wiersza "DI 5" (wejście dyskretne nr 5) i ustawić tryb pracy "Switch" na AUTO (automatyczny). Ustawienie AUTO umożliwia uruchamianie pomocniczej sekwencji strumieni zdefiniowanej w punkcie (2) w chwili pojawienia się sygnału włączenia ("ON") na wejściu dyskretnym DI 5. (Jeśli wymagane, można również wymusić ciągłą realizację pomocniczej sekwencji strumieni, ustawiając dla "DI 5" tryb pracy "Switch" na ON zamiast AUTO.)

(10) Aby wyjść z ekranu edycyjnego "Discrete Inputs" i zachować wprowadzone zmiany, należy nacisnąć klawisz ESCAPE.

5-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.2

"COMPONENT DATA" (DANE O SKŁADNIKACH)

Opcja "Component Data" w podmenu "Application" umożliwia przeglądanie lub modyfikowanie w programie aplikacyjnym GC tabel "CDT" danych o składnikach (CDT - Component Data Table). Ponieważ tabele CDT są przyporządkowane do określonych strumieni gazu (używane przez te strumienie), w pierwszym okienku można wybierać poszczególne tabele CDT według skojarzonych z nimi strumieni "Associated Streams" (patrz rysunek 5-3).

Rysunek 5-3. Wybieranie tabeli CDT danych o składnikach według skojarzonych z nimi strumieni UWAGA: Aby przypisać tabelę CDT do określonego strumienia, należy wybrać opcję "Streams" w podmenu "Application" (patrz rozdział 5.8). W programie MON można obsługiwać program aplikacyjny GC zawierający do pięciu tabel CDT; w standardowym programie aplikacyjnym przewidziano cztery tabele CDT. W okienku "Component Data Tables", na wybranym wierszu z numerem tabeli CDT i skojarzonymi strumieniami można ustawiać się za pomocą klawisza TAB lub klawiszy ze strzałkami. Następnie, po naciśnięciu klawisza ENTER można wyświetlić ekran edycyjny tabeli CDT, podobny do pokazanego na rysunku 5-4.

5-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-4. Ekran "Component Data Table" edycji tabeli danych o składnikach Pomiędzy polami, które podlegają edycji, można poruszać się za pomocą klawiszy ze strzałkami, klawisza TAB i ENTER. Po ustawieniu się na danym polu (wyróżnione ono zostaje zmianą koloru tła), w polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki lub informacje dotyczące tego pola. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Opis nazw kolumn wyświetlanych na ekranie edycyjnym tabeli danych o składnikach, zamieszczono w tabeli 5-2. W tabeli 5-3 opisano dostępne na tym ekranie funkcje klawiszy.

5-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 5-2. Opis pól dostępnych na ekranie edycyjnym tabeli danych o składnikach (CDT). # Numer składnika (nie podlega edycji) Component Nazwa składnika

User/STD Nazwa użytkownika/standardow a (nie podlega edycji) Retention Time Czas retencji składnika

Numer identyfikacyjny składnika. Używany również na innych ekranach (np. na ekranie alarmów ograniczeń "Limit Alarms" lub wyjść analogowych "Analog Outputs"). W jednej tabeli CDT można zdefiniować do 20 składników. Nazwa przypisana składnikowi (składająca się z maksimum 15 znaków). Nazwa składnika może być wybrana z listy standardowych nazw wyświetlanej po naciśnięciu klawisza F2 (STD Cmps), albo wpisana przez użytkownika. Jeśli nazwa składnika jest wpisana przez użytkownika, to w kolumnie "User/STD" wyświetli się wskaźnik USR (nazwa zdefiniowana lub zmodyfikowana przez użytkownika). Wskaźnik pochodzenia nazwy składnika. Jeśli wyświetla się jako STD (standard), to nazwa składnika została wybrana z listy nazw standardowych. Jeśli wyświetla się jako USR (użytkownika), to nazwa składnika została zdefiniowana lub zmodyfikowana przez użytkownika. Czas wyrażony w sekundach, po którym występuje wierzchołek piku danego składnika. Zakres: 0 - 6000 sekund.

(patrz OSTRZEŻENIE na następnej stronie) Response Factor Współczynnik odpowiedzi F/V Stały/zmienny (współczynnik odpowiedzi) Calibration Concentration Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym Analysis Method Metoda analizy

Stosunek wielkości piku składnika do jego stężenia. Wartość maksymalna = 1.0e+38 (1,0 x 10 38) Określa, czy współczynnik odpowiedzi danego składnika będzie stały (FXD), czy aktualizowany podczas kalibracji (VAR).

Stężenie danego składnika w gazie kalibracyjnym. Aby wprowadzić wartość stężenia nie w % lecz w PPM (częściach na milion), należy wpisać np. 4.0p (wyświetli się jako 4.0ppm). Wartości powyżej 90 PPM są przeliczane na stężenia procentowe. Określa sposób wyznaczania wartości pierwotnej danego składnika. Wybrać AREA (wg. pole powierzchni piku), HEIGHT (wg. wysokość piku), FIXED (stała) lub jedno z wejść analogowych (używane z analizatorami pomocniczymi).

5-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy czasy retencji poszczególnych składników nie przekraczają czasu trwania analizy podanego w tabeli TEV zdarzeń czasowych (patrz rozdział 5.3). Program MON nie ogranicza automatycznie możliwości wprowadzenia przez użytkownika nadmiernie długich czasów retencji.

UWAGA: Aby dodać nowy składnik do tabeli CDT danych o składnikach, należy ustawić kursor w kolumnie "Analysis Mthd" (metoda analizy) w ostatnim (dolnym) wierszu listy istniejących składników, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Utworzony zostanie wtedy nowy wiersz, w którym użytkownik może zdefiniować nowy składnik. Tabela 5-3. Funkcje klawiszy dostępnych na ekranie edycji tabeli danych o składnikach (CDT)

Klawisz Enter GreyMinus ("Szary" minus) F2 STD Comps

F3 Other Params

F4 RawData

F5 Update STD

F6 Sort RT

F7 Total Conc

Funkcja Aby dodać nowy wiersz należy nacisnąć klawisz ENTER gdy kursor znajduje się w skrajnym prawy polu w ostatnim wierszu. Usuwanie bieżącego wiersza; tworzenie PUSTEGO wiersza, w którym można wpisać nowe dane. Wyświetlenie okienka wyboru z listy SKŁADNIKÓW STANDARDOWYCH. Wyświetlenie okienka z polami edycyjnymi dla INNYCH PARAMETRÓW związanym z danym składnikiem (np. odchylenie procentowe czasu retencji, odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi, itd.). Wyświetlenie okienka wyboru z listy czasów retencji opartych na DANYCH PIERWOTNYCH. (Wybrać z listy strumieni). Klawisz ten służy do AKTUALIZOWANIA DANYCH O SKŁADNIKACH STANDARDOWYCH w bieżącym programie aplikacyjnym, w wypadku gdy nowa wersja programu MON ma nową, zmienioną listę składników standardowych. SORTOWANIE WEDŁUG CZASU RETENCJI tabeli danych o składnikach standardowych. Używać ostrożnie, gdyż operacja ta może wpłynąć na inne obliczenia. Wyświetlenie okienka, w którym wyświetla się STĘŻENIE CAŁKOWITE wszystkich składników z tabeli CDT.

5-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.2.1

Klawisz F2 - Wybieranie z listy składników standardowych

Aby dodać nowe lub zmodyfikować istniejące pozycje wyszczególnione w kolumnie "Component" (składnik) na ekranie danych o składnikach "Component Data Table", należy nacisnąć klawisz F2 w celu wyświetlenia okienka wyboru z listą składników standardowych (jak pokazane na rysunku 5-5). Aby wybrać dany składnik z listy, należy go zaznaczyć ustawiając na nim kursor (pozycja zostanie wyróżniona zmianą koloru tła), posługując się klawiszami ze strzałkami i/lub klawiszami PG UP, PG DN, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Gdy wyświetlana jest lista wyboru składników standardowych, naciskając klawisz F3 można również wyświetlić drugie okienko (patrz rysunek 5-6 w rozdziale 5.2.2) z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zaznaczonego składnika (jak np. ciepło spalania gazu suchego, gęstość, masa cząsteczkowa, itp.). Jeśli wymagany składnik nie znajduje się na liście składników standardowych wyświetlanej w okienku, należy nacisnąć klawisz ESCAPE i wpisać nazwę wymaganego składnika.

Rysunek 5-5. Nacisnąć klawisz F2 (na ekranie edycji tabeli CDT) w celu wyświetlenia listy wyboru składników standardowych

5.2.2

Klawisz F3 - Edycja parametrów czasu retencji i innych parametrów

Po ustawieniu się na wybranym składniku na ekranie edycyjnym tabeli danych o składnikach (CDT), można nacisnąć klawisz F3 w celu obejrzenia i/lub zmodyfikowania innych parametrów skojarzonych danym składnikiem standardowym. Wyświetli się wtedy okienko "Other Parameters" jak pokazane na rysunku 5-6. Znaczenie dostępnych w tym okienku pół, które podlegają edycji, opisane jest w tabeli 5-4.

5-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w polu podpowiedzi (np. "Space bar toggles option" przełączanie opcji klawiszem odstępu). Jeśli zmodyfikuje się wartość parametru innego niż wymienione w tabeli 5-4, to w kolumnie "User/STD" na ekranie tabeli CDT automatycznie ustawi się wskaźnik USR. W wypadku składników niestandardowych, zdefiniowanych przez użytkownika, wszystkie pola w okienku "Other Parameters" należy wprowadzić ręcznie, łącznie z tymi, które nie są wymienione w tabeli 5-4.

Rysunek 5-6. Nacisnąć klawisz F3 (na ekranie edycji tabeli CDT) w celu obejrzenie/zmodyfikowania innych parametrów składnika Tabela 5-5. Opis pól* w okienku "Other parameters" (wyświetlanym na ekranie edycji tabeli CDT) Detector ID

Numer detektora przypisany do danego składnika.

Identyfikator detektora Retention Time Percent Dev.** Odchylenie procentowe czasu retencji Retention Time Seconds Dev.** Odchylenie czasu retencji w sekundach Retention Time Update Method Metoda aktualizacji czasu retencji

Response Factor Percent Dev. Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi

Maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe nowej wartości czasu retencji w stosunku do bieżącej wartości czasu retencji. Maksymalne, wyrażone w sekundach, dopuszczalne odchylenie nowej wartości czasu retencji w stosunku do bieżącej wartości czasu retencji Pole to określa kiedy będzie aktualizowany czas retencji. W wypadku wybrania opcji CAL, czas retencji będzie aktualizowany tylko podczas końcowego przebiegu kalibracyjnego; w przeciwnym razie będzie aktualizowany po każdym przebiegu. Maksymalne dopuszczalne odchylenie procentowe nowej wartości współczynnika odpowiedzi w stosunku do bieżącej wartości współczynnika odpowiedzi.

*

W tabeli 5-4 wymieniono tylko te pola, które normalnie podlegają edycji w wypadku składnika standardowego (STD).

**

Identyfikacja składnika odbywa się na podstawie większej z tych dwóch wartości.

5-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.2.3

Klawisz F4 - Wybieranie z listy czasów retencji opartych na danych pierwotnych

Po ustawieniu się na wybranym składniku na ekranie edycyjnym tabeli danych o składnikach (CDT), można nacisnąć klawisz F4 w celu zmienienia czasu retencji w polu "Retention Time" na warto ść występującą w okienku "Raw Data" danych pierwotnych. Najpierw wyświetli się okienko wyboru strumienia "Select Stream", jak pokazane na rysunku 5-7. Proszę zwrócić uwagę na to, że wybór strumienia powinien opierać się informacjach o strumieniach skojarzonych z daną tabelą CDT, wyświetlaną po pierwszym wejściu do opcji "Component Data" w podmenu "Application" (patrz rysunek 5-3).

Rysunek 5-7. Wybrać dane pierwotne według numeru strumienia Gdy wyświetla się okienko wyboru strumienia "Select Stream", posługując się klawiszami ze strzałkami ustawić się na numerze strumienia, który zawiera wymagane dane pierwotne, a nast ępnie nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli dla wybranego strumienia dostępne są dane pierwotne, wyświetli się okienko "Raw Data From Stream..." (dane pierwotne ze strumienia nr...), w którym wy świetla się lista danych pierwotnych pików z ostatniego przebiegu pomiarowego tego strumienia (patrz rysunek 5 -8).

Rysunek 5-8. Okienko danych pierwotnych (wyświetlanym na ekranie edycji tabeli CDT)

5-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Posługując się klawiszami ze strzałkami zaznaczyć wartość pierwotną czasu retencji, która ma zostać przeniesiona na ekran edycyjny tabeli CDT, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. W tym momencie, zarówno wybrana wartość czasu retencji, jak i kursor zostaną przeniesione na ekran edycji CDT, ale okienko "Raw Data..." pozostanie widoczne na ekranie. Czas retencji sk ładnika zaznaczonego na ekranie edycyjnym będzie miał teraz wartość czasu retencji przeniesionego z okienka danych pierwotnych. Ustawiają się na ekranie edycji tabeli CDT na inny składnik, można powtórzyć powyższą procedurę dla tego składnika, ponownie naciskając klawisz F4. Po zakończeniu przenoszenia wartości czasów retencji z okienka danych pierwotnych, aby usunąć z ekranu to okienko należy nacisnąć klawisz F4, a gdy kursor powróci do tego okienka, nacisnąć klawisz ESCAPE. Okienko danych pierwotnych zniknie i kursor powróci na ekran edycji tabeli CDT danych o sk ładnikach. UWAGA: Naciśnięcie klawisza ESCAPE wtedy, kiedy wyświetla się okienko danych pierwotnych ("Raw Data..."), ale gdy kursor znajduje się poza tym okienkiem (na ekranie edycji CDT), spowoduje wyjście z ekranu edycji tabeli danych o składnikach (CDT), a nie z okienka danych pierwotnych. Jeśli na ekranie edycji CDT wprowadzono jakieś zmiany, wyświetli się okienko z pytaniem czy je zachować ("Write Changes?") przed opuszczeniem tego ekranu; należy wtedy wybrać opcję <YES> (by zachować zmiany ) lub <NO> (by nie zachować zmian).

5-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.2.4

Klawisz F5 - Aktualizowanie danych o składnikach standardowych

Na ekranie edycyjnym tabeli danych o składnikach (CDT), klawisz F5 umożliwia łatwe zaktualizowanie listy składników standardowych. W wypadku powstania nowej wersji programu MON, w której wprowadzono zmiany na liście składników standardowych, zmiany te można łatwo wprowadzić do bieżącego programu aplikacyjnego, bez potrzeby ręcznego modyfikowania danych.

5.2.5

Klawisz F6 - Sortowanie według czasu retencji

Klawisz F6 umożliwia posortowanie tabeli danych o składnikach standardowych (CDT) według czasu retencji składników. Po naciśnięciu klawisz F6 na ekranie edycji tabeli CDT, wyświetli się okienko z komunikatem ostrzegającym, że operacja ta może wpłynąć na inne obliczenia oraz z prośbą o jej potwierdzenia (patrz rysunek 5-9).

Rysunek 5-9. Sortowanie składników według czasu retencji może dać dodatkowe skutki uboczne Jeśli użytkownik potwierdzi żądanie wykonania operacji sortowania i zmiany kolejności składników, może to mieć wpływ na niektóre z następujących danych: •

Tabela danych chromatografu (GC Data Table)

Wyjścia analogowe (Analog Outputs)

Tabela danych użytkownika (User Data table)

Wykresy słupkowe (Bargraphs)

Obliczenia definiowane przez użytkownika (User Defined Calculations)

Alarmy progowe (Limit alarms)

Zmienne użytkownika (User Defined)

Wartości średnie (Averages)

Rejestr Modbus zdefiniowany przez użytkownika (User Defined Modbus Register)

5.2.6

Klawisz F7 - Wyświetlenie stężenia całkowitego wszystkich składników

Aby wyświetlić sumę stężeń wszystkich składników wyszczególnionych na ekranie edycji tabeli CDT (danych o składnikach), należy nacisnąć klawisz F7. Wyświetli się okienko podobne do pokazanego na rysunku 5-10. Po naciśnięciu dowolnego klawisza okienko to zniknie.

Rysunek 5-10. Nacisnąć klawisz F7 (na ekranie edycji tabeli CDT danych o składnikach), by wyświetlić sumę stężeń wszystkich składników

5-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3

"TIMED EVENTS" (ZDARZENIE CZASOWE)

Opcja "Timed Events" w podmenu "Application" umożliwia przeglądanie lub modyfikowanie w programie aplikacyjnym GC tabel "TEV" zdarzeń czasowych (TEV - Timed Events Data), dotyczących czasów przełączania zaworów, strumieni, wstrzymania całkowania, wielkości wzmocnienia widmowego oraz innych parametrów wpływających na przebieg chromatogramu i przetwarzanie pików. Ponieważ tabele TEV są przyporządkowane do określonych strumieni gazu (używane przez te strumienie), w pierwszym okienku można wybierać poszczególne tabele TEV według skojarzonych z nimi strumieni "Associated Streams" (patrz rysunek 5-11).

Rysunek 5-11. Wybieranie tabeli TEV zdarzeń czasowych według skojarzonych z nimi strumieni UWAGA: Aby przypisać tabelę TEV do określonego strumienia, należy wybrać opcję "Streams" w podmenu "Application" (patrz rozdział 5.8). W programie MON można obsługiwać program aplikacyjny GC zawierający do pięciu tabel TEV; w standardowym programie aplikacyjnym przewidziano cztery tabele TEV. W okienku "Timed Events Data", na wybranym wierszu z numerem tabeli TEV i skojarzonymi strumieniami można ustawiać się za pomocą klawisza TAB lub klawiszy ze strzałkami. Następnie, po naciśnięciu klawisza ENTER można wyświetlić ekran edycji tabeli TEV, podobny do pokazanego na rysunku 5-12.

5-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-12. Ekran TEV ("Timed Events Table") edycji tabeli zdarzeń czasowych Na ekranie edycji tabeli TEV można przechodzić do następnej kolumny w tabeli lub sekcji jej nagłówka, naciskając klawisz F2 ("F2 - Next Column"): Pomiędzy trzema kolumnami tabeli:

Pomiędzy trzema sekcjami nagłówka:

• Valve (zawór)

• Sample Valves (zawory próbek)

• Integration (całkowanie)

• Analysis Time (czas trwania analizy)

• Spectrum Gain (wzmocnienie widmowe)

• Cycle Time (czas trwania cyklu)

Pomiędzy poszczególnymi polami w ramach kolumny lub sekcji nagłówka można poruszać się za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę i w dół lub klawisza TAB. Po ustawieniu się na danym polu (wyróżnione ono zostaje zmianą koloru tła), w polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki lub informacje dotyczące tego pola. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Aby posortować zdarzenia w tabeli według czasu ich występowania, należy nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Sort"). Tabela zostanie automatycznie posortowana po opuszczeniu ekranu edycji tabeli TEV. Opis pól dostępnych w kolumnach tabeli i sekcjach nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV zamieszczono w tabelach od 5-5 do 5-8.

5-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3.1

Kolumna "Valve" (zawór) na ekranie edycji tabeli TEV

Tabela 5-5. Opis pól dostępnych w kolumnie "Valve" na ekranie edycyjnym tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Pole 1

Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybrać jedną z opcji: numer zaworu (VALVE#), numer kanału wyjścia dyskretnego (DO#) lub przełączenie strumienia (STRM SW).

Pole 2

(Dotyczy tylko zaworów i wyjść dyskretnych). Wprowadzić numer zaworu lub kanału wyjścia dyskretnego. Aby wybrać numer zaworu w okienku z listą numerów zaworów, należy nacisnąć klawisz F4.

Pole 3

(Dotyczy tylko zaworów i wyjść dyskretnych). Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybrać opcję ON (włączony) lub OFF (wyłączony).

Pole 4

Wprowadzić czas wystąpienia danego zdarzenia, w granicach od 0.0 do 6000 sekund.

WAŻNE: W tabeli TEV danego strumienia musi występować co najmniej jedno zdarzenie STRM SW (przełączenie strumienia), by umożliwić wykonywanie się funkcji "Auto Cal" automatycznej kalibracji tego strumienia. Ustawianie opcji "Auto Cal" omówiono w rozdziale 5.8 (ekran edycji strumieni).

5-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3.2

Kolumna "Integration" (całkowanie) na ekranie edycji tabeli TEV

Tabela 5-6. Opis pól dostępnych w kolumnie "Integration" (całkowanie) na ekranie edycyjnym tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Pole 1

Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybrać jedną z opcji: Inhibit (wstrzymanie całkowania), Integrate (całkowanie), Auto Zero (automatyczne zerowanie), Slope Sens (czułość wykrywania zbocza piku), Peak Width (szerokość piku), Single Base (pojedyncza linia podstawowa), FID Gain (wzmocnienie detektora płomieniowo-jonizacyjnego), Summation (sumowanie), lub Fused Overrd (wymuszone rozdzielanie pików nałożonych).

Pole 2

Dla opcji Peak Width i Slope Sens, w polu tym należy podać liczbę punktów. Dla Peak width w zakresie 1 - 99. Dla opcji Single Base, wybrać klawiszem odstępu: OFF (wyłączona), BGN (początek) lub END (koniec). Dla wszystkich pozostałych opcji z wyjątkiem Auto Zero, wybrać klawiszem odstępu: ON (włączona) lub OFF (wyłączona). Opcja Auto Zero nie ma pola nr 2.

Pole 3

Naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) wybrać detektor, którego dotyczy to zdarzenie.

Pole 4

Wprowadzić czas, w którym zdarzenie to ma wystąpić; w granicach od 0.0 do 6000 sekund.

5-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3.3

Kolumna "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycji tabeli TEV

Tabela 5-7. Opis pól dostępnych w kolumnie "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycyjnym tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Pole 1

Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybrać detektor nr 1 lub 2.

Pole 2

Wprowadzić wartość wzmocnienia dla tego detektora; w granicach 0 - 24. Sygnał wyjściowy = sygnał wejściowy x 2N (gdzie "N" jest wzmocnieniem)

Pole 3

Wprowadzić czas, w którym zdarzenie to ma wystąpić; w granicach od 0.0 do 6000 sekund.

5.3.4

Sekcje nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV Tabela 5-8. Opis pól dostępnych w sekcji nagłówka tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Analysis Time* (Czas trwania analizy) Cycle Time* (Czas trwania cyklu) Sample Valves (Zawory próbek)

Wprowadzić całkowity czas trwania analizy, w granicach od 0.0 do 6000.0 sekund. Wprowadzić całkowity czas trwania cyklu, w granicach od 0.0 do 6000.0 sekund. Definicja zaworu próbki; wybrać zawór pozostający zamknięty podczas pomiaru linii podstawowej.

* Czas trwania cyklu musi być dłuższy niż czas trwania analizy, gdyż w przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie. Zaleca się, by czas trwania cyklu był o co najmniej 5 sekund dłuższy niż czas trwania analizy.

5-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.4

"USER DEFINED" (ZMIENNE UŻYTKOWNIKA)

Opcja "User Defined" w podmenu "Application" umożliwia definiowanie lub modyfikowanie zmiennych specyficznych dla danego programu aplikacyjnego, ręcznie wprowadzonych przez operatora (tzw. zmiennych definiowanych przez użytkownika), które mogą być używane w raportach, do obliczeń i/lub sterowania działaniem chromatografu gazowego. Opcją te jest używana nie we wszystkich programach aplikacyjnych. Po wybraniu opcji "User Defined" w podmenu "Application", wyświetli się okienko, w którym można wybrać jeden z trzech typów zmiennych: "Numeric" (numeryczne), "Selection" (zmienne wyboru) oraz "Text Strings" (łańcuchy tekstowe) - patrz rysunek 5-13. Powyższe typy zmiennych opisano w tabeli 5-9. Na rysunkach 5-14, 5-15 i 5-16 pokazano przykładowe ekrany dla każdego z tych typów zmiennych,

Rysunek 5-13. Wybrać w okienku typ zmiennej definiowanej przez użytkownika Tabela 5-9. Dostępne typy zmiennych programu aplikacyjnego, definiowanych przez użytkownika Numeric (zmienne numeryczne)

Selection (zmienne wyboru)

Text Strings (zmienne tekstowe)

Edycja wartości numerycznych zdefiniowanych i zainicjalizowanych zmiennych numerycznych. Na ekranie tym wyszczególniona jest nazwa, typ numeryczny i wartość przypisane do zmiennej numerycznej programu aplikacyjnego, która może być użyta w raportach, do obliczeń i/lub do sterowania działaniem chromatografu gazowego. Można zmieniać wartości zmiennych (patrz rysunek 5-14). Ustawianie numeru opcji wartości zdefiniowanych zmiennych wyboru. Na ekranie tym wyszczególniona jest nazwa i aktualna warto ść (numer opcji wartości) zmiennej numerycznej programu aplikacyjnego, która może być użyta w raportach, do obliczeń i/lub do sterowania działaniem chromatografu gazowego. Aby wybrać nowy numer opcji z listy opcji skojarzonej z daną zmienną, należy nacisnąć klawisz F4 (patrz rysunek 5-15). Edycja łańcuchów tekstowych zdefiniowanych zmiennych tekstowych. Na ekranie tym wyszczególniona jest nazwa, długość i łańcuch tekstowy przypisane do zmiennej tekstowej programu aplikacyjnego, która może być użyta w raportach. Można zmieniać wartości zmiennych wprowadzając łańcuch tekstowy o liczbie znaków ograniczonych do wartości w kolumnie "Size" (patrz rysunek 5-16).

5-21


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-14. Ekran "Numeric" zmiennych numerycznych (opcja zmiennych u żytkownika "User Defined" w podmenu "Application")

Rysunek 5-15. Ekran "Selection" zmiennych wyboru (opcja zmiennych użytkownika "User Defined" w podmenu "Application")

5-22


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-16. Ekran "Text Strings" zmiennych tekstowych (opcja zmiennych użytkownika "User Defined" w podmenu "Application")

5-23


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5

"CALCULATIONS" (OBLICZENIA)

Opcja "Calculations" w podmenu "Application" umożliwia uaktywnianie i definiowanie obliczeń na podstawie wyników analizy, wielkości standardowych i definiowanych przez użytkownika. Po wybraniu "Calculations" z podmenu "Application" wyświetli się okienko wyboru jednej z trzech opcji typu obliczeń: "Control", "Averages" i "User Defined" (patrz rysunek 5-17). Funkcje tych opcji opisano krótko w tabeli 5-10, a odpowiadające im ekrany w dalszych podrozdziałach.

Rysunek 5-17. Wybrać typ obliczeń "Calculations" w tym okienku Tabela 5-10. Dostępne typy obliczeń "Calculations" Control (kontrolne, standardowe

Averages (uśrednianie) User Defined (definiowane przez użytkownika)

Określanie, według strumienie, obliczeń standardowych (np. procentowości molowej, równoważnej objętości cieczy, gęstości gazu, wskaźnika Wobbe, itd.), które powinny być wykonane na podstawie danych z analizy chromatograficznej. Opcj ę takich obliczeń można włączać lub wyłączać dla poszczególnych strumieni próbek (patrz rozdział 5.5.1) Określanie, według strumieni i składników, obliczeń wartości średnich z wyników obliczeń standardowych, które powinny być wykonane na podstawie danych z analizy chromatograficznej (patrz rozdział 5.5.2) Wprowadzanie obliczeń definiowanych przez użytkownika, które powinny być wykonane na podstawie danych z analizy chromatograficznej (patrz rozdział 5.5.3)

5-24


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.1

Obliczenia typu "Control" (standardowe)

Przykładowy ekran "Control" konfigurowania obliczeń standardowych (typ "Control" opcji "Calculations") pokazano na rysunku 5-18. Na ekranie tym, pomiędzy polami można poruszać się korzystając z klawiszy ze strzałkami lub klawisza TAB. W poszczególnych wierszach wymieniona jest nazwa skrótowa wielkości obliczanej (kolumna "Name") oraz nazwa pełna (kolumna "Description"). W kolumnach oznaczonych w nagłówku cyframi ustawia się opcje obliczania danej wielkości dla poszczególnych strumieni. Opcje te można przełączać z Y (tak) na N (nie) i odwrotnie, naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR). W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

Rysunek 5-18. Ustawiać opcje obliczeń standardowych "Control", posługując się klawiszem odstępu Aby skonfigurować obliczenia standardowe w jednostkach metrycznych, należy przewinąć dalej w dół ekran "Control", by wyświetlić opcje tych obliczeń, a następnie ustawić je posługując się klawiszem odstępu (patrz rysunek 5-19).

5-25


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-19. Opcje obliczeń standardowych w jednostkach metrycznych dostępne są w końcowej części ekranu "Control"

WAŻNE: Warunkiem wstępnym i koniecznym, umożliwiającym skonfigurowanie obliczeń standardowych w jednostkach metrycznych, jest wybranie układu jednostek metrycznych jako układu podstawowego - patrz opcja "Metric Base Conditions" na ekranie "System" z podmenu "Application" (rozdział 5.1).

5-26


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.2

Obliczenia typu "Averages" (uśrednianie)

Po wybraniu "Averages" w okienku wyboru typu obliczeń "Calculations", wyświetli się kolejne okienko z pięcioma opcjami dotyczącymi typu (okresu) uśredniania: "Hourly" (co godzinę), "24 Hour" (co dobę), "Weekly" (co tydzień), "Monthly (co miesiąc) oraz "Variable" (zgodnie z definicją użytkownika) - patrz rysunek 5-20.

Rysunek 5-20. Wybrać w okienku typ uśredniania Jeśli w okienku tym wybierze się uśrednianie dobowe "24 Hour", wyświetli się ekran "24 Hours Averages" (patrz rysunek 5-21). Na ekranie tym można wybierać, według strumieni i składników, które wielkości ze standardowych obliczeń mają być uśredniane co każdą dobę.

5-27


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: W instrukcji tej omówiono jedynie ekran uśredniania dobowego "24 Hour Averages" oraz procedurę konfigurowania obliczeń takich wartości średnich. Wygląd i obsługa ekranów dla pozostałych opcji typu uśredniania jest analogiczna (ekrany "...Averages").

UWAGA: Ekran dla opcji uśredniania typu "Variable" umożliwia użytkownikowi dodatkowo zdefiniowanie dowolnego okresu uśredniania w godzinach. Przykładowo, wartość średnia wybranej wielkości określonego strumienia i składnika, może być obliczana co 8 godzin. Jeśli ustawi się okres zerowy (0), obliczenia wartości średniej będą wykonywane dla każdej analizy tego strumienia.

WAŻNE: Wszelkie wielkości z analizy chromatograficznej, dla których zdefiniowano progi alarmowe (patrz "Limit Alarms", rozdział 5.6), nie mogą być uśredniane ani archiwowane dopóty, dopóki występuje stan alarmowy na skutek przekroczenia progu alarmowego. Jednakże istnieje możliwość usunięcia takiej blokady. Należy w tym celu na ekranie "Control" ("Calculations") ustawić w wierszu "AvgLimitCk" (opisanym jako "Avg Limit Alarm Test" - sprawdzanie przekroczeń alarmów przed uśrednieniem) ustawić opcję N (nie) (patrz rozdział 5.5.1). Spowoduje to, że wszystkie wielkości podlegające uśrednianiu będą uśredniane niezależnie od tego czy występować będzie stan alarmowy, czy nie.

5-28


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-21. Ekran konfigurowania uśredniania dobowego "24 Hour Averages" Tabela 5-11. Opis nagłówków kolumn na ekranach "...Averages" konfigurowania uśredniania No. Numer (nie podlega edycji)

Variable Wielkość uśredniana S Numer strumienia C Numer składnika

Component

Przypisana etykieta liczbowa. Numery nie wymienione na liście są używane dla innych wielkości uśrednianych. Maksymalna liczba wielkości uśrednianych wyświetla się w polu "Max Avgs:" w górnym prawym rogu ekranu. Rodzaj wielkości wynikowej obliczeń standardowych, która podlega uśrednianiu. Okienko wyboru wielkości wyświetla się po naciśnięciu klawisza F3. Podczas wprowadzania nowych pozycji wyświetla się okienko wyboru numeru strumienia. W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, numer strumienia należy wpisać. Etykieta liczbowa przypisana do składnika (z tabeli CDT danych o składnikach, przypisanej do wyszczególnionego strumienia). W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenia okienka wyboru. Pełna nazwa składnika.

Nazwa składnika (nie podlega edycji) Restart Kasowanie i wznawianie

Kasowanie wynikowych wartości średnich i wznowienie procesu uśredniania. Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) można wybrać opcję: NO, CUR lub CMP - patrz objaśnienie w rozdziale 5.5.4.

5-29


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.3

Ekrany konfigurowania uśredniania

Na ekranach "...Averages", kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisz TAB, ENTER lub ze strzałką w górę/dół. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Aby stworzyć nową pozycję na liście na ekranie "...Averages", należy wykonać następujące czynności: (1)

Przesunąć kursor do wiersza, który w kolumnie "Variable" (wielkość z analizy, która będzie uśredniana) jest oznaczony jako nieużywany: "Not Used".

(2)

Nacisnąć klawisz F3 i wybrać wymaganą, standardową wielkość obliczeniową z okienka, które się wyświetli (patrz rysunek 5-22).

Rysunek 5-22. Nacisnąć klawisz F3 w celu wyświetlania okienka wyboru z listą standardowych wielkości obliczeniowych (3)

Następnie wyświetli się okienko "Select Stream" wyboru numeru strumienia. Wybrać odpowiedni numer strumienia. (Patrz rysunek 5-23).

5-30


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-23. Okienko "Select Stream" wyboru numeru strumienia, wyświetlane w wypadku wprowadzania nowych pozycji (wielkości uśrednianych) (4)

Jeśli wielkość uśredniana wybrana w punkcie (2) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika (np. Gallons/1000 SCF lub Liquid Volume Percent), to wyświetli się następnie okienko wyboru składnika. Wybrać odpowiedni składnik. (Patrz rysunek 5-24).

Rysunek 5-24. Okienko wyboru składnika Aby zmodyfikować pozycję istniejącą na liście na ekranie "...Averages", należy wykonać następujące czynności: (1)

Ustawić kursor w kolumnie "Variable" (wielkość uśredniana) i nacisnąć klawisz F3 w celu wyświetlenia okienka wyboru standardowych wielkość obliczeniowych (patrz rysunek 5-22).

(2)

Przesunąć kursor do pola w kolumnie "S" i wpisać wymagany numer strumienia.

(3)

Ustawić kursor w kolumnie "C" (numer składnika) albo "Component" (nazwa składnika) i nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenie okienka wyboru składnika - o ile wielkość uśredniana wybrana w punkcie (1) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika - patrz rysunek 5-24.

5-31


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.4

Kasowanie wartości średnich i wznawianie uśredniania

Ostatnią kolumną na ekranach "...Averages" konfigurowania uśredniania jest kolumna "Restart" (patrz rysunek 5-21). W kolumnie tej można ustawić opcje reinicjalizacji uśredniania. Jeśli w kolumnie "Restart" ustawiona zostanie opcja CUR lub CMP, nastąpi skasowanie wynikowej wartości średniej danej wielkości uśrednianej ("Variable") i wznowienie procesu uśredniania. Ustawianiem domyślnym w kolumnie "Restart" jest NO. Jednakże, za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) można ustawić dowolną z trzech następujących opcji: NO

Brak reinicjalizacji uśredniania. Czas rozpoczęcia i zakończenia uśredniania jest zgodny z "planem", tzn. z ustawieniami w polach "Reset Time:" (godzina kasowania), "Weekday:" (dzień tygodnia) i "Day:" (dzień miesiąca) dostępnych w nagłówku ekranu "...Averages". (Można zmieniać wartości tych pół - patrz następny rozdział).

CUR

Kasowana jest tylko bieżąca wartość wynikowa wielkości uśrednianej. Proces uśredniania zostanie wznowiony natychmiast od następnej analizy.

CMP

Kasowana są zarówno bieżące jak i archiwalne wartości wynikowe wielkości uśrednianej.

5.5.5

Klawisz F2 - ustawianie godziny i dnia planowego zerowania średnich

Pola "Reset Time:" (godzina kasowania), "Weekday:" (dzień tygodnia) i "Day:" (dzień miesiąca) wyświetlane są w górnej lewej części ekranu "...Averages" konfigurowania obliczeń wartości średnich (patrz rysunek 5-21). Ustawienie w tych polach decydują o czasie rozpoczęcia i zakończenia procesu uśredniania. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych polach mają skutek natychmiastowy, tzn. natychmiast po wyjściu z ekranu "...Averages" z zachowaniem zmian (klawisz ESCAPE). Aby zmienić ustawianie w tych polach należy nacisnąć klawisz F2 (patrz pole podpowiedzi na tym ekranie: "F2 - Change Resets" - zmiana czasu planowego zerowania). Wyświetli się wtedy okienko "System Resets" (patrz rysunek 5-25). Ustawiać się na poszczególnych polach naciskając klawisz TAB i wpisać wymagane wartości.

Rysunek 5-25. Nacisnąć klawisz F2, by wyświetlić okienko "Change Resets" ustawiania godziny i dnia planowego zerowania średnich

5-32


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Przykładowo, pola "Reset Time:" (godzina kasowania), "Weekday:" (dzień tygodnia) i "Day:" (dzień miesiąca) mogą być ustawione następująco: Reset Time: 11:13

Weekday: Sun (niedziela)

Day: 3

Przy takich ustawieniach, planowe uśrednianie będzie realizowane następująco: -

W wypadku gdy wybrana jest opcja "Hourly Averages" uśredniania co godzinę, proces uśredniania będzie kończony i wznawiany po wyzerowaniu o godzinach 12:13, 13:13, 14:13,...

-

W wypadku gdy wybrana jest opcja "24-Hour Averages" uśredniania raz na dobę, proces uśredniania będzie kończony i wznawiany po wyzerowaniu o godzinie 11:13 dnia 1 stycznia, 11:13 dnia 2 stycznia, 11:13 dnia 3 stycznia,...

-

W wypadku gdy wybrana jest opcja "Weekly Averages" uśredniania raz na tydzień, proces uśredniania będzie kończony i wznawiany po wyzerowaniu o godzinie 11:13 każdej niedzieli.

-

W wypadku gdy wybrana jest opcja "Monthly Averages" uśredniania raz na miesiąc, proces uśredniania będzie kończony i wznawiany po wyzerowaniu o godzinie 11:13 dnia 3 stycznia, 11:13 dnia 3 lutego, 11:13 dnia 3 marca,...

5.5.6

Klawisz F2 - archiwum wartości średnich

Aby obejrzeć archiwalne wartości średnie wielkości zaznaczonej na ekranie "...Averages", należy nacisnąć klawisz F5. Wyświetli się ekran podobny do pokazanego na rysunku 5-26.

Rysunek 5-26. Nacisnąć klawisz F5 na ekranie konfigurowania uśredniania "...Averages", by obejrzeć archiwalne wartości średnie danej wielkości obliczeniowej

5-33


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie "...Archive Data for Average..." (...archiwalne warto ści średnie wielkości nr...) najnowsze wartości średnie wyświetlane są na początku listy, a starsze poniżej. Oprócz oglądania wartości średnich, użytkownik może wykonać następujące operacje, posługując się klawiszami funkcyjnymi: F2 - Print:

Drukowanie wartości archiwalnych z ekranu "...Archive Data for Average..." na drukarce podłączonej do komputera

F3 - Save to File:

Zachowywanie wartości archiwalnych z ekranu "...Archive Data for Average..." w postaci pliku tekstowego ASCII z rozszerzeniem nazwy *.RPT

F4 - Next Page

Wyświetlenie następnej strony archiwum wartości średnich.

F5 - Previous Page:

Wyświetlenie poprzedniej strony archiwum wartości średnich.

WAŻNE: Klawisze "F4 - Next Page" i "F5 - Previous Page" są aktywne jedynie wtedy, kiedy zespół chromatografu gazowego ma kartę pamięci rozszerzonej, stanowiącą wyposażenie dodatkowe. Wielkości uśredniane z analizy chromatograficznej, dla których zdefiniowano progi alarmowe (patrz "Limit Alarms", rozdział 5.6), mogą nie być uśredniane ani archiwowane dopóty, dopóki występuje stan alarmowy na skutek przekroczenia progu alarmowego.

5-34


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.7

Klawisz F2 - zachowywanie wartości średnich na pliku ASCII

Aby zachować wyniki obliczeń wartości średnich na pliku tekstowym ASCII (z wartościami oddzielonymi przecinkiem), należy na ekranie konfiguracji obliczeń wartości średnich "...Averages" (patrz rysunek 5-21) nacisnąć klawisz F6 ("F6 - ASCII"). Pliki w tym formacie dają się łatwo importować jako dane do bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego. Dane w pliku zapisywane są w następującej postaci: Wartość średnia, minimalna, maksymalna, liczba próbek, data, godzina

UWAGA: Obie metody zachowywania wyników obliczeń wartości średnich: "F3 - Save to file" (z ekranu wartości średnich archiwalnych "...Archive Data for Average...") oraz "F6 - ASCII" (z ekranu konfiguracji obliczeń wartości średnich "...Averages"), umożliwiają zachowanie archiwowanych wartości średnich w postaci plików tekstowych ASCII. Jednakże w programie MON może oglądać tylko pliki tekstowe ASCII z rozszerzeniem nazwy *.RPT (skrót od "raport") Aby usunąć plik (*.RPT), należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików. (np.: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT)

5-35


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.5.8

Obliczenia typu "User Defined" (definiowane przez użytkownika)

"User Defined" jest ostatnią z opcji dostępnych w okienku wyboru jednego z trzech typów obliczeń, wyświetlanym po wybraniu opcji "Calculations" (obliczenia) w podmenu "Application" (program aplikacyjny). (Patrz rysunek 5-27).

Rysunek 5-27. Opcja "User Defined" obliczeń definiowanych przez użytkownika dostępna w okienku wyboru wyświetlanym po wybraniu "Calculations" w podmenu "Application" Na ekranie "User Defined" konfigurowania obliczeń użytkownika (patrz rysunek 5-28), kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Ekran "User defined" pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie obliczeń dostosowanych do potrzeb użytkownika. W standardowym programie aplikacyjnym można utworzyć do 20 takich definicji. Przykładowy ekran "User Defined" pokazano na rysunku 5-28, podobny do ekranu wyświetlanego przez system pomocy programu MON (po naciśnięciu F1). Zdefiniowane jest na nim obliczanie średniej zawartości butanów "avg butanes" (jako średniej z zawartości i-butanu i n-butanu w procentach molowych), zgodnie z następującym wzorem: avg butanes = (mole percent of i-BUTANE + mole percent of n-BUTANE) / 2.0

Rysunek 5-28. Definicja obliczania średniej zawartości butanów wprowadzona przez użytkownika na ekranie "User Defined"

5-36


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Każda z definicji obliczeń użytkownika jest oznaczona odpowiednim numerem nie podlegającym edycji (w kolumnie "No") oraz nazwą wprowadzoną przez użytkownika. W przykładzie na rysunku 5-28 w polu nazwy definicji występuje "avg butanes". Po wpisaniu nazwy, użytkownik może przystąpić do wprowadzania wzoru obliczeń, korzystając z okienek wyboru zmiennych (Variable), stałych liczbowych (Value) i operatorów (Operator): •

Zmienna (Variable) Nacisnąć klawisz F3, by wyświetlić okienko wyboru zmiennej:

Rysunek 5-29. Nacisnąć F3, by wyświetlić okienko "Select Variable" wyboru zmiennej Jeśli wprowadzana jest nowa definicja obliczeń, a wymagana zmienna odnosi się do określonego strumienia i składnika, wtedy wyświetlą się dodatkowo okienka wyboru numeru strumienia i nazwy składnika. (W wypadku modyfikowania istniejącej definicji obliczeń, należy wpisać numer strumienia, a następnie nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenia okienka "Component Select" wyboru składnika).

Rysunek 5-30. Okienka "Select Stream" wyboru numeru strumienia oraz (po naci śnięciu F4) okienko "Component Select" wyboru składnika

5-37


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

• Stała liczbowa (Value) Nacisnąć klawisz F5 w celu wyświetlenia okienka wyboru stałej liczbowej "Select Value":

Rysunek 5-31. Nacisnąć klawisz F5, by wyświetlić okienko "Select Value" wyboru stałej liczbowej W okienku tym można wybierać stałe liczbowe uprzednio zdefiniowane. Aby zdefiniować stałą liczbową należy nacisnąć klawisz F2 w celu wyświetlenia okienka "Edit Values". Każda z definicji obliczeń użytkownika może zawierać do 2 stałych liczbowych.

Rysunek 5-32. Nacisnąć klawisz F2, by wyświetlić okienko "Edit Value" definiowania stałych liczbowych • Operator Jeśli wprowadzana jest nowa definicja obliczeń, po przejściu do nowego wiersza automatycznie wyświetli się okienko wyboru operatora. W wypadku modyfikowania istniejącej definicji obliczeń, operator (+, -, * lub /) można wybierać naciskając klawisz odstępu po ustawieniu kursora w polu operatora.

Rysunek 5-33. Wyboru operatorów (działań) dokonywać w okienku lub przełączać klawiszem odstępu (SPACEBAR) UWAGA: W definicji obliczeń użytkownika, działania wykonywane są sukcesywnie w kolejnych wierszach od góry do dołu. W pokazanym przykładzie (rysunek 5-28), dwie wartości zmiennych oznaczających "procent molowy" są najpierw dodawana, a ich suma dzielona przez stałą liczbową (Value 1) równą dwa (2.0).

5-38


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Po zdefiniowaniu obliczeń użytkownika można z nich korzystać w celu obliczania wartości średnich, ustawiania progów alarmowych, itp. Po naciśnięciu klawisza "F3 - Select Variable" wyświetli się okienko (patrz rysunek 5-34), w którym dostępna jest pozycja "User Calc Result" - wielkość typu "wynik obliczeń użytkownika".

Rysunek 5-34. Wielkość "wynik obliczeń użytkownika" w okienku wyświetlanym po naciśnięciu "F3 Select Variable". Po wybraniu "User Calc Result" (wynik obliczeń użytkownika) w okienku "Select Variable", wyświetli się następne okienko, w którym będzie można wybrać jedną z definicji obliczeń użytkownika według numerów i nazw definicji. Do innych ekranów w programie MON, na których można skorzystać z obliczeń zdefiniowanych przez użytkownika, należą (kolejność wywoływania w menu): -

"Applications" / "Calculations" / "Averages"

-

"Applications" / "Calculations" / "User Defined"

-

"Applications" / "Limit Alarms"

-

"Applications" / "Analog Outputs"

-

"Applications" / "Analog Outputs" / "Bargraph"

-

"Applications" / "Serial Ports" / "Register List"

5-39


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.6

"LIMIT ALARMS" (ALARMY PROGOWE)

Rysunek 5-35. Opcja "Limit alarms" (alarmy progowe) w podmenu "Application" Opcja "Limit Alarms" w podmenu "Application" umożliwia zdefiniowanie wartości progowych wielkości otrzymanych z analizy, których przekroczenie powoduje uaktywnienie si ę alarmu. Po wybraniu opcji "Limit Alarms" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Limit Alarms" umożliwiający skonfigurowanie alarmów i progów alarmowych (patrz rysunek 5 -36).

Rysunek 5-36. Ekran edycyjny "Limits alarms" alarmów progowych (podmenu "Application"

5-40


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie "Limit Alarms" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie "Limit Alarms" opisano w tabeli 5-12. Tabela 5-12. Opis nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Limit Alarms" alarmów progowych No.

Przypisana etykieta liczbowa.

Numer alarmu (nie podlega edycji) Variable Wielkość S Numer strumienia C Numer składnika

Component

Rodzaj wielkości wynikowej obliczeń z analizy, dla której definiuje się progi alarmowe. Okienko wyboru wielkości wyświetla się po naciśnięciu klawisza F3. Podczas wprowadzania nowych pozycji wyświetla się okienko wyboru numeru strumienia. W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, numer strumienia należy wpisać. Etykieta liczbowa przypisana do składnika (z tabeli CDT danych o składnikach, przypisanej do wyszczególnionego strumienia). W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenia okienka wyboru. Pełna nazwa składnika.

Nazwa składnika (nie podlega edycji) Discrete Output Wyjście dyskretne Type Typ alarmu

Sprzętowe wyjście dyskretne, które będzie sygnalizowało stan alarmowy. Zero (0) oznacza że nie będzie takiego wyjścia. All

Kontrola przekroczenia obu progów: niskiego (low) i wysokiego (high)

High

Kontrola przekroczenia tylko progu wysokiego (high) i bardzo wysokiego (high-high)

Low

Kontrola przekroczenia tylko progu niskiego (low) i bardzo niskiego (low-low)

Aby zdefiniować nowy alarm progowy, należy wykonać następujące czynności: (1)

Rozpocząć od ustawienie kursora w tym wierszu kolumny "Variable" (wielko ść dla której definiuje się progi alarmowe), który oznaczonym jest jako nie używany - "Not Used".

(2)

Nacisnąć klawisz F3 i wybrać w okienku wymaganą wielkość z analizy chromatograficznej - patrz rysunek 5-37.

5-41


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-37. Nacisnąć klawisz F3 i wybrać w okienku wymaganą wielkość z analizy chromatograficznej (3)

Następnie wyświetli się okienku wyboru strumienia. Wybrać odpowiedni numer strumienia (patrz rysunek 5-38).

Rysunek 5-38. W wypadku konfigurowania nowego alarmu, wybrać strumień w okienku "Select Stream" (4)

Jeśli wielkość wybrana w punkcie (2) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika (np. Gallons/1000 SCF lub Liquid Volume Percent), to wyświetli się następne okienko służące do wyboru składnika. Wybrać odpowiedni składnik. (Patrz rysunek 5-39).

5-42


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-39. Okienko wyboru składnika (klawisz F4) (5)

Następnie wyświetli się okienko "Limits Value" definiowania wartości progowych (patrz rysunek 5-40). Wpisać wartości każdego z progów alarmowych. Pomiędzy polami przesuwać się klawiszem TAB lub ENTER. Po wpisaniu wartości nacisnąć klawisz ESCAPE, by powrócić na ekran "Limit Alarms". (Aby poprawić ewentualną pomyłkę lub ponownie obejrzeć wartości progowe, proszę nacisnąć klawisz F2).

Rysunek 5-40. Okienko "Limits Value" ustawiania wartości progowych dla alarmów (wyświetlane również po naciśnięciu klawisza F2) Aby zmodyfikować pozycję istniejącą na liście na ekranie "Limit Alarms", należy wykonać następujące czynności: (1)

Ustawić kursor w kolumnie "Variable" (wielkość dla której definiuje się progi alarmowe) i nacisnąć klawisz F3 w celu wyświetlenia okienka wyboru wielkość obliczeniowych z analizy (patrz rysunek 5-37).

(2)

Przesunąć kursor do pola w kolumnie "S" i wpisać wymagany numer strumienia.

(3)

Ustawić kursor w kolumnie "C" (numer składnika) albo "Component" (nazwa składnika) i nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenie okienka wyboru składnika - o ile wielkość wybrana w punkcie (1) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika. (Patrz rysunek 5-39).

(4)

Nacisnąć klawisz F2, by wyświetlić okienko "Limits Value" alarmowych wartości progowych (patrz rysunek 5-40) w celu ich obejrzenia lub zmodyfikowania (low-low - bardzo niska, low - niska, high wysoka, high-high - bardzo wysoka).

5-43


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.6.1

Kolumna "Discrete Output" (wyjście dyskretne) na ekranie "Limit Alarms"

W kolumnie "Discrete Outputs" na ekranie "Limit Alarms" konfigurowania alarmów progowych (patrz rysunek 5-36), można wpisać numer sprzętowego wyjścia dyskretnego, które ma sygnalizować stan alarmowy (przez ustawienie sygnału wyjściowego). Ponieważ dostępnych jest pięć wyjść dyskretnych, można wybrać numer wyjścia dyskretnego w zakresie od zera (0) do pięciu (5). Jeśli alarm ma nie uaktywniać wyjścia dyskretnego, należy pozostawić ustawienie w kolumnie "Discrete Output" równe zeru (0), które jest ustawieniem domyślnym. UWAGA: Wszystkie stany alarmowe - czy to sygnalizowane przez wyjścia dyskretne, czy nie - są rejestrowane w dzienniku alarmów (Alarm Log). Rejestry Modbus przypisane do alarmów, są specyficzne dla danego programu aplikacyjnego. Jeśli wyjścia dyskretne są używane także do sygnalizacji statusu wejść dyskretnych, należy sprawdzić, czy przypisanie wyjść dyskretnych na ekranie "Limit Alarms" alarmów progowych nie koliduje z przypisaniem wyjść dyskretnych na ekranie "Discrete Alarm" alarmów sygnalizowanych przez wej ścia dyskretne (patrz rozdział 5.7). Zależnie od decyzji użytkownika, wyjścia dyskretne mogą być używane do monitorowania jednego lub wielu wejść dyskretnych. Nazwy i tryb działania (AUTO, ON lub OFF) wyjść dyskretnych można ustawiać na ekranie "Discrete Outputs" (patrz rozdział 5.12).

5.6.2

Kolumna "Type" (typ alarmu) na ekranie "Limit Alarms"

W kolumnie "Type" na ekranie "Limit Alarms" konfigurowania alarmów progowych (patrz rysunek 5-36), można ustawiać typ alarmu progowego, naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR). Jak już wcześniej wyszczególniono w tabeli 5-12, wyróżnia się trzy typy alarmów progowych: -

All

Kontrola przekroczenia obu progów: niskiego (low) i wysokiego (high).

-

High

Kontrola przekroczenia tylko progu wysokiego (high) i bardzo wysokiego (high-high)

-

Low

Kontrola przekroczenia tylko progu niskiego (low) i bardzo niskiego (low-low)

Powyższe wartości progowe ustawia się w okienku "Limits Value" (patrz rysunek 5-40). Okienko to można wyświetlić naciskając klawisz "F2 - Edit Limits".

5-44


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.7

"DISCRETE ALARMS" (ALARMY DYSKRETNE)

Rysunek 5-41. Opcja "Discrete alarms" (alarmy dyskretne) w podmenu "Application" Opcja "Discrete Alarms" w podmenu "Application" umożliwia przypisanie sprzętowych wejść dyskretnych używanych do celów alarmowych, do jednego z pięciu sprzętowych wyjść dyskretnych. Po wybraniu opcji "Discrete Alarms" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Discrete Alarms" umożliwiający skonfigurowanie alarmów dyskretnych (patrz rysunek 5 -42).

