Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Przetworniki przepływomierzy magnetycznych Model 8712D

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Przetworniki przepływomierzy magnetycznych Model 8712D UWAGA Przed uruchomieniem przepływomierza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla bezpieczeństwa osobistego i instalacji procesowej oraz w celu wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia zalecane jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktować się z najbliższym przedstawicielstwem Emerson Process Management.

UWAGA Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji NIE jest przeznaczone do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Używanie go w zastosowaniach nuklearnych może dawać błędne wskazania. Informacje o urządzeniach do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Opis systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−2 Wsparcie techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−2

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Oznaczenia stosowane w przetworniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Czynności przedinstalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Sprawdzenia mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Czynniki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Procedury instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Montaż przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Identyfikacja wyposażenia dodatkowego i konfiguracja . . . . . . . . 2−4 Przełączniki sprzętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Przepusty kablowe i podłączenia elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Osłony kablowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Zasilanie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Katagoria instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Zabezpieczenie przed przeciążeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Opcje i procedury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Podłączenie zasilania przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Podłączenie zewnętrznego zasilania pętli 4–20 mA . . . . . . . . . . 2−9 Podłączenie zasilania wyjścia impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . 2−10 Podłączenie wyjście cyfrowego 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−11 Podłączenie wejścia cyfrowego 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Podłączenie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Czujniki Rosemount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Połączenie czujnika z przetwornikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Osłony kablowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−14 Połączenie czujnika ze zdalnym przetwornikiem . . . . . . . . . . . . 2−15

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D ROZDZIAŁ 3 Konfiguracja

Spis treści−2

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Sprawdzenia instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Lokalna klawiatura opertora (LOI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Funkcje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Wprowadzanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Wybór opcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Przykłady użycia LOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Przykład wyboru spośród wartości standardowych . . . . . . . . . . . 3−4 Przykład wprowadzania nowej wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Zmienne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Konfiguracja podstawowa (Basic Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Oznaczenie projektowe (Tag). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Jednostki natężenia przepływu (Flow Rate Units) . . . . . . . . . . . . 3−7 Górna wartość graniczna zakresu pomiarowego URV (Upper Range Value) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego LRV (Lower Range Value) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 Średnica (Line Size) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 Współczynnik kalibracyjny (Calibration Number) . . . . . . . . . . . . . 3−9 Tłumienie (Damping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Konfiguracja szczegółowa (Detailed Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Skalowanie wyjścia impulsowego (Pulse Output Scaling) . . . . . . 3−9 Szerokość impulsu (Pulse Width). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 Jednostki specjalne (Special Units) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 Jednostki objętości użytkownika (User−Defined Volume Unit). . 3−12 Jednostki bazowe objętości (Base Volume Unit) . . . . . . . . . . . . 3−12 Wpółczynnik przeliczeniowy (Conversion Number) . . . . . . . . . . 3−12 Jednostki bazowe czasu (Base Time Unit). . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 Jednostki przepływu użytkownika (User−Defined Flow Unit) . . . 3−13 Wyjście dodatkowe (Auxiliary Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 Funkcja pomiaru przepływu wstecznego (Reverse Flow Enable) 3−13 Pusty czujnik (Empty Pipe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 Wartość graniczna pustego czujnika (Empty Pipe Value) . . . . . 3−13 Poziom wyzwalania funkcji pustego czujnika (Empty Pipe Trigger Level). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Liczba zliczeń pustego czujnika (Empty Pipe Counts) . . . . . . 3−14 Sumator (Totalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Pomiar przepływu zsumowanego brutto (Measure Gross Total) 3−14 Uruchomienie sumatora (Start Totalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Zatrzymanie sumatora (Stop Totalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Kasowanie sumatora (Reset Totalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Poziomy alarmowe (Alarm Level). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu (Low Flow Cutoff) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Częstotliwość drgań cewek (Coil Drive Frequency) . . . . . . . . . 3−15 Stan urządzenia (Control Status) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Sterowanie przetwarzaniem sygnału (Signal Processing Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−16 Liczba próbek (Number of Samples) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−16 Maksymalne odchylenie pomiaru (Maximum Percent Limit) . . . 3−16 Ograniczenie czasowe (Time Limit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przegląd zmiennych (Review Variables) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Przegląd (Review) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Funkcje różne (Miscellaneous Functions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Komunikat (Message). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Data (Date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Oznaczenie projektowe czujnika (Flowtube Tag) . . . . . . . . . . . . 3−17 Numer seryjny czujnika (Flowtube Serial Number) . . . . . . . . . . 3−17 Oznaczenie projektowe przetwornika (Transmitter Tag) . . . . . . 3−17 Materiał wyłożenia (Liner Material). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Typy elektrod (Electrode Type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−18 Materiał elektrod (Electrode Material). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−18 Materiał kołnierzy (Flange Material) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−18 Typ kołnierzy (Flange Type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−18 Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego (4 20 mA Output Trim) 3−19 Symulacja alarmu (Simulate Alarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−19 Kalibracja cyfrowa wyjścia 4 20 mA w innej skali (Scaled D/A Trim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−19 Kalibracja cyfrowa układów elektronicznych (Electronics Trim) . 3−20 Kalibracja cyfrowa autozerowania (Auto Zero Trim). . . . . . . . . . 3−21 Uniwersalna kalibracja cyfrowa autozerowania (Universal Auto Trim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−21 Praca sieciowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−22 Komunikator ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−22 Podłączenia i sprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−25 Funkcje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−26 Klawisze działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−26 Klawisze alfanumeryczne i shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−27 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−28 Menu i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−28 Menu główne (Main Menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−28 Menu online (Online Menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−29 Komunikaty diagnostyczne (Diagnostic Messages) . . . . . . . . . . 3−30

ROZDZIAŁ 4 Instalacja czujnika

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Przenoszenie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−3 Montaż czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej . . . . . . . . 4−4 Orientacja czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Kierunek przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Instalacja (czujniki kołnierzowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−7 Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−7 Śruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−7 Instalacja (czujniki bezkołnierzowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Śruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−11 Instalacja (czujniki w wykonaniu sanitarnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Centrowanie i dokręcanie śrub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Zabezpieczenie przed przeciekami (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 Konfiguracja standardowej obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 Zawory nadmiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−17 Kontrola nieszczelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−17 Spis treści−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 5 Obsługa i wykrywanie niesprawności

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie niesprawności przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostyka i obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test wyjścia analogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test wyjścia impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aututest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określanie przyczyn niesprawności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 1: Błędy okablowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 2: Szum procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 3: Testy zainstalowanego czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krok 4: Testy niezainstalowanego czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . .

5−1 5−2 5−4 5−6 5−6 5−6 5−6 5−7 5−7 5−7 5−7 5−9

DODATEK A Dane techniczne

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A−1 A−1 A−5 A−6 A−7 A−8

DODATEK B Informacja o atestach do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atestowane zakłady produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o Dyrektywach Europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa dotyczące urządzeń pneumatycznych (PED) (97/23/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) (89/336/EEC) Dyrektywa niskonapięciowa (93/68/EEC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ważne wskazówki instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . Informacje o atestach czujników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B−1 B−1 B−1 B−1 B−2 B−2 B−2 B−3 B−4

DODATEK C Cyfrowe przetwarzanie sygnału

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autozerowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwarzanie sygnału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C−1 C−1 C−2 C−2 C−2

Spis treści−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

DODATEK D Schematy połączeń

Rosemount 8712D Czujniki Rosemount. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−3 Czujniki Rosemount 8705/8707/8711 z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−3 Czujnik Rosemount 8701 z przetwornikiem Rosemount 8712D . D−4 Czujnik Rosemount 8711 z przetwornikiem Rosemount 8712D . D−5 Podłączenie czujników innych producentów . . . . . . . . . . . . . . . . D−6 Czujniki Brooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−7 Czujniki Model 5000 z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . D−7 Czujniki Model 7400 z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . D−8 Czujniki Endress Hauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−9 Czujniki Endress Hauser z przetwornikiem Rosemount 8712D . . D−9 Czujniki Fischer Porter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−10 Czujnik Model 10D1418 z przetwornikiem Rosemount 8712D . D−10 Czujnik Model 10D1419 z przetwornikiem Rosemount 8712D . D−11 Czujnik Model 10D1430 (zdalny) z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−12 Czujnik Model 10D1430 (zintegrowany) z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−13 Czujniki Model 10D1465 i Model 10D1475 (zintegrowany) z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−14 Czujniki Fischer Porter z przetwornikiem Rosemount 8712D . . D−15 Czujniki Foxboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−16 Czujniki z serii 1800 z przetwornikiem Rosemount 8712D. . . . . D−16 Czujniki z serii 1800 (wersja 2) z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−17 Czujniki z serii 2800 z przetwornikiem Rosemount 8712D. . . . . D−18 Czujniki Foxboro z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . D−19 Czujniki Kent Veriflux VTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−20 Czujnik Veriflux VTC z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . D−20 Czujniki Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−21 Czujnik Kent z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . D−21 Czujniki Krohne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−22 Czujniki Krohne z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . D−22 Czujniki Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−23 Czujniki z serii 1100 z przetwornikiem Rosemount 8712D. . . . . D−23 Czujniki Taylor z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . D−24 Czujniki Yamatake Honeywell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−25 Czujnik Yamatake Honeywell z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−25 Czujniki Yokogawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−26 Czujniki Yokogawa z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . D−26 Czujniki innych producentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−27 Czujniki innych producentów z przetwornikiem Rosemount 8712D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−27 Identyfikacja zacisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−27 Okablowanie czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−27

Spis treści−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

Spis treści−6

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 1

Rosemount 8712D

Wstęp Opis systemu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strony 1−2 Wsparcie techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2

OPIS SYSTEMU POMIAROWEGO

Systemy przepływomierzy magnetycznych Rosemount® z serii 8700 składają się z czujnika i przetwornika i mierzą natężenie przepływu objętościowego na podstawie pomiarów prędkości cieczy przewodzącej przepływającej przez obszar pola magnetycznego. Dostępne są cztery czujniki do przepływomierzy magnetycznych: •

Kołnierzowy Rosemount 8705

Kołnierzowy wysokosygnałowy Rosemount 8707

Bezkołnierzowy Rosemount 8711

Sanitarny Rosemount 8721

Dostępne są trzy przetworniki do przepływomierzy magnetycznych: •

Rosemount 8712C/D/U/H

Rosemount 8732C

Rosemount 8742C

Czujnik może pracować w instalacji technologicznej w pozycji poziomej lub pionowej. Cewki znajdujące się po przeciwnych stronach czujnika wytwarzają pole magnetyczne. Przewodząca ciecz przepływająca przez pole magnetyczne powoduje powstanie napięcia elektrycznego proporcjonalnego do prędkości medium mierzonego przez dwie elektrody. Przetwornik jest źródłem sygnału zasilającego cewki wytwarzające pole magnetyczne oraz dokonuje pomiaru sygnału indukowanego w elektrodach pomiarowych. Przetwornik wzmacnia i przetwarza sygnał z elektrod generując sygnał wyjściowy proporcjonalny do natężenia przepływu medium procesowego. Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomoc w instalacji i obsłudze przetworników przepływomierzy magnetycznych Rosemount 8712D i czujników przepływomierzy magnetycznych z serii 8700.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

OSTRZEŻENIE Instalowanie i obsługa czujników magnetycznych modele 8705, 8707 wysokosygnałowy lub 8711 oraz przetworników magnetycznych modele 8712, 8732 lub 8742 bez zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi.

WSPARCIE TECHNICZNE

Wszystkie informacje związane ze zwrotem lub reklamacjami przepływomierzy magnetycznych można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniami poddanymi działaniu substancji niebezpiecznych może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia osób personelu. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management.

Patrz strona 4−1, gdzie przedstawiono szczegółowe komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy.

1−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 2

Rosemount 8712D

Instalacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 2−1 Oznaczenia przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Czynności przedinstalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Procedury instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−3 Wyposażenie dodatkowe i procedury . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−8 Przyłącza czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−12 W rozdziale niniejszym opisano procedury instalacji przepływomierzy magnetycznych. Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Symbol ten wykorzystywany jest w instrukcji do zaznaczenia informacji mających wpływ na bezpieczeństwo pracy i obsługi personelu. Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do przedstawionych zaleceń instalacji może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi. Procedury instalacji i obsługi mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. Wykonywanie prac serwisowych innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować śmierć lub zranienie personelu. Nie wykonywać innych czynności poza opisanymi w instrukcji. Sprawdzić, czy środowisko pracy czujnika i przetwornika są zgodne z odpowiednimi atestami. Nie wolno podłączać przetworników Rosemount 8712D do czujników innych producentów zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

OSTRZEŻENIE Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Instalacja przetwornika w obszarze zagrożonym wybuchem może być wykonana tylko zgodnie z właściwymi normami narodowami i lokalnymi oraz uwarunkowaniami międzynarodowymi. Przed przystąpieniem do instalacji przetwornika 8712D w obszarze zagrożonym wybuchem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przed podłączeniem komunikatora ręcznego w obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że wszystkie urządzenia w pętli zainstalowane są zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. Porażenie elektryczne może spowodować śmieć lub poważne zranienie. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Wysokie napięcie może spowodować porażenie elektryczne.

OSTRZEŻENIE Wyłożenie czujnika jest delikatne i może łatwo ulec uszkodzeniu. Nie wolno wkładać żadnych elementów do środka czujnika, aby go podnieść lub zablokować. Uszkodzenie czujnika może być przyczyną konieczności wymiany czujnika. Aby uniknąć zniszczenia zakończeń wyłożenia czujnika, nie wolno stosować metalowych ani spiralnie zwijanych uszczelek płaskich. Jeśli przewidywany jest częsty demontaż czujnika, to należy przedsięwziąć środki zabezpieczające końcówki wyłożenia. Stosuje się zazwyczaj krótkie odcinki kołnierzowe mocowane do czujnika. Prawidłowe dokręcenie śrub kołnierza stanowi krytyczny czynnik prawidłowej i długotrwałej pracy czujnika. Wszystkie śruby muszą być dokręcone we właściwej kolejności, zalecanym momentem siły. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie wyłożenia czujnika i konieczność jego wymiany.

SYMBOLE STOSOWANE W PRZETWORNIKU

Uwaga − sprawdzić szczegóły w instrukcji obsługi

PRACE PRZEDINSTALACYJNE

Przed przystąpieniem do instalacji przetwornika przepływomierzy magnetycznych model 8712D należy wykonać kilka prac przedinstalacyjnych, które ułatwią jego instalację:

Wymagania mechaniczne

Zacisk uziemienia przetwornika

Określić wyposażenie dodatkowe i konfiguracje specyficzne dla konkretnej aplikacji

Ustawić przełączniki we właściwym położeniu

Rozpatrzyć wymagania mechaniczne, elektryczne i środowiskowe instalacji przetwornika

Miejsce montażu przetwornika 8712D powinno zapewniać swobodny montaż urządzenia, łatwy dostęp do przepustów kablowych, pełne otwarcie pokryw przetwornika oraz dobrą widoczność i czytelność ekranu lokalnej klawiatury operatorskiej LOI (patrz ilustracja 2−1). Przetwornik należy zamontować w pozycji uniemożliwiającej gromadzenie się wilgoci wewnątrz obudowy. Przetwornik 8712D montowany jest zdalnie od czujnika, tak więc ograniczenia dotyczące miejsca jego montażu nie dotyczą czujnika.

2−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 2−1. Rysunki wymiarowe przetwornika 8712D 4.31 (109) 3.51 (89)

Z pokrywą klawiatury LOI 9.01 (229) 3.11 2.81 (79) (71)

Ze standardową pokrywą 0.44 (11)

Pokrywa standar− dowa 11.15 (283) 12.02 (305)

2.96 (75)

Wymagania środowiskowe

W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezawaryjnej eksploatacji przetwornika należy unikać jego przegrzewania oraz narażania na działanie drgań. Kłopoty w działaniu przetwornika mogą wystąpić w następujacych obszarach: •

instalacje technologiczne o wysokim poziomie drgań przy zintegrowanym montażu przetwornika

instalacje w ciepłym klimacie, przy narażeniu na bezpośrednie działanie światła słonecznego

instalacje w zimnym klimacie.

Jeśli przetwornik jest montowany zdalnie, to zaleca się jego instalację w sterowni systemu, gdzie nie będzie narażony na działanie środowiska zewnętrznego oraz będzie łatwy dostęp przy prowadzeniu prac konfiguracyjnych i obsługowych. Przetwornik 8712D wymaga podłączenia zewnętrznego zasilania.

PROCEDURY INSTALACYJNE

Instalacja przetworników 8712D obejmuje procedury montażu mechanicznego, jak i wykonania podłączeń elektrycznych.

Montaż przetwornika

Montaż zdalny przetwornika możliwy jest na rurze o średnicy do 2 cali lub na płaskiej powierzchni. Montaż na rurze W celu montażu na rurze należy: 1.

Umocować na rurze płytę montażową wykorzystując dostarczone śruby i nakrętki.

2.

Przy użyciu śrub montażowych umocować przetwornik 8712D do płyty montażowej.

Montaż naścienny W celu montażu naściennego należy: 1.

Przy użyciu śrub montażowych umocować przetwornik 8712D do ściany. 2−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Identyfikacja opcji i konfiguracji

Standardowa aplikacja przetwornika 8712D obejmuje wyjście analogowe 4−20 mA i sterowanie cewkami czujnika. Innego typu aplikacje mogą wymagać jednej lub kilku z podanych niżej opcji: •

Praca sieciowa

Zdalne wymuszanie zera sygnału − Positive Zero Return (PZR) funkcja blokowania sygnału wyjściowego przetwornika

Wyjście dodatkowe

Wyjście impulsowe

Jeśli dodatkowe opcje mają być wykorzystane podczas pracy przetwornika, to nie można zapomnieć o ich właściwym skonfigurowaniu podczas wykonywania procedur instalacji i konfiguracji.

Przełączniki sprzętowe

Obwód drukowany układów elektronicznych przetwornika 8712D wyposażony jest w trzy przełączniki. Przełączniki te służą do sprzętowego ustawienia funkcji poziomu sygnału alarmowego, wyboru źródła zasilania wyjścia analogowego oraz zabezpieczenia przetwornika. Poziom alarmowy: WYSOKI (HIGH) Zasilanie zewnętrzne/wewnętrzne:

WEWNĘTRZNE (INTERNAL)

Zabezpieczenie przetwornika

WYŁĄCZONE (OFF)

Zmiana ustawień przełączników W większości przypadków nie zachodzi konieczność zmiany ustawień przełączników. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to należy wykonać procedury opisane w niniejszej instrukcji. Opis przełączników został podany poniżej. Jeśli zachodzi konieczność zmiany ustawienia przełącznika, to należy zapoznać się z opisem. Poziom alarmowy Jeśli przetwornik 8712D wykryje błąd krytyczny w działaniu układów elektronicznych, to sygnał prądowy na wyjściu analogowym zostaje ustawiony w stanie wysokim (23.25 mA) lub niskim (3.75 mA). Ustawienie fabryczne przełącznika to pozycja HIGH (stan wysoki), czyli sygnał 23.25 mA. Zewnętrzne/wewnętrzne zasilanie pętli prądowej Pętla prądowa przetworników 8712D może być zasilana ze źródła zewnętrznego lub wewnętrznego. Ustawienie przełącznika wyboru źródła określa sposób zasilania pętli prądowej przetwornika. Ustawienie fabryczne to pozycja INTERNAL (zasilanie wewnętrzne). Jeśli przetwornik ma pracować w sieci, to konieczne jest zasilanie zewnętrzne pętli prądowej. Konieczna jest zmiana ustawienia przełącznika w pozycję EXT i podłączenie zewnętrznego zasilacza 10−30 V dc. Szczegółowe informacje na temat zewnętrznego zasilania pętli prądowej 4−20 mA znajduje się w rozdziale Podłączenie zewnętrznego zasilacza pętli 4−20 mA na stronie 2−9. Zabezpieczenie przetwornika Przetworniki 8712D wyposażone są w przełącznik, który uniemożliwia wykonywanie zmian parametrów konfiguracyjnych przetwornika. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji ON, to nie jest możliwe wprowadzenie zmian do konfiguracji przepływomierza. Wskazanie sumatora oraz jego funkcje są niezależne od ustawienia przełącznika. 2−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przy przełączniku w pozycji ON możliwe jest przeglądanie wszystkich parametrów oraz dostępnych dla nich opcji, lecz niemożliwe jest wykonywanie jakichkolwiek zmian. Ustawienie fabryczne przełącznika zabezpieczenia przetwornika to pozycja OFF. Zmiana ustawień przełączników W większości przypadków nie ma konieczności zmiany ustawienia przełączników sprzętowych. Jeśli zachodzi konieczność zmiany ustawienia przełączników, to należy wykonać poniższą procedurę. UWAGA Przełączniki znajdują się po stronie lutowania płytki układów elektronicznych i zmiana ich ustawienia wymaga otwarcia obudowy części elektronicznej. Jeśli to możliwe, to w celu ochrony układów elektronicznych poniższą procedurę należy wykonać w środowisku bezpiecznym. 1.

Odłączyć zasilanie przetwornika.

2.

Odkręcić śrubę mocującą pokrywę i otworzyć ją.

3.

Znaleźć przełączniki (patrz ilustracja 2−2).

4.

Zmianę ustawienia przełącznika najlepiej jest wykonać przy użyciu małego wkrętaka.

5.

Zamknąć pokrywę i wkręcić śrubę mocującą.

8712/8712R01A.EPS

Ilustracja 2−2. Lokalizacja przełączników na płytce elektroniki przetwornika 8712D

Przepusty kablowe i przyłącza

Zarówno skrzynka przyłączeniowa czujnika, jak i przetwornika wyposażone są w przepusty dostosowane do podłączenia osłon kablowych z gwintem 3/4−cala NPT. Połączenia wykonać zgodnie z lokalnymi normami. Jeśli niektóre z przepustów nie są wykorzystywane, to konieczne jest zainstalowanie zaślepek z uszczelnieniem. Prawidłowa instalacja elektryczna jest konieczna dla uniknięcia zakłóceń elektrycznych i interferencji. Dwa kable nie muszą być prowadzone w oddzielnych osłonach, lecz kable łączące każdy czujnik z przetwornikiem muszą mieć oddzielną osłonę. W środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych należy stosować kable ekranowane. 2−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Przeprowadzić odpowiedniej wielkości kable przez przepusty kablowe. Połączyć kablem zasilacz z przetwornikiem. Połączyć kablami cewki pobudzające i elektrody w czujniku i przetworniku. Dopuszczalne długości kabli można określić na podstawie tabel na następnej stronie. Końcowki kabli elektrod i cewek przygotować w sposób przedstawiony na ilustracji 2−3. Część nieekranowaną przewodów ograniczyć do 2 cm. Większa długość nieekranowanych przewodów może być przyczyną zakłóceń i niestabilnej pracy przepływomierza.

Ilustracja 2−3. Przygotowanie kabli

1.00 (26)

UWAGA Wymiary podano w calach (mm).

8705_0041A.EPS

Osłony kablowe

Ekran kabla

Wymagania elektryczne

Przed wykonaniem połączeń elektrycznych przetwornika 8712D, należy zapoznać się z poniższymi wymaganiami dotyczącymi napięcia zasilania, przepustów i innego wyposażenia dodatkowego. Zasilanie przetwornika Przetworniki 8712D mogą być zasilanie napięciami: 90−250 V ac, 50−60 Hz lub 12−42 V dc. Siódma i ósma cyfra w numerze seryjnym przetwornika oznacza właściwe napięcie zasilania przetwornika. Numer modelu 03 12

Napięcie zasilania 12−42 V dc 90−250 V ac

Dopuszczalne temperatury dla przewodów zasilania Zastosować kable 12 do 18 AWG (3.2 − 0.78 mm2). W przypadku pracy kabli w temperaturze otoczenia przekraczającej 60˚C, należy stosować kable przeznaczone do pracy w temperaturze co najmniej 90˚C. Odcinanie zasilania Przetwornik powinien być zasilany przez zewnętrzny wyłącznik lub przerywacz obwodu. Wyłącznik lub przerywacz musi być w sposób jednoznaczny opisany i umieszczony w pobliżu przetwornika. Wymagania dla zasilania 90−250 V ac Podłączyć zasilanie zgodnie z lokalnymi normami dla napięcia zasilania. Uwzględnić wymagania dotyczące przewodów zasilania i wyłączników. Wymagania dla zasilania 12−42 V dc Przetworniki zasilane przy użyciu zasilaczy 12−42 V dc mogą pobierać maksymalnie 1 A. Dlatego też kable zasilające muszą spełniać określone wymagania co do ich przekroju. 2−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Na ilustracji 2−4 przedstawiono maksymalny prąd (prąd udarowy) odpowiadający każdemu z napięć zasilania. W przypadku niepokazanych kombinacji możliwe jest obliczenie maksymalnej długości kabli, jeśli znane są prąd udarowy, napięcie zasilacza i minimalne napięcie konieczne do działania przetwornika (12 V dc). Należy wykorzystać następujące równanie: Maksymalna rezystancja = (Napięcie zasilania − 12)/Prąd udarowy Tabele 2−1 i 2−2 umożliwiają określenie maksymalnej, dopuszczalnej długości kabli dla posiadanego zasilacza oraz maksymalnej rezystancji kabla.

Tabela 2−1. Długości kabli z miedzi wygrzewanej

Typ kabla zasilającego AWG 20 18 16 14 12 10

Tabela 2−2. Długości kabli z miedzi ciągnionej

Wygrzewane Cu miliomy/m 0.033292 0.020943 0.013172 0.008282 0.005209 0.003277

Maksymalna długość kabla dla różnych napięć zasilania (m) Napięcie 42 V dc 451 716 1139 1811 2880 4578

Typ kabla zasilającego AWG 18 16 14 12 10

Ciągniona Cu miliomy/m 0.021779 0.013697 0.008613 0.005419 0.003408

Napięcie 30 V dc 270 430 683 1087 1728 2747

Napięcie 20 V dc 120 191 304 483 768 1221

Napięcie 12.5 V dc 8 12 19 30 48 76

Maksymalna długość kabla dla różnych napięć zasilania (m) Napięcie 42 V dc 689 1095 1741 2768 4402

Napięcie 30 V dc 413 657 1045 1661 2641

Napięcie 20 V dc 184 292 464 738 1174

Napięcie 12.5 V dc 11 18 29 46 73

2−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Ilustracja 2−4. Prąd zasilania w funkcji napięcia zasilania

1.0

0.6

0.4

0.2

0 0

20

10

50

40

30

8721/8721_B_01.EPS

Prąd zasilania (A)

0.8

Napięcie zasilania (V)

Kategoria instalacji

Kategoria instalacji dla przetwornika 8712D to kategoria II.

Zabezpieczenie przed przepięciami

Przetwornik 8712D wymaga zabezpieczenia linii zasilających. Maksymalne wartości bezpieczników są następujące: Napięcie zasilania

Bezpiecznik

Producent

90–250 V ac

1 A, bezzwłoczny

Bussman AGCI lub równoważny

12−42 V dc

3 A, bezzwłoczny

Bussman AGC3 lub równoważny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Jeśli zamówiony przetwornik 8712D ma obsługiwać dodatkowe opcje, takie jak praca sieciowa, zdalne wymuszenie zera sygnału, sterowanie wyjściem dodatkowym lub wykorzystanie wyjścia impulsowego, to muszą być spełnione pewne dodatkowe warunki. Należy być przygotowanym na ich spełnienie podczas instalacji i obsługi przepływomierzy 8712D.

Podłączenie zasilania

W celu podłączenia zasilania przetwornika należy wykonać poniższe kroki: 1.

Upewnić się, że napięcie zasilania i przewody połączeniowe spełniają wymagania podane w rozdziale Zasilanie przetwornika, na stronie 2−7.

2.

Wyłączyć zasilanie.

3.

Otworzyć pokrywę komory przyłączy zasilania.

4.

Doprowadzić kabel zasilania przez osłonę i dławik kablowy do przetwornika.

5.

Odkręcić zaciski śrubowe oznaczone L1 i N.

6.

Podłączyć przewody kabla zasilania w sposób następujący: a. Przewód zerowy ac lub dc− podłączyć do zacisku N. b. Przewód fazowy ac lub dc+ podłączyć do zacisku L1. c. Przewód uziemienia ac lub dc podłączyć do śruby uziemienia na obudowie przetwornika.

2−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 2−5. Podłaczenie zasilania przetwornika

ac Line or dc+ Uziemienie ac lub dc

ac zerowy lub dc–

Kable zasilania przetwornika

Podłączenie pętli 4–20 mA do zewnętrznego źródła zasilania

8712-8712E01B

Bezpiecznik

Pętla sygnałowa 4−20 mA stanowi wyjście analogowe zmiennej procesowej przetwornika. Pętla może być zasilana wewnętrznie lub zewnętrznie. Nastawą domyślną przełącznika wyboru zasilania zewnętrznego/wewnętrznego pętli prądowej jest pozycja, w której zasilanie jest wewnętrzne. Przełącznik wyboru znajduje się na płytce drukowanej obwodów elektronicznych. Zasilanie wewnętrzne Analogowa pętla prądowa 4−20 mA może być zasilana przez przetwornik. Rezystancja pętli nie może być większa od 1000 omów. Jeśli będzie wykorzystywana komunikacja cyfrowa HART z systemem sterującym lub komunikatorem, to rezystancja pętli nie może być mniejsza niż 250 omów. Zasilanie zewnętrzne Przy pracy sieciowej przetwornika konieczne jest podłączenie zewnętrznego zasilacza 10−30 V dc (patrz Praca w sieci na stronie 3−16). Jeśli będzie wykorzystywana komunikacja cyfrowa HART z systemem sterującym lub komunikatorem, to rezystancja pętli nie może być mniejsza niż 250 omów. W celu podłączenia zewnętrznego zasilania pętli prądowej 4−20 mA należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Upewnić się, że napięcie zasilania i przewody połączeniowe spełniają wymagania podane w rozdziale Zasilanie przetwornika na stronie 2−6.

2.

Wyłączyć przetwornik i zasilacz pętli prądowej.

3.

Doprowadzić kabel zasilania do przetwornika.

4.

Przewód dc− podłączyć do zacisku 8.

5.

Przewód dc+ podłączyć do zacisku 7.

Patrz ilustracja 2−6 na stronie 2−10.

2−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Ilustracja 2−6. Zaciski zasilania pętli 4–20 mA

Zasilanie +4–20 mA

Podłączenie zasilania wyjścia impulsowego

8712-8712E01B

Bezpiecznik

Zasilanie –4–20 mA

Wyjście impulsowe stanowi wyjście częstotliwościowe z izolacją optyczną, na którym sygnał jest proporcjonalny do natężenia przepływu przez czujnik. Sygnał ten jest zazwyczaj wykorzystywany przez zewnętrzny licznik lub system sterowania. Zasilacz musi spełniać następujące wymagania: Napięcie zasilania: 5 do 24 V dc Rezystancja obciążenia:

1000 do 100 kΩ (typowo około 5 kΩ)

Czas trwania impulsu:

1.5 do 500 ms (regulowany), 50% długości okresu poniżej 1.5 ms

Maksymalny pobór mocy: 2.0 W do 4000 Hz i 0.1 W dla 10000 Hz Zwarcie przełącznika:

przełącznik elektroniczny

Uruchomienie wyjścia impulsowego wymaga podłączenia zewnętrznego zasilacza. W celu jego podłączenia należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Upewnić się, że napięcie zasilania i przewody połączeniowe spełniają wymagania podane wyżej.

