Page 1

Iniciativa-Verds

Sant Boi en bones mans.

Tu guanyes

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

Aquest programa, el de l’inici del segle, té quatre eixos fonamentals: 

Millorar l’economia per facilitar l’accés a un lloc de feina a l’àmbit industrial, agrícola o bé als serveis.

Qualitat del medi ambient, no solament de l’entorn, sinó també de l’interior de la ciutat: en el trànsit, el transport, les deixalles i el soroll; recuperant el nostre riu identificador; intentant fer desaparèixer les activitats nocives del nostre casc urbà, com la central transformadora, així com aquelles que es troben en zona agrícola.

Tot el que es faci ha de tenir com a factor comú la solidaritat. L’Ajuntament ha de vetllar pel principi fonamental de la igualtat d’oportunitats, tant per l’accés a la sanitat com a l’ensenyament i l’esport, afavorint alhora els col·lectius més febles de la societat.

Per assolir aquests objectius cal la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes: el patrimoni més important d’una ciutat es l’humà. Tothom ha de participar en les decisions que ens han de dur de ple al segle XXI.

3


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

INFÀNCIA I JOVENTUT  Potenciar les entitats infantils i juvenils establint acords de gestió d'activitats de temps lliure.  Crear ludoteques als Casals de Barri per garantir als infants un espai de joc i socialització.  Revisar les instal·lacions infantils dels parcs i places per eliminar riscos.  Incrementar l'oferta de Casals d'Estiu.  Personar-se com acusació particular en casos de maltractament a infants.  Desenvolupar programes d'intercanvi amb altres municipis per tal de facilitar als infants i al jovent el coneixement d'altres realitats.  Estudiar l'adquisició d'una masia al nostre terme municipal que pugui servir de centre d'acollida.  Elaborar un Pla Integral d’Infància i Joventut que reculli les actuacions, tant de les administracions públiques com les de les entitats cíviques, i canalitzi les propostes actuals i futures.  Recuperar el pes específic de la Regidoria de Joventut, deslligant-la del Patronat Municipal de Cultura.  Revitalitzar el Consell de la Infància i la Joventut ampliant les seves competències en la línia d’aconseguir una participació estable i decidida de les entitats implicades.  Dissenyar una política específicament juvenil d'accés a l’habitatge.  Fomentar plans d'ocupació que donin resposta a la demanda juvenil de primera ocupació.  Definir el marc jurídic de la relació entre l’Ajuntament i el Casal Infantil i Juvenil de Marianao respecte de l’edifici que aquest ocupa.

4


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

DONA  Augmentar la capacitat del Consell Municipal de la Dona per intervenir en la pressa de decisions.  Impulsar l'associacionisme de les dones en tots els camps.  Impulsar el coneixement des de l'escola del paper de les dones en la construcció del Sant Boi actual, fomentant programes de col·laboració entre els centres educatius i les associacions de dones.  Donar noms de dones a carrers, escoles, centres cívics i espais públics per trencar l'errònia creença de què la història és només cosa d'homes.  Mantenir una actitud vigilant per impedir les discriminacions en raó del sexe i evitar la utilització d’expressions sexistes en el llenguatge administratiu i dels mitjans informatius municipals.  Adoptar mesures que previnguin conflictes com l'assetjament sexual o el tracte vexatori.  Promoure la participació de les dones en les activitats culturals de barri.  Realitzar campanyes per sensibilitzar les famílies contra la influència sexista a l'hora de triar activitats esportives o culturals per a la infància.  Dissenyar polítiques d’atenció immediata a dones amb greus problemes de convivència de parella o responsables de família sense recursos econòmics suficients.  Formar i actualitzar professionalment les persones que han d’aplicar les polítiques d’atenció a dones víctimes de la violència.  Crear un centre d'acollida de dones maltractades.  Exercir l'acusació particular en casos de maltractament i violació.