Rysunek 5-42. Ekran edycyjny "Discrete Alarms" alarmów dyskretnych (podmenu "Application"

5-45


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie "Discrete Alarms" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie "Discrete Alarms" opisano w tabeli 5-13. Tabela 5-13. Opis nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Alarms" alarmów dyskretnych No. Numer alarmu (nie podlega edycji) Discrete Input Wejście dyskretne Discrete Output Wyjście dyskretne

Alarm Message Komunikat alarmowy

Przypisana etykieta liczbowa.

Numer sprzętowego wejścia dyskretnego (DI) wykorzystywanego do celów alarmowania. Można wybrać jedno z pięciu wejść dyskretnych. Numer zero (0) oznacza brak przyporządkowania wejścia dyskretnego. Numer sprzętowego wyjścia dyskretnego (DO), które będzie sygnalizowało stan alarmowy. Można wybrać jedno z pięciu wyjść dyskretnych. Uaktywnienie się sygnału na wejściu dyskretnym DI (w drugiej kolumnie), spowoduje uaktywnienie się sygnału na wyjściu dyskretnym DO przypisanym w tym samym wierszu (w trzeciej kolumnie). Numer zero (0) oznacza że nie będzie takiego wyjścia DO. Łańcuch tekstowy, który w wypadku wystąpienia alarmu będzie wyświetlany na ekranie lub zapisany w dzienniku alarmów (Alarm Log).

UWAGA: Wszystkie stany alarmowe sygnalizowane przez przypisane im wyjścia dyskretne DI, są rejestrowane w dzienniku alarmów (Alarm Log). Jeżeli wyjścia dyskretne są używane również do sygnalizacji alarmów progowych, to należy sprawdzić, czy przypisanie wyjść dyskretnych na ekranie "Discrete Alarm" alarmów sygnalizowanych przez wejścia dyskretne, nie koliduje z przypisaniem wyjść dyskretnych na ekranie "Limit Alarms" dla alarmów progowych (patrz rozdział 5.6). Zależnie od decyzji użytkownika, wyjścia dyskretne DO mogą być używane do monitorowania jednego lub wielu wejść dyskretnych DI. Nazwy i tryb działania (AUTO, ON lub OFF) wejść i wyjść dyskretnych można ustawiać na ekranach, odpowiednio "Discrete Inputs" (patrz rozdział 5.11) i "Discrete Outputs" (patrz rozdział 5.12).

5-46


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.8

"STREAMS" (STRUMIENIE)

Rysunek 5-43. Opcja "Streams" (strumienie) w podmenu "Application" Opcja "Streams" w podmenu "Application" umożliwia: -

przypisywanie poszczególnych strumieniom tabel TEV (zdarzeń czasowych) i CDT (danych o składnikach);

-

przypisywanie rodzaju zastosowania strumienia (np. kalibracja lub analiza);

-

ustawianie parametrów automatycznej kalibracji, jak całkowita liczba przebiegów pomiarowych, liczba przebiegów uśrednianych, czas uruchomienia, odstęp czasowy między kalibracjami automatycznymi, kalibracja linii podstawowej;

-

oraz definiowanie temperatury i ciśnienia dla linii podstawowej, odnoszących się do wyników analizy chromatograficznej (jak np. współczynnik ściśliwości).

Po wybraniu opcji "Streams" (strumienie) w podmenu "Application" (program aplikacyjny), wyświetli się ekran edycyjny "Streams" (patrz rysunek 5-44).

5-47


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-44. Ekran edycyjny "Streams" (podmenu "Application") Na ekranie "Streams" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie "Streams" opisano w tabeli 5-14.

5-48


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 5-14. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Streams"* No. Numer strumienia (nie podlega edycji) Name Nazwa Use1 Rodzaj zastosowania Det Detektor (nie podlega edycji) CD2 TE

3

Przypisana etykieta liczbowa. (Numer odpowiada przełącznikowi strumienia). Program MON ze standardowym programem aplikacyjnym może sterować maksimum ośmioma strumieniami. Oznaczenie tekstowe, które użytkownik może przypisać do strumienia w celu jego identyfikacji (maksimum 12 znaków). Określa przeznaczenie strumienia: do kalibracji (CAL), analizy (ANL) lub nie używany (NOT). Określa detektor używany dla tego strumienia. Parametr specyficzny dla danego programu aplikacyjnego. Tabela danych o składnikach (CDT) przypisana do tego strumienia. Tabela zdarzeń czasowych (TEV) przypisana do tego strumienia.

Dla strumienie używanych do kalibracji (Use=CAL), edycji podlegają poniższe parametry sterujące (nie dotyczy strumieni ANL - do analizy, ani NOT - nie używanych) Tot

Liczba przebiegów pomiarowych (1 - 10) jaka ma być wykonana dla każdej kalibracji.

Avg

Liczba ostatnich przebiegów kalibracyjnych, które maj ą być użyte do uśrednienia.

Start

Godzina uruchomienia pierwszej automatycznej kalibracji.

Int Auto

4, 5

Liczba godzin między automatycznymi kalibracjami. Włączenie/wyłączenia opcji (odpowiednio Y lub N) automatycznej kalibracji (pierwsza kolumna Auto) i/lub pomiaru linii podstawowej (druga kolumna auto).

Poniższe parametry podlegają edycji6 dla dowolnego strumienia zdefiniowanego w obliczeniach. Parametry te będą użyte w tych obliczeniach wykonywanych po analizie, w których używane jest ciśnienie podstawowe i temperatura podstawowa danego strumienia. Dotyczy to nie wszystkich programów aplikacyjnych. Ciśnienie podstawowe podaje się w funtach na cal kwadratowy jako ciśnienie absolutne, a temperaturę podstawową w stopniach Fahrenheita. PSIA °F

6

Ciśnienie podstawowe Temperatura podstawowa

* Patrz UWAGI na następnej stronie.

5-49


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA:

1

Definiując lub dodając strumień na ekranie "Streams", należy wstawić go w odpowiedniej kolejności. Nie definiować strumienia jako używany (tzn. taki, który w kolumnie "Use" ma ANL lub CAL), który występuje na liście po strumieniu nie używanym (NOT).

2

Patrz rozdział 5.2.

3

Patrz rozdział 5.3.

4

Jeśli w drugiej kolumnie "AUTO" (pomiar linii podstawowej) ustawiona jest opcja Y, chromatograf gazowy wykona dodatkowy pomiar typu kalibracyjnego, ale bez wstrzykiwania gazu kalibracyjnego (tuż przed uśrednieniem przebiegów kalibracyjnych). Ma to na celu oszacowanie pików powstających wyłącznie na skutek działania zaworu chromatografu. Wszelkie obszaru występowania pików znalezione podczas takiego sprowadzania przebiegi linii podstawowej, zostaną następnie odjęte podczas późniejszej analizy. Aby obejrzeć lub wydrukować wyniki pomiaru linii podstawowej, należy nacisnąć klawisz "F2 - Baseline Values".

5

Aby umożliwić kalibrację "AUTO", w tabeli zdarzeń czasowych (TEV) musi być zdefiniowane co najmniej jedno przełączenie strumienia (STRM SW) patrz rozdział 5.3.1.).

6

Użytkownik może modyfikować tylko ciśnienie podstawowe. Temperatura podstawowa nie może być zmieniana; jest używana jako wartość stała wynosząca 60°F dla wszystkich obliczeń.

5-50


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.8.1

Klawisz F3 - edycja ciśnień opcjonalnych

Po wybraniu z podmenu "Applications" (programy aplikacyjne) opcji "Calculations" (obliczenia", a następnie "Control" (obliczenia standardowe), wyświetli się ekran "Control" konfigurowania obliczeń. Jeśli na ekranie tym wybierze się dla określonego strumienia wielkość "Compress" (ściśliwość), to będzie można uzyskać dodatkowe obliczenia po analizie dla (maksimum trzech) opcjonalnych wartości ciśnienia podstawowego. Przykładowo, użytkownik zdefiniował trzy opcjonalne ciśnienia w okienku "Optional Pressures for Stream..." (opcjonalne ciśnienia dla strumienia nr..." wynoszące: 14.600; 14.890 i 15.660

Rysunek 5-45. Okienko edycyjne ciśnień opcjonalnych, wyświetlane po naciśnięciu klawisza F3. W raporcie podane będą wynikowe wartości ciepła spalania (BTU) dodatkowo dla każdego z tych trzech ciśnień: Compressibility Factor (1/Z) @ 14.730 PSIA @ 60.0 DEG. F = 1.0021 (Współczynnik ściśliwości (1/Z) przy ciśnieniu 14.730 psia i temperaturze 60°F = 1.0021)

Base Pressures

14.730

14.600

14.890

15.660

1030.08

1020.99

1041.27

1095.11

(Ciśnienia podstawowe)

Gross Dry BTU

=

(skorygowane/Z)

(Ciepło spalania gazu suchego)

Gross SAT BTU

Corrected/Z

=

1012.16

1003.22

1023.15

1078.08

Corrected/Z

=

1030.08

1020.99

1041.27

1095.11

Corrected/Z

(Ciepło spalania gazu wilgotnego)

Actual Gross BTU (Ciepło spalania gazu rzeczywistego)

5-51


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.9

"ANALOG INPUTS" (WEJŚCIA ANALOGOWE)

Rysunek 5-46. Opcja "Analog Inputs" (wejścia analogowe) w podmenu "Application" Opcja "Analog Inputs" w podmenu "Application" umożliwia: -

przypisywanie oznaczeń identyfikacyjnych poszczególnym wejściom analogowym do sterownika chromatografu gazowego;

-

przypisywanie zakresów do wejść analogowych;

-

kalibrację zera i górnej wartości zakresu wejść analogowych.

Sygnał prądu elektrycznego wejścia analogowego może się zmieniać w zakresie od 4 do 20 mA ±10%. Po wybraniu opcji "Analog Inputs" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Analog Inputs" wejść analogowych (patrz rysunek 5-47).

5-52


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-47. Ekran edycyjny "Analog Inputs" wejść analogowych (podmenu "Application") Na ekranie "Analog Inputs" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie "Analog Inputs" opisano w tabeli 5-15. Tabela 5-15. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Analog Inputs" Label Nazwa Zero Scale Wartość dolna zakresu Full Scale Wartość górna zakresu F/V Stały/zmienny (tryb działania)

Nazwa służąca do identyfikacji wejścia analogowego (maksimum 12 znaków). Wartość odpowiadająca zeru skali podczas konwersji sygnału z wejścia analogowego. Wartość odpowiadająca pełnej skali podczas konwersji sygnału z wejścia analogowego. Tryb działania wejścia analogowego: FXD - sygnał stały VAR - sygnał zmienny

5-53


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Fixed Value Wartość stała Current Values Wartości bieżące (nie podlegają edycji) GC, GRI, PAZ (nie podlegają edycji)

Jeśli tryb działania wejścia jest ustawiony jako FXD, to sygnał na wejściu analogowym jest ustawiony na wartość stałą podaną w tym polu. Bieżące odczyty z wejść analogowych (z uwzględnieniem konwersji zakresów). GC (Gas Chromatograph) - numer stopnia przedwzmacniacza chromatografu gazowego; GRI (Gain Ratio Index) - wskaźnik współczynnika wzmocnienia; PAZ (Preamp Zero) - zero przedwzmacniacza. Są to odczyty wielkości GRI i PAZ z czterech stopni przedwzmacniacza GC, służące do celów diagnozowania usterek. Dla sterowników chromatografów gazowych serii 500 lub 1000, wartości te normalnie mieszczą się w następujących zakresach: GC

GRI

PAZ

1

0.0

650 - 880

2

0.8 - 1.1

650 - 880

3

0.8 - 1.1

650 - 880

4

0.8 - 1.1

1150 - 1500

Aby wprowadzić nową konfigurację wejścia analogowego, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

Ustawić kursor w pustym polu w kolumnie "Label".

(2)

Wpisać wymaganą nazwę wejścia analogowego.

(3)

Przesuwając kursor do pola "Zero Scale",a następnie "Full Scale", wpisać wymagane wartości odpowiadające zakresowi.

(4)

Przesunąć kursor do kolumny "F/V" i ustawić wymagany tryb pracy wejścia analogowego (VAR lub FXD), posługując się klawiszem odstępu (SPACEBAR).

(5)

Jeśli tryb działania wejścia został ustawiony jako FXD, wpisać w kolumnie "Fixed Value" wartość stałą, jaka ma być odczytywana na kanale tego wejścia analogowego.

5-54


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.9.1

Klawisz F2 - ręczna kalibracja wejścia analogowego

Aby obejrzeć lub ręcznie ustawić znane wartości prądu elektrycznego wejścia analogowego odpowiadające zeru i pełnej skali, należy na ekranie "Analog Inputs" przesunąć kursor do wiersza z numerem kanału wymaganego wejścia analogowego (kolumna "Chan No.") i nacisnąć klawisz F2 ("F2 - View/Set Calibration"). Wyświetli się pokazane poniżej okienko. Wpisać wielkości prądu elektrycznego w miliamperach, odpowiadające zeru skali i pełnej skali w polach, odpowiednio "Zero Adjustment:" i "Full Adjustment:" (patrz rysunek 5-48). Wyjść z okienka naciskając klawisz ESCAPE.

Rysunek 5-48. Okienko wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F2 - View/Set Calibration" UWAGA: Program MON dopuszcza ustawienie wartości w polu "Zero Adjustment:" większej niż wartość w polu "Full Adjustment:". Ustawienie takie może być przydatne w niektórych programach aplikacyjnych, gdzie wymagane jest odwrócenie poziomów wyświetlanych lub rejestrowanych sygnałów analogowych.

5.9.2

Klawisz F3 - kalibracja automatyczna wejścia analogowego

Aby przeprowadzić bardziej zautomatyzowaną kalibrację wejścia analogowego, należy nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Auto Cal"). Gdy wyświetli się komunikat z odpowiednim poleceniem, należy ustawić sygnał przychodzący do wejścia analogowego zespołu chromatografu gazowego na poziomie minimalnym, a następnie maksymalnym. Poziomy sygnału są rejestrowane w celu wykonania automatycznej kalibracji. Procedura postępowania jest następująca: (1)

Przesunąć kursor do wiersza z numerem kanału wymaganego wejścia analogowego (kolumna "Chan No.") i nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Auto Cal"). Wyświetli się okienko pokazane na rysunku 5-49.

Rysunek 5-49. Okienko wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F3 - Auto Cal"; ustawianie wartości zerowej (2)

Ustawić sygnał przychodzący do wejścia analogowego zespołu chromatografu gazowego na poziom minimalny lub poziom przewidziany w pomiarach jako zerowy. (Może to wymagać użycia rezystora nastawnego lub innego regulatora źródła analogowego sygnału wejściowego).

5-55


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Po ustawieniu sygnału przychodzący do wejścia analogowego na poziomie zerowym, ustawić kursor na opcji <YES> i nacisnąć klawisz ENTER. Na czas trwania odczytu sygnału na wejściu analogowym wyświetli się okienko z komunikatem, by odczekać około 20 sekund (patrz rysunek 5-50).

Rysunek 5-50. Automatyczny odczyt poziomu sygnału wejściowego (podczas kalibracji automatycznej - "F3 - Auto Cal") (4)

Powtórzyć czynności opisane w punktach (2) i (3), tym razem ustawiając sygnał przychodzący do wejścia analogowego zespołu chromatografu gazowego na poziom odpowiadającym pełnej skali.

(5)

Wyświetli się okienko z prośbą o ostateczne potwierdzenie, czy zarejestrowane wartości mogą być przyjęte do ustawienia wartości zerowej i pełnej skali.

5.9.3

Klawisz F4 - Obliczenie wzmocnienia (wejście analogowe)

Aby wykonane zostało obliczenie wskaźnika współczynnika wzmocnienia GRI (Gain Ratio Index), należy nacisnąć klawisz F4 ("F4 - GRI/ZERO"). Operacja te jest przydatna do sprawdzania działania sterownika chromatografu gazowego. może być wykonywana po zakończeniu kalibracji przedwzmacniacza lub w ramach diagnostyki lub procedury wykrywania usterek. WAŻNE: przed uruchomieniem obliczeń GRI ("F4 - GRI/ZERO"), należy najpierw zatrzymać bieżący proces analizy ("Halt"). Zespół chromatografu gazowego musi być w stanie nieaktywnym.

5-56


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.10

"ANALOG OUTPUTS" (WYJŚCIA ANALOGOWE)

Rysunek 5-51. Opcja "Analog Outputs" (wyjścia analogowe) w podmenu "Application" Opcja "Analog Outputs" w podmenu "Application" umożliwia: -

przypisywanie oznaczeń identyfikacyjnych poszczególnym wyjściom analogowym sterownika chromatografu gazowego;

-

przypisywanie zakresów do wyjść analogowych;

-

kalibrację wyjść analogowych.

Sygnał prądu elektrycznego wyjścia analogowego może się zmieniać w zakresie od 4 do 20 mA ±10%. Po wybraniu opcji "Analog Outputs" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Analog Outputs" wyjść analogowych (patrz rysunek 5-52). Na ekranie "Analog Inputs" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

5-57


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-42. Ekran edycyjny "Analog Outputs" wyjść analogowych (podmenu "Application") Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Analog Outputs" opisano w tabeli 5 -16. Tabela 5-16. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Analog Outputs" No. Numer wyjścia (nie podlega edycji) Variable Wielkość S Numer strumienia C Numer składnika

Component

Przypisana etykieta liczbowa. Liczba dostępnych wyjść analogowych zależy od modelu i wyposażenia danego chromatografu gazowego. Rodzaj wielkości wynikowej obliczeń z analizy, od której wartości zależy sygnał na wyjściu analogowym. Okienko wyboru wielkości wyświetla się po naciśnięciu klawisza F3. Podczas wprowadzania nowych pozycji wyświetla się okienko wyboru numeru strumienia. W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, numer strumienia należy wpisać. Etykieta liczbowa przypisana do składnika (z tabeli CDT danych o składnikach, przypisanej do wyszczególnionego strumienia). W wypadku modyfikowania istniejącej pozycji, nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenia okienka wyboru. Pełna nazwa składnika.

Nazwa składnika (nie podlega edycji) Current Value Bieżąca wartość (nie podlega edycji)

Bieżące wartości odczytywane na wyjściach analogowych (z uwzględnieniem konwersji zakresów, zgodnie z ustawieniami w okienku wyświetlanym za pomocą klawisza F2).

5-58


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Aby zdefiniować nowe wyjście analogowe, wykonać następujące czynności: (1)

Rozpocząć od ustawienie kursora w tym wierszu kolumny "Variable" (wielkość z analizy), który oznaczonym jest jako nie używany - "Not Used". UWAGA: Jeśli podłączony zespół chromatografu gazowego jest wyposażony w opcjonalny moduł rozszerzający Daniel Industries ANALOG EXPANSION MODULE (AEM, nr części 1-0500-001), należy zarezerwować wyjście analogowe numer 1 (w pierwszym wierszu) do sterowania wejściami urządzenia do sporządzania wykresów słupkowych, wybierając wielkość Bargraph. W takim wypadku, opcję Bargraph należy wybrać z ostatniej pozycji listy wyświetlanej w okienku wyświetlanym po naciśnięciu klawisza F3 ("F3 - Select Variable"), tylko po ustawieniu kursora w pierwszym wierszu, tzn. dla wyj ścia analogowego nr 1. (Patrz także rozdział 5.10.3)

OSTRZEŻENIE: Podczas przypisywania wyjść analogowych należy również sprawdzić na ekranie "System" przyporządkowanie wyjścia analogowego w polach "CGM Analog Output Config" konfiguracji wyjścia analogowego dla rejestratora taśmowego chromatogramów CGM (patrz rozdział 5.1). Wybranie wyjścia analogowego sygnałów CGM o takim samym numerze jak przypisany na ekranie "Analog Outputs" spowoduje, że sygnały wyjściowe CGM będą błędne i prawdopodobnie źle przeskalowane. (2)

Nacisnąć klawisz F3 i wybrać w okienku wymaganą wielkość z analizy chromatograficznej - patrz rysunek 5-37 w rozdziale 5.6.

(3)

Następnie wyświetli się okienku wyboru strumienia. Wybrać odpowiedni numer strumienia (patrz rysunek 5-38 w rozdziale 5.6).

(4)

Jeśli wielkość wybrana w punkcie (2) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika (np. Gallons/1000 SCF lub Liquid Volume Percent), to wyświetli się następne okienko służące do wyboru składnika. Wybrać odpowiedni składnik. (Patrz rysunek 5-39 w rozdziale 5.6).

(5)

Następnie wyświetli się okienko "Values for Analog..." (ustawienia wyjścia analogowego nr...) (patrz rysunek 5-53). W okienku tym, pomiędzy polami można przesuwać się klawiszem TAB lub ENTER. Po wpisaniu wartości nacisnąć klawisz ESCAPE, by powrócić na ekran "Analog Outputs". Krótkie objaśnienie pól dostępnych na tym ekranie zamieszczono w tabeli 5-17. (Aby poprawić ewentualną pomyłkę lub ponownie obejrzeć ustawienia wyjść analogowych, należy nacisnąć klawisz "F2 - Set Scales/Fixed Value/Cal").

5-59


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-53. Okienko ustawień wyjścia analogowego, wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F2 - Set Scales/Fixed Value/Cal" Tabela 5-17. Znaczenie pól w okienku edycyjnym ustawiania wyjść analogowych Zero Scale Zero skali Full Scale Pełna skala Fixed or Variable Stały/zmienny (tryb działania)

Dowolna wartość odpowiadająca minimalnej wartości sygnału (4 mA) wyjścia analogowego o zakresie 4 - 20 mA. Dowolna wartość odpowiadająca maksymalnej wartości sygnału (20 mA) wyjścia analogowego o zakresie 4 - 20 mA. Tryb działania wyjścia analogowego: FXD - sygnał stały VAR - sygnał zmienny

Fixed Value Wartość stała Zero Adjustment Skorygowane zero skali Full Adjustment Skorygowana pełna skala

Jeśli tryb działania wyjścia jest ustawiony jako FXD, to sygnał na wyjściu analogowym jest ustawiony na wartość stałą podaną w tym polu. Skorygowane ustawienie zera skali (wartość niekalibrowana zmierzona przy 4mA) Skorygowane ustawienie pełnej skali (wartość niekalibrowana zmierzona przy 20mA).

UWAGA: W ramach definiowania nowego wyjścia analogowego, konieczne będzie wykonanie kalibracji w celu uzyskania dokładnych wartości korekcyjnych "Zero Adjustment" i "Full Adjustment". Kalibrację wykonać zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.10.1. Aby zmodyfikować pozycję istniejącą na liście na ekranie "Analog Outputs", należy wykonać następujące czynności: (1)

Ustawić kursor w kolumnie "Variable" (wielkość a analizy) i nacisnąć klawisz F3 w celu wyświetlenia okienka wyboru wielkość obliczeniowych z analizy (patrz rysunek 5-37).

(2)

Przesunąć kursor do pola w kolumnie "S" i wpisać wymagany numer strumienia.

5-60


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Ustawić kursor w kolumnie "C" (numer składnika) albo "Component" (nazwa składnika) i nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenie okienka wyboru składnika - o ile wielkość wybrana w punkcie (1) jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika.

(4)

Nacisnąć klawisz F2, by wyświetlić okienko "Set Scales/Fixed Value/Cal" w okienku "Values for Analog..." (patrz rysunek 5-53), w celu obejrzenia lub zmodyfikowania ustawień skali, sygnału stałego lub wykonania kalibracji. Opis pól dostępnych w tym okienku zamieszczono w tabeli 5-17. Jeśli konieczne jest powtórne wykonanie kalibracji, postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.10.1.

5.10.1 Klawisz F2 - Procedura ręcznej kalibracji wyjścia analogowego Kalibrację wyjść analogowych wykonywać następująco: (1)

Na ekranie edycyjnym "Analog Outputs" przesunąć kursor do wiersza z odpowiednim numerem wyjścia analogowego i nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Set Scales/Fixed Value/Cal") w celu wyświetlenia okienka ustawień wyjścia analogowego (patrz rysunek 5-53). PRZYKŁADOWO: Przesunąć kursor do wiersza wyjścia analogowego nr 1 i nacisnąć klawisz F2. (a)

Ustawić wymagane wartości "Zero Scale" (zero skali) i "Full Scale" (pe łna skala). PRZYKŁADOWO: "Zero Scale" = 1.0

"Full Scale" = 5.0

(b)

Ustawić tryb pracy "Fixed or Variable" na FXD, czyli na utrzymywanie wartości stałej sygnału na wyjściu w celu wykonania pomiaru kalibracyjnego.

(c)

Ustawić wartość stałą "Fixed Value" na równą wartości "Zero Scale". PRZYKŁADOWO: "Fixed Value" = 1.0

(2)

(d)

Ustawić wartości korekcyjne "Zero Adjustment" i "Full Adjustment" na równe 0.0

(e)

Nacisnąć klawisz ESCAPE dwukrotnie: pierwszy raz w celu wyjścia z okienka, a drugi w celu wyjścia z ekranu edycyjnego "Analog Outputs"; następnie potwierdzić zachowanie zmian ("Write Changes?") naciskając klawisz ENTER po wybraniu opcji <YES>.

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs" i odczekać aż wartość bieżąca "Current Value" sygnału na tym wyjściu analogowym będzie równa wartości "Zero Scale" ustawionej jak w punktach (1)(a) i (1)(c). PRZYKŁADOWO: Analog output no. 1 "Current Value" = 1.0

(3)

Odczytać i zanotować wartość wielkości fizycznej w jednostkach technicznych, wskazywaną przez urządzenie odbierające sygnał.

5-61


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

PRZYKŁADOWO: Woltomierz wskazuje napięcie stałe 0.994 V mierzone na oporniku o rezystancji 250 Ω podłączonym do końcówek 4 i 5 listwy zaciskowej J14 (tzn. końcówki wyjścia prądowego dla wyjścia analogowego numer 1); teoretycznie dla prądu wyjściowego 4 mA napięcie to powinno wynosić 1.0 V. (4)

W okienku "Values for Analog..." (ustawienia wyjścia analogowego nr...), tym razem ustawić wartość stałą "Fixed Value" sygnału wyjściowego na równą ustawionej wartości "Full Scale" pełnej skali. PRZYKŁADOWO: "Fixed Value" = 5.0 (a)

(5)

Nacisnąć klawisz ESCAPE dwukrotnie: pierwszy raz w celu wyjścia z okienka, a drugi w celu wyjścia z ekranu edycyjnego "Analog Outputs"; następnie potwierdzić zachowanie zmian ("Write Changes?") naciskając klawisz ENTER po wybraniu opcji <YES>.

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs" i odczekać aż wartość bieżąca "Current Value" sygnału na tym wyjściu analogowym będzie równa wartości "Full Scale". PRZYKŁADOWO: Analog output no. 1 "Current Value" = 5.0

(6)

Odczytać i zanotować wartość wielkości fizycznej w jednostkach technicznych, wskazywaną przez urządzenie odbierające sygnał. PRZYKŁADOWO: Woltomierz wskazuje napięcie stałe 4.980 V mierzone na oporniku o rezystancji 250 Ω podłączonym do końcówek 4 i 5 listwy zaciskowej J14 (tzn. końcówki wyjścia prądowego dla wyjścia analogowego numer 1); teoretycznie dla prądu wyjściowego 20 mA napięcie to powinno wynosić 5.0 V.

(7)

Następnie, w okienku "Values for Analog..." (ustawienia wyj ścia analogowego nr...), ustawić "Zero Adjustment" na wartość zmierzoną w punkcie (3) dla zera skali. PRZYKŁADOWO: "Zero Adjustment" = 0.994 (a)

Ustawić "Full Adjustment" na wartość równą wartości zmierzonej w punkcie (6) dla pełnej skali.

PRZYKŁADOWO: "Full Adjustment" = 4.980 (b)

Ustawić tryb pracy "Fixed or Variable" na VAR.

5-62


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(8)

Nacisnąć klawisz ESCAPE dwukrotnie: pierwszy raz w celu wyjścia z okienka, a drugi w celu wyjścia z ekranu edycyjnego "Analog Outputs"; następnie potwierdzić zachowanie zmian ("Write Changes?") naciskając klawisz ENTER po wybraniu opcji <YES>. UWAGA: Aby wyłączyć korekcję skali, należy ustawić obie wartości korekcyjne ("Zero Adjustment" i "Full Adjustment") jako zerowe (0.0). W razie potrzeby, dodatkowe informacje o kalibracji wyjść analogowych można znaleźć w Załączniku B, gdzie zamieszczono przykład kalibracji wyjścia o skali od 0 do 1200.

5-63


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.10.2 Klawisz F6 - kalibracja automatyczna wyjścia analogowego Nacisnąć klawisz F6 ("F6 - Auto Cal"), by przeprowadzić kalibrację wyjścia analogowego w celu wyznaczenia wartości "Zero Adjustment" i "Full Adjustment" alternatywna metodą w stosunku do opisanej w rozdziale 5.10.1 (klawisz F2) (bez konieczności wykonywania (7)(a) i (7)(b)). Kalibrację automatyczną wyjść analogowych (klawisz "F6 - Auto Cal"), należy wykonywać następująco: (1)

Wykonać czynności opisane od punktu (1) do (6) w rozdziale 5.10.1, w celu wyznaczenie niewykalibrowanych wartości zera skali i pełnej skali.

(2)

Na ekranie edycyjnym "Analog Outputs" nacisnąć klawisz F6 ("F2 - Auto Cal"). Wyświetli się okienko z pytaniem, czy na pewno wykonywać kalibrację wybranego wyjścia analogowego (patrz rysunek 5-54).

Rysunek 5-54. Po naciśnięciu klawisza "F6 - Auto Cal" wyświetli się najpierw okienko z prośbą o potwierdzenie kalibracji. (3)

Aby kontynuować, wybrać opcję <YES>. Następnie wyświetlą się kolejno dwa poniższe okienka, w których wpisuje się zmierzone wartości zera skali "Zero Scale Adjustment" i pełnej skali "Full Scale Adjustment" (patrz rysunek 5-55).

Rysunek 5-55. Wpisać zmierzone na urządzeniu wartości zera skali (w okienku "Zero Scale Adjustment") i pełnej skali (w okienku "Full Scale Adjustment) (4)

Po wpisaniu powyższych wartości, rozpoczyna się automatyczna kalibracja, podczas której wyświetla się komunikat "Updating Adjustment Values, Please Wait..." (trwa aktualizowanie ustawień skorygowanych, proszę czekać...).

(5)

Wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs" naciskając klawisz ESCAPE, a następnie potwierdzić zachowanie zmian ("Write Changes?") naciskając klawisz ENTER po wybraniu opcji <YES>.

5-64


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.10.3 Klawisz F5 - Konfigurowania wyjścia analogowego dla wykresów słupkowych ("Bargraph") UWAGA: Opcja "Bargraph" wykresów słupkowych jest dostępna, jeśli podłączony zespół chromatografu gazowego jest wyposażony w opcjonalny moduł rozszerzający Daniel Industries ANALOG EXPANSION MODULE (AEM), nr części 1-0500-001. Ekran edycyjny "Bargraph" jest aktywny tylko gdy wyjście analogowe numer 1 (w pierwszym wierszu ekranu "Analog Outputs") zarezerwowano do sterowania urządzeniem do sporządzania wykresów słupkowych, przez przypisanie temu wyjściu opcji Bargraph. (Po ustawieniu kursora w pierwszym wierszu, tzn. dla wyjścia analogowego nr 1., opcję Bargraph należy wybrać z ostatniej pozycji listy w okienku wyświetlanym po naciśnięciu klawisza "F3 - Select Variable".) Naciskając klawisz F5, gdy wyświetla się ekran "Analog Outputs", można wyświetlić ekran edycyjny do definiowania wyjścia "Bargraph" (patrz rysunek 5-56).

Rysunek 5-56. Ekran edycyjny "Bargraph"

5-65


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Ekran "Bargraph" służy do zdefiniowania, które z analogowych sygnałów wyjściowych modułu AEM mają sterować wejściami urządzenia do sporządzania wykresów słupkowych. Do każdego z szesnastu dostępnych wyjść AEM można przypisać różne wielkości z analizy chromatograficznej. Przypisywanie tych wielkości realizuje się w sposób analogiczny jak na ekranie edycyjnym "Analog Outputs": (1)

Nacisnąć klawisz F3 i wybrać w okienku wymaganą wielkość z analizy chromatograficznej.

(2)

Numer strumienia można wybrać w okienku wyświetlanym automatycznie w wypadku wprowadzania nowej pozycji, lub należy wpisać w kolumnie "Streams" w wypadku modyfikowania istniejącej pozycji. UWAGA: Można również wprowadzać więcej niż jeden strumień; wpisać numery strumieni oddzielone przecinkami, np.: 1,2,3,6,8. Po zakończeniu analizy wygenerowane zostaną wyniki "Bargraph" dla poszczególnych strumieni.

(3)

Jeśli wybrana wielkość odnosi się do określonego składnika, nacisnąć klawisz F4 i wybrać składnik w okienku.

(4)

Nacisnąć klawisz F2 w celu zdefiniowania skali sygnału wyjściowego. W polu "Zero Scale" (zero skali) wpisać wartość odpowiadającą minimalnemu sygnałowi prądowemu wyjścia analogowego (4 mA). W polu "Full Scale" (pełna skala) wpisać wartość odpowiadającą maksymalnemu sygnałowi prądowemu wyjścia analogowego (20 mA).

5-66


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.11

"DISCRETE INPUTS" (WEJŚCIA DYSKRETNE)

Rysunek 5-57. Opcja "Discrete Inputs" (wejścia dyskretne) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) Opcja "Discrete Inputs" (wejścia dyskretne) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) umożliwia przypisywanie oznaczeń do wyjść dyskretnych (tzw. cyfrowych) chromatografu gazowego oraz ustawianie trybów ich działania (AUTO, OFF lub ON). Liczba dostępnych wejść dyskretnych zależy od wyposażenia chromatografu gazowego. Po wybraniu opcji "Discrete Inputs" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Discrete Inputs" wyjść dyskretnych (patrz rysunek 5-58). Na ekranie "Discrete Inputs" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

5-67


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-58. Ekran edycyjny "Discrete Inputs" wejść dyskretnych (podmenu "Application") Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Inputs" opisano w tabeli 5-18. Tabela 5-18. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Inputs" Label Nazwa Switch Tryb przełączania

Current Value

Nazwa służąca do identyfikacji wejścia dyskretnego (maksimum 12 znaków). Tryb pracy wejścia: AUTO

Wartość zależna od programu aplikacyjnego.

OFF

Wartość ustawiona na "Off" (wyłączenie)

ON

Wartość ustawiona na "On" (włączenie)

Bieżący stan wejścia dyskretnego.

Bieżąca wartość (nie podlega edycji)

5-68


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.12

"DISCRETE OUTPUTS" (WYJŚCIA DYSKRETNE)

Rysunek 5-59. Opcja "Discrete Outputs" (wyjścia dyskretne) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) Opcja "Discrete Outputs" (wyjścia dyskretne) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) umożliwia przypisywanie oznaczeń do wyjść dyskretnych (tzw. cyfrowych) chromatografu gazowego oraz ustawianie trybów ich działania (AUTO, OFF lub ON). Liczba dostępnych wyjść dyskretnych zależy od wyposażenia chromatografu gazowego. Po wybraniu w podmenu "Application" opcji "Discrete Outputs" wyświetli się ekran edycyjny wyjść dyskretnych "Discrete Outputs" (patrz rysunek 5-60). Na ekranie tym można przesunąć kursor do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. UWAGA: Sygnały wyprowadzane przez wyjścia dyskretne konfiguruje się w podmenu "Application" na ekranie "Limit Alarms" i/lub "Discrete alarms" - patrz rozdziały, odpowiednio, 5.6 i 5.7.

5-69


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-60. Ekran edycyjny "Discrete Outputs" wyjść dyskretnych (podmenu "Application") Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Outputs" opisano w tabeli 5-19. Tabela 5-19. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Outputs" Label Nazwa Switch Tryb przełączania

Current Value

Nazwa służąca do identyfikacji wyjścia dyskretnego (maksimum 12 znaków). Tryb pracy wyjścia: AUTO

Wartość zależna od programu aplikacyjnego.

OFF

Wartość ustawiona na "Off" (wyłączenie)

ON

Wartość ustawiona na "On" (włączenie)

Bieżący stan wyjścia dyskretnego.

Bieżąca wartość (nie podlega edycji) ON Time / OFF Time Godzina włączenia/wyłączenia

Godziny (format 24 godzinny) o których sygnał na wyjściu cyfrowym zostanie włączony (ON) i wyłączony (OFF). Jeśli godzina włączenia będzie równa godzinie wyłączenia, przełączanie wyjścia nie będzie realizowane.

5-70


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.13

"VALVES" (ZAWORY)

Rysunek 5-61. Opcja "Valves" (zawory) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) Opcja "Valves" (zawory) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) umożliwia przypisywanie oznaczeń do zaworów chromatografu gazowego, monitorowanie ich działania oraz ustawianie trybów działania (AUTO, OFF lub ON). Ekran edycyjny "Valves" pozwala na zdalne (z komputera) włączanie i wyłączanie zaworów. Liczba dostępnych zaworów jest równa liczbie zaworów zdefiniowanych w programie aplikacyjnym. (Liczba zaworów w bieżącym programie aplikacyjnym wyświetla się w wierszu "num_valves" lub "Number of Valves" na ekranie "System" w podmenu "Application" - patrz rysunek 5-1, rozdział 5.1). Po wybraniu opcji "Valves" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Valves" (patrz rysunek 5-62). Na ekranie "Valves" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

5-71


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-62. Ekran edycyjny "Valves" (w podmenu "Application") Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Valves" opisano w tabeli 5-20. Tabela 5-18. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Discrete Inputs" Label

Nazwa służąca do identyfikacji zaworu (maksimum 12 znaków).

Nazwa Switch Tryb przełączania

Current Value

Tryb pracy zaworu: AUTO

Wartość zależna od programu aplikacyjnego.

OFF

Wartość ustawiona na "Off" (wyłączenie)

ON

Wartość ustawiona na "On" (włączenie)

Bieżący stan zaworu.

Bieżąca wartość (nie podlega edycji)

5-72


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.14

"HEATERS" (GRZAŁKI)

Opcja "Heaters" (grzałki) w podmenu "Application" (program aplikacyjny) umożliwia użytkownikowi sterowanie parametrami grzałki chromatografu gazowego. Funkcja ta jest zależna od programu aplikacyjnego i wyposażenia chromatografu gazowego. Jeśli programy aplikacyjne i wyposażenie umożliwiają sterowanie parametrami grzałki, to w instrukcji tej jest odpowiedni Załącznik. Jeśli programy aplikacyjne i wyposażenie nie umożliwiają sterowanie parametrami grzałki, to wyświetli się komunikat o błędzie - patrz rysunek 5-63.

Rysunek 5-63. Możliwość sterowania parametrami grzałki chromatografu gazowego przez użytkownika zależy od programu aplikacyjnego i wyposażenia chromatografu gazowego.

5-73


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15

"SERIAL PORTS" (PORTY SZEREGOWE)

Opcja "Serial Ports" w podmenu "Application" (program aplikacyjny) umożliwia użytkownikowi ustawianie parametrów szeregowej transmisji danych cyfrowych przez port szeregowy interfejsu sterownika GC (chromatografu gazowego). UWAGA: Prawidłowa komunikacja danych między komputerem a dowolny z portów szeregowych sterowników GC wymaga zgodności ustawień parametrów transmisji szeregowej po stronie interfejsu komputera i sterownika GC. W komputerze i sterowniku GC wymaga się identycznych ustawień prędkości transmisji, liczby bitów danych i bitów stopu, kontroli parzystości, uzgadniania (wymiany potwierdzeń), opóźnień sygnałów RTS, jak również wybrania takich samych protokołów transmisji danych. Parametry komunikacji danych po stronie komputera można ustawiać na ekranie "GC Directory" w podmenu "System", po naciśnięciu klawisza "F2 - Edit Comm. Parameters" - patrz rozdział 10.1.1. Po wybraniu opcji "Serial Ports" w podmenu "Application", wyświetli się ekran edycyjny "Serial Ports" portów szeregowych - patrz rysunek 5-65. Na ekranie "Serial Ports" kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

5-74


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-65. Ekran edycyjny "Serial Ports" portów transmisji szeregowej (podmenu "Application") Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Serial Ports" opisano w tabeli 5 -21. Tabela 5-21. Znaczenie nagłówków kolumn na ekranie edycyjnym "Serial Ports" Port

Numery portów sterownika GC (chromatografu gazowego).

Numer portu sterownika (nie podlega edycji) Usage Przeznaczenie

Baud Rate Prędkość transmisji Data Bits

Określa port jako podległy (tzn. USER_MODBUS lub SIM_2251), port komunikacji z komputerem PC, lub port szeregowy Report do transmisji danych do drukowania raportów. Okienko wyboru opcji wyświetla się po naciśnięciu klawisza F2. Można ustawiać prędkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 bodów (bitów na sekundę). Liczba bitów danych: 7 lub 8.

Liczba bitów danych Stop Bits

Liczba bitów stopu: 1 lub 2.

Liczba bitów stopu Parity Kontrola parzystości Handshake Uzgadnianie

Metod kontroli parzystości: EVEN (kontrola parzystości), ODD (kontrola nieparzystości) lub NONE (brak kontroli parzystości). Uzgadnianie (wymiana potwierdzeń): RTS-CTS, XON-XOFF lub NONE (brak).

5-75


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

RTS On

Opóźnienie w milisekundach (0-1000) między sygnałem RTS On a rozpoczęciem transmisji danych.

RTS Off

Opóźnienie w milisekundach (0-1000) między zakończeniem transmisji danych, a sygnałem RTS Off.

Prtcl

Protokół transmisji: RTU lub ASCII.

Protokół transmisji Comm ID Adres urządzenia Read/Write Zezwolenie na odczyt/zapis

Wpisać adres urządzenia podległego Modbus. Aby użyć adresu ustawionego mikroprzełącznikami DIP w sterowniku GC, należy ustawić "Comm ID" na 0 (zero). Zezwolenie na odczyt/zapis: R (tylko do odczytu), W (tylko do zapisu) lub RW (do zapisu i odczytu). Dotyczy tylko portów podległych (tzn. gdy w polu "Usage" wybrano USER_MODBUS lub SIM_2251).

5.15.1 Kolumna "Port" na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) W kolumnie "Ports" wyszczególnione są numery poszczególnych portów szeregowych sterownika chromatografu gazowego. Liczba portów szeregowych zależy od opcji wyposażenia. Każdemu z portów szeregowych można przypisać określone przeznaczenie w polu "Usage", definiujące następujące z urządzeń docelowych, z którym komunikuje się sterownik (wyjątki - patrz "UWAGA"): PC - Bezpośrednie połączenie szeregowe z komputerem osobistym (klasy PC) lub z zewnętrznym albo wewnętrznym* modemem (patrz UWAGA); Report - Bezpośrednie połączenie szeregowe z drukarką; USER_MODBUS lub SIM_2251 - Połączenie z systemem akwizycji danych (DCS) lub z szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralą sieciowej komunikacji danych. UWAGA: Załącznik I zawiera instrukcję podłączania sterownika chromatografu gazowego do portu szeregowego lub modemu (modem po stronie sterownika może być typu wewnętrznego lub zewnętrznego). * Opcjonalny modem wewnętrzny instalowany w chromatografie gazowym Daniel Industries 2350 Gas Chromatograph, wykorzystuje tylko port szeregowy numer 4.

5-76


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Określona konfiguracja portów może obejmować również wybór protokołów interfejsów szeregowych RS232, RS485 lub RS422, przez odpowiednie ustawienie zworek na karcie DSPIO sterownika GC chromatografu gazowego (patrz instrukcje techniczne GC, rysunki i inne opisy). Protokół interfejsu szeregowego RS232 nadaje się do łączności z większością urządzeń docelowych, tzn. z komputerem osobistym (PC), z drukarką (Report), a w niektórych wypadkach z systemem akwizycji danych (DCS). Jednakże połączenie z DCS może być realizowane za pomocą protokołów interfejsu szeregowego RS485 lub RS422. Każdemu z portów szeregowych sterownika GC można przypisać określone przeznaczenie w polu "Usage" oraz inne parametry komunikacji danych (jak prędkość transmisji, liczba bitów danych, liczb bitów stopu, itd.) na ekranie "Serial Ports", co omówiono w następnych rozdziałach. UWAGA: Komunikacja danych między sterownikiem chromatografu gazowego (Model 2350 GC Controller) a systemem akwizycji danych DCS (Data Collection System) lub z szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralą sieciową, może być zapewniona z użyciem protokołu Modbus. W tym celu należy w polu "Usage" ustawić opcję USER_MODBUS lub SIM_2251.

WAŻNE: W każdej sieci typu nadrzędny-podległy (host-slave) z protokołem Modbus, jak system akwizycji danych DCS lub szeregowa wielopunktową magistrala sieciową komunikacji danych, musi występować co najmniej jedno urządzenie nadrzędne (host), z którym dowolny z portów szeregowych sterownika chromatografu gazowego (Model 2350 GC Controller) może komunikować się tylko jako podległe (slave) urządzenie Modbus. (Mając cztery porty szeregowe, sterownik Model 2350 GC może być podłączony do maksimum czterech różnych sieci szeregowej transmisji danych).

5-77


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15.2 Kolumna "Usage" (przeznaczenie) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Każdemu z portów szeregowych można przypisać określone przeznaczenie w polu "Usage". Dostępne są cztery opcje, które można wyświetlić naciskając klawisz F2 ("F2 - Usage List") - patrz rysunek 5-66.

Rysunek 5-66. Klawisz F2 - wybieranie opcji w okienku "Usage" (przeznaczenie portu) Przeznaczenie przypisane portowi szeregowemu w polu "Usage" okre śla sposób wykorzystania portu (tzn. do jakiego urządzenia lub systemu port ten jest podłączony) oraz ogólny typ protokołu komunikacji danych jaki ma być używany dla tego portu. Porównanie opcji dostępnych w polu "Usage" oraz skojarzonych z nimi parametrów i zastosowań, zamieszczono w tabeli 5-22.

5-78


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 5-22. Porównanie opcji "Usage" (przeznaczenia) portów szeregowych sterownika GC

Aby połączyć się z... Komputerem PC lub modemem, przez bezpośrednie połączenie szeregowe

Systemem akwizycji danych (DCS)

Drukarką, przez bezpośrednie połączenie szeregowe

ustawić w polu USAGE (przeznaczenie) opcję... PC4

USER_MODBUS1, 2

Report

lub SIM_22511, 3 USER_MODBUS i SIM_2251 też będą działały ustawić w polu READ/WRITE (zezwolenie na odczyt/zapis) opcję... R lub RW

R lub RW

tylko W

w polu PROTOCOL wybrać protokół... ASCII lub RTU

UWAGI:

ASCII3 lub RTU

ASCII

1

Protokół typu "port podległy" (slave-port) (sterownik Model 2350 GC może działać tylko jako urządzenie podległe Modbus).

2

USER_MODBUS, protokół Modbus emulujący PLC, może używać skalowania do konwersji liczb zmiennoprzecinkowych na liczby całkowite.

3

SIM_2251 emuluje protokół komunikacyjny Daniel 2500 i stanowi symulację sterownika Daniel 2251 GC.

4

Instrukcja podłączania sterownika GC przez modem - patrz Załącznik I.

5-79


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15.3 Kolumna "Baud Rate" (prędkość transmisji) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Jak już wspomniano na wstępie tego rozdziału, prędkości transmisji po stronie komputera PC i sterownika GC muszą być ustawione identycznie. W komputerach z procesorem 80386DX-33 MHz lub szybszym, można ustawiać prędkość transmisji 19200 bodów. W wypadku gorszych komputerów lub występowania problemów, należy ustawić 9600 bodów. Można również ustawiać prędkości transmisji poniżej 9600 bodów, ale będzie to powodowało nadmierne spowolnienie komunikacji danych. (Patrz również rozdział 1.4.6 dotyczący wymaganych parametrów komunikacji danych w komputerze. Patrz również rozdział 10.1.1 dotyczący ustawiania parametrów komunikacji danych w komputerze).

5.15.4 Ustawienia szczegółowe transmisji na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Ustawienia portu szeregowego - takie jak liczba bitów danych "Data Bits", liczba bitów stopu "Stop Bits", kontrola parzystości "Parity", uzgadnianie "Handshake", opóźnienia sygnałów "RTS On" i "RTS Off" oraz protokół "Prtcl" - w znacznej mierze zależą od parametrów sprzętowych urządzenia podłączonego do tego portu. W wypadku bezpośredniego połączenia szeregowego portu komputera z portem sterownika GC (tzn. gdy w kolumnie "Usage" wybrano opcję "PC" przeznaczenia portu), odpowiednie będą zazwyczaj następujące ustawienia dla komunikacji danych od strony sterownika (ustawienia przełącza się klawiszem odstępu SPACEBAR): Liczba bitów danych/stopu............................

8/1

Kontrola parzystości/uzgadnianie .................

brak / brak (none/none)

Opóźnienie RTS On/ RTS Off ......................

0/0

Protokół .........................................................

RTU

5.15.5 Kolumna "Comm ID" (adres urządzenia) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Adres urządzenia (Comm ID) przypisany sterownikowi GC jest zazwyczaj ustawiany fabrycznie mikroprzełącznikami w obudowie DIP (typu dwurzędowego) na karcie interfejsu sterownika GC. Z ośmiu mikroprzełączników DIP, pięć służy do ustawiania adresu urządzenia przypisanego do sterownika GC, a co za tym idzie, adres ten może być ustawiony w zakresie od 1 do 31. Normalnie nie jest konieczne zmienianie adresu urz ądzenia w kolumnie "Comm ID" na ekranie edycyjnym "Serial Ports" portów szeregowych, na adres inny niż zero (0). Aby użyć adresu ustawionego mikroprzełącznikami DIP w sterowniku GC, wystarczy ustawienie "Comm ID" na 0 (zero). Program MON automatycznie rozpozna wtedy "prawdziwy" adres ustawiony mikroprzełącznikami DIP. W takim wypadku, gdy komputer jest połączony ze sterownikiem, ten "prawdziwy" adres sterownika będzie wyświetlany na ekranie "Serial Ports" w dolnym lewym rogu, w polu: Device ID = adres

5-80


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15.6 Klawisz F3 - edycja listy rejestrów, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) UWAGA: Funkcja klawisza "F3 - Edit Register List" (edycja listy rejestrów Modbus) nie jest istotna dla działania chromatografu gazowego w normalnym trybie. W rozdziale tym zamieszczono informacje przydatne jedynie wtedy, gdy użytkownik tworzy instalację specjalną, umożliwiającą bezpośredni dostęp do rejestrów Modbus sterownika GC. Oprócz tego, proszę zwrócić uwagę na to, że funkcja "F3 - Edit Register List" ma zastosowanie tylko w wypadku opcji przeznaczenia "Usage" ustawionej na USER_MODBUS (standardowy protokół Gould Modbus z emulacją LO-HI PLC). Program MON zapewnia dwa różne protokoły typu Modbus: SIM_2251 i USER_MODBUS. Dla każdego z tych protokołów Modbus, w sterowniku Daniel Industries Model 2350 GC Controller, zarezerwowane s ą osobne rejestry Modbus. Z tych dwóch protokołów Modbus, tylko USER_MODBUS umożliwia użytkownikowi przypisywanie zmiennych (wielkości z analizy) do rejestrów Modbus. Natomiast w wypadku SIM_2251 zawartość wszystkich rejestrów Modbus jest standardowa i pierwotnie zdefiniowana. Aby uzyskać listę wszystkich aktualnych przypisań (zmiennych) do rejestrów Modbus - w tym rejestrów SIM_2251, USER_MODBUS, standardowych pierwotnie zdefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika - należy wydrukować sekcję raportu "PC-Config Report" o konfiguracji komunikacji danych ("Communication"). (Patrz także rozdziały 10.6 i 4.4 oraz Załączniki A i G). Aby przystosować instalację do korzystania z rejestrów Modbus sterownika GC, program MON umożliwia przypisywanie wielkości z analizy (tzw. zmiennych) do rejestrów Modbus. Aby przypisać wielkości z analizy oraz - jeśli konieczne - zakresy skali do rejestrów Modbus, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: (1)

Z poziomu ekranu "Serial Ports" (porty szeregowe), jak pokazany na rysunku 5 -65, nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Edit Register List"). Wyświetli się ekran "Serial Ports" z listą rejestrów - patrz rysunek 5-67.

5-81


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-67. Ekran "Serial Ports" z listą rejestrów, wyświetlany po naciśnięciu klawisza "F3 - Edit Register List". (2)

Na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów, kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1.

(3)

W kolumnie "Reg. No" (numer rejestru), wpisać numer rejestru Modbus. Wpisać należy numer tego rejestru Modbus sterownika GC, który będzie odpytywany (polling) przez podłączony system akwizycji danych (typowo, system DCS). OSTRZEŻENIE: Może być potrzebne użycie co drugiego numeru rejestru (np. 1001, 1003, 1005...) dla szeregu wielkości z analizy, przez ustawienie domyślnego przypisania skali "0 FloatPT" - patrz uwagi do punktu (7) w ramce "WAŻNE".

5-82


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Przesunąć kursor do kolumny "Variable" (wielkość z analizy). Nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Select Variable") w celu wyświetlanie okienka wyboru wielkości z analizy chromatograficznej (patrz rysunek 5-68). Ustawić kursor na wymaganej wielkości i nacisnąć klawisz ENTER.

Rysunek 5-68. Okienko wyboru wielkości z analizy, wyświetlane po naciśnięciu "F3 - Select Variable" (na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów). UWAGA: Korzystając z okienka wyboru wielkości z analizy chromatograficznej (patrz rysunek 5-68), można również przypisywać do rejestrów Modbus wyniki po analizie uzyskane dla opcjonalnych wartości ciśnienia podstawowego (patrz rozdział 5.8.1). Pełniejsze objaśnienie można znaleźć w rozdziale 5.15.8. (5)

Po wyborze wielkości w kolumnie "Variable", automatycznie wyświetli się następne okienko (o ile edycja dotyczy nowego rejestru), służące do wyboru numeru strumienia. W wypadku modyfikowania ustawień dla istniejącego rejestru, należy przesunąć kursor do kolumny "Indices - S" i wpisać odpowiedni numer strumienia.