2.

Wyłączyć przetwornik i zasilacz wyjścia impulsowego.

3.

Doprowadzić kabel zasilania do przetwornika.

4.

Przewód dc− podłączyć do zacisku 6.

5.

Przewód dc+ podłączyć do zacisku 5.

Patrz ilustracje 2−7 i 2−8.

+ –

Licznik elektro− mechaniczny +

2−10

– – +

Zasilacz 5–28 V dc

8712−8712L11A

Ilustracja 2−7. Podłączenie elektromechanicznego sumatora/licznika


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 2−8. Podłączenie elektronicznego sumatora/licznika bez zintegrowanego zasilacza

Zasilacz 5–28 V dc

Licznik elektroniczny

+ 1kΩ do 100 kΩ Typowo 5 kΩ

Podłączenie wyjścia cyfrowego 1

– 8712-8712L11C

+

+

Dodatkowe wyjście sterujące pozwala na zdalne wskazanie kierunku przepływu lub jego brak. Zasilacz tego wyjścia musi spełniać następujące wymagania: Napięcie zasilania:

5 do 28V dc

Maksymalna moc:

2W

Przełącznik:

przełącznik elektroniczny z optoizolacją

Jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania dodatkowego wyjścia sterującego należy do przetwornika podłączyć przekaźnik sterujący i zasilacz. W celu ich podłączenia należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Upewnić się, że napięcie zasilania i przewody połączeniowe spełniają wymagania podane wyżej.

2.

Wyłączyć przetwornik i zasilacz dodatkowego wyjścia sterującego.

3.

Doprowadzić kabel zasilania do przetwornika.

4.

Przewód dc− podłączyć do zacisku 20.

5.

Przewód dc+ podłączyć do zacisku 16.

Patrz ilustracja 2−9.

Bezpiecznik

Stycznik lub wejście dc–

dc+

8712−8712E01B

Ilustracja 2−9. Podłączenie zasilacza dodatkowego wyjścia sterującego

2−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Podłączenie wejścia cyfrowego 2

Funkcja blokady sygnału wyjścia przetwornika (Positive Zero Return −PZR) pozwala na wymuszenie wartości zera przepływu na wyjściu przetwornika. W takim stanie przetwornik nie reaguje na zmiany sygnału wejściowego. Sygnał wyjściowy wskazujący na brak przepływu jest generowany do czasu zdjęcia sygnału PZR z zacisków przetwornika. Funkcja wymuszania zera jest aktywowana przez przyłożenie napięcia 5−28 Vdc do zacisków 9 i 10. W celu podłączenia sygnału PZR należy wykonać poniższą procedurę: 1.

Doprowadzić kabel od przełącznika do przetwornika.

2.

Końce przewodów podłączyć do zacisków 9 i 10.

Patrz ilustracja 2−10.

Bezpiecznik

+

Zasilacz 5−28 V dc

Stycznik lub wyjście systemu sterowania

8712−8712E01H

Ilustracja 2−10. Podłączenie wejścia cyfrowego 2

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA

W rozdziale tym opisano kroki procedury instalacji i kalibracji przetwornika.

Czujniki Rosemount

W celu podłączenia czujnika innego niż firmy Rosemount do przetwornika 8712D należy wykorzystać odpowiedni schemat połączeń przedstawiony w Dodatku D. Czujniki firmy Rosemount nie muszą być poddawane procedurze kalibracji przedstawionej poniżej.

Połączenie czujnika z przetwornikiem

Czujniki kołnierzowe i bezkołnierzowe mają dwa przepusty , tak jak pokazano na ilustracjach 4−13, 4−14, 4−15 i 4−16. Dowolny z tych przepustów może być wykorzystany do kabli cewek i elektrod czujników. Niewykorzystane przepusty muszą zostać zaślepione przy użyciu zaślepek ze stali nierdzewnej. Do podłączenia czujnika ze zdalnym przetwornikiem konieczne jest użycie oddzielnej osłony kablowej. Prowadzenie kabli różnych czujników w jednej osłonie może spowodować powstanie zakłóceń elektrycznych. Prawidłowe sposoby prowadzenia osłon kablowych przedstawiono na ilustracji 2−11, a zalecane kable w tabeli 2−3. Schematy podłączeń przy instalacji zintegrowanej i zdalnej przedstawiono na ilustracji 2−13.

2−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Prawidłowe

Nieprawidłowe

Kable cewek i elektrod Zasilanie Wyjścia

Kable cewek i elektrod

Zasilanie Zasilanie Wyjścia

Wyjścia Zasilanie

8721/0000A01A, 0000A01B.EPS

Ilustracja 2−11. Prowadzenie osłon kablowych

Wyjścia

Tabela 2−3. Wymagania dotyczące kabli Opis Kabel sygnałowy (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 lub równoważny Kabel do cewek pobuszających (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 lub równoważny Kombinowany kabel do cewek i sygnałowy (18 AWG)(1)

Jednostki Numer części ft m ft m ft m

08712−0061−0001 08712−0061−0003 08712−0060−0001 08712−0060−0003 08712−0752−0001 08712−0752−0003

(1) Kabel ten nie jest zalecany w przypadku systemu pomiarowego wysokosygnałowego. W przypadku zdalnej instalacji przetwornika, kabel kombinowany nie może mieć długości większej od 30m.

Firma Rosemount zaleca stosowanie kombinowanego kabla do cewki i sygnału w przypadku atestów N5 i E5, co gwarantuje najwyższą jakość pomiarów. Przy zdalnej instalacji przetwornika kable sygnałowy i cewki muszą być jednakowej długości. Zintegrowany przetwornik jest okablowany fabrycznie i nie wymaga kabli łączeniowych. Zamawiane kable o długości od 1.5 do 300 m są dostarczane wraz z czujnikiem.

2−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przepusty kablowe

Przeprowadzić odpowiedniej wielkości kable przez przepusty kablowe. Połączyć kablem zasilacz z przetwornikiem. Połączyć kablami cewki pobudzające i elektrody w czujniku i przetworniku. Długości kabli można określić na podstawie tabel na następnej stronie. Końcowki kabli elektrod i cewek przygotować w sposób przedstawiony na ilustracji 2−3. Część nieekranowaną przewodów ograniczyć do 2 cm. Większa długość nieekranowanych przewodów może być przyczyną zakłóceń i niestabilnej pracy przepływomierza. UWAGA Większa długość nieekranowanych przewodów może być przyczyną zakłóceń i niestabilnej pracy przepływomierza.

Ilustracja 2−12. Przygotowanie kabli

UWAGA Wymiary podano w calach (mm). Ekran kabla

2−14

8705_0041A.EPS

1.00 (26)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Podłączenie czujnika do zdalnego przetwornika Rosemount

Rosemount 8712D Kable cewek i elektrod podłączyć w sposób przedstawiony na ilustracji 2−13 Nie wolno podłączać zasilania ac do czujnika lub zacisków 1 i 2 przetwornika, podłączenie spowoduje zniszczenie i konieczność wymiany układów elektronicznych.

8712_05A

Ilustracja 2−13. Schemat podłączeń

Przetwornik Rosemount 8712D

Czujniki Rosemount 8705/8707/8711/8721

1

1

2

2

17

17

18

18

19

19

2−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

2−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 3

Rosemount 8712D

Konfiguracja Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−1 Sprawdzenia instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Lokalna klawiatura operatora LOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−3 Funkcje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−3 Przykłady LOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−4 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−6 Zmienne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−6 Konfiguracja podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−7 Konfiguracja szczegółowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−9 Przegląd zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−17 Funkcje różne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−17 Komunikacja sieciowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−22 Komunikator ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−22 Podłączenia i sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−25 Funkcje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−26 Menu i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−28

WSTĘP

W rozdziale niniejszym przedstawiono podstawowe funkcje obsługi, oprogramowanie i procedury konfiguracji dla przetworników przepływomierzy magnetycznych Rosemount 8712D. Informacje o sposobie podłączenia przetwornika do czujników innych producentów przedstawiono w Dodatku D. Przetwornik 8712D posiada szereg funkcji programowych do konfiguracji sygnałów wyjściowych. Do funkcji programowych dostęp uzyskuje się przez LOI, AMS, komunikator ręczny (patrz strona 3−22) lub ze sterowni systemu. Zmienne konfiguracyjne mogą być zmieniane w dowolnym czasie. Tabela 3−1. Parametry

www.rosemount.com

Konfiguracja parametrów

Strona

Zmienne procesowe Diagnostyka i obsługa Konfiguracja podstawowa Konfiguracja szczegółowa Przegląd zmiennych Funkcje różne Komunikacja sieciowa

strona 3−6 strona 5−6 strona 3−6 strona 3−9 strona 3−17 strona 3−17 strona 3−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D SPRAWDZENIA INSTALACYJNE

Poniższe sprawdzenia umożliwiają weryfikację nowej instalacji systemu przepływomierzy magnetycznych Rosemount, który wydaje się działać nieprawidłowo. Przed przystąpieniem do instalacji Przetwornik Przed wykonaniem poniższych sprawdzeń należy włączyć zasilanie systemu. 1.

Sprawdzić poprawność wprowadzonego do pamięci przetwornika współczynnika kalibracyjnego czujnika. Numer kalibracyjny czujnika wybity jest na tabliczce znamionowej czujnika.

2.

Sprawdzić poprawność wprowadzonej do pamięci przetwornika średnicy czujnika. Średnica czujnika wybita jest na tabliczce znamionowej czujnika.

3.

Sprawdzić, czy zakres pomiarowy sygnału analogowego jest zgodny z zakresem pomiarowym systemu sterowania.

4.

Sprawdzić, czy analogowy sygnał wyjściowy przetwornika powoduje właściwą reakcję systemu sterowania.

Czujnik Przed wykonaniem poniższych sprawdzeń należy odłączyć zasilanie systemu. 1.

W przypadku instalacji procesowych poziomych sprawdzić, czy medium procesowe zakrywa elektrody. W przypadku instalacji procesowych pionowych sprawdzić, czy medium procesowe przepływa od dołu do góry, co zapewnia pełne zanurzenie elektrod w medium procesowym.

2.

Sprawdzić, czy paski uziemiające czujnik są podłączone do pierścieni uziemiających, zabezpieczeń wyłożenia lub najbliższych kołnierzy procesowych. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować błędne działanie systemu pomiarowego.

Okablowanie 1.

Kable sygnałowe i cewki muszą być wykonane ze skrętki ekranowanej. Do kabli sygnałowych zaleca się skrętkę ekranowaną 20 AWG (0.5 mm2), a do kabli cewek skrętkę 14 AWG (2.0 mm2).

2.

Ekrany kabla muszą być połączone ze sobą na obu końcach kabla sygnałowego i cewki. Połączenie ekranów na obu końcach jest warunkiem koniecznym prawidłowości działania systemu pomiarowego.

3.

Przewody sygnałowe i do cewek muszą stanowić osobne kable, chyba że stosowany jest kabel kombinowany Emerson Process Management (patrz tabela 2−3 strona 2−13).

4.

Osłona kablowa, w której prowadzone są kable sygnałowe i cewek nie może zawierać żadnych innych kabli.

Medium procesowe

3−2

1.

Medium procesowym musi być ciecz o przewodnictwie co najmniej 5 µS/cm.

2.

Ciecz procesowa nie może zawierać powietrza i gazów.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D 3.

Czujnik musi być całkowicie wypełniony przez medium procesowe.

Dalsze informacje − patrz Rozdział 5.

LOKALNA KLAWIATURA OPERATORA − LOI

Opcjonalna Lokalna klawiatura operatorska (LOI) umożliwia komunikację między użytkownikiem a przetwornikiem 8712D. Dzięki zastosowaniu LOI operator uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji przetwornika, między innymi zmian parametrów konfiguracji, sprawdzania wartości przepływu zsumowanego i innych. Lokalna klawiatura operatorska jest zintegrowana z obudową przetwornika.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Podstawowe funkcje LOI obejmują wybór wielkości wyświetlanej, obsługę sumatora, wprowadzanie danych oraz zmiany parametrów przetwornika. Umożliwiają one pełną konfigurację przetwornika. Klawisze sterowania wyświetlaczem (Display Control) Klawisze te umożliwiają sterowanie zmiennymi wyświetlanymi na ekranie wyświetlacza. Nacisnąć klawisz FLOW RATE w celu wyświetlania zmiennej procesowej lub klawisz TOTALIZE w celu wyświetlenia wartości przepływu zsumowanego. Klawisze sumatora (Totalizer) Klawisze te umożliwiają rozpoczęcie, zatrzymanie, odczyt zliczania oraz wyzerowanie sumatora. Klawisze wprowadzania danych (Data entry) Klawisze te umożliwiają przesuwanie kursora, zwiększanie wyświetlanej wielkości lub wprowadzenie wybranej wartości. Klawisze parametrów przetwornika (Transmitter parameters) Klawisze te zapewniają bezpośredni dostęp do większości najczęściej używanych parametrów przetworników oraz dostęp pośredni do zaawansowanych funkcji przetworników 8712D po naciśnięciu klawisza AUX.FUNCTION.

Ilustracja 3−1. Lokalna klawiatura operatora LOI DISPLAY CONTROL FLOW RATE

TOTALIZER START

ANALOG OUTPUT RANGE

SHIFT

TOTALIZE STOP

TUBE CAL NO.

READ

DATA ENTRY

RESET

INCR.

TUBE SIZE

UNITS

AUX. FUNCTION

PULSE OUTPUT SCALING

DAMPING

XMTR INFO

ENTER

TRANSMITTER PARAMETERS

3−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Wprowadzanie danych

WYBÓR OPCJI

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA LOI

Klawiatura LOI nie posiada klawiszy numerycznych. Dane liczbowe wprowadza się w sposób następujący. 1.

Wybrać żądaną funkcję.

2.

Przy użyciu klawisza SHIFT podświetlić znak, który ma zostać zmieniony.

3.

Naciskanie klawisza INCR powoduje zmianę podświetlonego znaku. W przypadku danych numerycznych naciskanie tego klawisza powoduje cykliczne wyświetlanie cyfr 0−9, kropki dziesiętnej i ^. W przypadku danych znakowych wyświetlane są litery A−Z, cyfry 0−9, oraz znaki &, + , −, *, /, $, @, % oraz spacja. (Klawisz INCR jest używany również do przewijania wszystkich zdefiniowanych fabrycznie opcji, które nie wymagają wprowadzania danych.)

4.

Przy użyciu klawisza SHIFT podświetlić kolejny znak, który ma zostać zmieniony.

5.

Nacisnąć ENTER.

W celu wyboru fabrycznie zdefiniowanych funkcji należy wykonać następującą procedurę 1.

Wybrać żądaną funkcję.

2.

Przy użyciu klawisza SHIFT lub INCR zmieniać wyświetlane opcje.

3.

Nacisnąć ENTER w celu wybrania opcji aktualnie wyświetlanej na wyświetlaczu.

Przy wykorzystaniu klawiszy TRANSMITTER PARAMETER pokazanych na ilustracji 3−1 możliwa jest zmiana parametrów, które mogą być modyfikowane na dwa sposoby: przy wykorzystaniu wartości tablicowych lub przez wprowadzenie bezpośrednie żądanej wartości. Wartości tablicowe: Wartości takie jak jednostki, które dostępne są ze zdefiniowanej listy Wartości wybrane: Parametry, które składają się ze znaków wpisywanych przez użytkownika (numer kalibracyjny) lub wartości wprowadzane kolejno znak po znaku przy wykorzystaniu klawiszy LOI.

Przykład wyboru wartości z tabeli

Wybór średnicy czujnika (TUBE SIZE): 1.

Nacisnąć TUBE SIZE.

2.

Nacisnąć SHIFT lub INCR w celu zwiększenia średnicy do kolejnej wartości.

3.

Po uzyskaniu żądanej wartości nacisnąć ENTER.

4.

Jeśli zachodzi konieczność, to przełączyć sterowanie pętli na sterowanie ręczne i nacisnąć ponownie ENTER.

Po chwili na wyświetlaczu zostanie wyświetlona nowa wartość średnicy czujnika i maksymalne natężenie przepływu.

Przykład bezpośredniego wprowadzania danych

3−4

Zmiana zakresu sygnału analogowego (ANALOG OUTPUT RANGE): 1.

Nacisnąć ANALOG OUTPUT RANGE.

2.

Nacisnąć SHIFT w celu ustawienia pozycji kursora.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D 3.

Nacisnąć INCR w celu zmiany wyświetlanego znaku.

4.

Powtórzyć kroki 2 i 3 do momentu uzyskania żądanej wartości.

5.

Po uzyskaniu żądanej wartości nacisnąć ENTER.

Po chwili na wyświetlaczu zostanie wyświetlona nowa wartość zakresu sygnału analogowego. Tabela 3−2. Opis funkcji klawiszy klawiatury operatorskiej LOI Klawisz Shift Increment

Enter Display Control Keys Flow Rate Totalize

Start/Stop Read/Reset Transmitter Parameters Keys Tube Calibration Number Tube Size Units

Auxiliary Functions

Analog Output Range Pulse Output Scaling Damping Transmitter Information Empty Pipe Tuning

Wykonywane funkcje • Przesunięcie pulsującego kursora o jedną pozycją na prawo • Przewijanie przez dostępne wartości • Zwiększenie wartości znaku o jeden w miejscu pulsującego kursora • Przejście przez kolejne cyfry, litery lub symbolu dostępnego dla aktualnej operacji • Przewijanie przez dostępne wartości Zapisanie wyświetlanej wartości, zmienianej uprzednio przy użyciu klawiszy SHIFT i INCR. Wykonywane funkcje Wyświetla wybrane przez użytkownika parametry wskazujące na natężenie przepływu Wyświetla zawartość zsumowaną przepływu i uaktywnia klawisze grupy sumatora Opcje, przepływ zsumowany Forward (do przodu) i Reverse (wstecz) lub Net (netto) i Gross (brutto) są wybierane w Auxiliary Functions Uruchamia wyświetlanie sumatora, gdy był zatrzymany lub zatrzymuje, gdy był uruchomiony Wyświetlacz sumatora przepływu zsumowanego zostaje wyzerowany w stanie zatrzymania lub zatrzymuje wyświetlanie, gdy wyświetlacz działa Wykonywane funkcje Wskazuje numer kalibracyjny czujników Rosemount lub innych producentów, jeśli były kalibrowane w zakładach Rosemount Wskazuje wielkość czujnika i maksymalne natężenie przepływu (wielkość od 0.1 do 80 cali) Definiuje jednostki: Gal/Min Liters/Min ImpGal/Min CuMeter/Hr Ft/Sec Meters/Sec Special (definiowane przez użytkownika) Funkcja Opcje Operating Mode Normalny lub filtrowany Coil Pulse Mode 5 lub 37 Hz Flow rate Display Przepływ–% zakresu, Przepływ–zsumowany, %zakresu–zsumowany Totalizer Display Do przodu–do tyłu lub netto−brutto Signal Processing On/Off Special Units Jednostki objętości, jednostki bazowe objętości, konwersja, jednostki bazowe czasu, jednostki natężenia przepływu Przepływ w kierunku wstecznym/brak przepływu Aux. Output Control On/Off Reverse Flow Enable Kalibracja czujnika w warunkach przepływu Universal Auto Trim 0.01 ft/s do 1 ft/s Low Flow Cutoff Szerokość impulsu Pulse Width Wartość 4 mA Analog Output Zero Test pętli wyjścia prądowego Analog Output Test Test pętli wyjścia impulsowego Pulse Output Test Test przetwornika Transmitter Test Regulacja wyjścia 4–20 mA 4–20 mA Output Trim Zerowanie przepływu dla częstotliwości 37 Hz drgań cewek Auto Zero Kalibracja przetwornika Electronics Trim Ustawienie wartości dla sygnału 20 mA – najpierw należy wybrać średnicę czujnika Ustawienie wartości jednego impulsu w jednostkach objętości – najpierw należy wybrać średnicę czujnika Ustawienie czasu odpowiedzi (stała czasowa), w sekundach, na krokową zmianę natężenia przepływu Umożliwia przegląd i zmianę użytecznych informacji o przetworniku i czujniku Dopuszczalny zakres 3.0 − 2000.0

3−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

Na ekranie LOI mogą pojawić się poniższe komunikaty błędów, które opisano w tabeli 5−1 na stronie 5−2:

ZMIENNE PROCESOWE (PROCESS VARIABLES) Skrót HART

1, 1

Electronics Failure − uszkodzenie przetwornika

Coil open circuit − rozwarty obwód cewek

Digital trim failure − błąd kalibracji cyfrowej

Auto zero failure − błąd autozerowania

Auto trim failure − błąd autokalibracji cyfrowej

Flowrate >42 ft/sec − prędkość przepływu większa od 42 stóp/s

Analog out of range − sygnał wyjściowy poza zakresem

PZR activated − uaktywniona funkcja PZR

Empty pipe − pusty czujnik

Reverse flow − przepływ w kierunku wstecznym

Reverse flow indicator − wskaźnik przepływu wstecznego (pulsująca litera “R” na LOI wskazuje na przepływ wsteczny)

Totalizer indicator − wskazanie przepływu zsumowanego (pulsująca litera “T” na LOI wskazuje na uaktywnienie licznika przepłwu zsumowanego)

Funkcja zmienne procesowe określa zmienne procesowe, których aktualne wartości będą reprezentowane przez sygnały wyjść cyfrowych. Służą one do określania natężenia przepływu. Podczas konfiguracji przepływomierza należy przejrzeć wszystkie zmienne procesowe, ich funkcje i postać sygnałów wyjściowych. Jeśli zachodzi konieczność modyfikacji parametrów, to należy zmienić je przed uruchomieniem przepływomierza w instalacji. Flow (natężenie przepływu) − aktualnie mierzona wartość natężenie przepływu. Określenie jednostek zmiennych procesowych wykonuje się przy użyciu funkcji "Process Variable Units". Percent Range (zakresu pomiarowy w %) − zmienna procesowa jako zakres pomiarowy w % daje wartość aktualnego natężenia przepływu, jako liczbę bezwymiarową, jeśli tylko natężenie przepływu zawiera się w zakresie pomiarowym. Na przykład, jeśli zakres pomiarowy wynosi od 0 gal/min do 20 gal/min i natężenie przepływu wynosi 10 gal/min, to wartość procentowa zakresu wynosi 50%. Analog Output (wyjście analogowe) − wyjście analogowe określa wartość sygnału analogowego dla aktualnego natężenia przepływu. Wyjście analogowe odpowiada standardowi przemysłowemu 4−20 mA. Wartość zmiennej "wyjście analogowe" należy porównać z odczytem na miliamperomierzu podłączonym do pętli prądowej. Jeśli wartości te nie są identyczne, to wymagana jest kalibracja cyfrowa 4−20 mA. Patrz strona 5−6. Totalizer (sumator) − Sumator określa wartość zsumowaną przepływu przez przepływomierz od czasu ostatniego zerowania. Sumator powinien wskazywać zero przy sprawdzeniu wstępnym, a jednostki muszą być takie same jak jednostki natężenia przepływu. Jeśli wartość ta nie wynosi zero, to sumator wymaga wyzerowania. View Other Variables (przegląd innych zmiennych) − Wyjście impulsowe określa aktualną wartość częstotliwości na wyjściu impulsowym.

3−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

KONFIGURACJA PODSTAWOWA (BASIC SETUP) Oznaczenie projektowe (Tag) Skrót HART

1, 3, 1

Klawisze LOI

XMTR INFO

Jednostki natężenia przepływu (Flow Rate Units) Skrót HART

1, 3, 2, 1

Klawisze LOI

Units

Oznaczenie projektowe jest najszybszym i najprostszym sposobem identyfikacji przetworników. Oznaczenia mogą być nadawane zgodnie z lokalnymi standardami. Oznaczenie może składać się z ośmiu znaków.

Jednostki natężenia przepływu określają format, w którym będzie wyświetlane natężenie przepływu. Jednostki należy dobrać do konkretnej aplikacji. Dostępne jednostki natężenia przepływu •

Gal/Min (galony/minutę)

Liters/Min (litry/min)

ImpGal/Min (galony imperialne/min)

CuMeter/Hr (metry sześcienne/godz)

Ft/Sec (stopy/sekundę)

Meters/Sec (metry/sekundę)

Special (określane przez użytkownika, patrz strona 3−12)

Informacja o maksymalnym natężeniu przepływu jest aktualizowana dopiero po wprowadzeniu nowych jednostek natężenia przepływu. W drugiej linii wyświetlacza wyświetlane jest maksymalne natężenie przepływu tylko w celach informacyjnych i nie może ono zostać zmienione przez użytkownika. Jeśli przetwornik wykonuje pomiary przepływu zsumowanego, to objętość w jednostkach natężenia przepływu jest wykorzystywana przez przetwornik jako jednostka objętości do obliczeń przepływu zsumowanego i skalowania wyjścia impulsowego. Na przykład, jeśli wybrano gal/min, to przetwornik 8712D sumuje przepływ i generuje sygnał na wyjściu analogowym w galonach.

Górna wartość graniczna (URV − Upper Range Value) Skrót HART

1, 3, 3, 2

Klawisze LOI

Analog Output Range

Górna wartość graniczna (upper range value URV) lub szerokość zakresu analogowego jest ustawiana fabrycznie na wartość 30 ft/s. Jednostki, które zostaną wyświetlone po wybraniu tej opcji będą takie, jakie wybrano w funkcji jednostek zmiennej procesowej. URV (punkt 20 mA) może zostać określony dla obu kierunków przepływu. Przepływ w kierunku do przodu jest reprezentowany przez wartości dodatnie, a przepływ w kierunku przeciwnym przez wartości ujemne. URV może przyjąć dowolną wartość z zakresu od −30 ft/s do +30 ft/s (−10 do 10 m/s), lecz musi różnić się co najmniej o 1 ft/s (0.3 m/s) od dolnej wartości granicznej (punkt 4 mA). URV może mieć wartość mniejszą od dolnej wartości granicznej, co powoduje odwrotnie proporcjonalne działanie przetwornika. Oznacza to, że zwiększanie się sygnału wyjściowego odpowiada zmniejszaniu się natężenia przepływu. UWAGA Przed konfiguracją URV należy wybrać średnicę czujnika. Jeśli wybór jednostek specjalnych nastąpi przed wyborem średnicy czujnika, to komunikator może niepoprawnie wyświetlać natężenie przepływu.

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Dolna wartość graniczna (LRV − Lower Range Value) Skrót HART

1, 3, 4, 1

Klawisze LOI

Aux. Function

Zmiana dolnej wartości granicznej (lower range value LRV) lub zera sygnału analogowego zmienia szerokość zakresu pomiarowego między URV i LRV. W normalnych warunkach działania, wartość LRV powinna być zbliżona do wartości oczekiwanego minimalnego natężenia przepływu. LRV musi zawierać się w przedziale od −30 ft/s do 30 ft/s (−12 m/s do +12 m/s). UWAGA LRV może mieć wartość większą od URV, co powoduje odwrotnie proporcjonalne działanie przetwornika. Oznacza to, że zwiększanie się sygnału wyjściowego odpowiada zmniejszaniu się natężenia przepływu. Przykład Jeśli URV jest większe od LRV, to sygnał na wyjściu analogowym przyjmie wartość 3.9 mA, gdy natężenie przepływu spadnie poniżej wartości odpowiadającej punktowi 4 mA. Minimalna dopuszczalna szerokość zakresu pomiarowego czyli różnica wartości URV i LRV wynosi 1 ft/s. Na przykład, jeśli URV określono jako 15.67 ft/s i URV ma być większe od LRV, to największa dopuszczalna wartość zera wynosi 14.67. Jeśli URV ma być mniejsze od LRV, to najmniejsza dopuszczalna wartość LRV wynosi 16.67 ft/s. UWAGA Przed konfiguracją LRV należy wybrać średnicę czujnika. Jeśli wybór jednostek specjalnych nastąpi przed wyborem średnicy czujnika, to komunikator może niepoprawnie wyświetlać natężenie przepływu.

Średnica czujnika (Line Size) Skrót HART

1, 3, 5

Klawisze LOI

Tube Size

Średnica czujnika określa średnicę aktualnie podłączonego czujnika. Wielkość należy podać w calach, wybierając spośród wartości podanych poniżej. Jeśli wartość wprowadzona z systemu sterowania lub komunikatora HART nie jest równa żadnej z wielkości, to przybliżana jest do najbliższej dopuszczalnej. Dopuszczalne wartości średnic są następujące: 0.1, 0.15, 0.25, 0.30, 0.50, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 64, 72, 80 UWAGA W drugiej linii ekranu LOI wyświetlana jest MAX FLOW, wartość tylko do celów informacyjnych.

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Numer kalibracyjny (Calibration Number) Skrót HART

1, 3, 6

Klawisze LOI

Tube Cal No.

Rosemount 8712D Numer kalibracyjny czujnika jest 16 cyfrową liczbą wykorzystywaną do identyfikacji czujników kalibrowanych w fabryce firmy Rosemount. Numer ten zawiera szczegółowe informacje kalibracyjne wymagane przez przetwornik 8712D. Numer kalibracyjny jest również wybity na stronie wewnętrznej listwy przyłączeniowej lub na tabliczce znamionowej czujnika. Aby przepływomierz działał z założoną dokładnością, to numer wyświetlany przez przetwornik musi być identyczny z numerem czujnika. UWAGA Czujniki innych producentów niż Rosemount mogą być również kalibrowane w laboratoriach firmy Rosemount. Przed instalacją sprawdzić, czy czujnik nie jest wyposażony w tabliczkę z 16 cyfrowym numerem kalibracyjnym.

UWAGA Sprawdzić, czy numer kalibracyjny został wyznaczony dla przetwornika referencyjnego Rosemount. Jeśli numer kalibracyjny został wyznaczony w warunkach innych niż laboratorium firmy Rosemount, to dokładność pomiaru przepływomierza może ulec pogorszeniu. Jeśli czujnik nie został wyprodukowany przez firmę Rosemount i nie był kalibrowany w jej laboratoriach, to patrz strona 3−21. Jeśli czujnik ma wybitą ośmiocyfrową liczbę lub współczynnik K, to wewnątrz komory przyłączeniowej może być wybity szesnastocyfrowy numer kalibracyjny. Jeśli czujnik nie ma numeru seryjnego, to należy skontaktować się z producentem.

Tłumienie (Damping) Skrót HART

1, 3, 7

Klawisze LOI

Damping

Regulowane w zakresie od 0.0 do 256 sekund. Tłumienie określa czas reakcji, w sekundach, na skokową zmianę natężenia przepływu. Zmiana wartości tłumienia jest najczęstszą metodą wygładzenia fluktuacji sygnału wyjściowego. (Przy korzystaniu z komunikatora 275 / 375 minimalna wartość wynosi 0.2 s).

KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA (DETAILED SETUP) Skalowanie wyjścia impulsowego (Pulse Output Scaling) Skrót HART

1, 4, 3, 2, 1

Klawisze LOI

Aux. Function

Przetwornik może generować sygnał częstotliwościowy z zakresu 1 impuls/dzień dla 39.37 stopy/s do 10000 Hz dla 1 stopy/s. UWAGA Przed skalowaniem wyjścia impulsowego należy wybrać średnicę czujnika. Jeśli wybór jednostek specjalnych nastąpi przed wyborem średnicy czujnika, to komunikator może niepoprawnie wyświetlać natężenie przepływu. Funkcja skalowania wyjścia impulsowego przypisuje jednemu impulsowi (zwarcie przełącznika) przetwornika określoną liczbę jednostek objętości. Jednostki objętości wykorzystywane do skalowania wyjścia impulsowego są równe jednostkom objętości z definicji jednostek natężenia przepływu. Na przykład, jeśli jako jednostki natężenia przepływu wybrana gal/min, to jednostkami objętości będą galony.