5


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  Sensibilitzar la societat davant les condicions de vida al Tercer Món, promovent campanyes de cooperació i solidaritat, destinant-hi l’1% del pressupost municipal.  Recolzar el paper del voluntariat i de les Organitzacions No Governamentals.  Aconseguir una major coordinació entre les institucions amb competències en matèria de serveis socials, evitant duplicitats que perjudiquin la ciutadania.  Optimitzar els mecanismes d'intervenció i ajuda immediata en casos de desnonament per manca de recursos econòmics.  Enfortir la col·laboració amb les associacions d'ajuda i defensa de persones amb discapacitats.  Promoure les modificacions necessàries per facilitar l'ús dels transports públics a persones amb problemes de mobilitat.  Incrementar l'assistència domiciliària a les persones grans.  Treballar per augmentar el nombre de places en residències assistides.  Exigir a la Generalitat el compliment del seu compromís de convertir Can Jordana en un centre de dia per a gent gran amb problemes de salut o dificultats d'atenció familiar.  Col·laborar amb les entitats de gent gran en la defensa dels seus drets i les seves reivindicacions.  Ajudar les minories ètniques a conèixer i defensar els seus drets ciutadans.  Posar en marxa un programa d’acollida a persones immigrants que faciliti la seva incorporació a la nostra societat, especialment dels infants i joves en edat escolar.

6


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

SANITAT I CONSUM  Proposar a la Generalitat la ubicació provisional del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències a les instal·lacions de l'Hospital Psiquiàtric.  Reclamar la construcció urgent del Centre d'Assistència Primària de Vinyets.  Augmentar la col·laboració amb la Generalitat pel que fa a les campanyes de vacunacions a les escoles.  Col·laborar amb les institucions hospitalàries de Sant Boi en la realització de campanyes de prevenció i guariment (tuberculosi, malalties de transmissió sexual, Sida,...).  Aplicar de manera efectiva l'ordenança reguladora de la tinença d'animals, especialment de gossos i promoure la utilització de bosses per recollir-ne els excrements.  Mantenir les campanyes de desinfecció, desratització i desinsectació.  Incrementar la incidència de campanyes de conscienciació ciutadana per respectar horaris i llocs de deixar les escombraries.  Intensificar la inspecció d'activitats dedicades a la venda o consum de productes alimentaris.  Augmentar el coneixement ciutadà de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.  Consolidar la Junta Arbitral de Consum i promoure-hi la vinculació del comerç de Sant Boi.  Reivindicar de la Generalitat l'absorció del Centre de Planificació Familiar, garantint mentrestant la seva gratuïtat.  Facilitar l’ampliació de l’Hospital Comarcal de Sant Boi.

7


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

ENSENYAMENT  Reivindicar davant la Generalitat la creació d'escoles infantils per atendre el tram de 0 a 3 anys.  Promoure convenis amb entitats per facilitar l'accés a llars d'infants a famílies que ho necessitin.  Potenciar el paper del Consell Municipal d'Ensenyament facilitant la connexió amb els Consells Escolars dels centres.  Proposar la utilització dels centres educatius per a la realització, fora de l'horari escolar, d'activitats formatives obertes al barri.  Impulsar la relació de Ràdio Sant Boi amb els centres educatius per a la realització de programes específics amb la participació de professionals i alumnes.  Crear un Parc Infantil de Trànsit que complementi les activitats d'Educació Vial a les escoles.  Impulsar el paper de les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes establint acords de gestió d'activitats formatives i de temps lliure.  Incrementar els recursos i l'activitat del Departament de Dinàmica Educativa.  Augmentar l'aportació municipal a la realització de Colònies Escolars i estudiar fórmules per abaratir els costos.  Recuperar l’oferta d’ensenyament d’adults als barris, descentralitzant les activitats d’alfabetització i neolectors.  Vigilar el compliment dels terminis en la construcció de l’institut Ítaca.  Treballar per aconseguir la creació d'oferta universitària al nostre terme municipal.  Intensificar la utilització de la ciutat com a recurs educatiu.

8


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

CULTURA  Delegar en els Consells de Barri competències en matèria cultural.  Estimular el paper de les entitats cíviques en la programació i realització d'activitats culturals.  Posar en marxa un Pla de Biblioteques amb l’objectiu de dotar-ne d’una a cada barri.  Incrementar la participació de l'Arxiu Municipal en la vida cultural de la ciutat.  Impulsar activitats musicals als barris diversificant l'oferta i integrant en el projecte les iniciatives d'entitats i grups.  Descentralitzar geogràficament la celebració del festival Altaveu i buscar fórmules d'abaratiment dels preus als espectacles més rellevants.  Rehabilitar, amb caràcter d'urgència, la casa de Rafael Casanova i la torre de Benviure.  Realitzar una política de divulgació del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Sant Boi.  Recuperar l’Ateneu Santboià.  Dotar de personalitat jurídica pròpia l’escola de música Blai Net, desvinculant-la del Patronat de Cultura.