(6)

Po ustawieniu numeru strumienia w kolumnie "Indices - S", automatycznie wyświetli się okienko wyboru składnika, o ile wielkość wybrana w kolumnie "Variable" jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika (patrz rysunek 5-69). W wypadku modyfikowania ustawień dla istniejącego rejestru i jeśli wielkość wybrana w kolumnie "Variable" jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika, to w celu wyświetlenie okienka wyboru składnika należy nacisnąć klawisz F4 ("F4 - Component Select").

5-83


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-69. Okienko wyboru składnika, wyświetlane po naciśnięciu "F4 - Component Select" (na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów). (7)

Po wybraniu odpowiedniego strumienia i składnika, można przypisać odpowiednią skalę. UWAGA: Przypisywanie skali jest opcjonalne. Przez przypisanie skali zakresu, wartość zmiennoprzecinkowa (floating point) może zostać przekształcona na wartość całkowitą (integer) zgodnie z tym przypisaniem skali zdefiniowanym przez użytkownika. Domyślnym (standardowym) przypisaniem skali jest 0 (zero) FloatPT. Z tego względu, standardowo wartość zmiennoprzecinkowa nie podlega konwersji (przekształceniu) na wartość całkowitą; zamiast tego, jest przechowywana w dwóch kolejnych rejestrach Modbus. (Wartość całkowita jest przechowywana w jednym rejestrze Modbus).

WAŻNE: W każdym wypadku zastosowania domyślnego przypisania skali 0 (zero) FloatPT, należy zarezerwować dwa rejestry Modbus dla pojedynczej zmiennej (wielkości z analizy). Wynika z tego, że każde z szeregu kolejnych przypisań skali równych 0 (zero), będą rozpoczynały się od co drugiego numeru rejestru Modbus. Wszelkie inne przypisanie skali ni ż 0 (zero) FloatPT, wymaga tylko jednego rejestru Modbus na jedną wielkość z analizy (Variable). (8)

Aby przypisać skalę inną niż 0 (zero) FloatPT, należy nacisnąć klawisz F5 ("F5 - Select Scale"). Wyświetli się okienko wyboru skali, jak pokazane na rysunku 5-70.

5-84


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-70. Okienko wyboru skali, wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F5 - Select Scale" (na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów). UWAGA :

Dostępne są 33 ustawienia skali i każde z nich może zostać zmodyfikowane. Aby zmodyfikować skalę, nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Edit Scales"). Wyświetli się okienko edycji skali - patrz rysunek 5-71. Każda z definicji skali służy do przekształcenia wartości zmienno przecinkowej na wartość całkowitą zgodnie z następującym wzorem:

Wartość całkowita = (RF - RZ)/(SF - SZ) × Dfp gdzie: RF = zakres, pełna skala

SF = skala, pełna skala

RZ = zakres, zero skali

SZ = skala, zero skali

Dfp = wartość zmiennoprzecinkowa (9)

Jeśli żaden z zakresów skali dostępnych w okienku (rysunek 5-70) nie jest odpowiedni, można utworzyć własną skalę. W tym celu należy nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Edit Scales"). Wyświetli się okienko "Scales" edycji skali - patrz rysunek 5-71.

5-85


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 5-71. Okienko "Scales" edycji skali, wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F2 - Edit Scales" (na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów). (10) Po zakończeniu ustawiania przypisań do rejestrów (i opcjonalnych przypisań skali), nacisnąć klawisz ESCAPE, by wyjść z ekranu "Serial Ports" i zachować wprowadzone zmiany. Jeśli zmiany zostały wprowadzone, program MON sprawdzi, czy nie występują konflikty przypisań rejestrów Modbus. Sprawdzenia takiego można również zażądać naciskając klawisz F6 ("F6 - Check"). Podczas trwania sprawdzania występowania konfliktów, będzie wyświetlało się okienko z komunikatem "Sprawdzanie numerów rejestrów" (patrz rysunek 5-72):

Rysunek 5-72. Nacisnąć klawisz "F6 - Check", by zażądać sprawdzenia, czy nie występują konflikty rejestrów Modbus

5-86


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15.7 Klawisz F4 - lista przypisań Sim2251, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) UWAGA: Funkcja klawisza "F4 - Sim2251 Assignment List" (lista przypisań SIM_2251) nie jest istotna dla działania chromatografu gazowego w normalnym trybie. W rozdziale tym zamieszczono informacje przydatne jedynie wtedy, gdy użytkownik tworzy instalację specjalną, umożliwiającą bezpośredni dostęp do rejestrów Modbus sterownika GC. Oprócz tego, proszę zwrócić uwagę na to, że funkcja "F4 - Sim2251 Assignment List" ma zastosowanie tylko w wypadku opcji przeznaczenia "Usage" ustawionej na SIM_2251 (protokół Daniel 2500 typu port podległy, bez skalowania liczb zmiennoprzecinkowych). Program MON zapewnia dwa różne protokoły typu Modbus: SIM_2251 i USER_MODBUS. Dla każdego z tych protokołów Modbus, w sterowniku Daniel Industries Model 2350 GC Controller, zarezerwowane s ą osobne rejestry Modbus. Zawartość wszystkich rejestrów SIM_2251 Modbus jest standardowa i pierwotnie zdefiniowana. Jednakże mogą występować takie sytuacje, w których system akwizycji danych używany do odpytywania (polling) rejestrów SIM_2251 Modbus, może spodziewać się danych w innej kolejności niż pierwotnie zdefiniowano w rejestrach Modbus sterownika Model 2350 GC Co ntroller. W takich właśnie sytuacjach przydatna jest funkcja "F4 - Sim2251 Assignment List". W rejestrach SIM_2251 Modbus wartości dla wielkości składników są przypisane w pierwotnie zdefiniowanej kolejności rejestrów. Jednakże można utworzyć indeks skrośny odwołań zewnętrznych (cross-index) tych pierwotnie zdefiniowanych przypisań. Aby utworzyć indeks skrośny listy przypisań SIM2251, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

Z poziomu ekranu "Serial Ports" (porty szeregowe) - patrz rysunek 5-65 - nacisnąć klawisz F4 ("F4 - Sim2251 Assignment List"). Wyświetli się okienko wyboru tabeli danych o składnikach (CTD) (patrz rysunek 5-73).

Rysunek 5-73. Okienko wyboru tabeli CDT, wyświetlane po naciśnięciu klawisza "F4 - Sim2251 Assignment List".

5-87


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(2)

Ustawić kursor na tabeli CDT o odpowiednim numerze i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się ekran "Assignment for CDT..." (Przypisanie dla tabeli CDT nr...) - patrz rysunek 5-74.

Rysunek 5-74. Indeks skrośny kolejności składników przypisanych do rejestrów SIM_2251 Modbus (3)

W każdym z pól ekranu "Assignment for CDT..." można za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybierać składnik z listy możliwych składników, który będzie przypisany poprzez indeks skrośny dla tego numeru rejestru. (a)

(4)

Proszę zwrócić uwagę na to, że przypisanie poprzez indeks skrośny może być wykonywane dla dowolnego z portów szeregowych sterownika; w ten sposób można wybrać te porty szeregowe, do których podłączony jest system lub systemy akwizycji danych.

Po zakończeniu definiowania przypisań w indeksie skrośnym, nacisnąć klawisz ESCAPE, by wyjść z ekranu i zachować wprowadzone zmiany.

5-88


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.15.8 Przypisywanie do rejestrów USER_MODBUS wyników dla opcjonalnych wartości ciśnienia Jak już wcześniej wspomniano w rozdziale 5.15.6, klawisz F3 ("F3 - Edit Register List") (edycja listy rejestrów) dostępny na ekranie "Serial Ports" z listą rejestrów, umożliwia przypisywanie wielkości z analizy chromatograficznej do różnych rejestrów USER_MODBUS. W tym celu, należy przesunąć kursor do kolumny "Variable" i nacisnąć klawisz F3, by wyświetlić okienko wyboru wielkości z analizy chromatograficznej. W okienku tym, pod koniec listy, dostępne są również dwie pozycje: opcjonalne ciśnienia podstawowe oraz wyniki po analizie uzyskane dla opcjonalnych wartości ciśnienia podstawowego (patrz rysunek 5-75): "Optional Base Pressure" (opcjonalne ciśnienie podstawowe) - W obliczeniach wykonywanych w ramach analizy chromatograficznej można użyć do trzech opcjonalnych wartości ciśnienia podstawowego. Wartości tych ciśnień wprowadza się na ekranie edycyjnym strumieni "Streams" w podmenu "Application", po naciśnięciu klawisza F3 ("F3 - Edit Optional Pressures"). (Szczegółowe informacje podano w rozdziale 5.8.1). "Results - Opt. Base Pressure" (wyniki dla opcjonalnych ciśnień podstawowych) - Dostępna jest grupa (12) wielkości wynikowych, na które ma wpływ wartość ciśnienia podstawowego (szczegółowe informacje zamieszczono dalej w tabeli 5-23).

Rysunek 5-75. Do rejestrów USER_MODBUS można przypisywać wielkości związane z opcjonalnymi ciśnieniami podstawowymi

5-89


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Aby przypisać do rejestrów USER_MODBUS opcjonalne ciśnienia podstawowe "Optional Base Pressures", postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

Sprawdzić jakie opcjonalne wartości ciśnienia podstawowego zostały wprowadzone (patrz rozdział 5.8). (a)

Wyświetlić ekran "Streams" (strumienie) z podmenu "Application".

(b)

Na ekranie edycyjnym strumieni "Streams", wybrać odpowiedni strumień i nacisnąć klawisz F3 edycji ciśnień opcjonalnych ("F3 - Edit Optional Pressures").

(c)

Zanotować numer strumienia i wartości ciśnień opcjonalnych. Ciśnienia są oznaczone "Option 1", "Option 2", itd. (patrz rozdział 5.8.1). Informacje te będą potrzebne do prawidłowego przypisania opcjonalnych ciśnień podstawowych "Optional Base Pressures" oraz wyników obliczeń dla opcjonalnych ciśnień podstawowych "Results - Opt. Base Pressure", do odpowiednich rejestrów USER_MODBUS.

(2)

Powrócić na ekran edycyjny "Serial Ports", a następnie wyświetlić ekran edycyjny "Serial Ports" z listą rejestrów, naciskając klawisz F3 ("F3 - Edit Register List") (edycja listy rejestrów).

(3)

Dla wybranego rejestru, po ustawieniu się w kolumnie "Variable" wyświetlić okienko wyboru wielkości, naciskając klawisz "F3 - Select Variable" i wybrać wielkość Optional Base Pressures (patrz rysunek 5-75).

(4)

Wyświetli się okienko pokazane poniżej na rysunku 5-76, w którym należy wpisać numer 1, 2, lub 3, oznaczający którą z wartości opcjonalnych ciśnienia podstawowego należy przypisać do bieżącego rejestru USER_MODBUS.

Rysunek 5-76. Wybrać jedną z 3 wartości opcjonalnego ciśnienia podstawowego, wpisując odpowiedni numer (5)

Po wpisaniu odpowiedniego numeru opcjonalnego ciśnienia podstawowego nacisnąć klawisz ESCAPE, a następnie wybrać w okienku odpowiedni numer strumienia.

(6)

Na koniec, wybrać w okienku wymaganą skalę.

5-90


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Aby przypisać do rejestrów USER_MODBUS wielkości wynikowe dla opcjonalnych ciśnień podstawowych "Results - Opt. Base Pressures", postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

Sprawdzić jakie opcjonalne wartości ciśnienia podstawowego zostały wprowadzone (patrz rozdział 5.8). (a)

Wyświetlić ekran "Streams" (strumienie) z podmenu "Application".

(b)

Na ekranie edycyjnym strumieni "Streams", wybrać odpowiedni strumień i nacisnąć klawisz F3 edycji ciśnień opcjonalnych ("F3 - Edit Optional Pressures").

(c)

Zanotować numer strumienia i wartości ciśnień opcjonalnych. Ciśnienia są oznaczone "Option 1", "Option 2", itd. (patrz rozdział 5.8.1). Informacje te będą potrzebne do prawidłowego przypisania opcjonalnych ciśnień podstawowych "Optional Base Pressures" oraz wyników obliczeń dla opcjonalnych ciśnień podstawowych "Results - Opt. Base Pressure", do odpowiednich rejestrów USER_MODBUS.

(2)

Powrócić na ekran edycyjny "Serial Ports", a następnie wyświetlić ekran edycyjny "Serial Ports" z listą rejestrów, naciskając klawisz F3 ("F3 - Edit Register List") (edycja listy rejestrów).

(3)

Dla wybranego rejestru, po ustawieniu się w kolumnie "Variable" wyświetlić okienko wyboru wielkości, naciskając klawisz "F3 - Select Variable" i wybrać wielkość Results - Opt. Base Pressures (patrz rysunek 5-75).

(4)

Wyświetli się okienko pokazane poniżej na rysunku 5-77, w którym należy wpisać numer od 1 do 36, oznaczający, którą z wielkości wynikowych dla opcjonalnych ciśnień podstawowych należy przypisać do bieżącego rejestru USER_MODBUS. (a)

Objaśnienie numerów wielkości (1-36) - patrz tabela 5-23 zamieszczona na następnej stronie.

(b)

Z tabeli tej można wybrać jedną z 12 wielkości wynikowych (w jednostkach amerykańskich lub metrycznych) dla jednego z 3 opcjonalnych wartości ciśnień - co oznacza, że w sumie jest 36 (3x12) możliwości.

(c)

Wielkość z analizy chromatograficznej określone w jednostkach metrycznych, będą dostępne jedynie wtedy, gdy jako podstawowy wybrano układ jednostek metrycznych - patrz opcja "Metric Base Conditions" na ekranie "System" z podmenu "Application" (rozdzia ł 5.1).

Rysunek 5-76. Wybrać jedną z 36 wartości dla jednej (z 12) wielkości wynikowych i jednego (z 3) opcjonalnych wartości ciśnienia podstawowego, wpisując odpowiedni numer (1-36).

5-91


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(5)

Po wpisaniu odpowiedniego numeru wielkości wynikowej dla opcjonalnego ciśnienia podstawowego, nacisnąć klawisz ESCAPE, a następnie wybrać w okienku odpowiedni numer strumienia.

(6)

Na koniec, wybrać w okienku wymaganą skalę.

Tabela 5-23. Dwanaście wielkości z analizy chromatograficznej, dla których dostępne są wartości wynikowe dla trzech opcjonalnych ciśnień podstawowych Wielkości z analizy chromatograficznej Jednostki amerykańskie

Opcjonalne ciśnienie podstawowe

Jednostki metryczne

1

2

3

Heating Value, Superior, MJ/m 3 (Dry)

1*

13

25

Heating Value, Superior, MJ/m 3 (Sat.)

2

14

26

Heating Value, Superior, MJ/m 3 (Act.)

3

15

27

Heating Value, Inferior, MJ/m 3 (Dry)

4

16

28

Heating Value, Inferior, MJ/m 3 (Sat.)

5

17

29

Heating Value, Inferior, MJ/m 3 (Act.)

6

18

30

Heating Value, Superior, kcal/m 3 (Dry)

7

19

31

Heating Value, Superior, kcal/m 3 (Sat.)

8

20

32

Heating Value, Superior, kcal/m 3 (Act.)

[Nazwa polska] Gross Heating Value, lub Btu (Dry) [Ciepło spalania gazu suchego] Gross Heating Value, lub Btu (Sat) [Ciepło spalania gazu wilgotnego] Gross Heating Value, lub Btu (Act.) [Ciepło spalania gazu rzeczywistego] Net Btu (Dry) [Wartość opałowa gazu suchego] Net Btu (Sat.) [Wartość opałowa gazu wilgotnego] Net Btu (Act.) [Wartość opałowa gazu rzeczywistego] Real Relative Density Gas [Rzeczywista gęstość względna gazu] Gallons/1000 SCF C2+ [Równoważna objętości cieczy w galonach na normalną stopę sześcienną, począwszy od węglowodorów C3] Gallons/1000 SCF C3+ Gallons/1000 SCF C4+ Gallons/1000 SCF C5+ Gallons/1000 SCF C6+

9

21

33

3

10

22

34

3

11

23

35

3

12

24

36

Heating Value, Inferior, kcal/m (Dry) Heating Value, Inferior, kcal/m (Sat.) Heating Value, Inferior, kcal/m (Act.)

* Numery od 1 do 36 oznaczają określoną wielkość wynikową dla określonego opcjonalnego ciśnienia podstawowego i służą do przypisywania wielkości "Results - Opt. Base Pressures" do rejestrów USER_MODBUS.

5-92


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 6 - PODMENU "REPORTS" (RAPORTY) Podmenu "Reports" służy do wyświetlania, drukowania i zachowywania uprzednio skonfigurowanych raportów chromatograficznych. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. Report Display (generowanie raportu)

GC Report Request (żądanie raportu z drukarki chromatografu) GC Printer Control (sterowanie drukarką chromatografu) MON Printer Control (sterowanie drukarką komputera) Archive Data (dane archiwalne)

Trends Data (Trendy)

Natychmiastowe wyświetlenie, wydrukowanie lub zachowanie w postaci pliku różnych uprzednio skonfigurowanych raportów z analizy chromatograficznej. Raporty drukowane są drukarce podłączonej do komputera. Dane do raportów mogą być danymi bieżącymi z pamięci sterownika lub danymi z poprzednio zachowanych plików. ........................................................................................... Patrz rozdział 6.1 Umożliwia natychmiastowe wydrukowanie raportu na drukarce podłączonej do sterownika chromatografu gazowego....... Patrz rozdział 6.2 Definiowanie harmonogramu automatycznego drukowania standardowych raportów z chromatografu gazowego (GC) na drukarce podłączonej do sterownika GC. .................................................................. Patrz rozdział 6.3 Definiowanie harmonogramu automatycznego drukowania standardowych raportów z chromatografu gazowego (GC) na drukarce podłączonej do komputera (PC).................................................................. Patrz rozdział 6.4 Natychmiastowe wyświetlenie, drukowanie lub zachowywanie w postaci pliku poszczególnych rekordów danych z analizy chromatograficznej lub kalibracji, które zostały zachowane w pamięci sterownika GC (pamięć sterownika może pomieścić około 1200 rekordów wyników z analiz i 400 rekordów z wyników kalibracji). ....................................... Patrz rozdział 6.5 Przeglądanie wykresów graficznych trendów wyznaczonych na podstawie wyników z analiz chromatograficznych. ........................... Patrz rozdział 6.6

6-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.1

"REPORT DISPLAY" (GENEROWANIE RAPORTU)

Opcja "Report Display" w podmenu raportów "Reports" umożliwia natychmiastowe wyświetlenie, wydrukowanie lub zachowanie na pliku różnych, uprzednio skonfigurowanych raportów generowanych na podstawie danych z analizy chromatograficznej. Dane do raportów mogą być danymi bieżącymi z pamięci sterownika lub danymi z poprzednio zachowanych plików. Po wybraniu opcji "Report Display" w podmenu "Reports", wyświetli się ekran "Report Display", jak pokazany na rysunku 6-1. Opis menu dostępnych na tym ekranie zamieszczono w tabeli 6-1.

Rysunek 6-1. Ekran "Report Display" (z podmenu "Reports") Tabela 6-1. Okienka wyboru dostępne na ekranie "Report Display" Reports

Lista zdefiniowanych raportów.

(raporty) Select Stream (wybieranie strumienia) Update (opcje aktualizacji)

Lista strumieni. Strumień bieżący "0 - Current" jest strumieniem ostatnia zanalizowanym (patrz rozdział 6.1.1) Lista opcji aktualizowania raportów: Anly (po każdej analizie), Cal (po każdej kalibracji), Fcal (po każdej kalibracji końcowej) lub None (bez aktualizacji)

6-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Zawartość raportów z analizy chromatograficznej zdefiniowana jest przez następujące elementy: (1) program aplikacyjny GC; oraz (2) ustawienia wprowadzone na ekranach "User Defined" (obliczenia definiowane przez użytkownika), "Calculations" (obliczenia standardowe), "Limit Alarms" (alarmy progowe) oraz "Streams" (strumienie). (Patrz rozdziały 5.4, 5.5, 5.6 i 5.8. Więcej szczegółowych informacji na temat tego, co określa treść raportów - patrz rozdział 6.1.3). Aby wyświetlić raport, postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

(2)

(3)

Rozpocząć od wyświetlenia ekranu "Report Display" po wybraniu opcji "Report Display" w podmenu "Reports". (a)

Ustawić kursor na wymaganym raporcie, posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół.

(b)

Wybrać ten raport naciskając klawisz ENTER. Wybrany raport zostanie oznaczony znakiem gwiazdki (*).

Kursor automatycznie przejdzie do okienka "Select Stream" wyboru strumienia. (a)

Ustawić kursor na wymaganym numerze strumienia, posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół.

(b)

Wybrać ten strumień naciskając klawisz ENTER. Wybrany strumień zostanie oznaczony znakiem gwiazdki (*).

Kursor automatycznie przejdzie do okienka "Update" wyboru opcji aktualizacji raportów. (W razie konieczności przesunąć kursor z powrotem do jednego z dwóch poprzednich okienek, naciskając klawisz TAB lub klawisze SHIFT + TAB). (a)

Ustawić kursor na wymaganej opcji aktualizacji, posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół.

(b)

Wybrać tę opcję naciskając klawisz ENTER. Wybrana opcja aktualizacji zostanie oznaczona znakiem gwiazdki (*).

6-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Nacisnąć klawisz F2 generowania raportu ("F2 - Display Report"). Wyświetli się pokazane poniżej okienko (patrz rysunek 6-2), pokazujące stopień zaawansowania procesu generowania raportu i przesłania go do komputera.

Rysunek 6-2. Odczekać przez czas potrzebny do wygenerowania raportu (5)

Obejrzeć raport wygenerowany zognie z ustawieniami w trzech okienkach dostępnych na ekranie "Report Display". (Patrz przykładowe wyniki raportu "Analysis" z analizy, pokazane na rysunku 6-3).

Rysunek 6-3. Przykładowe wyniki z raportu "Analysis" (analiza). Podczas przeglądania raportu, użytkownik może skorzystać z następujących funkcji klawiszy: ESC - Exit/Save or ALT X - Exit: Wyjście (ESC z zachowaniem zmian, lub Alt+X bez zachowania) z okienka wyświetlanego raportu i powrót na ekran "Report Display". PG UP or PG DOWN: Przewijanie stron tekstu raportu na ekranie.

6-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F2 - Print Report: Drukowanie tego raportu na drukarce podłączonej do komputera. F3 - Save to File: Zachowanie raportu na pliku. Wyświetli się okienko, umożliwiające określenie pod jaką nazwą i w jakim podkatalogu zachować plik raportu (domyślnym podkatalogiem jest \GC\SAVE). UWAGA: W wypadku zachowywania raportu na pliku, proszę pamiętać, że nazwa takiego pliku powinna mieć rozszerzenie *.RPT. W wypadku żądania wyświetlenia raportu z zachowanego pliku (klawisz "F3 - Display Report from File"), program MON rozpoznaje pliki raportów tylko z rozszerzeniem nazwy *.RPT Aby usunąć plik raportu (*.RPT), należy wyjść z programu MON, a następnie użyć odpowiednich poleceń systemu operacyjnego DOS (np. wyjść do systemu DOS i wpisać polecenie DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT)

6.1.1

Korzystanie z opcji "strumień bieżący" (0 - Current) w okienku "Select Stream"

Opcja "0 - Current" dostępna w okienku wyboru strumieni "Select Stream" na ekranie "Report Display", pozwala na automatyczne oglądanie wyników z analizy bieżącego strumienia, bezpośrednio po jej zakończeniu. Jeśli analiza bieżącego strumienia trwa, nie występuje czas oczekiwania na jej zakończenie, lecz wyświetlane są wyniki ostatniej z zakończonych analiz tego strumienia. Następnie, po zakończeniu bieżącej analizy strumienia, wyświetlane są jej wyniki. Dla przykładu, przyjmijmy następujące założenia i kolejność zdarzeń: (1)

Podłączony zespół GC obsługuje osiem strumieni.

(2)

Użytkownik wybrał na ekranie "Report Display" następujące kryteria: "Reports" = Analysis (analiza); "Select Stream" = 0 - Current; "Update" = Anly

(3)

Zgodnie z informacjami w wierszu A statusu, chromatogram gazowy aktualnie analizuje Stream 1 (strumień 1).

(4)

Użytkownik nacisnąć klawisz F2 w celu wyświetlenia raportu.

(5)

Program MON generuje i wyświetla raport z analizy strumienia Stream 8, czyli ostani z aktualnie zanalizowanych strumieni.

6-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(6)

Jak tylko zakończy się analiza strumienia Stream 1, program MON natychmiast odświeża zawartość ekranu i wyświetla aktualny raport dla strumienia 1 (Stream 1), ponieważ opcję aktualizacji "Update" ustawiono w punkcie (2) na aktualizację po każdej zakończonej analizie.

(7)

Po każdej kolejnej zakończonej analizie tego strumienia, program MON automatycznie aktualizuje ekran raportu zawierający dane wyniki z analizy tego strumienia.

(8)

Powyższa sekwencja jest powtarzana aż do chwili naciśnięcia klawisza ESCAPE lub klawiszy ALT + X.

6.1.2

Klawisz F2 - wyświetlanie raportu zachowanego na pliku

Aby wyświetlić raport, który został zachowany na pliku, należy nacisnąć klawisz F3. Wyświetli się okienko wyboru pliku raportu "Select Report File" (patrz rysunek 6-4).

Rysunek 6-4. Nacisnąć klawisz F3, by wyświetlić okienko wyboru pliku raportu Wpisać nazwę pliku w polu "File Name:" lub - posługując się klawiszami ze strzałkami i klawiszem TAB wybrać plik z listy, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, by wyświetlić zawartość tego pliku.

6-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.1.3

Opis zawartości przykładowych raportów

W rozdziale tym pokazano następujące przykładowe raporty: "Analysis" (analiza), "Raw Data" (dane pierwotne), "Calibration" (kalibracja) i "24 Hour Avg." (średnie dobowe). po każdym przykładowym raporcie zamieszczono tabelę opisującą zawartość raportu oraz wpływ opcji wybranych na innych ekranach programu MON na zawartość raportu. Raport "Analysis" (Analiza)

6-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 6-2. Opis zawartości raportu "Analysis" (analiza) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

Analysis (Analiza)

Date-Time (Data i godzina)

Standardowy program aplikacyjny GC

Analysis Time (Czas trwania analizy)

Tabela zdarzeń czasowych TEV:

Patrz rozdział: 5.3

[A]pplication, [T]imed Events Cycle Time (Czas trwania cyklu)

Tabela zdarzeń czasowych TEV:

5.3

[A]pplication, [T]imed Events Stream (Strumień)

Wyświetlanie raportu, wybór strumienia:

6.1

[R]eports, [R]eport Display Nazwa strumienia:

5.8

[A]pplication, [S]treams Mode (Tryb)

Standardowy program aplikacyjny GC

-

Cycle Start Time (Godzina uruchomienia cyklu)

Standardowy program aplikacyjny GC

-

Analyzer (Analizator)

System, nazwa analizatora:

5.1

[A]pplication, S[y]stem Strm Seq (Sekwencja strumieni)

System, sekwencja strumieni:

5.1

[A]pplication, S[y]stem Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..."

Zmienne użytkownika, łańcuchy tekstowe:

Component Name (Nazwa składnika)

Tabela CDT danych o składnikach:

5.4

[A]pplication, User De[f]ined, Te[x]t Strings 5.2

[A]pplication, [C]omponent Data (Wyniki analizy chromatograficznej, wielkości standardowe)

Obliczenia standardowe:

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations. [C]ontrol Obliczenia definiowane przez użytkownika:

User defined Calculations (Wyniki analizy chromatograficznej, wielkości definiowane przez) użytkownika

[A]pplication, Calc[u]lations. [U]ser Defined

Alarms (alarmy)

Alarmy progowe:

Base Pressures (Dodatkowe ciśnienia podstawowe)

Opcja "Ściśliwość" (obliczenia dla różnych ciśnień):

5.5.7

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms 5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations. [C]ontrol Strumienie, ciśnienia opcjonalne:

5.8.1

[A]pplication, [S]treams, [F3]

6-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Raport "Analysis Raw Data" (Dane pierwotne analizy)

Tabela 6-3. Opis zawartości raportu "Raw Data" (dane pierwotne) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

Raw Data (Dane pierwotne)

Date-Time (Data i godzina)

Patrz rozdział:

Tak samo jak dla raportu "Analysis" (tabela 6-2)

Analysis Time (Czas trwania analizy) Cycle Time (Czas trwania cyklu) Stream (Strumień) Mode (Tryb) Cycle Start Time (Godzina uruchomienia cyklu) Analyzer (Analizator) Strm Seq (Sekwencja strumieni) Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..." Retention Time (czas retencji) Peak Area (Pole powierzchni piku)

Standardowy program aplikacyjny GC, dane pierwotne analizy

-

Peak Height (Wysokość piku) Det (Detektor) Integration Start/End (Początek/koniec całkowania) Peak Width Half Height (Szerokość piku w połowie wysokości) Mthd (metoda)

Standardowy program aplikacyjny GC, metoda wyznaczania piku (nie podlega edycji)

8.1

6-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Raport "Calibration" (Kalibracja)

Tabela 6-4. Opis zawartości raportu "Calibration" (Kalibracja) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

Calibration

Date-Time (Data i godzina)

(Kalibracja)

Analysis Time (Czas trwania analizy)

(Strumienie użyte do analizy będą miały 0s w kolumnach danych pierwotnych patrz ekran "Streams", kolumna "Use", rozdz. 5.8)

Cycle Time (Czas trwania cyklu)

Patrz rozdział:

Tak samo jak dla raportu "Analysis" (tabela 6-2)

Stream (Strumień) Mode (Tryb) Cycle Start Time (Godzina uruchomienia cyklu) Analyzer (Analizator) Strm Seq (Sekwencja strumieni) Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..." Component Name (Nazwa składnika)

Tabela CDT danych o składnikach:

Cal. Conc. (Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym)

[A]pplication, [C]omponent Data

Raw Data (Dane pierwotne)

Dane o składnikach, inne parametry, metoda aktualizacji czasu retencji:

New RF (Nowy współczynnik odpowiedzi) RF %DEV (Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi)

5.2

5.2.2

[A]pplication, [C]omponent Data, [F3] - Other Parameters

New RT (Nowy czas retencji) RT %DEV (Odchylenie procentowe czasu retencji) Alarms (Alarmy)

Alarmy progowe:

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

6-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Raport "Final Calibration" (Kalibracja ostateczna)

Tabela 6-5. Opis zawartości raportu "Final Calibration" (Kalibracja ostateczna) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

Final Calibration (Kalibracja ostateczna) Uwaga: Wielkości oznaczone gwiazdką (*) zostały zakutalizowane podczas kalibracji

Date-Time (Data i godzina)

Patrz rozdział:

Tak samo jak dla raportu "Analysis" (tabela 6-2)

Analysis Time (Czas trwania analizy) Cycle Time (Czas trwania cyklu) Stream (Strumień) Mode (Tryb) Cycle Start Time (Godzina uruchomienia cyklu) Analyzer (Analizator) Strm Seq (Sekwencja strumieni) Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..." Component Name (Nazwa składnika)

Tabela CDT danych o składnikach:

Cal. Conc. (Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym)

[A]pplication, [C]omponent Data

Old RF (Stary współczynnik odpowiedzi)

Standardowy program aplikacyjny GC; wyniki kalibracji ostatecznej oraz jak zmieniły się wartości RF i RT:

New RF (Nowy współczynnik odpowiedzi) RF %DEV (Odchylenie procentowe współczynnika odpowiedzi)

5.2

5.2.2

[A]pplication, [C]omponent Data, [F3] - Other Parameters

Old RT (Stary czas retencji) New RT (Nowy czas retencji) RT %DEV (Odchylenie procentowe czasu retencji) Alarms (Alarmy)

Alarmy progowe:

5.6

[A]pplication, [L]imit alarms

6-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Raport "24 Hour Averages" (Średnie dobowe)

Tabela 6-6. Opis zawartości raportu "24 Hour Averages" (Średnie dobowe) Typ raportu

Zawartość raportu

Definicja zawartości: [K]lawisze w menu głównym

24 Hour Averages (Średnie dobowe)

Date-Time (Data i godzina)

Patrz rozdział:

Tak samo jak dla raportu "Analysis" (tabela 6-2)

Analyzer (Analizator) Opcjonalny nagłówek raportu, jak np. "Company: Daniel Industries..." (Numer pozycji)

Obliczenia, wartości uśredniane:

(Wielkość wynikowa)

[A]pplication, Calc[u]lations, [A]verages

5.5.2

Stream (Strumień) Component (Składnik) Current 1, 2, 3 (Wartości bieżące 1, 2, 3)

Standardowy program aplikacyjny GC; wyniki trwającego lub zakończonego uśredniania

-

Average (Wartość średnia) Minimum (Wartość minimalna) Maximum (Wartość maksymalna) Samples (Liczba próbek)

6-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.2

"GC REPORT REQUEST" (ŻĄDANIE RAPORTU Z DRUKARKI CHROMATOGRAFU)

Opcja "GC Report Request" dostępna w podmenu raportów "Reports", umożliwia natychmiastowe wydrukowanie raportu na drukarce podłączonej do sterownika chromatografu gazowego. Można drukować wszystkie z typów raportów dostępnych na ekranie "Report display" (patrz rozdział 6.1), plus jeden raport dodatkowy z konfiguracji chromatografu gazowego "GC Config Report". Raporty dostępne na ekranie "GC Report Request" pokazano na rysunku 6-5.

Rysunek 6-5. Wybrać na ekranie "GC Report Request" raport, który ma zostać wydrukowany na drukarce sterownika GC Aby wydrukować raport na drukarce podłączonej do zespołu chromatografu gazowego, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

Na ekranie "GC Report Request" ustawić kursor na nazwie wymaganego (typu) raportu, posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół, albo wpisać odpowiedni numer raportu.

(2)

Nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko wyboru strumienia "Select Stream" (dotyczy wszystkich raportów z wyjątkiem "GC config Report").

6-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół ustawić kursor na wymaganym numerze strumienia i nacisnąć klawisz ENTER.

(4)

Nacisnąć klawisz ESCAPE i potwierdzić zachowanie zmian ("Write Changes?") wybierając opcję <YES>.

Potwierdzenie operacji w punkcie (4) powoduje, że raport zostaje umieszczony w kolejce wydruku chromatografu gazowego. Raport zostanie wydrukowany, jak tylko dostępna będzie drukarka podłączona do sterownika GC. Z wyjątkiem raportu z konfiguracji chromatografu gazowego "GC Config Report", zawartość tych raportów jest identyczna, jak w wypadku raportów drukowanych na drukarce komputera (z użyciem opcji "Report Display" lub "MON Printer Control" w podmenu "Reports" - patrz rozdział 6.1).

6.2.1

"GC Config Report" (raport z konfiguracji chromatografu)

Raport "GC Config Report" stanowi okrojoną wersje pełnego raportu z konfiguracji "PC Config Report" (patrz rozdział 4.4). Raport "GC Config Report" zawiera następujące informacje: Bieżące alarmy.

Tabele zdarzeń czasowych (TEV).

Strumienie. Obliczenia standardowe (Control).

Ustawienie portów szeregowych (po stronie sterownika).

Tabele danych o składnikach (CDT).

Wyjścia analogowe.

Aby wydrukować raport "GC config Report" na drukarce zespołu chromatografu, należy postępować analogicznie, jak opisano w wypadku żądania drukowania innych raportów wybranych na ekranie "GC Report Request", z wyjątkiem tego, że nie wybiera się numeru strumienia (jak w punkcie (3) powyżej).

6-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.3

"GC PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ CHROMATOGRAFU)

Opcja "GC Printer Control" dostępna w podmenu raportów "Reports", umożliwia definiowanie harmonogramu automatycznego drukowania standardowych raportów z chromatografu gazowego (GC) na drukarce podłączonej do sterownika GC (przykładowe wydruki raportów zamieszczone są w rozdziale 6.1). Na rysunku 6-6 pokazano ekran "GC Printer Control", na którym ustala się harmonogram automatycznego drukowania raportów.

Rysunek 6-6. Ekran "GC Printer Control" - definiowanie harmonogram automatycznego drukowania raportów na drukarce podłączonej do sterownika GC Na ekranie "GC Printer Control", kursor można przesunąć do wymaganego pola naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół i lewo/prawo, klawisz TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. W kolumnach "Streams" (strumienie) można włączać (Y) lub wyłączać (N) opcję drukowania raportu dla poszczególnych numerów strumieni. Opcje należy przełączać naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR). W kolumnach "Print After" (drukuj po) ustawia się harmonogram drukowania. Znaczenie tych kolumn opisano w tabeli 6-7.

6-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 6-7. Znaczenie kolumn "Print After" na ekranie "GC Printer Control" A Po analizie C Po kalibracji F Po kalibracji ostatecznej Timed Codziennie o określonej godzinie Hr Co określoną liczbę godzin Avg Według okresu uśredniania

Ustawienie Y oznacza drukowanie raportu po każdej analizie (odnosi się tylko do strumieni, dla których w kolumnie Streams ustawiono opcje Y). Ustawienie Y oznacza drukowanie raportu po każdej kalibracji (odnosi się tylko do strumieni, dla których w kolumnie Streams ustawiono opcje Y). Ustawienie Y oznacza drukowanie raportu po każdej kalibracji ostatecznej (odnosi się tylko do strumieni, dla których w kolumnie Streams ustawiono opcje Y). Ustawienie wartości innej niż godzina 00:00 oznacza, że raport będzie drukowany co 24 godziny o ustawionej godzinie (odnosi się tylko do strumieni, dla których w kolumnie Streams ustawiono opcje Y). Patrz uwaga poniżej. Okres w godzinach co jaki będzie drukowany raport (odnosi się tylko do strumieni, dla których w kolumnie Streams ustawiono opcje Y). Patrz uwaga poniżej. Umożliwia drukowanie raportu wtedy, kiedy zakończy się proces uśrednianie. Naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) można ustawić jedna z następujących opcji: No

opcja wyłączona

Wk

uśrednianie co tydzień

Hr

uśrednianie co godzinę

Mn

uśrednianie co miesiąc

24

uśrednianie co 24 godziny

Vr

uśrednianie zgodnie z definicją użytkownika

UWAGA: Opcja "Timed" (codziennie o określonej godzinie) ma priorytet nad opcją "Hr" (co określoną liczbę godzin). Z tego względu, jeśli raporty mają nie być drukowane zgodnie z kryterium "Timed", lecz zgodnie z kryterium "Hr", należy ustawić w kolumnie "Timed" wartość 00:00, a w kolumnie "Hr" wymagany okres drukowania raportów. Z wyjątkiem kryterium "Timed", nie występują żadne inne priorytety drukowania raportów. Przykładowo, można ustawić drukowanie raportów zarówno po każdej analizie, ustawiając Y w kolumnie A, jak i co określoną liczbę godzin podaną w kolumnie "Hr". - Patrz dodatkowe uwagi na następnej stronie -

6-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Niektóre obszerne raporty wymagają długiego czasu drukowania, a co za tym idzie, mogą 'anulować' drukowanie zwykłych, często drukowanych raportów. Przykładowo, jeśli podczas trwania drukowania długiego raportu ze średnich godzinowych "Hourly Average" nadejdzie czas na wydrukowanie raportu "Analysis" (analiza), to raport "Analysis" nie zostanie wydrukowany.

6.3.1

Dodatkowe opcje sterowania drukarką chromatografu

Na ekranie "GC Printer Control" dostępne są następujące, dodatkowe opcje drukowania: Formfeed: Aby oddzielić wydruki poszczególnych raportów przez drukowanie od nowej strony lub stron ą pustą, ustawić w polu "Formfeed" opcję Y. Alarm Logging, Event Logging: Aby włączyć drukowanie w czasie rzeczywistym występujących alarmów i zdarzeń, należy ustawić w polu "Alarm Logging" (drukowanie alarmów) i "Event Logging" (drukowanie zdarzeń) opcję ON.

6-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.4

"MON PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ KOMPUTERA)

Opcja "MON Printer Control" dostępna w podmenu raportów "Reports", umożliwia definiowanie harmonogramu automatycznego drukowania standardowych raportów z chromatografu gazowego (GC) na drukarce podłączonej do komputera PC (a nie na drukarce podłączonej do sterownika GC). Na ekranie "MON Printer Control" dostępne są te same funkcje i opcje co na ekranie "GC Printer Control" (patrz rozdział 6.3), z wyjątkiem drukowania bieżących alarmów i zdarzeń ("Alarm Logging" i "Events Logging").

6-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.5

"ARCHIVE DATA" (DANE ARCHIWALNE)

Opcja "Archive Data" dostępna w podmenu raportów "Reports", umożliwia natychmiastowe wyświetlanie, drukowanie lub zachowywanie na pliku raportów lub poszczególnych rekordów danych z analizy chromatograficznej lub kalibracji, które zostały zachowane w pamięci sterownika GC (opcja "View Data" patrz rysunek 6-7). Można również wykasować rekordy danych z pamięci sterownika GC (opcja "Reset", patrz rysunek 6-7). W standardowym programie aplikacyjnym przewidziana jest pami ęć o wielkości wystarczającej do zachowania 1200 rekordów wyników z analiz i 400 rekordów z wyników kalibracji.

Rysunek 6-7. Wybrać opcję oglądania ("View Data") lub kasowania ("Reset") danych archiwalnych Jeśli wybrana zostanie opcja "View Data" oglądania danych archiwalnych, wyświeli się ekran wyboru rekordów danych archiwalnych "Pick Archive Record".

Rysunek 6-8. Po wybraniu opcji "View Data", wybrać rekord danych na ekranie "Pick Archive Record".

6-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie wyboru rekordów danych archiwalnych "Pick Archive Record", list ę rekordów można przewijać o 20 rekordów za jednym razem, naciskając klawisz PAGE UP (w górę) lub PG DOWN (w dół). Po ustawieniu kursora na wymaganym rekordzie, wybrać go naciskając klawisz ENTER. Wyświetli się wtedy ekran wyświetlający zawartość tego rekordu - patrz rysunek 6-9.

Rysunek 6-9. Przykład rekordu danych archiwalnych Na ekranie wyświetlającym zawartość rekordu danych archiwalnych dostępne są następujące, dodatkowe funkcje: F2 - Print: Drukowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na drukarce podłączonej do komputera. F3 - Save to File: Zachowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. F4 - ASCII Dump: Zachowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na pliku z rozszerzeniem nazwy *.TXT, w formacie tekstowym ASCII z wartościami oddzielonymi przecinkami (format odpowiedni do importowania tych danych do innych programów). (patrz uwagi na następnej stronie)

6-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Obie funkcje: "F3 - Save to File" i "F4 - ASCII Dump" zachowują rekord danych na pliku tekstowym ASCII. Jednakże program MON może wyświetlać jedynie pliki z rozszerzeniem nazwy *.RPT (skrót od "raport"). Aby zachować rekord danych na pliku tekstowym ASCII ograniczonym przecinkami (tzn. z przecinkiem jako separatorem pól), należy nacisnąć klawisz "F4 - ASCII Dump". Pliki w takim formacie dają się łatwo importować jako dane do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych. Aby usunąć plik (*.RPT), należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

6.5.1

"Reset" - kasowanie rekordów archiwalnych z pamięci sterownika GC

W podmenu raportów "Reports" w okienku "Archive Data" dostępna jest również druga opcja - "Reset" która umożliwia wykasowanie wszystkich istniejących rekordów danych archiwalnych z pamięci sterownika chromatografu gazowego. Nowe rekordy danych będą zapamiętywane sukcesywnie w miarą wykonywania kolejnych analiz.

6-21


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.6

"TRENDS DATA" (TRENDY)

Opcja "Trends Data" w podmenu raportów "Reports" umożliwia przeglądanie, drukowanie lub zachowywania na pliku graficznych wykresów trendów na podstawie zebranych wyników z analizy chromatograficznej. UWAGA: Sporządzanie wykresu trendu przerywa normalny proces zapamiętywania w pamięci sterownika GC wyników z automatycznej sekwencji analizy. W konsekwencji, jeśli sporządzenie wykresu trendu wymaga stosunkowo długiego czasu, może dojść do utraty kilku rekordów danych z trwającej analizy. (PRZYKŁADOWO: Sporządzenie wykresu trendu obliczanego na podstawie maksimum 1200 archiwalnych rekordów danych z analizy, może zając do 8 minut. Wszelkie wyniki analiz uzyskane w ciągu tych 8 minut nie zostaną zarchiwowane i będą wyłączone z bieżącego uśredniania). Po wybraniu opcji "Trends Data" w podmenu "Reports", wyświetli się okienko wyboru wielkości z analizy chromatograficznej (patrz rysunek 6-10).

Rysunek 6-10. Okienko wyboru wielkości z analizy chromatograficznej, do sporządzenia wykresu trendu "Trends Data" zmian wartości tej wielkości.

6-22


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Następnie wyświetli się okienko wyboru numeru strumienia. Wybrać odpowiedni numer strumienia. Jeśli wybrana wielkość z analizy chromatograficznej jest wielkością odnoszącą się do określonego składnika (np. wielkości "Gallons/1000 SCF", "Liquid Volume Percent", lub "Mole Percent"), to wyświetli się następne okienko służące do wyboru składnika. Wybrać odpowiedni składnik. Na koniec wyświetla się pełnoekranowy wykres graficzny trendu "Trend Data". Przykładowy wykres pokazany na rysunku 6-11, został sporządzony po wybraniu następujących opcji: (1) procent molowy (Mole percent), (2) strumień nr 1, (3) n-butan.

Rysunek 6-11. Wykres trendu "Trend Data" (podmenu "Reports") dla procentowego udziału molowego n-butanu w strumieniu nr 1. Na ekranie wykresu trendu "Trend Data" dostępne są następujące funkcje klawiszy: F7: Print - Nacisnąć klawisz F7, by wydrukować wyświetlany wykres trendu na drukarce podłączonej do komputera. Drukowana jest tylko część graficzna przebiegu wartości, bez tabeli "DATA" tych wartości. F8: PrScrn - Nacisnąć klawisz F8, by wydrukować wierną kopię ekranu wykresu trendu na drukarce podłączonej do komputera. Można również drukować powiększone fragmenty wykresu (powiększanie wykonuje się korzystając z klawisza "F3 - Scale"). Tabela wartości "DATA" nie jest drukowana.

6-23


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F9: Display - Nacisnąć klawisz F9, by zmienić opcję wyświetlania krzywej przebiegu wykresu linią ciągłą (standardowo) na kropkowaną i odwrotnie. (Patrz też przykładowy wykres na rysunku 8-10). F10: Archive - Nacisnąć klawisz F10, by wyświetlić jeden archiwalny rekord wyników analizy dotyczący określonego punktu przebiegu (patrz położenie kursora w formie krzyżyka na wykresie trendu). (UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli w pamięci sterownika nie jest aktualnie dostępny wymagany rekord danych archiwalnych, ani gdy wykres trendu jest oglądany w trybie offline na podstawie danych z pliku). SH-F10: ASCII - Nacisnąć klawisze SHIFT + F4, by zachować tabelę "DATA" danych trendu na pliku tekstowym ASCII z rozszerzeniem nazwy *.TXT i wartościami oddzielonymi przecinkami (format odpowiedni do importowania tych danych do innych programów). Format pliku: wartość,data,czas.

6-24


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 7 - PODMENU "LOGS" (DZIENNIKI) Podmenu "Logs" służy do obsługi list (dzienników) odnoszących się do konserwacji, eksploatacji i działania zespołu chromatografu gazowego. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. Maintenance Log (dziennik konserwacji) Parameter List (lista parametrów)

Przeglądanie lub redagowanie listy czynności związanych z obsługą konserwacyjną zespołu GC. .............................................. Patrz rozdział 7.1 Obsługa listy zawierającej wykaz elementów sprzętowych stanowiących wyposażenie zespołu GC, numery seryjne, ustawienia, natężenia przepływu, parametry kolumn chromatograficznych, itd. . Patrz rozdział 7.2

(dziennik alarmów)

Przeglądanie statusu i historii wszystkich zarejestrowanych stanów alarmowych zespołu GC. Dziennik alarmów zawiera informacje o tym alarm jest aktywny, czy został przyjęty (potwierdzony) przez operatora lub usunięto jego przyczynę. ................................................... Patrz rozdział 7.3

Unack'd Alarms

Lista alarmów nie potwierdzonych (nie przyj ętych) przez operatora. ........................................................................................... Patrz rozdział 7.4

Alarm Log

(lista alarmów nie potwierdzonych) Active Alarms

Lista stanów alarmowych bieżących lub aktywnych......... Patrz rozdział 7.5

(lista alarmów aktywnych) Event Log (dziennik zdarzeń)

Przeglądanie historii automatycznie zarejestrowanych zmian wprowadzonych do programu aplikacyjnego GC, poleceń wydanych z podmenu "Control" lub z podmenu "Application". ........... Patrz rozdział 7.6

7-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.1

"MAINTENANCE LOG" (DZIENNIK KONSERWACJI)

Opcja "Maintenance Log" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia przeglądanie i redagowanie listy czynności związanych z obsługą konserwacyjną zespołu GC. Przykładowy ekran "Maintenance Log" pokazano na rysunku 7-1.

Rysunek 7-1. Przykładowy ekran "Maintenance Log" Każde wejście na ekran dziennika konserwacji "Maintenance Log" jest automatycznie oznaczane bie żącą datą i godziną. Cały dziennik konserwacji jest zachowany w pamięci sterownika zespołu chromatografu gazowego. Łącznie, jego objętość ograniczona jest do 1100 znaków. Podczas wprowadzania nowych informacji do dziennika konserwacji, w razie konieczności usuwane są najstarsze. Pusty dziennik konserwacji zawiera tylko jedną informację tekstową: "Log is Emtpy" (dziennik jest pusty). Aby wprowadzić nowe informacje, należy nacisnąć klawisz F2. Wyświetli się wtedy okienko "Text for new entry", w którym można wpisać tekst informacji (patrz rysunek 7-2).

Rysunek 7-2. Aby wprowadzić nowa pozycję do dziennika konserwacji, należy nacisnąć klawisz F2

7-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Po zakończeniu wpisywania tekstu nacisnąć klawisz ENTER. Wprowadzony tekst zastąpi tekst "Log is Empty" (dziennik jest pusty). Jeśli dziennik konserwacji "Maintenance Log" nie jest pusty, nowy tekst zostanie dodany za ostatnia pozycją w dzienniku. Aby przeprowadzić edycję istniejącej pozycji w dzienniku, należy nacisnąć klawisz F3. Aby usunąć istniejącą pozycję w dzienniku, należy nacisnąć klawisz F4. Pozycję do edycji lub usunięcia z dziennika wybiera się przez wpisanie w okienku numeru rekordu tej pozycji i naciśnięcie klawisza ENTER (patrz rysunek 7-3).

Rysunek 7-3. Po naciśnięciu F3 (edycja) lub F4 (usuwanie) należy wybrać numer rekordu pozycji w dzienniku. Podczas edycji istniejącej pozycji jej tekst wyświetla się w okienku "Changes to entry" (modyfikowanie tekstu pozycji) (patrz rysunek 7-4). Zmieniony tekst nie może składać się z większej liczby znaków niż tekst oryginalny. Po zakończeniu edycji nacisnąć klawisz ENTER; okienko zniknie i zmieniony tekst zastąpi poprzedni tekst w dzienniku.

Rysunek 7.4. Zmieniony tekst może zawierać co najwyżej tyle znaków ile tekst pierwotny

7-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie dziennika "Maintenance Log" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F2 - Print: Drukowanie zawartości dziennika konserwacji na drukarce podłączonej do komputera. F3 - Save to File: Zachowanie zawartości zawartości dziennika konserwacji na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych)

LGUA9501.RPT

Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.2

"PARAMETER LIST" (LISTA PARAMETRÓW)

Opcja "Parameter List" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia oglądanie, drukowanie, zachowywanie i wczytywanie szczegółowej listy zawierającej wykaz elementów wyposażenia sprzętowego zespołu GC i odpowiednich parametrów związanych. Lista parametrów jest oczywiście zależna od wyposażenia. Dla przykładu, poniżej zamieszczono listę pól dla standardowej aplikacji sterownika chromatografu gazowego Daniel Industries Model 2350 GC Controller: Operational Parameters (parametry eksploatacyjne) SO#: (numer wersji oprogramowania) PN#: (numer części) Purchaser: (nabywca) Location: (miejsce zainstalowania) Order: (zamówienie) Data: (data) Model #: (numer modelu) Control Serial #: (numer seryjny sterownika) Analyzer Serial #: (numer seryjny analizatora) Application Engineer: (inżynier ds. zastosowań) Date: (data) Approved by: (zatwierdził) Date: (data) Customer Approved by: (zatwierdził ze strony klienta) Date: (data) Drawings (rysunki techniczne) Analyzer Flow: (schemat przepływu przez analizator) Sample Conditioning System: (układ kondycjonowania próbki) Interconnecting Wiring: (okablowanie sprzęgające) Outline and Dimensional: (gabaryty i wymiary) System Wiring: (okablowanie systemowe) Other: (inne) Analysis Parameters (parametry analizy) Settings (nastawy) Analysis Temperature (°C): (temperatura analizy [°C]) Carrier gas: (gaz nośny) Carrier gas pressure (PSIG): (nadciśnienie gazu nośnego [psi]) Valve Actuating Gas: (gaz roboczy uruchamiający zawory) Valve Actuating Gas Pressure (PSIG): (nadciśnienie gazu roboczego uruchamiającego zawory) Flows in (cc/min): (natężenia przepływu w [cm3/min]) Measure Vent 1: (otwór pomiarowy 1) Measure Vent 2: (otwór pomiarowy 2) Sample Vent 1: (otwór próbki 1) Sample Vent 2: (otwór próbki 2) Backflush Vent 1: (otwór wymywania zwrotnego 1) Backflush Vent 2: (otwór wymywania zwrotnego 2) Heart cut Vent: (otwór rdzeniowy) Sample Loop 1 (pętla próbki 1) Volume (UL): (objętość µl) Length (in): (długość w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) Detector (detektor) Resistance at 25°C (rezystancja w temperaturze 25°C) Valve Part Numbers (zawory, numery części) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Sample System Parameters (parametry układu dozowania próbki) Sample Valve 1 Flow Rate (cc/min): (natężenie przepływu przez zawór 1 w [cm3/min]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample 1 Pressure (PSIG): (nadciśnienie próbki 1 w [psi]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample Valve 2 Flow Rate (cc/min): (natężenie przepływu przez zawór 2 w [cm3/min]) Adjust by: (nastawne w zakresie) Sample 2 Pressure (PSIG): (nadciśnienie próbki 2 w [psi]) Adjust by: (nastawne w zakresie)

7-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO SCS Oven Temperature (°C): (temperatura pieca układu kondycjonowania próbki) Adjust by: (nastawne w zakresie) Solenoid Purge Flow (cc/min/stream): (natężenie przepływu oczyszczającego przez zawór elektromagnetyczny w [cm3/min/strumień) Adjust by: (nastawne w zakresie) Columns (kolumny) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja) Number: (numer) OD (in): (średnica zewnętrzna w calach) ID (in): (średnica wewnętrzna w calach) Length (in): (długość w calach) Support: (nośnik) Mesh: (sito) Phase: (faza) Connected: (podłączona do) Function: (funkcja)

7-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie listy parametrów "Parameter List" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F2 - Print: Drukowanie zawartości listy parametrów na drukarce podłączonej do komputera. F3 - Save to File: Zachowanie zawartości listy parametrów na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. F4 - Read from File: Przeglądanie zawartości listy parametrów wczytanej z uprzednio zachowanego pliku. Funkcja ta może być przydatna do ładowania skrośnego listy parametrów z komputera do zespołu chromatografu gazowego. Po zakończeniu przeglądania listy parametrów wczytanej z pliku, nacisnąć klawisz ESCAPE; wyświetli się wtedy pytanie, czy zachować zmiany (Write changes?"). jeśli wybierze się opcję <Yes>, plik zostanie załadowany do aktualnie podłączonego sterownika zespołu GC. UWAGA: Program MON, zachowując listę parametrów na pliku, automatycznie nadaje rozszerzenie nazwy pliku *.PAR (inaczej niż w wypadku plików dzienników i innych list, które mają rozszerzenie nazwy *.RPT). Aby usunąć plik *.PAR należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.PAR).