3−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

UWAGA Częstotliwość wyjścia impulsowego musi zawierać się w przedziale od 0 do 10000 Hz. Przetwornik nie zaakceptuje współczynnika konwersji, dla którego częstotliwość nie będzie mieściła się w tym zakresie. Minimalna wartość współczynnika konwersji jest równa górnej wartości granicznej (wyrażonej w jednostkach objętości na sekundę) podzielonej przez 10000 Hz. Przy skalowaniu wyjścia impulsowego należy pamiętać, że maksymalna częstotliwość wyjścia impulsowego wynosi 10000 Hz. Uwzględniając możliwości przekroczenia zakresu, maksymalna dopuszczalna wartość wynosi 11000 Hz. Jeśli przetwornik 8712D ma generować impuls po przepłynięciu przez czujnik 0.01 galona, a natężenie przepływu wynosi 10000 gal/min, to nastąpi przekroczenie częstotliwości maksymalnej: 10,000 gal/min ---------------------------------------------------------------------------- = 16666.7 Hz ( 60 sec/min ) × ( 60 sec/min ) Optymalny wybór wartości tego parametru zależy od wymaganej dokładności, liczbie cyfr w sumatorze, żądanego zakresu pomiarowego i maksymalnej częstotliwości wejściowej licznika. UWAGA Przy przepływie zsumowanym w LOI dostępnych jest dziesięć cyfr.

Szerokość impulsu (Pulse Width) Skrót HART

1, 4, 3, 2, 2

Klawisze LOI

Aux. Function

Domyślna szerokość impulsu wynosi 0.5 ms. Szerokość impulsu (czas trwania impulsu) może być zmieniana w celu dostosowania sygnału do wymagań konkretnych liczników lub sterowników. (patrz ilustracja 3−2). Są to typowe aplikacje niskoczęstotliwościowe (≤1000 Hz). Przetwornik generuje sygnały z zakresu 0.5 ms do 500 ms, minimalna szerokość impulsu wynosi 1.3 ms. Dla częstotliwości większych od 1000 Hz, zaleca się, aby szerokość impulsu wynosiła połowę okresu. Jeśli szerokość impuslu jest za duża (większa niż 1/2 okresu), to przetwornik skraca go automatycznie do 50% okresu.

Ilustracja 3−2. Sygnał na wyjściu impulsowym OTWARTY

ZWARTY Szerokość impulsu Okres

3−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przykład Jeśli szerokość impulsu wynosi 100 ms, to maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 5 Hz; jeśli szerokość impulsu wynosi 0.5 ms, to maksymalna częstotliwość wynosi 1000 Hz. (Dla maksymalnej częstotliwości szerokość impulsu wynosi połowę czasu trwania impulsu.) SZEROKOŚĆ IMPULSU

MINIMALNY OKRES: (dla 50%)

100 ms

200 ms

0.5 ms

1.0 ms

MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 cykl ------------------- = 5 Hz 200 ms 1 cykl ------------------ = 1000 Hz 1.0 ms

Aby uzyskać maksymalną częstoliwość wyjściową, należy długość impulsu wybrać jak najmniejszą, dopuszczalną dla zewnętrznego źródła zasilania wyjścia impulsowego, zewnętrznego sumatora lub innego urządzenia peryferyjnego. Przykład Maksymalne natężenie przepływu wynosi 10000 gal/min. Należy wyskalować wyjście impulsowe tak, by przetwornik generował 10000 Hz dla natężenia przepływu 10000 gal/min. Stała skalowania = Natężenie przepływu / (60s/min x Częstotliwość) = 10000 gal/min / (60 s/min x 10000 Hz) Stała skalowania = 0.0167 gal/impuls 1 impuls = 0.0167 galona

UWAGA Zmiany szerokości impulsu należy dokonać tylko wówczas, gdy wymagane jest to przez zewnętrzne liczniki, styczniki, itp. Jeśli częstoliwość generowana przez przetwornik wymaga krótszego impulsu niż wybrana długość impulsu, to przetwornik skróci impuls do 50% okresu. Przykład Zewnętrzny licznik ma zakres pomiarowy 350 gal/min i jeden impuls oznacza jeden galon. Zakładając, że szerokość impulsu wynosi 0.5 ms, to maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 5.833 Hz. Częstotliwość = Natężenie przepływu / (60s/min x stała skalowania) = 350 gal/min / (60 s/min x 1 gal/impuls) = 5.833 Hz

3−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przykład

Górna wartość graniczna (20 mA) wynosi 3000 gal/min. Aby uzyskać maksymalną rozdzielczość wyjścia impulsowego, 10000 Hz musi być wyskalowane dla maksymalnego zakresu pomiarowego. Stała skalowania = Natężenie przepływu / (60s/min x Częstotl.) = 3000 gal/min / (60 s/min x 10000 Hz) Stała skalowania = 0.005 gal/impuls 1 impuls = 0.005 galona

Jednostki specjalne (Special Units) Skrót HART

1, 3, 2, 2

Klawisze LOI

Aux. Function

Przetwornik 8712D posiada szeroką gamę jednostek standardowych, które spełniają wymagania większości aplikacji (patrz Jednostki natężenia przepływu na stronie 3−7). Jeśli aplikacja wymaga zastosowania niestandardowych jednostek, to przetwornik 8712D umożliwia konfigurację zgodną z wymaganiami użytkownika przy zastosowaniu jednostek specjalnych. UWAGA Przed przystąpieniem do konfiguracji jednostek specjalnych konieczne jest określenie średnicy czujnika. Jeśli jednostki specjalne zostaną zdefiniowane przed średnicą czujnika, to wyświetlacz może podawać błędną wartość natężenia przepływu.

Jednostki objętości definiowane przez użytkownika (User Defined Volume Unit) Skrót HART

1, 3, 2, 2, 1

Klawisze LOI

Aux. Function

Jednostki bazowe objętości (Base Volume Unit) Skrót HART

1, 3, 2, 2, 2

Klawisze LOI

Aux. Function

Współczynnik przeliczeniowy (Conversion Number) Skrót HART

1, 3, 2, 2, 3

Klawisze LOI

Aux. Function

Jednostki bazowe czasu (Base Time Unit) Skrót HART

1, 3, 2, 2, 4

Klawisze LOI

Aux. Function

3−12

Specjalne jednostki objętości umożliwiają określenie formatu wyświetlania jednostek objętości, w których wyświetlane będą bazowe jednostki objętości. Na przykład, jeśli specjalne jednostki objętości to abc/min, to specjalnymi jednostkami objętości jest abc. Jednostki objętości wykorzystywane są również przy obliczaniu przepływu zsumowanego w specjalnych jednostkach przepływu.

Bazowe jednostki objętości są jednostkami, które służą do konwersji wyników pomiarów. Wybrać właściwą opcję dla tej zmiennej.

Współczynnik przeliczeniowy jednostek specjalnych jest wykorzystywany do przeliczania jednostek bazowych na jednostki specjalne. W przypadku bezpośredniego przeliczania objętości z jednych jednostek na drugie współczynnik przeliczeniowy jest liczbą jednostek bazowych w nowej jednostce. Na przykład, jeśli przelicza się objętość z galonów na baryłki i baryłka mieści 31 galonów, to współczynnik przeliczeniowy równa się 31. Jednostki bazowe czasu stanowią podstawowe jednostki czasu, na podstawie których obliczane są jednostki specjalne. Na przykład, jeśli jednostkami specjalnymi jest objętość na minutę, to jako jednostki bazowe należy wybrać minuty.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Jednostki przepływu definiowane przez użytkownika (User−Defined Flow Unit) Skrót HART

1, 3, 2, 2, 5

Klawisze LOI

Aux. Function

Rosemount 8712D Jednostki natężenia przepływu definiowane przez użytkownika stanowią nazwę zmiennej reprezentującej natężenie przepływu. Komunikator ręczny i przetwornik 8712D będą wyświetlały nowe oznaczenie jednostek natężenia przepływu. Aktualnie definiowane jednostki specjalne nie są wyświetlane podczas nadawania nowych oznaczeń. Nowe oznaczenie może składać się z czterech znaków. Przykład Aby wyświetlić natężenie przepływu w baryłkach na godzinę, przy założeniu, że jedna baryłka jest równa 31 galonom, należy wykonać następujące kroki: Jako jednostki objętości wybrać BARL (baryłka). Jako jednostki bazowe objętości wybrać Gallons (galony). Jako współczynnik przeliczeniowy wpisać 31. Jako jednostkę bazową czasu wybrać Hour (godzina). Jako jednostkę definiowaną przez użytkownika wpisać BR/H.

Wyjścia dodatkowe (Auxiliary Output) Skrót HART

1, 4, 3, 3

Klawisze LOI

Aux. Function

Wyjście dodatkowe (zaciski 16 i 20) definiowane programowo może służyć do wskazywania kierunku przepływu lub braku przepływu. Zaciski te są wyjściami przełącznika elektronicznego (tranzystorowego) i muszą być zewnętrznie zasilane. Przepływ wsteczny Wybór tej funkcji powoduje zwarcie zacisków w momencie detekcji przepływu w kierunku do tyłu. Kierunek przepływu do przodu jest zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie czujnika przy prawidłowym podłączeniu okablowania. Funkcja ta umożliwia również zliczanie przez sumator podczas przepływu w kierunku do tyłu. Brak przepływu Funkcja braku przepływu powoduje zwarcie zacisków, wówczas gdy natężenie przepływu spada poniżej wartości przerwania pomiarów dla małych natężeń przepływu (low flow cutoff). UWAGA Jeśli dla wyjścia cyfrowego wybrano wskazywanie przepływu wstecznego (Reverse Flow), to tę funkcję należy uaktywnić w menu Reverse Flow Enable.

Uaktywnienie pomiaru przepływu wstecznego (Reverse Flow Enable) Skrót HART

1, 4, 3, 4

Klawisze LOI

Aux. Function

Pusty czujnik (Empty Pipe)

On / Off (rozkaz LOI) Aktywne / Nieaktywne (rozkaz komunikatora 275 / 375) Uaktywnienie pomiaru wstecznego umożliwia pomiar natężenia przepływu w kierunku wstecznym. Sytuacja taka może wystąpić w momencie przepływu medium w kierunku wstecznym lub przy błęnym podłączeniu przewodów cewek lub elektrod. Funkcja ta umożliwia sumatorowi zliczanie w kierunku przeciwnym. On / Off (rozkaz LOI)

Skrót HART

1, 4, 1, 7

Klawisze LOI

Aux. Function

Opcja pustego czujnika włączana tylko z LOI wymusza wygenerowanie na wyjściu sygnału wskazującego zerowe natężenie przepływu, zazwyczaj dolną wartość graniczną (LRV), jeśli zostanie wykryty pusty czujnik.

3−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D Wartość pustego czujnika (Empty Pipe Value) Skrót HART

Brak dostępu

Klawisze LOI

Aux. Function

Poziom wyzwalania pustego czujnika (Empty Pipe Trigger Level) Skrót HART

Brak dostępu

Klawisze LOI

Aux. Function

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Parametr tylko do odczytu, wartość pustego czujnika określa poziom sygnału dla pustego czujnika. Ta bezwymiarowa wartość jest porównywana z wartością poziomu wyzwalania funkcji pustego czujnika w celu określenia, czy zachodzą warunki określone jako pusty czujnik. Wartość ma stan wysoki, jeśli czujnik jest pusty, a niski, gdy czujnik jest wypełniony.

Poziom wyzwalnia pustego czujnika może być dostosowany do wymagań procesowych. Zakres tej bezwymiarowej zmiennej to 3−2000, a wartość dmoyślna 100. Gdy poziom wyzwalania pustego czujnika jest mniejszy od wartości pustego czujnika, to poziom sygnału pustego czujnika przyjmuje wartość ON. Gdy poziom wyzwalania pustego czujnika jest większy od wartości pustego czujnika, to poziom sygnału pustego czujnika przyjmuje wartość OFF.

Licznik pustego czujnika (Empty Pipe Counts) Skrót HART

Brak dostępu

Klawisze LOI

Aux. Function

Sumator (Totalizer) Skrót HART

1, 1, 4

Klawisze LOI

Totalizer

Przepływ zsumowany brutto (Measure Gross Total) Skrót HART

1, 1, 4, 1

Klawisze LOI

Totalizer

Włączenie sumatora (Start Totalizer) Skrót HART

1, 1, 4, 4

Klawisze LOI

Totalizer

Zatrzymanie sumatora (Stop Totalizer) Skrót HART

1, 1, 4, 5

Klawisze LOI

Totalizer

Kasowanie sumatora (Reset Totalizer) Skrót HART

1, 1, 4, 6

Klawisze LOI

Totalizer

3−14

Licznik pustego czujnika wskazuje liczbę kolejnych wystąpień warunków pustego czujnika, zanim sygnał pustego czujnika zmiania wartość na ON lub OFF. Wartość zliczana może być w zakresie 5−50, a wartość domyślna ustawiana jest na 5.

Funkcja sumator powoduje zliczanie ilości cieczy, który przepłynął przez czujnik od ostatniego kasowania licznika oraz umożliwia zmianę nastaw licznika. Funkcja przepływ zsumowany brutto powoduje wyświetlenie zawartości sumatora. Wartość ta oznacza ilość cieczy lub gazu, które przepłynęły przez czujnik od momentu ostatniego zerowania sumatora.

Wybór tej funkcji powoduje uruchomienie licznika sumatora i zliczanie od aktualnie wyświetlanej wartości.

Zatrzymanie sumatora powoduje przerwanie zliczania przez sumator do momentu ponownego jego uruchomienia. Funkcja ta jest przydatna podczas czyszczenia instalacji lub prowadzenia innych prac serwisowych.

Funkcja zerowania sumatora powoduje zatrzymanie zliczania i jego wyzerowanie. UWAGA Zawartość sumatora jest zapisywana w pamięci stałej przetwornika co trzy sekundy. Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, to po ponownym jej włączeniu, sumator rozpocznie zliczanie od ostatnio zapisanej wartości w pamięci.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Poziomy alarmowe (Alarm Level) Skrót HART

1, 4, 3, 6

Klawisze LOI

Aux. Function

Rosemount 8712D Poziomy alarmowe definiują sygnały, które pojawiają się na wyjściu przetwornika w momencie wystąpienie warunków alarmowych. Dostępne są dwie opcje: •

Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z normami Rosemount

Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z normami NAMUR

Tabela 3−3. Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z normami Rosemount (Standard) Stan

Poziom nasycenia 4−20 mA Poziom alarmowy 4−20 mA

Niski Wysoki

3.9 mA 20.8 mA

≤3.75 mA ≥22.6 mA

Tabela 3−4. Poziomy alarmowe i nasycenia zgodne z normami NAMUR

Przerwanie pomiarów dla małych natężeń przepływu (Low Flow Cutoff) Skrót HART

1, 4, 4, 1

Klawisze LOI

Aux. Function

Częstotliwość drgań cewki (Coil Drive Frequency) Skrót HART

1, 4, 1, 3

Klawisze LOI

Totalizer

Stan

Poziom nasycenia 4−20 mA Poziom alarmowy 4−20 mA

Niski Wysoki

3.8 mA 20.5 mA

≤3.5 mA ≥22.6 mA

Przerwanie pomiarów dla małych natężeń przepływów (low flow cutoff) umożliwia określenie natężenia przepływu z zakresu od 0.04 do 1.0 ft/s, poniżej którego sygnały wyjściowe przetwornika będą wskazywać brak przepływu (natężenie zerowe). Jednostki, w których definiowana jest ta wartość mogą być dowolne, lecz na wyświetlaczu zawsze podawana jest w stopach na sekundę (ft/s). Wartość przerwania pomiarów dotyczy przepływu w obu kierunkach. Częstotliwość drgań umożliwia zmianę częstotliwości prądu pobudzającego cewki. 5 Hz Standardową wartością częstotliwości jest 5 Hz, ta częstotliwość jest wystarczająca dla większości aplikacji. 37 Hz Jeśli sygnał wyjściowy przetwornika jest zaszumiony lub niestabilny można zwiększyć częstotliwość do 37 Hz. Po wyborze trybu pracy z częstotliwością 37 Hz należy wykonać procedurę autozerowania.

Wybór trybu pracy (Control Status) Klawisze LOI

Aux. Function

Tryb normalny (tylko rozkaz LOI) W normalnym trybie pracy częstotliwość drgań pobudzających cewki wynosi 5 Hz i nie jest stosowane przetwarzanie sygnału. Tryb ten jest trybem standardowym i powinien być stosowany, jeśli jest to tylko możliwe. Tryb z filtracją (tylko rozkaz LOI) Ten tryb pracy należy stosować tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem szumów lub niestabilnym sygnałem wyjściowym. Wybór tego trybu powoduje automatyczne przełączenie częstotliwości drgań cewek na 37 Hz i uaktywnienie funkcji przetwarzania sygnału zgodnie z nastawami fabrycznymi. Zastosowanie trybu z filtracją wymaga przeprowadzenia procedury autokalibracji. Jednocześnie, każdy z parametrów częstotliwości drgań lub przetwarzania sygnału może być niezależnie modyfikowany.

3−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Wyłączenie opcji przetwarzania sygnału lub zmiana częstotliwości drgań cewek na 5 Hz powoduje automatyczną zmianę trybu pracy z filtracją na tryb normalny.

Przetwarzanie sygnału (Signal Processing Control) Skrót HART

1, 4, 4

Klawisze LOI

Aux. Function

Liczba próbek (Number of Samples) Skrót HART

1, 4, 4, 5

Klawisze LOI

Aux. Function

On/Off Jeśli wybrano opcję ON, to sygnał wyjściowy przetwornika 8712D jest obliczany na podstawie wielu pomiarów wejściowych. Przetwarzanie sygnału jest algorytmem programowym, który bada odchylanie sygnału z elektrod w porównaniu do określonej przez użytkownika tolerancji. Średnia obliczana jest na podstawie pomiarów 10 próbek na sekundę dla częstotliwości 5 Hz i 75 próbek dla częstotliwości 37 Hz. Trzy parametry określające procedurę przetwarzania sygnału (liczba próbek, maksymalne odchylenie od wielkości założonej oraz limit czasowy) są opisane poniżej. 0 do 125 próbek Liczba próbek określa liczbę pomiarów, które są brane do obliczania wartości średniej. Sekunda jest dzielona na dziesiętne części (1/10 ) liczb próbek równych liczbie dziesiątych części sekund wykorzystywanych do obliczenia wartości średniej. Na przykład: 1 oznacza uśrednianie sygnału wejściowego przez 1/10 sekundy 10 oznacza uśrednianie sygnału wejściowego przez 1 sekundę 100 oznacza uśrednianie sygnału wejściowego przez 10 sekund 125 oznacza uśrednianie sygnału wejściowego przez 12.5 sekundy

Maksymalne odchylenie procentowe (Maximum Percent Limit) Skrót HART

1, 4, 4, 6

Klawisze LOI

Aux. Function

0 do 100 procesnt Maksymalne odchylenie procentowe oznacza maksymalne dopuszczalne odchylenie sygnału pomiarowego od wartości założonej. Na przykład, jeśli średnie natężenia przepływu wynosi 100 gal/min, a wybrano 2 procent jako maksymalne odchylenie, to dopuszczalny zakres natężeń przepływów wynosi od 98 do 102 gal/min. Wartości pomiarów mieszczące się w tym przedziale są akceptowane, natomiast wartości spoza przedziału są analizowane w celu określenia, czy zmiana nastąpiła wskutek zakłóceń czy zmiany natężenia przepływu.

Ograniczenie czasowe (Time Limit) Skrót HART

1, 4, 4, 7

Klawisze LOI

Aux. Function

0 do 256 sekund Ograniczenie czasowe stanowi parametr określający czas, po upływie którego sygnał wyjściowy jest uaktualniany, niezależnie od tego czy wartość mierzona mieści się w dopuszczalnym przedziale wartości. Parametr ten ogranicza czas odpowiedzi systemu, niezależnie od zdefiniowanej ilości próbek. Na przykład, jeśli liczbę próbek określono na 100, to czas odpowiedzi systemu wynosi 10 sekund. W niektórych aplikacjach wartość taka nie jest do zaakceptowania. Wpisanie właściwego ograniczenia czasowego wymusza uaktualnienie sygnału wyjściwego przetwornika 8712D po upływie tego czasu. Parametr ten ogranicza czas odpowiedzi systemu. W większości aplikacji wartość tego parametru powinna wynosić 2 sekundy. Przetwarzanie sygnału może w każdej chwili być wyłączane lub włączane.

3−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

PRZEGLĄD ZMIENNYCH (REVIEW VARIABLES)

Funkcje programowe przetwornika 8712D umożliwiają przegląd nastaw zmiennych procesowych.

Przegląd (Review)

Konieczny jest przegląd nastaw fabrycznych parametrów w celu zapewnienia dokładności i kompatybilności przepływomierza z wymaganiami konkretnej aplikacji.

Skrót HART

1, 5

UWAGA Jeśli do przeglądu zmiennych wykorzystywana jest LOI, to w celu zmiany nastawy konieczne jest wejście do właściwej opcji menu. Wartości wyświetlane na ekranie LOI są skonfigurowanymi wartościami zmiennych.

FUNKCJE RÓŻNE (MISCELLANEOUS FUNCTIONS)

Funkcje różne wymienione poniżej wykorzystywane są przy kalibracji czujnika i w innych procedurach. Wzmocnienie przetwornika, wzmocnienie czujnika i prąd cewki są funkcjami dostępnymi tylko dla przetwornika 8712D.

Komunikat (Message)

Zmienna komunikat umożliwia wprowadzenie przez użytkownika długiej nazwy zmiennej, na przykład do celów identyfikacyjnych. Nazwa może składać się maksymalnie z 32 znaków i jest przechowywana razem z innymi danymi konfiguracyjnymi.

Skrót HART

1, 4, 5, 4

Klawisze LOI

XMTR INFO

Data (Date) Skrót HART

1, 4, 5, 5

Klawisze LOI

XMTR INFO

Oznaczenie projektowe (Flowtube Tag) Skrót HART

1, 4, 5, 8

Klawisze LOI

XMTR INFO

Numer seryjny czujnika (Flowtube Serial Number) Skrót HART

1, 4, 5, 7

Klawisze LOI

XMTR INFO

Oznaczenie projektowe przetwornika (Transmitter Tag) Skrót HART

1, 4, 5, 2

Klawisze LOI

XMTR INFO

Materiał wyłożenia (Liner Material) Skrót HART

N/A

Klawisze LOI

XMTR INFO

Data jest zmienną definiowaną przez użytkownika, która umożliwia wprowadzenie daty ostatniej zmiany danych konfiguracyjnych.

Oznaczenie projektowe czujnika jest najszybszą i najkrótszą drogą identyfikacji i rozróżnienia czujników. Czujnik może być oznaczony w sposób zgodny z lokalnymi normami. Oznaczenie projektowe może składać się z maksymalnie ośmiu znaków.

Numer seryjny czujnika jest przechowywany w pamięci przetwornika. Numer seryjny umożliwia łatwą identyfikację czujnika przy pracach serwisowych i innych.

Oznaczenie projektowe przetwornika jest najszybszą i najkrótszą drogą identyfikacji i rozróżnienia przetworników. Przetwornik może być oznaczony w sposób zgodny z lokalnymi normami. Oznaczenie projektowe może składać się z maksymalnie ośmiu znaków.

Materiał wyłożenia określa materiał wyłożenia czujnika. Zmienna ta wymaga aktualizacji tylko w przypadku wymiany czujnika. Dostępne materiały wyłożeń •

Teflon® (PTFE)

Tefzel® (ETFE)

3−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Typ elektrod (Electrode Type) Skrót HART

N/A

Klawisze LOI

XMTR INFO

Materiał elektrod (Electrode Material) Skrót HART

N/A

Klawisze LOI

XMTR INFO

Materiał kołnierzy (Flange Material)

Poliuretan

Kauczuk naturalny

Neopren

Ryton®

Inne

Typ elektrod określa typ elektrod czujnika magnetycznego. Zmienna ta wymaga aktualizacji tylko w przypadku wymiany elektrod czujnika. Typy elektrod: •

Standardowe

Standardowe z uziemieniem

Stożkowe

Inne

Materiał elektrod określa materiał, z którego zostały wykonane elektrody czujnika. Zmienna ta wymaga aktualizacji tylko w przypadku wymiany elektrod czujnika. Materiały elektrod: •

Stal nierdzewna 316L

Hastelloy® C−276

Tantal

Platyna–10% Ir

Tytan

Ryton

Alloy 20

Inne

Materiał kołnierzy określa materiał, z którego zostały wykonane kołnierze procesowe czujnika. Zmienna ta wymaga aktualizacji tylko w przypadku wymiany czujnika.

Skrót HART

N/A

Klawisze LOI

XMTR INFO

Typ kołnierza (Flange Type)

Stal węglowa

Stal nierdzewna 304

Stal nierdzewna 316

Materiał kołnierzy określa materiał, z którego zostały wykonane kołnierze czujnika. Zmienna ta wymaga aktualizacji tylko w przypadku wymiany czujnika.

Skrót HART

N/A

Klawisze LOI

XMTR INFO

3−18

150# ANSI

300# ANSI

600# ANSI

900# ANSI

DN 10 − DN 40


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A i (kalibracja cyfrowa wyjścia 4−20 mA)D/A Trim and (4−20 mA Output Trim) Skrót HART

1, 2, 4, 1

Klawisze LOI

Aux. Function

Rosemount 8712D W celu uzyskania maksymalnej dokładności działania przetwornika należy skalibrować analogowy sygnał wyjściowy. W celu wykonania kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego należy wykonać następującą procedurę. 1.

Przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne.

2.

W pętli 4−20 mA podłączyć precyzyjny amperomierz.

3.

Zainicjować funkcję kalibracji cyfrowej wyjścia przy użyciu LOI lub komunikatora HART.

4.

Wprowadzić wartość 4 mA (po właściwym komunikacie).

5.

Wprowadzić wartość 20 mA (po właściwym komunikacie).

6.

Przełączyć sterowanie w pętli na sterowanie automatyczne.

Procedura kalibracji cyfrowej wyjścia 4−20 mA została zakończona. Można ją powtórzyć w celu sprawdzenia wyników kalibracji lub wykonać test wyjścia analogowego.

Symulacja alarmu (Simulate Alarm) Skrót HART

1, 2, 1, 2

Klawisze LOI

Aux. Function

Kalibracja cyfrowa wyjścia 4−20 mA w innej skali (Scaled D/A Trim) Skrót HART

1, 2, 4, 2

Klawisze LOI

N/A

Funkcja symulacji alarmu powoduje wygenerowanie na wyjściu analogowym przetwornika sygnału alarmowego zgodnie z ustawieniem przełącznika poziomu alarmowego (strona 2−5) i nastaw poziomów alarmowych (Rosemount lub NAMUR) (strona 3−15).

Funkcja kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego w innej skali umożliwia przeskalowanie wyjścia analogowego przepływomierza i uzyskanie sygnału wyjściowego o zakresie innym niż standardowy sygnał 4−20 mA. Kalibracja cyfrowa nieskalowana (opisana powyżej) jest wykonywana zazwyczaj wówczas, gdy do kalibracji wykorzystywany jest amperomierz i wartości kalibracyjne są podane w miliamperach. Obie procedury kalibracji sygnału wyjściowego (nieskalowana i skalowana) umożliwiają kalibrację cyfrową punktu 4 mA z dokładnością ±5%, a wartości 20 mA z dokładnością ±3%. Funkcja kalibracji w innej skali umożliwia kalibrację przepływomierza przy wykorzystaniu skali, która najlepiej odpowiada konkretnej metodzie pomiarowej. Na przykład, czasami bardziej użyteczny może być pomiar bezpośredni napięcia na rezystancji obciążenia w pętli niż pomiar prądu. Jeśli rezystor obciążenia ma wartość 500 omów i należy skalibrować przetwornik przy użyciu woltomierza podłączonego do zacisków rezystora, to należy wybrać kalibrację cyfrową wyjścia w innej skali (wybrać CHANGE w komunikatorze 275) i zmienić z kalibracji „4−20 mA” na „4−20 mA x 500 omów” lub „2−10 VDC”. Po kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego i wprowadzeniu wartości 2 i 10, możliwa jest kalibracja cyfrowa przepływomierza przez wprowadzenie bezpośrednio wyników pomiarów napięcia z woltomierza.

3−19


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Kalibracja układów elektronicznych (Electronics Trim) Skrót HART

1, 2, 4, 3

Klawisze LOI

Aux. Function

Kalibracja cyfrowa układów elektronicznych jest fabryczną procedurą kalibracyjną przetwornika. Procedura ta rzadko wykorzystywana jest przez użytkowników. Wykonuje się ją wówczas, gdy zachodzi obawa, że pomiary przetworników 8712D obarczone są dużym błędem. Dla przeprowadzenia tej procedury konieczne jest posiadanie kalibratora model 8714. Przystąpienie do kalibracji cyfrowej układów elektronicznych bez kalibratora model 8714 może być przyczyną niedokładnych pomiarów przetwornika lub wyświetlenia komunikatu błędu. Procedura kalibracji układów elektronicznych może być przeprowadzona tylko przy częstotliwości impulsów pobudzających cewki równej 5 Hz i dla nominalnej wartości numeru kalibracyjnego czujnika zapisanego w pamięci przetwornika. UWAGA Przystąpienie do kalibracji cyfrowej układów elektronicznych bez kalibratora model 8714 może być przyczyną niedokładnych pomiarów przetwornika lub wyświetlenia komunikatu „DIGITAL TRIM FAILURE”. Jeśli zostanie wyświetlony taki komunikat, to oznacza, że żadem parametr nie został zmieniony w przetworniku. W celu skasowania komunikatu należy wyłączyć zasilanie przetwornika. Aby zasymulować standardowy czujnik z kalibratorem model 8714 należy zmienić następujące parametry w przetworniku 8712D: 1.

Numer kalibracyjny czujnika − 100005010000000

2.

Jednostki − ft/s

3.

Zakres pomiarowy wyjścia analogowego−20 mA = 30.00 tf/s

4.

Zero wyjścia analogowego−4 mA = 0 ft/s

5.

Tryb pracy cewek − 5 Hz

Instrukcje zmiany tych parametrów znajdują się w tym rozdziale. Przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne. Wykonać następujące kroki:

3−20

1.

Wyłączyć zasilanie przetwornika.

2.

Symulator czujnika model 8714 podłączyć do przetwornika.

3.

Włączyć zasilanie przetwornika wraz z podłączonym modelem 8714 i odczytać wartość natężenia przepływu. Układy elektroniczne wymagają 5 minut nagrzania do ustabilizowania się odczytu.

4.

Po nagrzaniu, wskazywane natężenie przepływu powinno zawierać się w przedziale od 29.97 do 30.03 ft/s.

5.

Jeśli wskazywana wartość mieści się w tym przedziale, to powrócić do oryginalnych nastaw przetwornika.

6.