9


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

ESPORTS  Impulsar l’activitat del Consell Municipal d'Esports ampliant les seves competències.  Oferir suport tècnic i material a les escoles per potenciar, dins de l'horari lectiu, la pràctica esportiva.  Afavorir la pràctica esportiva fixant preus públics adequats per la utilització de les instal·lacions municipals.  Formar tècnics esportius per recolzar les escoles esportives existents i crear-ne de noves.  Ajudar econòmicament les escoles esportives amb subvencions basades en barems objectius i transparents.  Elaborar, d'acord amb les entitats corresponents, un programa de foment a les escoles d'esports amb tradició a Sant Boi.  Aprofitar l'arrelament del rugbi a la nostra vila per celebrar anualment un Trofeu Internacional que esdevingui un tret identificador de Sant Boi.  Crear mecanismes de suport individual a esportistes de relleu de la nostra població.  Realitzar cursos per a dirigents d'entitats esportives amb la intenció de contribuir a millorar-ne la gestió.  Ampliar progressivament el nombre d'instal·lacions esportives als barris, prioritzant les que permetin a baix cost una utilització més nombrosa.  Dissenyar un pla d'ús de les instal·lacions esportives de les escoles en horari extraescolar, promovent convenis amb les entitats per tal que se'n encarreguin.  Afavorir la utilització de la bicicleta amb la implantació de carrils-bici i zones d'utilització exclusiva.  Intensificar la programació esportiva a Ràdio Sant Boi, en la doble vessant d'informació i formació.  Recuperar la gestió de les instal·lacions esportives que han estat privatitzades innecessàriament.

10


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

SEGURETAT CIUTADANA  Crear Unitats de Districte de la Policia Municipal, amb seu als Casals de Barri i tenint com a eix d'aquesta descentralització la figura de "guàrdia de barri", que permetrà una relació més directa amb la ciutadania i una millora de la sensació de seguretat.  Informar periòdicament els Consells de Barri de les actuacions en matèria de seguretat.  Actuar decididament contra els aparcaments en zones no autoritzades, especialment les voreres i els passos de vianants.  Agilitar la construcció de noves dependències per a Comissaria i Jutjats.  Desenvolupar el Pla Bàsic d'Emergència elaborant plans específics i reclamant de les entitats no municipals l'adopció de les mesures de seguretat adients.  Controlar amb periodicitat el compliment, per part d'indústries, comerços i locals de lleure, de les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent.  Elaborar un cens d'activitats industrials i professionals que utilitzin aparells radioactius.  Potenciar la Junta de Seguretat Ciutadana i la de Protecció Civil, amb la participació d'entitats ciutadanes.  Organitzar simulacres d'evacuació als centres educatius, esportius, culturals,... que ajudin a crear entre la població una cultura de protecció civil.  Traslladar fora del nucli urbà totes les activitats que suposin risc per a la salut i la integritat de les persones.  Impulsar polítiques coordinades amb la Policia Nacional de lluita contra la droga.  Reivindicar davant la Generalitat la ubicació a Sant Boi d'un Parc de Bombers.

11


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

POLÍTICA TERRITORIAL I MEDI AMBIENT  Crear l’Empresa Municipal de Transports per poder establir els trajectes més racionalment, des dels barris a l'estació del carrilet, comunicant-los amb trajectes més curts.  Fomentar l'ús del transport públic i adoptar mesures per reduir el volum del trànsit privat.  Impulsar la utilització de vehicles de transport públic amb motors no contaminants.  Reivindicar la creació del bitllet únic per al transport públic.  Promoure un gran debat sobre l'itinerari més adient del sistema de transport que ens ha d'unir amb les poblacions veïnes.  Estudiar fórmules per incrementar la duració i freqüència nocturna del transport interurbà en dies assenyalats.  Afavorir amb mesures fiscals la utilització continuada de places d'aparcaments col·lectius.  Estudiar mesures per modificar la circulació interior amb la intenció de crear noves zones de vianants.  Promoure l'ús de les vies exteriors a Sant Boi com a vies de circumval·lació, per evitar que els carrers interiors siguin carreteres.  Incentivar fiscalment l'aplicació de criteris d'estalvi energètic i d'utilització d'energies alternatives en els edificis.  Posar en marxa programes d'estalvi energètic en la il·luminació de carrers i de centres oficials: dependències municipals, escoles, poliesportius,...  Promoure la utilització als edificis públics d'energies alternatives.  Sensibilitzar la societat davant les despeses innecessàries d'aigua, especialment en els sectors industrial i agrícola.  Millorar la xarxa de rec de la zona agrícola.  Confeccionar el mapa sònic de Sant Boi per conèixer els llocs on s'han d'aplicar mesures de reducció del soroll ambiental.