7-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.3

"ALARM LOG" (DZIENNIK ALARMÓW)

Opcja "Alarm Log" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia przeglądanie listy ostatnich 50 alarmów odczytanych z zespołu GC. Kolejność alarmów jest chronologiczna: najnowszy występuje na początku listy, a najpóźniejszy na końcu (dojście do końca listy może wymagać jej przewinięcia). Przykładowy ekran dziennika "Alarm Log" pokazano na rysunku 7-5, natomiast na rysunku 7-6 pokazano ekran pomocy kontekstowej programu MON, na którym opisano poszczególne elementy na ekranie "Alarm Log".

Rysunek 7-5. Przykładowy ekran "Alarm Log"

Rysunek 7-6. Ekran pomocy kontekstowej programu MON, na którym opisano poszczególne elementy na ekranie "Alarm Log".

7-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie dziennika "Alarm Log" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F2 - ACK Alarm: Potwierdzanie (przyjmowanie) alarmu (usuwanie znacznika "U" alarmu) wyró żnionego położeniem kursora. F3 - ACK All: Potwierdzanie (przyjmowanie) wszystkich nie potwierdzonych alarmów wyszczególniony ch w dzienniku alarmów (usuwanie znaczników "U" alarmów). F4 - Print: Drukowanie zawartości dziennika alarmów na drukarce podłączonej do komputera. F5 - Save to File: Zachowanie zawartości dziennika alarmów na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych) LGUA9501.RPT Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z poleceń DOS usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7.3.1 SET

Atrybuty alarmów w dzienniku alarmów "Alarm Log" Pierwsze wystąpienie alarmu jest oznaczane w dzienniku alarmów słowem "SET". Nowe wystąpienie tego alarmu będzie również oznaczone, w kolumnie pierwszej od lewej, znakiem "U" (alarm nie potwierdzony) do czasu potwierdzenia przyjęcia alarmu przez użytkownika.

7-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CLEAR

Gdy stan alarmowy zniknie, dziennik alarmów zostanie zaktualizowany przez identyczny w opisie alarm (z wyjątkiem innej daty i godziny) oznaczony słowem "CLEAR". Alarm ze znacznikiem "CLEAR" pojawi się na liście alarmów powyżej alarmu ze znacznikiem "SET", gdyż wystąpił w późniejszym czasie. (na początku listy znajdują się zawsze pozycje najnowsze). Kolejność chronologiczna na liście dziennika alarmów jest nadrzędna. W związku z tym, między znacznikami "SET" i "CLEAR" danego alarmu mogą występować inne, nie związane z nim alarmy. Alarmy, które nie mają na liście obu znaczników "SET" i "CLEAR", są alarmami aktywnymi i będą również wyszczególnione na liście alarmów aktywnych "Active Alarms" (patrz rozdział 7.5).

U

Alarmy nie potwierdzone przez użytkownika są zaznaczone w pierwszej kolumnie od lewej znacznikiem "U". Będą również wyszczególnione na liście alarmów nie potwierdzonych "Unack'd Alarms" (patrz rozdzia ł 7.4).

Potwierdzanie alarmów

Przyjęcie alarmu można potwierdzić na ekranach "Alarm Log" (dziennik alarmów - rozdział 7.3), "Unack'd Alarms" (lista alarmów nie potwierdzonych rozdział 7.4) oraz "Active Alarms" (lista alarmów aktywnych - rozdział 7.5).

UWAGA: Jeśli użytkownik zmieni komunikat alarmowy (Alarm Message) na ekranie alarmów dyskretnych "Discrete Alarms" albo zmieni ustawienia alarmowych wartości progowych na ekranie "Limit Alarms", zmiany te wpłyną na wszystkie pozycje opisujące alarmy w dzienniku alarmów, łącznie z tymi stanami alarmowymi, które wystąpiły przed wprowadzeniem takich zmian. patrz także rozdział 5.6 (alarmy progowe) i 5.7 (alarmy dyskretne).

7-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.4

"UNACK'D ALARMS" (LISTA ALARMÓW NIE POTWIERDZONYCH)

Opcja "Unack'd Alarms" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia przeglądanie listy wszystkich nie potwierdzonych (nie przyjętych do wiadomości przez użytkownika) alarmów odczytanych z zespołu GC. Kolejność alarmów jest chronologiczna: najnowszy występuje na początku listy, a najpóźniejszy na końcu (dojście do końca listy może wymagać jej przewinięcia). Przykładowy ekran listy "Unack'd Alarms" pokazany jest na rysunku 7-7.

Rysunek 7-7. Przykładowy ekran "Unack'd Alarms" Szczegółowe informacje na temat formatu dziennika alarmów oraz znaczników statusu alarmu mo żna znaleźć w rozdziałach 7.3 i 7.3.1. OSTRZEŻENIE: Jeśli alarm został potwierdzony (przyjęty przez użytkownika) i alarm ten jest związany ze zmianą wartości wprowadzonej przez użytkownika, to alarm taki będzie aktywny dopóty, dopóki wartość ta będzie powodowała występowanie stanu alarmowego.

7-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie listy "Unack'd Alarms" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F2 - ACK Alarm: Potwierdzanie (przyjmowanie) alarmu (usuwanie znacznika "U" alarmu) wyró żnionego położeniem kursora. F3 - ACK All: Potwierdzanie (przyjmowanie) wszystkich nie potwierdzonych alarmów wyszczególnionych na liście alarmów nie potwierdzonych (usuwanie znaczników "U" alarmów). F4 - Print: Drukowanie zawartości listy alarmów nie potwierdzonych, na drukarce podłączonej do komputera. F5 - Save to File: Zachowanie zawartości listy alarmów nie potwierdzonych, na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych)

LGUA9501.RPT

Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.5

"ACTIVE ALARMS" (LISTA ALARMÓW AKTYWNYCH)

Opcja "Active Alarms" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia przeglądanie listy wszystkich aktywnych alarmów odczytanych z zespołu GC, wyświetlanych na ekranie "Current Active Alarms" (patrz rysunek 7-8).

Rysunek 7-8. Przykładowy ekran "Current Active Alarms" Szczegółowe informacje na temat znaczników statusu alarmu mo żna znaleźć w rozdziałach 7.3 i 7.3.1. OSTRZEŻENIE: Jeśli alarm został potwierdzony (przyjęty przez użytkownika) i alarm ten jest związany ze zmianą wartości wprowadzonej przez użytkownika, to alarm taki będzie aktywny dopóty, dopóki wartość ta będzie powodowała występowanie stanu alarmowego.

7-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie "Current Active Alarms" listy alarmów aktywnych dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F3 - Clear and Ack All Alarms: Potwierdzanie (przyjmowanie) wszystkich nie potwierdzonych alarmów i kasowanie alarmów aktywnych. F3 - Print: Drukowanie zawartości listy alarmów aktywnych na drukarce podłączonej do komputera. F4 - Save to File: Zachowanie zawartości listy alarmów aktywnych na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych)

LGUA9501.RPT

Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.6

"EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ)

Opcja "Event Log" dostępna w podmenu "Logs" umożliwia przeglądanie listy ostatnich 50 zdarzeń lub zmian wprowadzonych w załadowanych do sterownika GC programie aplikacyjnym. (zmiany w bie żącej konfiguracji mogą być wprowadzone poprzez program MON lub przez interfejs Modbus). Kolejność zdarzeń na ekranie "Event Log" jest chronologiczna. tzn. najnowsze zdarzenie występuje na początku listy, a najpóźniejsze na jej końcu (dojście do końca listy może wymagać jej przewinięcia). Przykładowy ekran dziennika "Event Log" pokazano na rysunku 7-9, natomiast na rysunku 7-10 pokazano ekran pomocy kontekstowej programu MON, na którym opisano poszczególne elementy na ekranie "Event Log".

Rysunek 7-9. Przykładowy ekran "Event Log"

Rysunek 7-10. Ekran pomocy kontekstowej programu MON, na którym opisano poszczególne elementy na ekranie "Event Log".

7-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie dziennika "Event Log" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F4 - Print: Drukowanie zawartości dziennika zdarzeń na drukarce podłączonej do komputera. F5 - Save to File: Zachowanie zawartości dziennika zdarzeń na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych)

LGUA9501.RPT

Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 8 - PODMENU "CHROMATOGRAM" Podmenu "Chromatogram" umożliwia wyświetlanie i drukowanie chromatogramów. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. GC Current (chromatogram bieżący)

Oglądanie chromatogramu (CGM) z bieżącej, trwającej analizy. Oglądanie lub edycja skojarzonych tabel zdarzeń czasowych (TEV) i danych o składnikach (CDT). Drukowanie lub zachowywanie chromatogramu na pliku. .................................................................................................... Patrz rozdział 8.1

(chromatogramy ostatnie)

Oglądanie chromatogramów z ostatnich zakończonych analiz lub kalibracji, zachowanych jeszcze w pamięci sterownika. Możliwości podobne jak dostępne w opcji "GC Current", plus dodatkowo oglądanie przebiegu linii podstawowej, kalibracja wymuszona oraz oglądanie, drukowanie lub zachowywania wyników analizy i danych pierwotnych. .................................................... Patrz rozdział 8.2

PC File

Oglądanie chromatogramów zachowanych na plikach. ............. Patrz rozdział 8.3

GC Archive

(chromatogram z pliku) Comparison (porównanie)

Oglądanie jednocześnie dwóch chromatogramów, w celu ich porównania. Porównywać można chromatogramy zachowane w pamięci sterownika (GC Archive) lub na pliku (PC File). ................................................. Patrz rozdział 8.4

UWAGA: Proszę pamiętać, że dwie z opcji w podmenu "Chromatogram" są również dostępne bezpośrednio z poziomu menu głównego pod następującymi klawiszami funkcyjnymi: "F7 - View Current CGM" (oglądanie bieżącego chromatogramu) "F8 - View Last GC CGM" (oglądanie ostatniego chromatogramu)

8-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.1

"GC CURRENT" (CHROMATOGRAM BIEŻĄCY)

Opcja "GC Current" dostępna w podmenu "Chromatogram", umożliwia oglądanie chromatogramu (CGM) z bieżącej analizy. Wyniki z analizy uzyskiwane są w czasie rzeczywistym z zespołu chromatografu gazowego (GC) i na bieżąco wykreślane na ekranie monitora komputera. Z każdym rozpoczęciem nowej analizy wykres jest kreślony od początku. Po wybraniu opcji "GC Current" w podmenu "Chromatogram", wyświetli się ekran "Chromatogram: Live" (chromatogram na żywo), jak pokazano na przykładowym rysunku 8-1. Ekran ten jest podzielony na sekcje, których znaczenie opisano w tabeli 8-1. UWAGA: Jeśli podłączony zespół GC jest wyposażony w dwa detektory, to przed wyświetleniem się ekranu "Chromatogram: Live", wyświetli się najpierw okienko, w którym należy wskazać, czy ma być wyświetlany przebieg z detektora 1 ("Detector 1"), detektora 2 ("Detector 2", czy obu jednocześnie (Composite).

8-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 8-1. Ekran "Chromatogram: Live" wyświetlany po wybraniu opcji "GC Current" (ekran podzielony jest na osiem sekcji oznaczonych od A do H, które opisano dalej w tabeli).

8-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 8-1. Objaśnienia do ekranu "C"hromatogram: Live" Sekcja na rys. 8-1

Nazwa

A

"Chromatogram: Live"

Tytuł ekranu. Wykreślany w czasie rzeczywistym przebieg chromatogramu (CGM).

"Detector numer"

Wskazuje na to, który detektor jest źródłem sygnału CGM.

"wartość" B

C

Funkcja/obsługa

Wartość względna, wskazująca bieżący poziom sygnału wyjściowego z detektora.

"Print: OFF" (ON)

Wskazuje, czy przebieg CGM będzie drukowany po zakończeniu (ON), czy nie (OFF). Opcję ON/OFF wybiera się klawiszem F7.

"Save: OFF" (ON)

Wskazuje, czy przebieg CGM zostanie zachowany po zakończeniu na pliku (ON), czy nie (OFF). (Plik będzie zachowany jako \GC\SAVE\LAST.CGM). Opcję ON/OFF wybiera się klawiszem F2.

Y: 0.00 X: 0.00

Współrzędne położenia kursora oraz status kursora. Na ekranie "Chromatogram: Live" elementy te są aktywne tylko podczas edycji tabeli TEV lub CDT.

Cursor: COARSE D

Wykres CGM

E

Tabela "TEV" zdarzeń czasowych

Przebieg kreślony na ekranie na podstawie bieżącego sygnału z detektora. Osie X i Y można skalować tak, by oglądać większą lub mniejszą cześć wykresu, (Patrz rozdział 8.1.2). Kolumna 1 - Nazwa zdarzenia, np. numer zaworu (Valve#), szerokość piku (Peak Width), wstrzymanie (Inhibit), przełączenia strumienia (Stream Switch), itd. Kolumna 2 - W zależności od rodzaju zdarzenia, może być to wskaźnik włączenia/wyłączenia zaworu (ON/OFF), liczba punktów użyta do określenia szerokości piku lub czułości wykrywania zbocza piku (Slope Sensitivity), itp. (Szczegółowe informacje o tabeli TEV - patrz rozdział 5.3). Kolumna 3 - Numer detektora. Kolumna 4 - czas wystąpienia zdarzenia wyrażony w sekundach i liczony od chwili rozpoczęcia pomiaru.

F

Tabela "CDT" danych o składnikach

Kolumna 1 - Nazwa składnika. Kolumna 2 - Numer detektora. Kolumna 3 - Czas retencji składnika liczony od chwili rozpoczęcia pomiaru

8-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Sekcja na rys. 8-1

Nazwa

G

Pole podpowiedzi (lista funkcji klawiszy)

Szczegółowe informacje - patrz rozdział 8.1.1.

H

Wiersze "A" i "B" statusu

Szczegółowe informacje - patrz rozdział 1.5.2.

8.1.1

Funkcja/obsługa

Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current")

Na ekranie "Chromatogram: Live" chromatogramu z bieżącej analizy, dostępne są opisane poniżej klawisze, wyszczególnione na tym ekranie w polu podpowiedzi (sekcja G na rysunku 8-1). F1: Help - Nacisnąć klawisz F1, by wyświetlić okienko pomocy kontekstowej. SH-F1: Description - Nacisnąć klawisze SHIFT + F1, by wprowadzić opis tekstowy chromatogramu, który zostanie zapamiętany wraz z zachowywanym obrazem chromatogramu. Tekst wpisuje się w okienku w jednym wierszu (patrz rysunek 8-2).

Rysunek 8-2. Nacisnąć klawisze SHIFT + F1, by wprowadzić opis tekstowy chromatogramu F2: Save - Klawisz F2 służy do ustawiania opcji zachowywania "Save" (sekcja B na rysunku 8-1) na ON lub OFF. Jeśli zostanie ustawiona opcja ON, po zakończeniu kreślenia chromatogramu, zostanie on automatycznie zachowany na pliku na dysku twardym komputera, w następującym katalogu i pod następującą nazwą: \GC\SAVE\LAST.CGM Po zakończeniu analizy i rozpoczęciu się kreślenia nowego chromatogramu, opcja "Save" zostanie automatycznie wyłączona (OFF). Aby obejrzeć lub porównać chromatogramy zachowane na plikach, należy najpierw wyjść z ekranu "Chromatogram: Live", a następnie wybrać w podmenu "Chromatogram" opcję "PC File" lub "Compare" (patrz rozdziały 8.3 i 8.4).

8-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F3: Scale - Po naciśnięciu klawisza F3 wyświetli się okienko, w którym można wpisać wymagane wartości rozszerzające lub zawężające zakres skali na osiach X i Y wykresu chromatogramu. Po wpisaniu wartości nacisnąć klawisz ESCAPE by powrócić na przeskalowany wykres chromatogramu. (Wi ęcej informacji na temat przeskalowywania wykresów CGM zamieszczono w rozdziale 8.1.2). F4: Cursor - Klawisz F4 jest aktywny tylko podczas edycji tabeli TEV (klawisz F5) lub tabeli CDT (klawisz F6). Klawisza F4 można wtedy użyć do przełączania wielkości skoku podczas przemieszczania kursora z COARSE (dużego, zgrubnego) na FINE (drobny, dokładny) i odwrotnie. (Każde naciśnięcie klawiszy CTRL + strzałka powoduje odpowiedni ruch kursora na ekranie - dla opcji COARSE 17 razy większy w stosunku do FINE). W pozostałych wypadkach, jak podczas oglądania przebiegu chromatogramu, klawisz F4 nie jest aktywny, a kursor automatycznie pod ąża za bieżącym "czołem" prowadzącym przebiegu CGM, a tabele TEV i CDT są odpowiednio przewijane w górę, odzwierciedlając automatyczny ruch kursora wzdłuż przebiegu. UWAGA: Jeśli ustawiona jest (klawiszem "F4: Cursor") duża wielkość skoku kursora (COARSE), kursora nie można ustawić na osi X bliżej niż na 15 sekund od zera. Aby ustawić kursor bliżej zera (tzn. na około 4 sekundy na osi X), należy ustawić mały skok kursora (FINE). F5: TEV Edit - Tabelę zdarzeń czasowych (TEV) można modyfikować "w locie", podczas oglądania przebiegu chromatogramu CGM. Po naciśnięciu klawisza F5 okienko "TEV" zostanie wyróżnione zmianą koloru tła. Podczas edycji w okienku "TEV", dostępne są następujące funkcje klawiszy: -

Do poruszania się między polami służą klawisze ze strzałkami w górę/dół, TAB lub SHIFT + TAB oraz ENTER.

-

Klawisz GRAY(+) (szary +) służy do wstawiania zdarzenia czasowego wybieranego z okienka (patrz rysunek 8-3).

-

Klawisz GRAY(-) (szary -) służy do usuwania bieżącego zdarzenia czasowego.

-

Klawisz ESCAPE służy do wychodzenia z okienka edycji tabeli TEV.

Oprócz tego, podczas edycji tabeli TEV, położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Live" przebiegu chromatogramu można sterować następującymi klawiszami (patrz tabela 8-2):

8-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 8-2. Klawisze sterowania położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Live", podczas edycji tabeli TEV zdarzeń czasowych CTRL_RIGHT (Ctrl + →)

kursor do przodu (w prawo)

CTRL_UP (Ctrl + ↑)

kursor w górę

CTRL_LEFT (Ctrl + ←)

kursor do tyłu (w lewo)

CTRL_DOWN (Ctrl + ↓)

kursor w dół

Rysunek 8-3. Nacisnąć klawisz GREY(+), by wstawić zdarzenie czasowe (podczas edycji tabeli TEV) F6: CDT Edit - Tabelę danych o składnikach (CDT) można modyfikować "w locie", podczas oglądania przebiegu chromatogramu CGM. Po naciśnięciu klawisz F6 okienko "CDT" zostanie wyróżnione zmianą koloru tła. Podczas edycji w okienku "CDT", dostępne są następujące funkcje klawiszy: -

Do poruszania się między polami służą klawisze ze strzałkami w górę/dół, TAB lub SHIFT + TAB oraz ENTER.

-

Klawisz ESCAPE służy do wychodzenia z okienka edycji tabeli TEV.

Oprócz tego, podczas edycji tabeli TEV, położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Live" przebiegu chromatogramu można sterować następującymi klawiszami (patrz tabela 8-3): Tabela 8-3. Klawisze sterowania położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Live", podczas edycji tabeli CDT danych o składnikach CTRL_RIGHT (Ctrl + →)

kursor do przodu (w prawo)

CTRL_UP (Ctrl + ↑)

kursor w górę

CTRL_LEFT (Ctrl + ←)

kursor do tyłu (w lewo)

CTRL_DOWN (Ctrl + ↓)

kursor w dół

8-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F7: Print - Klawisz F7 służy do ustawiania opcji "Print" (sekcja B na rysunku 8-1) drukowania się chromatogramu automatycznie po jego zakończeniu, na ON (włączone) lub OFF (wyłączone). Jeśli zostanie ustawiona opcja ON, po zakończeniu kreślenia chromatogramu, zostanie on automatycznie wydrukowany na drukarce podłączonej do komputera. (Drukuje się tylko wykres, bez tabel TEV i CDT). Proszę zauważyć, że po zakończeniu analizy i rozpoczęciu się kreślenia nowego chromatogramu, opcja "Print" zostanie automatycznie wyłączona (OFF). F8: Data - Klawisz F8 służy do włączania i wyłączania wyświetlania "na żywo" bieżących danych z przetwornika analogowo-cyfrowego (A/D). Wyświetlany jest ciągle zmieniający się w czasie rzeczywistym poziom sygnału z detektora (względem zakresu na osi Y przebiegu CGM). Domyślnie funkcja ta jest włączona (patrz pole "numer" w sekcji A na rysunku 8-1). Wyświetlany poziom sygnału może być przydatny w ocenie drobnych zmian przebiegu CGM podczas pomiaru linii podstawowej. F9: Save Now - Klawisz F9 służy do natychmiastowego zachowania na pliku wykresu przebiegu chromatogramu (inaczej niż w wypadku funkcji F2, gdzie chromatogram zachowywany jest dopiero po jego zakończeniu). Chromatogram zostanie zachowany na pliku na dysku twardym komputera, w następującym katalogu i pod następującą nazwą: \GC\SAVE\LAST.CGM Aby obejrzeć lub porównać chromatogramy zachowane na plikach, należy najpierw wyjść z ekranu "Chromatogram: Live", a następnie wybrać w podmenu "Chromatogram" opcję "PC File" lub "Compare" (patrz rozdziały 8.3 i 8.4). ESC: Exit - Nacisnąć klawisz ESCAPE, aby powrócić do podmenu "Chromatogram" menu głównego programu MON.

8-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.1.2

Skalowanie wykresu chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current")

Podczas oglądania chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" można nacisnąć klawisz F3, by wyświetlić okienko, w którym można wpisać wymagane wartości rozszerzające lub zawężające zakres skali na osiach X i Y wykresu chromatogramu. W okienku tym (patrz rysunek 8 -4), do poruszania się między polami służą klawisze ze strzałkami w górę/dół, TAB lub ENTER. Po wpisaniu wartości nacisnąć klawisz ESCAPE, by wyjść z okienka. Wykres zostanie od razu odpowiednio przeskalowany. Pola i ustawienia dostępne w okienku skalowania opisano w tabeli 8-5.

Rysunek 8-4. Nacisnąć klawisz F3, by przeskalować wykres chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" Tabela 8-5. Opis pół dostępnych w okienku skalowania (klawisz F3) X-axis maximum (maksimum na osi X)

Y-axis minimum (minimum na osi Y) Y-axis maximum (maksimum na osi Y)

Wartość domyślna wynosi zero (0.0) i umożliwia śledzenie przebiegu CGM przez pełny czas trwania cyklu. Wartości inne niż 0.0 (mniejsze niż czas cyklu) określają cześć przebiegu, jaka ma zostać powiększona na osi X. Przykładowo, jeśli w polu tym ustawi się wartość 50, to wyświetlane będzie zawsze tylko 50 sekund przebiegu CGM. W takiej sytuacji, wykres chromatogramu jest przewijany w taki sposób, że ta 50 sekundowa "ramka czasowa" podąża za jego przebiegiem. (Patrz także "Scroll percent"). Określa dolną wartość na osi Y wyświetlanego wykresu (do uwidocznienia linii podstawowej). Wartość domyślna wynosi -10. Określa górną wartość na osi Y wyświetlanego wykresu (do uwidocznienia pików). Wartość domyślna wynosi 100.

Określa przesunięcie między przebiegiem 1 i 2. (Pole dostępne tylko dla (przesunięcie przebiegów) konfiguracji sprzętowej z dwoma detektorami i po wybraniu w "GC Current" opcji "Composite" (przebiegi z dwóch detektorów).

Trace offset

8-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Scroll percent (skok przewijania)

Print start (początek wydruku) Print stop (koniec wydruku)

Print speed (szybkość wysuwu))

Procent szerokości wykresu o jaki będzie przewijany (domyślnie 90). Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, kiedy w polu "X-axis maximum" ustawiono wartość inną niż 0.0. Przykładowo, jeśli w polu "X-axis maximum" ustawiono wartość 50 sekund, wykres będzie obejmował w danym momencie tylko 50 sekund przebiegu. Jeśli "scroll percent" ustawiono na 10 procent, to po ka żdym 5 sekundach wykres przebiegu zostanie przewinięty do przodu (przesunięty w lewo), tak by nadążał za przebiegiem CGM. Określa początek na osi czasu X drukowanej części wykresu przebiegu CGM. (UWAGA: Aby wydrukować chromatogram po jego zakończeniu się, należy pamiętać, by ustawić najpierw opcję "Print: ON", naciskając klawisz F7). Określa koniec na osi czasu X drukowanej części wykresu przebiegu CGM. Przykładowo, dla ustawień "Print start" = 30 i "Print stop" = 120 oraz po wybraniu klawiszem F7 opcji automatycznego drukowania chromatogramu po jego zakończeniu się ("Print: ON"), wydrukowany zostanie wykres obejmujący część przebiegu CGM, tzn. od 30 do 120 sekundy. Wartość ta określa względną długość wykresu (cali na sekundę), podobnie jak się to określa dla rejestratorów taśmowych. Większe wartości powoduje zwiększenie się długości wydrukowanego wykresu wzdłuż osi X. Wartość domyślna wynosi 2.0

8-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.2

"GC ARCHIVE" (CHROMATOGRAMY OSTATNIE)

Opcja "GC Archive" dostępna w podmenu "Chromatogram", umożliwia oglądanie ograniczonej liczby chromatogramów z ostatnich z zakończonych analiz lub kalibracji, zachowanych jeszcze w pamięci sterownika GC. Dla każdej z tabel danych o składnikach (CDT) zdefiniowanych w programie aplikacyjnym GC, sterownik zapamiętuje chromatogramy: (a) z ostatniej analizy; (b) z ostatniej kalibracji. Okienko wyboru dostępnych chromatogramów wyświetlane po wybraniu opcji "GC Archive" dla przykładowego programu aplikacyjnego, w którym zdefiniowano dwie tabele CDT, pokazane jest na rysunku 8-5. (Definiowanie tabel CDT i przypisywanie ich do strumienie - patrz rozdziały 5.2 i 5.8).

Rysunek 8-5. Po wybraniu opcji "GC Archive" wyświetla się okienko wyboru chromatogramów dostępnych w pamięci sterownika. Po wybraniu wymaganego chromatogramu, wyświetli się ekran "Chromatogram: Archive" (patrz rysunek 8-6). Ekran ten jest bardzo podobny do ekranu "Chromatogram: Live" opisanego szczegó łowo w rozdziale 8.1.

Rysunek 8-6. Przykładowy ekran "Chromatogram: Archive" wyświetlany po wybraniu opcji "GC Archive"

8-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Jednakże w porównaniu do ekranu "Chromatogram: Live", na ekranie "Chromatogram: Archive" użytkownik ma następujące dodatkowe możliwości, opisane szczegółowo w punkcie 8.2.1. -

oglądanie przebiegu linii podstawowej;

-

sterowanie ruchem kursora;

-

sterowanie zachowywaniem i drukowaniem chromatogramu;

-

oglądanie, drukowanie i zachowywanie wyników analizy i danych pierwotnych analizy;

-

korzystanie z różnych funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych.

8.2.1

Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Archive" ("GC Current")

Na ekranie "Chromatogram: Archive" dostępne są opisane poniżej klawisze, wyszczególnione na tym ekranie w polu podpowiedzi (patrz rysunek 8-6). F1: Help - Nacisnąć klawisz F1, by wyświetlić okienko pomocy kontekstowej. SH-F1: Description - Nacisnąć klawisze SHIFT + F1, by wprowadzić opis tekstowy chromatogramu, który zostanie zapamiętany wraz z zachowywanym obrazem chromatogramu. Tekst wpisuje się w okienku w jednym wierszu (patrz rysunek 8-2).

8-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F2: Save - Nacisnąć klawisz F2, aby zachować chromatogram "Chromatogram: Archive" na pliku na dysku twardym komputera. Wyświetli się okienko, w którym należy określić nazwę pliku i podkatalog (patrz rysunek 8-7).

Rysunek 8-7. Nacisnąć klawisz F2, by zachować chromatogram "Chromatogram: Archive" na pliku dyskowym. UWAGA: Zachowując chromatogram na pliku, należy nadawać plikowi nazwę o rozszerzeniu *.CGM. Jest to konieczne gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików chromatogramów z takim rozszerzeniem, np. po wybraniu w podmenu "Chromatogram" opcji "PC File" lub "Comparison". Aby usunąć plik *.CGM należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.CGM).

8-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F3: Scale - Po naciśnięciu klawisza F3 wyświetli się okienko, w którym można wpisać wymagane wartości rozszerzające lub zawężające zakres skali na osiach X i Y wykresu chromatogramu (patrz rysunek 8-8). Po wpisaniu wartości nacisnąć klawisz ESCAPE by powrócić na przeskalowany wykres chromatogramu. (Więcej informacji na temat przeskalowywania wykresów CGM zamieszczono w rozdziale 8.1.2).

Rysunek 8-8. Nacisnąć klawisz F3, by przeskalować wykres chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Archive" F4: Cursor - Klawisz F4 służy do przełączania wielkości skoku podczas przemieszczania kursora z COARSE (dużego, zgrubnego) na FINE (drobny, dokładny) i odwrotnie. Każde naciśnięcie klawisze ze strzałką powoduje odpowiedni ruch kursora na ekranie - dla opcji COARSE jest on 17 razy większy niż w wypadku FINE. (Informacje o statusie i położeniu kursora wyświetlane są w górnym prawym rogu ekranu. Kursor standardowo pojawia się najpierw w środku przebiegu chromatogramu i ma formę krzyżyka "+"). Podczas przesuwania kursora po przebiegu chromatogramu wzdłuż osi X, tabele TEV (zdarzenia czasowe) i CDT (dane o składnikach) są odpowiednio przewijane w górę, odzwierciedlając bieżące położenie kursora. UWAGA: Jeśli (za pomocą klawisza "F4: Cursor") ustawiona jest duża wielkość skoku kursora (COARSE), kursora nie można ustawić na osi X bliżej niż na 15 sekund od zera. Aby ustawić kursor bliżej zera (tzn. na około 4 sekundy na osi X), należy ustawić mały skok kursora (FINE). SH-F4: Results (jeśli dostępny) - Nacisnąć klawisze SHIFT + F4, by wyświetlić wyniki z analizy chromatograficznej odpowiadające bieżącemu przebiegowi GCM. Przykładowy ekran wyników "Calculation Results..." pokazano na rysunku 8-9. Na ekranie tym dostępne są następujące, dodatkowe funkcje: F2 - Print: Drukowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na drukarce podłączonej do komputera PC. F3 - Save to File: Zachowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. F4 - ASCII Dump: Zachowanie zawartości rekordu danych archiwalnych na pliku z rozszerzeniem nazwy *.TXT, w formacie tekstowym ASCII z wartościami oddzielonymi przecinkami (format odpowiedni do importowania tych danych do innych programów).

8-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Raport wyświetlany po naciśnięciu klawiszy SHIFT + F4 ("SH-F4: Results") nie jest pełnym raportem z analizy, lecz służy tylko do celów serwisowych lub związanych z konserwacją. Aby wydrukować pełny raport z analizy, należy w podmenu "Reports" wybrać opcję "Report Display", a następnie "analysis" (patrz rozdział 6.1). Obie funkcje: "F3 - Save to File" i "F4 - ASCII Dump" zachowują rekord danych na pliku tekstowym ASCII. Jednakże program MON może wyświetlać jedynie pliki z rozszerzeniem nazwy *.RPT (skrót od "raport"). Nacisnąć "F4 - ASCII dump", by zachować rekord danych na pliku tekstowym ASCII ograniczonym przecinkami (tzn. z przecinkiem jako separatorem pól). Pliki w takim formacie dają się łatwo importować jako dane do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych. Aby usunąć plik (*.RPT), należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

Rysunek 8-9. Przykładowy ekran wyników "Calculation Results..." wyświetlany po naciśnięciu "SH-F4: Results" (na ekranie "Chromatogram: Archive").

8-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F5: TEV Edit - Tabelę zdarzeń czasowych (TEV) można modyfikować "w locie", podczas oglądania przebiegu chromatogramu CGM. Po naciśnięciu klawisza F5 okienko "TEV" zostanie wyróżnione zmianą koloru tła. Podczas edycji w okienku "TEV", dostępne są następujące funkcje klawiszy: -

Do poruszania się między polami służą klawisze ze strzałkami w górę/dół, TAB lub SHIFT + TAB oraz ENTER.

-

Klawisz GRAY(+) (szary +) służy do wstawiania zdarzenia czasowego wybieranego z okienka (patrz rysunek 8-3).

-

Klawisz GRAY(-) (szary -) służy do usuwania bieżącego zdarzenia czasowego.

-

Klawisz ESCAPE służy do wychodzenia z okienka edycji tabeli TEV.

Oprócz tego, podczas edycji tabeli TEV, położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Archive" przebiegu chromatogramu można sterować następującymi klawiszami Tabela 8-6. Klawisze sterowania położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Archive", podczas edycji tabeli TEV zdarzeń czasowych CTRL_RIGHT (Ctrl + →)

kursor do przodu (w prawo)

CTRL_GREY(+)

powiększenie tylko na osi X

CTRL_LEFT (Ctrl + ←)

kursor do tyłu (w lewo)

CTRL_GREY(-)

zmniejszenie tylko na osi X

CTRL_UP (Ctrl + ↑)

kursor w górę

CTRL_PAGE UP

jeden ekran w górę

CTRL_DOWN (Ctrl + ↓)

kursor w dół

CTRL_PAGE DOWN

jeden ekran w dół

ALT_GREY(+)

powiększenie tylko na osi Y

CTRL_HOME

przywrócenie ustawień domyślnych

ALT_GREY(-)

zmniejszenie tylko na osi Y

F6: CDT Edit - Tabelę danych o składnikach (CDT) można modyfikować "w locie", podczas oglądania przebiegu chromatogramu CGM. Po naciśnięciu klawisz F6 okienko "CDT" zostanie wyróżnione zmianą koloru tła. Podczas edycji w okienku "CDT", dostępne są następujące funkcje klawiszy: -

Do poruszania się między polami służą klawisze ze strzałkami w górę/dół, TAB lub SHIFT + TAB oraz ENTER.

-

Klawisz ESCAPE służy do wychodzenia z okienka edycji tabeli TEV.

Oprócz tego, podczas edycji tabeli TEV, położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Archive" przebiegu chromatogramu można sterować następującymi klawiszami (patrz tabela 8-7):

8-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 8-7. Klawisze sterowania położeniem kursora na wykresie "Chromatogram: Archive", podczas edycji tabeli CDT danych o składnikach GREY(+) (szary +)

powiększenie

ALT_GREY(+)

powiększenie tylko na osi Y

GREY(-) (szary -)

zmniejszenie

ALT_GREY(-)

zmniejszenie tylko na osi Y

CTRL_RIGHT (Ctrl + →)

kursor do przodu (w prawo)

CTRL_GREY(+)

powiększenie tylko na osi X

CTRL_LEFT (Ctrl + ←)

kursor do tyłu (w lewo)

CTRL_GREY(-)

zmniejszenie tylko na osi X

CTRL_UP (Ctrl + ↑)

kursor w górę

CTRL_PAGE UP

jeden ekran w górę

CTRL_DOWN (Ctrl + ↓)

kursor w dół

CTRL_PAGE DOWN

jeden ekran w dół

CTRL_HOME

przywrócenie ustawień domyślnych

SH-F6: Forced Cal - Nacisnąć klawisze SHIFT + F6, by wymusić kalibrację obejmującą dane pierwotne i numer strumienia aktualnie wyświetlanego chromatogramu. Wyniki są zapamiętywane pod tym numerem strumienia. F7: Print - Nacisnąć klawisz F7, by wydrukować chromatogram wyświetlany na ekranie "Chromatogram: Archive" na drukarce podłączonej do komputera. Drukuje się tylko wykres przebiegu GCM, bez tabel TEV i CDT. F8: PrScrn - Nacisnąć klawisz F8, by wydrukować wierną kopię ekranu wykresu chromatogramu "Chromatogram: Archive", na drukarce podłączonej do komputera. Można również drukować powiększone fragmenty wykresu (powiększanie wykonuje się korzystając z klawisza "F3 - Scale"). Drukuje się tylko wykres przebiegu GCM, bez tabel TEV i CDT. F9: Display - Nacisnąć klawisz F9, by zmienić opcję wyświetlania krzywej przebiegu wykresu linią ciągłą (standardowo) na kropkowaną i odwrotnie. (patrz przykładowy wykres na rysunku 8-10).

Rysunek 8-10. "F9: Display" przełącza wyświetlanie krzywej przebiegu w postaci linii ciągłej (standardowo) lub kropek.

8-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F10: Raw Data - Nacisnąć klawisz F10, by wyświetlić dane pierwotne analizy chromatograficznej odnoszące się do bieżącego przebiegu CGM. Przykładowy ekran danych pierwotnych "Raw Data" pokazano na rysunku 8-11. Na ekranie tym dostępne są dodatkowe funkcje, umożliwiające drukowanie i zachowywanie danych pierwotnych na pliku, opisane wcześniej dla "SH-F4: Results".

Rysunek 8-11. Przykładowy ekran danych pierwotnych wyświetlany po naciśnięciu klawisza "F10: Raw Data" (na ekranie "Chromatogram: Archive").

8-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

SH-F10: Baselines - Naciskając klawisze SHIFT + F10 można włączyć (ustawienie domyślne) lub wyłączyć wyświetlanie przebiegu linii podstawowej na wyświetlanym chromatogramie (patrz rysunek 8-12). (Patrz także rozdział 5.8, gdzie zamieszczono dodatkowe informacje o kalibracji linii podstawowej).

Rysunek 8-12. "SH-F10: Baselines" umożliwia włączanie (standard) lub wyłączanie wyświetlania przebiegu linii podstawowej. ESC: Exit - Nacisnąć klawisz ESCAPE, aby powrócić do podmenu "Chromatogram" menu głównego programu MON.

8-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.3

"PC FILE" (CHROMATOGRAM Z PLIKU)

Rysunek 8-13. Opcja "PC File" w podmenu "Chromatogram" Opcja "PC File" dostępna w podmenu "Chromatogram", umożliwia oglądanie wykresu chromatogramu (oraz towarzyszących danych pierwotnych) zachowanego na pliku na dysku twardym komputera. Po wybraniu opcji "PC File" w podmenu "Chromatogram", wyświetli się ekran wyboru pliku chromatogramu (patrz rysunek 8-14). Proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie pliku chromatogramów mają rozszerzenie nazwy *.CGM i są zachowane w podkatalogu dyskowym \GC\SAVE.

Rysunek 8-14. Wybrać plik chromatogramu z podkatalogu \GC\SAVE Na ekranie wyboru pliku chromatogramu, naciskając klawisz TAB można przemieścić kursor do okienka "Files" (pliki). W okienku tym, posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół, ustawić kursor na wymaganym pliku i nacisnąć klawisz ENTER. Po wybraniu pliku wyświetli się ekran "Chromatogram: File" (chromatogram z pliku), jak pokazany na rysunku 8-15.

8-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA :

Jeśli chromatogramy na plikach zostały zachowane z poziomu opcji "Comparison" (porównywanie dwóch chromatogramów) w podmenu "Chromatogram" lub gdy zostały wygenerowane przez chromatograf wyposażony w dwa detektory, najpierw wyświetli się okienko, w którym można będzie wybrać przebieg z detektora 1, 2 lub oba przebiegi (odpowiednio: "Trace 1", Trace 2" lub "Composite").

Rysunek 8-15. Przykładowy ekran "Chromatogram: File" (chromatogram z pliku) wyświetlany po wybraniu opcji "PC File" Funkcje klawiszy dostępne na tym ekranie (np. "SH-F1: Description", "F2: Save", "F4: Cursor:, itd.) opisano szczegółowo w rozdziałach 8.1.1 i 8.2.1. Informacje na temat funkcji skalowania wykresów CGM ("F3: Scale") zamieszczono w rozdziale 8.1.2.

8-21


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.4

"COMPARISON" (PORÓWNYWANIE CHROMATOGRAMÓW)

Rysunek 8-16. Opcja "Comparison" w podmenu "Chromatogram" Opcja "Comparison" dostępna w podmenu "Chromatogram", umożliwia oglądanie jednocześnie dwóch przebiegów chromatogramów (CGM) na jednym wykresie, w celu ich porównania. Po wybraniu opcji "Comparison" w podmenu "Chromatogram", wyświetli się ekran "Comparison", służący do wyboru źródeł chromatogramów (z pliku lub z pamięci sterownika) - patrz rysunek 8-17.

Rysunek 8-17. Wybrać dwa chromatogramy do porównania na jednym wykresie na ekranie "Chromatogram: Compare"

8-22


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Podczas konfigurowania i oglądania wykresu porównywania dwóch przebiegów CGM, proszę pamiętać o następujących podstawowych kwestiach: -

Dwa wybrane przebiegi CGM są oznaczane tak, jak gdyby pochodziły od dwóch detektorów "Detector 1" i "Detector 2".

-

W górnej części ekranu "Comparison" definiuje się źródło drugiego chromatografu do porównania: "Detector 2 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8 -17, sekcje A i B).

-

W dolnej części ekranu "Comparison" definiuje się źródło pierwszego chromatografu do porównania: "Detector 1 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8 -17, sekcje C i D).

-

Na ekranie "Chromatogram: Compare" dwa porównywane przebiegi GCM są wyświetlane w taki sposób, ze przebieg "Detector 2" jest kreślony o 10 jednostek powyżej przebiegu "Detector 1" (patrz rysunek 8-18). Ten odstęp o 10 jednostek nazywa się przesunięciem (offset). Domyślna wartość przesunięcia wynosi 10 jednostek (osi Y), ale można ją zmienić naciskając klawisz F3 ("F3 - Scale") i wpisując w polu "Trace offset:".

-

Na monitorze kolorowym, na ekranie "chromatogram" Compare" porównywane przebiegi s ą kreślone w różnych kolorach - standardowo czerwonym i niebieskim.

-

Jeśli źródłem jednego z dwóch porównywanych przebiegów GCM m być chromatogram sam zawierający dwa przebiegi z dwóch detektorów, będzie konieczne wybranie jednego z tych przebiegów (gdyż na ekranie "Chromatogram: Compare" nie można porównywać trzech ani więcej przebiegów). Wybrać przebieg w chromatogramie naciskając klawisz odstępu SPACEBAR gdy kursor znajduje się polu wyboru przebiegu "Detector numer Trace" na ekranie "Comparison" (patrz rysunek 8-17, sekcje B i D, pola oznaczone "field 3" i "field 6").

8.4.1

Procedura porównywania chromatogramów

(1)

Wybrać opcję "Comparison" w podmenu "Chromatogram".

(2)

Wyświetli się ekran "Comparison", służący do wyboru źródeł chromatogramów, na którym kursor będzie ustawiony na opcji "GC Archive" lub "PC File" w polu "Select Input Source" wyboru źródła chromatogramu w górnej części ekranu oznaczonej "...Detector 2 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8-17, sekcja A, pole "field 1"). Posługując się klawiszem ze strzałką w górę lub w dół, ustawić się na odpowiedniej opcji ("GC Archive" - z pamięci sterownika, lub "PC File" - z pliku), a następnie nacisnąć klawisz TAB lub ENTER.

(3)

Wyświetli się okienko wyboru chromatogramu "GC Archive" (z pamięci sterownika) lub "PC File" (z pliku). Po wybraniu źródła chromatogramu, zostanie ono wyszczególnione w górnej części ekranu "...Detector 2 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8 -17, sekcja B, pole "field 2").

8-23


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Kursor ustawi się następnie w polu wyboru przebiegu z detektora "Detector numer Trace" (patrz rysunek 8-17, sekcja B, pole "field 3"). Jeśli źródłem jest chromatogram zawierający dwa przebiegi (z dwóch detektorów), należy wybrać jeden z tych przebiegów - "Detector 1 Trace" lub "Detector 2 Trace" - naciskając klawisz odstępu SPACEBAR. Jeśli źródłem jest chromatogram zawierający tylko jeden przebieg CGM, klawisz odstępu SPACEBAR nie jest aktywny.

(5)

Nacisnąć klawisz TAB lub ENTER, by przesunąć kursor do dolnej części ekranu oznaczonej "...Detector 1 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8 -17, sekcje C i D). UWAGA: W razie popełnienie błędu w wyborze chromatogramu i przebiegu w górnej części ekranu ("Detector 2 Trace of Comparison"), można powrócić do niej naciskając klawisze SHIFT + TAB. Kursor powróci wtedy do górnej części ekranu, ale dopiero po wybraniu ustawień w dolnej części ekranu ("Detector 1 Trace of Comparison").

(6)

Kursor będzie ustawiony na opcji "GC Archive" lub "PC File" w polu "Select Input Source" wyboru źródła chromatogramu w dolnej części ekranu oznaczonej "...Detector 1 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8-17, sekcja C, pole "field 4"). Posługując się klawiszem ze strzałką w górę lub w dół, ustawić się na odpowiedniej opcji ("GC Archive" - z pamięci sterownika, lub "PC File" - z pliku), a następnie nacisnąć klawisz TAB lub ENTER.

(7)

Wyświetli się okienko wyboru chromatogramu "GC Archive" (z pamięci sterownika) lub "PC File" (z pliku). Po wybraniu źródła chromatogramu, zostanie ono wyszczególnione w dolnej części ekranu "...Detector 1 Trace of Comparison" (patrz rysunek 8 -17, sekcja D, pole "field 5").

(8)

Kursor ustawi się następnie w polu wyboru przebiegu z detektora "Detector numer Trace" (patrz rysunek 8-17, sekcja D, pole "field 6"). Jeśli źródłem jest chromatogram zawierający dwa przebiegi (z dwóch detektorów), należy wybrać jeden z tych przebiegów - "Detector 1 Trace" lub "Detector 2 Trace" - naciskając klawisz odstępu SPACEBAR. Jeśli źródłem jest chromatogram zawierający tylko jeden przebieg CGM, klawisz odstępu SPACEBAR nie jest aktywny.

(9)

Nacisnąć klawisz F2 ("F1 - Do Compare"), by rozpocząć porównywanie przebiegów CGM. Wyświetli się ekran "Chromatogram: Compare" (patrz rysunek 8-18).

(10) Funkcje klawiszy dostępne na ekranie "Chromatogram: Compare" są podobne do opisanych poprzednio dla innych ekranów chromatogramów. W rozdziałach 8.1.1 i 8.2.1 opisano funkcje "SH-F1: Description", "F2: Save", "F4: Cursor"), itd. Informacje na temat funkcji skalowania wykresów CGM ("F3: Scale") zamieszczono w rozdziale 8.1.2.

8-24


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(11) Aby wyjść z ekranu "Chromatogram: Compare" nacisnąć klawisz ESCAPE. Z powrotem wyświetli się ekran "Comparison" wyboru źródeł chromatogramów do porównywania. Aby zakończyć porównywanie chromatogramów i powrócić do menu głównego, należy ponownie nacisnąć klawisz ESCAPE. Aby porównać inne chromatogramy, kontynuować procedurę - patrz punkt (12). (12) Gdy kursor znajduje się w dolnej części ekranu "Comparison", a użytkownik chce przejść do jego górnej części, by wybrać źródło "...Detector 2 of Comparison", powinien nacisnąć klawisze SHIFT + TAB. Kursor pozostanie jednak w dolnej części ekranu aż do czasu wybrania źródła "...Detector 1 of Comparison". Dopiero wtedy przechodzi do górnej części ("...Detector 2 of Comparison") ekranu "Comparison".

Rysunek 8-18. Przykładowy ekran "Chromatogram: Compare" porównywania chromatogramów.

8-25


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

8.4.2

Oglądanie tabel TEV, CDT i danych pierwotnych podczas porównywania chromatogramów

Podczas oglądania porównywanych przebiegów CGM, można również oglądać skojarzone z tymi przebiegami dane pierwotne, TEV (zdarzenia czasowe) i CDT (dane o składnikach). Danym skojarzonym z przebiegami CGM są przypisane nazwy takie same jak porównywanych przebiegów, "Detector 1" i "Detector 2". Dane TEV: -

Numer identyfikacyjny ID detektora dla każdej pozycji w tabeli zdarzeń czasowych (TEV) jest zwykle wyświetlany w okienku "TEV" w kolumnie poprzedzającej znak "@".

-

Wyjątki występują w wypadku zdarzeń Detector # (numer detektora) i Valve (zawór). -

W celu identyfikacji detektora, Detector # odnosi się do numeru detektora przypisanego do porównywanego przebiegu CGM (jak wyświetlany w górnym lewym rogu ekranu "Chromatogram: Compare").

-

W celu identyfikacji zaworu, zawory przypisane do przebiegu CGM "Detector 2" s ą oznaczane ich faktycznym numerem ale powiększonym o 100. Przykładowo: zawory 1, 2 i 3 dla przebiegu chromatogramu "Detector 1", będą wyszczególnione w okienku TEV jako Valve 1, Valve 2 i Valve 3. Natomiast zawory 1, 2 i 3 dla przebiegu chromatogramu "Detector 2", będą wyszczególnione w okienku TEV jako Valve 101, Valve 102 i Valve 103.

Dane CDT: -

Numer identyfikacyjny detektora dla każdej pozycji w tabeli danych o składnich (CDT) jest wyświetlany w okienku "CDT" w środkowej kolumnie, pomiędzy kolumną nazw składników, a kolumną czasów retencji.

Dane pierwotne: -

Aby wyświetlić dane pierwotne, należy nacisnąć klawisz F10 ("F10 - Raw Data"). Na ekranie wyświetla się dane pierwotne dla obu porównywanych przebiegów CGM. Na li ście najpierw wyświetlane są w całości dane pierwotne dla przebiegu CGM "Detector 1", a po nich dane pierwotne dla przebiegu CGM "Detector 2".

8-26


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 9 - PODMENU "CONTROL" Podmenu "Control" umożliwia uruchamianie różnych trybów działania zespołu chromatografu gazowego (GC). Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poni żej. Auto Sequence (sekwencja automatyczna) Single stream (pojedynczy strumień) Halt (zatrzymanie) Calibration (kalibracja) Baseline Run (pomiar linii podstawowej) Valve Timing (optymalizacja czasu zamknięcia zaworu)

Uruchomienie ciągłych analiz chromatograficznych dla pierwotnie zdefiniowanej sekwencji strumieni. ........................................... Patrz rozdział 9.1 Uruchomienie ciągłej (lub pojedynczej) analizy jednego strumienia wybranego przez użytkownika ...................................................................... Patrz rozdział 9.2 Zatrzymania działania w bieżącym trybie po zakończeniu trwającej analizy. .................................................................................................... Patrz rozdział 9.3 Uruchomienie kalibracji na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika. Jeśli zespół GC pracuje w trybie AUTO, kalibracja nie rozpocznie się przed ukończeniem co najmniej jeszcze dwóch analiz. ....................... Patrz rozdział 9.4 Uruchomienie pomiaru kontrolnego przebiegu linii podstawowej, czyli analizy wybranego strumienia wykonywanej bez uruchamiania zaworu dozowania próbki. Nie są wykonywane obliczenia. ..................................... Patrz rozdział 9.5 Automatyczna seria analiz (do 10 razy) danego strumienia, wykonywana w celu zoptymalizowania ustawienia czasu wyłączenia (OFF) zaworu. Po zakończeniu każdej analizy, porównywane jest pole piku wybranego składnika z polem uzyskanym z poprzednich trzech analiz. Jeśli zmiana jest mniejsza niż 1%, czas wyłączenia zaworu jest ustawiany na wartość bieżącą minus 1 sekunda. .................................................................................................... Patrz rozdział 9.6

9-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

GC Time (zegar zespołu GC) Stop Now (zatrzymanie natychmiastowe)

Ustawianie lub sprawdzanie ustawienia zegara zespołu GC. Ustawiana jest godzina i data jak w zegarze systemowym komputera PC. ........ Patrz rozdział 9.7 Natychmiastowe zatrzymanie analizy. Chromatogramy są zachowywane, lecz nie są wykonywane obliczenia. ........................................................ Patrz rozdział 9.8

9-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.1

"AUTO SEQUENCE" (SEKWENCJA AUTOMATYCZNA)

Opcja "Auto Sequence" dostępna w podmenu "Control" służy do uruchamiania automatycznej, pierwotnie zdefiniowanej rutynowej sekwencji działań zespołu GC. Funkcja ta umożliwia uruchomienie ciągłych analiz chromatograficznych pierwotnie zdefiniowanej sekwencji strumieni. UWAGA: Funkcję "Auto Sequence" można również uruchomić bezpośrednio, naciskając klawisz F2 w menu głównym programu MON. Przy pierwszym uruchomieniu automatycznej sekwencji, pierwszy zostanie zanalizowany strumień bieżący. Sekwencję strumieni definiuje się na ekranie "System" dostępnym w podmenu "Application" (patrz rozdział 5.1). Podczas uruchamiania automatycznej sekwencji "Auto Sequence", można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Auto Sequence" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 9-1).