Jeśli wskazywana wartość nie mieści się w tym przedziale, to rozpocząć kalibrację układów elektronicznych przy użyciu LOI lub komunikatora HART. Czas trwania procedury wynosi około 90 sekund. Nie jest konieczne wykonywanie żadnych dodatkowych regulacji przetwornika.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Kalibracja cyfrowa autozerowania (Auto Zero Trim) Skrót HART

1, 2, 4, 4

Klawisze LOI

Aux. Function

Rosemount 8712D Funkcja kalibracji cyfrowej autozerowania może być stosowana tylko dla cewek pobudzanych impulsami 37 Hz. Procedurę należy wykonywać przy czujniku i przetworniku zainstalowanych w linii technologicznej. Czujnik musi być wypełniony medium procesowym, a przepływ całkowicie wstrzymany (zero natężenia przepływu). Przed rozpoczęciem procedury sprawdzić, czy częstotliwość impulsów pobudzających cewki jest równa 37 Hz. Jeśli jest konieczne, to przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne i rozpocząć procedurę autozerowania. Przetwornik zakończy automatycznie procedurę zerowania po około 90 sekundach. W dolnym prawym narożniku wyświetlacza pojawia się symbol trwania procedury autozerowania.

Uniwersalna kalibracja cyfrowa autozerowania (Universal Auto Trim) Skrót HART

1, 2, 4, 5

Klawisze LOI

Aux. Function

Funkcja uniwersalnej procedury kalibracji cyfrowej autozerowania umożliwia skalibrowanie czujników, które nie były kalibrowane fabrycznie przez firmę Rosemount. Funkcja ta stanowi jeden z kroków w procedurze zwanej kalibracją procesową. Jeśli czujnik Rosemount ma podany szesnastocyfrową liczbę kalibracyjną, to kalibracja procesowa nie jest konieczna. Jeśli nie posiada, lub czujnik został wyprodukowany przez innego producenta, to należy wykonać poniższą procedurę kalibracji procesowej. 1.

Zmierzyć natężenie przepływu medium przez czujnik.

UWAGA Natężenie przepływu medium w instalacji można określić wykorzystując inny przepływomierz, licząc obroty pompy obrotowej lub przeprowadzając test napełniania zbiornika o znanej objętości. 2.

Wykonać procedurę uniwersalnej kalibracji cyfrowej autozerowania.

3.

Po zakończeniu procedury, czujnik jest gotowy do pracy.

3−21


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D KOMUNIKACJA SIECIOWA (MULTIDROP COMMUNICATIONS)

Praca sieciowa oznacza podłączenie wielu przetworników do jednej linii komunikacyjnej. Komunikacja pomiędzy komunikatorem HART a przetwornikami odbywa się cyfrowo przy wykorzystaniu protokołu HART przy jednoczesnym zablokowaniu wyjścia analogowego. Dzięki wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego HART do jednej dwuprzewodowej linii komunikacyjnej lub linii telefonicznej może być podłączonych do 15 przetworników. Zastosowanie połączeń sieciowych wymaga wybrania odpowiedniej szybkości transmisji będącej pochodną zastosowanych przetworników i długości linii transmisyjnych. Instalacje sieciowe nie są zalecane w przypadku wymagania iskrobezpieczeństwa. Komunikacja cyfrowa może być prowadzona przy użyciu standardowych modemów HART (Bell 202) i systemów sterowania posługujących się protokołem HART. Każdy z przetworników jest identyfikowany przez adres (liczba z zakresu 1−15) i odpowiada na zapytania z protokołu HART. Na ilustracji 3−3 przedstawiono typowe połączenie przy pracy sieciowej. Ilustracja ta nie stanowi schematu instalacyjnego. Szczegółowe informacje na temat pracy sieciowej można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy ROSEMOUNT. Komunikator ręczny może testować, konfigurować i formatować przetworniki 8712D pracujące w sieci w sposób identyczny, opisany przy instalacji jednego przetwornika 8712D.

Ilustracja 3−3. Typowy schemat połączeń sieciowych

3051−0087A, 8712−8712B01B

HART (Bell 202) Modem RS−232−C

Zasilacz 4–20 mA

Przetworniki przepływomierzy magnetycznych Rosemount 8712D

KOMUNIKATOR RĘCZNY

UWAGA Szczegółowe informacje na temat komunikatora ręcznego można znaleźć w oddzielnej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: Nie wolno podłączać przewodów do portu szeregowego ani do złącza ładowania akumulatorów NiCd w atmosferze zagrożonej wybuchem, jeśli włączone jest zasilanie. Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem, należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia w pętli sygnałowej są podłączone zgodnie ze schematami podłączeń iskrobezpiecznych lub niepalności. 3−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 3−4. Schemat menu komunikatora HART w odniesieniu do przetworników 8712D. 1 PROCESS VARIABLES

2 DIAGNOSTICS AND SERVICE

1 FLOW RATE 2 PERCENT OF RANGE 3 ANALOG OUTPUT 4 TOTALIZER 5 PULSE OUTPUT

1 MEASURE GROSS TOTAL 2 MEASURE NET TOTAL 3 MEASURE REVERSE TOTAL 4 START TOTALIZER 5 STOP TOTALIZER 6 RESET TOTALIZER

1 SELF TEST/STATUS

1 VIEW STATUS 2 SELF TEST

2 LOOP TEST

1 4 MA 2 20 MA 3 SIMULATE 4 OTHER 5 END

3 PULSE OUTPUT TEST 4 CALIBRATION

On−line Menu 1 DEVICE SETUP 2 PV 3 PV AO 4 PV LRV 5 PV URV

3 BASIC SETUP

1 TAG 2 PV UNITS 3 URV 4 LRV 5 LINE SIZE 6 CALIBRATION NUMBER 7 DAMPING

1 D/A TRIM 2 SCALED D/A TRIM 3 DIGITAL TRIM 4 AUTO ZERO TRIM 5 UNIVERSAL TRIM

1 FLOW RATE UNITS 2 SPECIAL UNITS

1 CHARACTERIZE METER

1 LINE SIZE 2 CALIBRATION NUMBER 3 COIL DRIVE FREQUENCY 4 UPPER SENSOR LIMIT 5 LOWER SENSOR LIMIT 6 PV MIN SPAN 7 EMPTY PIPE ON/OFF

2 PV UNITS

1 FLOW RATE UNITS 2 SPECIAL UNITS 1 ANALOG OUTPUT

3 CONFIGURE OUTPUTS 4 DETAILED SETUP

2 PULSE OUTPUT CONFIGURATION 3 AUXILIARY OUTPUT

1 USER DEFINED VOL UNIT 2 BASE VOL UNIT 3 CONVERSION NUMBER 4 BASE TIME UNIT 5 USER DEFINED FLOW UNIT

1 USER DEFINED VOL UNIT 2 BASE VOL UNIT 3 CONVERSION NUMBER 4 BASE TIME UNIT 5 USER DEFINED FLOW UNIT

1 PULSE OUTPUT SCALING 2 PULSE WIDTH 3 PULSE OUTPUT TEST 1 REVERSE FLOW ENABLE 2 ZERO FLOW ENABLE

4 REVERSE FLOW

1 URV 2 LRV 3 AOI 4 ALARM TYPE 5 LOOP TEST 6 D/A TRIM 7 SCALED D/A TRIM

5 TOTALIZER 4 SIGNAL PROCESSING

7 HART OUTPUT

5 DEVICE INFORMATION

5 REVIEW

1 ROSEMOUNT 2 NAMUR

6 ALARM LEVEL

1 LOW FLOW CUTOFF 2 DAMPING 3 COIL DRIVE FREQUENCY 4 CONTROL STATUS 5 NUMBER OF SAMPLES 6 MAX % LIMIT 7 TIME LIMIT

1 POLL ADDRESS 2 NUMBER PREAMBLES 3 BURST MODE CONTROL 4 BURST OPTION

1 MANUFACTURER 2 TAG 3 DESCRIPTOR 4 MESSAGE 5 DATE 6 DEVICE ID 7 FLOWTUBE S/N 8 FLOWTUBE TAG 9 WRITE PROTECT

– Rev Number – Construction Material

1 MEASURE GROSS TOTAL 2 MEASURE NET TOTAL 3 MEASURE REVERSE TOTAL 4 START TOTALIZER 5 STOP TOTALIZER 6 RESET TOTALIZER

1 UNIVERSAL REV 2 TRANSMITTER REV 3 SOFTWARE REV 1 FLANGE TYPE 2 FLANGE MATERIAL 3 ELECTRODE TYPE 4 ELECTRODE MATERIAL 5 LINER MATERIAL

3−23


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela 3−5. Skróty klawiszowe komunkatora ręcznego (275 / 375) i klawisze LOI

Funkcja Zmienne procesowe DIAGNOSTYKA I OBSŁUGA Test wyjścia analogowego Test wyjścia impulsowego Autotest Kalibracja cyfrowa ukladów elektronicznych Kalibracja cyfrowa wyjścia 4−20 mA Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego w innej skali Kalibracja cyfrowa układów elektronicznych Kalibracja cyfrowa autozerowania Uniwersalna kalibracja cyfrowa autozerowania KONFIGURACJA PODSTAWOWA Oznaczenie projektowe Jednostki natężenia przepływu Górna wartość graniczna zakresu pomiarowego URV Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego LRV Średnica czujnika Współczynnik kalibracyjny Tłumienie KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA Skalowanie wyjścia impulsowego Szerokość impulsu Jednostki specjalne Jednostki objętości definiowane przez użytkownika Jednostki bazowe objętości Współczynnik przeliczeniowy Jednostki bazowe czasu Jednostki natężenia przepływu definiowane przez użytkownika Wyjście dodatkowe Sumator Pomiar przepływu zsumowanego brutto Włączenie sumatora Zatrzymanie sumatora Kasowanie sumatora Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu Częstotliwość cewek pobudzających Stan przetwarzania sygnału Pusty czujnik Sterowanie przetwarzaniem sygnału Liczba próbek Maksymalne odchylenie Ograniczenie czasowe PRZEGLĄD ZMIENNYCH Przegląd FUNKCJE RÓŻNE Komunikat Data Oznaczenie projektowe czujnika Numer seryjny czujnika

3−24

Skrót 275 / 375

Klawisze LOI

1, 1 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 4, 1

Aux. function Aux. Function Aux. Function Aux. Function

1, 2, 4, 2 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 4 1, 2, 4, 5

Aux. Function Aux. Function Aux. Function

1, 3, 1 1, 3, 2, 1 1, 3, 3, 2 1, 3, 4, 1 1, 3, 5 1, 3, 6 1, 3, 7

XMTR Info Units Analog Output Range Aux. Function Tube Size Tube Cal No. Damping

1, 4, 3, 2, 1 1, 4, 3, 2, 2 1, 3, 2, 2 1, 3, 2, 2, 1 1, 3, 2, 2, 2 1, 3, 2, 2, 3 1, 3, 2, 2, 4 1, 3, 2, 2, 5

Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function

1, 4, 3, 3 1, 1, 4 1, 1, 4, 1 1, 1, 4, 4 1, 1, 4, 5 1, 1, 4, 6 1, 4, 4, 1 1, 4, 1, 3 1, 4, 4, 4 1, 4, 1, 7 1, 4, 4 1, 4, 4, 5 1, 4, 4, 6 1, 4, 4, 7

Aux. Function Totalizer Totalizer Totalizer Totalizer Totalizer Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function Aux. Function

1, 5 1, 4, 5, 4 1, 4, 5, 5 1, 4, 5, 8 1, 4, 5, 7

XMTR Info XMTR Info XMTR Info XMTR Info


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Komunikator może komunikować się z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy bezpośrednim podłączeniu lub po podłączeniu w dowolnym punkcie pętli sygnałowej. Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli podłączone są zgodnie ze schematami podłączeń iskrobezpiecznych lub przeciwwybuchowych. Wybuch może nastąpić przy podłączaniu do portu szeregowego lub złącza ładowania w atmosferze zagrożonej wybuchem. Komunikator ręczny nie może być podłączony równolegle do przetwornika. Przetwornik podłączyć do zacisków na tylnej ścianie komunikatora (patrz ilustracja 3−5). Zaciski nie mają określonej polaryzacji.

Ilustracja 3−5. Wygląd tylnej ściany komunikatora z dodatkowym gniazdem do ładowania akumulatorów NiCd

Zaciski dopodłączenia do pętli

Opcjonalny wtyk ładowania akumulatorów

Port szeregowy

19

10

18

9

17

6

2

7

8

16

RL≥250Ω

5

1

Zasilacz Bezpiecznik Amperomierz

8712−8712U01B

Ilustracja 3−6. Sposób podłączenia komunikatora ręcznego do pętli przetwornika

20

Przyłącza w komunikatorze 275 / 375

275−008AB

PODŁĄCZENIA I SPRZĘT

Rosemount 8712D

UWAGA Aby komunikator ręczny pracował prawidłowo, w pętli regulacyjnej musi znajdować się rezystancja o wartości co najmniej 250 omów. Należy pamiętać, że komunikator ręczny nie mierzy bezpośrednio prądu płynącego w obwodzie pętli regulacyjnej.

3−25


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Ilustracja 3−7. Sposób podłączenia komunikatora z wykorzystaniem opcjonalnego rezystora obciążenia.

10 9

17

5

1

6

2

7

8712−8712Q11B, 0275B01A

8

16

Rosemount 8712D

18

19

20

UWAGA Aby umieścić rezystor 250 omów należy przerwać pętlę.

Bezpiecznik

Opcjonalny rezystor obciążenia 250 omów

FUNKCJE PODSTAWOWE

Klawiatura komunikatora obejmuje klawisze funkcyjne, działania, alfanumeryczne i klawisze shift.

Ilustracja 3−8. Komunikator ręczny

37501AA

Klawisze działania

Klawisze działania

Klawisze działania Tak jak pokazano na ilustracji 3−8 klawisze działania to sześć kolorowych (niebiesko−biało−czarnych) klawiszy położonych nad klawiaturą alfanumeryczną. Funkcję każdego z klawiszy opisano poniżej. Klawisz ON/OFF Klawisz ten służy do włączania komunikatora. Po włączeniu komunikator szuka przetwornika w pętli regulacyjnej 4−20 mA. Jeśli nie znajdzie żadnego urządzenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat: "No Device Found at Address 0. Poll? YES NO." (Nie znaleziono urządzenia o adresie 0. Czy przeszukiwać dalej? TAK NIE.) Wybrać YES (tak) w celu dalszego poszukiwania pod innymi adresami (1−16).

3−26


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Wybrać NO w celu przejścia do Main Menu (menu głównego). Jeśli natomiast urządzenie typu HART zostanie znalezione w pętli, to komunikator wyświetla menu online z identyfikatorem urządzenia (8712D) i jego oznaczeniem projektowym (TRANSMITTER).

Klawisze kursorów Klawisze te służą do przesuwania kursora w górę, do dołu, w lewo lub w prawo. Kursor w prawo służy także do wyboru opcji z menu, a kursor w lewo powoduje powrót do poprzedniego menu.

Klawisz skrótu − HOT Klawisz służy do uzyskania szybkiego dostępu do najważniejszych, zdefiniowanych przez użytkownika funkcji pod warunkiem podłączenia komunikatora do urządzenia posługującego się protokołem HART. Naciśnięcie tego klawisza powoduje włączenie komunikatora HART i wyświetlenie menu klawisza skrótu (Hot Key Menu). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkowania komunikatora HART.

Klawisze funkcyjne Naciśnięcie każdego z czterech klawiszy definiowanych programowo, znajdujących się poniżej wyświetlacza ciekłokrystalicznego powoduje wykonanie funkcji zdefiniowanej programowo. Na danym poziomie menu etykiety pojawiające się nad klawiszami funkcyjnymi wskazują na aktualną funkcję klawisza. Przy przechodzeniu na inne poziomy menu następuje zmiana etykiet. Dla przykładu, w menu zapewniającym dostęp do pomocy on−line, etykieta HELP pojawia się nad klawiszem F1. Natomiast w menu zapewniającym dostęp do Menu Online, etykieta HOME pojawia się nad klawiszem F3. W celu wykonania danej funkcji trzeba po prostu nacisnąć dany klawisz funkcyjny. Szczegółowy opis klawiszy funkcyjnych można znaleźć w instrukcji użytkowania komunikatora HART.

Klawisze alfanumeryczne i klawisz Shift

Klawisze alfanumeryczne spełniają dwie funkcje − do szybkiego wyboru opcji z listy menu oraz do wprowadzania danych.

275−0383A

Ilustracja 3−9. Klawiatura alfanumeryczna i klawisze shift komunikatora

Wprowadzanie danych Niektóre z procedur wymagają wprowadzania danych. Wprowadzenie danych do komunikatora HART można dokonać za pomocą klawiszy 3−27


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

alfanumerycznych i klawisza shift. Jeśli zostanie naciśnięty klawisz alfanumeryczny w menu edycji, to na wyświetlaczu pojawi się znak znajdujący się na środku klawisza. Znaki te obejmują od zera do dziewięciu, kropkę dziesiętną (.) i znak przeniesienia (−). Aby wprowadzić znak alfanumeryczny, należy najpierw nacisnąć odpowiadający temu znakowi klawisz shift a następnie klawisz alfanumeryczny. Dla przykładu, jeśli chce się wprowadzić literę "R", to należy nacisnąć najpierw prawy klawisz shift a następnie klawisz '6'. Nie należy naciskać obu klawiszy jednocześnie, lecz jeden po drugim. Ilustracja 3−10. Wprowadzanie danych alfanumerycznych

Skróty klalwiszowe

Skróty klawiszowe komunikatora HART zapewniają szybki dostęp on−line do zmiennych procesowych i funkcji przetwornika. Zamiast opisywać krok po kroku zagłębianie się w kolejne poziomy menu przy użyciu klawiszy działania, prostsze jest wykorzystanie sekwencji naciskania klawiszy w celu przeniesienia się z menu online do wybranej funkcji lub parametru. Przykład skrótu klawiszowego Skróty klawiszowe składają się z szeregu liczb odpowiadających numerom opcji na kolejnych poziomach menu. Na przykład, z Menu Online można zmienić Datę (data). Zgodnie ze strukturą menu najpierw należy nacisnąć 1 aby wejść do menu Device Setup (konfiguracja urządzenia), następnie 4 by wejść do Detailed Setup (konfiguracja szczegółowa), następnie 5 by wejść do Device Info (informacja o urządzeniu), a na końcu 5 − Data (data). Odpowiadająca tym czynnościom sekwencja klawiszy to 1, 4, 5, 5. Skróty klawiszowe dla komunikatora są dostępne tylko z poziomu Menu Online. Aby stosować kolejne sekwencje klawiszy należy zawsze powrócić do Menu Online przez naciśnięcie klawisza (F3), jeśli to możliwe. Jeśli sekwencję klawiszy rozpoczyna się w innym menu niż Menu Online, to procedury nie będą funkcjonowały prawidłowo. W tabeli 3−5 zawarto wszystkie skróty klawiszowe. Można stosować je tylko w komunikatorze w odniesieniu do przetworników opisywanych w tej instrukcji.

MENU I FUNKCJE

Komunikator HART wyposażony jest w system menu w postaci drzewa. Każdy z ekranów zawiera opcje możliwe do wybrania w sposób opisany powyżej lub wskazówki do wprowadzania danych, ostrzeżenia, komunikaty lub inne instrukcje.

Menu główne (Main Menu)

Main Menu posiada następujące opcje do wyboru:

3−28

Offline − Opcja Offline umożliwia dostęp do danych konfiguracyjnych offline i funkcji symulacyjnych.

Online − Opcja Online sprawdza obecność urządzeń HART w pętli regulacyjnej i jeśli zostanie znalezione, to komunikator przechodzi do Menu Online.

Transfer − Opcja Transfer zapewnia dostęp do opcji przepisywania


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D danych z pamięci komunikatora do pamięci przetwornika i na odwrót. Transfer umożliwia przepisanie do przetwornika danych skonfigurowanych off−line lub przepisanie ich z przetwornika w celu sprawdzenia off−line. UWAGA Zainicjowanie komunikacji z przetwornikiem powoduje automatyczne przesłanie jego aktualnych danych do komunikatora. Zmiany w danych konfiguracyjnych zostają zapisane w przetworniku po naciśnięciu SEND (F2). Funkcja przesyłania jest stosowana tylko dla obróbki danych offline i ich przesyłania. •

Frequency Device − Opcja Frequency Device (urządzenie częstotliwościowe) wyświetla częstotliwość na wyjściu częstotliwościowym i odpowiadające mu natężenie przepływu na wyjściu przetwornika.

Utility − Opcja Utilty zapewnia dostęp do regulacji kontrastu wyświetlacza ciekołkrystalicznego komunikatora i do przeglądania urządzeń pracujących w sieci.

Po wybraniu jednej z opcji, komunikator wyświetla informacje potrzebne do wykonania danej procedury. Jeśli konieczne są szczegółowe informacje, to należy skorzystać z pomocy instrukcji obsługi.

Online Menu

Menu Online może zostać wybrane w sposób opisany powyżej lub pojawia się automatycznie, jeśli komunikator podłączony jest do aktywnej pętli sygnałowej i znajdzie działający tam przetwornik. UWAGA Do Main Menu można przejść z Menu Online. W tym celu należy nacisnąć klawisz kursora w lewo w celu przerwania komunikacji cyfrowej z przetwornikiem i uaktywnienia opcji Main Menu. Jeśli dane konfiguracyjne były zmieniane w trybie pracy online, to nowe ustawienie nie będą aktywne do momentu przesłania ich do przetwornika. Uaktualnienie danych konfiguracyjnych przetwornika następuje po naciśnięciu SEND (F2). Tryb pracy on−line jest stosowany do bezpośredniego wpływu na pracę konkretnego urządzenia, do zmiany konfiguracji, zmiany parametrów, obsługi i innych funkcji.

3−29


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Komunikaty diagnostyczne (Diagnostic Messages)

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich komunikatów diagnostycznych mogących pojawić się na ekranie komunikatora wraz z ich krótkim opisem. Parametry zostały w tekście komunikatu zaznaczone jako <variable>. Odwołanie do innego komunikatu jest zaznaczone jako [another message].

Komunikat

Opis

Add item for ALL device types or only for this ONE device type Pytanie do użytkownika, czy opcja dodawana do menu klawisza skrótu ma odnosić się do wszystkich urządzeń, czy tylko do tego podłączonego. Command not implemented Podłączone urządzenie nie może wykonać tej funkcji (tego rozkazu). Communication error Urządzenie przesyła odpowiedź, która informuje, że wysłany przez komunikator rozkaz nie jest rozumiany lub komunikator nie rozumie odpowiedzi przychodzącej z urządzenia. Configuration memory not compatible with connected device Dane konfiguracyjne urządzenia zawarte w pamięci są niekompatybilne z urządzeniem, do którego mają zostać przesłane. Device busy Podłączone urządzenie jest zajęte wykonywaniem innego zadania. Device disconnected Urządzenie nie odpowiada na wysłany rozkaz. Device write protected Urządzenie ma włączoną blokadę zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Device write protected. Do you still want to shut off? Urządzenie ma włączoną blokadę zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Nacisnąć klawisz YES w celu wyłączenia zasilania komunikatora i utraty danych niewysłanych. Display value of variable on hotkey menu? Pytanie do użytkownika, czy wartość zmiennej znajdującej się w wykazie menu klawisza skrótu ma być wyświetlana po dokonaniu modyfikacji opcji menu klawisza skrótu. Download data from configuration memory to device Pytanie do użytkownika, czy wysłać dane konfiguracyjne z pamięci przetwornika do urządzenia. Po naciśnięciu klawisza SEND nastąpi przesłanie danych. Exceed field width Wskazuje szerokość pola dla aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczającą wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Exceed precision Wskazuje na dokładność aktualnej zmiennej arytmetycznej przekraczającą wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Ignore next 50 occurrences of status? Pytanie po wyświetleniu statusu urządzenia. Odpowiedź przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo określa, czy następnych 50 komunikatów o statusie będzie wyświetlonych, czy nie. Illegal character Został wprowadzony niedozwolony znak przy edycji zmiennej. Illegal date Część daty określająca dzień jest niedozwolona. Illegal month Część daty określająca miesiąc jest niedozwolona. Illegal year Część daty określająca rok jest niedozwolona. Incomplete exponent Część będąca wykładnikiem potęgi, przy zapisie wykładniczym, jest nieprawidłowa. Incomplete field Wartość nadana edytowanej zmiennej jest niekompletna. Looking for a device Komunikator poszukuje urządzeń pracujących w sieci o adresach od 1 do 15. Mark as read only variable on hotkey menu? Pytanie do użytkownika czy zmienna znajdująca się w wykazie menu gorącego klawisza może być edytowana i zmieniana przez Użytkownika, czy nie. No device configuration in configuration memory W pamięci konfiguracyjnej komunikatora nie ma danych konfiguracyjnych dostępnych do konfigurowania offline lub gotowych do przesłania do urządzenia. No device found Nie znaleziono urządzenia o adresie zero przy wyłączonej funkcji automatycznego przeszukiwania lub nie ma żadnych urządzeń o adresach 1−15 jeśli komunikator ma włączoną funkcję przeszukiwania. No hotkey menu available for this device. Nie ma menu klawisza skrótu w opisie tego urządzenia. No offline devices available Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do konfigurowania urządzenia offline. No simulation devices available Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do wykonania funkcji symulacji urządzenia. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device Brak jest menu o nazwie ""upload_variable"" w opisie urządzenia. To menu jest konieczne do wykonania konfigurowania offline dla tego urządzenia. No valid items Wybrane menu lub edytowana wartość nie zawierają ważnych elementów. OFF KEY DISABLED Komunikat pojawia się jeśli użytkownik próbuje wyłączyć zasilanie komunikatora przed przesłaniem zmodyfikowanych danych danych lub przed zakończeniem wykonywanej procedury. Online device disconnected with unsent data. RETRY or OK to W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne lose data poprzednio podłączonego urządzenia. Naciśnięcie RETRY ponowia próbę przesłania danych, a naciśnięcie OK powoduje wykasowanie danych i odłączenie urządzenia.

3−30


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Komunikat

Rosemount 8712D Opis

Out of memory for hotkey configuration. Delete unnecessary items. Overwrite existing configuration memory

Brak pamięci do zapisu kolejnych opcji dodawanych do menu gorącego klawisza. Niepotrzebne procedury powinny zostać usunięte. Komunikat wymagający potwierdzenia skasowania danych zawartych w pamięci konfiguracyjnej komunikatora przez przepisanie danych z urządzenia do komunikatora lub procedurę konfigurowania offline. Odpowiedź uzyskuje się przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo. Press OK... Naciśnij klawisz definiowany programowo OK. Komunikat ten pojawia się zazwyczaj po komunikacie o błędzie w działaniu lub po wykonaniu przez komunikator czynności związanych z wymianą danych. Restore device value? Edytowana i przesłana do urządzenia dana została źle określona. Odpowiedż ""Yes"" na ten komunikat powoduje przywrócenie oryginalnej wartości zmiennej. Save data from device to configuration memory Komunikat informujący, że po naciśnięciu klawisza definiowanego programowo SAVE nastąpi przepisanie danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Saving data to configuration memory Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Sending data to device Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z pamięci konfiguracyjnej komunikatora do urządzenia. There are write only variables which have not been edited. Komunikat informuje, że wartości niektórych parametrów danych konfiguracyjnych Please edit them nie zostały określone. Należy nadać wartości tym zmiennym, w przeciwnym razie do urządzenia mogą zostać przesłane błędne dane. There is unsent data. Send it before shutting off? Nacisnąć ""YES"" w celu przesłania nie przesłanych jeszcze danych i wyłączenia komunikatora HART. Nacisnąć ""NO"" w celu wyłączenia zasilania komunikatora, co powoduje utratę nie przesłanych danych. Too few data bytes received Komunikat informuje o przesłaniu za małej ilości danych konfiguracyjnych. Transmitter fault Komunikat informujący o niesprawności podłaczonego urządzenia. Units for <label> has changed. Unit must be sent before editing, Jednostki inżynierskie dla tej zmiennej były edytowane i zostały zmienione. Należy or invalid data will be sent. najpierw wysłać nowe jednostki do urządzenia, a dopiero potem edytować zmienną. Unsent data to online device. SEND or LOSE data W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio podłaczonego urządzenia. Dane muszą zostać przesłane do urządzenia lub zostaną skasowane. Use up/down arrows to change contrast. Press DONE when done. Wskazówki do zmiany kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego komunikatora HART. Value out of range Wartość zmiennej wprowadzona przez użytkownika nie zawiera się w dopuszczalnych granicach wyspecyfikowanych w opisie urządzenia. <message> occurred reading/writing <variable label> Komunikat może wskazywać na zbyt małą liczbę danych przesłanych z komunikatora, błąd przetwornika, błędny kod odpowiedzi, błędną odpowiedż, błędne pola zmiennych wprowadzanych, błędy w odczycie lub/i zapisie, itp.; zwrócono kod dowolnej innej klasy poza SUCCESS przy czytaniu zmiennej. <label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or Dokonano edycji zmiennej związanej z tą nazwą zmiennej. Należy przesłać invalid data will be sent. związaną z nazwą zmienną przed jej edycją.

3−31


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

3−32

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 4

Rosemount 8712D

Instalacja czujnika Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 4−1 Przenoszenie czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−3 Montaż czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−4 Instalacja (czujnik w wykonaniu kołnierzowym). . . . . . . . strona 4−7 Instalacja (czujnik w wykonaniu bezkołnierzowym). . . . . strona 4−10 Instalacja (czujnik w wykonaniu sanitarnym) . . . . . . . . . . strona 4−12 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−12 Zabezpieczenie przed przeciekami (opcja) . . . . . . . . . . . . strona 4−16 W rozdziale niniejszym opisano procedury instalacji czujników przepływomierzy magnetycznych. Opis podłączeń elektrycznych i okablowania zawiera rozdział 2. Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Symbol ten wykorzystywany jest w instrukcji do zaznaczenia informacji mających wpływ na bezpieczeństwo pracy i obsługi personelu.

OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do przedstawionych zaleceń instalacji może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi. Procedury instalacji i obsługi mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. Wykonywanie prac serwisowych innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować śmierć lub zranienie personelu. Nie wykonywać innych czynności poza opisanymi w instrukcji. Sprawdzić, czy środowisko pracy czujnika i przetwornika są zgodne z odpowiednimi atestami. Nie wolno podłączać przetworników Rosemount 8712D do czujników innych producentów zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

OSTRZEŻENIE Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Instalacja przetwornika w obszarze zagrożonym wybuchem może być wykonana tylko zgodnie z właściwymi normami narodowami i lokalnymi oraz uwarunkowaniami międzynarodowymi. Przed przystąpieniem do instalacji przetwornika 8712D w obszarze zagrożonym wybuchem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przed podłączeniem komunikatora ręcznego w obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, że wszystkie urządzenia w pętli zainstalowane są zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. Porażenie elektryczne może spowodować śmieć lub poważne zranienie. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Wysokie napięcie może spowodować porażenie elektryczne.

OSTRZEŻENIE Wyłożenie czujnika jest delikatne i może łatwo ulec uszkodzeniu. Nie wolno wkładać żadnych elementów do środka czujnika, aby go podnieść lub ustawić w żądanej pozycji. Uszkodzenie wyłożenia może być przyczyną konieczności wymiany czujnika. Aby uniknąć zniszczenia zakończeń wyłożenia czujnika, nie wolno stosować metalowych ani spiralnie zwijanych uszczelek płaskich. Jeśli przewidywany jest częsty demontaż czujnika, to należy przedsięwziąć środki zabezpieczające końcówki wyłożenia. Stosuje się zazwyczaj krótkie odcinki kołnierzowe mocowane do czujnika. Prawidłowe dokręcenie śrub kołnierza stanowi krytyczny czynnik prawidłowej i długotrwałej pracy czujnika. Wszystkie śruby muszą być dokręcone we właściwej kolejności, zalecanym momentem siły. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie wyłożenia czujnika i konieczność jego wymiany.