12


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

 Estudiar la concessió d'ajuts complementaris a les empreses que implantin sistemes de gestió mediambiental dels seus residus i aplicació de noves tecnologies per reduir la contaminació i l'impacte mediambiental.  Redefinir els criteris de distribució dels contenidors d'escombraries, per evitar-ne l'acumulació, assegurar-ne una utilització adequada i estimular la recollida selectiva de deixalles.  Implantar sistemes de recollida d'escombraries de baix nivell de soroll.  Controlar, inspeccionar i censar la producció de residus industrials, especialment aquells que suposin greus riscos de contaminació.  Vigilar i actuar amb celeritat contra la creació d'abocaments clandestins de residus.  Estudiar el projecte econòmic encarregat per l’Ajuntament en la perspectiva de declarar no edificables les zones 21.  Col·laborar amb els grups de vigilància de zones verdes.  Restringir al màxim el trànsit rodat d'accés a Sant Ramon, creant itineraris pel coneixement de l'ecosistema i àrees d'esbarjo que canalitzin les activitats de lleure en la línia d'augmentar la consciència de patrimoni comú.  Mantenir Santa Bàrbara com a parc forestal i realitzar-hi actuacions de conservació i millora similars a les de la muntanya de Sant Ramon.  Aplicar mesures estrictes de prevenció d'incendis a les zones properes a masses forestals.  Instal·lar boques d'aigua als tallafocs principals per poder actuar amb rapidesa en cas d'incendi.  Impulsar la recuperació del riu com a zona d'esbarjo integrada a la nostra ciutat.  Rehabilitar Can Dimoni i aconseguir la seva protecció dins del conjunt del delta del Llobregat.     

Crear el Parc Camps Blancs-Torrelavila. Estudiar possibles actuacions als voltants de l'Estadi d'Atletisme. Crear el Parc de Lluís Companys a Ciutat Cooperativa. Dissenyar una zona verda al carrer Primer de Maig. Col·laborar amb els veïns dels barris de muntanya al desenvolupament de la urbanització.

13


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

 Millorar el manteniment del Parc de Marianao i recuperar l'ús ciutadà del Palau.  Soterrar les línies d’alta tensió a Ciutat Cooperativa.  Negociar amb FECSA el trasllat fora del nucli urbà de la central transformadora.  Fixar com a eix de la creació de nous equipaments bàsics el criteri de màxima centralitat al barri.  Ampliar el cementiri municipal.  Estudiar la viabilitat de construir un nou Cementiri Municipal fora del nucli urbà.  Recuperar el Parc Mòbil d'Automobilisme com el gran equipament que Sant Boi necessita i promoure una campanya ciutadana d'idees sobre usos possibles.

14


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

PROMOCIÓ ECONÒMICA  Crear el Patronat Municipal de l’Habitatge.  Ampliar la política de construcció d'aparcaments soterranis, millorant les condicions econòmiques per fer-los competitius amb els d'iniciativa privada.  Habilitar una àrea per aparcament permanent de camions.  Garantir l’adequat manteniment de les zones industrials.  Reclamar de la Generalitat la modificació del Pla per facilitar la construcció de naus industrials per a petites i mitjanes empreses.  Intensificar la creació d'escoles-taller com a vehicles d'incorporació al mercat laboral.  Adequació dels cursos de formació a la realitat social de Sant Boi.  Potenciar la instal·lació d'empreses de tecnologia avançada.  Penalitzar les relacions comercials amb empreses que contractin personal mitjançant les ETT.  Concentrar les competències sobre comerç en la regidoria de Promoció Econòmica.  Ajudar el comerç local a desenvolupar projectes que dinamitzin l’activitat comercial.  Incorporar els sindicats al Consell d'Administració de CORESSA.  Recuperar serveis privatitzats que puguin ser gestionats per CORESSA: grua, zones blaves i aparcaments.  Ampliar la divisió de neteja de CORESSA per fer-se càrrec de la neteja de les instal·lacions municipals.  Estudiar la viabilitat d’una divisió de Parcs i Jardins a CORESSA.  Col·laborar a la consolidació del Parc Agrari.  Aprofitar la situació geogràfica de Sant Boi per impulsar fórmules d'atracció de turisme.  Estudiar la promoció de places hoteleres.

