Page 1

1a Luo-kan-leh-ti


Päätoimittajan sananen Ke-vät-tä rin-nas-sa Au-rin-ko kim-mel-tää jär-ven pin-nal-la, lin-nut vi-ser-tä-vät lau-lu-jaan ja ul-ko-na on jo mel-ko lämmin-tä - ke-vät on saa-pu-nut! O-li-pa i-ha-na he-rä-tä tä-nään-kin kau-nii-seen aa-muun pir-te-äl-lä mie-lel-lä. Mait-ta-van aa-mi-aisen jäl-keen läh-din reip-pai-le-maan toi-mi-tuk-seen. Toi-mit-ta-jam-me o-vat on-nek-si pa-ran-tu-neet kevät-fluns-sas-taan ja siel-lä he jo a-her-si-vat seuraa-van leh-den pa-ris-sa. It-se-ni ja ko-ko toi-mit-ta-ja-po-ruk-ka-ni puoles-ta ha-lu-an vä-lit-tää vie-lä suu-ren-moi-set kiitok-set ko-ko 1A-luo-kan op-pi-lail-le ja o-pet-ta-jille! Leh-ti saa-tiin pai-noon a-jois-sa näi-den reippai-den toi-mit-ta-jan-al-ku-jen an-si-os-ta! Nau-ti-han täs-tä leh-des-tä ja ke-vääs-tä! Jak-sa vie-lä ah-ke-roi-da, ke-sä-lo-ma koit-taa ai-van tuossa tuo-ki-os-sa! Ei muu-ta kuin hy-my-ä huu-leen! Mi-nä läh-den met-säs-tä-mään uu-si-a ju-tun-juu-ria. Ke-vät-ter-vei-sin pää-toi-mit-ta-ja Jonna


Ku-vas-sa on mm. sii-li, riek-ko ja p채채s-t채i-nen.


Ou-to-ja e-läi-mi-ä Sii-li on o-tet-tu lem-mi-kik-si vaik-ka si-tä ei voi ot-taa. Riek-ko on har-vi-nai-nen. Pääs-täi-nen on syö-nyt sii-lin. Sen jäl-keen se on to-del-la puls-ka. 15.4.2011 Myrsky, Rasmus, Wilhelmiina, Janika


Ku-vas-sa El-mo näyt-tää meil-le tai-to-jaan ja me toi-mit-ta-jat in-nos-tuim-me myös kokei-le-maan.


15.4.2011 Haas-tat-te-lu break-dan-ce-täh-des-tä Haas-tat-te-lim-me kou-lum-me nuor-ta ja lu-paa-vaa tanssi-jaa El-m-oa 3a luo-kal-ta. Kuin-ka kau-an o-let tans-si-nut? - Nyt on kol-mas vuo-si me-nos-sa. Mis-tä kek-sit i-de-an? - O-lin ker-ran puis-tos-sa ja sin-ne tu-li joi-ta-kin nuo-ri-a tans-si-maan. Ker-roin äi-dil-le a-si-as-ta ja et-tä se näyt-ti ki-val-ta ja sit-ten a-loi-tin it-se-kin. Nyt on ol-lut sa-ma ope kak-si vuo-tta. Mis-sä har-ras-tat? - Tai-de-kou-lu Hyr-räs-sä. Lem-pi breik-ki-vaat-tee-si? - Far-kut ja löy-sä T-pai-ta. Mi-kä on lem-pi tans-si-liik-kee-si? - Myl-ly, L kick ja Ba-by free-ze Tyk-käät-kö muis-ta tans-seis-ta? - Kyl-lä. Hip-Ho-pis-ta ja Street-dan-ces-ta.

O-let-ko e-siin-ty-nyt jos-sain? - Suo-men a-la-kou-lu-lais-ten ki-sois-sa ja vii-me vuon-na ka-ve-rin häis-sä ja nyt ke-säl-lä myös tu-los-sa e-siin-tymi-si-ä. Mi-kä on lem-pi-vä-ri-si? - Tur-koo-si. O-saat-ko kär-ryn-pyö-rän? - O-saan. Mi-kä on lem-pi kou-lu-ai-nee-si? - Ym-pä-ris-tö-tie-to. Siel-lä kä-si-tel-lään e-läi-mi-ä ja teh-dään ko-kei-ta. Luon-to-ai-neet on ki-vo-ja ja tyk-kään luon-nos-ta. Tu-lee-ko si-nus-ta am-mat-ti-tans-si-ja? - Voi-si tul-la, mut-ta jää-kiek-ko on kyl-lä sii-nä rin-nal-la. O-sal-lis-tut-ko kou-lun Ta-lent- kil-pai-luun? - Joo, kak-si e-si-tys-tä on nyt te-keil-lä.

Tans-si-täh-ti El-mo-a haastat-te-lus-ta kiit-tä-vät: toi-mit-ta-jat Antti, Aukusti ja Elina.


Kil-pai-lu-jen po-kaa-lit 15.4.2011 Luok-kam-me ty-töt voit-ti-vat Ta-lent-kil-pai-lun tans-sien. Tyt-tö-jen po-kaa-lit löy-ty-vät a-la-hyl-lyl-tä. Po-jat hä-vi-si-vät Ta-lent-kil-pai-lun. Mut-ta po-jat voit-ti-vat kung fus-sa. Ty-töt hä-vi-si-vät kung fus-sa. Poi-ki-en po-kaa-lit o-vat y-lä-hyl-lyl-lä. Lenni, Iida, Väinö, Inka, Vesa


Tulipalo ruokalassa Ruo-ka-las-sa syt-tyi maa-nan-tai-na tu-li-pa-lo. Kok-ki u-noh-ti uunin va-hin-gos-sa pääl-le lii-an pit-käk-si ai-kaa. On-nek-si op-pi-las huo-ma-si tu-li-pa-lon, ja sam-mut-ti sen vaah-to-sam-mut-ti-mel-la. Ruo-ka mus-tui, kos-ka tuh-kaa pää-si len-tä-mään sen pääl-le. Op-pilaat ei-vät saa-neet ruo-kaa, mut-ta he sai-vat kor-vauk-sek-si to-della pit-kän vä-li-tun-nin.

Toi-mit-ta-jat: Tuomas, Isabella, Leo ja Vili


Ruoka 15.4.2011


Tä-nään on ruo-ka-na li-ha-pul-li-a ja pe-ru-naa. Fat-zer A-mi-ca tekee ruu-an. Henk-ka on nors-sin keit-ti-ös-sä töis-sä ja an-taa ruu-an. Me haas-tat-te-lim-me Mer-jaa , Au-kus-ti-a ja An-ne-a . Au-kus-ti vas-ta-si, et-tä li-ha-pul-lat o-li-vat to-si hy-vi-ä! Ja Merja ja An-ne vas-ta-si-vat to-si hy-vää! Täh-det: kym-me-nen kul-ta-täh-te-ä. Ar-vo-sa-na: 30 kul-tais-ta e-ta-naa. 15.4.2011

Toi-mit-ta-jat: Julius, Aino, Veeti L., Emil, Seela


Vastaavat toimittajat haluavat myรถs antaa suuren kiitoksen reippaille toimittajan aluille!

Luokanlehti  

1a luokan tekemä lehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you