4−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

PRZENOSZENIE CZUJNIKA

Rosemount 8712D Wszystkie elementy należy przenosić ostrożnie, chroniąc je przed uszkodzeniami. Jeśli tylko możliwe, to urządzenia należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Czujniki z wyłożeniem teflonowym dostarczane są z pokrywami zabezpieczającymi przyłącza przed uszkodzeniem mechanicznym i niekontrolowanym skręceniem. Czujniki kołnierzowe o wielkościach od 6 do 36 cali są wyposażone w zaczepy transportowe umieszczone przy przyłączach procesowych. Zaczepy ułatwiają przenoszenie czujnika i umieszczenie go w instalacji technologicznej. Czujniki kołnierzowe o wielkościach od 1/2 do 4 cali nie mają takich zaczepów. Muszą być one przenoszone przy wykorzystaniu lin mocowanych po obu stronach obudowy. Na ilustracji 4−1 przedstawiono prawidłowe sposoby transportu i podnoszenia czujników. Należy zwrócić uwagę, aby obie pokrywy zabezpieczające ze sklejki nie zostały zdemontowane, co chroni wyłożenie czujnika podczas transportu czujnika.

8732−0281B02AB, C02AB

Ilustracja 4−1. Przenoszenie czujników Rosemount 8705

Czujniki o wielkości od 1/2 do 4 cali

Czujniki o wielkości powyżej 6 cali

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy − patrz informacje na stronach 4−1 i 4−2.

4−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D MONTAŻ CZUJNIKA

Montaż mechaniczny czujnika jest podobny do montażu typowego odcinka prostego rurociągu. Do montażu potrzebne są standardowe narzędzia, urządzenia i wyposażenie dodatkowe (śruby, uszczelki i elementy uziemiające).

Odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej

W celu zapewnienia żądanej dokładności pomiarów w szerokim zakresie warunków procesowych należy zainstalować czujnik tak, aby po stronie dolotowej znajdował się odcinek prosty instalacji o długości co najmniej pięciu średnic instalacji, a po stronie wylotowej długości dwóch średnic, licząc od płaszczyzny elektrody (patrz ilustracja 4−2).

Ilustracja 4−2. Odcinki prostoliniowe instalacji po stronie dolotowej i wylotowej.

2 średnice instalacji

8732−0281G02A

5 średnic instalacji

KIERUNEK PRZEPŁYWU

Orientacja czujnika

Czujnik powinien być zainstalowany w takiej pozycji, by pozostawał całkowicie wypełniony przez medium podczas pomiarów. Na ilustracjach 4−3, 4−4 i 4−5 przedstawiono właściwe pozycje montażu czujników w najczęściej spotykanych instalacjach. Wszystkie zalecane pozycje montażu zapewniają, że elektrody pomiarowe znajdują się w położeniu minimalizującym efekt gromadzenia się gazu. W instalacjach pionowych przepływ medium powinien odbywać się do góry, co gwarantuje wypełnienie czujnika niezależnie od natężenia przepływu. W instalacjach pionowych nie ma znaczenia ustawienie płaszczyzny elektrod. Tak jak przedstawiono na ilustracjach 4−3 i 4−4, należy unikać montażu wymuszającego przepływ medium w kierunku do dołu, przy którym ciśnienie wsteczne nie zapewnia całkowitego wypełnienia czujnika w trakcie pomiarów.

A B

KIERUNEK PRZEPŁYWU

4−4

KIERUNEK PRZEPŁYWU

8735−0005A01AB, 0005A01BB

Ilustracja 4−3. Orientacja czujnika przy rurociągu pionowym.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 4−4. Orientacja czujnika przy rurociągu ukośnym B

8732−0005A01EB, 0005A01FB

A

KIERUNEK PRZEPŁYWU

KIERUNEK PRZEPŁYWU

Instalacja w rurociągach poziomych powinna zostać ograniczona tylko do rur o małym przekroju, które w warunkach standardowych są wypełnione przez medium procesowe. Płaszczyzna elektrod powinna znajdować się w zakresie do 45 stopni do poziomu. Instalacja pod kątem większym od 45 stopni powoduje, że elektroda znajdzie się w pobliżu szczytu rurociągu. Pomiary staną się bardziej narażone na gromadzące się w górnej części rury się powietrze lub gaz. Ilustracja 4−5. Instalacja czujnika w rurociągu poziomym

8732−0005A01C

KIERUNEK PRZEPŁYWU

Elektrody w Modelu 8711 są umieszczone prawidłowo, jeśli górna część czujnika znajduje się od góry lub z boku, tak jak pokazano na ilustracji 4−6. Należy unikać instalacji czujnika w innych orientacjach, w których górna część czujnika znajduje się pod kątem 45˚ do poziomu lub pionu.

4−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Płaszczyzna elektrod pod kątem 45˚ Płaszczyzna elektrod pod kątem 45˚

Kierunek przepływu

8711−8711−E01AB, 8711−8711−F01A

Ilustracja 4−6. Pozycje montażu czujników Rosemount 8711

Czujnik powinien być zainstalowany w ten sposób, by strzałka kierunku przepływu znajdująca się na tabliczce znamionowej wskazywała kierunek przepływu medium przez czujnik (patrz ilustracja 4−7).

KIERUNEK PRZEPŁYWU

4−6

8712−0281H02FD

Ilustracja 4−7. Kierunek przepływu


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

INSTALACJA (CZUJNIK KOŁNIERZOWY)

Przy instalacji czujników kołnierzowych Model 8705 i 8707 wysokosygnałowy należy wykorzystać ilustracje przedstawione w tym rozdziale. Wskazówki dotyczące instalacji czujnika bezkołnierzowego Model 8711 znajdują się na stronie 4−10.

Uszczelki płaskie

Przy instalacji czujnika konieczne jest założenie uszczelki płaskiej w każdym przyłączu. Materiał uszczelki musi być odpowiedni do medium procesowego, warunków pracy i nie może uszkodzić wyłożenia. Nie wolno stosować uszczelek metalowych lub spiralnie zwijanych, gdyż uszkodzeniu może ulec wyłożenie. Jeśli przewidywany jest częsty demontaż czujnika, to należy przedsięwziąć kroki zabezpieczające wywinięcie wyłożenia. We wszystkich innych aplikacjach (obejmujących zabezpieczenia wyłożenia, elektrody uziemiające i dodatkowy dołączony pierścień uziemiający) konieczne jest założenie tylko jednej uszczelki płaskiej, tak jak pokazano na ilustracji 4−8. Konieczne jest również umieszczenie uszczelek po obu stronach pierścienia uziemiającego, tak jak pokazano na ilustracji 4−9.

8705−0040E

Ilustracja 4−8. Miejsce instalacji uszczelek

Uszczelka (użytkownika)

Uszczelka (użytkownika) Pierścień uziemiający Uszczelka (użytkownika)

8705-0038D

Ilustracja 4−9. Lokalizacja uszczelek wraz z pierścieniami uziemiającymi

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy − patrz informacje na stronach 4−1 i 4−2.

4−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Śruby kołnierzy

Zalecanie wartości momentów sił dokręcających w zależności od wielkości czujnika i rodzaju wyłożenia w przypadku kołnierzy ASME B16.5 (ANSI) podano w tabeli 4−1 na stronie 4−8, a w przypadku kołnierzy DIN w tabelach 4−2 i 4−3. Dostępność innych kołnierzy sprawdzić u producenta. Śruby kołnierzy należy dokręcać w sposób krzyżowy w kolejności przedstawionej na ilustracji 4−10. W tabelach 4−1 i 4−2 podano wielkości śrub i średnice otworów. UWAGA Nie wolno dokręcać kolejno śrub po jednej stronie. Równocześnie dokręcać śruby po przeciwnych stronach. Na przykład: 1. Wkręcić śrubę po stronie lewej 2. Wkręcić śrubę po stronie prawej 3. Dokręcić śrubę po stronie lewej 4. Dokręcić śrubę po stronie prawej Nie wkręcać i dokręcać śrub po lewej stronie, a następnie po prawej stronie. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje zniszczenia wyłożenia. Po dokręceniu wszystkich śrub należy sprawdzić szczelność połączenia. Wszystkie czujniki wymagają powtórnego dokręcenia śrub po 24 godzinach od pierwszego dokręcenia kołnierzy. Tabela 4−1. Momenty sił dokręcających dla czujników Model 8705 i Model 8707 wysokosygnałowy. Wyłożenie Teflon/Tefzel Kod wielkości 005 010 015 020 030 040 060 080 100 120 140 160 180 200 240 300 360

Średnica

Class 150 (funt−stopa)

Class 300 (funt−stopa)

/2 cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150mm) 8 cali (200 mm) 10 cali (250 mm) 12 cali (300 mm) 14 cali (350 mm) 16 cali (400 mm) 18 cali (450 mm) 20 cali (500 mm) 24 cali (600 mm) 30 cali (750 mm) 36 cali (900 mm)

8 8 13 19 34 26 45 60 55 65 85 85 120 110 165 195 280

8 12 25 17 35 50 50 82 80 125 110 160 170 175 280 415 575

1

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy − patrz informacje na stronach 4−1 i 4−2.

4−8

Wyłożenie poliuretan Class 150 Class 300 (funt−stopa) (funt−stopa) — — 7 14 23 17 30 42 40 55 70 65 95 90 140 165 245

— — 18 11 23 32 37 55 70 105 95 140 150 150 250 375 525


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela 4−2. Momenty sił dokręcających dla czujników Model 8705 Wyłożenie Teflon/Tefzel PN10 Kod 005 010 015 020 030 040 060 080 100 120 140 160 180 200 240

PN 16

PN 25

PN 40

Średnica

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

/2−cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150mm) 8 cali (200 mm) 10 cali (250 mm) 12 cali (300 mm) 14 cali (350 mm) 16 cali (400 mm) 18 cali (450 mm) 20 cali (500 mm) 24 cali (600 mm)

7 13 24 25 14 17 23 35 31 43 42 65 56 66 104

3209 6983 9983 10420 5935 7038 7522 11516 10406 14439 13927 18189 15431 18342 25754

7 13 24 25 14 17 32 35 59 82 80 117 99 131 202

3809 6983 9983 10420 5935 7038 10587 11694 16506 22903 22091 28851 24477 29094 40850

7 13 24 25 18 30 60 66 105 109 156 224 — 225 345

3809 6983 9983 10420 7612 9944 16571 18304 25835 26886 34578 45158 — 45538 63940

7 13 24 25 18 30 60 66 105 109 156 224 — 225 345

4173 8816 13010 14457 12264 16021 26698 36263 48041 51614 73825 99501 67953 73367 103014

1

Ilustracja 4−10. Kolejność dokręcania śrub

4 śruby

8 śrub

Śruby dokręcać podanym momentem siły w kolejności zgodnej z numeracją 12 śrub

14 śrub

8701−0870G02A

20 śrub

4−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela 4−3. Momenty sił dokręcających dla czujników Model 8705 Wyłożenie poliuretan PN10 Kod 005 010 015 020 030 040 060 080 100 120 140 160 200 240

PN 16

PN 25

PN 40

Średnica

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

(Nm)

(N)

/2−cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150mm) 8 cali (200 mm) 10 cali (250 mm) 12 cali (300 mm) 14 cali (350 mm) 16 cali (400 mm) 20 cali (500 mm) 24 cale (600 mm)

1 2 5 6 5 7 16 27 26 36 35 55 58 92

521 1191 1960 2535 2246 3033 5311 8971 8637 12117 11693 15393 15989 22699

1 3 7 10 9 12 25 28 49 69 67 99 114 178

826 1890 3109 4021 3563 4812 8425 9487 13700 19220 18547 24417 25361 36006

2 5 12 15 13 23 47 53 87 91 131 189 197 304

1293 2958 4867 6294 5577 7531 13186 14849 21443 22563 29030 38218 39696 56357

6 10 20 26 24 35 75 100 155 165 235 335 375 615

3333 5555 8332 10831 19998 11665 20829 24687 34547 36660 47466 62026 64091 91094

1

INSTALACJA (CZUJNIK BEZKOŁNIERZOWY)

Przy instalacji czujników bezkołnierzowych Model 8711 należy wykorzystać ilustracje przedstawione w tym rozdziale. Wskazówki dotyczące instalacji czujników kołnierzowych Model 8705 i 8711 znajdują się na stronie 4−7.

Uszczelki płaskie

Przy instalacji czujnika konieczne jest założenie uszczelki płaskiej w każdym przyłączu. Materiał uszczelki musi być odpowiedni do medium procesowego, warunków pracy i nie może uszkodzić wyłożenia. Nie wolno stosować uszczelek metalowych lub spiralnie zwijanych, gdyż uszkodzeniu może ulec wywinięcie wyłożenia. Jeśli przewidywany jest częsty demontaż czujnika, to należy przedsięwziąć kroki zabezpieczające wywinięcie wyłożenia. Konieczne jest również umieszczenie uszczelek po obu stronach pierścienia uziemiającego.

Centrowanie i dokręcanie

4−10

1.

W przypadku czujników o średnicy od 1.5 do 8 cali (40−200 mm), wraz z czujnikiem dostarczane są są dwa pierścienie centrujące. W przypadku mniejszych czujników, 0.15 do 1 cala (4 do 25 mm) nie jest wymagany pierścień centrujący.

2.

Włożyć dwie dolne śruby dwustronne między kołnierze instalacji technologicznej. Dane techniczne śrub podano w tabeli 4−4. Zastosowanie śrub ze stali węglowej w czujnikach o wielkości od 0.15 do 1 cala (4 do 25 mm) zamiast śrub ze stali nierdzewnej może spowodować zmniejszenie dokładności działania przepływomierza.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela 4−4. Dane techniczne śrub Nominalna średnica czujnika

Dane techniczne śrub

0.15 – 1 cal (4 – 25 mm)

Śruby dwustronne ze stali nierdzewnej 316 ASTM A193, Grade B8M, Class 1 Śruby dwustronne ze stali węglowej, ASTM A193, Grade B7

11/2 – 8 cali (40 – 200 mm)

3.

Umieścić czujnik między kołnierzami. Sprawdzić czy pierścienie centrujące są właściwie umieszczone na śrubach dwustronnych. Śruby muszą wejść w wycięcia w pierścieniach centrujących.

4.

Założyć pozostałe śruby, podkładki i nakrętki.

5.

Dokręcić nakrętki momentem siły podanym w tabeli 4−5. Nie przekręcać, gdyż może nastąpić uszkodzenie wyłożenia.

UWAGA W przypadku czujników o średnicy 4 i 6 cali PN 10−16 najpierw włożyć czujnik z pierścienem centrującym między kołnierze a następnie włożyć śruby. Wycięcia w tej wielkości pierścieni znajdują się po stronie wewnętrznej.

Ilustracja 4−11. Rozmieszczenie uszczelek i pierścieni centrujących

Pierścień centrujący

Śruby dwustronne, nakrętki i podkładki

Śruby do połączeń kołnierzowych

KIERUNEK PRZEPŁYWU

8732−0002A1A

Uszczelka użytkownika

Wielkości czujników i wartości momentów sił dokręcających w przypadku kołnierzy ANSI Class 150 i 300 podano w tabeli 4−5. Śruby należy dokręcać w kolejności pokazanej na ilustracji 4−10. Po dokręceniu wszystkich śrub należy sprawdzić szczelność połączenia. Wszystkie czujniki wymagają powtórnego dokręcenia śrub po 24 godzinach od pierwszego dokręcenia kołnierzy.

4−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela 4−5. Momenty sił dokręcających w przypadku czujników model 8711 Kod

Średnica

Funty−stopy

Nm

15F 30F 005 010 015 020 030 040 060 080

0.15 cala (4 mm) 0.30 cala (8 mm) 1 /2−cala (15 mm) 1 cal (25 mm) 11/2 cala (40 mm) 2 cale (50 mm) 3 cale (80 mm) 4 cale (100 mm) 6 cali (150 mm) 8 cali (200 mm)

5 5 5 10 15 25 40 30 50 70

6.8 6.8 6.8 13.6 20.5 34.1 54.6 40.1 68.2 81.9

INSTALACJA (CZUJNIK W WYKONANIU SANITARNYM Uszczelki płaskie

Przy instalacji czujnika konieczne jest założenie uszczelki płaskiej w każdym przyłączu. Materiał uszczelki musi być odpowiedni do medium procesowego, warunków pracy. Uszczelki są dostarczane wraz ze wszystkimi czujnikami Rosemount 8721, poza czujnikami posiadającymi wkręcane sanitarne IDF.

Centrowanie i dokręcanie

Przy instalacji czujników z przyłączem sanitarnym należy stosować się do standardowych procedur instalacyjnych. Nie są wymagane żadne wyjątkowe momenty sił dokręcających i techniki montażu.

Ilustracja 4−12. Czujnik Rosemount 8721 z przyłączem sanitarnym

Zacisk użytkownika

8721_A_06.EPS

Uszczelka użytkownika

UZIEMIENIE

4−12

Uziemienie czujnika jest jedną z najważniejszych czynności przy jego instalacji. Prawidłowe uziemienia daje pewność, że tylko napięcie indukowane w polu magnetycznym czujnika będzie mierzone. W tabeli 4−6 przedstawiono zalecane metody uziemienia w zależności od materiału instalacji i medium.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D UWAGA W przypadku instalacji wymagających zabezpieczenia katodowego lub sytuacji, gdzie w procesie technologicznym występują duże prądy lub napięcia należy skontaktować się z producentem. Obudowa czujnika musi być zawsze uziemiona zgodnie z narodowymi i lokalnymi normami. Niezastosowanie się do tych zaleceń może wpłynać na bezpieczeństwo pracy urządzeń. Najbardziej efektywną metodą uziemienia jest bezpośrednie podłączenie do instalacji uziomowej przy użyciu przewodu o minimalnej impedancji. Do uziemienia czujnika należy wykorzystać zacisk uziemienia znajdujący się wewnątrz skrzynki przyłączeniowej. Zacisk oznaczony jest symbolem uziemienia:

Tabela 4−6. Metody uziemienia Opcje uziemienia Typ rurociągu

Bez opcji uziemienia

Pierścienie uziemiające

Elektrody uziemiające

Zabezpieczenie wyłożenia

Przewodzące rury bez wyłożenia Przewodzące rury z wyłożeniem Rury nieprzewodzące

Patrz ilustracja 4−13

Niewymagane

Niewymagane

Patrz ilustracja 4−14

Niewystarczające uziemienie Niewystarczające uziemienie

Patrz ilustracja 4−14

Patrz ilustracja 4−13

Patrz ilustracja 4−14

Patrz ilustracja 4−15

Patrz ilustracja 4−16

Patrz ilustracja 4−15

Ilustracja 4−13. Bez opcji uziemienia lub elektroda uziemiająca w rurze z wyłożeniem.

8705−0040C

Uziom

4−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Ilustracja 4−14. Uziemienie z wykorzystaniem pierścieni uziemiających lub pierścieni zabezpieczających wyłożenie

8705−038C

Uziom

Pierścienie uziemiające lub zabezpieczenie wyłożenia

Ilustracja 4−15. Uziemienie z wykorzystaniem pierścieni uziemiających lub pierścieni zabezpieczających wyłożenie

Pierścienie uziemiające

4−14

8711−0360A01B

Uziom


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 4−16. Uziemienie z wykorzystaniem elektrod uziemiających.

8711−0360A01A

Uziom

4−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIEKAMI (OPCJA)

Obudowy czujników model 8705 są wykonane ze stali węglowej i mają do spełnienia dwie ważne funkcje. Pierwszą funkcją jest ekranowanie układów elektronicznych zabezpieczające przed zakłóceniemi zewnętrznymi, które mogą wpływać na pole magnetyczne, a co za tym idzie i na dokładność pomiarów przepływu. Drugą funkcją jest zabezpieczenie mechaniczne cewek i innych elementów wewnętrznych przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić w aplikacjach przemysłowych. Obudowa jest całkowicie spawana i pozbawiona jakichkolwiek uszczelek. Dostęne są trzy typy obudów oznaczonych W0, W1 lub W3 w kodzie zamówieniowym przepływomierza. Poniżej przedstawiono krótki opis każdej z konfiguracji.

Obudowa standardowa

Kod W0 — uszczelniona, spawana obudowa cewki (konfiguracja standardowa)

Kod W1 — uszczelniona, spawana obudowa cewki z zaworem nadmiarowym do odprowadzania zanieczyszczeń do strefy niezagrożonej wybuchem (konieczny jest wówczas montaż przez użytkownika instalacji odpowietrzającej)

Kod W3 — uszczelniona, spawana obudowa cewki z oddzielną komorą elektrod i możliwością odprowadzania zanieczyszczeń do strefy niezagrożonej wybuchem (konieczny jest wówczas montaż przez użytkownika instalacji odpowietrzającej)

Standardowa konstrukcja ma oznaczenie W0. W konfiguracji tej nie ma oddzielnej komory dla elektrod i dostępu do nich z zewnątrz. W przypadku nieszczelności cewki i obszar wokół czujnika jest narażony na działanie medium procesowego (patrz ilustracja 4−17).

Ilustracja 4−17. Obudowa standardowa — obudowa uszczelniana spawana (kod opcji W0)

Przepust kablowy 3 /4–14 NPT

8705−1002A05D

Bez zaworu nadmiarowego

4−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Zawory nadmiarowe

Ilustracja 4−18. Obudowa — standardowa obudowa spawana z zaworem nadmiarowym (kod opcji W1)

Rosemount 8712D Pierwszy opcjonalny typ obudowy, oznaczony kodem W1 w numerze zamówieniowym, charakteryzuje się całkowicie spawaną obudową cewek. W tego typu konstrukcji nie ma oddzielnych komór elektrod, do których byłby możliwy dostęp z zewnątrz. Obudowa tego typu wyposażona jest w zawór nadmiarowy, który zabezpiecza obudowę przed nadciśnieniem spowodowanym uszkodzeniem wyłożenia lub innym uszkodzeniem powodującym przedostanie się ciśnienia procesowego do wnętrza obudowy czujnika. Zawór nadmiarowy otwiera się, gdy ciśnienie wewnątrz obudowy przekracza wartość 5 psi. Zewnętrzne orurowanie (realizowane przez użytkownika) należy podłączyć do instalacji odprowadzającej przeciekające medium do obszaru bezpiecznego (patrz ilustracja 4−18).

Opcja: Instalacja odpowietrzająca (wykonana przez użytkownika)

Przepust kablowy /4–14 NPT

3

8705−0021A05B

1 /4'' NPT – 5 psi zawór nadmiarowy

Kontrola nieszczelności

Druga opcjonalna obudowa oznaczona kodem W3, charakteryzuje się podziałem obudowy cewek na trzy komory: po jednej na każdą z elektrod i jedną dla cewek. Uszkodzenie wyłożenia lub elektrody powoduje przedostanie się medium procesowego do komory z elektrodami. Uszczelniona komora z elektrodami zapewnia, że medium nie przedostanie się do komory cewek, co mogłoby spowodować uszkodzenie cewek i innych elementów wewnętrznych. Komory z elektrodami zostały zaprojektowane w taki sposób, by wytrzymały ciśnienie równe maksymalnemu statycznemu ciśnieniu procesowemu. Pokrywy z pierścieniami uszczelniającymi zapewniają dostęp do każdej z komór; każda z pokryw wyposażona jest w przyłącze spustowe umożliwiające odprowadzenie wyciekającego medium. UWAGA Komora elektrod może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem równym ciśnieniu w instalacji i dlatego musi zostać ono uwolnione przed zdjęciem pokrywy.

4−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Ilustracja 4−19. Obudowa — uszczelniona komora elektrod (kod opcji W3) Uszczelka z włókna szklanego

Pierścienie uszczelniające

1

/2 − 27 NPT

Przyłącze elektrod uziemiających

Opcja: Instalacja odpowietrzająca (wykonana przez użytkownika)

Jeśli zachodzi konieczność odprowadzania wyciekającego medium, to należy do przyłącza odpowietrzenia podłączyć odpowiednią instalację rurową, odprowadzić medium i zutylizować je we właściwy sposób (patrz ilustracja 4−19).

4−18

8705−0007ADGB

Uszczelniona komora elektrod


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rozdział 5

Rosemount 8712D

Obsługa techniczna i wykrywanie niesprawności Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 5−1 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−2 Wykrywanie niesprawności przetwornika . . . . . . . . . . . . . strona 5−4 Diagnostyka i obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−6 Szybkie określanie niesprawności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−7 W rozdziale tym przedstawiono podstawowe informacje o wykrywaniu niesprawności przetworników i czujników. Błędne sygnały wyjściowe, komunikaty błędów lub błędy w testach wskazują na problemy w działaniu przepływomierzy magnetycznych. Przy określaniu źródeł niesprawności należy uwzględnić wszystkie możliwe przyczyny. Przed ewentualnym zwrotem urządzenia należy skontaktować się z producentem. Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do przedstawionych zaleceń instalacji może spowodować śmierć lub zranienie personelu obsługi. Procedury instalacji i obsługi mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone. Wykonywanie prac serwisowych innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować śmierć lub zranienie personelu. Sprawdzić, czy środowisko pracy czujnika i przetwornika są zgodne z odpowiednimi atestami. Nie wolno podłączać przetworników Rosemount 8712D do czujników innych producentów zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Nieprawidłowa obsługa urządzeń narażonych na działanie substancji niebezpiecznych może spowodować śmierć lub poważne zranienie. Przy zwrocie urządzenia stykającego się z substancjami niebezpiecznymi należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać informacje na temat sposobu zwrotu.

Przetwornik przepływomierza magnetycznego wykonuje procedury autodiagnostyki całego systemu pomiarowego: przetwornika, czujnika i kabli łączących. Kolejne badanie poszczególnych elementów systemu pozwalają określić miejsce uszkodzenia i podjąć właściwe działania. Jeśli problemy dotyczą nowych instalacji, to należy wykonać czynności opisane na stronie 3−2. W przypadku istniejących aplikacji, w tabeli 5−3 przedstawiono najczęstsze problemy i zalecane działania naprawcze.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

Błędne sygnały wyjściowe, komunikaty błędów lub błędy w testach wskazują na problemy w działaniu przepływomierzy magnetycznych. Przy określaniu źródeł niesprawności należy uwzględnić wszystkie możliwe przyczyny.

Tabela 5−1. Komunikaty diagnostyczne przetworników Rosemount 8712D Objawy “Empty Pipe” (pusty czujnik)

“Coil Open Circuit” (rozwarty obwód cewek)

Potencjalna przyczyna Pusty czujnik Błędne okablowanie Błąd elektrod Przewodność mniejsza od 5 µS/cm Nieprawidłowe okablowanie Czujnik innego producenta Uszkodzenie układów elektronicznych Sprawdzić, czy przetwornikiem jest przetwornik Rosemount 8712H Spalony bezpiecznik obwodu cewek

“Auto Zero Failure” (błąd procedury autozerowania) “Auto−Trim Failure” (błąd procedury autokalibracji cyfrowej}

Przepływ nie jest równy zero Zastosowano kable nieekranowane Wilgoć Brak przepływu przez czujnik w trakcie wykonywania uniwersalnej procedury autokalibracji Błędne okablowanie

Natężenie przepływu zmienne w trakcie wykonywania uniwersalnej procedury autokalibracji Natężenie przepływu znacząco rózne od podanego w trakcie wykonywania uniwersalnej procedury autokalibracji Błędny współczynnik kalibracyjny wprowadzony w trakcie wykonywania uniwersalnej procedury autokalibracji Błędnie wybrana średnica Uszkodzenie czujnika “Electronics Failure” Błąd w trakcie autotestowania uszkodzenie elektroniki układów elektronicznych “Reverse Flow” (przepływ w kierunku wstecznym}

Błędne podłączenie przewodów elektrod lub cewki Przepływ w kierunku wstecznym Odwrotnie zainstalowany czujnik

“PZR Activated” (aktywna funkcja PZR)

Przyłożone zewnętrzne napięcie do zacisków 9 i 10

“Pulse Out of Range” (częstotliwość poza zakresem)

Przetwornik próbuje wygenerować częstotliwość większą od 11000 Hz

“Analog Out of Range” Natężenie przepływu poza zakresem (sygnał analogowy poza analogowego sygnału wyjściowego zakresem) “Flowrate > 43 ft/sec” (natężenie przepływu większe od 43 stóp/s)

5−2

Natężenie przepływu większe od 43 ft/s Nieprawidłowe okablowanie

Działania naprawcze Brak − komunikat zniknie, gdy czujnik wypełni się medium Sprawdzić, czy okablowanie wykonano zgodnie z odpowiednim schematem − patrz Dodatek D: Schematy połączeń Wykonać test C i D czujnika (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Zwiększyć przewodność ponad 5 µS/cm Sprawdzić podłączenie elektrod i cewek czujnika Wykonać test A czujnika − cewki czujnika Zmienić prąd cewek na 75 mA Wymienić układ elektroniczny przetwornika 8712D Zamienić przetwornik Rosemount 8712H na Rosemount 8712C/U/H/D Zwrócić urządzenie do producenta Wstrzymać przepływ, wykonać ponownie procedurę autozerowania Zmienić kable na ekranowane Patrz uwagi o wilgotności w rozdziale “Dokładność” Zapewnić przepływ medium o znanym natężeniu i wykonać procedurę uniwersalną autokalibracji Sprawdzić, czy okablowanie wykonano zgodnie z odpowiednim schematem − patrz Dodatek D: Schematy połączeń Zapewnić stały przepływ medium o znanym natężeniu i wykonać procedurę uniwersalną autokalibracji Zapewnić przepływ medium o znanym natężeniu i wykonać procedurę uniwersalną autokalibracji Wpisać współczynnik kalibracyjny 1000005010000001

Wprowadzić właściwą wartość − patrz strona 3−6 Wykonać test C i D czujnika (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Wymienić układy elektroniczne Sprawdzić okablowanie między czujnikiem a przetwornikiem Uaktywnić funkcję pomiaru przepływy w kierunku wstecznym (Reverse Flow Enable) dla uzyskania pomiaru natężenia przepływu Zainstalować prawidłowo czujnik lub zamienić podłączenie przewodów elektrod (18 i 19) lub przewodów cewek (1 i 2) W celu wyłączenia funkcji PZR należy odłączyć napięcie z zacisków 9 i 10 Zwiększyć współczynnik skalowania, aby częstotliwość była mniejsza od 11000 Hz Zmniejszyć natężenie przepływu, zwiększyć zakres analogowego sygnału wyjściowego Zmniejszyć prędkość przepływu, zwiększyć średnicę czujnika Sprawdzić podłączenie elektrod i cewek czujnika Wykonać test A czujnika − cewki czujnika (tabela 5−4 na stronie 5−8)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela 5−1. Komunikaty diagnostyczne przetworników Rosemount 8712D Objawy “Digital Trim Failure” (Włączyć i wyłączyć zasilanie w celu skasowania komunikatu)

Potencjalna przyczyna Kalibrator (8714B/C/D) podłączony nieprawidłowo Nieprawidłowy współczynnik kalibracyjny w przetworniku Kalibrator ustawiony na 30 FPS Uszkodzony kalibrator

Działania naprawcze Sprawdzić podłączenie kalibratora Wpisać współczynnik kalibracyjny 1000005010000001 Zmienić nastawę kalibratora na 30 FPS Wymienić kalibrator