Rysunek 9-1. Potwierdzanie wyboru "Auto Sequence" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się pytanie (patrz rysunek 9-2), czy przed rozpoczęciem analizy ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie trwające 60 sekund. Czyszczenie umożliwia przepływ próbki gazu przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analizy.

Rysunek 9-2. Odpowiedzieć, czy najpierw ma być wykonane 60 sekundowe przepłukiwanie

9-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Rozpoczyna się automatyczna sekwencja analiz, natychmiastowo lub po upływie 60 sekundowego okresu przepłukiwania pętli próbki.

(4)

W wierszach statusu w dolnej części ekranu można obserwować stan i postęp procesu analiz. Podczas automatycznej sekwencji analiz realizowanej przez zespó ł GC, w polu "D1" (detektor 1) wyświetlać się będzie "Auto Anly". W pozostałych polach wierszy statusu wyświetlane będą informacje o numerze strumienia i czasie jaki upłynął od rozpoczęcia jego analizy. Szczegółowy opis wierszy statusu zamieszczono w rozdziale 1.5.2.

(5)

Aby sprawdzić wyniki analiz, należy wybrać opcje "GC Current" (chromatogram bieżący) w podmenu "Chromatogram" (patrz rozdział 8.1), albo opcję "Report display" (wyświetlanie raportu) w podmenu "Reports" (patrz rozdział 6.1).

(6)

Aby zmienić parametry robocze zespołu GC, jak np. dane w tabelach TEV (zdarzeń czasowych), tabelach CDT (dane o składnikach), itp., można skorzystać z funkcji opisanych w podmenu "Application" (patrz Część 5).

9-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.2

"SINGLE STREAM" (POJEDYNCZY STRUMIEŃ) UWAGA: Tryb "Single Stream" analizy pojedynczego strumienia wyklucza występowanie wszelkich zdarzeń stanowiących część sekwencji automatycznej "Auto Sequence", w tym także zaplanowanych kalibracji automatycznych. (UWAGA DODATKOWA: Harmonogram automatycznych kalibracji ustawia się na ekranie edycyjnym "Streams" - patrz rozdział 5.8). Jeśli w chwili wybrania trybu "Single Stream", zespół GC wykonuje analizy w trybie "Auto Sequence", wyświetli się komunikat informujący o tym, że najpierw wymagane jest zatrzymanie ciągłego procesu analizy ("Continuous Analysis Must First be Halted"). Należy wtedy wybrać w podmenu "Control" opcję "Halt" i odczekać aż w wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny). Następnie można ponownie wybrać tryb "Single Stream".

Opcja "Single Stream" w podmenu "Control" umożliwia uruchomienie ciągłej lub pojedynczej analizy jednego wybranego strumienia. Podczas uruchamiania analizy pojedynczego strumienia "Single Stream", mo żna spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Single Stream" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 9-3).

Rysunek 9-3. Potwierdzanie wyboru "Single Stream" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się okienko, w którym należy wybrać numer strumienia (patrz rysunek 9-4).

9-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 9-4. Wybrać numer strumienia. (3)

Po wybraniu strumienia wyświetli się pytanie (patrz rysunek 9-2), czy przed rozpoczęciem analizy ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie trwające 60 sekund. Czyszczenie umożliwia przepływ próbki gazu przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analizy.

(4)

Następnie wyświetli się okienko z pytaniem ("Continuous Analysis?") czy uruchomiona ma być ciągłą analiza wybranego strumienia. Wybrać opcję YES (ciągła analiza) lub NO (jedna analiza).

(5)

Rozpoczyna się analiza pojedynczego strumienia, natychmiastowo lub po upływie 60 sekundowego okresu przepłukiwania pętli próbki. Po rozpoczęciu się analiz(y) w polu "D1" (detektor 1) wyświetlać się będzie "Manual Anly".

9-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.3

"HALT" (ZATRZYMANIE)

Opcja "Halt" dostępna w podmenu "Control" służy do zatrzymywania działania w bieżącym trybie po zakończeniu się bieżącej analizy. Po wybraniu opcji "Halt", można spodziewać się następującego pytania: (1)

Po wybraniu "Halt" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie zatrzymania analizy (patrz rysunek 9-5).

Rysunek 9-5. Potwierdzanie wyboru "Halt". (2)

Potwierdzić, wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się okienko z komunikatem "Stopping Analysis" (zatrzymywanie analizy).

(3)

Po zakończeniu się bieżącej analizy, w wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny).

9-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.4

"CALIBRATION" (KALIBRACJA)

Opcja "Calibration" dostępna w podmenu "Control" służy do uruchamiania pojedynczej kalibracji. UWAGA: Jeśli zespół GC pracuje w trybie "Auto Sequence" automatycznej sekwencji analiz, kalibracja nie rozpocznie się przed ukończeniem co najmniej jeszcze dwóch analiz. Opóźnienie takie jest konieczne do tego, by zakończyć bieżącą analizę oraz zakończyć analizę strumienia aktualnie płynącego przez zawór próbki. Kalibracja będzie się opierała na danych wprowadzonych na ekranie edycyjnym tabel CDT (danych o składnikach) i na ekranie edycyjnym "Streams" (strumienie). Dostęp do tych ekranów można uzyskać wybierając w podmenu "Application" opcję, odpowiednio, "Component Data" i "Streams". (Patrz rozdziały 5.2. i 5.8). Podczas uruchamiania kalibracji "Calibration", można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Calibration" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 9-6).

Rysunek 9-6. Potwierdzanie wyboru "Calibration" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się okienko, w którym należy wybrać numer strumienia. Wyświetlą się w nim tylko strumienie służące do celów kalibracji.

(3)

Po wybraniu strumienia wyświetli się pytanie (patrz rysunek 9-2), czy przed rozpoczęciem kalibracji ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie trwające 60 sekund. Czyszczenie umożliwia przepływ gazu kalibracyjnego przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analizy.

9-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Następnie wyświetli się okienko z pytaniem ("Manual Calibration?") czy uruchomiona ma być kalibracja ręczna. Wybrać opcję YES (kalibracja ręczna - Manual Calibration) lub NO (kalibracja wymuszona - Forced Calibration).

Rysunek 9-7. Wybrać kalibrację ręczną (YES) lub kalibrację wymuszoną (NO) WAŻNE: Wybór opcji YES (kalibracja ręczna) lub NO (kalibracja wymuszona) ma następujące konsekwencje: <YES>

Po wybraniu opcji <YES> wyświetli się przez chwilę komunikat "Starting Manual Calibration" (rozpoczynanie kalibracji ręcznej). Tabela CDT danych o składnikach przypisana do strumienia nie zostanie po kalibracji zaktualizowana żadnymi danymi pierwotnymi, które leżą poza dopuszczalnymi granicami odchylenia.

<NO>

Po wybraniu opcji <NO> wyświetli się przez chwilę komunikat "Starting Forced Calibration" (rozpoczynanie kalibracji wymuszonej. Tabela CDT danych o składnikach przypisana do strumienia zostanie po kalibracji zaktualizowana wszystkimi danymi pierwotnymi, nawet jeśli leżą poza dopuszczalnymi granicami odchylenia.

UWAGA :

W obu powyższych przypadkach, aktualizacja nie dotyczy składników oznaczonych jako FXD (stałe, niezmienne), lecz jedynie oznaczonych jako VAR (zmienne). Atrybuty te ustawia się w kolumnie "F/V" tabeli CDT, która określa, czy współczynnik odpowiedzi ("Response Factor") danego składnika będzie stały (FXD), czy aktualizowany podczas kalibracji (VAR). (Patrz rozdział 5.2). Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych granic odchyle ń czasów retencji i współczynników odpowiedzi zamieszczone są w rozdziale 5.2.2. (W menu głównym wybrać podmenu "Application", następnie "Component Data" i nacisnąć "F3 - Other Params.").

(5)

Po rozpoczęciu się kalibracji, w polu "D1" (detektor 1) w wierszach statusu, wyświetlać się będzie Auto Cal (kalibracją automatyczna) lub Manual Cal (kalibracja ręczna), w zależności, odpowiednio, od tego czy kalibracja jest wykonywana w ramach trwającej sekwencji automatycznej "Auto Sequence", czy przed kalibracją użytkownik zatrzymał ("Halt") sekwencję automatyczną "Auto Sequence".

9-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.5

"BASELINE RUN" (POMIAR LINII PODSTAWOWEJ)

Opcja "Baseline Run" w podmenu "Control" umożliwia uruchomienie pojedynczego pomiaru typu kalibracyjnego wybranego strumienia, w celu skontrolowania przebiegu linii podstawowej i wykonywanego bez wstrzykiwania gazu kalibracyjnego ani próbki gazu (zawór próbki nie jest uruchamiany). Pomiar kontrolny linii podstawowej może być przydatny w ocenie wpływu jedynie samego działania zaworu zespołu GC na powstawanie pików na chromatogramie. Podczas uruchamiania pomiaru "Baseline Run", można spodziewać się następujących sytuacji: UWAGA: Jeśli w chwili wybrania pomiaru "Baseline Run" zespół GC wykonuje analizy w trybie "Auto Sequence", wyświetli się komunikat informujący o tym, że najpierw wymagane jest zatrzymanie ciągłego procesu analizy ("Continuous Analysis Must First be Halted"). Należy wtedy wybrać w podmenu "Control" opcję "Halt" i odczekać aż w wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny). Następnie można ponownie wybrać tryb "Baseline Run". (1)

Po wybraniu "Baseline Run" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 9-8).

Rysunek 9-8. Potwierdzanie wyboru "Baseline Run". (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się okienko, w którym należy wybrać numer strumienia. Wyświetlą się w nim tylko strumienie służące do celów kalibracji.

(3)

Po wybraniu strumienia wyświetli się komunikat "Starting Baseline" (rozpoczęcie pomiaru linii podstawowej). Po rozpoczęciu, w wierszu statusu w polu "D1" (detektor 1) wyświetlać się będzie "Baseline" (linia podstawowa).

9-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.6

"VALVE TIMING" (OPTYMALIZACJA CZASU ZAMKNIĘCIA ZAWORU)

Opcja "Valve Timing" w podmenu "Control" umożliwia uruchomienie automatycznej serii analiz w celu zoptymalizowania ustawienia czasu wyłączenia (OFF) zaworu. Proces ten może obejmować serie do 10 analiz wybranego strumienia. Dla każdej z takich analiz następuje zmiana ustawiania czasu zamknięcia wybranego zaworu (lub zaworów). Po zakończeniu analizy, porównywane jest pole powierzchni piku skojarzonego z zaworem składnika z polami powierzchni uzyskanymi w poprzednich trzech analizach. Je śli zmiana jest mniejsza niż 1%, czas wyłączenia zaworu jest ustawiany na wartość bieżącą minus 1 sekunda. Po wybraniu "Valve Timing" można spodziewać się następujących sytuacji: UWAGA: Jeśli w chwili wybrania opcji "Valve Timing" zespół GC wykonuje analizy w trybie "Auto Sequence", wyświetli się komunikat informujący o tym, że najpierw wymagane jest zatrzymanie ciągłego procesu analizy ("Continuous Analysis Must First be Halted"). Należy wtedy wybrać w podmenu "Control" opcję "Halt" i odczekać aż w wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny). Następnie można ponownie wybrać "Valve Timing". (1)

Po wybraniu "Valve Timing" wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie (patrz rysunek 9-9).

Rysunek 9-9. Potwierdzanie wyboru "Valve Timing" (2)

Potwierdzić wybierając opcję <Yes>. Następnie wyświetli się okienko, w którym należy wybrać numer strumienia. Wyświetlą się w nim tylko strumienie służące do celów kalibracji.

(3)

Po wybraniu strumienia wyświetli się pytanie (patrz rysunek 9-2), czy przed rozpoczęciem optymalizacji ma być wykonane czyszczenie przez przepłukiwanie trwające 60 sekund. Czyszczenie umożliwia przepływ gazu kalibracyjnego przez pętlę próbki przez 60 sekund, przed rozpoczęciem pierwszego cyklu analizy.

9-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Następnie wyświetli się okienko wyboru zaworów "Select Valves" (patrz rysunek 9-10).

Rysunek 9-10. Okienko "Select Valves" wyboru zaworów (do optymalizacji zaworów "Valve Timing") (5)

W okienku "Select Valves" wybiera się zawory, które mają być objęte optymalizacją "Valve Timing", jak i składniki, które mają być użyte do wyznaczenia optymalnych czasów wyłączenia (OFF) dla poszczególnych z tych wybranych zaworów. -

Klawisz TAB służy do przemieszczania kursora między polami w kolumnie wyboru zaworów "Valve ... - " i kolumnie skojarzonych z zaworami składników "CMP - ".

-

W ramach kolumny, kursor można przemieszczać naciskając klawisze ze strzałkami w górę/dół.

-

W kolumnie "Valve" wyboru zaworów można zaznaczać zawór jako wybrany (Y) lub nie (N), naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR).

-

Gdy kursor jest w kolumnie "CMP", nacisnąć klawisz F2 w celu wybrania składnika z listy wyświetlanej w okienku. Po wybraniu składnika z listy, w polu "CMP" wstawiony zostanie numer indeksu składnika.

(6)

Po wybraniu odpowiednich zawór i składników w okienku "Select Valves", nacisnąć klawisz ESCAPE.

(7)

Ponownie wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie uruchomienia optymalizacji "Valve Timing" (patrz rysunek 9-9).

(8)

Po rozpoczęciu się optymalizacji "Valve Timing", w wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Vlv Timing".

(9)

Jeśli po wykonaniu 10 analiz nie nastąpi zmiana ustawień czasów zamknięcia zaworu, uaktywni się alarm, który w dzienniku alarmów zespołu GC będzie miał treść "Valve Timing Failure" (optymalizacja czasu zamknięcia zaworu zakończona niepomyślnie). Jeśli optymalizacja zakończy się pomyślnie, alarm nie zostanie uaktywniony. (Szczegółowe informacje na temat dzienników alarmów podano w rozdziałach 7.3, 7.4 i 7.5).

9-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.7

"GC TIME" (ZEGAR ZESPOŁU GC)

Opcja "GC Time" w podmenu "Control" umożliwia sprawdzanie (opcja View) i ustawianie (opcja Set) zegara zespołu chromatografu gazowego (GC). UWAGA: Jeśli użytkownik wybierze opcję "Set" (ustawianie), zegar zespołu GC zostanie ustawiony na godzinę i datę takie, jak w zegarze systemowych komputera PC (tzn. zostanie zsynchronizowany z zegarem komputera). Po wybraniu "Valve Timing" można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "GC Time" wyświetli się okienko, w którym należy wybrać opcję "View" (sprawdzanie) lub "Set" (ustawianie zegara) - patrz rysunek 9-11.

Rysunek 9-11. Wybrać opcję sprawdzania (View) lub ustawiania (Set) zegara zespo łu GC. (2)

Jeśli wybierze się opcję sprawdzania (View), wyświetli się okienko z aktualnymi wskazaniami godziny i daty zegara GC (patrz rysunek 9-12).

Rysunek 9-12. Po wybraniu opcji "View" wyświetlą się aktualne wskazania zegara zespo łu GC

9-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Jeśli wybierze się opcję ustawiania (Set), wyświetli się okienko z pytaniem, czy ustawić zegar zespołu GC ("Write Time Change?") (patrz rysunek 9-13).

Rysunek 9-13. Potwierdzić operację ustawiania zegara zespołu GC, wybierając opcję <YES>. (4)

Po potwierdzeniu przez wybranie opcji <YES>, godzina i data zegara zespołu GC zostanie automatycznie zsynchronizowany z ustawianiami zegara systemowego komputera PC.

9-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.8

"STOP NOW" (ZATRZYMANIE NATYCHMIASTOWE)

Opcja "Stop Now" w podmenu "Control" umożliwia natychmiastowe zatrzymanie analizy. OSTRZEŻENIE: Użycie funkcji "Stop Now" wymusza przejęcie systemu chromatografu gazowego w stan nieaktywny (idle - tryb jałowy). Jeśli w tym czasie trwa proces analizy, składniki będą dalej eluowane (wymywane) z kolumn w trybie jałowym. Z tego względu nie zaleca się korzystania z funkcji zatrzymania natychmiastowego, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Zamiast z funkcji "Stop Now" zaleca się korzystanie z funkcji "Halt", która umożliwia zatrzymanie po dokończeniu trwającej analizy. Po wybraniu "Stop Now" można spodziewać się następujących sytuacji: (1)

Po wybraniu "Stop Now" wyświetli się okienko z ostrzeżeniem (że wykonanie tej operacji może wpłynąć na wyniki następnej analizy) i prośbą o potwierdzenie tej operacji (patrz rysunek 9-14).

Rysunek 9-11. Potwierdzanie wyboru "Stop Now". (2)

Potwierdzić, wybierając opcję <Yes>. Nastąpi natychmiastowe zatrzymanie analizy. W wierszu statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny).

9-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

9-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 10 - PODMENU "SYSTEM" Podmenu "System" umożliwia realizowanie różnych operacji odnoszących się do systemu. Opcje tego podmenu pokazano na rysunku po lewej oraz zestawiono w tabeli poniżej. GC Directory (skorowidz chromatografów) Users (użytkownicy) Colors (kolory) Printer (drukarka komputera) Data View (przeglądanie zmiennych) Modbus Test (test Modbus) Exit (wyjście z programu MON)

Tworzenie i edycja listy zespołów GC (będącej zarazem skorowidzem programów aplikacyjnych sterowników). Na ekranie tym mo żna ustawiać parametry komunikacji danych po stronie interfejsu szeregowego komputera PC, dla każdego z podłączonych zespołów GC. ............................. Patrz rozdział 10.1 Tworzenie listy nazw użytkowników, definiowanie poziomów zabezpieczeń i uprawnień użytkowników i numerów identyfikacyjnych PIN. .................................................................................................. Patrz rozdział 10.2 Ustawianie opcji kolorów na ekranach wyświetlanych programie MON. .................................................................................................. Patrz rozdział 10.3 Wybieranie typu drukarki (trybu emulacji), podłączonej do komputera PC. .................................................................................................. Patrz rozdział 10.4 Przeglądanie wartości zmiennych programu aplikacyjnego (funkcja przydatna tylko dla programistów do tworzenia i uruchamiania oprogramowania). .................................................................................................. Patrz rozdział 10.5 Uruchomienie pomocniczego programu testującego magistralę szeregową Modbus oraz odczytującego zawartość rejestrów Modbus. ..... Patrz rozdział 10.6 Wyjście z programu MON i powrót do systemu operacyjnego komputera. .................................................................................................. Patrz rozdział 10.7

10-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.1

"GC DIRECTORY" (SKOROWIDZ CHROMATOGRAFÓW)

Opcja "GC Directory" w podmenu "System" umożliwia tworzenie i edycję listy (skorowidza) zespołów GC, jak również ustawianie parametrów komunikacji danych po stronie interfejsu szeregowego komputera PC, dla każdego z podłączonych zespołów GC. Proszę zauważyć, że ekran "GC Directory" jest taki sam, jak ekran wyświetlany podczas procedury instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego (patrz rozdział 1.4.5). Lista "GC Directory" jest zarazem skorowidzem programów aplikacyjnych sterowników poszcze gólnych zespołów GC. Lista "GC Directory" jest niemal taka sama jak lista wyświetlana w okienku wyboru sterownika GC, z którym ma być nawiązane połączenia (podmenu "Select" i opcja "Connect" - patrz rozdział 4.1). Skorowidz "GC Directory" jest zachowany na pliku \GC\BIN\GCDIR.DAT. Dla każdego z programów aplikacyjnych (czy też chromatografów gazowych) na ekranie "GC Directory" (patrz rysunek 10-1) dostępne są dwa pola "Comm. ID" (identyfikator chromatografu) i "Comments" (komentarze) oraz jedno okienko edycyjne "Parameters for..." (parametry komunikacji danych ze zespołem GC...). Do powyższych pól edycyjnych przechodzi się za pomocą klawisza ENTER lub TAB, a okienko edycyjne można wyświetlić naciskając klawisz F2. Comm. ID (identyfikator chromatografu) - W polach kolumny "Comm. ID" wyszczególnione są numery identyfikacyjne sterowników GC podłączonych do magistrali komunikacyjnej Modbus. Numery (adresy) ID ustawia się za pomocą mikroprzełączników dwurzędowych (typu DIP), znajdujących się na karcie interfejsu sterownika (patrz także rozdział 5.15.5). WAŻNE: Aby program MON był w stanie nawiązać łączność ze sterownikiem zespołu GC, muszą się zgadzać numery "Comm. ID" sterownika na ekranie "GC Directory" oraz na ekranie "Serial Ports" w podmenu "Application" (patrz rozdział 5.15). Niezgodność identyfikatorów "Comm. ID" spowoduje przy próbie nawiązania łączności wyświetlenie się komunikatu o błędzie "No Response from GC" (brak odpowiedzi z zespołu GC). OSTRZEŻENIE: Nie usuwać żadnych plików programów aplikacyjnych GC wyświetlanych na ekranie "GC Directory". Po przypadkowym usunięci pliku może być konieczne ponowne zainstalowanie oprogramowania aplikacyjnego GC.

10-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Comments (komentarze) - W polach kolumny "Comments" można wpisywać różne przydatne informacje o poszczególnych chromatografach gazowych, np. ich przeznaczenie, lokalizacja, itp. UWAGA: Informacje wyświetlane na ekranie "GC Directory" w kolumnie "Application Name" (nazwa programu aplikacyjnego), nie podlegają edycji. Są to nazwy plików poszczególnych programów aplikacyjnych (bez rozszerzenia nazwy *.BIN). Po zainstalowaniu programów aplikacyjnych GC (patrz rozdział 1.4.3), ich nazwy są dodawane do listy wyświetlanej na ekranie "GC Directory". Nazwa zespołu GC wyświetlana w dolnym lewym rogu ekranu menu głównego po nawiązaniu połączenie ze sterownikiem tego zespołu, jest nazwą taką, jak wprowadzona na ekranach w podmenu "Application" i "System" (patrz rozdział 5.1).

Rysunek 10-1. Ekran edycyjny "GC Directory" (skorowidz programów aplikacyjnych / lista zespołów GC)

10-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.1.1 Klawisz F2 - Ustawianie parametrów komunikacji danych (na ekranie "GC Directory") Na ekranie "GC Directory" okienko edycyjne parametrów komunikacji danych "Parameters for NAZWA_ZESPOŁU_GC" można otworzyć naciskając klawisz F2 ("F2 - Edit Comm. Parameters") - patrz rysunek 10-2. W okienku tym można ustawiać parametry komunikacji danych dla portu szeregowego od strony komputera, tzn. niezbędne do współdziałania programu MON z określonymi sterownikami GC (nie są to parametry komunikacji danych dla sterownika GC).

Rysunek 10-2. Nacisnąć klawisz F2, by ustawić parametry komunikacji danych. Pomiędzy polami edycyjnymi w okienku "Parameters for..." można przechodzić za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę/dół, ENTER lub TAB. Dla większości pól edycyjnych, by wybrać inne ustawienie, należy ustawić w nim kursor i nacisnąć klawisz odstępu SPACEBAR. W polu "Telephone Number" (nr telefonu) można wpisać jeden wiersz tekstu (do 35 znaków), oznaczający numer telefonu wybranego zespołu GC podłączonego poprzez modem (informacje o połączeniach modemowych zamieszczono także w Załączniku I). W polu "Extra Delay" (dodatkowa zwłoka czasowa) można wpisać (w wypadku łącz komunikacyjnych sprawiających problemy) wartość dodatkowego opóźnienia wymaganego do zwiększenia dopuszczalnego czasu oczekiwania (ustawiać można wartości opóźnienia od 0 do 9000 milisekund). UWAGA: W okienku edycyjnym "Parameters for..." można korzystać z funkcji automatycznego wykrywania (autodetect) odpowiednich ustawień dla następujących parametrów: Baudrate (prędkość transmisji)

Parity (kontrola parzystości)

Data Bits (liczba bitów danych)

Modbus Protocol (protokół Modbus)

Stop Bits (liczba bitów stopu) W celu skorzystania z tej funkcji, można ustawić w wybranych polach powyższych parametrów znak zapytania (?). Program MON automatycznie wybierze prawid łowe ustawienia, zgodne z ustawieniami parametrów komunikacji danych od strony sterownika zespołu GC.

10-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

WAŻNE: W polu "PC Communication Port" należy ustawić jeden z portów szeregowych komunikacji danych komputera PC: COM1, COM2 lub COMn. (W razie trudności z wyborem portu szeregowego, proszę uruchomić odpowiedni program diagnostyczny, w celu określenia portów dostępnych, używanych i wolnych. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera, w tym o adresach portów szeregowych oraz potencjalnych konfliktach przerwań IRQ). Dodatkowe informacje dotyczące parametrów komunikacji danych przez porty szeregowe, zamieszczo no w rozdziale 5.15. W rozdziale 1.4.6 wyszczególniono także zalecane ustawienia tych parametrów. Dodatkowe informacje o połączeniach modemowych zamieszczono w Załączniku I.

10-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.1.2 Klawisz F3 - Edycja łańcucha poleceń inicjalizacji modemu Na ekranie "GC Directory" dostępny jest klawisz "F3 - Edit Modem Init", umożliwiający wyświetlenie okienka edycyjnego "Modem Initialization" zawierającego łańcuch poleceń inicjalizacji modemu komputera. Jest to łańcuch tekstowy, zawierający standardowe polecenia sterowania modemem, znane jako 'AT commands', używane w łączności między modemem komputera a podłączonym sterownikiem GC. Aby wprowadzić lub zmienić łańcuch inicjalizacji modemu "Modem Init", należy nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Edit Modem Init"). Wyświetli się wtedy okienko pokazane na rysunku 10-3.

Rysunek 10-3. Nacisnąć klawisz F3 i wpisać łańcuch tekstowy, zawierający standardowe polecenia sterowania modemem, znane jako 'AT commands'. Program MON zapewnia domyślny łańcuch inicjalizacji modemu, nie wyświetlany w tym okienku, który jest odpowiedni dla większości modemów zgodnych ze standardem Hayes. Dlatego, w większości wypadków, nie ma potrzeby prowadzania dodatkowego łańcucha inicjalizacji modemu w tym okienku edycyjnym. Do modemu komputera wysyłany jest najpierw domyślny łańcuch inicjalizacji modemu zapewniany przez program MON. Dopiero potem wysyłany jest łańcuch wprowadzony przez użytkownika w okienku "Modem Initialization". W ten sposób, program MON ustawia takie parametry modemu, jakich wymaga, a użytkownik może dodatkowo ustawić parametry pracy modemu w celu dostosowania ich do specjalnych wymagań. Optymalny łańcuch inicjalizacji modemu zależy od cech i jakości linii telefonicznej oraz modemów zainstalowanych w komputerze i sterowniku chromatografu gazowego. Po ustaleniu optymalnego łańcucha inicjalizacji modemu (co odbywa się czasem metodą prób i błędów), nie będzie potrzeby modyfikowania go, aż do czasu zainstalowania innego modelu modemu lub modemu innej marki. Patrz także instrukcja obsługi modemu oraz zalecenia w Załączniku I (rozdział I.4.2).

10-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.2

"USERS" (UŻYTKOWNICY)

Opcja "Users" w podmenu "System" umożliwia tworzenie i edycję listy nazw użytkowników, definiowanie uprawnień użytkowników i ewentualnie numerów identyfikacyjnych PIN (Personal Identification Number), które służą jako dodatkowy kod do ograniczania dostępu do programu MON podczas jego uruchamiania (na ekranie "log-on" rejestrowania się użytkownika w systemie) - patrz rozdział 2.2. Na ekranie "Users", kursor można przemieszczać między polami edycyjnymi za pomocą klawiszy TAB lub ENTER. W polu podpowiedzi wyświetlają się odpowiednie wskazówki. Dodatkowe informacje można uzyskać naciskając klawisz pomocy F1. Aby wyjść z tego ekranu, nacisnąć klawisz ESCAPE i wybrać opcję Yes, by zachować wprowadzone zmiany; albo nacisnąć klawisze ALT + X, by wyjść bez zachowywania zmian. Proszą zauważyć, że ekran "Users" jest identyczny, jak ekran wyświetlany podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego (patrz rozdział 1.4.4). Należy również pamiętać, że jest tylko jedna lista użytkowników, zachowana na pliku dyskowym komputera i niezależna od zespołów GC (tzn. nie ma osobnych list użytkowników dla poszczególnych programów aplikacyjnych zainstalowanych w komputerze). Powyższe fakty należy uwzględnić podczas edycji i zachowywania listy użytkowników oraz ładowania zmienionej listy użytkowników do pamięci sterownika GC (patrz poniżej rozdział 10.2.1).

10.2.1 Edycja, zachowywanie i ładowanie do sterownika zmienionej listy użytkowników Lista użytkowników "Users" jest przechowywana w postaci pliku dyskowego na dysku twardym komputera i stanowi dane przypisane do programu MON. Podczas instalowania programów aplikacyjnych GC oraz późniejszego ich wprowadzania do pamięci sterownika (download), aktualna lista użytkowników jest ładowana wraz z programem aplikacyjnym do sterownika GC. Dzięki temu, nazwy użytkowników, ich uprawnienia i kody dostępu PIN, są przechowywane w sterowniku również po rozłączeniu się z komputerem. Jeśli później zaistnieje potrzeba zmodyfikowania listy użytkowników, zachowanie tych zmian wprowadzonych na ekranie "Users" po naciśnięciu klawisza ESCAPE powoduje, że zostaną one zachowane tylko na pliku na dysku komputera, a nie w pamięci sterownika GC. Dlatego też, konieczne jest również zaktualizowanie listy użytkowników w sterowniku. WAŻNE: Aby załadować listę użytkowników do pamięci sterownika, należy nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Download Users to GC") na ekranie "Users", gdy nawiązana jest łączność między komputerem a tym sterownikiem.

10-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.2.2 Nazwa użytkownika (Name) Dopuszczalne znaki - Nazwa użytkownika może zawierać od jednego do dwunastu znaków alfanumerycznych, w tym znaki interpunkcyjne (tzn. przecinki, kropki, odstępy, myślniki). Nie może się rozpoczynać od znaku odstępu ("spacji"). Wielkość liter nie jest istotna - Podczas rejestrowania się użytkownika w programie MON ("log-on"), nazwa użytkownika może być wpisywana zarówno dużymi jak i małymi literami. Uważać na znaki interpunkcyjne - Podczas rejestrowania się w programie MON i podawania nazwy użytkownika (w polu USER NAME) należy wpisać wszystkie znaki, w tym interpunkcyjne. Załóżmy przykładowo, że na liście użytkowników znajduje się Jan B. Dobry, typu "Regular" (ze zwykłym dostępem). W zależności od tego jak wpisze swoją nazwę rejestrowania się w programie MON, zostanie przyjęty lub odrzucony - patrz przykłady poniżej: jan b. dobry

(przyjęty)

JAN B. DOBRY

(przyjęty)

Jan B Dobry

(odrzucony, brak kropki)

10.2.3 Typ użytkownika (Type) Wyróżnia się dwa typy użytkowników: Super (tzw. "superużytkownik" z pełnym dostępem) i Regular (ze zwykłym dostępem). Użytkownik typu "Super" może wpisywać zmiany do pamięci zespołu chromatografu gazowego, a użytkownik typu "Regular" może jedynie przeglądać dane. Użytkownicy typu "Super" mają również dostęp do listy użytkowników w programie MON i mogą ją modyfikować. OSTRZEŻENIE: Lista użytkowników musi zawierać co najmniej jednego użytkownika typu "Super".

10.2.4 Identyfikator użytkownika (PIN) Jest to opcjonalny kod dostępu i nie ma potrzeby definiowania go dla każdego użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma numeru PIN, to może zarejestrować się w programie MON lub uzyskać dostęp do panela czołowego sterowania chromatografem, podając jedynie swoją nazwę. Kod PIN może się składać z co najwyżej 12 cyfr.

10-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela 10-1. Porównanie uprawnień użytkowników typu Super ("superużytkownik" z pełnym dostępem) i Regular (ze zwykłym dostępem). Użytkownik Super

Użytkownik Regular Podmenu "Select"

Łączenie i rozłączanie się ze sterownikiem GC, wczytywanie programu aplikacyjnego do pamięci sterownika GC; generowanie raportu konfiguracji "PC Config Report" Dozwolona edycja w trybie rozłącznym (offline)

Edycja w trybie rozłącznym zablokowana przez brak dostępu do modyfikacji w podmenu "Application"

Podmenu "Application" Pełne uprawniania do zapisu/odczytu danych

Tylko oglądanie/odczytywanie danych

Podmenu "Reports" Wyświetlanie i zachowywanie na plikach wszystkich typów raportów; drukowanie raportów na drukarce komputera lub zespołu GC Edycja wszystkich parametrów dotyczących sterowania drukarką komputera lub zespołu GC

Tylko przeglądanie parametrów dotyczących sterowania drukarką komputera lub zespołu GC

Przeglądanie i/lub kasowanie danych archiwalnych i trendów

Tylko przeglądanie danych archiwalnych i trendów

Podmenu "Logs" Przeglądanie wszystkich dzienników/list oraz potwierdzanie (kasowanie) alarmów

Tylko przeglądanie wszystkich dzienników/list, w tym dzienników/list alarmów

Podmenu "Chromatogram" Wyświetlanie, drukowanie i zachowywanie wszystkich chromatogramów na plikach Pełne możliwości edycji tabel TEV (zdarzeń czasowych) i CDT (danych o składnikach)

Tylko przeglądanie tabel TEV i CDT

Podmenu "Control" Uruchamianie wszelkich trybów analizy chromatograficznej i kalibracji

Podmenu "System" Pełne możliwości edycji skorowidza chromatografów ("GC Directory"), konfigurowania opcji kolorów ekranów programu MON, wybierania typu drukarki, przeglądania wartości zmiennych programu aplikacyjnego oraz testowania magistrali ko munikacyjnej Modbus Pełne możliwości edycji listy użytkowników

Brak dostępu do listy użytkowników (ani wyświetlanie, ani modyfikowanie)

10-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.3

"COLORS" (KOLORY)

Opcja "Colors" w podmenu "System" umożliwia ustawianie opcji kolorów na różnych ekranach wyświetlanych programie MON, tzn. kolorów tła, okienek, menu i liter bezpośredniego wywoływania podmenu. Po wybraniu opcji "Colors" w podmenu "System", wyświetli się ekran menu głównego z przykładowymi elementami tego ekranu wyświetlanymi zgodnie z aktualnymi ustawianiami kolorów (po lewej), oraz okienko "Menu" ustawiania kolorów (po prawej) - patrz rysunek 10-4.

Rysunek 10-4. Ekran ustawiania kolorów wyświetlania.

10-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Pierwsze sześć pozycji w okienku "Menu" odnosi się do różnych elementów wyświetlanych na ekranie, którym można przypisać wybrane kolory (patrz rysunek 10-5):

Rysunek 10-5. Okienko "Menu" wyboru różnych elementów wyświetlanych na ekranie oraz standardowych konfiguracji kolorów. Main - Dotyczy elementów normalnie wyświetlanych na głównym obszarze ekranu. Na ekranie edycyjnym kolorów (rysunek 10-4) są to elementy pokazane ponad okienkiem "POP-UP DEMO" i nie otoczone ramką. Framer - Dotyczy elementów wyświetlanych na pasku menu głównego w górnej części ekranu, na którym wyświetlane są nazwy podmenu ("Select", "Application", "Reports", itd.). Pulldown - Dotyczy elementów wyświetlanych w menu rozwijalnych w dół. Aktualne ustawienia wyświetlane są w rozwiniętym w dół menu "PULLDOWN" w górnym lewym rogu ekranu. Popup - Dotyczy elementów wyświetlanych w "wyskakujących" okienkach, np. z komunikatami. Aktualne ustawienia wyświetlane są okienku "POPUP DEMO" położonym w środkowej części ekranu, tuż po lewej od okienka wyboru "Menu". Help - Dotyczy elementów wyświetlanych w na ekranach pomocy. Aktualne ustawienia wyświetlane są okienku "HELP DEMO" położonym w dolnej lewej części ekranu. Status Bar - Dotyczy elementów wyświetlanych w dwóch dolnych wierszach statusu, na dolnej krawędzi ekranu.

10-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Następne dwie pozycje dostępne w okienku wyboru "Menu" umożliwiają konfigurowanie kolorów na ekranie raportu "ACFG Report" programu MON oraz na ekranie "Chromatogram". Po wybraniu jednej z tych opcji wyświetli się odpowiednie okienko demonstracyjne aktualnych ustawień kolorów, wyświetlane po lewej stronie ekranu edycji kolorów. Kolejne trzy pozycje dostępne w okienku wyboru "Menu" umożliwiają wybranie jednego z następujących standardowych schematów ustawień kolorów: Standard - Domyślna konfiguracja kolorów odpowiednia dla monitorów kolorowych wyświetlających w trybie VGA. LCD - Domyślna konfiguracja kolorów odpowiednia dla wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, typowych dla komputerów przenośnych (jak np. notebook). MONO - Domyślna konfiguracja monochromatycznych.

kolorów

odpowiednia

dla

monitorów

i

wyświetlaczy

Ostatnie dwie pozycje dostępne w okienku wyboru "Menu" umożliwiają wyjście z zachowaniem lub bez zachowania wprowadzonych zmian konfiguracji kolorów, odpowiednio: "Exit-Save" i "Exit-NO Save". Procedura zmiany kolorów dla wybranego elementu: (1)

Wybrać wyświetlany element w okienku "Menu" - patrz rysunek 10-5.

(2)

Wyświetli się następne okienko wyboru, w którym będą wyszczególnione części składające się na ten element, którym będzie można przypisywać wybrane kolory (jak ramka, różnego rodzaju teksty, itp.). Załóżmy przykładowo, że w okienku "Menu" w punkcie (1) wybrano element "Popup" (wyskakujące okienka); wyświetli się wtedy okienko "Popup" wyboru części składowych tego elementu (patrz rysunek 10-6):

Rysunek 10-6. Wybrać część składową wybranego elementy (3)

Wybrać część składową w okienku "Popup" (np. Regular Text - zwykły tekst) i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko "Color test area" ustawiania koloru.

10-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

W okienku "Color test area" wyświetla się matryca umożliwiająca ustawianie wszelkich możliwych kombinacji kolorów znaków pierwszego planu (znaków "x") i drugiego planu (tła). Znacznik "C" oznacza aktualną kombinację kolorów pierwszego i drugiego planu. (patrz rysunek 10-7).

Rysunek 10-7. Znacznik "C" oznacza aktualną kombinację kolorów. (5)

Aby zmienić kolory pierwszego i drugiego planu, przemieścić znacznik "C" w okienku "Color test area" posługując się klawiszami ze strzałkami. Po ustawieniu na wymaganej kombinacji kolorów, nacisnąć klawisz ENTER.

(6)

Okienko "Color test area" zniknie i kursor powróci do okienka wyboru innych części składowych (rysunek 10-6). W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w punktach od (3) do (6), by zmienić kolory poszczególnych części składowych wybranego elementu.

(7)

Po zakończeniu wybrać w okienku wyboru części składowych opcję "OK" (rysunek 10-6). Okienko to zniknie, a efekt zmiany ustawienia kolorów będzie wyświetlony na ekranie (rysunek 10-4) w odpowiednim okienku demonstracyjnym aktualnych ustawień kolorów (w tym przykładzie "Popup Demo").

(8)

Po wykonaniu czynności od punktu (1) do (7) i ustawieniu kolorów dla wszystkich wymaganych elementów, wybrać w okienku "Menu" (rysunek 10-5) opcję "Exit-Save" i nacisnąć klawisz ENTER. Aby anulować wprowadzone zmiany, wybrać opcję "Exit-NO Save".

Ustawienia kolorów w programie MON zostaną zachowane w pliku: \GC\BIN\CSET0.CCC

10-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.4

"PRINTER" (DRUKARKA KOMPUTERA)

Opcja "Printer" w podmenu "System" umożliwia wybranie typu drukarki (trybu emulacji) podłączonej do komputera PC, by uzyskać jak najlepszą jakość wydruków raportów i chromatogramów. Po wybraniu opcji "Printer" w podmenu "System", wyświetli się okienko wyboru jednego z czterech trybów emulacji typów drukarek (patrz rysunek 10-8).

Rysunek 10-8. Wybrać jeden z trybów emulacji typowych drukarek. Prawie wszystkie z rodzaje drukarek można skonfigurować tak, by emulowały jeden z 4 trybów pracy wyszczególnionych w okienku. UWAGA: Program MON zapewnia obsługę drukarek serii Hewlett Packard LaserJet, zależnie od wielkości pamięci zainstalowanej w drukarce: 512KB lub 1MB+ (512 kilobajtów lub 1 megabajt i więcej). Podstawowa wersja drukarki HP LaserJet może być wyposażona w pamięć RAM o pojemności 512KB. Dostępne są wersje tych drukarek z zainstalowaną pamięcią 1MB i więcej. Aby sprawdzić wielkość pamięci zainstalowanej w drukarce LaserJet, proszę uruchomić wydruk strony testowej posługując się panelem kontrolnym drukarki, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi drukarki. Na stronie testowej zostanie wydrukowana między innymi wielkość zainstalowanej pamięci RAM.

10-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.5

"DATA VIEW" (PRZEGLĄDANIE ZMIENNYCH)

Opcja "Data View" w podmenu "System" umożliwia przeglądanie wartości różnych zmiennych programu MON i programu aplikacyjnego. Ekrany "Data View" umożliwiają tylko wyświetlanie wartości zmiennych, a nie ich zmienianie. Funkcja "Data View" może okazać się przydatna dla programistów do tworzenia i uruchamiania oprogramowania korzystającego z danych programu MON, programu aplikacyjnego i rejestrów Modbus. UWAGA: Ekrany "Data View" nie mają istotnego znaczenia w normalnej obsłudze chromatografu gazowego. Służą jedynie jako narzędzie pomocne do tworzenie, uruchamiania i testowania oprogramowania. Osoby, które nie pracuj ą nad programami współpracującymi z programem MON, mogą opuścić ten rozdział. Aby wyświetlić listę nazw zmiennych programu MON, należy odpowiednio skonfigurować i wydrukować raport "PC-Config Report". Patrz przykładowy wydruk tego raportu zamieszczony w rozdziale A.4.4 w załączniku A). Ekrany "Data View" podzielone są na pięć różnych kategorii zmiennych, jak wyświetlane w okienku "Data View" w podmenu "System" (patrz rysunek 10-9).

Rysunek 10-9. Zmienne programu aplikacyjnego podzielone są na pięć powyższych kategorii

10-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tylko niewielka część zmiennych (i ich wartości) dostępnych na ekranach "Data View" pojawia się na ekranach programu MON i programu aplikacyjnego. Jednakże większość zmiennych jest "niewidoczna" i ich wartości nie są nigdzie wyświetlane. Takie robocze zmienne można jednak wyświetlić na ekranach "Data View", co może być przydatne podczas tworzenia i testowania oprogramowania. Na ekranie pomocy "Help" programu MON dostępne są opisy typów tych pięciu różnych kategorii zmiennych (wyszczególnionych w okienku "Data View" - rysunek 10-9): Global Data

Dane globalne

wartości zmiennej w zdefiniowanych tablicach

Stream Data

Dane strumieni

wartości zmiennej w zdefiniowanych tablicach jednowymiarowych

Component Data

Dane składników

wartości zmiennej w zdefiniowanych tablicach dwuwymiarowych

Data Files

Dane na plikach

wartości zmiennej w zdefiniowanych tablicach jednowymiarowych

Standard Data

Dane standardowe

wartości zmiennej w zdefiniowanych tablicach

Programy aplikacyjne nie muszą zawierać wszystkich z tych pięciu kategorii zmiennych. Przykładowo, w standardowym programie aplikacyjnym (Daniel Industries Standard GC Application) można obejrzeć tylko zmienne "Global Data" i "Standard Data". Zmienne "Global Data" są specyficzne dla danej aplikacji, natomiast zmienne "Standard Data" są używane we wszystkich kombinacjach programu MON i programów aplikacyjnych GC. Przykładowe ekrany wyświetlające zmienne "Global Data" i "Standard Data" pokazano na rysunkach 10-10 i 10-11.

10-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 10-10. Przykład ekranu wyświetlającego listę zmiennych kategorii "Global Data".

Rysunek 10-11. Przykład ekranu wyświetlającego listę zmiennych kategorii "Standard Data".

10-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.5.1 Klawisz F2 - wyświetlanie wartości zmiennych Aby wyświetlić bieżącą wartość jednej ze zmiennych wyświetlanych na ekranie "Data View", należy: (1)

Ustawić kursor na wymaganej zmiennej posługując się klawiszami ze strzałkami w górę/dół, ENTER, TAB lub SHIFT + TAB. UWAGA: Aby szybko ustawić kursor na wymaganej zmiennej, można nacisnąć pierwszą literę jej nazwy wyszczególnionej w kolumnie "Variable Name". (Przykładowo: nacisnąć klawisz R, by przesunąć kursor od razu do zmiennej raw_data).

(2)

Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - View Value"), by wyświetlić aktualną wartość wybranej zmiennej w okienku - patrz rysunki 10-12 i 10-13.

10.5.2 Objaśnienia do ekranów "Data View" przeglądania zmiennych Indeksy S i C Na ekranach "Data View" występują kolumny "S Index" i "C Index" (patrz rysunek 10-10 i 10-11). Liczby pojawiające się w tych kolumnach oznaczają ilości strumieni (S) i składników (C), a dokładniej liczbę elementów (danego wymiaru) tablicy danej zmiennej. Zmienne maj ące liczbę przypisaną tylko w kolumnie "S Index", są tablicami jednowymiarowymi. Zmienne mające liczby w obu kolumnach "S Index" i "C Index" są tablicami dwuwymiarowymi.

10-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zależność tę można łatwo zauważyć po naciśnięciu klawisza F2 ("F2 - View Value") wyświetlania wartości zmiennej tablicowej w okienku. Na rysunku 10-12 pokazano okienko wyświetlające wartość zmiennej będącej tablicą jednowymiarową, a na rysunku 10-13 pokazano okienko wyświetlające wartość zmiennej będącej tablicą dwuwymiarową. Przykłady: sim_cycday[1]

-

rysunek 10-12.

sim_compno[1][1] -

rysunek 10-13.

Rysunek 10-12. Okienko wyświetlające wartość zmiennej będącej tablicą jednowymiarową.

Rysunek 10-13. Okienko wyświetlające wartość zmiennej będącej tablicą dwuwymiarową.

10-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

W okienkach wyświetlania wartości zmiennych, tzn. dwuwymiarowych, dostępne są następujące funkcje klawiszy:

zarówno

tablic

jednowymiarowymi

i

F2 - Next S: Nacisnąć klawisz F2, by wyświetlić wartość następnego elementu tablicy jednowymiarowej, lub zwiększyć (o jeden) indeks S tablicy dwuwymiarowej. Przykład: tablica jednowymiarowa przed

→ klawisz F2 →

sin_cycday[1]

po sim_cycday[2]

Przykład: tablica dwuwymiarowa przed

→ klawisz F2 →

sin_compno[1][1]

po sim_compno[2][1]

SH_F2 - Previous S: Nacisnąć klawisz SHIFT + F2, by wyświetlić wartość poprzedniego elementu tablicy jednowymiarowej, lub zmniejszyć (o jeden) indeks S tablicy dwuwymiarowej. Przykład: tablica jednowymiarowa przed

→ klawisz SH_F2 →

sin_cycday[2]

po sim_cycday[1]

Przykład: tablica dwuwymiarowa przed sin_compno[2][1]

→ klawisz SH_F2 →

po sim_compno[1][1]

10-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

F3 - Next C: Nacisnąć klawisz F3, by wyświetlić wartość następnego elementu tablicy jednowymiarowej (taką samą funkcję jak F3 ma w tym wypadku również klawisz F2), lub zwiększyć (o jeden) indeks C tablicy dwuwymiarowej. Przykład: tablica jednowymiarowa przed

→ klawisz F3 →

sin_cycday[1]

po sim_cycday[2]

Przykład: tablica dwuwymiarowa przed

→ klawisz F3 →

sin_compno[1][1]

po sim_compno[2][1]

SH_F3 - Previous C: Nacisnąć klawisz SHIFT + F3, by wyświetlić wartość poprzedniego elementu tablicy jednowymiarowej (taką samą funkcję jak SHIFT - F3 ma w tym wypadku również klawisz SHIFT - F2), lub zmniejszyć (o jeden) indeks C tablicy dwuwymiarowej. Przykład: tablica jednowymiarowa przed

→ klawisz SH_F3 →

sin_cycday[2]

po sim_cycday[1]

Przykład: tablica dwuwymiarowa przed sin_compno[2][1]

→ klawisz SH_F3 →

po sim_compno[1][1]

F4 - Select Index: Nacisnąć klawisz F4, by wybrać określony numer indeksu (tablicy jednowymiarowej) lub indeksów (tablicy dwuwymiarowej). Po naciśnięciu klawisza F4, w górnym lewym rogu ekranu "Data View" (patrz rysunek 10-13) wyświetli się okienko, w którym należy wpisać wartości indeksu (indeksów) i nacisnąć klawisz ENTER. Wyświetli się wtedy wartość wybranego elementu tablicy (zmiennej tablicowej).

10-21


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6

"MODBUS TEST" (TEST MODBUS)

Opcja "Modbus Test" w podmenu "System" umożliwia sprawdzenie komunikacji danych przez magistralę szeregową Modbus oraz odczytywanie zawartość rejestrów Modbus. Tradycyjnie, rejestry Modbus są przepytywane (polling) przez system akwizycji danych DCS (Data Collection System). Jednakże w celu ułatwienia procesu instalowania i diagnozowania, oprogramowanie MON zawiera osobny modu ł programowy MODBUS TEST, który emuluje funkcje systemu DCS. W rozdziale tym opisano krok po kroku w jaki sposób korzystać z programu MODBUS TEST. UWAGA: Opcja "Modbus Test" nie mają istotnego znaczenia w normalnej obsłudze chromatografu gazowego. Służy jedynie jako narzędzie pomocne do tworzenie, uruchamiania i testowania oprogramowania oraz instalacji specjalnych. Osoby, które nie pracują nad programami współpracującymi z programem MON ani nie zajmują się projektowaniem instalacji specjalnej o bezpośrednim dostępie do rejestrów Modbus sterownika chromatografu gazowego, mogą opuścić ten rozdział. MODBUS TEST jest faktycznie osobnym programem, niezależnym od programu MON. Po wybraniu opcji "Modbus Test" w menu "System", program MON tworzy powlokę systemową (shell) i uruchamia program MODBUS TEST w środowisku drugiej kopii interpretatora poleceń systemu operacyjnego DOS. Program MODBUS TEST można również uruchomić z wiersza poleceń systemu operacyjnego DOS: po wejściu do podkatalogu \GC\BIN wpisać MB i nacisnąć klawisz ENTER.

OSTRZEŻENIE: Procedury opisane w tym rozdziale mogą być wykonywane jedynie przez osoby znające protokół Modbus oraz obsługę i działanie programu MON. Choć do normalnego działania programu MON wystarczy zwykłe łącze telekomunikacyjne, to w wypadku korzystania programu MODBUS TEST musi być zapewnione bezpośrednie połączenie komputera z jednym z portów szeregowych sterownika GC; program MODBUS TEST nie będzie działał w wypadku połączenia modemowego.

10-22


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.1 Porównanie protokołów Modbus Programy MON i MODBUS TEST dostosowane są do dwóch różnych typów protokołu Modbus: SIM_2251 i USER_MODBUS. Dla każdego z tych protokołów Modbus, w sterowniku Daniel Industries Model 2350 GC Controller zarezerwowane są oddzielne rejestry Modbus. Z tego względu, niektóre z ustawień w programach MON i MODBUS TEST zależą od tego, który z tych protokołów jest używany. O tym jaki ma być użyty protokół decyduje to, jaki sprzęt służy do akwizycji danych z rejestrów Modbus sterownika GC. Poniższe porównanie pozwoli łatwiej zrozumieć różnice między tymi protokołami: SIM_2251

USER_MODBUS

Port szeregowy podległy (slave).

Port szeregowy podległy (slave).

Zmodyfikowany protokół umożliwiający przesyłanie przez Modbus liczb zmiennoprzecinkowych poprzez emulację protokołu Daniel 2500 sterownika podległego 2251.

Standardowy protokół Gould Modbus z emulacją PLC LO-HI.

Niemal wszystkie rejestry mają predefiniowaną (pierwotnie zdefiniowane) zawartość; tylko kilka rejestrów serii 9000 może być definiowanych przez użytkownika (tzn. do zapisu/odczytu).

Rejestry logiczne "Boolean (Coils)" (tzw. flagi) są predefiniowane.

Listę wielkości (zmiennych) przypisanych do rejestrów można wyświetlić w raporcie "PC-Config Report" (patrz przykład w Załączniku A). Więcej szczegółowych informacji o rejestrach można znaleźć w rozdziale G.3 w Załączniku G).

Listę wartości (zmiennych) przypisanych do rejestrów można wyświetlić w raporcie "PC-Config Report" (patrz przykład w Załączniku A). Na końcu listy znajdują się także zmienne przypisane do rejestrów logicznych "Boolean (Coils)".

Korzystając z programu MODBUS TEST (patrz rozdział 10.6), aby obejrzeć zawartość rejestrów należy ustawić opcje trybu "Mode" na D-2500.

Korzystając z programu MODBUS TEST (patrz rozdział 10.6), aby obejrzeć zawartość rejestrów należy ustawić opcje trybu "Mode" na PLC LH.

Nie ma potrzeby przypisywanie skal do rejestrów.

Może być konieczne przypisywanie skal do rejestrów w celu przekształcenia wartości zmiennoprzecinkowych na wartości całkowite.

Rejestry numeryczne "Numeric (Registers)" są definiowane przez użytkownika.