15


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ  Celebrar anualment unes Jornades de Debat sobre la tasca feta i les propostes de futur amb la participació de totes les entitats i persones que hi estiguin interessades.  Convertir en mensual la periodicitat dels plens ordinaris per afavorir la fiscalització del Govern Municipal.  Suprimir del Reglament d'Organització Municipal les traves a la participació ciutadana en els plens, oferint la possibilitat de què qualsevol persona pugui, sense requisits previs, plantejar preguntes a les reunions ordinàries.  Donar a conèixer entre la ciutadania canals poc coneguts de participació en les decisions municipals: el dret de proposta i la consulta popular.  Elaborar un Llibre d'Estil de les publicacions municipals, per tal de garantir la finalitat informativa i evitar qualsevol mena de discriminació o d'utilització propagandística.  Elaborar un Estatut de Redacció a Ràdio Sant Boi per aprofundir en la professionalitat i la transparència informativa.  Estudiar la implantació de sistemes massius d'informació i comunicació basats en tecnologies d'avantguarda.  Dotar de competències i recursos els Consells de Barri per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i descentralitzar la gestió municipal.  Crear el Defensor del Ciutadà per canalitzar les queixes de la població sobre l'actuació de l'Ajuntament.

16


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

LA MAQUINÀRIA MUNICIPAL  Portar a terme una política pressupostària basada en l'austeritat que permeti fer front a les despeses i inversions necessàries i alhora controlar i reduir el deute municipal.  Estudiar mesures dràstiques per combatre el frau fiscal i millorar la recaptació d'impostos.  Adquirir el compromís de pagar les certificacions d'obres i factures en un termini màxim de tres mesos.  Situar l'I.P.C. com a nivell màxim a l'hora d'apujar els impostos, les taxes i els preus públics.  Analitzar les repercussions de les obres que exigeixin contribucions especials abans de fixar els percentatges d'aplicació.  Mantenir la reclamació històrica del 50-25-25 en la distribució dels recursos econòmics estatals.  Reclamar de la Generalitat la creació del Fons de Cooperació Municipal.  Reduir el nombre d'alts càrrecs reagrupant funcions i promocionant personal de plantilla a responsabilitats directives.  Implantar el diàleg com a norma de resoldre els conflictes amb el personal.  Assolir progressivament la jornada laboral de trenta-cinc hores.

17


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

UN EQUIP AMB CAPACITAT DE GOVERN 

Josep Saavedra López.

Luis Pérez Gutiérrez.

Luis García Calavia.

Carles Uriós i Espín.

Francisca Blanco Blanco.

Rosa Ana García Moreno.

Antonio Pedro Gabernet Martínez

Maria del Carme Alcalde Casalta

José Cortés Fernández

Jordi Saborit Pascual

Pau Mestres Parés

José María Bosch Valera

José Rangel León

María Antonia García Moreno

Jaume Ramoneda Rabassa

Jordi Camps Vidal

Dolores Salas Jérez

Sebastián Gavilán Ramos

María Ángeles Mestres Rodríguez

Diego Blasco Vázquez

Inocencio Gascón Gascón

Santiago Amador García

Manuel Segura Garrido

Pedro Guijarro Merino

Montserrat Rubió i Lois

José Luis Vega Rubio

Ángel Jiménez Cornejo

Venancio Ramón García

18


INICIATIVA-VERDS

PROGRAMA MUNICIPAL 1999-2003

ÍNDEX

INFÀNCIA I JOVENTUT

4

DONA

5

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

6

SANITAT I CONSUM

7

ENSENYAMENT

8

CULTURA

9

ESPORTS

10

SEGURETAT CIUTADANA

11

POLÍTICA TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

12

PROMOCIÓ ECONÒMICA

15

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ

16

LA MAQUINÀRIA MUNICIPAL

17

UN EQUIP AMB CAPACITAT DE GOVERN

18

19

1999-2003 Programa Municipal  

Propostes d'Iniciativa per Catalunya Verds a Sant Boi de Llobregat