Tabela 5−2. Podstawowe objawy uszkodzeń i działania naprawcze dla przetwornika Rosemount 8712D Objawy Sygnał wyjściowy 0 mA

Sygnał wyjściowy 4 mA

Sygnałl wyjściowy 21.6 mA Sygnał wyjściowy na poziomie alarmowym Sygnał na wyjściu impulsowym równy zeru, niezależnie od natężenia przepływu

Problemy w komunikacji z ręcznym komunikatorem

Komunikat błędu na LOI lub w ręcznym komunikatorze

Potencjalna przyczyna

Działania naprawcze

Brak zasilania przetwornika Przepalony bezpiecznik Uszkodzenie układów elektronicznych Nieprawidłowo skonfigurowane wyjście analogowe Rozwarty obwód cewek Przetwornik w trybie pracy sieciowej Za duża wartość przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu Uaktywniona funkcja PZR Przepływ w kierunku wstecznym Zwarte cewki Pusty czujnik Uszkodzenie układów elektronicznych Nieprawidłowy zakres przetwornika

Sprawdzić zasilanie i podłączenie zasilania przetwornika Sprawdzić bezpiecznik i w razie potrzeby wymienić na nowy Sprawdzić działanie przetwornika wykorzystując kalibrator polowy 8714 lub wymienić układy elektroniczne Sprawdzić ustawienie przełącznika zasilania wyjścia analogowego

Uszkodzenie układów elektronicznych Błędne okablowanie Uaktywniona funkcja PZR Brak zasilania przetwornika Przepływ w kierunku wstecznym Uszkodzenie układów elektronicznych Konfiguracja wyjścia 4–20 mA Problemy z podłączeniem komunikatora Wyczerpane baterie w ręcznym komunikatorze Stara wersja oprogramowania komunikatora ręcznego Wiele możliwych różnych przyczyn zależnie od treści komunikatu

Sprawdzić podłączenie przewodów cewek od strony czujnika i przetwornika Ustawić adres sieciowy 0, co powoduje wyjście z trybu pracy sieciowej Wybrać właściwą wartość dla przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu lub zwiększyć natężenie przepływu ponad tę wartość Rozewrzeć przełącznik PZR podłączony do zacisków 9 i 10 wyłączając PZR Uaktywnić funkcję pomiaru przepływu wstecznego (Enable Reverse Flow) Sprawdzić cewki − wykonać test czujnika Wypełnić czujnik medium procesowym Sprawdzić działanie przetwornika wykorzystując kalibrator polowy 8714 lub wymienić układy elektroniczne Zmienić wartości graniczne zakresu pomiarowego – patrz strona 3−8; Sprawdzić, czy średnica czujnika wpisana do przetwornika jest właściwa Odłączyć i włączyć zasilanie wyjmując bezpiecznik. Jeśli stan alarmowy jest w dalszym ciągu, to sprawdzić działanie przetwornika wykorzystując kalibrator polowy 8714 lub wymienić układy elektroniczne Sprawdzić podłączenie kabli do zacisków 5 i 6. Patrz schemat podłączeń dla danego czujnika i wyjścia impulsowego Rozewrzeć przełącznik PZR podłączony do zacisków 9 i 10 wyłączając PZR Sprawdzić podłączenie kabli do zacisków 5 i 6. Patrz schemat podłączeń dla danego czujnika i wyjścia impulsowego Uaktywnić funkcję pomiaru przepływu wstecznego (Enable Reverse Flow) Sprawdzić działanie przetwornika wykorzystując kalibrator polowy 8714 lub wymienić układy elektroniczne Sprawdzić ustawienie przełącznika zasilania (wewnętrzne/zewnętrzne). Komunikator ręczny wymaga działającego wyjścia 4–20 mA Nieprawidłowa rezystancja obciążenia (minimum 250 Ω Sprawdzić odpowiedni schemat podłączeń Wymienić baterie – patrz instrukcja obsługi komunikatora Skontaktować się z biurem przedstawicielskim w celu uaktualnienia oprogramowania Patrz tabela 3−2, w której opisano komunikaty błędów

5−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D WYKRYWANIE NIESPRAWNOŚCI PRZETWORNIKA Tabela 5−3. Zaawansowana diagnostyka niesprawności przetwornika Rosemount 8712D Objawy Dokładność pomiarów wydaj się być niezgodna ze specyfikacją

Potencjalna przyczyna Przetwornik, system sterowania lub inne urządzenie odbiorcze skonfigurowane nieprawidłowo

Działania naprawcze Sprawdzić wszystkie zmienne konfiguracyjne przetwornika, czujnika, komunikatora i/lub systemu sterowania Sprawdzić również inne parametry przetwornika: •Współczynnik kalibracyjny czujnika •Jednostki •Średnica

Pokrycie elektrod

Powietrze w czujniku Problemy z wilgocią Nieprawidłowe okablowanie

Prędkość przepływu poniżej 1 ft/s (zgodnie ze specyfikacją) Nie wykonano autozerowania po zmianie częstotliwości 5 Hz na 37 Hz Uszkodzenie czujnika − zwarte elektrody Uszkodzenie czujnika − zwarte lub zwarte czujniki Uszkodzenie przetwornika Sygnał zakłócony

Dodatki chemiczne po stronie dolotowej przepływomierza

Przepływ z osadami–kopalnie/węgiel/ piasek/zawiesiny Styropian lub inne cząsteczki izolatorów w cieczy Pokrycie elektrod

Powietrze w czujniku Ciecze o małej przewodności (poniżej 10 µS/cm)

Wykonać test sprawdzający integralność pętli – patrz strona 5−6 Zastosować elektrodu specjalne; Wykorzystać czujnik o mniejszej średnicy, aby prędkość medium zwiększyła się ponad 3 stopy/s; Okresowo czyścić czujnik Zmienić miejsce instalacji czujnika w rurociągu tak, aby czujnik był całkowicie wypełniony przez medium Wykonać testy czujnika A, B, C i D (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Jeśli zamieniono podłączenie przewodów sygnałowych i ekranu, to wartość wskazywana będzie równa w przybliżeniu połowie wartości rzeczywistej. Sprawdzić schemat połączeń. Patrz dane metrologiczne dla danego przetwornika i czujnika Wykonać procedurę autozerowania Wykonać testy czujników C i D (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Wykonać testy czujników A i B (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Sprawdzić działanie przetwornika wykorzystując kalibrator polowy 8714 lub wymienić układy elektroniczne Wykonać procedurę podstawową dla procesów o dużym poziomie zakłóceń. Przenieść punkty wstrzykiwania na stronę wylotową przepływomierza lub zmienić miejsce instalacji przepływomierza. Zmniejszyć prędkość przepływu poniżej 3 m/s Wykonać procedurę podstawową dla procesów o dużym poziomie zakłóceń. Skonsultować się z producentem W czujniku Rosemount 8705 wykorzystać elektrody wymienne. Wykorzystać czujnik o mniejszej średnicy, aby prędkość medium zwiększyła się ponad 1 m/s; Okresowo czyścić czujnik Zmienić miejsce instalacji czujnika w rurociągu tak, aby czujnik był całkowicie wypełniony przez medium • • • • •

Skalibrować przewody elektrod i cewek – patrz strona 2−14 Utrzymywać prędkość medium poniżej 3 FPS Zamontować zintegrowanie przetwornik Zastosować kabel 8712−0752−1,3 Zastosować czujnik z atestem N0

Ciąg dalszy zaawansowanej diagnostyki na następnej stronie

5−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela 5−3. Zaawansowana diagnostyka niesprawności przetwornika Rosemount 8712D Objawy Sygnał wyjściowy niestabilny

Potencjalna przyczyna Ciecze o średniej i małej przewodności (10–25 µS/cm) w połączeniu z drganiami kabli i interferencje 60 Hz

Niekompatybilność elektrod

Nieprawidłowe uziemienie Silne lokalne pole magnetyczne lub elektryczne Pętla regulacyjna niedostrojona Zacisnający się zawór (sprawdzić okresowość oscylacji sygnału) Uszkodzenie czujnika Problemy z pętlą analogową Wartość mierzona obarczona większym błędem niż to wynika ze specyfikacji

Przetwornik, system sterowania lub inne urządzenie odbiorcze skonfigurowane nieprawidłowo

Pokrycie elektrod

Powietrze w czujniku Prędkość przepływu poniżej 0.3 m/s (zgodnie ze specyfikacją) Za mała średnica rurociągu po stronie dolotowej/wylotowej Kable różnych przepływomierzy prowadzone we wspólnych osłonach kablowych Nie wykonano autozerowania po zmianie częstotliwości 5 Hz na 37 Hz Uszkodzenie czujnika − zwarte elektrody Uszkodzenie czujnika − zwarte lub zwarte czujniki Uszkodzenie przetwornika Przetwornik podłączony do prawidłowego czujnika

Działania naprawcze Eliminacja drgań kabli: • Montaż zintegrowany • Przenieść kable w inne miejsce • Umocować kable • Skalibrować przewody elektrod i cewek – patrz strona 2−14 • Poprowadzić kable z dala od urządzeń zasilanych 60 Hz • Zastosować kabel 8712−0752−1,3 W danych technicznych i przewodniku doboru przepływomierzy magnetycznych sprawdzić kompatybilność czujnika z medium procesowym Sprawdzić uziemienie − patrz strona 2−3 Zmienić miejsce instalacji przepływomierza (zazwyczaj wystarczy 8−10 m) Sprawdzić dostrojenie pętli regulacyjnej Naprawić zawór Wykonać testy czujnika A, B, C i D (patrz tabela 5−4 na stronie 5−8) Sprawdzić, czy pętla 4 − 20 mA jest dopasowana do zaworu. Wykonać test wyjścia analogowego. Sprawdzić wszystkie zmienne konfiguracyjne przetwornika, czujnika, komunikatora i/lub systemu sterowania Sprawdzić również inne parametry przetwornika: Współczynnik kalibracyjny czujnika Jednostki Średnica Zastosować elektrodu specjalne; Wykorzystać czujnik o mniejszej średnicy, aby prędkość medium zwiększyła się ponad 3 stopy/s; Okresowo czyścić czujnik Zmienić miejsce instalacji czujnika w rurociągu tak, aby czujnik był całkowicie wypełniony Patrz dane metrologiczne dla danego przetwornika i czujnika Przenieść czujnik w miejsce, gdzie istnieją odcinki prostoliniowe o długości 5 średnic po stronie dolotowej i 2 po wylotowej Każdy kabel przepływomierza poprowadzić w oddzielnej osłonie kablowej Wykonać procedurę autozerowania przy wypełnionym czujniku i braku przepływu Patrz tabela 5−4 na stronie 5−8 Patrz tabela 5−4 na stronie 5−8 Wymienić układy elektroniczne Sprawdzić okablowanie

Ciąg dalszy zaawansowanej diagnostyki na następnej stronie

5−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela 5−3. Zaawansowana diagnostyka niesprawności przetwornika Rosemount 8712D Objawy

Potencjalna przyczyna

Zakłócony sygnał

Dodatki chemiczne po stronie dolotowej przepływomierza

Przepływ z osadami–kopalnie/węgiel/ piasek/zawiesiny Styropian lub inne cząsteczki izolatorów w cieczy Pokrycie elektrod

Powietrze w czujniku Sygnał wyjściowy niestabilny

Niekompatybilność elektrod

Nieprawidłowe uziemienie Silne lokalne pole magnetyczne lub elektryczne Zacisnający się zawór (sprawdzić okresowość oscylacji sygnału)

Działania naprawcze Wykonać czynności zalecane w kroku 2 na stronie 5−7. Przenieść punkty wstrzykiwania na stronę wylotową przepływomierza lub zmienić miejsce instalacji przepływomierza. Zmniejszyć prędkość przepływu poniżej 3 m/s Wykonać czynności zalecane w kroku 2 na stronie 5−7. Skonsultować się z producentem W czujniku Rosemount 8705 wykorzystać elektrody wymienne. Wykorzystać czujnik o mniejszej średnicy, aby prędkość medium zwiększyła się ponad 3 stopy/s; Okresowo czyścić czujnik Zmienić miejsce instalacji czujnika w rurociągu tak, aby czujnik był całkowicie wypełniony przez medium procesowe W danych technicznych i przewodniku doboru przepływomierzy magnetycznych sprawdzić kompatybilność czujnika z medium procesowym Sprawdzić uziemienie − patrz strona 4−12 Zmienić miejsce instalacji przepływomierza (zazwyczaj wystarczy 2 m) Naprawić zawór

DIAGNOSTYKA I OBSŁUGA Test wyjścia analogowego Skrót HART

1, 2, 2

Klawisz LOI

Aux. Function

Test wyjścia impulsowego Skrót HART

1, 2, 3

Klawisz LOI

Aux. Function

Autotest Skrót HART

1, 2, 1, 2

Klawisz LOI

Aux. Function

Test wyjścia analogowego umożliwia uzyskanie dowolnego sygnału prądowego na zaciskach 7 i 8. Opcja ta pozwala na sprawdzenie całości pętli regulacyjnej przed uruchomieniem systemu pomiarowego. Test kończy się po pięciu minutach, jeśli przetwornik nie zostanie przełączony ręcznie do standardowego trybu pracy. Test wyjścia impulsowego umożliwia uzyskanie dowolnego sygnału częstotliwościowego na zaciskach 7 i 8. Opcja ta pozwala na sprawdzenie dodatkowych urządzeń przed uruchomieniem systemu pomiarowego. Test kończy się po pięciu minutach, jeśli przetwornik nie zostanie przełączony ręcznie do standardowego trybu pracy. Test przetwornika inicjuje szereg testów diagnostycznych, które nie są wykonywane podczas normalnej jego pracy. Wykonywane są następujące testy: •

Test wyświetlacza

Test pamięci RAM

Test pamięci PROM

W trakcie trwania testu, wszystkie sygnały wyjściowe reprezentują i reagują na aktualne warunki przepływu. Test trwa około 10 sekund.

5−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

SZYBKIE OKREŚLANIE PRZYCZYN NIESPRAWNOŚCI Krok 1: Błędy okablowania

Najczęstsze problemy występujące w przepływomierzach magnetycznych związane są z połączeniami kablowymi między czujnikiem a przetwornikiem w zdalnych instalacjach przewornika. Kable sygnałowy i cewek muszą być wykonane z ekranowanych skrętek: 20 AWG do elektrod i 14 AWG do cewek. Sprawdzić, czy ekran kabla jest podłączony na obu końcach. Przewody sygnałowe i cewek muszą mieć oddzielne kable. W pojedynczej osłonie kablowej z kablami sygnałowym i cewek nie mogą być prowadzone żadne inne kable. Szczegółowe informacje o prawidłowym okablowaniu przedstawiono na stronie 2−12.

Krok 2: Zakłócenia procesowe

W niektórych okolicznościach źródłem niestabilności sygnału wyjściowego mogą być warunki procesowe, a nie sam przepływomierz. Poniżej przedstawiono rozwiązania zalecane w sytuacji zakłóceń procesowych. Po uzyskaniu stabilnego sygnału wyjściowego nie są konieczne żadne dalsze czynności. Wykorzystać funkcję autozerowania (Auto Zero) do inicjalizacji przetwornika w trybie częstotliwości cewek 37.5 Hz. Funkcję tę można uruchomić tylko przy zainstalowanym czujniku i przetworniku. Czujnik musi być wypełniony przez medium procesowe przy braku przepływu. Przed uruchomieneim funkcji autozerowania sprawdzić, czy wybrano częstotliwość 37.5 Hz drgań cewek. Przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne i rozpocząć procedurę autozerowania. Przetwornik zakończy automatycznie procedurę po około 90 sekundach. W prawym dolnym narożniku wyświetlacza pojawia się symbol wskazujący na trwanie procedury autozerowania. 1.

Zmienić częstotliwość cewek na 37.5 Hz. Jeśli możliwe, to zakończyć procedurę autozerowania (patrz strona 3−15).

2.

Zwięszyć tłumienie (patrz strona 3−9).

Jeśli powyższe czynności nie usuną objawów zakłóceń prcoesowych, to skontaktować się z biurem przedstawicielskim Rosemount w celu rozpatrzenia możliwości zastosowania przepływomierza magnetycznego wysokosygnałowego.

Krok 3: Testy zainstalowanego czujnika

Jeśli wystąpiły problemy w działaniu zainstalowanego czujnika, to tabela 5−4 ma za zadanie pomoc w określeniu przyczyn niesprawności. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek testów należy odłączyć lub wyłączyć zasilanie przetwornika. Do interpretacji wyników konieczna jest znajomość posiadanych przez przepływomierz atestów do prac w obszarze zagrożonych wybuchem. Dostępne kody atestów dla Modelu 8705 to N0, N5 i KD. Dostępne kody atestów dla Modelu 8707 to N0 i N5. Dostępne kody atestów dla Modelu 8711 to N0, N5, E5 i CD. Przed przystąpieniem do testów należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń diagnostycznych. Jeśli jest możliwe, to pomiary wykonywać wewnętrz skrzynki przyłączeniowej czujnika, jeśli nie, to jak najbliżej czujnika. Odczyty z zacisków zdalnie zamontowanego przetwornika w odległości większej niż 30 m od czujnika mogą być nieprawidłowe i nie mogą służyć do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Schemat podłączenia czujników przedstawiono na ilustracji 5−1.

5−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela 5−4. Testy czujnika Test

Lokalizacja czujnika

Wymagane urządzenia

Pomiar między zaciskami

A. Cewki czujnika

Zainstalowany lub nie

Multimetr

1i2=R

B. Ekran z obudową

Zainstalowany lub nie

Multimetr

17 i

Oczekiwana wartość 2Ω ≤ R ≤ 18Ω

C. Ekran cewek do cewek

Zainstalowany lub nie

D. Ekran elektrod do elektrod

Zainstalowany

Multimetr

• Wymienić czujnik

< 0,2Ω

• Wilgoć w listwie zaciskowej • Nieszczelne elektrody • Medium pod wyłożeniem

• Oczyścić listwę zaciskową • Wymienić czujnik

∞Ω (< 1nS) ∞Ω (< 1nS)

• Wilgoć w listwie zaciskowej • Nieszczelne elektrody • Medium pod wyłożeniem

• Wyjąć czujnik i osuszyć • Oczyścić listwę zaciskową • Wykonać test cewek czujnika

• Niestabilne wartości R1 lub R2 potwierdzają pokrycie elektrod • Zawrte elektorody • Elektrody nie stykają się z medium • Pusty czujnik • Mała przewodność • Nieszczelność elektrod

• Usunąć osad ze ścianej czujnika • Zastosować elektrody specjalne • Powtórzyć pomiary • Wyinstalować.cz ujnik, wykonać testy opisane w tabeli 5−5 i 5−6 na stronie 5−10

2i

LCR (Wybrać pomiar rezystancji dla 120 Hz)

18 i 17 = R1 19 i 17 = R2

Działania naprawcze

• Rozwarte lub zwarte cewki

i masa obudowy 17 i masa obudowy 1i

Potencjalna przyczyna

R1 i R2 powinny być stabilne NO: R 1 – R 2 ≤ 300Ω N5, E5, CD, ED: R 1 – R 2 ≤ 1500Ω

W celu wykonania testów czujnika zaleca się zastosowanie miernika przewodności podającego wyniki w nanosiemensach. Nanosiemens jest równy odwrotności rezystancji wyrażonej w gigaomach.

5−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Ilustracja 5−1. Schemat blokowy czujnika 68.1kΩ (nie dotyczy czujników z atestem N0 do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem) 68.1kΩ

8712−0007E04A

Obudowa czujnika

Krok 4: Testy niezainstalowanego czujnika

Niezainstalowany czujnik może być również testowany. Do interpretacji wyników konieczna jest znajomość posiadanych przez czujnik atestów do prac w obszarze zagrożonych wybuchem. Dostępne kody atestów dla Modelu 8705 to N0, N5 i KD. Dostępne kody atestów dla Modelu 8707 to N0 i N5. Dostępne kody atestów dla Modelu 8711 to N0, N5, E5 i CD. Schemat podłączenia czujników przedstawiono na ilustracji 5−1. Wykonać pomiary między zaciskami w bloku przyłączeniowym a głowicą elektrody wewnątrz czujnika. Elektrody pomiarowe, 18 i 19, znajdują się po przeciwnej stronie wnętrza otworu. Trzecia elektroda uziemiająca, jeśli jest, to znajduje się między nimi. W czujniku Model 8711, elektroda 18 znajduje się w pobliżu skrzynki przyłączeniowej, a elektroda 19 w pobliżu dna czujnika (ilustracja 5−2). Różne typu czujników mają nieznacznie się różniące wartości rezystancji. Wartości nominalne rezystancji czujników kołnierzowych podano w tabeli 5−5, a czujników bezkołnierzowych w tabeli 5−6.

Szczegółowe infoamcje o komunikatach dotyczących bezpieczeństwa pracy − patrz strona 5−1.

5−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

8711−8711f01a

Ilustracja 5−2. Płaszczyzna elektrod 45˚

Aby zagwarantować właściwą dokładność pomiarów rezystancji wyzerować multimetr zwierając przewody pomiarowe. Tabela 5−5. Testy niezainstalowanych czujników kołnierzowych Model 8705/ 8707 Atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Mierzone połączenia

N0

N5, KD

18 i elektroda(1)

≤ 275 Ω

61kΩ ≤ R ≤ 75k Ω

(1)

≤ 275 Ω

61kΩ ≤ R ≤ 75k Ω

19 i elektroda

17 i elektroda uziemiająca

≤ 0,3 Ω

≤ 0,3 Ω

17 i zacisk uziemienia

≤ 0,3 Ω Rozwarcie Rozwarcie Rozwarcie

≤ 0,3 Ω Rozwarcie Rozwarcie Rozwarcie

17 i 18 17 i 19 17 i 1

(1) Trudno jest wizualnie określić, która z elektrod jest podłączona do którego zacisku. Wykonać pomiary dla obu elektrod. Dla jednej miernik powinien wskazać rozwarcie, a dla drugiej wartość powinna być mniejsza od 275 omów.

Tabela 5−6. Testy niezainstalowanych czujników bezkołnierzowych Model 8711 Atesty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem N0

N5, E5, CD

18 i elektroda(1)

Mierzone połączenia

≤ 0,3 Ω

61kΩ ≤ R ≤ 75k Ω

(2)

≤ 275 Ω

61kΩ ≤ R ≤ 75k Ω

19 i elektroda

17 i elektroda uziemiająca

≤ 0,3 Ω

≤ 0,3 Ω

17 i zacisk uziemienia

≤ 0,3 Ω Rozwarcie Rozwarcie Rozwarcie

≤ 0,3 Ω Rozwarcie Rozwarcie Rozwarcie

17 i 18 17 i 19 17 i 1

(1) Zmierzyć elektrodę położoną bliżej skrzynki przyłączeniowej. (2) Zmierzyć elektrodę położoną dalej od skrzynki przyłączeniowej.

5−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Dodatek A

Rosemount 8712D

Dane techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−1 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−7 Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−8

DANE TECHNICZNE Dane funkcjonalne

Kompatybilność z czujnikami Przetwornik 8712D może współpracować ze wszystkimi czujnikami Rosemount: 8705, 8707, 8711, 8721 i 570TM. Przetwornik 8712D jest kompatybilny również z czujnikami zasilanymi AC lub DC innych producentów. Rezystancja cewek czujnika 2.25 Ω do 500 Ω Indukcyjność cewek czujnika 11mH do 1500mH Zakres natężeń przepływu Możliwość przetwarzania sygnałów mediów przepływających z prędkością od 0.003 do 12 m/s w obu kierunkach w czujnikach wszystkich wielkości. Możliwość wyboru dowolnej szerokości zakresu pomairowego w zakresie od –12 do 12 m/s.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Dopuszczalne przewodności Ciecz procesowa musi mieć przewodność większą od 5 µS/cm. Wartość ta nie obejmuje wpływu kabli łączących w przypadku zdalnej instalacji przetwornika. Dla uzyskania najlepszej dokładności w przypadku mediów o niskiej przewodności, kable muszą być jak najkrótsze. Zasilanie 90−250 V ac, 50–60 Hz lub 12–42 V dc Obciążenie prądowe zasilacza Przetworniki zasilane napięciem 12−42 V dc mogą pobierać maksymalnie prąd 1 A 1.0

0.6

0.4

0.2

0 0

10

20

30

40

50

8721/8721_B_01.EPS

Pobierany prąd (A)

0.8

Napięcie zasilania (V)

Kategoria instalacji Kategoria instalacji II Pobór mocy Maksymalnie 10 W Dopuszczalne temperatury otoczenia Działanie –29 do 60 ˚C z lokalną klawiaturą operatora –40 do 74 ˚C bez lokalnej klawiatury operatora Składowanie –40 do 80 ˚C Dopuszczalny zakres wilgotności 0–95% wilgotności względnej w temperaturze 49 ˚C Klasa ochrony obudowy NEMA 4X, CSA obudowa typu 4X, IEC 529, IP65, stopień skażenia II

A−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Sygnały wejściowe i wyjściowe Wyjście analogowe 4−20 mA, wybór przełącznikiem zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego o napięciu od 5 do 30 Vdc; obciążenie od 0 do 1000 Ω. Jednostki oraz górna i dolna wartość graniczna natężenia przepływu są definiowane przez użytkownika. Sygnał wyjściowy skaluje się automatycznie tak, by 4 mA odpowiadały wybranej dolnej wartości granicznej, a 20 mA górnej. Szerokość zakresu pomiarowego może być kalibrowana w sposób ciągły w zakresie od −12 do 12 m/s, minimalna szerokość zakresu pomiarowego wynosi 0.3 m/s. Komunikacja cyfrowa HART, cyfrowy sygnał natężenia przepływu nałożony na sygnał analogowy 4−20 mA, dostępny dla systemów sterujących, minimalna rezystancja pętli prądowej 250 Ω. Sygnał wyjściowy pozostaje liniowy do 105% szerokości zakresu pomiarowego. (Maksymalny prąd wyjściowy 20.8 mA.) Skalowane wyjście częstotliwościowe 0 do 10000 Hz; zasilanie zewnętrzne 5 do 24 Vdc; przełącznik elektroniczny może być obciążany mocą do 2W dla częstotliwości do 4000 Hz, dla częstotliwości 10000 Hz obciążenie 0.1 W dla napięcia 5 Vdc. Wartość zmiennej mierzonej w jednostkach przypadająca na jeden impuls może być regulowana; szerokość impulsu regulowana w zakresie od 1.5 do 500 ms. Poniżej 1.5 ms szerokość impulsu jest równa połowie okresu. Sygnał pozostaje liniowy do 11000 Hz. Wyjście dodatkowe Zasilane zewnętrznie 5 do 24 Vdc, przełącznik elektroniczny, maksymalne obciążenie 2 W, do sygnalizacji jednego z dwóch parametrów: Przepływ wsteczny − uaktywnienie przełącznika następuje przy zmianie kierunku przepływu; natężenie przepływu w kierunku odwrotnym jest wyświetlane na wyświetlaczu. Brak przepływu − uaktywnienie następuje wówczas, gdy szybkość cieczy spada do 0 m/s. Zero natężenia przepływu na wyjściu (PZR) Zewnętrznie zasilane 5 do 28 Vdc, wejście maksymalnie obciążane 2 W, na wyjściach przetwornika pojawia się sygnał odpowiadający natężeniu przepływu równemu zero. Blokada zapisu Na płytce elektronicznej znajduje się przełącznik blokady zapisu, który uniemożliwia dokonywanie przypadkowych lub niezamierzonych zmian w zmiennych konfiguracyjnych przy użyciu LOI lub komunikatora HART. Sumator nie zostaje odbezpieczony przy ustawieniu przełącznika blokady w pozycji “ON” (patrz strona 2−4). Testowanie wyjść Test wyjścia analogowego Przetwornik posiada możliwość ustawienia dowolnego sygnału wyjściowego z zakresu 3.50 i 23.25 mA

A−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Test wyjścia impulsowego Przetwornik posiada możliwość ustawienia dowolnego sygnału wyjściowego z zakresu 1 i 10000 Hz Czas osiągnięcia gotowości do pracy Osiągnięcie teoretycznej dokładności następuje po 5 minutach od włączenia zasilania i po 5 sekundach od chwilowego zaniku zasilania. Czas rozpoczęcia pomiarów 50 ms po rozpoczęciu przepływu Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu (low flow cutoff) Regulowane w zakresie od 0.003 do 0.3 m/s. Poniżej zadanej wartości sygnał wyjściowy zostaje ustawiony na wartość odpowiadającą zeru natężenia przepływu. Tłumienie Regulowane w zakresie 0.0 do 256 s przy użyciu LOI. Regulowane w zakresie 0.2 do 256 s przy użyciu komunikatorów 275 / 375. Kompensacja czujników Czujniki firmy Rosemount są kalibrowane fabrycznie i zostaje im przypisany współczynnik kalibracyjny. Ten współczynnik wprowadza się do pamięci przetwornika, dzięki czemu możliwa jest jego współpraca z różnymi czujnikami bez dodatkowych kalibracji i bez utraty dokładności pomiarów. Czujniki innych producentów mogą być kalibrowane przy użyciu przetwornika 8712D i prostej procedury wymagającej jedynie przepływu o znanej wartości natężenia lub kalibracji w laboratoriach firmy Rosemount. Kalibracja czujnika w instalacji jest dwukrokową procedurą dopasowania pomiaru do znanego natężenia przepływu.