Powyższe porównanie, wraz z dodatkowymi uwagami, można znaleźć w Załączniku G.

10-23


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.2 Opis ogólny testów Modbus Opis procedur testowania Modbus podzielono według pięciu osobnych zadań: Zadanie 1 - Wyznaczanie parametrów komunikacji danych po stronie sterownika GC: Zadanie to służy do określenia ustawień (jak np. prędkość transmisji, protokół, itp.) portu szeregowego sterownika chromatografu gazowego, do którego podłączony jest komputer lub inne urządzenie. ..................................................................................................................................Patrz rozdział 10.6.3 Zadanie 2 - Konfiguracja opcji portu szeregowego w programie MODBUS TEST: Jest to konieczne, gdyż program MODBUS TEST jest programem oddzielnym i nie korzysta automatycznie z informacji o ustawieniach portów szeregowych występujących w programie MON................Patrz rozdział 10.6.4 Zadanie 3 - Konfiguracja parametrów odpytywania rejestrów w programie MODBUS TEST: ..................................................................................................................................Patrz rozdział 10.6.5 Zadanie 4 - Odpytywanie rejestrów w programie MODBUS TEST: Odpytywanie (polling) rejestrów Modbus sterownika GC w celu sprawdzenia prawidłowości przesyłania danych ze sterownika do komputera. Przypisywanie typów danych do danych przesyłanych z powrotem, jeśli trzeba. Zachowywanie ustawień na pliku w celu późniejszego wykorzystywania. .............Patrz rozdział 10.6.6 Zadanie 5 - Przypisywanie skal do rejestrów USER_MODBUS: Opcjonalna procedura przeznaczona dla użytkowników protokołu USER_MODBUS (standardowy protokół Gould Modbus). Skalowanie może być stosowane do przekształcania wartości zmiennoprzecinkowych w całkowite.Patrz rozdział 10.6.7 WAŻNE: Przed uruchomieniem testu można najpierw wydrukować raport "PC-Config Report (patrz przykład w Załączniku A). Raport ten zawiera sekcję "Communications", w której znajduje się lista nazw wielkości (zmiennych) przypisanych do rejestrów Modbus.

10-24


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.3 Zadanie 1 - Wyznaczanie parametrów komunikacji danych po stronie sterownika GC Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia parametrów komunikacji danych dla portu szeregowego sterownika chromatografu gazowego, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: (1)

W programie MON wyświetlić ekran "Serial Ports": (a)

W menu głównym programu MON wybrać "Application" i nacisnąć klawisz ENTER.

(b)

W podmenu "Application" wybrać "Serial Ports". Wyświetli się ekran edycyjny "Serial Ports" (patrz rysunek 10-14).

(c)

Pomiędzy kolumnami na ekranie kursor można przemieszczać za pomocą klawisza TAB lub klawiszy SHIFT + TAB. Pomiędzy wierszami w kolumnie kursor można przemieszczać za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę/dół.

Rysunek 10-14. Ekran edycyjny "Serial Ports" (porty szeregowe) w programie MON.

10-25


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(2)

Sprawdzić prawidłowość ustawień w kolumnie "Usage" (przeznaczenie) w programie MON: (a)

Ustalić, z którym z portów szeregowych sterownika GC zapewnione jest bezpośrednie połączenie szeregowe. W tym celu posłużyć się dokładną dokumentacją instalacyjną zespołu GC lub sprawdzić wzrokowo połączenie szeregowe na karcie przyłączy sterownika GC. Ogólnie biorąc, porty szeregowe 3 i 4 są zarezerwowane dla połączenia z systemem akwizycji danych (DCS), a 1 i 2 z komputerem (PC).

(b)

Na ekranie "Serial Ports" ustawić kursor w tym wierszu kolumny "Usage", w którym występuje numer portu "Port" bezpośredniego połączenia szeregowego. Ustawienie "Usage" dla tego portu powinno być SIM_2251 lub USER_MODBUS.

(c)

W razie konieczności zmienić ustawienie naciskając klawisz F2 ("F2 - Usage List"); wyświetli się okienko wyboru opcji przeznaczenia portu (patrz rysunek 10-15).

Rysunek 10-15. Klawisz F2 - wybieranie opcji w okienku "Usage" (przeznaczenie portu ) UWAGA: USER_MODBUS to standardowy protokół Gould Modbus emulujący PLC LO-HI i wymagający skalowania do konwersji liczb zmiennoprzecinkowych na liczby całkowite). SIM_2251 jest zmodyfikowanym protokołem emulacji sterownika 2251, umożliwiającym przesyłanie przez Modbus liczb zmiennoprzecinkowych. (3)

Sprawdzić prawidłowość ustawień w kolumnie "Baud Rate" (prędkość transmisji) w programie MON: (a)

W razie konieczności zmienić ustawienie naciskając klawisz odstępu. Typowe ustawienie prędkości transmisji dla portu szeregowego sterownika GC wynosi 9600 bodów.

10-26


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Sprawdzić prawidłowość pozostałych ustawień w programie MON. W razie potrzeby zmienić ustawienia (naciskać klawisz odstępu SPACEBAR w danym polu). Typowe ustawienia to: "Data Bits"

8

Liczba bitów danych "Stop Bits" Liczba bitów stopu

"RTS Off"

0

Opóźnienie RTS Off None

Kontrola parzystości "Handshake"

0

Opóźnienie RTS On 1

"Parity"

"RTS On"

"Prtcl"

RTU

Protokół transmisji None

Uzgadnianie UWAGA: Ustawienie opóźnień RTS On/Off są konieczne jedynie wtedy, kiedy przed transmisją danych konieczne jest ustawienie linii. Protokół RTU zapewnia wydajniejszą transmisję danych, gdyż w porównaniu do ASCII używa dwukrotnie mniejszej ilości bitów do przesłania tych samych danych. (5)

Sprawdzić prawidłowość ustawienia w kolumnie "Comm ID" (adres urządzenia) w programie MON: (a)

W razie konieczności zmienić ustawienie w kolumnie "Comm ID" na wartość zerową (0). UWAGA: Normalnie nie jest konieczne zmienianie adresu urządzenia w kolumnie "Comm ID" na ekranie edycyjnym "Serial Ports" portów szeregowych, na adres inny niż zero (0). Aby użyć adresu ustawionego mikroprzełącznikami DIP w sterowniku GC, wystarczy ustawienie "Comm ID" na 0 (zero). Program MON automatycznie rozpozna wtedy "prawdziwy" adres ustawiony mikroprzełącznikami DIP. W takim wypadku, gdy komputer jest połączony ze sterownikiem, ten "prawdziwy" adres sterownika będzie wyświetlany na ekranie "Serial Ports" (patrz rysunek 10-14) w dolnym lewym rogu, w polu: Device ID = adres WAŻNE: Zanotować ten "prawdziwy" adres "Device ID =", gdyż będzie on później potrzebny.

(6)

sterownika

Sprawdzić, czy w kolumnie "RW" (Read/Write - Zezwolenie na odczyt/zapis) ustawiona jest opcja R lub RW. Następnie nacisnąć klawisz ESCAPE, by zachować wprowadzone zmiany.

10-27


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.4 Zadanie 2 - Konfiguracja opcji portu szeregowego w programie MODBUS TEST (1)

Wyświetlić ekran "Modbus Communication" w programie MODBUS TEST: (a)

W menu głównym programu MON wybrać podmenu "System" i nacisnąć klawisz ENTER.

(b)

W podmenu "System" wybrać "Modbus Test". Po krótkim czasie, wymaganym przez program MON do utworzenia powłoki systemowej, zostanie uruchomiony program MODBUS TEST i wyświetli się ekran "Modbus Communication" (patrz rysunek 10-16).

Rysunek 10-16. Ekran "Modbus Communication" programu MODBUS TEST.

10-28


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(2)

Wprowadzić w programie MODBUS TEST opcje ustawienia portu szeregowego komputera: (a)

Nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Port Setup") w celu wyświetlenia okienka ustawiania parametrów portu szeregowego (patrz rysunek 10-17).

Rysunek 10-17. Okienko ustawiania parametrów portu szeregowego w programie MODBUS TEST. UWAGA: Ustawienie wprowadzane w tym okienku (rysunek 10-17) odnoszą się do portu szeregowego komputera (a nie po stronie sterownika GC). Musz ą być one takie same, jak ustawienie dla portu szeregowego sterownika GC, wprowadzone wcześniej w "Zadaniu 1" (rysunek 10-15). Proszę się upewnić, czy ustawienie w kolumnie "Port" (COM1, COM2, itd.) zgadza się z numerem portu COM używanego do bezpośredniego połączenia szeregowego ze sterownikiem GC (połączenie modemowe nie jest obsługiwane przez program testujący). Upewnić się, czy wszelkie inne porty szeregowe komputera używane do łączności z modemem lub myszką komputerową, nie mają takiego samego numeru COM jak port używany przez program MODBUS TEST. (b)

Powielić ustawienia takie, jak wcześniej wprowadzone w programie MON na ekranie "Serial Ports". Typowe ustawienia to: "Port"

COM1 lub COM2

Numer portu "Baudrate"

9600 8

Kontrola parzystości (c)

0

"RTS Off"

0

Opóźnienie RTS Off 1

Liczba bitów stopu "Parity"

"RTS On" Opóźnienie RTS On

Liczba bitów danych "Stop Bits"

None

Uzgadnianie

Prędkość transmisji "Data Bits"

"Handshaking"

"Processing Delay"

300

Opóźnienie przetwarzania None

"Prtcl"

RTU

Protokół transmisji

Po ustawieniu właściwych opcji nacisnąć klawisz ESCAPE.

10-29


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.5 Zadanie 3 - Konfiguracja parametrów odpytywania rejestrów w programie MODBUS TEST Po ustawieniu parametrów komunikacji danych dla portów szeregowych w programie MODBUS TEST, można przystąpić do konfigurowania parametrów odpytywania rejestrów Modbus wyświetlanych w górnej lewej części ekranu "Modbus Communication" (patrz rysunek 10-16). Kursor można przemieszczać pomiędzy polami parametrów za pomocą klawisza TAB lub klawiszy SHIFT + TAB. (1)

Ustawić adres urządzenia podległego w polu "SLAVE ADDR". Jest to taki sam adres urządzenia jak wyświetlany w polu "Device IN numer" adres sterownika GC, zanotowany w punkcie (5)(a) w rozdziale 10.6.3. Dozwolony zakres adresów wynosi od 1 do 31.

(2)

Ustawić kod funkcji w polu "FUNC CODE": (a)

Zgodnie z podpowiedzią wyświetlaną po przejściu do pola "Func code", nacisnąć klawisz F6 w celu wyświetlenia okienka wyboru z listą kodów (patrz rysunek 10-18).

Rysunek 10-18. Nacisnąć klawisz F6, by wyświetlić okienko wyboru kodu funkcji "Func Code". (b)

Wybierać tylko opcje oznaczone gwiazdką. Opcja 3 - Read Holding Registers, jest ogólnie biorąc najbardziej przydatna (patrz UWAGA na następnej stronie).

10-30


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Jak można zobaczyć na przykładzie sekcji "Communication" raportu "PC-Config Report" zamieszczonym w Załączniku A, występują następujące różnice między rejestrami "Boolean (Coils)" i "Numeric (Registers)". Rejestry "Boolean (Coils)" nie są definiowane przez użytkownika (ani w wypadku protokołu SIM_2251, ani USER_MODBUS) i zawierają przeważnie flagi (znaczniki logiczne) alarmów, które mogą się przydać na etapie testowania i diagnozowania. Aby obejrzeć zawartość tych rejestrów, należy ustawić kod funkcji "Func code" na opcję 1 - Read Coil Status (odczyt statusu flag). Z drugiej strony, rejestru "Numeric (Registers)" mogą być definiowane przez użytkownika, lecz tylko w wypadku używania protokołu USER_MODBUS. (Rejestry USER_MODBUS "Numeric (Registers)" można definiować w programie MON, podmenu "Application", opcja "Serial Ports", klawisz "F3 - Edit Registers List" - patrz rozdział 5.15.6). Aby obejrzeć zawartość tych rejestrów, należy ustawić kod funkcji "Func code" na opcję 3 - Read Holding Registers (odczyt rejestrów przechowujących dane). (3)

Ustawić tryb "Mode": (a)

Nacisnąć klawisz TAB lub ENTER, by ustawić kursor w polu "Mode".

(b)

Zgodnie z podpowiedzią wyświetlaną po przejściu do pola "Mode", naciskając klawisz odstępu SPACEBAR wybrać odpowiednią opcję - patrz tabela 10-2. Tabela 10-2. Opcje ustawiania trybu Modbus w polu "Mode" Tryb Modbus (Mode)

Funkcja

D-2500

Tryb dla protokołu Modbus SIM_2251. Tryb stosowany w wypadku modernizacji sprzętowej istniejącego sterownika GC oraz gdy porty podległe sterownika GC są skonfigurowane na emulację protokołu DANIEL 2251.

MEMORY

Oglądanie segmentu pamięci. Tryb stosowany w celu diagnozowania i uruchamiania (debugging) oprogramowania; rzadko używany do testowania instalacji na obiekcie.

PLC LH

Tryb dla protokołu Modbus USER_MODBUS.

lub

-

PLC LH jest używany najczęściej.

PLC HL

-

LH = młodszy bajt pierwszy; HL = starszy bajt pierwszy.

10-31


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Ustawić wartość w polu "Repeat" (liczba powtórzeń). (a)

Nacisnąć klawisz TAB lub ENTER, by ustawić kursor w polu "Repeat".

(b)

Wpisać liczbę od 1 do 32000 (patrz uwaga poniżej).

UWAGA: W wypadku zwykłego przeglądania zawartości rejestrów Modbus, ustawić wartość "Repeat" na 1 (jeden). Wartość ustawiona w polu "Repeat" określa liczbę powtórzeń prób programu MODBUS TEST żądania przesłania danych z rejestrów Modbus. Wartości "Repeat" większe od 1 (jeden) mogą być przydatne tylko w ramach wykonywania specjalnych procedur wyszukiwania usterek i testowania. (5)

Ustawić wartości w polach "DATA ADDR" (adres pierwszego rejestru danych) oraz "QUANT" (liczba odpytywanych rejestrów): UWAGA: Przed ustawieniem wartości w polach "DATA ADDRE" i "QUANT" przydatne może być wydrukowanie raportu "PC-Config Report, a szczególnie sekcji "Communication" tego raportu (patrz przykład tego raportu w Załączniku A), zawierającej listę nazw wielkości (zmiennych) przypisanych do rejestrów Modbus. (a)

W polu "DATA ADDR" należy wpisać adres pierwszego rejestru danych z grupy kolejnych rejestrów, które mają podlegać odpytywaniu (tzn. rejestry n, n+1, n+2, n+3,... itd.). Innymi słowy, ustawić "Data Addr" na wartość n, gdzie n jest pierwszym rejestrem w takiej sekwencji. (PRZYKŁADOWO: Jeśli odpytywanie ma obejmować rejestry od 15 do 25, ustawić "Data Addr" = 15).

(b)

Ustawić odpowiednią wartość w polu "QUANT", określającą liczbę odpytywanych rejestrów. (PRZYKŁADOWO: Jeśli odpytywanie ma obejmować rejestry 15-25, ustawić "Data Addr" = 15 oraz "QUANT" = 11; wyświetlane będą wtedy wartości w 11 rejestrach: od 15 do 25).

10-32


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

WAŻNE: Wszystkie ustawienia wprowadzone podczas wykonywania Zadania 2 (rozdział 10.6.5), można zachować na pliku w celu późniejszego wykorzystania. Aby zachować ustawienie na pliku, nacisnąć klawisze SHIFT + F7 ("SHIFT_F7 - Save") i wpisać odpowiednią nazwę pliku (patrz rysunek 10-19). Aby skorzystać z zachowanej na pliku konfiguracji ustawień, należy nacisnąć klawisz F7 ("F7 - Read From File") i wpisać nazwę wymaganego pliku (patrz rysunek 10-20).

Rysunek 10-19. "SHIFT_F7 - Save" - zachowanie ustawień na pliku.

Rysunek 10-20. "F7 - Read From File" - wczytanie ustawień z pliku.

10-33


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.6 Zadanie 4 - Odpytywanie rejestrów w programie MODBUS TEST Po ustawieniu wszystkich parametrów komunikacji danych Modbus, można przystąpić do wysyłania poleceń przesyłania zawartości rejestrów Modbus. (1)

Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Transmit"). Na rysunku 10-21 pokazano przykładowy ekran z wynikami odpytywania rejestrów za pomocą polecenia "F2 - Transmit". Proszę zwrócić uwagę na wyświetlane w dolnych trzech wierszach ekranu "modbus Communication" informacje dotyczące statusu operacji odpytywania. W pierwszym wierszu wyświetlany jest komunikat wysłany. W drugim wierszu wyświetlana jest odpowiedź "Response". Komunikaty o błędach "Error" wyświetlane są w trzecim wierszu.

Rysunek 10-21. Wyniki odpytywania rejestrów uzyskane po naciśnięciu klawisza "F2 - Transmit" (2)

Sformatować dane odpowiednio do ich typu: (a)

Przypisać określony typ danych "Data Types" do danych odczytanych z rejestrów Modbus, naciskając klawisz F5 w celu wyświetlenia ekranu "Data Template" (szablon danych). (Przykładowy ekran "Data Template" pokazano na rysunku 10-22). Na ekranie "Data Template" przypisać każdemu adresowi pamięci "Memory Address" odpowiedni typ danych "Data Type" (typy danych wybierać naciskając klawisz odstępu SPACEBAR).

10-34


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 10-22. Klawisz F5 pozwala wyświetlić ekran "Data Template" do przypisywania typów danych "Data Type" do wartości rejestrów Modbus. (b)

Dostępne są następujące typy danych: • byte (bajt)

• float (liczba zmiennoprzecinkowa 2 bajtowa)

• integer (liczba całkowita 1 bajtowa)

• double float (liczba zmiennoprzecinkowa 4 bajtowa)

• unsigned integer (liczba całkowita 1 bajtowa bez znaku)

• string (łańcuch tekstowy o długości maks. 15 znaków)

• long integer (liczba całkowita 2 bajtowa) (c)

Jeśli wszystkie z odpytywanych rejestrów wymagają przypisania jednego określonego typu danych "Data Type", można skorzystać z funkcji "Auto Set" automatycznego ustawiania typu danych. Przypisać ten określony, wymagany typ danych do pierwszego adresu "Memory Address", a następnie nacisnąć klawisz funkcyjny F2 ("F2 - Auto Set") w celu skopiowania tego typu danych dla pozostałych adresów "Memory Address".

UWAGA: Przed określeniem typów danych "Data Type" przydatne może być wydrukowanie raportu "PC-Config Report, a szczególnie sekcji "Communication" tego raportu, zawierającej listę nazw wielkości (zmiennych) przypisanych do rejestrów Modbus. Patrz przykład tego raportu w Załączniku A. Patrz także Załącznik G.

10-35


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Na ekranie "Modbus Communication" programu MODBUS TEST dostępne są klawisze mające następujące funkcje:

F1 - Help: Nacisnąć klawisz F1, by wyświetlić okienko pomocy programu MODBUS TEST, zawierające listę wszystkich poniższych funkcji klawiszy. F2 - Transmit: Wydawanie polecenia dla sterownika GC przes łania do komputera zawartości rejestrów Modbus. Dane przesyłane są odpowiednio do wcześniej wybranych opcji w górnej części okienka "Modbus Communication" (tzn. dotyczącej urządzenia podległego "slave"). Przesłane dane wyświetlane są w dolnej części tego ekranu. Patrz rozdział 10.6.6, punkt (1). F3 - Port Setup: Konfigurowania portu komputera w programie MODBUS TEST. Parametry (prędkość transmisji, protokół, itd.) ustawia się w okienku pokazanym na rysunku 10-17, rozdział 10.6.4, punkt (2)(a). F4 - Auto Zero: Automatyczne zerowanie wszystkich przesłanych (za pomocą polecenie "F2 - Transmit") wartości rejestrów Modbus. F5 - Template: Wyświetlanie okienka, w którym można przypisywać typy danych do przesłanych (za pomocą polecenie "F2 - Transmit") wartości rejestrów Modbus. Patrz rozdział 10.6.6, punkt (2)(a). F6 - FC (Function Code) List: Wyświetlanie okienka, w którym można wybierać kod funkcji "Func code" patrz rozdział 10.6.5, punkt (2). F7 - Retrieve Data / Read From File: Wczytanie wartości odpytywanych rejestrów zachowanych wcześniej na pliku w programie MODBUS TEST. Patrz rozdział 10.6.5, punkt (5) i uwaga "WAŻNE". F8 - View Response: Wyświetlanie pełnych informacji o odpowiedzi sterownika. Normalnie informacje te wyświetlane są w dolnych wierszach ekranu ("Response" i "Error" - rysunek 10-21) po odpytywaniu rejestrów (po naciśnięciu klawisza "F2 - Transmit"). F9 - Raw Data: Wyświetlanie danych pierwotnych w firmie rejestrów. Funkcja aktywna tylko w wypadku używania protokołu USER_MODBUS. (Nie jest dostępna w wersjach programu MON pracujących w pamięci rozszerzonej). F10 - Next Screen: Przełączanie położenia kursora na ekranie "Modbus Communication" mi ędzy jego górną częścią (dotyczącą urządzenia podległego slave), a dolną (obszar wyświetlana wartości rejestrów). SHFT_F6 - List Errors: Wyświetlanie listy wszystkich błędów podczas ponawiania prób transmisji. Patrz rozdział 10.6.5, punkty (4) i (6) oraz "UWAGA". SHFT_F7 - Save / Save Data: Zachowywanie aktualnej konfiguracji parametrów odpytywania rejestrów ustawionych w programie MODBUS TEST. Patrz rozdział 10.6.5, punkt (5) oraz uwaga "WAŻNE".

10-36


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

10.6.7 Zadanie 5 - Przypisywanie skal do rejestrów USER_MODBUS Jest to opcjonalna procedura przeznaczona dla użytkowników protokołu USER_MODBUS. Skalowanie może być stosowane do przekształcania wartości zmiennoprzecinkowych w całkowite, zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika wartościami zakresu. Rejestry USER_MODBUS można definiować w programie MON w podmenu "Application", opcja "Serial Ports", klawisze "F3 - Edit Registers List", "F5 - Select Scale" - patrz rozdział 5.15.6.

10-37


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

10-38


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIKI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Przykład raportu "PC-Config Report" ..............................................................................................Załącznik A Kalibracja wyjść analogowych .........................................................................................................Załącznik B Akwizycja danych i obliczenia analityczne ...................................................................................... Załącznik C Aktualizacja oprogramowania i pamięci EPROM w sterowniku GC Model 2350 .......................... Załącznik C Uruchamianie programu MON w środowisku MS-Windows ..........................................................Załącznik D Tabela danych o składnikach (CDT) ................................................................................................ Załącznik E Lista rejestrów Modbus - sterownik GC Model 2350 ...................................................................... Załącznik F Biuletyn pomocy technicznej............................................................................................................Załącznik G Połączenie modemowe ze sterownikiem GC Model 2350 ...............................................................Załącznik H

Z-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

Z-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK A - PRZYKŁAD RAPORTU "PC-CONFIG REPORT" (DLA MODELU 2350) A.1

JAK WYDRUKOWAĆ TEN RAPORT

(1)

Na ekranie menu głównego programu MON wybrać podmenu "Select", a w nim "PC Config Report".

(2)

Wybrać postać wyjściową raportu: "To Disk" (na plik dyskowy), "To Printer - With Formfeeds" (na drukarkę, ze zmianą stron po każdej sekcji raportu), "To Printer Without Formfeed" (na drukarkę, z oszczędnością papieru). (a)

Jeśli wybrano opcję "To Disk", domyślnym podkatalogiem i nazwą pliku raportu będzie: \GC\SAVE\CONFIG.RPT

(3)

Te sekcja, które mają być włączone do raportu należy oznaczyć gwiazdką ("*"), naciskając klawisz odstępu SPACEBAR. UWAGA: Wygenerowanie i zachowanie na pliku raportu zawieraj ącego wszystkie sekcje, może trwać do 20 minut. Drukowanie może zająć jeszcze więcej czasu.

(4)

A.2

Jeśli potrzebne są szczegółowe informacje - patrz rozdział 4.4.

PRZYKŁADOWY WYDRUK RAPORTU

Niniejszy wydruk zamieszczony tylko dla przykładu. Jest to typowy raport "PC-Config Report" zawierający wszystkie sekcje.

A-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(wydruk)

A-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

A-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK B - KALIBRACJA WYJŚĆ ANALOGOWYCH STEROWNIK GC MODEL 2350 Wstępna regulacja wyjść analogowych wykonywana jest fabrycznie przed wysłaniem chromatografu gazowego. Ustawiane są standardowe zakresy 4-20 mA lub 1-5 V. Po zainstalowaniu, w zależności od okablowania i impedancji wyjściowej, może okazać się konieczne sprawdzenie i/lub skorygowanie tych wartości. W wypadku gdy urządzenia są od siebie oddalone, do przeprowadzenia regulacji potrzebne b ędą dwie osoby. Potrzeby będzie dobrej jakości miernik cyfrowy do pomiarów po stronie odbiorczej. Gdy wartości mierzone po stronie odbiorczej są znane, posługując się komputerem i programem MON, można odpowiednio wyregulować skalę. Kalibrację wyjścia analogowego można wykonać dla różnych jednostek technicznych, np. woltów lub procentów, jak w zamieszczonych poniżej przykładach. Pierwszy z nich dotyczy kalibracji wyjścia analogowego w woltach. Aby wykonać kalibrację tą metodą, należy: (1)

W podmenu "Application" wybrać opcję "Analog Output" i ustawić kursor na numerze kanału (wyjścia analogowego), który ma podlegać kalibracji. Kanały wyjściowe 1 i 2 mogą być skalowane na zakresach 4-20 mA lub 1-5 V. Kanały od 3 do 10 tylko na zakresie 4-20 mA. OSTRZEŻENIE: Chociaż istnieją kanały wyjściowe do pomiarów napięcia stałego na wyjściach analogowych 1 i 2, to jednak nie zaleca się używania ich do kalibracji. Zamiast tego należy wykorzystać zaciski wyjścia prądowego z podłączonym rezystorem 250 Ω, jak opisano poniżej.

(2)

Nacisnąć klawisz F3, by przypisać nazwę kanału, jeśli jest to wymagane. Następnie nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Załóżmy do kanał 1 wymaga kalibracji na zakres 1-5 V. W wypadku kalibracji w jednostkach napięcia, ustawić "Zero Scale" na 1.0 V, a "Full Scale" na 5.0 V. W wypadku kalibracji w jednostkach natężenia prądu, należałoby ustawić "Zero Scale" na 4.0 mA, a "Full Scale" na 20.0 mA.

(3)

Ustawić "Zero Scale" na 1.0 V, a "Full Scale" na 5.0 V. W polu "Fixed or Variable" ustawić opcję "Fxd", a w polu "Fixed Value" wartość 1.0 (czyli na utrzymywanie wartości stałej sygnału na wyjściu równej 1.0, w celu wykonania pomiaru kalibracyjnego). Ustawić wartości korekcyjne "Zero Adjustment" i "Full Adjustment" na równe 0. Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie, by wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs", a następnie potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskając klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(4)

Podłączyć opornik o rezystancji 250 Ω do zacisków urządzenia odbierającego (wejścia, do którego doprowadzany jest sygnał z tego wyjścia analogowego). Podłączyć woltomierz do tego opornika i zmierzyć napięcie. Teoretycznie napięcie to powinno wynosić 1.0 V (250 Ω x 4 mA = 1.0 V), ale praktycznie nie będzie dokładnie równe tej wartości.

B-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Odczytać i zanotować wartość zmierzonego napięcia na oporniku. Jeśli wskazanie jest ujemne, zamienić miejscami przewody. (5)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego.

(6)

W polu "Fixed Value" ustawić wartość 5.0, czyli odpowiadającej wartości pełnej skali (Full Scale). Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie, by wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs", a następnie potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskaj ąc klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(7)

Ponownie odczytać i zanotować napięcie wskazywane przez woltomierz. Odczyt z woltomierza powinien być bardzo bliski wartości teoretycznej wynoszącej 5.0 V (250 Ω x 20 mA = 5.0 V). Program MON będzie potem utrzymywał zakres 4 V i odpowiednią skalę.

(8)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Ustawić "Zero Adjustment" na wartość zmierzoną w punkcie (4) dla zera skali (przykładowo, może to być wartość 1 ± 0.01 V) oraz ustawić "Full Adjustment" na wartość równą zmierzonej w punkcie (7) dla pełnej skali (przykładowo, może to być wartość 5 ± 0.01 V). Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

(9)

Powrócić znowu na ekran edycyjny "Analog Outputs". W celu szybkiego sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian, ustawić wartość środkową zakresu (3.0) w polu "Fixed Value". Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Następnie odczytać napięcie - jeśli regulacja została wykonana prawidłowo powinno być bliskie połowie zakresu (3.0).

(10) Powrócić jeszcze raz na ekran edycyjny "Analog Outputs" i zmienić ustawienie w polu "Fixed or Variable" na "Var" oraz w polu "Fixed Value" na 0.0. Napięcie wyjściowe może od czasu do czasu ulegać nieznacznym wahaniom, ale program MON będzie utrzymywał prawidłowy zakres. Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Wyjścia 4-20 mA kalibruje się podobnie, z wyjątkiem tego, że dokonuje się pomiarów natężenia prądu zamiast napięcia. Drugi przykład dotyczy kalibracji wyjść w jednostkach procentowych. Przykładowo, użytkownik może wymagać wyskalowania sygnału wyjściowego w zakresie od 0 do 1200. Ponieważ napięcie zmienia się w zakresie od 1 do 5 V, rozpiętość wynosi 4 V. Odpowiada to 1200/4=300 jednostkom na wolt. Środkowi zakresu odpowiada zatem 600 jednostek, czyli 3 V. Wynika z tego, że dla 0 jednostek należy ustawić 1.00 V, a dla 1200 jednostek 5.00 V. Procedura kalibracji jest w tym wypadku następująca:

B-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(1)

W podmenu "Application" wybrać opcję "Analog Output" i ustawić kursor na numerze kanału (wyjścia analogowego), który ma podlega ć kalibracji. Kanały wyjściowe 1 i 2 mogą być skalowane na zakresach 4-20 mA lub 1-5 V. Kanały od 3 do 10 tylko na zakresie 4-20 mA. Wszystkie mogą zostać wyskalowane w procentach.

(2)

Nacisnąć klawisz F3, by przypisać nazwę kanału, jeśli jest to wymagane. Następnie nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Załóżmy do kanał 1 wymaga kalibracji na zakres od 0 do 1200 jednostek. Ustawić "Zero Scale" na 0, a "Full Scale" na 1200. W polu "Fixed or Variable" ustawić opcję "Fxd", a w polu "Fixed Value" wartość 0.0. Ustawić wartości korekcyjne "Zero Adjustment" i "Full Adjustment" na równe 0. Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie, by wyjść z ekranu edycyjnego "Analog Outputs", a następnie potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskając klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(3)

Podłączyć opornik o rezystancji 250 Ω do zacisków urządzenia odbierającego (wejścia, do którego doprowadzany jest sygnał z tego wyjścia analogowego). Podłączyć woltomierz do tego opornika i zmierzyć napięcie. Teoretycznie napięcie to powinno wynosić 1.0 V (250 Ω x 4 mA = 1.0 V), ale praktycznie nie będzie dokładnie równe tej wartości. Odczytać i zanotować wartość zmierzonego napięcia na oporniku. Jeśli wskazanie jest ujemne, zamienić miejscami przewody.

(4)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. W polu "Fixed Value" ustawić wartość 1200, czyli odpowiadającej wartości pełnej skali (Full Scale). Nacisnąć klawisz Escape dwukrotnie i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian, naciskaj ąc klawisz Enter po wybraniu opcji "Yes".

(5)

Ponownie odczytać i zanotować napięcie wskazywane przez woltomierz. Odczyt z woltomierza powinien być bardzo bliski wartości teoretycznej wynoszącej 5.0 V (250 Ω x 20 mA = 5.0 V). Program MON będzie potem utrzymywał zakres 4 V i odpowiednią skalę.

(6)

Powrócić na ekran edycyjny "Analog Outputs", wybrać kalibrowany kanał i nacisnąć F2 w celu wyświetlenia okienka edycji ustawień wyjścia analogowego. Ustawić "Zero Adjustment" na wartość zmierzoną w punkcie (3) dla zera skali (przykładowo, może to być wartość 1 ± 0.01 V) oraz ustawić "Full Adjustment" na wartość równą zmierzonej w punkcie (5) dla pełnej skali (przykładowo, może to być wartość 5 ± 0.01 V). Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

(7)

Powrócić znowu na ekran edycyjny "Analog Outputs". W celu szybkiego sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian, ustawić wartość środkową zakresu (600 jednostek) w polu "Fixed Value". Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter. Następnie odczytać napięcie - jeśli regulacja została wykonana prawidłowo powinno być bliskie połowie zakresu napięciowego (3.0 V).

(8)

Powrócić jeszcze raz na ekran edycyjny "Analog Outputs" i zmienić ustawienie w polu "Fixed or Variable" na "Var" oraz w polu "Fixed Value" na 0.0. Napięcie wyjściowe może od czasu do czasu ulegać nieznacznym wahaniom, ale program MON będzie utrzymywał prawidłowy zakres. Nacisnąć dwukrotnie klawisz Escape, wybrać opcję "Yes" i potwierdzić zachowanie wprowadzonych zmian naciskając klawisz Enter.

B-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

B-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK C - AKWIZYCJA DANYCH I OBLICZENIA ANALITYCZNE C.1

AKWIZYCJA DANYCH

Sterownik Model 2350 zawiera 12-bitowy przetwornik analogowy cyfrowy (A/D) dokonujący co 25 milisekund konwersji sygnału na kanale 0. Jest to czas zliczany i wyświetlany po lewej stronie ekranu jako czas trwania analizy. Po lewej wyświetlany jest całkowity czas trwania cyklu. Do celów analizy, sterownik zbiera 40 równomiernie rozłożonych w czasie próbek danych. Częstotliwość próbkowania wynosi 40 Hz i została wybrana tak, by zredukować zakłócenia od sieci zasilającej (60Hz). Po każdym spróbkowaniu analogowego sygnału z chromatografu, wynikowa wartość liczbowa jest zapamiętywana w buforze danych w pamięci sterownika. Podczas analizy przetwarzanych może być tylko ostatnich 256 takich punktów pomiarowych. Ponieważ analiza danych jest przeprowadzana podczas próbkowania sygnału (czyli odbywa się w tzw. czasie rzeczywistym), do analizy sygnału wymagana jest tylko ograniczona liczba zapamiętanych w buforze próbek danych. W procesie akwizycji (gromadzenia) danych, grupy danych z próbkowania s ą uśredniane zanim zostaną zapisane w pamięci sterownika w celu późniejszego przetwarzania. Nie nakładające się grupy N próbek danych podlegają uśrednianiu przed zapamiętaniem. Dzięki temu, zapamiętywana liczba próbek danych jest zmniejszona do 40/N na sekundę. Przykładowo, jeśli N=5, to w ciągu jednej sekundy zapamiętywane jest 40/5 (czyli 8) uśrednionych próbek danych. Wartość N zależy od parametru PW (Peak Width - szerokość piku), wg zależności: N = PW sekund gdzie PW jest wyrażone w sekundach. Wiele różnych wielkości analitycznych jest niezależna od wartości N. Dopuszczalne wartości N mogą się zmieniać w zakresie od 1 do 63, co odpowiada wartościom PW od 2 do 63 sekund. Wartość N nazywana jest współczynnikiem całkowania, gdyż N określa liczbę punktów uśrednianych, czy też całkowanych, w celu obliczenia pojedynczej wartości. Całkowanie danych wejściowych przed ich zapamiętaniem służy dwóm celom. Po pierwsze, statystyczny szum sygnału wejściowego jest zmniejszany w stopniu równym pierwiastkowi kwadratowemu z N. W wypadku gdy N=4, stopień redukcji szumów będzie wynosił 2. Po drugie, współczynnik całkowania wpływa na szerokość pasma sygnału z chromatografu. Konieczne jest dopasowania szerokości pasma do sygnału wejściowego do algorytmów analitycznych w Modelu 2350, by uniknąć rozpoznawania przez program krótkotrwałych zakłóceń jako pików. Z tego względu, istotne jest wybranie takiej wartości PW, która odpowiada najwęższemu pikowi danej grupy.

C-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

C.2

WYKRYWANIE PIKÓW

W normalnych obliczeniach stężenia metodą określania powierzchni lub wysokości piku, wyznaczenie początku piku odbywa się automatycznie. Ręczne wyznaczanie początku i końca piku stosuje się jedynie do obliczeń powierzchni w trybie wymuszonego całkowania (Forced Integration). Automatyczne wyznaczanie początku piku jest inicjowane w chwili wyłączenia wstrzymania całkowania (Inhibit off). Analiza rozpoczyna się w rejonie gdzie sygnał jest niski i stabilny, tzn. gdzie poziom sygnału i jego mała zmienność mogą być uznane za odpowiadające linii podstawowej. Ważne jest, by tak było, gdyż podobne założenie zrobiono w oprogramowaniu Modelu 2350. Po zainicjowaniu poszukiwania początki piku przez wyłącznie wstrzymania całkowania (Inhibit off), sterownika model 2350 bada punkt po punkcie nachylenie krzywej sygnału. Jest to realizowane za pomocą cyfrowego filtru wykrywającego zbocza sygnału, stanowiącego połączenie filtru dolnoprzepustowego z członem różniczkującym. Sygnał wyjściowy z tego detektora nachylenia jest ciągle porównywany z ustawioną w systemie przez operatora wartością stałą, zwaną czułością wykrywania zbocza piku (Slope Sensitivity). Domyślną wartością tego parametru jest 8. Niższe wartości tego parametru powodują zwiększenie czułości wykrywania początku piku, a wyższe jej obniżenie. Wyższe wartości (od 20 do 100) są odpowiednie w wypadku występowania wysokiego poziomu szumów, np. przy dużych stopniach wzmocnienia. Koniec piku jest wyznaczany podobną metodą i za pomocą podobnego detektora nachylenia, ale przy zmienionym zwrocie. Początek piku jest definiowany jako przekroczenie linii podstawowej przez sygnał z detektora nachylenia, a koniec piku jako następujące po początku piku obniżenie sygnału poniżej tego poziomu. Sekwencje pików nałożonych również są analizowane automatycznie. Każdy punkt zakończenia piku jest sprawdzany, czy w rejonie następującym tuż po nim spełnione jest kryterium osiągnięcia linii podstawowej. W rejonie linii podstawowej sygnał z detektora nachylenia musi być niższy, niż poziom stały linii podstawowej dla pewnej liczby kolejnych punktów. Znalezienie rejonu linii podstawowej kończy sekwencję pików. Zerowa linia odniesienia do obliczania wysokości i pola powierzchni piku wyznaczana jest przez przedłużenie linii od punktu początku sekwencji pików do punktu jej zakończenia. Punkty te są obliczenie jako wartości średnie z czterech scałkowanych punktów, odpowiednio, tuż przed początkiem i tuż za końcem sekwencji pików. Zerowa linia odniesienie generalnie nie będzie linią poziomą i umożliwia skompensowanie wszelkiego liniowego dryfu w układzie od chwili rozpoczęcia do zakończenia się sekwencji pików. W wypadku pojedynczego piku, pole powierzchni piku składnika jest polem pomiędzy krzywą piku a zerową linią odniesienia. Wysokość piku jest odległością wierzchołka piku składnika od zerowej linii odniesienia. Położenie wierzchołka piku wyznacza się za pomocą interpolacji kwadratowej trzech najwyższych punktów piku na krzywej dyskretnej przechowywanej w pamięci sterownika Model 2350. Taka metoda interpolacji jest stosowana zarówno do pików jak i dolin (minimów) sekwencji pików nałożonych. W tym drugim przypadku, od wyinterpolowanych punktów minimum spuszczane są proste do przecięcia z zerową linią odniesienia, w celu określenia punktów rozdzielenia pików. Interpolacja kwadratowa zwiększa dokładność obliczeń zarówno pola powierzchni jak i wysokości pików oraz eliminuje wpływ zmian współczynnika całkowania na te obliczenia.

C-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Podczas kalibracji, sterownik może uruchamiać różne analizy strumienia kalibracyjnego. W przykładowym programie uruchamianych jest pięć analiz. Ponieważ tylko ostanie trzy będą uśrednione, dane w pierwszej i drugiej analizy nie będą zachowane. Wyniki zapamiętywane są od trzeciej analizy. Wyniki z czwartej i piątej są dodawane do wartości zapamiętanych.

C-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

C.3

OBLICZENIA ANALITYCZNE

Sterownik ma zaprogramowane podstawowe algorytmy analityczne. Nale żą do nich: •

Wyznaczanie pola powierzchni piku składnika.

Wyznaczanie wysokości piku składnika.

C.3.1

Obliczanie stężenia z użyciem współczynnika odpowiedzi

Kalibracja Opisane poniżej obliczenia stężenia wymagają znajomości określonej wielkości współczynnika odpowiedzi (response factor) dla każdego analizowanego składnika. Współczynniki te mogą być ręcznie wprowadzone przez operatora lub wyznaczone automatycznie przez układ na drodze kalibracji. Wyznaczanie współczynnika odpowiedzi: (metoda wzorca zewnętrznego)

ARFn =

Area n Cal n

HRFn =

lub

Ht n Cal n

gdzie: ARFn

=

Współczynnik odpowiedzi dla kalibracji metodą pola powierzchni piku, dla składnika "n", wyrażony przez stosunek powierzchni piku do stężenia składnika w procentach molowych (%).

HRFn

=

Współczynnik odpowiedzi dla kalibracji metodą wysokości piku, dla składnika "n".

Arean

=

Pole powierzchni piku składnika "n" w gazie kalibracyjnym.

Htn

=

Wysokość piku składnika "n" w gazie kalibracyjnym.

Caln

=

Stężenie w procentach molowych (%) składnika "n" w gazie kalibracyjnym.

Obliczone współczynniki odpowiedzi są zapamiętywane przez sterownik w celu ich użycia do obliczeń stężeń składników. Wielkości tych współczynników są drukowane w raportach z konfiguracji i raportach z kalibracji. Średni współczynnik odpowiedzi obliczany jest z następującego wzoru: k

RFAVGn =

∑ RF

i

i =1

k

C-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

gdzie: RFAVGn

=

Średni współczynnik odpowiedzi dla kalibracji metodą pola powierzchni lub wysokości piku dla składnika "n".

RFi

=

Współczynnik odpowiedzi dla i-tej kalibracji metodą pola powierzchni lub wysokości piku dla składnika "n".

k

=

Liczba kalibracji użyta do uśrednienia.

Procentowe odchylenie (%deviation) nowej wartości współczynnika odpowiedzi (RFnew) w stosunku do starej (RFold), obliczane się następująco:

 RF − RFold  %deviation =  new × 100 RFold   Bezwzględna wartość odchylenia procentowego jest wcześniej wprowadzona przez operatora. Obliczanie stężenia w procentach molowych bez normalizacji Po wyznaczeniu współczynników odpowiedzi przez sterownik lub po ich wprowadzeniu przez operatora, stężenia składników obliczane są w ramach każdej analizy z następujących zależności:

CONC n =

Area n ARFn

CONC n =

Ht n HRFn

gdzie: CONCn

=

Stężenie składnika "n" w procentach molowych.

AREAn

=

Pole powierzchni piku składnika "n" w nieznanej próbce.

ARFn

=

Współczynnik odpowiedzi dla składnika "n" wyznaczony na drodze kalibracji metodą pola powierzchni piku i wyrażony jako stosunek pola do stężenia w procentach molowych.

Htn

=

Wysokość piku składnika "n" w nieznanej próbce.

HRFn

=

Współczynnik odpowiedzi dla składnika "n" wyznaczony na drodze kalibracji metodą wysokości piku i wyrażony jako stosunek wysokości do stężenia w procentach molowych.

Proszę zauważyć, że będzie również obliczane średnie stężenie każdego ze składników, jeśli zażądano uśredniania wyników. Stężenia składników mogą być wprowadzane przez wejścia analogowe 1 - 4 lub mogą być stałe. Jeśli używana jest wartość stała, wartością kalibracyjną dla tego składnika jest procent molowy używany do wszystkich analiz.

C-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Obliczanie stężenia w procentach molowych z normalizacją

CONC n =

CONC n

× 100

k

∑ CONC

i

i =1

gdzie: =

Znormalizowane udział procentowy składnika "n" w całym gazie.

CONCn

=

Nieznormalizowane stężenie składnika "n" w procentach molowych.

CONCi

=

Nieznormalizowane stężenie (w procentach molowych) każdego z "k" składników objętych normalizacją.

k

=

Liczba składników objętych normalizacją.

CONCN n

C-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

C.4

OBLICZENIA PO ANALIZIE

C.4.1

Obliczenia równoważnej objętości cieczy

Równoważna objętość cieczy (equivalent liquid volume) wyrażona w galonach na 1000 normalnych stóp sześciennych (GPM), obliczana jest następująco:

GPM n = CONC n × LCFn ×

BASEPRS BASETEMP + 459.67 × 14.73 60 + 459.67

gdzie:

C.4.2 1.

GPMn

=

Wartość w galonach/1000 normalnych stóp sześciennych dla składnika "n".

CONCn

=

Znormalizowane (jeśli wybrano opcję normalizacji) stężenie składnika "n".

LCFn

=

Przelicznik równoważnej objętości cieczy dla składnika "n", przy ciśnieniu 14.73 PSIA i temperaturze 60°F.

BASE PRS

=

Zadane ciśnienie podstawowe. Wartość domyślna wynosi 14.73 PSIA.

Obliczenia ciepła spalania

Ciepło spalania gazu suchego: P

DRYBTU / CF =

∑ [ ( CONC ) n =1

n

( BTU / CF ) n ]

100

gdzie: DRYBTU/CF

=

Nieskorygowane ciepło spalania gazu suchego w BTU na stopę sześcienną gazu.

CONCNn

=

Znormalizowane (jeśli wybrano opcję normalizacji) stężenie składnika "n".

BTU/CFn

=

Ciepło spalania składnika "n" wyrażone w BTU na stopę sześcienną.

P

=

Liczba składników używana do obliczenie ciepła spalania gazu.

"100"

=

Wartość konieczna w celu usunięcia współczynnika 100% wprowadzonego wcześniej w obliczeniach stężeń.

C-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.

Gęstość względna próbki gazu, jako gazu doskonałego (wg. AGA lub GPA) P

TOTALRD =

∑ CONC n =1

n

( RDn )

100

gdzie: RDn

=

Gęstość względna składnika "n".

TOTAL RD

=

Gęstość względna próbki gazu.

CONCn, P, 100 3.

patrz definicje w punkcie "1".

Gęstość względna próbki gazu, jako gazu rzeczywistego - Gęstość względna gazu doskonałego DI jest korygowana do gęstości względnej gazu rzeczywistego DR przez podzielenie przez współczynnik ściśliwości Z dla mieszaniny gazów o temperaturze 60°F i ciśnieniu jednej atmosfery, oraz pomnożenie przez współczynnik ściśliwości powietrza dla tych samych warunków:

DR =

DI Z b ( air ) Z b ( gas )

gdzie:

4.

DI

=

Gęstość względna gazu doskonałego (patrz tabela w Załączniku F).

Zb(air)

=

Współczynnik ściśliwości powietrza (0.99959).

Zb(gas)

=

Współczynnik ściśliwości mieszaniny gazów (patrz poniżej punkt "4").

Obliczeniach dla różnych ciśnień - opcja "Compressibility" - wykonywane są zgodnie z raportem AGA Report No. 8 (1992) errata (1993) "Compressibility Factors of Natural Gas and other related Hydro-Carbon Gases" ("Współczynniki ściśliwości gazu ziemnego i innych gazowych węglowodorów").

C-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.

Skorygowane ciepło spalania gazu suchego

CORR. DRYBTU =

DRYBTU Z

gdzie:

6.

DRY BTU

=

Wielkość zdefiniowana wcześniej w punkcie "1".

Z

=

Współczynnik ściśliwości - jak w punkcie "4" powyżej.

BASE PR

=

Zadane ciśnienie podstawowe. Wartość domyślna wynosi 14.73 PSIA.

Skorygowane ciepło spalania gazu wilgotnego

CORR. SATBTU =

( DRYBTU )( 0.9826) Z

gdzie: DRY BTU

=

Wielkość zdefiniowana wcześniej w punkcie "1".

CORR.SAT.BTU

=

Skorygowane ciepło spalania gazu wilgotnego na stopę sześcienną gazu dla ciśnienia BASE PRS i temperatury 60°F.

Z

=

Współczynnik ściśliwości - jak w punkcie "4" powyżej.

BASE PR

=

Zadane ciśnienie podstawowe. Wartość domyślna wynosi 14.73 PSIA.

C-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

7.

Obliczenie wskaźnika WOBBE

W. I.=

CORR. SAT . BTU RD

gdzie:

8.

W.I.

=

Wartość wskaźnika Wobbe.

SAT.BTU

=

Ciepło spalania gazu wilgotnego obliczone wcześniej w punkcie "6".

RD

=

Gęstość względna gazu rzeczywistego, obliczona wcześniej w punkcie "3".

Obliczenie procentowego udziału masowego

WT % n =

( CONC n )( MWn ) k

∑ ( CONC )( MW ) i

× 100

i

i =1

gdzie: WT%

=

Procent masowy składnika "n".

CONCn

=

Stężenie składnika "n" w procentach molowych.

MWn

=

Masa cząsteczkowa składnika "n".

Σ (CONCi)(MWi)

=

Suma mas wszystkich (i=1...k) składników próbki.

Proszę zauważyć, że do obliczenia udziału masowego muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce.

C-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

9.

Średnia masa cząsteczkowa k

AVG. M .W = ∑ ( CONCi )( MWi ) i =1

gdzie:

10.

AVG.M.W

=

Średnia masa cząsteczkowa.

Σ (CONCi)(MWi)

=

Suma mas wszystkich (i=1...k) składników próbki.

Procent objętościowy cieczy

L.V .% =

(WT % n ) ÷ ( Dn ) k

∑ (WT %

i

) ÷ ( Di )

i =1

gdzie: L.V.%

=

Procent objętościowy cieczy.

WT%

=

Procent masowy.

D

=

Gęstość.

Σ (WT%n)÷(Di)

=

Suma wszystkich (i=1...k) składników próbki.

Proszę zauważyć, że do obliczenia procentu objętościowego cieczy z procentów molowych muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce.

C-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

11.

Ciśnienie pary wg. metody Reida k

RVP =

∑ ( CONC )(VP ) i

i

i =1

100

gdzie:

12.

RVP

=

Ciśnienie pary wg. Reida.

CONCi

=

znormalizowane stężenie składnika "i" wyrażone w procentach molowych.

VPi

=

Ciśnienie pary składnika "i" w temperaturze 100°F. (GPA2145-94).

Gęstość względna cieczy k

LRDT =

∑ ( LV % i =1

i

)( LRDi )

100

gdzie: LRDT

=

Gęstość względna cieczy określona dla próbki względem wody o temperaturze 60°F.

LRDi

=

Gęstość względna cieczy dla składnika "i (GPA2145-94).

LV%

=

Jak w punkcie "10".

Proszę zauważyć, że do obliczenia LRD T muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce.

C-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

13.

Gęstość cieczy k

∑ ( LV )( LD ) i

LDT =

i

i =1

100

gdzie: LDT

=

Gęstość cieczy określona dla próbki wyrażona w funtach na galon.

LDi

=

Gęstość cieczy dla składnika "i (GPA2145-94).

LVi

=

Procent objętościowy cieczy.

Proszę zauważyć, że do obliczenia LDT muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce. 14.

Gęstość gazu

G. D. = ( R. D. ) ( 76.4976) gdzie: G.D.

=

Gęstość gazu wyrażona w lb/1000 ft3 (funtach na 100 stóp sześciennych).

R.D.

=

Gęstość względna (względem powietrza).

76.4976

=

Gęstość powietrza przy ciśnieniu 14.73 PSIA i temperaturze 60°F, wyrażona w lb/1000 ft3.

C-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

C-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK D - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PAMIĘCI EPROM W STEROWNIKU GC MODEL 2350 D.1

OPIS OGÓLNY PROCEDURY

Procedura aktualizacji oprogramowania Daniel Industries GC Software (MON) oraz pami ęci EPROM sterownika Daniel Industries Model 2350 GC Controller, dzieli si ę na następujące etapy: (1) Przygotowanie: "Connect" i "Halt" .................................................................................Patrz rozdział D.2 (2) Odczytywanie programu ze sterownika: "Offline Edit", "Upload Application" ............Patrz rozdział D.3 (3) Aktualizacja oprogramowania i plików "BIN" ...............................................................Patrz rozdział D.4 (4) Odłączanie zasilania i demontaż .....................................................................................Patrz rozdział D.5 (5) Wymiana pamięci EPROM i reset CPU .........................................................................Patrz rozdział D.6 (6) Montaż.............................................................................................................................Patrz rozdział D.7 (7) Wczytywanie zaktualizowanego programu do sterownika: "Connect" i "Download" ...Patrz rozdział D.8 WAŻNE: Aby zaktualizować oprogramowanie MON oraz zawartość pamięci EPROM sterownika GC Model 2350, należy wykonać czynności w takiej kolejności jak podano w tym załączniku.

WAŻNE: NAJPIERW - przed przystąpieniem do etapu (3) aktualizacji plików "BIN" - należy upewnić się, który ze standardowych (fabrycznych) plików programów aplikacyjnych został użyty do stworzenia aktualnej "aplikacji użytkownika". Opis plików (BIN) standardowych programów aplikacyjnych można znaleźć w tym załączniku w rozdziale D.9.

D-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.2 (1)

PRZYGOTOWANIE: "CONNECT" I "HALT" Uruchomić program MON i nawiązać łączność ze sterownikiem GC (chromatografu gazowego), który ma nie zaktualizowane oprogramowanie. (a)

(2)

W menu głównym wybrać podmenu "Select", a w nim opcję "Connect" (nawiązanie połączenie).

Zatrzymać wszelkie trwające analizy lub kalibracje. (a)

W menu głównym wybrać podmenu "Control", a w nim opcję "Halt".

(b)

Po dokończeniu i zatrzymaniu analizy/kalibracji, w wierszach statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny).