A−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Dane metrologiczne

Rosemount 8712D (Dane techniczne odnoszą się do wyjścia częstotliwościowego w warunkach referencyjnych.) Dokładność Rosemount 8712D z czujnikami 8705 i 8721 Dokładność systemu ±0.5% natężenia przepływu w zakresie od 0.3 do 12 m/s; dla przepływów w zakresie od 0.01 do 0.3 m/s dokładność wynosi ±0.0015 m/s. Dokładność wyjścia analogowego jest taka sama jak wyjścia częstotliwościowego plus dodatkowe 0.10% szerokości zakresu pomiarowego. Rosemount 8712D z czujnikami 8711 Dokładność systemu ±0.5% natężenia przepływu w zakresie od 0.9 do 12 m/s); poniżej 0.9 m/s dokładność wynosi ±0.005 m/s. Dokładność wyjścia analogowego jest taka sama jak wyjścia częstotliwościowego plus dodatkowe 0.10% szerokości zakresu pomiarowego. Rosemount 8712D z czujnikami innych producentów Jeśli kalibrację wykonano w firmie Rosemount, to dokładność pomiarów wynosi 0.5% wartości mierzonej. Wyjście analogowe ma taką samą dokładność jak wyjście częstotliwościowe plus dodatkowo 0.10% szerokości zakresu pomiarowego. Brak danych dotyczący dokładności przy zastosowaniu czujników innych producentów i kalibracji w instalacji technologicznej. Wpływ drgań ±0.1% minimalnej szerokości zakresu pomiarowego zgodnie z normą IEC 770−1984, rozdział 6.2.14, ekstremalne poziomy drgań (3G) Powtarzalność ±0.1% wartości mierzonej Czas odpowiedzi (wyjście analogowe) Maksymalnie 50 ms po krokowej zmianie sygnału wejściowego Stabilność ±0.1% wartości mierzonej na sześć miesięcy Wpływ temperatury otoczenia 0.25% wartości mierzonej w całym zakresie temperatur roboczych Wpływ pól elektromagnetycznych EN 61326 / 1997, NAMUR NE21 / 1997, CISPR 11 Class B Level Wpływ napięcia zasilania Wpływ napięcia: 0.05% szerokości zakresu pomiarowego w zakresie od 90 do 250 V AC rms Wpływ częstotliwości: 0.1% szerokości zakresu pomiarowego w zakresie od 47 do 64 Hz

A−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czas martwy Dla 5 Hz, do 100 ms Dla 37Hz, do 13.3 ms

Dane konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne Obudowa Aluminium niskomiedziowe Wykończenie Farba poliuretanowa Uszczelka pokrywy Kauczuk Przyłącza elektryczne Trzy przepusty kablowe 3/4−14 NPT znajdują się w dolnej części przetwornika. Wszystkie podłączenia są zaciskami śrubowymi. Zasilanie podłącza się tylko do przetwornika. W przypadku montażu zdalnego przetwornik jest łączony z czujnikiem przy wykorzystaniu tylko jednej osłony kablowej. Bezpieczniki zasilania 90–250 V ac (8712D) 1 A, bezzwłoczny Bussman AGC1 lub równoważny 12−42 V dc 3 A, bezzwłoczny Bussman AGC3 lub równoważny Masa przetwornika Przetwornik: 3.06 kg Przetwornik z LOI: 3.33 kg

A−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

RYSUNKI WYMIAROWE Ilustracja A−1. Przetwornik 8712D Z POKRYWĄ STANDARDOWĄ

Z POKRYWĄ LOI Pokrywa LOI Pokrywa standardowa

9.01 (229) 2.81 (71)

4.31 (109) 3.51 (89)

3.11 (79)

0.44 (11)

11.15 (283) 12.02 (305)

Pokrywa klawiatury LOI

2.96 (75)

17.70 (450)

3

Śruba uziemienia

UWAGA Wymiary podano w calach (mm)

11.37 (289) 8712−12A01A, 8712B01A, 8712C01A, 8712D01A

/4–14 NPT przepusty kablowe (3 otwory)

A−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA Model 8712D (1) Kod R Kod 03 12 Kod N0

N5

Opis urządzenia

Dostępność

Przetwornik przepływomierza magnetycznego Typ montażu

Zdalny (na rurze 2 calowej lub na płaskiej powierzchni) Napięcie zasilania

12–42 V dc 90−250 V ac, 50–60 Hz

• •

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual (FM) dla mediów niepalnych w klasie I, strefa 2; Atesty kanadyjskie Canadian Standards Association (CSA) klasa I, strefa 2; Oznaczenie CE Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual (FM) dla mediów palnych w klasie I, strefa 2; Oznaczenie CE

Kod

Opcje

B6 C1 C4 CN D1

Zestaw 4 śrub ze stali nierdzewnej do montażu na rurze 2 calowej Konfiguracja użytkownika (konieczne jest wypełnienie karty konfiguracyjnej CDS) Analogowe poziomy sygnałów wyjściowych zgodne z NAMUR NE43, 18−stycznia−1994, stan alarmowy wysoki(2) Analogowe poziomy sygnałów wyjściowych zgodne z NAMUR NE43, 18−stycznia−1994, stan alarmowy niski(2) Kalibracja wysokiej dokładności [0.25% natężenia przepływu w zakresie prędkości od 0.9 do 12 m/s] dotyczy tylko systemu składającego się z dopasowanego czujnika i przetwornika(3) Lokalna klawiatura operatorska (LOI) Adaptery dławików CM 20 Adaptery dławików PG 13.5

M4 J1 J2

Typowy numer zamówieniowy:

8712D

R

12

N0

M4

(1) Licznik przepływu zsumowanego jest standardowy dla wszystkich przetworników 8712D. (2) Poziomy sygnałów zgodne z normą NAMUR i poziomu alarmowego są ustawiane fabrycznie i nie mogą być zmienione w warunkach polowych. (3) Opcja ta musi być wybrana zarówno dla czujnika, jak i przetwornika.

A−8

• • • • • • • •


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Dodatek B

Rosemount 8712D

Informacje o atestach do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Informacje o Dyrektywach europejskich . . . . . . . . . . . . . . strona B−1 Certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−3

Atestowane zakłady produkcyjne

Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota, USA

INFORMACJE O DYREKTYWIE EUROPEJSKIEJ

Deklaracja zgodności opisywanych urządzeń ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Unii Europejskiej dostępna jest na stronie www.rosemount.com. W lokalnym biurze przedstawicielsim można uzyskać kopię deklaracji zgodności.

Dyrektywa ATEX

Urządzenie firmy Rosemount spełniają wymagania Dyrektywy ATEX.

Fisher−Rosemount Technologias de Flujo, S.A. de C.V. — Chihuahua, Chihuahua, Meksyk

Niepalność typ n zgodnie z normą EN50 021 •

Dyrektywa Europejska dotycząca urządzeń pneumatycznych (PED) (97/23/EC)

Zaślepienie niewykorzystanych przepustów musi być wykonane przy wykorzystaniu właściwych metalowych dławików kablowych lub zaślepek z atestami EExe lub EExn, lub innych metalowych dławików lub zaślepek z atestami ATEX o klasie ochrony IP66 wydanymi przez właściwe agencje certyfikacyjne zatwierdzone przez Unię Europejską.

Czujniki przepływomierzy magnetycznych Model 8705: Średnica: 1 1/2 cala − 3 cale ze wszystkimi dostęnymi kołnierzami. Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20 Zgodność z modułem H Średnica: 4 cale − 24 cale ze wszystkimi kołnierzami DIN i ANSI 150 i ANSI 300. Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20 Zgodność z modułem H Średnica: 30 cali − 36 cali z kołnierzami AWWA 125 Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20 Zgodność z modułem H

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Czujniki przepływomierzy magnetycznych Model 8711 Średnica: 1.5, 2, 3, 4, 6 i 8 cali Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20 Zgodność z modułem H Czujniki przepływomierzy magnetycznych Model 8721 z przyłączem sanitarnym o średnicach 11/2 calach i większych: Zgodność z modułem A Wszystkie inne czujniki Model 8705/8711/8721 — Sound Engineering Practice − SEP Czujniki spełniające SEP nie mogą być oznaczane jako zgodne z PED. Obligatoryjne oznaczenie CE zgodne z artykułem 15 normy PED można znaleźć na korpusie czujnika (CE 0575). Czujniki kategorii I spełniają wymagania modułu A procedur jakości wykonania. Czujniki kategorii II−IV spełniają wymagania modułu H procedur jakości wykonania.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC)

EN 50081−1: 1992, EN 50082−2: 1995, EN 61326: 1997/ A1:1998 / A2: 2001 Okablowanie sygnałowe nie może być prowadzone w tej samej osłonie kablowej co okablowanie zasilania AC. Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie z lokalnymi normami. W celu zwiększenia odporności na zakłócenia zaleca się stosowanie kabli ekranowanych − szczegółowe informacje patrz rozdział 2.

Dyrektywa niskonapięciowa (93/68/EEC)

EN 61010−1: 1995

Inne ważne wskazówki instalacyjne

Stosować tylko nowe, oryginalne części. Aby uniknąć wypływu medium procesowego, nie wolno odkręcać lub wyjmować śrub kołnierzy, adapterów kołnierzy lub zaworów spustowych podczas trwania procesu technologicznego. Wszelkie prace obsługowe mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone. Oznaczenie CE stanowi standard dla przetwornika 8712D. Zgodność z Dyrektywami Europejskimi: elektromagnetyczną i niskonapięciową.

B−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem

Rosemount 8712D Systemy ze zdalnym przetwornikiem nie wymagają posiadania tych samych atestów przez czujnik i przetwornik. Informacje o atestach przetwornika Tabela B−1. Kody opcji przetwornika Kod atestu

Rosemount 8712D

N0 N5

• •

Atesty amerykańskie Atesty wydawane przez producenta − Factory Mutual FM N0 Atesty strefa 2 (wszystkie przetworniki) Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T4 (w 40˚C), Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T4 (w 40˚C), Obudowa Typ 4X N5 Atest strefa 2 dla czujników z elektrodami iskrobezpiecznymi IS Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T4 (w 40˚C), Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T4 Obudowa Typ 4X Atesty kanadyjskie − Canadian Standard Association CSA N0 Atest strefa 2 Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T4 (w 60˚C), Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T4 (w 60˚C), Obudowa Typ 4X

B−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Informacje o atestach czujników

Tabela B−2. Kody opcji dla czujników (1) Czujnik 8705 Kod atestu N0 N5 E5 CD(2) KD(2)

Czujnik 8707

Czujnik 8711

Dla cieczy niepalnych

Dla cieczy palnych

Dla cieczy niepalnych

Dla cieczy palnych

• •

• •

Dla cieczy niepalnych

Dla cieczy palnych

• • • •

• • •

(1) Oznaczenie CE jest standardowe dla czujników Model 8705 i 8711. Brak certyfikatów do prac w obszarach zagrożonych wybuchem dla czujnika Model 570TM. (2) Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową podano w tabeli B−3 na stronie B−5.

Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual FM N0 Atest strefa 2 dla cieczy niepalnych (wszystkie czujniki) Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T5 (8705/8711 w 60˚C) Kod temperatury – T3C (8707 w 60˚C) Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T6 (8705/8711 w 60˚C) Kod temperatury – T5 (8707 w 60˚C) Obudowa Typ 4X N5 Atest strefa 2 dla cieczy palnych (wszystkie czujniki) Klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T5 (8705/8711 w 60˚C) Kod temperatury – T3C (8707 w 60˚C) Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T6 (8705/8711 w 60˚C) Kod temperatury – T5 (8707 w 60˚C) Obudowa Typ 4X E5 Przeciwwybuchowość (tylko 8711) Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy C, D Kod temperatury – T6 w 60˚C Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Kod temperatury – T6 w 60˚C klasa I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T5 w 60˚C Obudowa Typ 4X Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) N0 Odpowiedni do stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C, D Kod temperatury – T5 (8705/8711 w 60˚C) Kod temperatury – T3C (8707 w 60˚C) Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F, G Obudowa Typ 4X

B−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Certyfikaty europejskie N1 Atest ATEX nieiskrzenia/niepalnoości (tylko 8705/8711) Certyfikat numer: KEMA02ATEX1302X EEx nA [L] IIC T3... T6

II 3G

SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA: Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową należy odczytać z tabeli B−5 na stronie B−7. Dane elektryczne należy odczytać z tabeli B−6 na stronie B−8. CD Atest zwiększonego poziomu bezpieczeństwa CENELEC (strefa 1) dla czujników z elektrodami iskrobezpiecznymi (tylko 8711) Certyfikat numer: KEMA03ATEX2052X II 1/2G EEx e ia IIC T3... T6 (Ta = −20 do +65˚) (patrz tabela B−3) 0575 KD Atest zwiększonego poziomu bezpieczeństwa CENELEC (strefa 1) dla czujników z elektrodami iskrobezpiecznymi (tylko 8705) Certyfikat numer.: KEMA 03ATEX2052X

II 1/2G

EEx e ia IIC T3... T6 (Ta = −20 do 65˚C) (patrz tabela B−3) 0575 SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA: Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową należy odczytać z tabeli B−5 na stronie B−7. Dane elektryczne należy odczytać z tabeli B−6 na stronie B−8.

B−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela B−3. Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową(1) Średnica (cale)

Maksymalna Maksymalna temperatura otoczenia temperatura procesowa

1

/2 1 1 11/2 11/2 2 2 2 3−4 3−4 3−4 3−4 6 6 6 6 8 − 36 8 − 36 8 − 36 8 − 36

149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 95˚F (35˚C) 149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 104˚F (40˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 131˚F (55˚C) 104˚F (40˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C) 149˚F (65˚C)

Klasa temperaturowa

239˚F (115˚C) 248˚F (120˚C) 95˚F (35˚C) 257˚F (125˚C) 140˚F (60˚C) 257˚F (125˚C) 167˚F (75˚C) 104˚F (40˚C) 266˚F (130˚C) 194˚F (90˚C) 131˚F (55˚C) 104˚F (40˚C) 275˚F (135˚C) 230˚F (110˚C) 167˚F (75˚C) 140˚F (60˚C) 284˚F (140˚C) 239˚F (115˚C) 176˚F (80˚C) 149˚F (65˚C)

(1) Tabela ta dotyczy tylko kodów atestów CD i KD.

Tabela B−4. Dane elektryczne czujników Rosemount 8705 i 8711 (1) Obwód zasilania cewek Obwód elektrod

40 V dc (impulsowo), 0.5 A, 10 W maksymalnie dla aplikacji iskrobezpiecznych EEx ia IIC, 5 V 1 mW maksymalnie, Um = 250 V

(1) Tabela ta dotyczy tylko kodów atestów CD i KD.

B−6

T3 T3 T4 T3 T4 T3 T4 T5 T3 T4 T5 T6 T3 T4 T5 T6 T3 T4 T5 T6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Tabela B−5. Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową(1) Maksymalna temperatura otoczenia

Maksymalna temperatura procesowa ˚F (˚C) dla klasy temperaturowej T3

T4

T5

T6

54˚F (12˚C) 66˚F (19˚C) 79˚F (26˚C) 90˚F (32˚C) 102˚F (39˚C) 115˚F (46˚C) 127˚F (53˚C) 138˚F (59˚C) 151˚F (66˚C) 163˚F (73˚C)

18˚F (−8˚C) 28˚F (−2˚C) 41˚F (5˚C) 54˚F (12˚C) 66˚F (19˚C) 79˚F (26˚C) 90˚F (32˚C) 102˚F (39˚C) 115˚F (46˚C) 127˚F (53˚C)

72˚F (22˚C) 84˚F (29˚C) 97˚F (36˚C) 109˚F (43˚C) 122˚F (50˚C) 135˚F (57˚C) 145˚F (63˚C) 158˚F (70˚C) 171˚F (77˚C) 183˚F (84˚C)

34˚F (1˚C) 46˚F (8˚C) 59˚F (15˚C) 72˚F (22˚C) 84˚F (29˚C) 97˚F (36˚C) 109˚F (43˚C) 122˚F (50˚C) 135˚F (57˚C) 145˚F (63˚C)

88˚F (31˚C) 97˚F (36˚C) 108˚F (42˚C) 118˚F (48˚C) 129˚F (54˚C) 140˚F (60˚C) 151˚F (66˚C) 160˚F (71˚C) 171˚F (77˚C) 181˚F (83˚C)

55˚F (13˚C) 66˚F (19˚C) 77˚F (25˚C) 88˚F (31˚C) 97˚F (36˚C) 108˚F (42˚C) 118˚F (48˚C) 129˚F (54˚C) 140˚F (60˚C) 151˚F (66˚C)

95˚F (35˚C) 104˚F (40˚C) 115˚F (46˚C) 124˚F (51˚C) 135˚F (57˚C) 144˚F (62˚C) 153˚F (67˚C) 163˚F (73˚C) 172˚F (78˚C) 183˚F (84˚C)

66˚F (19˚C) 75˚F (24˚C) 84˚F (29˚C) 95˚F (35˚C) 104˚F (40˚C) 115˚F (46˚C) 124˚F (51˚C) 135˚F (57˚C) 144˚F (62˚C) 153˚F (67˚C)

Czujnik 0.5 cala 149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 131˚F (55˚C) 122˚F (50˚C) 113˚F (45˚C) 104˚F (40˚C) 95˚F (35˚C) 86˚F (30˚C) 77˚F (25˚C) 68˚F (20˚C)

297˚F (147˚C) 309˚F (154˚C) 322˚F (161˚C) 334˚F (168˚C) 347˚F (175˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C)

138˚F (59˚C) 151˚F (66˚C) 163˚F (73˚C) 176˚F (80˚C) 189˚F (87˚C) 199˚F (93˚C) 212˚F (100˚C) 225˚F (107˚C) 237˚F (114˚C) 248˚F (120˚C) Czujnik 1.0 cal

149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 131˚F (55˚C) 122˚F (50˚C) 113˚F (45˚C) 104˚F (40˚C) 95˚F (35˚C) 86˚F (30˚C) 77˚F (25˚C) 68˚F (20˚C)

318˚F (159˚C) 331˚F (166˚C) 343˚F (173˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C)

149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 131˚F (55˚C) 122˚F (50˚C) 113˚F (45˚C) 104˚F (40˚C) 95˚F (35˚C) 86˚F (30˚C) 77˚F (25˚C) 68˚F (20˚C)

297˚F (147˚C) 307˚F (153˚C) 318˚F (159˚C) 329˚F (165˚C) 340˚F (171˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C)

149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 131˚F (55˚C) 122˚F (50˚C) 113˚F (45˚C) 104˚F (40˚C) 95˚F (35˚C) 86˚F (30˚C) 77˚F (25˚C) 68˚F (20˚C)

289˚F (143˚C) 300˚F (149˚C) 309˚F (154˚C) 318˚F (159˚C) 329˚F (165˚C) 338˚F (170˚C) 349˚F (176˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C)

158˚F (70˚C) 171˚F (77˚C) 183˚F (84˚C) 196˚F (91˚C) 207˚F (97˚C) 219˚F (104˚C) 232˚F (111˚C) 244˚F (118˚C) 257˚F (125˚C) 270˚F (132˚C) Czujnik 1.5 cala 160˚F (71˚C) 171˚F (77˚C) 181˚F (83˚C) 192˚F (89˚C) 203˚F (95˚C) 214˚F (101˚C) 223˚F (106˚C) 234˚F (112˚C) 244˚F (118˚C) 255˚F (124˚C) Czujnik 2.0 cale 163˚F (73˚C) 172˚F 78(˚C) 183˚F (84˚C) 192˚F (89˚C) 201˚F (94˚C) 212˚F (100˚C) 221˚F (105˚C) 232˚F (111˚C) 241˚F (116˚C) 252˚F (122˚C)

B−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Tabela B−5. Zależność między temperaturą otoczenia, temperaturą procesową i klasą temperaturową(1) Maksymalna temperatura otoczenia

Maksymalna temperatura procesowa ˚F (˚C) dla klasy temperaturowej T3

T4

T5

T6

117˚F (47˚C) 129˚F (54˚C) 144˚F (62˚C) 156˚F (69˚C) 171˚F (77˚C) 183˚F (84˚C) 198˚F (92˚C) 203˚F (95˚C) 203˚F (95˚C) 203˚F (95˚C)

75˚F (24˚C) 90˚F (32˚C) 102˚F (39˚C) 117˚F (47˚C) 129˚F (54˚C) 144˚F (62˚C) 156˚F (69˚C) 171˚F (77˚C) 176˚F (80˚C) 176˚F (80˚C)

Czujniki 3 do 60 cali 149˚F (65˚C) 140˚F (60˚C) 131˚F (55˚C) 122˚F (50˚C) 113˚F (45˚C) 104˚F (40˚C) 95˚F (35˚C) 86˚F (30˚C) 77˚F (25˚C) 68˚F (20˚C)

351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C) 351˚F (177˚C)

210˚F (99˚C) 223˚F (106˚C) 237˚F (114˚C) 250˚F (121˚C) 264˚F (129˚C) 266˚F (130˚C) 266˚F (130˚C) 266˚F (130˚C) 266˚F (130˚C) 266˚F (130˚C)

(1) Tabela ta dotyczy tylko kodu atestu N1.

Tabela B−6. Dane elektryczne czujników Rosemount 8705 i 8711 (1) Obwód zasilania cewek Obwód elektrod

40 V dc (impulsowo), 0.5 A, 20 W maksymalnie Ui=5 V, Ii = 0.2 mA, Pi = mW; Ci i Li są pomijalnie małe. W normalnych warunkach procesowych, dane elektryczne podłączonego przetwornika przepływu nie mogą przekraczać podanych wyżej wartości.

(1) Tabela ta dotyczy tylko kodu atestu N1.

B−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Dodatek C

Rosemount 8712D

Cyfrowe przetwarzanie sygnału Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona C−1 Procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona C−2

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: • Sprawdzić, czy obszar w którym instalowane są czujnik i przetwornik jest zgodny z posiadanymi przez te urządzenia certyfikatami do prac w obszarach zagrożonych wybuchem. • Nie wolno demontować pokryw przetwornika w obszarze zagrożonym wybuchem, gdy włączone jest zasilanie elektryczne. • Przed podłączeniem przetwornika HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niepalności • Dla spełnienia wymagań przeciwwybuchowości obie pokrywy przetwornika muszą być dokładnie dokręcone.

OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone. • Nie wolno wykonywać żadnych innych prac obsługowych, niż te opisane w niniejszej instrukcji. Przeciek może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: • Komora elektrod może być pod ciśnieniem procesowym; przed zdjęciem pokrywy należy uwolnić ciśnienie.

OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie obecne na przewodach może spowodować porażenie elektryczne: • Nie wolno dotykać przewodów i zacisków.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D PROCEDURY

Jeśli sygnał wyjściowy przetwornika 8712D jest niestabilny, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić okablowanie i uziemienie związane z przepływomierzem magnetycznym. Sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki: •

Czy paski uziemiające są dołączone do najbliższych kołnierzy lub pierścieni uziemiających?

Czy zastosowano pierścienie uziemiające, zabezpieczenia wyłożenia lub elektrody uziemiające w rurociągach z wyłożeniem lub nieprzewodzących?

Czy zakończenia ekranów podłączono na obu końcach kabli?

Przyczyny niestabilności sygnału wyjściowego przetwornika można powiązać z dodatkowym napięciem generowanym na elektrodach pomiarowych. Ten “szum procesowy” może wynikać z wielu zjawisk, między innymi z reakcji elektrochemicznych między medium a elektrodą, reakcjami chemicznymi w samym procesie technologicznym, aktywnością wolnych jonów w medium lub innymi zakłóceniami w warstwie ciecz/elektroda. W aplikacjach o wysokim poziomie zakłóceń, analiza widma częstotliwościowego wskazuje, że szum procesowy staje się znaczący dla częstotliwości poniżej 15 Hz. W niektórych przypadkach efekt szumu procesowego może być znacząco zmniejszony przez zmianę częstotliwości drgań cewek ponad 15 Hz. W przetwornikach Rosemount 8712D możliwy jest wybór częstotliwości cewek standardowej 5 Hz i zmniejszającej szum 37 Hz. Na stronie 3−15 opisano sposób zmiany częstotliwości drgań cewek na 37 Hz.

Autozerowanie

W celu zapewnienia optymalnej dokładności pomiarów przy częstotliwości 37 Hz konieczne jest wykonanie procedury autozerowania podczas uruchomienia przetwornika. Opis funkcji autozerowania znajduje się w rozdziałach dotyczących uruchomienia i konfiguracji. Przy wyborze częstotliwości 37 Hz ważne jest wyzerowanie systemu pomiarowego dla konkretnej aplikacji i instalacji. Procedura autozerowania może być wykonana tylko w następujących warunkach: •

Przetwornik i czujnik zainstalowane są w docelowym położeniu. Procedura ta nie może być stosowana w warunkach warsztatowych.

Przetwornik ma wybraną częstotliwość cewek 37 Hz. Nie wolno wykonywać procedury autozerowania przy wybranej częstotliwości 5 Hz.

Czujnik musi być wypełniony medium procesowym przy braku przepływu.

Warunki te powinny zagwarantować sygnał wyjściowy odpowiadający zerowemu natężeniu przepływu.

Przetwarzanie sygnału

C−2

Jeśli wybrano częstotliwość drgań cewek 37 Hz i sygnał wyjściowy jest w dalszym ciągu niestabilny, to należy wykorzystać funkcje tłumienia i przetwarzania sygnału. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności należy zmienić częstotliwość drgań cewek na 37 Hz, aby nie uległ wydłużeniu czas reakcji pętli prądowej.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przetwornik 8712D charakteryzuje się bardzo prostą procedurą uruchomienia oraz umożliwia pracę w trudnych aplikacjach o wysokim poziomie zakłóceń i szumów. W celu zmniejszenia poziomu szumów, poza wyborem wyższej częstotliwości drgań cewek (37 Hz zamiast. 5 Hz) mikroprocesor przetwornika 8712D może przetwarzać sygnał wejściowy w oparciu o trzy definiowane przez użytkownika parametry. Ta technika programowa zwana przetwarzaniem sygnału, zwiększa jakość sygnału w oparciu o dane historyczne przepływu i trzy definiowane przez użytkownika parametry. Parametry te to: 1.

Liczba próbek: Liczba próbek określa liczbę pomiarów, które są brane do obliczania wartości średniej. Czas uśredniania obliczany jest jako liczba dziesiętnych części sekundy (1/10) pomnożona przez liczbę próbek. Na przykład: Liczba 1 oznacza uśrednienie sygnału wejściowego przez 1/10 sekundy Liczba 10 oznacza uśrednienie sygnału wejściowego przez 1 sekundę Liczba 100 oznacza uśrednienie sygnału wejściowego przez 10 sekund Liczba 125 oznacza uśrednienie sygnału wejściowego przez 12.5 sekund

2.

Maksymalne odchylenie procentowe: Oznacza maksymalne dopuszczalne odchylenie sygnału pomiarowego od wartości aktualnej wartości średniej, wyrażone w procentach wartości średniej. Wartości pomiarów mieszczące się w tym przedziale są akceptowane, natomiast wartości spoza przedziału są analizowane w celu określenia, czy zmiana nastąpiła wskutek zakłóceń czy zmiany natężenia przepływu. Wartość domyślna = 2 procenty.

3.

Ograniczenie czasowe: Parametr określający czas, po upływie którego sygnał wyjściowy jest uaktualniany, niezależnie od tego czy wartość mierzona mieści się w dopuszczalnym przedziale wartości. Parametr ten ogranicza czas odpowiedzi systemu, niezależnie od zdefiniowanej liczby próbek. Wartość domyślna = 2 sekundy.

C−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Jak działa przetwarzanie sygnału?

Najprostszym sposobem wytłumaczenia procedury przetwarzania sygnału jest posłużenie się przykładem. Niech wykres poniżej przedstawia natężenie przepływu w funkcji czasu Ilustracja C−1. Przetwarzanie sygnału

.

Natężenie przepływu

8712−0292A

Maksymalne odchylenie procentowe

Ograniczenie czasowe 12 próbek = 1 sekunda Czas

x: o:

Sygnał wejściowy przepływu z czujnika. Średni sygnał przepływu i sygnał wyjściowy przetwornika, określone w oparciu o parametr “liczba próbek”. Pasmo tolerancji określone przez parametr “odchylenie procentowe”. – Górna wartość = wartość średnia przepływu + [(odchylenie procentowe/100) x przepływ średni] – Dolna wartość = wartość średnia przepływu − [(odchylenie procentowe/100) x przepływ średni]

C−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D 

 

Ten zakres przedstawia przepływ o małym poziomie zakłóceń. Zmiany wejściowego sygnału przepływu zawierają się w dopuszczalnych granicach odchyleń, i dlatego przetwornik określa sygnał wejściowy jako poprawny. W takim przypadku nowy pomiar dodawany jest do aktualnej wartości średniej i wysyłany bezpośrednio na wyjście przetwornika. Sygnał poza przedziałem tolerancji jest przechowywany w pamięci do czasu, gdy następny pomiar będzie poprawny. Jako sygnał wyjściowy podawana jest wartość średnia. Poprzedni sygnał przechowywany w pamięci zostaje odrzucony jako szum, gdyż następny sygnał pomiarowy mieści się w przedziale tolerancji. Dzięki temu duże piki szumów zostają całkowicie odrzucone, a nie są uśredniane wraz pomiarami dobrymi, co ma zazwyczaj miejsce w typowych układach analogowych. Tak jak w przypadku powyżej, sygnał wejściowy jest poza przedziałem tolerancji. Pierwszy pomiar jest przechowywany w pamięci i porównywany z następnym. Następny sygnał jest również poza przedziałem tolerancji (w tym samym kierunku), dlatego przechowywana wartość jest dodawana do aktualnej wartości średniej jako pomiar i dlatego aktualna wartość średnia powoli zaczyna się zbliżać do nowej wartości sygnału wejściowego. Aby uniknąć długiego oczekiwania na nową wartość średnią w wyniku powolnego zwiększania się średniej wykorzystano parametr “ograniczenie czasowe”. Uzytkownik definiuje ten parametr eliminując powolne narastanie sygnału wyjściowego w reakcji na skokową zmianę sygnału wejściowego.

Kiedy należy stosować przetwarzanie sygnału? Przetwornik 8712D oferuje trzy niezależne funkcje, które mogą być wykorzystane do zwiększenia jakości sygnału wyjściowego. Pierwszym krokiem jest przełączenie częstotliwości drgania cewek na 37 Hz i inicjalizacja procedury autozerowania. Jeśli sygnał jest dalszym ciągu zaszumiony, to należy zastosować przetwarzanie sygnału i, jeśli konieczne, dostroić do wymagań konkretnej aplikacji. Jeśli w dalszym ciągu sygnał jest niestabilny, to można wykorzystać tradycyjną funkcję tłumienia. UWAGA Niewykonanie procedury autozerowania spowoduje powstanie niewielkiego błędu (<1%) w sygnale wyjściowym. Błąd ten powoduje przesunięcie poziomu stałego, lecz nie wpływa na powtarzalność wyników.

C−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

C−6

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Dodatek D

Rosemount 8712D

Schematy połączeń Czujniki Rosemount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−3 Czujniki Brooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−7 Czujniki Fischer Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−10 Czujniki Foxboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−16 Czujniki Kent Veriflux VTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−20 Czujniki Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−21 Czujniki Krohne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−22 Czujniki Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−23 Czujniki Yamatake Honeywell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−25 Czujniki Yokogawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−26 Czujniki innych producentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona D−27 Schematy połączeń przedstawione w niniejszym rozdziale przedstawiają prawidłowe połączenia przetworników 8712D z najczęściej spotykanymi na rynku czujnikami przepływu. Szczegółowe informacje przedstawiono dla większości modeli. Jeśli to było niemożliwe, to przedstawiono ogólny schemat połączeń czujnika danego producenta. Jeśli w poniższym wykazie nie znajduje się poszukiwany model czujnika, to należy wykorzystać schemat ogólny połączeń.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Przetwornik Rosemount Rosemount Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Brooks Rosemount 8712D Rosemount 8712D Endress Hauser Rosemount 8712D Fischer Porter Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Foxboro Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Rosemount 8712D Kent Rosemount 8712D Rosemount 8712D Krohne Rosemount 8712D Taylor Rosemount 8712D Rosemount 8712D Yamatake Honeywell Rosemount 8712D Yokogawa Rosemount 8712D Czujniki innych producentów Rosemount 8712D

D−2

Producent czujnika

Strona

Rosemount 8705, 8707, 8711 Rosemount 8707 Rosemount 8701 Rosemount 8711

D−3 D−3 D−4 D−5

Model 5000 Model 7400

Model 10D1418 Model 10D1419 Model 10D1430 (zdalny) Model 10D1430 Model 10D1465, 10D1475 (zintegrowany) Schemat ogólny połączeń czujnika

D−7 D−8 D−6 D−8 D−9 D−10 D−11 D−12 D−13 D−14 D−15

Seria 1800 Seria 1800 (wersja 2) Seria 2800 Schemat ogólny połączeń czujnika

D−16 D−17 D−18 D−19

Veriflux VTC Schemat ogólny połączeń czujnika

D−20 D−21

Schemat ogólny połączeń czujnika

D−22

Seria 1100 Schemat ogólny połączeń czujnika

D−24 D−24

Schemat ogólny połączeń czujnika

D−25

Schemat ogólny połączeń czujnika

D−26 D−27

Schemat ogólny połączeń czujnika

D−27

Schemat ogólny połączeń czujnika


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

CZUJNIKI ROSEMOUNT Czujniki Rosemount 8705/8707/8711 z przetwornikiem Rosemount 8712D

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−1.

8712−04A

Ilustracja D−1. Schemat podłączeń do przetwornika Rosemount 8712D

Tabela D−1. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Rosemount 8705/8707/8711 Przetwornik Rosemount 8712D

Czujniki Rosemount 8705/8707/8711

1 2

1 2

17 18 19

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujniki Rosemount 8701 z przetwornikiem Rosemount 8712D

CZUJNIK ROSEMOUNT 8701

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

8712−8712O11A

Ilustracja D−2. Schemat podłączeń czujników Rosemount 8701

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−2.

Tabela D−2. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Rosemount 8701 Rosemount 8712D

Czujniki Rosemount 8701

1 2

1 2

17 18 19

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Ilustracja D−3. Schemat podłączeń dla czujników Rosemount 8711

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−3.

CZUJNIK ROSEMOUNT 8711

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

8712−8712N11A

Czujniki Rosemount 8711 z przetwornikiem Rosemount 8712D

Rosemount 8712D

Tabela D−3. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Rosemount 8711 Rosemount 8712D

Czujniki Rosemount 8711

1 2

Cewki + Cewki –

17 18 19

Ekran Elektroda + Elektroda –

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Podłączenie czujników innych producentów

Przed podłączeniem czujnika magnetycznego innych producentów do przetwornika Rosemount 8712D konieczne jest przeprowadzenie następujących sprawdzeń. 1.

Wyłączyć zasilanie czujnika i przetwornika. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną porażenia elektrycznego lub zniszczenia przetwornika.

2.

Sprawdzić, czy kable cewek łączące czujnik z przetwornikiem nie są podłączone do żadnego innego urządzenia.

3.

Oznaczyć kable cewek i elektrod przed podłączeniem do przetwornika.

4.

Odłączyć przewody od przetwornika.

5.

Zdemontować przetwornik. Zamontować nowy przetwornik. Patrz strona 2−3.

6.

Sprawdzić, czy cewki czujnika skonfigurowane są do podłączenia szeregowego. Czujniki innych producentów mogą mieć cewki podłączone szeregowo lub równolegle. Wszystkie czujniki magnetyczne Rosemount mają obwody cewek podłączone szeregowo. (Czujniki AC innych producentów przeznaczone do zasilania 220V mają cewki połączone równolegle, co musi być zmienione na połączenie szeregowe.)

7.

Sprawdzić stan techniczny czujnika. Wykorzystać procedury testowe opisane w instrukcji obsługi producenta. Wykonać podstawowe sprawdzenia: a. Sprawdzić obwody cewek, czy nie są rozwarte lub zwarte. b. Sprawdzić stan techniczny wyłożenia czujnika. c. Sprawdzić stan elektrod − zwarcia, nieszczelności lub uszkodzenia.

8.

Wykonać podłączenie czujnika do przetwornika zgodnie ze schematami przedstawionymi w niniejszym rozdziale.

9.

Sprawdzić wszystkie podłączenia czujnika i przetwornika, a następnie włączyć zasilanie elektryczne przetwornika.

10. Wykonać procedurę uniwersalnej autokalibracji cyfrowej.

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

CZUJNIKI BROOKS

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−4.

Czujnik Model 5000 z przetwornikiem Rosemount 8712D

BROOKS MODEL 5000

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

8712/8712P11A

Ilustracja D−4. Schemat podłączeń czujnika Brooks Model 5000

Tabela D−4. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Brooks Model 5000 Rosemount 8712D

Czujniki Brooks Model 5000

1 2

1 2

17 18 19

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujnik Model 7400 z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−5. Schemat podłączeń czujnika Brooks Model 7400

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−5.

BROOKS MODEL 7400

8712−8712N11A

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Tabela D−5. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Brooks Model 7400 Rosemount 8712D

Czujniki Brooks Model 7400

1 2

Cewki + Cewki –

17 18 19

Ekran Elektroda + Elektroda –

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

CZUJNIKI ENDRESS HAUSER

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−6.

Czujnik Endress Hauser z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−6. Schemat podłączeń czujników Endress Hauser

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D CZUJNIK ENDRESS HAUSER 7 Elektrody

5 4

14 Cewki 42

8712−8712E01A

41

Bezpiecznik

Tabela D−6. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Endress Hauser Rosemount 8712D

Czujniki Endress Hauser

1 2

41 42 14 4 5 7

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D CZUJNIKI FISCHER PORTER

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−7.

Czujnik Model 10D1418 z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−7. Schemat podłączeń czujnika Fischer Porter Model 10D1418

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłaczenie elektrod 3 2 1

U1 U2 G L1

8712−1000A01B

L2 8 6 7 5 Podłaczenie cewek

Tabela D−7. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Model 10D1418 Rosemount 8712D

Czujniki Fischer Porter Model 10D1418

1 2

L1 L2 Masa obudowy 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Czujnik Model 10D1419 z przetwornikiem Rosemount 8712D

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−8.

Ilustracja D−8. Schemat podłączeń czujnika Fischer Porter Model 10D1419

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D Podłączenie elektrod 3 2 1 16 17 18 L1 L2

8712−100A01A

Podłaczenie cewek

Tabela D−8. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Model 10D1419 Rosemount 8712D

Czujnik Fischer Porter Model 10D1419

1 2

L1 L2 3 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujnik Model 10D1430 (zdalny) z przetwornikem Rosemount 8712D

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−9.

Ilustracja D−9. Schemat podłączeń czujnika Fischer Porter Model 10D1430 (zdalny)

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod 1 2 3

G L1 8

8712−1000A01C

Podłaczenie cewek

Tabela D−9. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Model 10D1430 (zdalny) Rosemount 8712D

Czujniki Fischer Porter Model 10D1430 (zdalny)

1 2

L1 8 G 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−10.

Ilustracja D−10. Schemat podłączeń czujnika Fischer Porter Model 10D1430 (zintegrowany)

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłaczenie elektrod 1 2 3

1 2 3

7 6

7 6 8

L2

To L2

L2 L1 U2 U1 TB1

L1 U2 U1 G

8712−1000A01E

Czujnik Model 10D1430 (zintegrowany) z przetwornikiem Rosemount 8712D

Rosemount 8712D

Podłaczenie cewek TB2

Do kalibratora (odłączyć)

Tabela D−10. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Model 10D1430 (zintegrowany) Rosemount 8712D

Czujnik Fischer Porter Model 10D1430 (zintegrowany)

1 2

L1 L2 G 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujniki Model 10D1465 i Model 10D1475 (zintegrowane) z przetwornikiem Rosemount 8712D

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−11.

Ilustracja D−11. Schemat podłączeń czujników Fischer Porter Flowtube Model 10D1465 i Model 10D1475 (zintegrowany)

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod 2A 2 Odłączyć

1 5 6 16 3 8712-1000A01D

CT M2 M1 MR Podłączenie cewek

Tabela D−11. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Model 10D1465 i 10D1475 Rosemount 8712D

Czujniki Fischer Porter Model 10D1465 i 10D1475

1 2

MR M1 3 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Inne czujniki Fischer Porter z przetwornikami Rosemount 8712D

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−12.

Ilustracja D−12. Schemat podłączeń czujników Fischer Porter PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

CZUJNIKI FISCHER PORTER 2 Elektrody

1 3

Obudowa M2

Cewki

M1

8712−8712E01A

Bezpiecznik

Tabela D−12. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Fischer Porter Rosemount 8712D

Czujniki Fischer Porter

1 2

M1 M2 Masa obudowy 3 1 2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D CZUJNIKI FOXBORO

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−13.

Czujniki z serii 1800 z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−13. Schemat podłączeń czujników Foxboro z serii 1800 CZUJNIKI FOXBORO Z SERII 1800

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod Ekran zewnętrzny Biały przewód Biały ekran

8712−8712A11A

Czarny Ekran czarn. Ekran wewn.

Podłączenie cewek

Tabela D−13. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Foxboro Rosemount 8712D

Czujniki Foxboro z serii 1800

1 2

L1 L2 Masa obudowy Dowolny ekran Czarny Biały

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Ilustracja D−14. Schemat podłączeń czujników Foxboro z serii 1800 (wersja 2)

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−14.

CZUJNIKI FOXBORO Z SERII 1800 (WERSJA 2)

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D Biały Czarny Ekran 8712−8712E11A

Czujniki z serii 1800 (wersja 2) z przetwornikiem Rosemount 8712D

Rosemount 8712D

Podłączenie elektrod GND

L2

L1

Podłączenie cewek

Tabela D−14. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Foxboro Rosemount 8712D

Czujniki Foxboro z serii 1800

1 2

L1 L2 Masa obudowy Dowolny ekran Czarny Biały

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−17


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujniki z serii 2800 z przetwornikiem 8712D

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−15.

Ilustracja D−15. Schemat podłączeń czujników Foxboro z serii 2800 CZUJNIKI FOXBORO SERIA 2800

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod Ekran zewnętrzny Biały przewód Ekran białego przewodu

Biały Czarny Dowolny ekran

8712−8712A11A

Czarny Czarny ekran Ekran wewn. L2 L1 G

Podłączenie cewek

Tabela D−15. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Foxboro z serii 2800 Rosemount 8712D

Czujniki Foxboro z serii 2800

1 2

L1 L2 Masa obudowy Dowolny ekran Czarny Biały

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−18


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Inne czujniki Foxboro z przetwornikiem 8712D

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−16.

Ilustracja D−16. Schemat podłączeń czujników Foxboro

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

CZUJNIK FOXBORO Biały Elektrody

Czarny

Dowolny ekran

Masa Cewki

L2 L1

8712−8712E01A

Bezpiecznik

Tabela D−16. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Foxboro Rosemount 8712D

Czujniki Foxboro

1 2

L1 L2 Masa obudowy Dowolny ekran Czarny Biały

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−19


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D CZUJNIKI KENT VERIFLUX VTC

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−17.

Czujniki Veriflux VTC z przetwornikiem 8712D Ilustracja D−17. Schemat podłączeń czujników Kent Veriflux VTC

CZUJNIKI KENT VERIFLUX VTC

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod

1SCR OUT 2 3 SIG 1 4 SIG 2 5 6 Podłączenie cewek

Tabela D−17. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Kent Veriflux VTC Rosemount 8712D

Czujniki Kent Veriflux VTC

1 2

2 1 SCR OUT SCR OUT SIG1 SIG2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−20

8712/8712I11A

1

2–

5+ 6 SCR OUT

Bezpiecznik


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

CZUJNIKI KENT

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−18.

Czujniki Kent z przetwornikami Rosemount 8712D

CZUJNIKI KENT

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D SIG2

Elektrody

SIG1 SCR OUT

SCR OUT Cewki

2 1

Bezpiecznik 8712−8712E01A

Ilustracja D−18. Schemat podłączeń czujników Kent

Tabela D−18. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Kent Rosemount 8712D

Czujniki Kent

1 2

1 2 SCR OUT SCR OUT SIG1 SIG2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−21


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D CZUJNIKI KROHNE

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−19.

Czujniki Krohne z przetwornikami Rosemount 8712D Ilustracja D−19. Schemat podłączeń czujników Krohne

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

CZUJNIKI KROHNE 3 2

Elektrody

Ekran elektrod

Ekran cewek Cewki

7 8

8712−8712E01A

Bezpiecznik

Tabela D−19. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Krohne Rosemount 8712D

Krohne Flowtubes

1 2

8 7 Ekran cewek Ekran elektrod 2 3

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−22


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

CZUJNIKI TAYLOR

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−20.

Czujniki z serii 1100 z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−20. Schemat podłączeń czujników Taylor z serii 1100 CZUJNIKI TAYLOR Z SERII 1100

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

Podłączenie elektrod

C L A R

LNG1234 8712−8712J11A

Biały Czarn Zielony Podłączenie cewek

Tabela D−20. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Taylor z serii 1100 Rosemount 8712D

Czujniki Taylor z serii 1100

1 2

Czarny Biały Zielony S1 i S2 E1 E2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−23


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Czujniki Taylor z przetwornikiem Rosemount 8712D

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−21.

Ilustracja D−21. Schemat podłączeń czujników Taylor

CZUJNIKI TAYLOR

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D E2 E1

Elektrody

S1 i S2

Zielony Cewki

Biały Czarny

8712−8712E01A

Bezpiecznik

Tabela D−21. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Taylor Rosemount 8712D

Czujniki Taylor

1 2

Czarny Biały Zielony S1 i S2 E1 E2

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−24


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

CZUJNIKI YAMATAKE HONEYWELL

Rosemount 8712D Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−22.

Czujniki Yamatake Honeywell z przetwornikiem Rosemount 8712D

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

CZUJNIKI YAMATAKE HONEYWELL A Elektrody

B C

Masa obudowy Cewki

Y X

8712−8712E01A

Ilustracja D−22. Schemat podłączeń czujników Yamatake Honeywell

Bezpiecznik

Tabela D−22. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Yamatake Honeywell Rosemount 8712D

Czujniki Yamatake Honeywell

1 2

X Y Masa obudowy C B A

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−25


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D CZUJNIKI YOKOGAWA

Podłączyć obwody cewek i elektrod zgodnie ze schematem na ilustracji D−23.

Czujniki Yokogawa z przetwornikiem Rosemount 8712D Ilustracja D−23. Schemat podłączeń czujników Yokogawa

PRZETWORNIK ROSEMOUNT 8712D

CZUJNIKI YOKOGAWA

A

Elektrody

B C

Masa obudowy Cewki

Ex 2

8712−8712E01A

Ex 1

Bezpiecznik

Tabela D−23. Numery łączonych zacisków przy podłączaniu czujników Yokogawa Rosemount 8712D

Czujniki Yokogawa

1 2

EX1 EX2 Masa obudowy C B A

17 18 19

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−26


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

CZUJNIKI INNYCH PRODUCENTÓW Czujniki innych producentów z przetwornikiem Rosemount 8712D Identyfikacja zacisków

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w instrukcji obsługi nie podano opisów zacisków czujnika. Jeśli nie, to wykonać poniższą procedurę. Identyfikacja zacisków cewek i elektrod 1.

Do pierwszego zacisku podłączyć jeden przewód omomierza.

2.

Do kolejnych zacisków podłączać drugi przewód omomierza i zapisywać zmierzoną wartość rezystancji.

3.

Zmierzyć rezystancję dla wszystkich par zacisków.

Na zaciskach cewek omomierz powinien wskazywać rezystancję z zakresu 3−300 omów. Na zaciskach elektrod omomierz powinien wskazywać rozwarcie obwodu. Identyfikacja masy obudowy 1.

Jeden z przewodów omomierza podłączyć do obudowy czujnika.

2.

Drugi z przewodów podłączać do kolejnych zacisków.

Zacisk uziemienia będzie tym zaciskiem, gdzie omomierz wskaże rezystancję mniejszą od 1 oma.

Podłączenie kabli

Zaciski elektrod czujnika połączyć z zaciskami 18 i 19 przetwornika 8712D. Ekran przewodu do elektrod podłączyć do zacisku 17. Zaciski cewek czujnika połączyć z zaciskami 1, 2 i masą przetwornika. Jeśli przetwornik model 8712D wskazuje na przepływ w odwrotnym kierunku, to zamienić miejscami przewody podłączone do zacisków 1 i 2.

UWAGA To urządzenie stanowi magnetyczny przepływomierz zasilany stałoprądowo. Nie wolno podłączać zasilania zmiennonapięciowego do czujnika, ani do zacisków 1 i 2 przetwornika, gdyż konieczna będzie wymiana obwodu drukowanego układów elektronicznych.

D−27


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

D−28

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004


Reference Manual 00809−0100−4661, Rev AA 9/21/04

Rosemount 8712D

Indeks D

A Aplikacje/konfiguracja . . . . . Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Model 8705/8707 . . . . . . Autotest . . . . . . . . . . . . . . Autozerowanie . . . . . . . . . .

. . . .2−4 . . . B−3 . . . .5−6 . . . C−2

B Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . .2−4 Bezpieczniki zasilania . . . . . . . . A−6

C Certyfikaty Dyrektywa ATEX . . . . . . . . B−1 Dyrektywa PED . . . . . . . . . B−1 Zgodność elektromagnetyczna. . .

B−2 Czas gotowości do pracy . . . . . . A−4 Czas odpowiedzi . . . . . . . . . . . . A−5 Czas trwania impulsu . . . . . . . .2−10 Czas włączenia . . . . . . . . . . . . . A−4 Częstotliwość drgań cewek . . . .3−15 Czujnik Orientacja . . . . . . . . . . . . . .4−4 Podłączenia . . . . . . . . . . .2−12 Test . . . . . . . . . . . . . . . . . .5−8 Czujniki Brooks Model 5000 . . . . . . D−7 Endress Hauser . . . . . . . . D−6 Fischer Porter Model 10D1418 . . . . . . D−10 Foxboro Seria 1800 . . . . . D−16 Czujnik innych producentów D−27 Kent . . . . . . . . . . . . . . . . D−21 Kent Veriflux VTC . . . . . . D−20 Krohne . . . . . . . . . . . . . . D−22 Rosemount Model 8705/8707/8711 . . . . . . . D−3 Taylor Seria 1100 . . . . . . D−23 Yamatake Honeywell . . . . D−25 Yokogawa . . . . . . . . . . . . D−26 Czynniki środowiskowe . . . . . . . .2−3

www.rosemount.com

Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . .A−6 Dane techniczne Atesty dla czujników Model 8705 i Model 8707 . . . . . . . . . . .B−3 Dane funkcjonalne Czas gotowości do pracy A−4 Czas włączenia . . . . . . .A−4 Klasa ochrony obudowy .A−2 Kompensacja czujników .A−4 Przewodność medium . .A−2 Rezystancja cewek czujnika . . . . . .A−1 Temperatura otoczenia .A−2 Tłumienie . . . . . . . . . .A−4 Wilgotność . . . . . . . . . .A−2 Wymienność czujników .A−1 Zakres przepływów . . . .A−1 Kategoria instalacji . . . .A−2 Przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu . . . . . . . . .A−4 Sygnały wyjściowe . . . . .A−3 Testowanie wyjść . . . . . .A−3 Positive Zero Returns . .A−3 Pobór mocy . . . . . . . . .A−2 Zasilanie . . . . . . . . . . .A−2 Zabezpieczenie programowe . . . . . . . .A−3 Dane konstrukcyjne . . . . . . .A−6 Bezpieczniki zasilania . .A−6 Materiały konstrukcyjne .A−6 Przyłącza elektryczne . .A−6 Dane metrologiczne . . . . . . .A−5 Czas odpowiedzi . . . . . .A−5 Dokładność . . . . . . . . .A−5 Powtarzalność . . . . . . .A−5 Stabilność . . . . . . . . . .A−5 Wpływ drgań . . . . . . . . .A−5 Wpływ napięcia zasilania A−5 Wpływ temperatury otoczenia . . . . . . . . . .A−5 Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych .A−5 Dane metrologiczne . . . . . . . . . .A−5 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Diagnostyka i obsługa . . . . . . . . . 5−6

Dokładność . . . . . . . . . . . . . . Dolna wartość graniczna (LRV) Dopuszczalna wilgotność . . . . . Dopuszczalne temperatury otoczenia . . . . . Dyrektywa PED . . . . . . . . . . . . Dyrektywy ATEX . . . . . . . . . . .

. A−5 . 3−8 . A−2 . A−2 . B−1 . B−1

E EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−2

F Funkcje programowe Diagnostyka i obsługa . . . Funkcje różne . . . . . . . . . Komunikacja sieciowa . . . Konfiguracja podstawowa . Przegląd zmiennych . . . .

. . 5−6 . 3−17 . 3−22 . . 3−6 . 3−17

G Górna wartość graniczna (URV) . 3−7

I Informacje o atestach . . . . . . . . . B−1 Instalacja Czujnik bezkołnierzowy . . . 4−10, 4−12 Centrowanie i montaż . 4−10 Śruby kołnierzy . . . . . . 4−11 Uszczelki . . . . . . . . . 4−10 Kategoria . . . . . . . . . . . . . 2−8 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy 2−1, 4−1 Kontrola nieszczelności . . . 4−17 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Montaż mechaniczny . . . . . . 2−2 Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Podłączenie czujnika . . . . . 2−12 Podłączenie zewnętrznego zasilania pętli 4−20 mA . . 2−9 Positive Zero Return . . . . . 2−12 Procedury . . . . . . . . . . . . . 2−3 Przepusty . . . . . . . . 2−6, 2−14 Schemat Przygotowanie kabli . . 2−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D Wybór miejsca . . . . . . . . . . .2−8 Wyjście dodatkowe . . . . . . .2−11 Wyjście impulsowe . . . . . . .2−10 Wpływ środowiska . . . . . . . .2−3 Zabezpieczenie przed przeciekami (opcja) . . . . . . . . . . . . . . B−3 Zawory nadmiarowe . . . . . .4−17

J Jednostki bazowe czasu . . . . . .3−12 Jednostki przepływu użytkownika 3−13 Jednostki specjalne . . . . . . . . . .3−12

K Kable Przepusty . . . . . . . . 2−6, 2−14 Kalibracja cyfrowa . . . . . . . . . . .3−19 Kalibracja cyfrowa autozerowania . . .

Indeks−2

L Liczba próbek . . . . . . . . . . . . . 3−16 Licznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Lokalna klawiatura operatora (LOI) Komunikaty diagnostyczne . . 3−6 Przykłady . . . . . . . . . . . . . . 3−4

Ł

3−21 Kalibracja częstotliwości . . . . . Kalibracja wyjścia analogowego Kategoria instalacji . . . . . . . . . Kierunek przepływu . . . . . . . . . Klasa ochrony obudowy . . . . . . Klawisze alfanumeryczne Komunikator ręczny . . . . . Klawisze działania Komunikator ręczny . . . . . Klawisze funkcyjne Komunikator ręczny . . . . . Klawisze LOI Definicje funkcji . . . . . . . . Klawisze i funkcji . . . . . . . Licznik . . . . . . . . . . . . . . Parametry licznika . . . . . . Sterowanie wyświetlaczem Wprowadzanie danych . . . Kołnierze Class 150 . . . . . . . . . . . . Class 300 . . . . . . . . . . . . Kompensacja czujnika . . . . . . . Komunikacja sieciowa . . . . . . . Komunikacja HART . . . . . Komunikator ręczny . . . . . . . . . Funkcje . . . . . . . . . . . . . Funkcje podstawowe. . . . . Klawisz shift . . . . . . . . . . . Klawisze alfanumeryczne . Klawisze działania . . . . . . Klawisze funkcyjne . . . . . . Komunikaty diagnostyczne Menu . . . . . . . . . . . . . . . Menu główne . . . . . . . . . . Menu online . . . . . . . . . . . Przyłącza . . . . . . . . . . . . Schemat menu . . . . . . . . . Sprzęt . . . . . . . . . . . . . .

Wprowadzanie danych . . . . 3−27 Komunikaty diagnostyczne . . . . . 5−2 Komunikator ręczny . . . . . . 3−30 LOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−2 Konfiguracja podstawowa . . . . . . 3−6 Konfiguracje/aplikacje . . . . . . . . 2−4 Kontrola stanu Tryb filtrowania . . . . . . . . . 3−15

. A−3 . A−3 . .2−8 . .4−5 . A−2 .3−27 .3−26 .3−27 . .3−5 . .3−5 . .3−3 . .3−3 . .3−3 . .3−3 .4−11 .4−11 . A−4 .3−22 .3−22 .3−22 .3−28 .3−26 .3−27 .3−27 .3−26 .3−27 .3−30 .3−28 .3−28 .3−29 .3−25 .3−23 .3−25

Ładowarka NiCd . . . . . . . . . . . 3−25

M Masa . . . . . . . . . . . . . Materiały konstrukcyjne . Menu Komunikator ręczny Schemat . . . . . . . Montaż mechaniczny . . Możliwości obciążania . Montaż . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .A−6 . . . . . . .A−6 . . . . . . 3−28 . . . . . . 3−23 . . . 2−2, 2−6 . . . . . . 2−10 . . . . . . . 2−3

N Natężenie przepływu Jednostki . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Niestabilność wyjścia przetwornika Autozerowanie . . . . . . . . . .C−2 Procedury . . . . . . . . . . . . .C−2 Przetwarzanie sygnału . . . . .C−2 Nieszczelności Kontrola . . . . . . . . . . . . . . 4−17 Zabezpieczenia . . . . . . . . .B−3 Numer seryjny czujnika . . . . . . 3−17

O Obudowy, materiały konstrukcyjne A−6 Odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej . . . . . . . . 4−4 Zapewnienie dokładności . . . 4−4 Ograniczenia czasowe . . . . . . . 3−16 Okablowanie Kategoria instalacji . . . . . . . . 2−8 Osłony dedykowane . . . . . . 2−12 Przepusty i podłączenia . . . . 2−5 Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Orientacja

Czujnik . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Orurowanie . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Osłony dedykowane . . . . . . . . . 2−12 Osłony kablowe Instalacja . . . . . . . . . 2−6, 2−14 Przepusty elektryczne i podłączenia elektryczne. . 2−5 Oznaczenie projektowe . . . . . . . 3−6 Czujnik . . . . . . . . . . . . . . 3−17 Oznaczenie projektowe czujnika 3−17 Oznaczenie projektowe przetwornika . . . . . . . . . . . . . 3−17

P PED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1 Podłączenia Komunikator ręczny . . . . . . 3−25 Podłączenie uziemienia Wewnętrzne . . . . . . . . . . . 4−13 Zabezpieczające . . . . . . . 4−13 Pokrycie powierzchni obudowy . . A−6 Positive Zero Return . . . . 2−12, A−3 Powtarzalność . . . . . . . . . . . . . A−5 Poziomy alarmowe . . . . . . . . . . 3−15 Poziomy alarmowe . . . . . . . . . . . 2−4 Przegląd zmiennych . . . . . . . . . 3−17 Przełączniki . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Tryb pracy alarmowej . . . . . . 2−4 Wymagania . . . . . . . . . . . 2−10 Zmiana nastaw . . . . . . 2−4, 2−5 Przerwanie pomiarów dla małego natężenia przepływu . . . 3−15, A−4 Przetwarzanie cyfrowe sygnału . . C−1 Przetwarzanie sygnału . . . . . . . . C−2 Przyłącza elektryczne . . . . . . . . A−6 Pusty czujnik . . . . . . . . . . . . . . 3−13 PZR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12

R Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . A−7

S Schematy połączeń Brooks Model 5000 . . . . . . D−7 Endress Hauser . . . . . . . . . D−6 Fisher Porter Model 10D1418 . . . . . . . D−10 Foxboro Seria 1800 . . . . . D−16 Czujniki nnych producentów D−27 Kent . . . . . . . . . . . . . . . . D−21 Kent Verifulx VTC . . . . . . . D−20 Krohne . . . . . . . . . . . . . . D−22 Rosemount Model 8705/8707/8711 . . . . . . . D−3 Taylor Seria 1100 . . . . . . . D−23 Yamatake Honeywell . . . . . D−25


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Yokogawa . . . . . . . . . . . . D−26 Skalowanie wyjścia impulsowego .3−9 Składowanie . . . . . . . . . . . . . . A−2 Skróty klawiszowe Opis . . . . . . . . . . . . . . . . .3−28 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . .3−24 Specyfikacja zamówieniowa . . . . A−8 Stabilność . . . . . . . . . . . . . . . . A−5 Sterowaniem przetwarzania sygnału . . . . . .3−16 Sygnały wyjściowe . . . . . . . . . . A−3 Symulacja alarmu . . . . . . . . . . .3−19 Szerokość impuslu . . . . . . . . . .3−10

Ś Śruby Kołnierzowe . . . . . . . . . . . .4−7 Śruby czujników kołnierzowych . . .4−7

T Temperatura . . . . . . . . . Temperatura otoczenia . . Działania . . . . . . . . Składowanie . . . . . . Test wyjścia analogowego Test wyjścia Analogowego . . . . . Impuslsowego . . . . . Test wyjścia . . . . . . . . . . Tłumienie . . . . . . . . . . . Tryby filtrowania . . . . . . .

..... ..... ..... ..... .....

A−2 A−5 A−2 A−2 A−3

. . . . . .5−6 . . . . . .5−6 . . . . . A−3 . 3−9, A−4 . . . . .3−15

U Układy elektroniczne Kalibracja cyfrowa . . . . . . .3−20 Uniwersalna procedura kalibracji cyfrowej autozerowania . . . . . .3−21 Uszczelka pokrywy, materiały konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . A−6 Uszczelki płaskie . . . . . . . . . . . .4−7 Instalacja Czujnik bezkołnierzowy .4−10 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . .4−12 Elektrody uziemiające . . . . .4−13 Pierścienie uziemiające . . . .4−13 Uziemienie procesowe . . . .4−12 Zabezpieczenie wyłożenia . .4−13 Uziemienie procesowe . . . . . . . .4−12

Wsparcie techniczne klienta . . . . 1−2 Współczynnik kalibracyjny . . . . . . 3−9 Wyjście Kalibracja cyfrowa . . . . . . . 3−19 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Wyjście analogowe Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−6 Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Zerowania . . . . . . . . . . . . . 3−8 Wyjście dodatkowe . . . . 2−11, 3−13,

3−14, . . . . . . . . . . . . . . . . . .A−3 Wyjście impulsowe . . . . . . . . . . 2−10 Test . . . . . . . . . . . . . .5−6, A−3 Wykrywanie niesprawności Błędy okablowania . . . . . . . . 5−7 Szum procesowy . . . . . . . . . 5−7 Testy niezainstalowanych czujników . . . . . . . . . . . . . 5−9 Testy zainstalowanych czujników . . . . . . . . . . . . . 5−7 Zaawansowane (przetwornik) 5−4 Wymagania dotyczące zasilania 2−10 Wymagania dotyczące zasilania 2−10

Z Zabezpieczenie Przeciwprądowe . . . . . . . . . 2−8 Zabezpieczenie programowe . . .A−3 Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Zabezpieczenie przetwornika . . . . 2−4 Zabezpieczenie wyłożenia Uziemienie . . . . . . . . . . . . 4−13 Zasilanie Zasilacz . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 Zasilanie elektryczne . . . . . . . . . 2−6 Zasilanie pętli analogowej . . . . . . 2−4 Zawory nadmiarowe . . . . . . . . . 4−17 Zgodność elektromagnetyczna . .B−2 Zmienne procesowe . . . . . . . . . . 3−6

W Wielkość czujników . . . . . . . . . .3−8 Wpływ drgań . . . . . . . . . . . . . . A−5 Wpływ napięcia zasilania . . . . . . A−5 Wpływ pól elektromagnetycznych A−5 Wprowadzanie danych Komunikator ręczny . . . . . .3−27

Indeks−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 8712D

Indeks−4

00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004


Instrukcja obsługi 00809−0100−4661, wersja AA Marzec 2004

Rosemount 8712D

Rosemount, logo Rosemount i SMART FAMILY są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu Fisher−Rosemount. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communication Foundation. Hastelloy jest zastrzeżonym znakiem towarowym Haynes International. Teflon i Tefzel są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. du Pont de Nemours & Co. Ryton jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phillips Petroleum Co.

Emerson Process Management Emerson Process Management Sp. z o.o. 02−673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A Tel (22) 45 89 200 Fax (22) 45 89 231 www.emersonprocess.pl

Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA Tel 1−800−999−9307 Fax (952) 949−7001 © 2000 Rosemount, Inc.

© 2004 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przetworniki przepływomierzy magnetycznych 8712D  

Przetworniki przepływomierzy magnetycznych 8712D - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you