D-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.3 (1)

(2)

ZAPAMIĘTANIE USTAWIEŃ: "OFFLINE EDIT", "UPLOAD APPLICATION" Posługując się programem MON, wczytać (z zespołu GC) do komputera aktualne ustawienie parametrów używane w zespole GC. (a)

W menu głównym wybrać podmenu "Select", a w nim opcję "Offline Edit" (edycja w trybie rozłącznym).

(b)

W okienku "Offline Edit" wybrać opcję "Upload Application" (wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC).

(c)

Wyświetli się okienko wyboru z listą dostępnych zespołów GC (plików programów aplikacyjnych).

Przypisać nową nazwę pliku do programu aplikacyjnego, który ma zostać odczytany z zespołu GC. (a)

Program aplikacyjny wczytany uprzednio do wybranego sterownika musi zostać odczytany i "zrzucony" z jego pamięci na plik dyskowy w komputerze po nawiązaniu łączności z tym sterownikiem. Wyświetli się okienko zatytułowane "Select Dumped Application file", w którym użytkownik musi podać nową nazwę tego pliku w polu "Filename:".

(b)

Wpisać nową nazwę dla kopii pliku .BIN programu aplikacyjnego, który ma zostać zaktualizowany. Można wpisać nazwę pliku nie przekraczającą 8 znaków. Dla jasności można zmienić nazwę na 'STARY'. PRZYKŁADOWO: Nazwa pliku bieżącego programu aplikacyjnego: LCS_2350.BIN Nowa nazwa (kopii) pliku bieżącego programu aplikacyjnego: STARY.BIN WAŻNE: Zanotować nazwę pliku .BIN wprowadzoną na tym etapie, gdyż o jej podanie będzie później prosił program UPD_BIN aktualizujący oprogramowanie.

(c)

Po wpisaniu nazwy pliku nacisnąć klawisz ENTER.

D-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

Rozpoczyna się proces odczytywania programu aplikacyjnego z pamięci sterownika i zachowywania go w komputerze na pliku dyskowym o podanej nazwie. Zazwyczaj trwa około 15 minut. (a)

(4)

Po odczytaniu programu aplikacyjnego i zachowaniu go w postaci pliku na dysku twardym komputera, program MON automatycznie rozłączy się z zespołem GC.

Nacisnąć klawisz ESCAPE, by wyjść z programu MON i powrócić do wiersza poleceń systemu operacyjnego DOS.

D-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.4

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW "BIN" OSTRZEŻENIE: Nie wolno usuwać z dysku twardego w komputerze żadnych aktualnie istniejących plików programu MON ani plików programów aplikacyjnych GC, gdyż program aktualizujący musi korzystać z tych plików i automatycznie zmieniać tylko ich nieaktualne części.

(1)

Zainstalować nową wersję oprogramowania MON z dostarczonej dyskietki. (a)

Uruchomić komputer i poczekać na wyświetlenie się znaku zgłoszenia konwersacyjnego w wierszu poleceń DOS, np.: C:\>

(b)

Włożyć dyskietkę MON Installation Diskette #1 do stacji dyskietek.

(c)

W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: a:\install lub

b:\install

i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instalującego. (d)

Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania:

-

Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:).

-

Typ podłączonej drukarki (domyślnie Epson FX).

-

Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, czy w plikach tymczasowych. OSTRZEŻENIE: Nowa wersja oprogramowania MON zainstalowana w tym samym katalogu co poprzednia, czyli \GC

(d)

musi

zostać

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz.

D-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(e) (2)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz.

Zainstalować nową wersję oprogramowania aplikacyjnego GC z dyskietki. (a)

Włożyć dyskietkę GC Application Installation Diskette do stacji dyskietek.

(b)

W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio, a:\install lub b:\install i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instalującego.

UWAGA: Podczas instalowania pakietu oprogramowania aplikacyjnego GC, wyświetlą się ekrany listy użytkowników "Users" i listy zespołów GC "GC Directory". Nie wprowadzać zmian na tych ekranach, lecz po prostu wychodzić z nich naciskając klawisz ESCAPE. (3)

Po zainstalowaniu w komputerze zaktualizowanego oprogramowania MON i aplikacyjnego, nale ży uruchomić program UPD_BIN. (a) (b)

W wierszu poleceń systemu operacyjnego DOS wpisać: upd_bin i nacisnąć klawisz ENTER.

UWAGA: Program UPD_BIN.EXE powinien się znajdować na dysku twardym komputera w podkatalogu \GC\BIN wraz z innymi plikami oprogramowania MON.

D-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Za pomocą programu UPD_BIN zaktualizować pliki binarne chromatografu gazowego. (a)

W menu głównym programu UPD_BIN wybrać podmenu "Communication".

(b)

W podmenu "Communication" wybrać opcję "File Selection" wyboru pliku (patrz rysunek D-1). Wyświetli się ekran "Select Application File" (wybieranie pliku programu aplikacyjnego).

Rysunek D-1. W menu głównym programu UPD_BIN wybrać podmenu "Communication", a następnie "File Selection". (c)

Na ekranie "Select Application File" nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w okienku "Files".

(d)

W okienku "Files" na ekranie "Select Application File" ustawić kursor na zmienionej nazwie (kopii) programu aplikacyjnego GC (patrz wcześniej rozdział D.3 - "Offline Edit", "Upload Application"), a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

(e)

W tym momencie nazwa tego pliku powinna się wyświetlić w dolnym lewym rogu na ekranie menu głównego programu UPD_BIN, wraz z informacją o statusie "OFFLINE DUMP" (zrzut danych w trybie rozłącznym).

D-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(f)

Jeśli trzeba, nacisnąć klawisz ESC, by powrócić na ekran menu głównego programu UPD_BIN. W menu głównym programu UPD_BIN wybrać podmenu "Update Config" (aktualizacja konfiguracji), naciskając klawisz ze strzałką w dół, a następnie ENTER.

(g)

W podmenu "Update Config" wybrać, naciskając klawisz ENTER, opcję "Merge to a copy of current *.bin file" (scalanie z kopią bieżącego pliku *.bin).

Rysunek D-2. W programie UPD_BIN wybrać w podmenu "Update Config" opcję "Merge to a copy of current *.bin file" (scalanie z kopią bieżącego pliku *.bin). (h)

Wyświetli się ekran wyboru plików z poleceniem "Select File to be copied for Data to be merged into" (wybrać plik, który ma być skopiowany w celu scalenia go z danymi). Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w okienku "Files".

(i)

W okienku "Files" znaleźć plik .BIN będący plikiem standardowego programu aplikacyjnego, który posłużyć użytkownikowi do stworzenia własnej aplikacji. (Patrz rozdział D.9 w tym załączniku oraz uwaga "WAŻNE: NAJPIERW..." na początku tego załącznika). Ustawić kursor na nazwie tego pliku i nacisnąć klawisz ENTER.

UWAGA: Plik wybrany w punkcie (i) powyżej, będzie jednym z plików standardowych programów aplikacyjnych zainstalowanych podczas punktu (2) w tym rozdziale. Opis plików standardowych programów aplikacyjnych można znaleźć w tym załączniku w rozdziale D.9. (j)

Wyświetli się ekran "Merge" (scalanie); nacisnąć klawisz F2, by wybrać wszystkie pozycje ('Select All').

D-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(k)

Po zaznaczeniu (wybraniu) wszystkich pozycji na ekranie "Merge" (pozycje wybrane s ą oznaczone znakiem "*"), przystąpić do odwoływania wyboru tych pozycji, które mają nie być objęte scalaniem (UWAGA: normalnie nie jest to konieczne). Aby odwołać wybór danej pozycji, należy za pomocą klawisza TAB lub ENTER ustawić się na tej pozycji konfiguracji i nacisnąć klawisz ENTER. Znak "*" obok nazwy pozycji zniknie, co oznacza, że został wykluczony z procesu scalania.

UWAGA: Niektóre specjalizowane aktualizacje mogą zawierać specjalne instrukcje dotyczące odwoływania wyboru pozycji z procesu scalania "Merge". Jeśli wraz dyskietkami aktualizacyjnymi załączono drukowaną instrukcję, proszę koniecznie ją przeczytać. (l)

Po wykluczenie ze scalania odpowiednich pozycji, nacisnąć klawisz F4 w celu rozpoczęcia scalania ("Start Merge").

(m)

Następnie wyświetli się ekran "Enter new BIN Filename" (podaj nową nazwę pliku BIN). Na ekranie tym można wybrać istniejące nazwy plików z okienka "Files", albo wpisać nowe, niepowtarzalne nazwy. Proszę zapisać użyte lub wpisane nazwy, gdyż będą one później potrzebne pod koniec tej procedury (patrz rozdział D.8 - Wczytywanie zaktualizowanego programu do sterownika: "Connect" i "Download").

UWAGA: Zaleca się, by w punkcie (m) podać nową, niepowtarzalną nazwę pliku. Dzięki temu nie zostaną zmodyfikowane ani usunięte żadne istniejące pliki, co w razie potrzeby umożliwi ewentualne załadowanie do sterownika starej wersji programu aplikacyjnego. (n)

Następnie, po wyświetleniu się ekranu menu głównego programu UPD_BIN, nacisnąć dwukrotnie klawisz ESCAPE, by wyjść z programu i powrócić do systemu operacyjnego DOS.

D-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.5 (1)

ODŁĄCZANIE ZASILANIA I DEMONTAŻ Odłączyć sterownik Model 2350 GC od zasilania z sieci prądu zmiennego. OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pokrywy sterownika GC osłaniającej wewnętrzne układy elektroniczne, odłączyć zasilanie sieciowe odsterownika za pomocą wyłącznika i/lub bezpiecznika.

(a)

(2)

(3)

Po uzyskaniu dostępu do płyty zacisków okablowania obiektowego sterownika GC (w wypadku sterowników montowanych w stojakach, płyta zacisków dostępna jest w tylnej części sterownika), należy również odłączyć przewody zasilania sieciowego od zacisków J21.

W nowszych modelach do montowania w 19-calowym stojaku oraz w zmodernizowanych sterownikach 2350, należy wykonać następujące czynności: (a)

Zdjąć prawą osłonę zamocowaną do podstawy montażowej czterema śrubami radełkowanymi.

(b)

Odłączyć wszystkie wtyki kabli podłączone do gniazd od 2 do 6 znajdujących się w zespole kasety płytek (Card Cage Assembly), w celu uzyskania dostępu do płyty jednostki centralnej CPU "SBC53".

(c)

Przejść dalej do punktu (4).

W starszych modelach do montowania w stojaku oraz w sterownikach w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym, należy wykonać następujące czynności: (a)

Uzyskać dostęp do płyty TB zacisków okablowania obiektowego w sterowniku: -

W sterownikach w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym, wykręcić zewnętrzne śruby obudowy i odchylić osłonę zamocowaną na dolnych zawiasach. Płyta TB znajduje się z przodu.

-

W starszych modelach sterowników w obudowie do montowania w stojaku, p łyta TB jest odsłonięta i znajduje się z tyłu.

(b)

Odkręcić sześć śrub radełkowanych mocujących płytę zacisków TB. Następnie delikatnie odłączyć płytą zaciskowa TB od jej złącz DIN znajdujących się z tyłu na wierzchniej stronie tej płyty.

(c)

Opuścić płytę TB w dół (trzymaną na miejscu przez znajdujące się na jej spodzie taśmy uziemiające) w celu odsłonięcia zespołu kasety płytek (Card Cage Assembly).

D-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

(d)

Odłączyć kabel zasilający płytę zacisków TB od złącza zasilającego na zespole kasety płytek.

(e)

Odkręcić cztery śruby radełkowane mocujących zespół kasety płytek do podstawy montażowej. Następnie wyciągnąć zespół kasety płytek z zamocowań w płycie montażowej, w celu ułatwienia dostępu.

(f)

Odłączyć wszystkie wtyki kabli wstążkowych podłączone do gniazd od 2 do 6 znajdujących się w zespole kasety płytek (Card Cage Assembly), w celu uzyskania dostępu do płyty jednostki centralnej CPU "SBC53".

Wyjąć płytę jednostki centralnej CPU "SBC53" z gniazda 2 (drugie od góry) zespołu kasety płytek.

D-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.6 (1)

WYMIANA PAMIĘCI EPROM I RESET CPU Na płycie jednostki centralnej CPU "SBC53" odnaleźć pamięci EPROM, które ma zostać wymienione: U18 i U19. Pamięci te znajdują się w pobliżu wtyku krawędziowego płyty jednostki centralnej CPU "SBC53". WAŻNE: Sprawdzić i zanotować, która z pamięci EPROM ma oznaczenie ODD (nieparzysta), a która EVEN (parzysta) oraz zanotować w jakich są umieszczone gniazdach (podstawkach): gniazdo U18

EVEN

EPROM: nr części 8-2350-001

gniazdo U19

ODD

EPROM: nr części 8-2350-002

(2)

Wyjąć, po jednej za każdym razem, obie pamięci EPROM i wymienić je na nowe, zaktualizowane.

(3)

Znaleźć łącznik zworkowy (tzw. jumper) oznaczony J14, znajdujący się w pobliżu wymienionych dwóch pamięci EPROM.

(4)

Zwrócić uwagę na to, że łączniku J14 zworka jest zamontowana na końcówkach 1 i 2. normalne położenie zworki →

(5)

Aby wyzerować (reset) rejestry CPU, należy zdjąć tę zworkę z łącznika J14 i włożyć z powrotem tak, by zwarła końcówki 2 i 3. położenie zworki do zerowania rejestrów CPU →

(6)

Po zwarciu na krótko końcówek 2 i 3 w łączniku J14, włożyć z powrotem zworkę tak, by zwierała końcówki 1 i 2. normalne położenie zworki →

D-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.7

MONTAŻ

(1)

Włożyć wtyk krawędziowy płyty jednostki centralnej CPU "SBC53" do gniazda nr 2 zespołu kasety płytek (Card Cage Assembly).

(2)

Podłączyć z powrotem kable wstążkowe, które zostały wcześniej odłączone (patrz rozdział D.6). Ponieważ kable wstążkowe są ustawione warstwami, należy je podłączać w następującej kolejności: Ważne! Poniżej podana jest właściwa kolejność podłączania kabli. Kabel wstążkowy, nr części

Złącze na płycie interfejsu systemowego

Kabel przychodzący z płyty:

(a)

3-2350-063

J12

SBC53

(b)

3-2350-052

J9

SBC53

(c)

3-2350-062

J11

SBC53

(d)

3-2350-051

J4

SBC53

(e)

3-2350-064

J8

DSPIO

(f)

3-2350-053

J10

DSPIO

(g)

3-2350-054

J6

RTI1281

(h)

3-2350-055

J3

RTI1281

(3)

Włożyć z powrotem i zamocować zespół kasety płytek w podstawie montażowej. Dokręcić cztery śruby mocujące.

(4)

Włożyć z powrotem i zamocować płytę TB zacisków okablowania obiektowego. Dokręcić sześć śrub mocujących.

(5)

Podłączyć z powrotem kabel zasilania sieciowego do zacisków J21 na p łycie TB. oraz włączyć zasilanie sieciowe sterownika GC Model 2350.

D-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.8 (1)

WCZYTYWANIE ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU DO STEROWNIKA: "CONNECT" I "DOWNLOAD" Korzystając z programu MON, nawiązać połączenie ("Connect") ze sterownikiem zespołu chromatografu gazowego. (a)

(2)

(3)

W menu głównym wybrać podmenu "Select", a w num "Connect".

Korzystając z programu MON, załadować zaktualizowany program aplikacyjny do pamięci tego sterownika. (a)

W menu głównym wybrać podmenu "Select", a w nim "Download".

(b)

W okienku 'Select download file" (wybieranie pliku do za ładowania) nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w okienku "Files".

(c)

W okienku "Files" na ekranie "Select Download file" ustawić kursor na zmienionej nazwie programu aplikacyjnego GC (patrz wcześniej rozdział D.4 - Aktualizacja oprogramowania i plików "BIN", punkt (4)(m)).

(d)

Nacisnąć klawisz ENTER, by rozpocząć proces ładowania pliku do pamięci sterownika.

Na tym kończy się procedura aktualizacji oprogramowania sterownika Model 2350 i pamięci EPROM.

D-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.9

OPIS PLIKÓW (BIN) STANDARDOWYCH PROGRAMÓW APLIKACYJNYCH

W rozdziale tym zamieszczona jest lista plików różnych standardowych programów aplikacyjnych, czyli plików "BIN" dostarczanych przez firmę Daniel dla sterownika Model 2350 GC Controller.

D.9.1

Dlaczego pliki standardowych programów aplikacyjnych są takie ważne

Po tym jak do pamięci nowego sterownika zostanie wczytanie (załadowany) standardowy program aplikacyjny, program ten jest zwykle modyfikowany przez wprowadzanie zmian do tabel zdarzeń czasowych (TEV), tabel danych o składnikach (CDT) i innych informacji, w celu dostosowania programu aplikacyjnego do wymagań użytkownika oraz charakterystyk i cech urządzeń współpracujących, podłączonych do sterownika chromatografu gazowego. W ten sposób, standardowy program aplikacyjny staje się "aplikacją użytkownika" i różni się od pierwotnej, fabrycznej wersji programu aplikacyjnego. W wypadku aktualizacji oprogramowania, w tym plików programów aplikacyjnych, konieczna jest znajomość tego, który ze standardowych (fabrycznych) plików programów aplikacyjnych został użyty do stworzenia "aplikacji użytkownika", tak aby można ją było również zaktualizować nową wersją pliku standardowego programu aplikacyjnego (patrz rozdziały D.3 i D.4). Który ze standardowych (fabrycznych) plików programów aplikacyjnych został użyty do stworzenia bieżącej "aplikacji użytkownika" można sprawdzić na różnych ekranach programu MON po nawiązaniu łączności ze sterownikiem GC (przeważnie wystarczy sprawdzić tylko informacje na ekranie "System").

D.9.2

Standardowe programy aplikacyjne w wersji v1.50 i nowsze

W wypadku używania standardowego programu aplikacyjnego w wersji v1.50 lub nowszej, mo żna łatwo i szybko sprawdzić oryginalną nazwę standardowego programu aplikacyjnego przez wyświetlenie listy zmiennych na ekranie "System". Aby wyświetlić ekran "System"... (1)

W menu głównym programu MON wybrać podmenu "Application".

(2)

W podmenu "Application" wybrać opcję "System".

Na ekranie "System" znaleźć zmienną o nazwie cfg_name i zanotować jej wartość. Następnie, wartość tej zmiennej należy odnaleźć w zamieszczonej dalej tabeli D-1, by stwierdzić oryginalną nazwę standardowego programu aplikacyjnego użytego do stworzenia aplikacji użytkownika.

D-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela D-1. Zmienne na ekranie "System", pozwalające zidentyfikować nazwę pliku (.BIN) standardowego (fabrycznego) programu aplikacyjnego Zmienne na ekranie "System", Plik .BIN programu aplikacyjnego

unit_type

cfg_name

system_descr

max_avgs

# of streams

(typ zespołu)

(nazwa konfiguracji)

(opis systemu)

(maks. liczba średnich)

(liczba strumieni)

2350_001

2350

USASTD1

2350 Standard 1 - 64 avgs

64

8

2350_002

2350

USASTD2

2350 Standard 2 - 32 avgs

32

8

2350_003

2350

USASTD3

2350 Standard 3 - 128 avgs

128

5

2350_006

2350

USASTD6

2350 Std 6 - 32 avgs 10 strs

32

10

2350_007

2350

USASTD7

2350-7 12Str 128 Avg 260Mbus

128

12

2350ISO1

2350

ISOSTD1

2350 ISO Std 1 - 64 avgs

64

8

2350ISO2

2350

ISOSTD2

2350 ISO Std 2 - 32 avgs

32

8

2350ISO3

2350

ISOSTD3

2350 ISO Std 3 - 128 avgs

128

8

2350FT02

2350

USSTDFILE02

12 stream with files

204

12

2350_001

2360

USADUAL1

2360 test application

64

8

2350NW01

2350

USSTDFILE01

Northwest PL 4 strm plus cal

150

5

2350ISO1

2360

ISODUALSTD1

2360 ISO Std 1 - 64 Avgs

64

8

-

Proszę zauważyć, że standardowe programy aplikacyjne BTU (w jednostkach anglosaskich) znajduj ą się na plikach .BIN o nazwach 2350_001, 2350_002 i 2350_003, odpowiednio umożliwiające obliczanie 64, 32 i 128 wartości średnich.

-

Nazwa pliku .BIN dawnego programu aplikacyjnego z obsługą Modbus (dla firmy Northwest Pipeline) to 2350NW01.

-

Plikiem .BIN standardowego dualnego programu aplikacyjnego jest 2360_001.

D.9.3

Standardowe programy aplikacyjne w wersjach wcześniejszych niż v1.50

W wypadku używania standardowego programu aplikacyjnego w wersji starszej niż v1.50, nie występuje zmienna o nazwie cfg_name. Z tego względu, by stwierdzić oryginalną nazwę standardowego programu aplikacyjnego użytego do stworzenia aplikacji użytkownika, należy sprawdzić wartości innych zmiennych.

D-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Aby sprawdzić, który ze standardowych (fabrycznych) plików programów aplikacyjnych (w wersji starszej niż v1.50) został użyty do stworzenia bieżącej aplikacji użytkownika, należy porównać wartości wymienionych poniżej zmiennych wyświetlanych na ekranie "System" oraz wartości maksymalnej liczby strumieni, które można znaleźć na ekranie "Streams" w podmenu "Application", z odpowiednimi wartościami wyszczególnionymi w tabeli na poprzedniej stronie (patrz tabela D-1): unit_type, max_avgs, system_desc Niekiedy może jednak wystąpić dodatkowa komplikacja. Zmienna system_descr może podlegać edycji i jeśli została zmieniona - może nie mieć wartości podanej w tabeli D-1. W takim wypadku nie będzie możliwe rozróżnienie plików programów aplikacyjnych 2350_00n (tzn. USASTD1, USASTD2 i USASTD3) i 2350ISOn (tzn. ISOSTD1, ISOSTD2 i ISOSTD3). Problem ten można rozwiązać badając wartość jeszcze jednej zmiennej. Najpierw należy wybrać w menu głównym programu MON kolejno: "Application", "User Defined", "Selection". Jeśli program aplikacyjny należy do grupy ISOSTDn, to na ekranie "Selection" pierwszą zmienna na liście będzie CVTABLE_pri.

D-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

D-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK E - URUCHAMIANIE PROGRAMU MON W ŚRODOWISKU MS-WINDOWS Załącznik E zawiera wytyczne odnośnie do instalowania i uruchamianie programu MON w środowisku Microsoft Windows (MS=Windows), tzn. w Windows 3.1 (rozdział E.1) i Windows 95 (rozdział E.2). OSTRZEŻENIE: Ponieważ program MON jest przewidziany do pracy w środowisku systemy operacyjnego DOS oraz ze względu na liczne możliwe warianty konfiguracji Windows, firma Daniel nie udziela pomocy technicznej w zakresie eksploatacji programu MON w Windows. Niemniej jednak w niniejszym Załączniku zamieszczono opis procedur instalowania i uruchamiania programu MON w Windows. Maj ą one jednak tylko charakter wytycznych i nie gwarantują bezproblemowego uruchomienia programu MON w każdym wypadku. UWAGA DODATKOWA: Program MON nie będzie działał w Windows NT.

E.1

INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS 3.1

(1)

Uruchomić Windows i pozostawić aktywne tylko okienko "Program Manager" ("Menadżer programów").

(2)

W okienku "Program Manager" w menu "File" ("Plik") wybrać "New..." ("Nowy..."). (a)

Wyświetli się pole dialogowe "New Program Object" ("Nowy Obiekt") - patrz rysunek E-1.

Rysunek E-1. Pole dialogowe "New Program Object" ("Nowy Obiekt") w wybraną opcją "Program Group" ("Grupa").

E-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(3)

W polu dialogowym "New Program Object" ("Nowy Obiekt") powinna być zaznaczona opcja "Program Group" ("Grupa"). Jeśli tak nie jest, zaznaczyć tę opcje.

(4)

Nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK". (a)

Wyświetli się okienko dialogowe "Program Group Propierties" ("Właściwości grupy") - patrz rysunek E-2.

Rysunek E-2. Okienko dialogowe "Program Group Properties" ("Właściwości grupy") (5)

W polu "Description" ("Opis") wpisać Daniel GC Monitor. (a)

(6)

W polu "Group File" ("Plik grupy") wpisać daniel. (a)

(7)

Następnie nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Group File" ("Plik grupy"). Nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK".

Okienko dialogowe "Program Group Properties" ("Właściwości grupy") zniknie. (a)

Zamiast niego wyświetli się puste okienko grupy programów zatytułowane "Daniel GC Monitor" (patrz rysunek E-3).

Rysunek E-3. Puste okienko grupy programów.

E-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(8)

Gdy wyświetla się puste okienko grupy "Daniel GC Monitor", w menu "File" ("Plik") okienka "Program Manager" ("Menadżer programów") wybrać "New..." ("Nowy..."). (a)

Wyświetli się pole dialogowe "New Program Object" ("Nowy Obiekt") - patrz rysunek E-4.

Rysunek E-4. Pole dialogowe "New Program Object" ("Nowy Obiekt") w wybraną opcją "Program Item" ("Element grupy"). (9)

W polu dialogowym "New Program Object" ("Nowy Obiekt") powinna być zaznaczona opcja "Program Item" ("Element grupy"). Jeśli tak nie jest, zaznaczyć tę opcje.

(10) Nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK". (a)

Wyświetli się okienko dialogowe "Program Item Properties" ("Właściwości elementu grupy") patrz rysunek E-5.

Rysunek E-5. Okienko dialogowe "Program Item Properties" ("Właściwości elementu grupy") (11) W polu "Description" ("Opis") wpisać MON. (a)

Następnie nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Command Line" ("Polecenie").

(12) W polu "Command Line" ("Polecenie") wpisać c:\gc\bin\mon.pif (a)

Nacisnąć klawisz TAB.

E-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(13) W polu "Working Directory" ("Katalog roboczy") wpisać c:\gc\app (14) Nacisnąć klawisze ALT + I lub kliknąć przycisk "Change Icon..." ("Zmień ikonę..."). (a)

Wyświetli się okienko "Change Icon..." ("Zmień ikonę...") z komunikatem, że w danym pliku nie są dostępne ikony i ikonę należy wybrać ikon udostępnianych przez "Menadżera programów".

Rysunek E-6. Ikonę dla programu MON wybrać za pomocą "Program Manager" ("Menadżera programów"). (15) Kliknąć przycisk "OK" w okienku "Change Icon..." ("Zmień ikonę..."). (a)

Wyświetli się pole dialogowe "Change Icon..." ("Zmień ikonę...") - patrz rysunek E-7.

Rysunek E-7. Pole dialogowe "Change Icon..." ("Zmień ikonę..."). (16) W polu "File Name" ("Nazwa pliku") wpisać c:\gc\bin\mon.ico (a)

Nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK".

E-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(17) Pole dialogowe "Change Icon..." ("Zmień ikonę...") zniknie, a następnie, w dolnym lewym rogu pola dialogowego "Program Item Properties" ("Właściwości elementu grupy") wyświetli się ikona programu MOB - patrz rysunek E-8. (a)

Nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK".

Rysunek E-8. Ikona MON (18) Ponownie wyświetli się okienko grupy "Daniel GC Monitor" zawierające ikonę programu MON. (a)

Kliknąć na ikonie MON, by uruchomić program MON w okienku DOS.

Dla informacji, poniżej pokazano ustawienia domyślne środowiska i parametrów dla programu MON, zawarte w pliku mon.pif - patrz rysunki E-9 i E-10.:

Rysunek E-9. Okienko wyświetlane przez edytor PIF dla pliku mon.pif (ekran 1).

E-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek E-10. Okienko wyświetlane przez edytor PIF dla pliku mon.pif (ekran 2 - opcje zaawansowane).

E-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

E.2

INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS 95 UWAGA: W poniższej procedurze założono, że komputer ma zainstalowany system Windows 95 oraz, że program MON jest instalowany po raz pierwszy jako program DOS.

(1)

W Windows 95 zamknąć wszystkie aktualnie działające programy tak, by można było łatwo ponownie uruchamiać system.

(2)

Włożyć dyskietkę MON Installation Diskette #1 do stacji dyskietek.

(3)

Nacisnąć przycisk ekranowy [Start] i wybrać w menu "Run" ("Uruchom").

(4)

W okienku "Run" ("Uruchom"), w zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: a:\install lub

b:\install

i nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć myszką przycisk "OK".

Rysunek E-11. Aby uruchomić program instalujący oprogramowanie MON, skorzystać z okienka "Run" ("Uruchom") w Windows 95 (5)

Wyświetli się ekran DOS z informacją, że program "Install" zainstaluje pakiet oprogramowania Daniel Industries GAS CHROMATOGRAPH OPERATION AND MAINTENANCE SOFTWARE PROGRAM" (patrz rysunek E-12).

E-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek E-12. Instalowanie programu MON w okienku DOS systemu Windows 95. (6)

Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania: -

Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:).

-

Typ podłączonej drukarki (domyślnie Epson FX).

-

Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, czy w plikach tymczasowych.

UWAGA: Zaleca się odpowiadać twierdząco ("Yes") na wszystkie pytania w programie instalującym, czy zapisywać zmiany w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS.

UWAGA: W każdym okienku wyboru wyświetlanym przez program instalujący, pozycje, w których znajduje się kursor są wyróżnione czarną czcionką na białym tle.

E-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(7)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz.

(8)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz.

(9)

Jeśli instalowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Installation of Daniel GC Package is now complete (Instalacja pakietu oprogramowania Daniel GC zakończona)

Now Install your GC application(s), see install instruction. (Proszę teraz zainstalować program(y) aplikacyjne - patrz instrukcja instalowania)

Press any key to continue (Kontynuacja - naciśnij dowolny klawisz)

W tym momencie można przystąpić do instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

(10) Przed przystąpieniem do instalowania programów aplikacyjnych GC, należy ponownie uruchomić komputer. W tym celu należy kliknąć przycisk ekranowy [Start] i wybrać opcje "Shut Down" ("Zamknij system") i "Restart the computer" ("Uruchom ponownie").

E-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek E-13. Uruchomić ponownie komputer przed zainstalowaniem programów aplikacyjnych GC. (11) Po ponownym uruchomieniu komputera włożyć dyskietkę GC Application Installation Diskette do stacji dyskietek i zainstalować oprogramowanie aplikacyjne GC w sposób analogiczny jak oprogramowanie MON - patrz punktu (3) i (4). (12) Szczegółowe informacje o instalowaniu oprogramowania aplikacyjnego GC można znaleźć w rozdziałach od 1.4.3 do 1.4.6. (13) Po zakończeniu instalowania oprogramowania aplikacyjnego GC zamknąć system i ponownie uruchomić komputer. (14) Aby uruchomić program MON należy kliknąć przycisk ekranowy [Start] i wybrać w menu opcje "Programs" ("Programy". (15) Znaleźć program MON.EXE w folderze \GC\BIN. Można również utworzyć skrót do programu MON - patrz system pomocy Windows 95. (16) Proszę pamiętać, że w programie MON łącząc się ze sterownikiem Model 2350 GC controller, należy po raz pierwszy zarejestrować się podając nazwę użytkownika DANIEL.

E-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK F - TABELA DANYCH O SKŁADNIKACH (CDT) Ciśnienie podstawowe 14,73 psia; temperatura 60°F. Tam gdzie stosowane, wartości oparte na normie GPA 2145-95

Składnik

Nazwa polska

ACETYLENE

acetylen

26.04

0.0000

0.8990

0.6150

0.0000

0.0000

1476.9

1426.5

4

AlR

powietrze

28.96

0.0000

1.0000

0.8748

7.2930

0.1049

0.0000

0.0000

26

ARGON

argon

39.95

0.0000

1.3792

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21

AMMONIA

amoniak

17.03

212.00

0.5880

0.6173

5.1500

0.0874

435.4

359.8

0

BENZENE

benzen

78.11

3.2240

2.6969

0.8844

7.3730

0.2798

3750.5

3599.2

15

BUTANES

butan

58.12

62.150

2.0068

0.5735

4.7810

0.3212

3264.6

3012.4

12

BUTENE-1

buten-1

56.11

63.050

1.9372

0.6013

5.0130

0.2956

3087.0

2885.4

12

BUTENES

butylen

56.11

55.448

1.9372

0.6097

5.0833

0.2916

3077.4

2875.7

12

1,2-BUTADIENE

1,2-butadien

54.09

20.000

1.8676

0.6580

5.4860

0.2604

2946.7

2795.5

12

1,3-BUTADIENE

1,3-butadien

54.09

60.000

1.8676

0.6272

5.2290

0.2732

2886.6

2735.3

12

C3+

44.10

188.68

1.5226

0.5070

4.2270

0.2751

2521.9

2320.3

5

C4+

58.12

51.719

2.0068

0.5840

4.8690

0.3153

3259.4

3007.8

12

C4=1

56.11

63.050

1.9372

0.6013

5.0130

0.2956

3087.0

2885.4

12

C5+

72.15

15.580

2.4912

0.6311

5.2614

0.3622

4018.2

3707.6

14

C6+ 47/35/17

95.96

3.0194

3.3132

0.6800

5.6681

0.4462

5288.7

4900.5

22

C6+ 50/50/00

93.19

3.2904

3.2177

0.6761

5.6360

0.4362

5141.1

4762.9

23

C6+ 50/25/25

96.70

3.0194

3.3387

0.6807

5.6753

0.4489

5328.1

4937.3

24

C6+ 57/28/14

94.19

3.3740

3.2522

0.6770

5.6441

0.4398

5194.5

4812.7

25

CARBON MONOXID tlenek węgla E

28.01

0.0000

0.9671

0.8010

6.6800

0.0000

321.2

321.2

9

CARBON DIOXIDE

dwutlenek węgla

44.01

0.0000

1.5196

0.8180

6.8200

0.1704

0.0000

0.0000

3

CIS-2-BUTENE

cis-2-buten

56.11

45.540

1.9372

0,6271

5.2280

0.2835

3079.3

2877.6

12

COS

tlenosiarczek

60.08

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0

CS2

dwusiarczek węgla

76.14

0.0000

2.6298

0.0000

0.0000

0.0000

1267.0

1267.0

0

CYCLOHEXANE

cykloheksan

84.16

3.2640

2.9057

0.7834

6.5310

0.3403

4492.1

4189.4

15

CYCLOPENTANE

cyklopentan

70.14

9.9140

2.4215

0.7504

6.2560

0.2961

3772.4

3520.2

14

DIISOBUTYL

dwuizobutyl

114.23

1.1010

3.9439

0.6979

5.8190

0.5185

6247.9

5793.9

17

86.18

7.4040

2.9753

0.6664

5.5560

0.4096

4756.0

4403.1

15

2,3-DIMETHBUTAN 2,3-dwumetylobutan

Ciężar Ciśnienie Gęstość molowy Reida wzgl. gazu

Gęstość wzgl. cieczy

Gęstość cieczy Lb/gal

Równoważnik GPM

Ciepło Wartośc AGA-8 spalania opałowa # gazu gazu suchego suchego (BTU) (BTU)

2,2-DIMETHPENTA

2,2-dwumetylopentan

100.21

3.4920

3.4596

0.6782

5.6540

0.4682

5494.6

5091.4

16

2,4-DIMETHPENTA

2,4-dwumetylopentan

100.21

3.2920

3.4596

0.6773

5.6470

0.4686

5499.4

5096.0

16

3,3-DIMETHPENTA

3,3-dwumetylopentan

100.2

2.7730

3.4596

0.6976

5.8160

0.4550

5501.5

5098.2

16

ETHANE

etan

30.07

800.00

1.0382

0.3562

2.9700

0.2675

1773.7

1622.4

4

ETHYL ALCOHOL

alkohol etylowy

46.07

2.3000

1.5906

0.7940

6.6200

0.1839

1602.8

1451.5

0

ETHYLBENZENE

etylobenzen

106.17

0.3710

3.6655

0.8718

7.2680

0.3858

5234.3

4982.0

17

ETHYLENE

etylen

28.05

0.0000

0.9686

0.0000

0.0000

0.0000

1603.5

1502.6

4

ETHYLENE OXIDE

tlenek etylenowy

44.05

0.0000

1.4900

0.0000

0.0000

0.0000

1459.4

1410.2

0

3-ETHYLPENTANE

3-etylopentan

100.21

2.0120

3.4596

0.7028

5.8590

0.4517

5513.4

5110.1

16

H2S

siarkowodór

34.08

394.59

1.1767

0.8010

6.6800

0.1347

638.6

588.2

7

HCL

chlorowodór

36.46

925.00

1.2588

0.8558

7.1350

0.1349

0.0000

0.0000

0

F-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Składnik

Nazwa polska

Ciężar Ciśnienie Gęstość molowy Reida wzgl. gazu

Gęstość wzgl. cieczy

Gęstość cieczy Lb/gal

Równoważnik GPM

Ciepło Wartośc AGA-8 spalania opałowa # gazu gazu suchego suchego (BTU) (BTU)

HELIUM

hel

4.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

HYDROGEN

wodór

2.02

0.0000

0.0696

0.0700

0.0000

0.0000

325.00

274.4

20 8

i-BUTANE

i-butan

58.12

72.591

2.0068

0.5629

4.6930

0.3271

3259.4

3007.3

11

i-BUTENE

i-buten

56.11

63.400

1.9372

0.6004

5.0060

0.2960

3068.2

2866.5

12

i-PENTANE

i-pentan

72.15

20.445

2.4912

0.6244

5.2060

0.3661

4010.2

3707.6

13

i-PROPYLBENZENE i-propylobenzen

120.19

0.1880

4.1498

0.8663

7.2230

0.4396

5976.6

5674.0

18

i-OCTANE

i-oktan

114.23

1.7080

3.9439

0.6962

5.8040

0.5199

6246.1

5792.2

17

METHANE

metan

16.04

5000.0

0.5539

0.3000

2.5000

0.1695

1012.3

911.50

1

METHYL ALCOHOL alkohol metylowy

32.04

4.6300

1.1063

0.7960

6.6400

0.1275

868.7

767.9

0

METHYLCYCLO C5 grupa metylowa pierścieniowa C5

84.16

4.5030

2.9057

0.7536

6.2830

0.3538

4511.6

4209.1

15

METHYLCYCLO C6 grupa metylowa pierścieniowa C6

98.19

1.6090

3.3900

0.7740

6.4530

0.4019

5228.0

4874.9

16

2-METHYLHEXANE 2-metyloheksan

100.21

2.2710

3.4596

0.6830

5.6940

0.4647

5507.3

5104.0

16

3-METHYLHEXANE 3-metyloheksan

100.21

2.1300

3.4596

0.6917

5.7670

0.4589

5511.3

5107.8

16

m-XYLENE

m-ksylen

106.17

0.3260

3.6655

0.8687

7.2430

0.3871

5219.9

4967.8

17

n-BUTANE

n-butan

58.12

51.709

2.0068

0.5840

4.8690

0.3153

3269.8

3017.4

12

n-DECANE

n-dekan

142.29

0.0601

4.9127

0.7342

6.1210

0.1638

7760.8

7206.2

19

n-HEPTANE

n-heptan

100.20

1.6210

3.4598

0.6881

5.7360

0.4613

5515.2

5111.8

16

n-HEXANE

n-heksan

86.18

4.9597

2.9755

0.6640

5.5360

0.4111

4766.9

4414.0

15

n-NONANE

n-nonan

128.26

0.1715

4.4284

0.7219

6.0190

0.5628

7012.7

6508.2

18

n-OCTANE

n-oktan

114.23

0.5371

3.9441

0.7068

5.8930

0.5119

6263.4

5809.5

17

n-PENTANE

n-pentan

72.15

15.574

2.4912

0.6311

5.2610

0.3622

4018.2

3715.5

14

NEOHEXANE

neoheksan

86.18

9.8560

2.9753

0.6540

5.4530

0.4175

4747.2

4394.1

15

NEOPENTANE

neopentan

72.15

35.900

2.4911

0.5967

4.9750

0.3830

3993.9

3691.4

13

NlTROGEN

azot

28.01

0.0000

0.9672

0.8094

6.7480

0.1096

0.0000

0.0000

2

NO2

dwutlenek azotu

46.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0

NO

tlenek azotu

30.01

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0

N20

dwutlenek azotu

44.02

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0

o-XYLENE

o-ksylen

106.2

0.2640

3.6655

0.8848

7.3770

0.3801

5222.0

4969.7

17

OXYGEN

tlen

32.00

0.0000

1.1048

1.1420

9.5220

0.0888

0.0000

0.0000

10

1-PENTENE

1-penten

70.14

19.115

2.4215

0.6457

5.3830

0.3441

3835.4

3583.3

14

PROPANE

propan

44.10

188.64

1.5226

0.5070

4.2270

0.2771

2521.9

2320.3

5

PROPADIENE

propadien

40.07

0.0000

1.4110

0.0000

0.0000

0.0000

2254.2

2254.2

5

PROPYLENE

propylen

42.08

226.40

1.4529

0.5220

4.3520

0.2554

2338.1

2186.8

5

PROPYNE

propyn

40.07

0.0000

1.4110

0.0000

0.0000

0.0000

2246.2

2246.2

5

p-XYLENE

p-ksylen

106.17

0.3420

3.6655

0.8657

7.2180

0.3885

5220.8

4968.6

17

SULFUR DIOXIDE

dwutlenek siarki

64.06

88.000

2.2117

1.3970

11.650

0.1453

0.0000

0.0000

3

STYRENE

styren

104.15

0.2400

3.5959

0.9110

7.5950

0.3622

5042.7

4841.0

17

TOLUENE

toluen

92.14

1.0320

3.1812

0.8718

7.2680

0.3348

4485.4

4283.5

16

TRANS-2-BUTENE

trans-2-buten

56.11

49.800

1.9372

0.6100

5.0860

0.2914

3075.1

2873.4

12

TRIPTANE

tryptan (C7H17)

100.21

3.3740

3.4596

0.6946

5.7910

0.4571

5496.2

5093.0

16

WATER

woda

18.01

0.9500

0.6220

1.0000

8.3370

0.0571

50.428

0.0000

6

F-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK G - LISTA REJESTRÓW MODBUS STEROWNIK GC MODEL 2350 G.1

WSTĘP

Dla protokołów SIM_2251 i USER_MODBUS, w sterowniku Daniel Industries Model 2350 GC Controller zarezerwowane są oddzielne rejestry Modbus. Poniższe porównanie pozwoli łatwiej zrozumieć różnice między tymi protokołami: SIM_2251

USER_MODBUS

Port szeregowy podległy (slave).

Port szeregowy podległy (slave).

Zmodyfikowany protokół umożliwiający przesyłanie przez Modbus liczb zmiennoprzecinkowych poprzez emulację protokołu Daniel 2500 sterownika podległego 2251.

Standardowy protokół Gould Modbus z emulacją PLC LO-HI.

Niemal wszystkie rejestry mają predefiniowaną (pierwotnie zdefiniowane) zawartość; tylko kilka rejestrów serii 9000 może być definiowanych przez użytkownika (tzn. do zapisu/odczytu).

Rejestry logiczne "Boolean (Coils)" (tzw. flagi) są predefiniowane.

Listę wielkości (zmiennych) przypisanych do rejestrów można wyświetlić w raporcie "PC-Config Report" (patrz przykład w Załączniku A). Więcej szczegółowych informacji o rejestrach można znaleźć w rozdziale G.3 w Załączniku G).

Listę wartości (zmiennych) przypisanych do rejestrów można wyświetlić w raporcie "PC-Config Report" (patrz przykład w Załączniku A). Na końcu listy znajdują się także zmienne przypisane do rejestrów logicznych "Boolean (Coils)".

Korzystając z programu MODBUS TEST (patrz rozdział 10.6), aby obejrzeć zawartość rejestrów należy ustawić opcje trybu "Mode" na D-2500.

Korzystając z programu MODBUS TEST (patrz rozdział 10.6), aby obejrzeć zawartość rejestrów należy ustawić opcje trybu "Mode" na PLC LH.

Rejestry numeryczne "Numeric (Registers)" są definiowane przez użytkownika.

G-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

G.1.1

Uwagi na temat USER_MODBUS

W rozdziale G.2 wyszczególniono jedynie zmienne rejestrów logicznych USER_MODBUS "Boolean (Coils)". Rejestry "Boolean (Coils)" nie są definiowane przez użytkownika i zawierają przeważnie flagi (znaczniki logiczne) alarmów, które mogą się przydać na etapie testowania oprogramowania i diagnozowania. Aby obejrzeć zawartość tych rejestrów, korzystając z programu MODBUS_TEST, należy ustawić kod funkcji "Func code" na opcję 1 - Read Coil Status (odczyt statusu flag). Program MODBUS_TEST został opisany w rozdziale 10.6. Wszystkie pozostałe rejestry USER_MODBUS mogą być definiowane przez użytkownika. Rejestry USER_MODBUS "Numeric (Registers)" można definiować (przypisywać im zmienne/wielkości) w programie MON - patrz rozdział 5.15.6. Aby uzyskać pełną listę rejestrów, zarówno dla SIM_2251 jak i USER_MODBUS, należy w programie MON wygenerować raport "PC-Config Report" (patrz rozdział 4.4 oraz Załącznik A). Patrz również rozdziały G.2 i G.3 w tym załączniku.

G.1.2

Uwagi na temat SIM_2251

Aby obejrzeć zawartość predefiniowanych rejestrów SIM_2251 korzystaj ąc z programu MODBUS_TEST, należy ustawić opcje trybu "Mode" na D-2500 (patrz rozdział 10.6). Aby uzyskać pełną listę rejestrów, zarówno dla SIM_2251 jak i USER_MODBUS, należy w programie MON wygenerować raport "PC-Config Report" (patrz rozdział 4.4 oraz Załącznik A). Patrz również rozdziały G.2 i G.3 w tym załączniku.

G-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

G.2

LISTA REJESTRÓW USER_MODBUS

Nazwa urządzenia podległego USER_MODBUS Rejestr MODBUS

Nazwa zmiennej

Nazwa pola

Indeks S C

Flagi logiczne Boolean (Coils) 0

sysalarm_set

1

1

Błędna suma kontrolna programu aplikacyjnego

1

sysalarm_set

2

1

Błędna suma kontrolna pamięci ROM

2

sysalarm_set

3

1

Usterka pamięci RAM

3

sysalarm_set

4

1

Usterka przetwornika A/D

4

sysalarm_set

5

1

Usterka pieca detektora

5

sysalarm_set

6

1

Usterka grzałki zaworu próbki ciekłej

6

sysalarm_set

7

1

Usterka pieca układu dozowania próbki

7

sysalarm_set

8

1

Usterka konwertera katalitycznego (metanizatora)

8

sysalarm_set

9

1

Usterka grzałki 5

9

sysalarm_set

10

1

Usterka grzałki 6

10

sysalarm_set

11

1

Usterka regulatora grzałki 1

11

sysalarm_set

12

1

Usterka regulatora grzałki 2

12

sysalarm_set

13

1

Usterka regulatora grzałki 3

13

sysalarm_set

14

1

Usterka regulatora grzałki 4

14

sysalarm_set

15

1

Usterka regulatora grzałki 5

15

sysalarm_set

16

1

Usterka regulatora grzałki 6

16

sysalarm_set

17

1

Brak płomienia w detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (FID)

17

sysalarm_set

18

1

Nieudane "ciepłe" uruchomienie kalibracji

18

sysalarm_set

19

1

Nieudana procedura regulacji czasu zamknięcia zaworu.

19

sysalarm_set

20

1

Nadmierne odchylenie procentowe nowego współczynnika odpowiedzi

20

sysalarm_set

21

1

Moduł M200, nieprawidłowe dane w pamięci nieulotnej

21

sysalarm_set

22

1

Moduł M200, nieprawidłowe dane w module A

22

sysalarm_set

23

1

Moduł M200, nieprawidłowe dane w module B

23

sysalarm_set

24

1

Moduł M200, nieprawidłowe opcje

24

sysalarm_set

25

1

Moduł M200, przepełnienie stosu

25

sysalarm_set

26

1

Moduł M200, wyłączenie sprzętowe

26

sysalarm_set

27

1

Moduł M200, błąd synchronizacji

27

sysalarm_set

28

1

Przekroczenie zakresu sygnału na wejściu 1 przedwzmacniacza

28

sysalarm_set

29

1

Przekroczenie zakresu sygnału na wejściu 2 przedwzmacniacza

29

sysalarm_set

30

1

Przekroczenie zakresu sygnału na wejściu 3 przedwzmacniacza

30

sysalarm_set

31

1

Przekroczenie zakresu sygnału na wejściu 4 przedwzmacniacza

31

sysalarm_set

32

1

Usterka przedwzmacniacza

32

sysalarm_set

33

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 1

33

sysalarm_set

34

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 2

34

sysalarm_set

35

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 3

35

sysalarm_set

36

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 4

36

sysalarm_set

37

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 5

37

sysalarm_set

38

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 6

38

sysalarm_set

39

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 7

39

sysalarm_set

40

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 8

40

sysalarm_set

41

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 9

G-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

41

sysalarm_set

42

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 10

42

sysalarm_set

43

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 11

43

sysalarm_set

44

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 12

44

sysalarm_set

45

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 13

45

sysalarm_set

46

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 14

46

sysalarm_set

47

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 15

47

sysalarm_set

48

1

Kres górny zakresu na wyjściu analogowym 16

48

sysalarm_set

49

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 1

49

sysalarm_set

50

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 2

50

sysalarm_set

51

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 3

51

sysalarm_set

52

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 4

52

sysalarm_set

53

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 5

53

sysalarm_set

54

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 6

54

sysalarm_set

55

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 7

55

sysalarm_set

56

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 8

56

sysalarm_set

57

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 9

57

sysalarm_set

58

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 10

58

sysalarm_set

59

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 11

59

sysalarm_set

60

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 12

60

sysalarm_set

61

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 13

61

sysalarm_set

62

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 14

62

sysalarm_set

63

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 15

63

sysalarm_set

64

1

Kres dolny zakresu na wyjściu analogowym 16

64

sysalarm_set

65

1

Usterka analizatora

65

sysalarm_set

66

1

Przerwa w dopływie energii elektrycznej

66

sysalarm_set

67

1

Nadmiernie zlane piku - zakłócenia linii podstawowej

67

sysalarm_set

68

1

Rozładowana bateria jednostki centralnej CPU

68

sysalarm_set

69

1

Zespół GC nieaktywny

69

sysalarm_set

70

1

Usterka zegara czasu rzeczywistego

70

sysalarm_set

71

1

Kres górny zakresu na wejściu analogowym 1

71

sysalarm_set

72

1

Kres górny zakresu na wejściu analogowym 2

72

sysalarm_set

73

1

Kres górny zakresu na wejściu analogowym 3

73

sysalarm_set

74

1

Kres górny zakresu na wejściu analogowym 4

74

sysalarm_set

75

1

Kres dolny zakresu na wejściu analogowym 1

75

sysalarm_set

76

1

Kres dolny zakresu na wejściu analogowym 2

76

sysalarm_set

77

1

Kres dolny zakresu na wejściu analogowym 3

77

sysalarm_set

78

1

Kres dolny zakresu na wejściu analogowym 4

78

sysalarm_set

79

1

n.d.

79

sysalarm_set

80

1

n.d.

80

sysalarm_set

81

1

n.d.

81

sysalarm_set

82

1

n.d.

82

sysalarm_set

83

1

n.d.

83

sysalarm_set

84

1

n.d. n.d.

84

sysalarm_set

85

1

85

lmtalarm_set

1

1

86

lmtalarm_set

2

1

87

lmtalarm_set

3

1

G-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

88

lmtalarm_set

4

1

89

lmtalarm_set

5

1

G-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

90

lmtalarm_set

6

91

lmtalarm_set

7

92

lmtalarm_set

8

93

lmtalarm_set

9

94

lmtalarm_set

10

95

lmtalarm_set

11

96

lmtalarm_set

12

97

lmtalarm_set

13

98

lmtalarm_set

14

99

lmtalarm_set

15

100

lmtalarm_set

16

101

lmtalarm_set

17

102

lmtalarm_set

18

103

lmtalarm_set

19

104

lmtalarm_set

20

105

stream_data

stream_togg

1

Strumień 1

106

stream_data

stream_togg

2

Strumień 2

107

stream_data

stream_togg

3

Strumień 3

108

stream_data

stream_togg

4

Strumień 4

109

stream_data

stream_togg

5

Strumień 5

110

stream_data

stream_togg

6

Strumień 6

111

stream_data

stream_togg

7

Strumień 7

112

stream_data

stream_togg

8

Strumień 8

113

doutcur

1

114

doutcur

2

115

doutcur

3

116

doutcur

4

117

doutcur

5

G-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

G.3

LISTA REJESTRÓW MODBUS SIM_2251 UWAGA: Dane do poniższej tabeli pochodzą z dokumentacji technicznej Daniel Industries nr ES-17128-005, "Model 2251 Enhanced Specification Chromatograph Controller Modbus Communication Indices" i zostały uaktualnione dla sterownika Daniel Industries Model 2350 Gas Chromatograph Con troller.

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

3001

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 1

3002

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 2

3003

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 3

3004

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 4

3005

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 5

3006

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 6

3007

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 7

3008

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 8

3009

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 9

3010

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 10

3011

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 11

3012

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 12

3013

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 13

3014

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 14

3015

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 15

3016

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 16

3017

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 1

3018

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 2

3019

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 3

G-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

3020

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 4

3021

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 5

3022

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 6

3023

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 7

3024

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 8

3025

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 9

3026

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 10

3027

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 11

3028

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 12

3029

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 13

3030

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 14

3031

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 15

3032

Tabela n danych o składnikach (n = numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy) - Składnik nr 16

3033

Czas analizy (w 1/30 częściach sekundy)

3034

Bieżący strumień

3035

Maska logiczna dla strumieni skojarzonych z tabelą nr 1 danych o składnikach (bit 2n=1, co implikuje włączenie strumienia n)

3036

Numer bieżącego miesiąca (1-12)

3037

Numer bieżącego dnia miesiąca (1-31)

3038

Numer bieżącego roku (0-99)

3039

Numer bieżącej godziny (0-24)

3040

Numer bieżącej minuty (0-59)

3041

Czas uruchomienia cyklu - miesiąc

3042

Czas uruchomienia cyklu - dzień

3043

Czas uruchomienia cyklu - rok

3044

Czas uruchomienia cyklu - godzina

3045

Czas uruchomienia cyklu - minuta

G-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr

Opis

nr

NR BITU 15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3046

błąd sumy kontr.

uster. analizatora

D/A 3 wysoki

D/A 3 niski

D/A 2 wysoki

D/A 2 niski

D/A 1 wysoki

D/A 1 niski

zapasowy

zapasowy

A/D 2 wysoki

A/D 2 niski

A/D 1 wysoki

A/D 1 niski

zapasowy

zapasowy

3047

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

zapasowy

regul. usterk. odchyl. przedwz przedwz % wsp. odpow. m. m.

nr 15 niski

nr 14 niski

nr 13 niski

nr 12 niski

nr 11 niski

nr 10 niski

nr 9 niski

nr 7 niski

nr 6 niski

nr 5 niski

nr 4 niski

nr 3 niski

nr 2 niski

WD/A1 niski

nr 7 wysoki

nr 6 wysoki

nr 5 wysoki

nr 4 wysoki

nr 3 wysoki

nr 2 wysoki

WD/A1 wysoki

nr 7 niski

nr 6 niski

nr 5 niski

nr 4 niski

nr 3 niski

nr 2 niski

WD/A1 niski

nr 7 wysoki

nr 6 wysoki

nr 5 wysoki

nr 4 wysoki

nr 3 wysoki

nr 2 wysoki

WD/A1 wysoki

nr 7 niski

nr 6 niski

nr 5 niski

nr 4 niski

nr 3 niski

nr 2 niski

WD/A1 niski

nr 7 wysoki

nr 6 wysoki

nr 5 wysoki

nr 4 wysoki

nr 3 wysoki

nr 2 wysoki

WD/A1 wysoki

nr 7 niski

nr 6 niski

nr 5 niski

nr 4 niski

nr 3 niski

nr 2 niski

WD/A1 niski

nr 7 wysoki

nr 6 wysoki

nr 5 wysoki

nr 4 wysoki

nr 3 wysoki

nr 2 wysoki

WD/A1 wysoki

nr 7 niski

nr 6 niski

nr 5 niski

nr 4 niski

nr 3 niski

nr 2 niski

WD/A1 niski

nr 7 wysoki

nr 6 wysoki

nr 5 wysoki

nr 4 wysoki

nr 3 wysoki

nr 2 wysoki

WD/A1 wysoki

3048

strumień nr 1

3049

nr 8 niski

strumień nr 1 nr 15 wysoki

nr 14 wysoki

nr 13 wysoki

nr 12 wysoki

nr 11 wysoki

nr 10 wysoki

nr 9 wysoki

nr 15 niski

nr 14 niski

nr 13 niski

nr 12 niski

nr 11 niski

nr 10 niski

nr 9 niski

nr 15 wysoki

nr 14 wysoki

nr 13 wysoki

nr 12 wysoki

nr 11 wysoki

nr 10 wysoki

nr 9 wysoki

nr 15 niski

nr 14 niski

nr 13 niski

nr 12 niski

nr 11 niski

nr 10 niski

nr 9 niski

nr 15 wysoki

nr 14 wysoki

nr 13 wysoki

nr 12 wysoki

nr 11 wysoki

nr 10 wysoki

nr 9 wysoki

nr 15 niski

nr 14 niski

nr 13 niski

nr 12 niski

nr 11 niski

nr 10 niski

nr 9 niski

nr 15 wysoki

nr 14 wysoki

nr 13 wysoki

nr 12 wysoki

nr 11 wysoki

nr 10 wysoki

nr 9 wysoki

3050

nr 8 wysoki

strumień nr 2

3051

nr 8 niski

strumień nr 2

3052

nr 8 wysoki

strumień nr 3

3053

nr 8 niski

strumień nr 3

3054

nr 8 wysoki

strumień nr 4

3055

nr 8 niski

strumień nr 4

3056

nr 8 wysoki

strumień nr 5 nr 15 niski

nr 14 niski

nr 13 niski

nr 12 niski

nr 11 niski

nr 10 niski

nr 9 niski

nr 15 wysoki

nr 14 wysoki

nr 13 wysoki

nr 12 wysoki

nr 11 wysoki

nr 10 wysoki

nr 9 wysoki

3057

3058

usterk. zasil.

nr 8 niski

strumień nr 5 nr 8 wysoki

Flaga logiczna nowych danych. Ustawiana po zakończeniu obliczeń analitycznych.

G-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

3059

Flaga logiczna kalibracji/analizy ustawiona na = 1, jeśli analiza danych; ustawiona na = 1, jeśli obliczenia.

5001

Czas trwania cyklu (w 1/30 częściach sekundy)

5002

Czas trwania cyklu kalibracyjnego (w 1/30 częściach sekundy)

REJESTRY CAŁKOWITE 32-BITOWE

REJESTRY ZMIENNOPRZECINKOWE UWAGA: Poniższe rejestry będą miały wartość zerową (0) dopóty, dopóki nie zostanie wykonana co najmniej jedna analiza 7001

Procent molowy - składnik nr 1

7002

Procent molowy - składnik nr 2

7003

Procent molowy - składnik nr 3

7004

Procent molowy - składnik nr 4

7005

Procent molowy - składnik nr 5

7006

Procent molowy - składnik nr 6

7007

Procent molowy - składnik nr 7

7008

Procent molowy - składnik nr 8

7009

Procent molowy - składnik nr 9

7010

Procent molowy - składnik nr 10

7011

Procent molowy - składnik nr 11

7012

Procent molowy - składnik nr 12

7013

Procent molowy - składnik nr 13

7014

Procent molowy - składnik nr 14

7015

Procent molowy - składnik nr 15

7016

Procent molowy - składnik nr 16

7017

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 1

7018

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 2

7019

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 3

7020

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 4

7021

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 5

G-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

7022

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 6

7023

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 7

7024

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 8

7025

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 9

7026

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 10

7027

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 11

7028

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 12

7029

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 13

7030

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 14

7031

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 15

7032

Równoważna objętość cieczy (GPM) lub procent masowy - składnik nr 16

7033

Ciepło spalania gazu suchego

7034

Ciepło spalania gazu wilgotnego

7035

Ciężar właściwy

7036

Współczynnik ściśliwości

7037

Wskaźnik WOBBE

7038

Całkowite nieznormalizowane procentowe stężenie molowe

7039

Całkowita równoważna objętość cieczy (GPM)

7049

Obliczenia, zmienna nr 1 definiowana przez użytkownika

7041

Obliczenia, zmienna nr 2 definiowana przez użytkownika

7042

Obliczenia, zmienna nr 3 definiowana przez użytkownika

7043

Obliczenia, zmienna nr 4 definiowana przez użytkownika

7044

Obliczenia, zmienna nr 5 definiowana przez użytkownika

7045-7053

Rejestr nie używany

7054

Ciepło spalania gazu rzeczywistego

7055

Średnia nr 1, definiowana przez użytkownika

G-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

7056

Średnia nr 2, definiowana przez użytkownika

7057

Średnia nr 3, definiowana przez użytkownika

7058

Średnia nr 4, definiowana przez użytkownika

7059

Średnia nr 5, definiowana przez użytkownika

7060

Średnia nr 6, definiowana przez użytkownika

7061

Średnia nr 7, definiowana przez użytkownika

7062

Średnia nr 8, definiowana przez użytkownika

7063

Średnia nr 9, definiowana przez użytkownika

7064

Średnia nr 10, definiowana przez użytkownika

7065

Średnia nr 11, definiowana przez użytkownika

7066

Średnia nr 12, definiowana przez użytkownika

7067

Średnia nr 13, definiowana przez użytkownika

7068

Średnia nr 14, definiowana przez użytkownika

7069

Średnia nr 15, definiowana przez użytkownika

7070

Pierwsza archiwizacja średniej nr 1, definiowanej przez użytkownika

7071

Pierwsza archiwizacja średniej nr 2, definiowanej przez użytkownika

7072

Pierwsza archiwizacja średniej nr 3, definiowanej przez użytkownika

7073

Pierwsza archiwizacja średniej nr 4, definiowanej przez użytkownika

7074

Pierwsza archiwizacja średniej nr 5, definiowanej przez użytkownika

7075

Pierwsza archiwizacja średniej nr 6, definiowanej przez użytkownika

7076

Pierwsza archiwizacja średniej nr 7, definiowanej przez użytkownika

7077

Pierwsza archiwizacja średniej nr 8, definiowanej przez użytkownika

7078

Pierwsza archiwizacja średniej nr 9, definiowanej przez użytkownika

7079

Pierwsza archiwizacja średniej nr 10, definiowanej przez użytkownika

7080

Pierwsza archiwizacja średniej nr 11, definiowanej przez użytkownika

7081

Pierwsza archiwizacja średniej nr 12, definiowanej przez użytkownika

7082

Pierwsza archiwizacja średniej nr 13, definiowanej przez użytkownika

G-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

7083

Pierwsza archiwizacja średniej nr 14, definiowanej przez użytkownika

7084

Pierwsza archiwizacja średniej nr 15, definiowanej przez użytkownika

7085

Wejście analogowe nr 1 - wartość bieżąca w jednostkach technicznych

7086

Wejście analogowe nr 2 - wartość bieżąca w jednostkach technicznych

7087

Ciepło spalania gazu rzeczywistego (ostatnia kalibracja)

7088

Ciepło spalania gazu suchego (ostatnia kalibracja)

7089

Ciepło spalania gazu wilgotnego (ostatnia kalibracja)

7090

Wskaźnik WOBBE (ostatnia kalibracja)

7091

Gęstość względna (ostatnia kalibracja)

7092

Współczynnik ściśliwości (ostatnia kalibracja)

7093

Całkowita równoważna objętość cieczy (GPM) (ostatnia kalibracja)

7094

Całkowite nieznormalizowane procentowe stężenie molowe (ostatnia kalibracja)

7095-7110

Współczynniki odpowiedzi (nr 1 do 16), tabela n danych o składnikach (n= numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy)

7111-7126

Współczynniki odpowiedzi (nr 1 do 16), tabela n danych o składnikach (n= numer tabeli CDT użytej podczas ostatniej analizy)

7127-7162

Średnie 1-16, definiowane przez użytkownika (UWAGA: Pierwsze piętnaście rejestrów, czyli rejestry 7127-7141, są powieleniem wartości rejestrów 7055-7069)

7163-7198

Wartości maksymalne średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika

7199-7234

Wartości minimalne średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika

7235-7270

Pierwsze (najnowsze) z archiwalnych wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika. (UWAGA: Pierwsze piętnaście rejestrów, czyli rejestry 7235-7249, są powieleniem wartości rejestrów 7070-7084)

7271-7306

Pierwsze (najnowsze) z archiwalnych wartości maksymalnych średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7307-7342

Pierwsze (najnowsze) z archiwalnych wartości minimalnych średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7343-7378

Drugie archiwalne wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

G-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Lista rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis

7379-7414

Drugie archiwalne maksymalne wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7415-7450

Drugie archiwalne minimalne wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7451-7486

Trzecie (najstarsze) wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7487-7522

Trzecie (najstarsze) maksymalne wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

7523-7558

Trzecie (najstarsze) minimalne wartości średnich 1-36, definiowanych przez użytkownika.

Wskaźniki rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis: RW = Zezwolenie na odczyt i zapis (1), lub tylko odczyt (0) LEN = długość REGS = wymagana liczba rejestrów Modbus RW

TYP

LEN REGS NAZWA ZMIENNEJ, WSKAŹNIK lub OPIS

9001

0

ciąg znaków

6

3

Numer modelu urządzenia

9004

0

ciąg znaków

4

2

Wersja oprogramowania

9006

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, miesiąc (1-12)

9007

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, dzień miesiąca (1-31)

9008

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, rok (0-99)

9009

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, godzina (0-23)

9010

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, minuta (0-59)

9011

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, sekunda (0-59)

9012

1

liczba całkowita

2

1

Czas systemowy, dzień tygodnia (0-6)

9013

0

znak

1

1

Adres (Modbus lub identyfikator urządzenia Device ID, zgodnie z ustawieniem mikroprzełączników DIP)

9014

1

liczba całkowita długa

4

2

Identyfikator miejsca

9016

0

ciąg znaków

10

5

Numer seryjny urządzenia

9022

0

liczba całkowita

2

1

Czas analizy 1

9023

0

liczba całkowita

2

1

Czas analizy 2 (tylko układ z 2 detektorami)

G-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Wskaźniki rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis: RW = Zezwolenie na odczyt i zapis (1), lub tylko odczyt (0) LEN = długość REGS = wymagana liczba rejestrów Modbus RW

TYP

9024

0

liczba całkowita

LEN REGS NAZWA ZMIENNEJ, WSKAŹNIK lub OPIS 2

1

Czas cyklu 1

9025

0

liczba całkowita

2

1

Czas cyklu 2 (tylko układ z 2 detektorami)

9026

0

liczba całkowita

2

1

Czas przebiegu 1

9027

0

liczba całkowita

2

1

Czas przebiegu 2 (tylko układ z 2 detektorami)

9028

0

znak

1

1

Strumień bieżący 1

9029

0

znak

1

1

Strumień bieżący 2 (tylko układ z 2 detektorami)

9030

0

znak

1

1

Tryb pracy systemu 1

9031

0

znak

1

1

Tryb pracy systemu 2 (tylko układ z 2 detektorami)

9032

0

znak

1

1

Kalibracja 1

9033

0

znak

1

1

Kalibracja 2 (tylko układ z 2 detektorami)

9034

0

znak

1

1

Alarm aktywny (czerwona lampka na sterowniku GC)

9035

0

znak

1

1

Alarm nie potwierdzony (żółta lampka na sterowniku GC)

9036

0

liczba całkowita

2

1

Rok - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich godzinowych

9037

0

liczba całkowita

2

1

Miesiąc - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich godzinowych

9038

0

liczba całkowita

2

1

Dzień - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich godzinowych

9039

0

liczba całkowita

2

1

Godzina - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich godzinowych

9040

0

liczba całkowita

2

1

Minuta - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich godzinowych

9041

0

liczba całkowita

2

1

Rok - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich dobowych

9042

0

liczba całkowita

2

1

Miesiąc - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich dobowych

9043

0

liczba całkowita

2

1

Dzień - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich dobowych

9044

0

liczba całkowita

2

1

Godzina - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich dobowych

9045

0

liczba całkowita

2

1

Minuta - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich dobowych

9046

0

liczba całkowita

2

1

Rok - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich tygodniowych

9047

0

liczba całkowita

2

1

Miesiąc - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich tygodniowych

9048

0

liczba całkowita

2

1

Dzień - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich tygodniowych

G-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Wskaźniki rejestrów Modbus SIM_2251 Rejestr nr

Opis: RW = Zezwolenie na odczyt i zapis (1), lub tylko odczyt (0) LEN = długość REGS = wymagana liczba rejestrów Modbus RW

TYP

9049

0

liczba całkowita

LEN REGS NAZWA ZMIENNEJ, WSKAŹNIK lub OPIS 2

1

Godzina - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich tygodniowych

9050

0

liczba całkowita

2

1

Minuta - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich tygodniowych

9051

0

liczba całkowita

2

1

Rok - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich miesięcznych

9052

0

liczba całkowita

2

1

Miesiąc - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich miesięcznych

9053

0

liczba całkowita

2

1

Dzień - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich miesięcznych

9054

0

liczba całkowita

2

1

Godzina - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich miesięcznych

9055

0

liczba całkowita

2

1

Minuta - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich miesięcznych

9056

0

liczba całkowita

2

1

Rok - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich w okresie zdefiniowanym przez użytkownika

9057

0

liczba całkowita

2

1

Miesiąc - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich w okresie zdefiniowanym przez użytkownika

9058

0

liczba całkowita

2

1

Dzień - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich w okresie zdefiniowanym przez użytkownika

9059

0

liczba całkowita

2

1

Godzina - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich w okresie zdefiniowanym przez użytkownika

9060

0

liczba całkowita

2

1

Minuta - wyzerowania i wznowienia obliczania średnich w okresie zdefiniowanym przez użytkownika

G-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

G-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK H - BIULETYN POMOCY TECHNICZNEJ H.1

WSTĘP

W niniejszym załączniku podsumowano uwagi na temat rozwiązywania zgłaszanych problemów pojawiających się w specjalnych instalacjach programu MON. Trudności techniczne oraz proponowane rozwiązania zazwyczaj odnoszą się do konkretnego sprzętu lub określonych zastosowań specjalnych (i ich kombinacji). Z tego względu nie wyszczególniono ich w treści tego rozdziału. Uzupełnienia do tego "biuletynu" mogą być dostarczane zarówno przez dział obsługi klienta Daniel Industries, jak i przez samych klientów Daniel Industries. Jeśli użytkownik chce dołączyć do tego rozdziału opis napotkanego problemu i sposoby jego rozwiązania, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Daniel Industries (patrz adres poniżej); proszę skontaktować się z przedstawicielem do spraw technicznych chromatografów gazowych i poinformować ją o zamiarze uzupełnienie informacji w Załączniku "Biuletyn pomocy technicznej" w instrukcji numer 3-9000-517. Daniel Flow Products, Inc. Electronics P.O. Box 55435 Houston, Texas 77255 tel.: (713) 467-6000

H.2

KOMPUTERY PRZENOŚNE Z FUNKCJĄ OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Problem:

W komputerach przenośnych marki Austin, po pewnym czasie pracy programu MON następuje niespodziewane zawieszenie się programu.

Rozwiązanie:

Konieczne jest wyłączenie funkcji oszczędzania energii elektrycznej (Power-Save), gdyż nie wykrywa ona działania programu MON i ustawia komputer w tryb nieaktywny ("idle"), powodując "załamanie" się programu MON.

H.3

NASTĘPNY PROBLEM

Problem: Rozwiązanie:

H-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Stronę tę celowo pozostawiono pustą

H-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK I - POŁĄCZENIE MODEMOWE ZE STEROWNIKIEM GC MODEL 2350 I.1

OPIS OGÓLNY

Procedura konfigurowania i nawiązywania łączności modemowej ze sterownikiem Daniel Industries Model 2350 Controller, opisana jest w następujących rozdziałach: Połączenie przez modem zewnętrzny sterownika GC ........................................................Patrz rozdział 1.2 • Przygotowania sprzętowe - port szeregowy sterownika GC i modem zewnętrzny................................ ..................... 1.2.1 • Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem zewnętrznym)................................ ............ 1.2.2

Połączenie przez modem wewnętrzny sterownika GC.......................................................Patrz rozdział 1.3 • Przygotowania sprzętowe sterownika - port szeregowy GC i modem wewnętrzny................................ .................... 1.3.1 • Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem wewnętrznym)........................................... 1.3.2

Port szeregowy i modem komputera....................................................................................Patrz rozdział 1.4 • Ustawianie skorowidza chromatografów "GC Directory" w programie MON .......................................................... 1.4.1 • Przykłady łańcuchów inicjalizacji i ustawiania modemu ................................ ................................ ........................... 1.4.2

Port szeregowy sterownika GC i okablowanie....................................................................Patrz rozdział 1.5 • Kabel łączący port szeregowy DB-9 sterownika z portem DB-25 modemu zewnętrznego ....................................... 1.5.1 • Kabel łączący port Phoenix Plug Port z portem DB-25 modemu zewnętrznego ................................ ....................... 1.5.2

Aby skonfigurować połączenie ze sterownikiem GC przez modem zewnętrzny sterownika - patrz rozdział 1.2. Aby skonfigurować połączenie ze sterownikiem GC przez modem wewnętrzny sterownika (tzn. modem wewnętrzny Daniel Industries, nr części 3-2350-021, dla sterownika Model 2350 GC) - patrz rozdział 1.3. Informacje o ustawieniach modemu i łańcuchach znakowych poleceń inicjalizacji modemu - patrz rozdział 1.4. Opis złącza szeregowego sterownika GC Model 2350 oraz opis kabla szeregowego dla modemów zewnętrznych - patrz rozdział 1.5.

I-1


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.2

POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM ZEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC WAŻNE: Dla procedury opisanej w rozdziale 1.2.2 zakłada się, że istnieje wstępna łączność między komputerem i zespołem GC, w celu późniejszego skonfigurowania tego połączenia jako modemowego. (Nie można skonfigurować portu szeregowego z panela czołowego zespołu GC). Z tego względu, przed zainstalowaniem modemu zewnętrznego sterownika, należy nawiązać wstępną łączność między komputerem a zespołem GC. Jeśli zespół GC znajduje się już w miejscu docelowego zainstalowania, łączność taką można nawiązać poprzez inne połączenie zdalne, lub na miejscu za pomocą komputera przenośnego (i kabla szeregowego). Najlepiej jest skonfigurować zespół GC i zainstalować modem zewnętrzny przed umieszczeniem zespołu GC w odległym miejscu docelowego zainstalowania.

I.2.1

Przygotowania sprzętowe - port szeregowy sterownika GC i modem zewnętrzny

(1)

Zatrzymać wszelkie trwające analizy.

(2)

Odłączyć zasilanie sieciowe od sterownika GC. OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pokrywy sterownika GC Model 2350, odłączyć zasilanie sieciowe od sterownika za pomocą wyłącznika i odłączyć kabel zasilający.

(3)

W sterownikach w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym, uzyskać dostęp do płyty TB zacisków okablowania obiektowego w sterowniku, zdejmując osłonę obudowy. W sterownikach w obudowie do montowania w stojaku nie ma takiej potrzeby, gdyż płyta TB znajduje się z tyłu i jest odsłonięta oraz łatwo dostępna.

I-2


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(4)

Podłączyć wykonany samodzielnie kabel szeregowy (do transmisji danych przez interfejs RS232) między portem szeregowym modemu zewnętrznego, a dostępnym portem szeregowym na płycie TB zacisków sterownika GC (patrz rozdział I.5). (a)

Zanotować numer portu szeregowego wybrany dla tego połączenia. Informacja ta będzie potrzebna później na etapie konfiguracji ustawień programowych. (Jeśli modem ma pracować poprzez port COM3 lub COM4 - patrz "UWAGA" poniżej).

(b)

Kabel szeregowy w standardzie RS232 nie może być dłuższy niż 50 stóp (15 m), gdy inaczej może powodować przypadkową utratę lub błędy w przesyłanych danych.

(c)

Opis sprzętowy połączenia z portem szeregowym sterownika GC (tzn. umiejscowienie portów, układ końcówek, typy złącz, okablowania, itd.) zamieszczono w rozdziale I.5.

(5)

Podłączyć linię telefoniczną (z gniazdka telefonicznego, jeśli jest dostępne) do gniazda telefonicznego modemu zewnętrznego.

(6)

Ustawić w modemie opcję AUTO ANSWER (automatyczna odpowiedź - patrz instrukcja obsługi modemu zewnętrznego). UWAGA: Jeśli modem ma działać poprzez port szeregowy COM3 lub COM4, konieczne może być wykonanie następujących czynności związanych z wymaganą konfiguracją sprzętową: • Na płycie DSPIO sterownika GC ustawić odpowiednie zworki dla trybu "A", "C" lub "D", zgodnie z dokumentacją CE-12976 (patrz schematy sterownika w dokumentacji: Dynalizer Gas Chromatograph system with Model 2350 Controller Hardware Reference Manual, nr katalogowy części: 3-9000-535). • Moduły przeciwzakłóceniowe M7 i M4, znajdujące się w tylnej części płyty zacisków TB okablowania obiektowego, mogą wymagać wymiany na moduły przeciwzakłóceniowe dla sygnałów RS232 (nr katalogowy części 3-2350-027). (UWAGA: Moduł M4 obsługuje port COM3, a moduł M7 port COM4).

I-3


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.2.2

Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem zewnętrznym)

(1)

W menu głównym programu MON wybrać podmenu "Application", a w nim opcję "Serial Ports" (porty szeregowe).

(2)

Na ekranie "Serial Ports" wybrać numer portu szeregowego dla połączenia modemowego (zanotowany w punkcie (4)(a) rozdziału 1.2.1).

(3)

Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Usage List") i wybrać przeznaczenie definiujące urządzenie docelowe, z którym komunikuje się sterownik, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. (a)

Dostępne opcje w polu "Usage" to: port podległy (USER_MODBUS lub SIM_2251), albo port komunikacji z komputerem (PC). Każda z tych opcji zapewnia połączenie między komputerem PC a zespołem GC poprzez modemy pośredniczące i linie telefoniczne. Jednakże, jeśli połączenie między zespołem GC a szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralą komunikacji danych zapewnia modem pośredniczący, to w polu "Usage" należy ustawić opcję USER_MODBUS lub SIM_2251 (patrz rozdział 5.15.2, wyjaśniający różnice między USER_MODBUS i SIM_2251).

(4)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Baud Rate" (prędkość transmisji) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić prędkość transmisji 9600 lub mniejszą.

(5)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Data Bits" (liczba bitów danych) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić liczbę bitów danych równą 7 lub 8 (8 dla większości połączeń przez modem komputera).

(6)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Stop Bits" (liczba bitów stopu) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić liczbę bitów stopu równą 1 (1 dla większości połączeń przez modem komputera).

(7)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Parity" (kontrola parzystości) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić odpowiednią opcję (NONE dla większości połączeń przez modem komputera).

(8)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Handshake" (uzgadnianie) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić odpowiednią opcję (NONE dla większości połączeń przez modem komputera).

(9)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RTS On" (opóźnienie początku transmisji po sygnale RTS On) i ustawić wartość 0 (zero).

(10) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RTS Off" (opóźnienie sygnału RTS Off po zakończeniu transmisji) i ustawić wartość 0 (zero). (11) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Prtcl." (protokół transmisji) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) wybrać odpowiedni protokół transmisji (RTU dla większości połączeń przez modem komputera). (12) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Comm ID" (adres urządzenia) i ustawić adres sterownika GC (ustawiony za pomocą mikroprzełączników DIP w sterowniku), albo wpisać wartość 0 (zero), by adres był rozpoznawany automatycznie. (13) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RW" i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić opcję RW (read-write) zezwolenia na zapis i odczyt.

I-4


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.3

POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM WEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC WAŻNE: Dla procedury opisanej w rozdziale 1.3.2 zakłada się, że istnieje wstępna łączność między komputerem i zespołem GC, w celu późniejszego skonfigurowania tego połączenia jako modemowego. (Nie można skonfigurować portu szeregowego z panela czołowego zespołu GC). Z tego względu, przed zainstalowaniem modemu zewnętrznego sterownika, należy nawiązać wstępną łączność między komputerem a zespołem GC. Jeśli zespół GC znajduje się już w miejscu docelowego zainstalowania, łączność taką można nawiązać poprzez inne połączenie zdalne, lub na miejscu za pomocą komputera przenośnego (i kabla szeregowego). Najlepiej jest skonfigurować zespół GC i zainstalować modem zewnętrzny przed umieszczeniem zespołu GC w odległym miejscu docelowego zainstalowania.

I.3.1 (1)

Przygotowania sprzętowe sterownika - port szeregowy GC i modem wewnętrzny Sprawdzić, czy zainstalowany jest modem wewnętrzny Daniel Industries Internal Modem (nr katalogowy części 3-2350-021) chromatografu gazowego Model 2350, czy do gniazda wtykowego modem podłączony jest przewód telefoniczny oraz czy mikroprzełączniki DIP nr 7 i 8 (zespół mikroprzełączników S1 w obudowie dwurzędowej, znajdujący się na płycie interfejsu systemowego) są ustawione w położeniu ON. (a)

Jeśli modem wewnętrzny zespołu GC nie został jeszcze zainstalowany, należy go zainstalować zgodnie z następującą procedurą: (i)

Zatrzymać wszelkie trwające analizy.

(ii)

Odłączyć zasilanie sieciowe od sterownika GC. OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pokrywy sterownika GC Model 2350, odłączyć zasilanie sieciowe od sterownika za pomocą wyłącznika i odłączyć kabel zasilający.

I-5


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

UWAGA: Opisane poniżej czynności od punktu (iii) do (vi) pozwalające uzyskać dostęp do układów elektronicznych sterownika, odnoszą się do tylko sterowników w obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym, gdyż w wypadku sterowników w obudowie do montowania w stojaku dostęp taki można łatwo uzyskać zdejmując boczną osłonę po odkręceniu mocujących ją wkrętów. (iii)

Zdjąć odchylić obudowy sterownika GC, by odsłonić płytę TB zacisków okablowania obiektowego.

(iv)

Odkręcić sześć śrub radełkowanych mocujących płytę zacisków TB. Następnie odłączyć płytę TB od jej złącz DIN znajdujących się z tyłu, na wierzchniej stronie tej płyty.

(v)

Opuścić płytę TB w dół, trzymaną na miejscu przez znajdujące się na jej spodzie taśmy uziemiające, w celu odsłonięcia zespołu kasety płytek (Card Cage Assembly).

(vi)

Odkręcić cztery śruby radełkowane mocujących zespół kasety płytek do podstawy montażowej, a następnie wyciągnąć zespół kasety płytek z zamocowań w płycie montażowej, w celu ułatwienia dostępu.

(vii)

Zlokalizować płytę interfejsu systemowego i układów sterujących (System Interface and Driver Board). Płyta ta jest zamontowana w górnej części zespołu kasety płytek.

(viii)

Znaleźć zespół S1 mikroprzełączników DIP i ustawić przełącznik 8 w położeniu ON (tak by system 'wiedział', że jest zainstalowany modem wewnętrzny).

(ix)

Sprawdzić, czy na karcie modemu wewnętrznego ustawienie zworek jest nast ępujące:

(x)

J9

zwarte

J4

zwarte tylko 15-16

Odłączyć wtyki kabli wstążkowych od kart w zespole w zespole kasety płytek (Card Cage Assembly), tak aby można było prawidłowo zamontować kartę modemu wewnętrznego "1414" GC Internal Modem w trzecim gnieździe (licząc od góry) zespołu kasety płytek.

I-6


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(xi)

Wyjąć płytkę "DSP I/O" - jeśli konieczne, ustawić odpowiednie zworki dla trybu "A", "C" lub "D", zgodnie z dokumentacją CE-12976 (patrz schematy sterownika w dokumentacji: Dynalizer Gas Chromatograph system with Model 2350 Controller Hardware Reference Manual, nr katalogowy części: 3-9000-535). Upewnić się, czy na karcie DSP I/O zworki JP1 są ustawione odpowiednio dla RS232: JP1

(xii)

1-2, 4-5, 7-8, 10-11

Podłączyć dostarczony z modemem kabel wstążkowy (numer części 3-2350-058) do: -

Gniazda DB-9 na odsłoniętej krawędzi karty modemu wewnętrznego.

-

Gniazda J2, środkowego z trzech złącz na odsłoniętej krawędzi karty "DSP I/O" (jest to połączenie z portem szeregowym COM4 sterownika GC).

(xiii)

Podłączyć kabel telefoniczny do gniazda RJ-11 na odsłoniętej krawędzi karty modemu wewnętrznego sterownika GC.

(xiv)

Podłączyć z powrotem odłączone w punkcie (1)(a)(x) wtyki kabli wstążkowych.

(xv)

Zamocować z powrotem zespół kasety płytek do podstawy montażowej, wkręcając cztery śruby mocujące.

(xvi)

Po tylne stronie płyty zaciskowej TB okablowania obiektowego sterownika GC znaleźć moduły przeciwzakłóceniowe M7 i M4. Moduł przeciwzakłóceniowe M7 lub M4 lub oba, mogą wymagać wymiany na moduły przeciwzakłóceniowe dla RS232 (nr katalogowy części 3-2350-027). -

Wymienić moduł M7 i/lub M4 zależnie od trybu ("A", "C" lub "D") ustawionego zworkami na karcie "DSP I/O". (UWAGA: Moduł M4 obsługuje port COM3, a moduł M7 port COM4).

(xvii)

Zamontować z powrotem płytę TB zacisków okablowania obiektowego w jej właściwym położeniu i dokręcić ręcznie sześć śrub mocujących.

(xviii)

Przywrócić zasilanie sieciowe sterownika 2350 GC Controller.

I-7


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(2)

Podłączyć kabel telefoniczny od modemu wewnętrznego sterownika GC do gniazdka telefonicznego (jeśli dostępne) lub do zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej.

I-8


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.3.2

Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem wewnętrznym)

(1)

W menu głównym programu MON wybrać podmenu "Application", a w nim opcję "Serial Ports" (porty szeregowe).

(2)

Na ekranie "Serial Ports" wybrać port szeregowy numer 4 (jest to jedyny port szeregowy, który może być użyty z modemem wewnętrznym "1414").

(3)

Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Usage List") i wybrać przeznaczenie definiujące urządzenie docelowe, z którym komunikuje się sterownik, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. (a)

Dostępne opcje w polu "Usage" to: port podległy (USER_MODBUS lub SIM_2251), albo port komunikacji z komputerem (PC). Każda z tych opcji zapewnia połączenie między komputerem PC a zespołem GC poprzez modemy pośredniczące i linie telefoniczne. Jednakże, jeśli połączenie między zespołem GC a szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralą komunikacji danych zapewnia modem pośredniczący, to w polu "Usage" należy ustawić opcję USER_MODBUS lub SIM_2251 (patrz rozdział 5.15.2, wyjaśniający różnicę między USER_MODBUS i SIM_2251).

(4)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Baud Rate" (prędkość transmisji) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić prędkość transmisji 9600 lub mniejszą.

(5)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Data Bits" (liczba bitów danych) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić liczbę bitów danych równą 7 lub 8 (8 dla większości połączeń przez modem komputera).

(6)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Stop Bits" (liczba bitów stopu) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić liczbę bitów stopu równą 1 (1 dla większości połączeń przez modem komputera).

(7)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Parity" (kontrola parzystości) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić odpowiednią opcję (NONE dla większości połączeń przez modem komputera).

(8)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Handshake" (uzgadnianie) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić odpowiednią opcję (NONE dla większości połączeń przez modem komputera).

(9)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RTS On" (opóźnienie początku transmisji po sygnale RTS On) i ustawić wartość 0 (zero).

(10) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RTS Off" (opóźnienie sygnału RTS Off po zakończeniu transmisji) i ustawić wartość 0 (zero). (11) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Prtcl." (protokół transmisji) i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) wybrać odpowiedni protokół transmisji (RTU dla większości połączeń przez modem komputera). (12) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Comm ID" (adres urządzenia) i wpisać adres sterownika GC (ustawiony za pomocą mikroprzełączników DIP w sterowniku), albo wpisać wartość 0 (zero), by adres był rozpoznawany automatycznie. (13) Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "RW" i naciskając klawisz odstępu (SPACEBAR) ustawić opcję RW (read-write) zezwolenia na zapis i odczyt.

I-9


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.4

PORT SZEREGOWY I MODEM KOMPUTERA WAŻNE: Poniższa procedura służy do skonfigurowania ustawień dla nawiązywania przez komputer połączenia wdzwanianego ('dial-up') ze sterownikiem GC. Wszystkie ustawienia odnoszące się do modemu komputera są przechowywane w komputerze (na plikach na dysku twardym) i nie są wprowadzane ani zachowywane w pamięci sterownika, z którym nawiązana jest łączność.

I.4.1

Ustawianie skorowidza chromatografów "GC Directory" w programie MON

(1)

W menu głównym programu MON wybrać podmenu "System", a w nim "GC directory" (skorowidz programów aplikacyjnych/chromatografów).

(2)

Na ekranie "GC Directory" wybrać nazwę programu aplikacyjnego "Application Name" przypisaną temu zespołowi GC, w którym zainstalowano modem.

(3)

Nacisnąć klawisz TAB, by ustawić kursor w polu "Comm ID" (adres urządzenia) i wpisać adres sterownika GC taki, jak ustawiony za pomocą mikroprzełączników DIP w sterowniku. Alternatywnie, można wpisać taki sam numer jak wpisany w kolumnie "Comm ID" na ekranie "Serial Ports" (punkt (12), rozdziały 1.2.2 i 1.3.2), ale tylko jeśli ten numer nie jest równy 0 (zero).

(4)

OPCJONALNIE: W polu "Comments" wpisać komentarz, że ten zespół GC jest podłączony poprzez modem wewnętrzny.

(5)

Nacisnąć klawisz F2 ("F2 - Edit Comm. Parameters") (edycja parametrów komunikacji danych). Wyświetli się okienko "Parameters for nazwa_zespołu_GC".

(6)

Na ekranie tym ustawić odpowiednie parametry w następujących polach: "Autodial Modem"

Yes

"Telephone Number"

numer telefonu (do sterownika GC)

(7)

Upewnić się, czy pozostałe ustawienia na ekranie edycji parametrów komunikacji danych portu szeregowego komputera (w tym prędkość transmisji, liczba bitów danych i stopu, itp.) zgadzają się z ustawieniami dla portu szeregowego sterownika GC (patrz rozdziały I.2.2 i I.3.2).

(8)

Wyjść z okienka i zachować zmiany naciskając klawisz ESCAPE.

I-10


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(9)

Gdy wyświetla się ekran "GC Directory", nacisnąć - jeśli trzeba - klawisz F3 ("F3 - Edit Modem Init") w celu wprowadzenia/edycji łańcucha poleceń inicjalizacji modemu (patrz rozdział 10.1.2). (a)

Łańcuchy inicjalizacji modemu zależą od cech i jakości linii telefonicznej oraz marek i typów zainstalowanych modemów. Patrz także instrukcja obsługi modemu oraz przykłady w rozdziale I.4.2 w tym Załączniku.

(10) Ponownie nacisnąć klawisz ESCAPE, by wyjść z ekranu "GC Directory". (Odpowiedzieć twierdząca na pytanie, czy zachować zmiany, wybierając opcje <YES>). (11) Nawiązać łączność z zespołem GC (w podmenu "Select" wybrać "Connect" i nazwę zespołu GC).

I-11


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.4.2

Przykłady łańcuchów inicjalizacji i ustawiania modemu

W rozdziale tym podano przykłady łańcuchów poleceń inicjalizacji modemu komputera oraz ustawień modemu, które zostały przetestowane i sprawdzone w praktyce. W programie MON, łańcuch inicjalizacji modemu wprowadza się po wyświetleniu w podmenu "System" ekranu "GC Directory" i naciśnięciu klawisza F3. Łańcuch inicjalizacji modemu jest łańcuchem tekstowym, zawierającym standardowe polecenia sterowania modemem, znane jako 'AT commands', używane w łączności między modemem komputera a podłączonym poprzez linię telefoniczną sterownikiem GC. Aby wprowadzić lub zmienić łańcuch inicjalizacji modemu "Modem Init", należy nacisnąć klawisz F3 ("F3 - Edit Modem Init"). Wyświetli się wtedy okienko "Modem Initialization" pokazane na rysunku I -1.

Rysunek I-1. Nacisnąć klawisz F3 i wpisać łańcuch tekstowy, zawierający standardowe polecenia sterowania modemem, znane jako 'AT commands'. Program MON zapewnia domyślny łańcuch inicjalizacji modemu, nie wyświetlany w tym okienku, który jest odpowiedni dla większości modemów zgodnych ze standardem Hayes. Dlatego, w większości wypadków, nie ma potrzeby prowadzania dodatkowego łańcucha inicjalizacji modemu w tym okienku edycyjnym. Jednakże, dla niektórych modemów można wprowadzić dodatkowe plecenia opierając się na przykładach podanych na dalszych stronach. UWAGA: Do modemu komputera wysyłany jest najpierw domyślny łańcuch inicjalizacji modemu zapewniany przez program MON. Dopiero potem wysyłany jest łańcuch wprowadzony przez użytkownika w okienku "Modem Initialization". W ten sposób, program MON ustawia takie parametry modemu, jakich wymaga, a użytkownik może dodatkowo ustawić parametry pracy modemu w celu dostosowania ich do specjalnych wymagań. Po ustaleniu optymalnego łańcucha inicjalizacji modemu (co odbywa się czasem metodą prób i błędów), nie będzie potrzeby modyfikowania go, aż do czasu zainstalowania innego modelu modemu lub modemu innej marki.

I-12


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Black Box - Modem 325 Podczas opracowywania chromatografu gazowego Daniel Industries Model 2350 Gas Chromatograph, do testowania połączenia telekomunikacyjnego z zespołem GC używany był modem marki Black Box model 325. Dla tego testowego modemu wybrano następujący łańcuch inicjalizacji "Modem Init": \N0\C0\Q0 (gdzie 0 = zero) Zawarte w tym łańcuchu polecenia AT, mają następujące znaczenie: \N0

=

tryb normalny 'normal mode'; bez kontroli błędów; buforowanie danych (zamiast 'direct mode', 'reliable mode' lub 'auto reliable mode').

\C0

=

wyłączony bufor 'auto reliable' (zamiast 'buffer data for 4 seconds or 200 characters').

\Q0

=

wyłączona kontrola przepływu danych (zamiast 'enable XON/XOFF flow control', 'enable unilateral CTS flow control' lub 'enable bilateral CTS/RTS flow control').

US Robotics Sportster Fax-modem zewnętrzny U.S. Robotics Sportster, o prędkości transmisji 28800 bodów, został sprawdzony z zespołem Daniel GC przy następujących ustawieniach: Po stronie sterownika GC: W modemie sterownika ustawiono mikroprzełączniki w obudowie dwurzędowej DIP w następujący sposób: nr 5 i 8 w położeniu UP (górnym), a pozostałe w położeniu DOWN (dolnym). Po stronie komputera PC: W modemie komputera ustawiono mikroprzełączniki w obudowie dwurzędowej DIP w następujący sposób: nr 2, 4, 6 i 7 w położeniu UP (górnym), a pozostałe w położeniu DOWN (dolnym). Przy takich ustawieniach, nie było potrzeby wprowadzania łańcucha &F inicjalizacji modemu. Znaczenie tych ustawień opisano w tabeli na następnej stronie.

I-13


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Tabela I-1. Ustawienia mikroprzełączników DIP w modemie U.S. Robotics Sportster

Modem Nr przełączn. DIP 1

Położenie i funkcja

5

6

8

n n n

n n

UP (off) - Wyświetlanie poleceń z klawiatury. DOWN (on) - Brak echa.

n

UP (off) - Modem odpowiada od pierwszego sygnału dzwonienia.

n

DOWN (on) - Wyłączenie automatycznej odpowiedzi.

n

UP (off) - Modem wysyła sygnał CD (wykrawanie sygnału nośnego) przy połączeniu i wyłącza przy rozłączeniu.

n

DOWN (on) - Sygnał CD zawsze włączony. 7

n

UP (off) - Brak zezwolenia ma kody wyników. DOWN (on) - Zezwolenie ma kody wyników.

4

n

UP (off) - Wyniki werbalne. DOWN (on) - Wyniki numeryczne.

3

PC

UP (off) - Normalny tryb DTR; komputer musi wysłać do modemu sygnał DTR, by modem mógł przyjmować polecenia DOWN (on) - Modem ignoruje sygnał DTR.

2

GC

n n

UP (off) - Na etapie włączania zasilania i resetu ATZ, używana jest konfiguracja Y lub Y1, zapisana przez użytkownika w pamięci nieulotnej (NVRAM). DOWN (on) - Na etapie włączania zasilania i resetu ATZ, używana jest zwykła konfiguracja (&F0), zapisana w pamięci stałej (ROM).

n

UP (off) - Wyłączone rozpoznawanie poleceń AT

n

DOWN (on) - Włączone rozpoznawanie poleceń AT

n

I-14


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Fax-modemy firm GVC (Kanada) i MaxTech (USA) o prędkości transmisji 28800 bodów Modem Voice/Data/FAX Modem GVC 28.8 Kbps został sprawdzony przez firmę Daniel Canada przy następujących ustawieniach: Po stronie sterownika GC: UWAGA: Aby ustawić poniższą konfigurację modemu sterownika GC, należy skorzystać z programu komunikacyjnego (jak np. ProComm lub inny dostępny na rynku oprogramowania), by wprowadzić polecenia "AT" do modemu przed nawiązaniem połączenia ze sterownikiem GC. AT&F5

Domyślne ustawienie fabryczne z wyłączoną kontrolą przepływu danych v.42bis (musi być ustawione jako pierwsze).

ATB8

9600 bodów

lub

UWAGA :

lub

ATB11

19200 bodów.

AT&D0

Modem ignoruje sygnały DTR (nie potrzebne, jeśli używa się kabla przenoszącego sygnały DTR ze sterownika).

ATM0

Wyłączenie głośnika.

ATS0=n

n jest liczbą sygnałów dzwonienia, po których następuje automatyczna odpowiedź: np. ATS0-1, ATS0=2, itd.

AT&C0

Wymuszone ustawienie stanu wysokiego dla sygnału CD (wykrywania sygnału nośnego).

AT%C0

Wyłączenie kompresji danych.

Modem współpracujący musi mieć tak samo ustawioną opcję kompresji danych: włączona poleceniem AT%C1, lub wyłączona poleceniem AT%C0. AT&W0

Zapis do profilu konfiguracji nr "0" (zero).

AT&Y0

Użycie zachowanego profilu konfiguracji nr "0" (zero), po włączeniu zasilania.

I-15


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Po stronie komputera PC: &F5%C1M0

Domyślne ustawienie fabryczne z wyłączoną kontrolą przepływu danych v.42bis, wyłączoną kompresją danych i wyłączonym głośnikiem.

UWAGA: Modem współpracujący musi mieć tak samo ustawioną opcję kompresji danych: włączona poleceniem ...%C1..., lub wyłączona poleceniem ...%C0...

I-16


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.5

PORT SZEREGOWY STEROWNIKA GC I OKABLOWANIE

W niniejszym rozdziale zamieszczono bardziej szczegółowe informacje odnośnie do połączeń portu szeregowego sterownika Model 2350 GC Controller. Opisano układ końcówek portu szeregowego i schematy podłączania kabli RS232. Na płycie TB zacisków okablowania obiektowego sterownika GC znajduj ą się następujące złącza portów szeregowych: Tabela I-2. Złącza portów szeregowych na płycie TB sterownika GC Złącze typu DB-

Złącze typu Phoenix ("gołe" przewody)

Port szeregowy nr 1 (COM1)

P2

J5

Port szeregowy nr 2 (COM1)

P3

J6

Port szeregowy nr 3 (COM1)

--

J10

Port szeregowy nr 4 (COM1)

--

J11

Modem zewnętrzny można podłączyć do dowolnego z tych portów szeregowych: Jednakże, dla portu COM4 może wystąpić następujący wyjątek: jeśli zainstalowany jest modem wewnętrzny Daniel Industries Internal Modem chromatografu gazowego Model 2350, musi być podłączony do portu szeregowego nr 4. Dla wszystkich czterech portów szeregowych dost ępne są złącza typu Phoenix: Układ końcówek tych czterech gniazd i wtyków jest identyczny. Każdy wtyk (złącze "męskie") i gniazdo (złącze "żeńskie") ma następujący układ 9 końcówek:

Rysunek I-2. Układ końcówek złącz J5, J6, J10 i J11.

I-17


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Złącza DB-9 dostępne tylko dla portów szeregowych 1 i 2: Dwa z portów szeregowych, jak wyszczególniono w tabeli I-1, można połączyć z modemem zewnętrznym poprzez złącze typu DB-9. Oba gniazda DB-9 sterownika GC są typu "żeńskiego" i mają takie sam układ końcówek. UWAGA: Dla informacji pokazano również układ końcówek wtyku DB-9 ("męskiego").

Numeracja końcówek złącza wtykowego ("męskiego") DB-9

Numeracja końcówek złącza gniazdowego ("żeńskiego") DB-9

Układ końcówek złącza gniazdowego ("żeńskiego") DB-9 w sterowniku GC: 5

4

3

2

1

GND

DSR

RxD

TxD

RLSD (DCD)

9

8

7

6

RI

RTS

CTS

DTR

Rysunek I-3. Złącze DB-9 (P2 i P3) oraz układ końcówek dla złącza gniazdowego ("żeńskiego") Legenda: RxD (Receive Data) ..................................... TxD (Transmit Data)...................................... CTS (Clear To Send)..................................... RTS (Request To Send)................................ GND .............................................................. RI (Ring Indicator) ......................................... DSR (Data Set Ready) .................................. DTR (Data Terminal Ready).......................... RLSD (DCD) (Data Carrier Detect) ............... DTE (Data Terminal Equipment)................... DCE (Data Communication Equipment) .......

-

Dane odbierane (przez DTE od DCE) Dane nadawane (przez DTE do DCE) Gotowość do nadawania Żądanie nadawania Masa sygnałowa Wskaźnik wywołania Gotowość DCE Gotowość DTE Poziom sygnału odbieranego (wykrywanie sygnału nośnej) Urządzenie końcowe transmisji danych Urządzenie komunikacyjne transmisji danych

I-18


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.5.1

Kabel łączący port szeregowy DB-9 sterownika z portem DB-25 modemu zewnętrznego

Konieczne jest przygotowanie, przez użytkownika, kabla do połączenia szeregowego RS232 między złączem DB-9 jednego z portów szeregowych sterownika GC, a złączem DB-25 modemu zewnętrznego tego sterownika. Kabel taki musi być wyposażony na jednym końcu we wtyk DB-9 (złącze "męskie"), a na drugim w gniazdo DB-25 (złącze "żeńskie"), jak pokazano poniżej na rysunku I-4.

Po stronie sterownika GC:

Po stronie modemu zewnętrznego:

gniazdo DB-9 (złącze "żeńskie")

wtyk DB-25 (złącze "męskie")

Rysunek I-4. Kabel łączący port DB-9 sterownika GC z portem DB-25 modemu zewnętrznego. UWAGA: Ponieważ gniazdo DB-9 portu szeregowego sterownika GC jest okablowane jak DCE (Data Communication Equipment), czyli urządzenie komunikacyjne transmisji danych, to do połączenia sterownika GC z jego modemem zewnętrznym należy użyć wykonanego własnoręcznie kabla do połączeń typu "null-modem" (modem zerowy), jak pokazano na powyższym rysunku. (Ponieważ porty szeregowe sterownika GC zostały wewnętrznie okablowane jak urządzenia DCE, to w wypadku bezpośredniego połączenia między sterownikiem GC a komputerem PC, stanowiącym urządzenie DTE (Data Terminal Equipment urządzenie końcowe transmisji danych), można użyć kabla pełnego zamiast kabla "null-modem").

I-19


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

I.5.2

Kabel łączący port Phoenix Plug Port z portem DB-25 modemu zewnętrznego

Konieczne jest przygotowanie, przez użytkownika, kabla do połączenia szeregowego RS232 między złączem Phoenix Plug jednego z portów szeregowych sterownika GC, a złączem DB-25 modemu zewnętrznego tego sterownika. Kabel taki musi być zakończony w gniazdo DB-25 (złącze "żeńskie"), jak pokazano poniżej na rysunku I-5.

Po stronie sterownika GC:

Po stronie modemu zewnętrznego:

złącze Phoenix Plug

wtyk DB-25 (złącze "męskie")

Rysunek I-5. Kabel łączący port Phoenix Plug sterownika GC z portem DB-25 modemu zewnętrznego.

I-20


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU PRAW GWARANCYJNYCH Wymagana jest następująca procedura składania reklamacji gwarancyjnych przez Nabywcę: 1.

Nabywca powinien dostarczyć firmie Daniel dowody z datą sprzedaży oraz datą dostawy reklamowanego wyrobu.

2.

Nabywca powinien zwrócić reklamowany wyrób do firmy Daniel w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy tego wyrobu, lub w ciągu osiemnastu (18) miesięcy od dostawy poza obszar U.S.A. Nabywca musi opłacić z góry koszty transportu reklamowanego wyrobu do firmy Daniel. Nabywca jest również odpowiedzialny za ubezpieczenie zwracanego wyrobu i przyjmuje ryzyko utraty wyrobu podczas jego transportowania.

3.

Informacje na temat lokalizacji biur obsługi gwarancyjnej oraz najbliższych biur handlowych i autoryzowanych punktów serwisowych, można uzyskać pod telefonem (281) 897-2900 lub faksem (281) 897-2901, albo kontaktując się działem obsługi technicznej firmy Daniel: Daniel Measurement Services 19203 Hempstead Highway Houston, Texas 77065, USA Kontaktując się z firmą Daniel w sprawach napraw wyrobu, Nabywca będzie proszony o złożenie formularza zgłoszenia usterki, którego wzór zamieszczono na następnej stronie. Firma Daniel Measurement oferuje pomoc techniczną zarówno na żądanie jak i na zasadach określonych w umowach o serwisowanie sprzętu. Firma Daniel Measurement, Inc. zastrzega sobie wszelkie prawa do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, modernizacji konstrukcji wszelkich swoich wyrobów, w celu zapewnienia ich nowoczesności i jak najlepszej jakości.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI SPRZĘTU Daniel Industries, Inc. W celu uzyskania możliwie jak najszybszej pomocy technicznej, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać wraz z uszkodzonym sprzętem do działu obsługi technicznej klienta, pod adres podany poniżej.

Nazwa firmy: _____________________________________________________________________________________________ Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:__________________________ Telefon:__________________________________ Nr zamówienia klienta (PO):_________________________ Jeśli gwarancja, numer seryjny zespołu:_______________________ Adres na fakturze: ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________ _______________________________________________________________ Adres wysyłki:______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________ ____________________________________________________________________________________________ Metoda odesłania:__________________________________________________________________________________________ Model urządzenia:___________________ Numer seryjny:__________________ Data powstania usterki:___________________ Opis usterki/problemu: ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Okoliczności wystąpienia usterki: _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Uwagi dodatkowe:__________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Formularz wypełnił:______________________________________ Tytuł/stanowisko:___________________________________ O pomoc techniczną można zwracać się pisemnie lub wysyłając faks do głównego działu obsługi technicznej, pod następującym adresem"

Daniel Measurement Services Attn: Customer Service 19203 Hempstead Highway Houston, Texas 77065 USA Telefon: (281) 897-2900 Faks: (281) 897-2901


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Biura handlowe i obsługi technicznej firmy Daniel Industries, Inc. znajdują się na całym obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w większych krajach na całym świecie. Informacje na temat najbliższych lokalizacji tych biur można uzyskać pod telefonem (281) 897-2900 lub faksem (281) 897-2901, albo kontaktując się działem obsługi technicznej firmy Daniel: Daniel Measurement Services 19203 Hempstead Highway Houston, Texas 77065, U.S.A. Firma Daniel Measurement oferuje pomoc techniczną zarówno na żądanie jak i na zasadach określonych w umowach o serwisowanie sprzętu.

Firma Daniel Measurement, Inc. zastrzega sobie wszelkie prawa do dokonywania - w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia - modernizacji konstrukcji wszelkich swoich wyrobów, w celu zapewnienia ich nowoczesności i jak najlepszej jakości.

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement