__MAIN_TEXT__

Page 1

Omslag

500 RÖSTER OM FRAMTIDENS CLEMENSTORG Sammanställning av medborgardialogen Våren 2016


Projektledare Clemenstorget/Gestaltning: Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun Arkitektteam för detaljerad gestaltning: White arkitekter AB, Ebba Matz och Atkins Projektledare för medborgardialogen: Ulrika Dagård, demokratiutvecklare i Lunds kommun Jurate Paulsson, kommunikatör, Gatu- och trafikkontoret i Lunds kommun Text, bilder och form: Jurate Paulsson Lunds kommun, 2016


innehåll 5 SAMMANFATTNING

HUS 11 ÖPPET WEBBENKÄT

16 BILAGA 1: ÖPPET HUS

7 INLEDNING

12 WORKSHOPPAR

22 BILAGA 2: WEBBENKÄT

8 BAKGRUND

13 BARNDIALOG

28 BILAGA 3: WORKSHOPPAR

9 SYFTET DIALOGUPPLÄGGET

14 PENDLARE VERKSAMHETER

32 BILAGA 4: BARNDIALOG

FASTIGHETSÄGARE

15 NÄSTA STEG 4

42 BILAGA 5: PENDLARE 49 BILAGA 6: VERKSAMHETER


sammanfattning Under våren 2016 genomförde Lunds kommun en omfattande medborgardialog om Clemenstorgets framtida gestaltning. Detta i samband med planeringen av torgets kommande ombyggnad, som bl. a. innebär att torget ska förlängas över Bangatan, att cykelparkeringen ska tas bort från torgets yta och förläggas i ett underjordiskt garage samt att en spårvagnshållplats ska byggas på torgets nordöstra sida. Syftet med medborgardialogen var att involvera Lundabor och andra intressenter för att ta del av deras tankar och idéer om framtidens Clemenstorg. Vi genomförde nio dialogaktiviteter och fick in synpunkter från ca 500 människor. Det var mest positiva reaktioner kring torgets kommande förnyelse som vi tog del av under dialogens gång. Trots att en del tyckte att torget borde behålla sin nuvarande utformning, var det många fler röster som välkomnade den kommande ombyggnaden. De positiva till förändringen menade att dagens Clemenstorg kan bli en trevligare och mer funktionell plats i framtiden, även om man värnade om dess historiska värden.

Trafiksituationen runt torget pekades ut som en av de största bristerna med dagens lösning. Även cykelparkeringen, som både upplevs som stökig och som tar en stor del av torgytan, nämndes som en brist. Med hänvisning till cykelparkering, trädplantering och stödmurar runt fontänen, som tar mycket plats och delar upp platsen, uppfattades torget som generellt otillgängligt. Av de kvalitéer som önskades för framtiden dominerade därmed önskemål om ett mer öppet torg. Det efterfrågades en plats som är inbjudande till vistelse. Många av förslagen kretsade kring belysning, sittmöbler och handel. Även vatten, grönska och möjlighet till lek var återkommande önskemål. Vårens medborgardialog blev ett viktigt inspel för torgets framtida utformning. White arkitekter, som fick i uppdrag att ta fram ett fördjupat gestaltningsförslag för torget, tar nu med sig dialogresultatet i sitt vidare arbete. Ombyggnaden av Clemenstorget planeras med start 2017.

5


inledning Under våren 2016 genomförde Lunds kommun en omfattande medborgardialog om Clemenstorgets framtida gestaltning. Vi vände oss till olika forum och ställde frågan: Vill du diskutera framtidens Clemenstorg? Det var många som ville – boende och verksamma runt torget, pendlare, representanter från olika föreningar, skolbarn, fastighetsägare och lundabor, som deltog på någon av dialogaktiviteterna - ”öppet hus”, workshoppar, enkäter eller enskilda samtal.

Denna sammanställning redovisar vår arbetsmetod och dialogens resultat. Först följer en bakgrundsbeskrivning – ett sammanhang som medborgardialogen genomfördes inom. Därefter beskrivs de olika dialogaktiviteterna. Slutligen presenteras nästa steg i arbetsprocessen med att ta fram en ny gestaltning för Clemenstorget. Den nyfikne får även ta del av alla de inkomna tankarna och idéerna, som vi fick med oss i vårt vidare arbete med utformningen av ett av Lunds mest centrala rum. Dessa redovisas i bilagorna på slutet.

Sammantaget fångade vi upp tankar och idéer från närmare 500 personer. 7


bakgrund Lund C är Sveriges tredje mest trafikerade station och ett viktigt regionalt nav. Lund växer, fler väljer att färdas kollektivt. Resandeflöden kommer att förstärkas ytterligare med ankomst av höghastighetståget. Stationsområdet står inför en omfattande förnyelse för att möta framtidens behov. Sedan 2011 pågår det ett arbete med planering. De stora dragen för hur området runt stationen ska utvecklas finns nu beskrivna i ett ramprogram för Lund C. Ramprogrammet beslutades 2015 och för tillfället pågår det en vidare detaljplanering samt genomförande av de olika etapperna. Bjeredsparken, kommunhuset Kristallen och Skyttelbron finns redan på plats. Den nya tingsrätten, kontorshuset Posthornet och bostadshuset Juvelen byggs just nu. Det planeras även för förnyelse av Västra stationstorget, Bantorget och Bangatan. Clemenstorget kommer att förlängas över Bangatan och i samband med ombyggnad av resecentrum vid Lund C kommer trafiken att få en tydligare struktur – med nya plattformar för stadsbussar och regionbussar, ett underjordiskt cykelgarage och en spårvagnshållplats på Clemenstorget. 8

Clemenstorget blir ett centralt rum i stationsområdet – ett första möte med Lund. Dess nya utformning har därför behandlats med extra omsorg, i en arkitekttävling som genomfördes hösten 2014. Tre arkitektteam hade kvalificerat sig för att lämna var sitt gestaltningsförslag och det var White arkitekter AB, tillsammans med Atkins och Ebba Matz, som vann tävlingen med sitt förslag, ”Kontrapunkter”. Det vinnande förslaget, enligt juryns motivering, ”förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Clemenstorget ges en gestaltning som förstärker och utvecklar torgets unika karaktär. Ljussättning och materialval bidrar till att skapa en distinkt och lågmäld helhet som har förutsättningar att bidra till en både trygg, robust och upplevelserik stadsmiljö.” ”Kontrapunkter” beskriver huvuddragen för framtidens Clemenstorg, men det är många detaljer som fortfarande behöver definieras innan torget kan byggas om. Vårens medborgardialog blev ett viktigt inspel för arkitekternas vidare gestaltningsarbete.

Dåvarande kommunstyrelsens ordförande, Mats Helmfrid (M), gratulerar det vinnande arkitektteamet i november, 2014.

”Kontrapunkter” - ett vinnande förslag från White arkitekter, Ebba Matz och Atkins.


syftet Uppdraget om att genomföra en medborgardialog kom via ett kommunstyrelsebeslut (150825), baserat på den externa granskningen av beslutsunderlag inom spårvägsprojektet. Experterna kom i sin rapport med en rekommendation om att bl. a. anordna en offentlig dialog om spårvägens effekter på stadsmiljö samt kultur- och naturmiljö i de centrala delarna av Lund. Då spårvagnshållplatsen Lund C är en del av en större förändring som kommer att påverka stads-, kultur- och naturmiljö, valde vi att i dialogfrågeställningar fokusera på Clemenstorget som plats. White arkitekter hade redan fått i uppdrag att arbeta ut ett detaljerat gestaltningsförslag och det fanns ett naturligt utrymme för dialogdeltagarna att bidra till resultatet. Syftet med medborgardialogen var därmed att involvera Lundabor och andra intressenter för att ta del av deras tankar och idéer till det pågående arkitektarbete med framtidens Clemenstorg. Samtal och diskussioner med olika målgrupper gav oss möjlighet att höra mångsidiga perspektiv; vi fick en bra uppfattning om hur torget upplevs och används idag, samt vilka farhågor och förhoppningar som finns inför torgets framtida gestaltning.

dialogupplägget Clemenstorget är ett kärt och uppskattat torg, inte minst på grund av sin historia och de dominerande träden. Det är också en central plats som många dagligen passerar på väg till och från stationen. Clemenstorget har genomgått ett antal omvandlingar genom åren och varje tidsperiod har speglats i torgets gestaltning och funktion. Nu planeras det för nästa förnyelse och ambitionen med medborgardialogen har varit att nå så många olika målgrupper som möjligt. Detta – både för att få in olika perspektiv och synpunkter, men också för att informera om den kommande förändringen. Frågorna som samtalen kretsade kring handlade om cykelparkeringen och spårvagnshållplatsen, trafik och flöden, träd och belysning trygghet och tillgänglighet, möblering, vatten, upplevelser, solförhållanden och handel.

Vi genomförde nio dialogaktiviteter: – ”Öppet hus” för allmänheten. – Webbenkät för besökare på lund.se. – Workshop med boende och representanter från integrationsrådet samt ungdomstinget. – Workshop med boende och representanter från föreningar för funktionsvariationer. – Workshop med mellanstadieelever. – Workshop med högstadieelever. – Dialog med pendlare. – Dialog med butiker/verksamheter runt torget. – Dialog med fastighetsägarna. Arkitekter som jobbar med den detaljerade gestaltningen av framtidens Clemenstorg var med och ledde ett flertal utav dialogerna. Denna sammanställning fungerar därför mest som stöd och dokumentation; insamling av deltagarnas tankar skedde under dialogens gång. 9


Lördagen den 13 mars besökte ett hundratal personer ”Öppet hus” i kommunhuset Kristallen om Clemenstorgets framtida gestaltning. Diskussionerna kretsade kring inspirationsbilder, den fysiska modellen som illustrerar ramprogrammet för Lund C och en spårvägsmodell i 3D. Tankarna och idéerna samlades in på en tavla.

10


Över hundra personer valde att delta under ”öppet hus”. Diskussionerna berörde inte bara Clemenstorget utan även andra delar inom stationsområdet. Det var stort fokus på trafikfrågor.

öppet hus PLATS: Kommunhuset Kristallen DATUM: 13 mars, 2016 DELTAGARE: ca 150 Vi öppnade kommunhuset Kristallens foajé under en halv dag lördagen den 13 mars och bjöd in allmänheten till ett ”öppet hus” om framtidens Clemenstorg. Besökarna kunde röra sig fritt mellan de olika ”stationerna”, prata med ansvariga tjänstemän och arkitekter samt skriva ner och lämna in sina tankar och idéer på minneslappar. ”Stationerna” utgjordes av en fysisk stadsmodell över stationsområdet som illustrerar ramprogrammet för Lund C; arkitekternas inspirationsbilder med teman – aktiviteter, möblering, vatten, takstruktur och belysning; en rörlig digital 3D-modell om spårvägen på sträckan Allhelgonakyrkan – St. Laurentiigatan – Clemenstorget; samt en stor flygbild som visar dagens Clemenstorg från ovan.

Idéerna för Clemenstorgets framtida utformning kretsade kring platsens förnyelse och önskade funktioner. Här är några röster: ”Flyttbara moduler för småbutiker (kiosker); caféverksamhet; fortsatt torghandel; Isbana på vintern (över cykelgaraget), behålla träden.” ”Jag saknar en uteservering på torget, typ café mellan spårvägen och stationen.” ”Uteservering, vattenspel där barnen kan springa igenom, ”solbänkar” som de som står på stortorget, t.ex., slät yta så man kan skejta eller sparka sparkcykel..” ”Möjlighet att sitta och ”hänga” på torget, så att det blir en levande plats. (...)” ”Sadelvärmare – installera 12V-uttag vid cykelställen.” ”Ljuset på torget är viktigt, ljuskällorna/ lamporna kan underordna sig. Träd och byggnader är fina nog!” ”Fram för ett fräschare, mer ändamålsmässigt Clemenstorg!(...)” Alla minneslapparna från ”öppet hus” finns samlade i bilaga 1.

webbenkät PLATS: www.lund.se/clemenstorget DATUM: 1 - 30 mars, 2016 DELTAGARE: 900 besök / 24 svar Dialogen med allmänheten pågick även på kommunens webbplats, www.lund.se. Där ställde vi följande frågor i ett webbformulär: Hur använder du Clemenstorget idag? Vad gillar du mest med Clemenstorget? Vad tycker du är sämst med Clemenstorget? Vilka kvalitéer tycker du att Clemenstorget ska ha i framtiden? 24 personer svarade på enkäten, med bland annat dessa tankar: ”Det får gärna vara betydligt öppnare. Det kan inte bli fulare än det redan är... (...)” ”(...)Vi som bor i kvarteren runt om vill att man tar hänsyn till våra och resten av lundabornas behov av ett torg som grön oas.” ”Skulle önska mindre av biltrafik och cykelparkeringar och istället mer uteserveringar och grönska. Mer som Bantorget.” ”Det måste finnas en tydlig vision av Clemenstorget som en plats för mer än endast genomfart - det är trots allt det som gör det till ett torg.” ”Lummig, mysig, mötesplats.” Se bilaga 2 för alla enkätsvaren. 11


Vi tittade också på vilka ytor som kommer att frigöras och gestaltas om i arkitekternas vidare arbete. Väl tillbaka på Kristallen fick deltagarna arbeta i grupper och presentera sina tankar om den framtida torgutformningen på en karta. Här är några av önskemålen:

workshoppar PLATS: Kommunhuset Kristallen DATUM: 13 och 30 mars, 2016 DELTAGARE: 9 och 14 För att få en mer nyanserad bild och mångsidiga perspektiv valde vi att genomföra två fördjupande workshops i mindre grupper. Vi skickade ut ca 400 vykort till alla hushåll som har Clemenstorget samt de omkringliggande gatorna som adress; vi bjöd också in representanter från integrationsrådet, Lunds ungdomsting, föreningar för funktionsvariationer, pensionärsföreningen, m.fl. De intresserade gavs möjlighet att välja ett av två tillfällen för att delta på en kvällsworkshop. Workshopparna inleddes med en promenad på torget för att titta på hur torget ser ut idag och vilka förändringar som skulle hända. 12

– Ett levande torg, det sociala vardagsrummet. – Att Clemenstorget blir en plats där man vill hänga. – Ju mer för alla, desto bättre och tryggare. – Food trucks med kvalitetsmat, vid en fontän. – Respekt för historien, sammanvävt med framtid. – Busshållplatser med tak - gärna ”ekotak”, solceller, mossa, osv. – Någon slags ”speakers corner” eller ”kommunhörna” där kommunen kan ställa frågor och förmedla info. – Torghandel – mer struktur, inte bara krimskrams. – Naturliga ledtrådar för synskadade. – Plats utan snubbelrisk för rörelsehindrade. – Taktil modell över centrum. – Cykelpump. – Drickfontän. – Sitta, äta, solbada. – Gratis toalett. – Gratis wifi. En fullständig lista finns i bilaga 3.


barndialog PLATS: Vårfruskolan och Lerbäcksskolan DATUM: 31 mars och 5 april, 2016 DELTAGARE: 12 och 12 Vi genomförde även workshoppar med skolelever på Vårfruskolan och Lerbäcksskolan i Lund. Efter en rundvandring på torget, guidad av arkitekten Anna Eklund från White arkitekter, arbetade eleverna i små grupper för att definiera sina förslag för torgets framtida utformning. Många av förslagen kretsade kring möjlighet till lek, men även belysning, sittmöbler och handel var återkommande önskemål. Nedan presenteras några av elevernas tankar och idéer: – På vintern kan det vara skridskoåkningsis och på sommaren kan det vara en pool.

– Utnyttja träden till regnskydd och dekoration. – Marknad med färdiga platser så man bara kan ställa in sina varor och börja sälja. – Bänkar lite här och där. – Hängmattor. – Blommor och växter eller fjärilsgård. – Pingisbord. – Rätt svår klätterställning (inte för stor). – Scen. – Träbankar med ryggstöd och med färgade lampor under (inte blinkade lampor). – Belysning som drivs av solkraft. – Liggbänkar, solstolsområde på sommarn. – Gratis dricksvatten. – Fritt wifi på hela Clemenstorget. Se bilaga 4 för fullständig dokumentation. Bilagan innehåller även förslag från särskoleelever som deltog i ”Inflytandecafé” samt från barn som skickade in sina förslag till oss på eget initiativ.

13


pendlare

verksamheter

fastighetsägare

PLATS: Lund C och Malmö C

PLATS: Clemenstorget, St. Laurentiigatan, Karl XII-gatan (fram till Fredsgatan).

PLATS: Kommunhuset Kristallen

DATUM: 7 och 21 april, 2016

DELTAGARE: 8 personer

DATUM: 7 april, 2016 DELTAGARE: ca 220 Lund C präglas av pendling och pendlarperspektivet är viktigt för den framtida utformningen av stationsområdet och Clemenstorget. Vi anlitade studentmedarbetare som hjälpte oss att genomföra en pendlarenkät på Lund C och Malmö C. Under rusningstider på morgonen och på eftermiddagen fick vi svar från ca 220 pendlare. Frågorna som ställdes var de samma som i webbenkäten och enligt svaren använde de flesta torget för att passera förbi, parkera cykel eller handla något. Bland de kvalitéer som önskas för framtiden nämndes följande: – Fortsatt handel, bra hållplats för spårvagnen, sittplatser och soptunnor. – Det ska vara en mötesplats, inte en hållplats. – Feministisk stadsplanering: fint på dagen, tryggt på kvällen. – Utebio, utegym och fontän med dricksvatten. – Växthus med café, ätbara växter, stadsodling. – Bra med bilfritt torg. 14

Bilaga 5 redovisar alla pendlarförslag.

DELTAGARE: 12 butiker, 3 verksamheter Under två eftermiddagar gick projektledarna för medborgardialogen runt och besökte butiker och verksamheter runt Clemenstorget, på S:t Laurentiigatan och på Karl XII gatan, fram till Fredsgatan. Vi delade ut informationsblad med beskrivning om de kommande förändringarna och samtalade med personalen om framtida torgkvalitéer. Verksamheterna oroas för störningar under byggtiden samt att parkeringsmöjligheter utanför deras lokaler kan försämras när torget har fått sin nya utformning. Här är fler tankar: – Clemenstorget behöver liv; det ska inte bara vara en av och på-plats. – Bra om handelsplatsen är kvar, men den får gärna bli lite snyggare. – Bra att biltrafik och cykelparkering försvinner från torgets norra sida. Bilaga 6 innehåller fler tankar från de verksamma vid Clemenstorget.

DATUM: 10 juni, 2016 Enligt vårt register finns det 12 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt Clemenstorget, på S:t Laurentiigatan och på Karl XII gatan, fram till Fredsgatan. Vi skickade ut en skriftlig inbjudan till ett dialogmöte och det var representanter från sju fastigheter som kunde delta. Deltagarna fick en presentation om arkitekternas vinnande förslag och en genomgång om den framtida trafikdispositionen runt Lund C. Kommentarerna handlade om att det är viktigt att behålla balansen mellan det historiska och det moderna – att skapa en långsiktigt behaglig miljö som förblir vacker med tiden. Inte ”för mycket tivoli”, utan snarare en hållbar estetisk lösning. Det ställdes också några frågor om spårvägens förutsättningar – behöver S:t Laurentiigatan breddas? Kommer det att planteras nya robinior? Blir vibrationerna mer kännbara med spårvagnstrafik? Påverkas järnstaketet vid Kråkelyckan 3? Det har inte inkommit skriftliga kommentarer från fastighetsägare.


nästa steg Att förnya känsliga kultur- och naturmiljöer är en krävande process. Tankarna och idéerna som genererades under medborgardialogen om Clemenstorget är ett viktigt inspel i arkitekternas vidare arbete med att ta fram ett detaljerat gestaltningsförslag. Processen med utvecklingen av Lund C-området fortsätter och kommer att pågå under flera års tid. Ombyggnaden av Clemenstorget planeras med start 2017. Läs mer om de övergripande tankarna i Ramprogrammet för Lund C. Följ processen på www.lund.se/LundC.

Visualisering över spårvagnshållplatsen Lund C, som ska anläggas på Clemenstorget, var ett av underlagen för diskussionerna om torgets framtida utformning. Illustration: Olof Eriksson, Lunds kommun.

15


bilaga 1 Här är minneslapparna med besökarnas tankar och idéer om framtidens Clemenstorg, som samlades in under ”öppet hus”.

16


17


18


*

*

*

Detta vita fält dÜljer skribentens kontaktuppgifter.

19


*

20


* 21


bilaga 2 Här redovisas svaren från webbenkäten. Varje rad motsvarar ett svar från en person. Svaren presenteras anonymt.

22

HUR ANVÄNDER DU CLEMENSTORGET IDAG? Jag passerar, handlar, njuter av de vackra platanerna.

VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET? Att det är just ett torg. En öppen lugn plats mellan alla trafikzoner, grönskan. Att det finns varierad torghandel, det känns lite osvenskt på ett positivt sätt.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Att man har den stora cykelparkeringen. Att man inte har plats för mer handel pga den. Saknar tex litet café mer blommor.

Genomfart. Sitter o njuter av solen vid fontänen, ibland inkl glass, i väntan på tåg när jag väntar. Insuper atmosfären av marknadsstånden på väg mot stadsbiblioteket. Genar där på väg till eller från Kung Oskars bro och Allhelgonakyrkan, mm.

Marknadsstånden. Bra bussförbindelser. Lätt att plockas upp av bil inom parkeringsfickorna. Det är trevligt att sitta o vänta på tåg eller buss där om man ska vänta länge. Fontänen.

Fontänen är ful. Ibland har jag haft en känsla av att det är ett tillhåll för alkoholiserade.

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Behåll det som en oas och utveckla det istället för att dra spår tvärs över, vilket kommer att dela inte bara torget utan Lunds olika stadsdelar. Vi som bor i kvarteren runt om vill att man tar hänsyn till våra och resten av lundabornas behov av ett torg som grön oas. Gör om, gör rätt, utveckla torget istället för att planera spårvagnshållplats där. Västra stationstorget och piazzan vid stadsparkscafeet är horribla exempel på sterila torg fortsätt inte så! Oas med uteserveringar och öppna ytor. Natur, grönska, vatten, solljus, sittplatser! Men ändå utsikt över bussarna så man ser när de kommer. Naturnära vore fint just för att det skulle bli en sån kontrast till det urbana. Som en sorts oas!


HUR ANVÄNDER DU CLEMENSTORGET IDAG? Handlar på torget ibland. Tycker loppis är ett trevligt inslag. Endast som genomfart.

VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET? Att det faktiskt kommer bettlare dit och håller torget levande samt fontänen och grönskan. Dess centrala läge samt den belysning av torget som genomfördes under vintern 15/16 (marshaller i gången och en större ljusinstallation).

Inte mycket, som en stor Husen på östra och norra rondell. På karnevalen så ser sidan. vi karnevalståget från den västra sidan.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Att det runt fontänen blivit en samlingsplats för missbrukare samt alla cycklar.

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Ett grönt torg med uteservering, kiosk som man kan handla en glass eller bara ta en fika. En liten rund fontän med bänkar, plats för bettlare och gärna en utescen. Incitamenten som finns för Det måste finnas en tydlig vision av Clemensanvändningen av torget är torget som en plats för mer än endast genomfart mycket begränsade: Platsen - det är trots allt det som gör det till ett torg. Jag runt fontänen är inte inbjuvill se ett torg som används till att knyta samman dande, den är inte naturligt staden i en trevlig plats. Ett fokus kan vara att åtkomstbar. Den torghandel arbeta med att skydda vad som blir det nya som erbjuds känns dåligt torget från kringliggande trafik samtidigt som planerad och sporadisk, inte den stadsmässiga känslan överbryggas. Placera heller den är särskilt inbjumänniskan i centrum istället för funktionalitet. dande. Vad som är centralt Utifrån behovet av cykelparkering tycker jag är en ineffektivitet i markan- inte att denna behöver försöka inkorporeras i vändandet. Det finns ytor resten av torget, håll den istället separat (evensom inte används överhutuellt som en del av det nya stationsområdet). vudtaget, samtidigt som de Lund behöver ett trevligt och centralt torg som ytor som används görs det på är till för dess invånare med tanke på den dysett ej tillfredsställande vis. funktionella karaktären hos övriga torg. Det är dags för Lund att sätta människan och invånaren på kartan. Det är en sak att samla in åsikter efter människors åsikter - en annan att faktiskt skapa stadsrummet för dem. Träden som jag anser är helt Jag föreslår att man flyttar den östra gatan meningslösa och som skym- (förlängningen på Bytaregatan) ca 15 - 20 meter mer de vakra husen samt västerut och gör uteserveringar längst detta cyklarna. vackra hus. Vi kunde få ett Lilla torg liknande ställe med närhet till stationen. 23


HUR ANVÄNDER DU CLEMENSTORGET IDAG? Cykelparkering.

Promenerar, åker buss. Stiger av och på stadsbuss i samband med tågresor.

Köpa frukt, grönsaker, blommor.

Köper blommor och frukt, loppis, mötesplats. Parkera cykeln.

24

VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET? Läget.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Köer med bilar och bussar på grund av att tekniska nämnden beslutat att inte sätta upp ett trafikljus till övergångstället mot stationen. Allt plus spårvägen. Inget. Inget speciellt. Möjligen pla- Den fula skulpturen (tårna på tanerna, grönskan. Trevligt bassängkanten). med fontän. Finns bra restauranger, konst, m.m.

När det är dags för bilarna att parkera... så tråkigt att ha bilister som kör överallt som galningar. Ska Lund verkligen UPPMUNTRA flera bilar inne i centrum? NEJ! Krokusarna på våren, blom- Mycket trafik runt. Onödig försäljarna, fina träd. biltrafik som inte borde vara i stan. Cykelparkering på torget. Att det finns potential till nåt Trots allt folk så känns det bättre. dött på nåt vis. Inget ställe man besöker bara för dess egna skull.

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Hållplats till spårvagn. Mötesplats.

1. Kulturhus Clemens. En grön ”lunga” väl integrerad med stationen. Spårvagnshållplatsen närmare stationen, än i de förslag dom finns. Man skall släpa resväskorna så kort väg som möjligt. Inga skränande alkisar och drogmissbrukare. Hållbarhet....!!

Mer torghandel, vackra planteringar.

Skulle önska mindre av biltrafik och cykelparkeringar och istället mer uteserveringar och grönska. Mer som Bantorget. Malmborgshuset får gärna byggas om, förslagsvis till bostäder.


HUR ANVÄNDER DU VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET IDAG? CLEMENSTORGET? Passage, ibland för en liten Fontänen, platanerna. paus på en bänk vid fontänen.

Spatserar, handlar i marknads- Marknadsstånden, stånden, vilar mig. platanerna. Mest som ”genomfart”. Stannar sällan. Passerar över det ibland på väg hm från jobbet eller till och från Ica Malmborgs. Undviker det för övrigt.

Var oerhört vackert i julas. I viss mån torghandeln, men egentligen ingenting.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Det är inte så trivsamt. Lite stadsökenaktigt. Torghandeln.

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Behåll fontänen och platanerna. Gärna spårvagn, men planera hela torget så att det blir ett attraktivt utrymme för lummighet, planteringar och bänkar. Torghandel är inte oundgängligt. Ta inte bort fontänen! Vatten är en så viktigt inslag för att skapa liv i stadsbilden. Alla cyklarna. Absolut inte någon trafikled för spårvagnar. Gör fontänen mer attraktiv för barn med föräldrar. Låt platanerna vara. Det finns ett gäng vid fontä- En torgplats, samlingsplats. Om bron från Sockernen. De undviker jag. bruket byggs klart, så blir det en fin samlingsplats. Tycker illa om det i största Det får gärna vara betydligt öppnare. Det kan allmänhet. Det är trångt och inte bli fulare än det redan är, och jag har inga svårt att korsa. Ska man gå problem med platser som exempelvis Korsvägen i öst-västlig riktning måste i Göteborg, så jag tror inte att en spårvagnshållman ge sig ut på cykelbanan plats försämrar något. Skulle dock önska mer och vara i vägen, annars rörelse och mindre hängande hos människor krångla sig igenom vid dam- som befinner sig på torget. Gärna blommor och men, men där hänger ofta smågrönt, men inte så många träd som idag. Och ungdomar eller onyktra vux- bort med bilarna! na, vilket känns obehagligt. Alla träd som står överallt uppmuntrar även en massa fåglar att vistas ovanför ens huvud, vilket inte heller känns så trevligt. 25


HUR ANVÄNDER DU CLEMENSTORGET IDAG? Att korsa på väg till el från malmborgs till/från Allhelgoneriktningnen. Parkera cykeln ibl.

Främst som genomfartsplats. Sporadiskt för att köpa någon blomma av torgförsäljarana.

VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET? Lugnet, byggnadsfasader, träden, lugnet, fridfullheten, hela atmosfären--gamla, pampiga, historiska, kulturella Lund.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Era planer på spårvagn. -som förstör lugnet, fridfullheten, den klassiska charmen, hela atmosfären bara så att (potentiella) businessar och entreprenörerna i n-ö utkanten kan tjäna mera pengar. What about the rest of us?? Fontänen med dess murar är inte särskilt inbjudande och är ivägen när man ska gena över torget.

Träden är vackra på sommaren och det finns gott om cykelparkering (även om ställena är dåligt utformade U-ramställ ska det vara! ;)). Passerar från tågstationen Ett litet torg med träd som Omges alltför mycket av förbi Malmborgs, till och andas stadens lungor, torg biltrafik och busstrafik runt från Malmborgs i olika rikt- omgivet av gamla hus, torg torget. ningar, sitter på bänk där nå- med en liten oas med springgon gång, passerar stånden vattnen och böljande träför att se om det finns något toppar, väl värd att bevaras. köpbart. Beundrar torget och Ett traditionsbundet torg dess träd och läge. som varit en mötesplats en gång i tiden och som idag också är en sorts träffpunkt för människor. // Gatunätet behöver öppna ytor med traditionell torgaktivitet som torghandel, grönska, vatten, skulpturer. Det vore synd att meja ner torget till en simpel och dominerande traffikplats. 26

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Samma som nu.

Spårvägshållplats, uteservering, torghandel, cykelparkering och grönska/träd. Gärna fler bänkar a la Stortorget så man kan lapa sol. Fokushuset får gärna rivas eller iaf få fasaden täckt med något som liknar de övriga husen runt torget. ;) Grönska och vatten - luftrengörare Rekreation med bänkar, vatten och vackra skulpturer Gärna torghandel, ett pittoreskt inslag Cykelparkeringen är trevlig, men för att avlasta torget i det avseendet borde en kompletterande cykelförvaring finnas intill tågstationen.


HUR ANVÄNDER DU CLEMENSTORGET IDAG? Parkerar cykel, passerar över (oftast diagonalt) och handlar på Malmborgs.

VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET? Fontänen och planteringarna (blommor och buskar, träden gör det lite mörkt och skymmer sikten).

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Att man inte får cykla snett över torget mot Karl XI-gatan. Att cykelparkeringen alltid är överfull - ingen plats att parkera.

VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET SKA HA I FRAMTIDEN? Kanske inte på torget - men möjlighet att vänta på bussar inomhus, eftersom flera går sällan.

Parkera min cykel när jag ska åka tåg med Lunds C.

Många cykelplatser nära tåget - kanon! I övrigt, mest ”döyta” dvs. en plats där man passerar. Fint med många träd!

Kunde varit ännu fler cykelplatser för parkering. Kommer man en vardag vid 08.30 är det svårt att få plats.

Pga det centrala läget tycker jag det är superviktigt att varenda m2 utnyttjas effektivt. Tänk miljö och att en stor del av trafiken sker med cykel.

Nyttjar torghandeln. Sitter vid fontänen och tittar på folk.

En grön oas. Loppisen.

För få handlare.

Samma som nu.

Endast för att ta bussen från hållplatsen.

Stor fin öppen yta, fint pyn- Dåligt utnyttjad yta, hade tad vid högtider, lummig. gärna sett sköna sittytor. Glasstånd eller annat fikaktigt trevligt hade passat fint på sommaren! Avskyr att det står försäljare där med någon tråkig skräpig bil. Stenläggningen, öppenDet är livsfarligt att ta sig heten framför stationen, dit om man går eller cyklar blomster- och loppisfördå bussarna (som kör välsäljningen. digt fort) omringar tre av 4 sidor på torget. Cykelparkeringen är ineffektiv och alltid full.

Som genomfart, som parkeringsplats för cykeln eller för att göra loppisfynd. Torget är framförallt en ANKOMSTHALL.

Lummig, mysig, mötesplats.

Trafiksäkerhet: pendlarna är många och många springer rakt ut i trafiken för att hinna till tågen. Cykelanpassat: det måste gå att cykla till/från/runt/över torget på ett säkert, tydligt och lagligt sätt. Det måste också gå att parkera cykeln (säkert i en stolpe) för att gå in och handla eller ta tåget till Malmö över dagen. 27


bilaga 3 Workshopdeltagarna jobbade i små grupper och markerade sina förslag för framtidens Clemenstorg på kartor och minneslappar. Resultatet presenteras gruppvis, såsom under workshopparna. Språket är oredigerat.

1. En stor del av ICAs kundunderlag är cykelburna! Det måste finnas tillgängliga platser att parkera på. Extra viktigt för studenter. :-) 2. Vagnar med mat och tillhörande sittplatser (även för de som inte vill köpa mat!). 3. Solläktare. 4. Torgplats/handel vissa tider. Möjlighet att ha en enkel scen vid andra tillfällen. 5. Café/kiosk. Stråk med uteservering. Detta är ett tryggt och trevligt område av torget. 6. Samsas med taxi om solläget: sitt/liggstolar som på Stortorget. 7. Mer grönt! Planteringsskulpturer? Träden är inte gröna hela året, då risk att det blir kargt och opersonligt. Hela planen: Plantering under träden / rondeller runt träden? Mikroklimat! Tänka på solläge, hur blåsigt Skåne är. Varför är väggen vid Domkyrkan så attraktiv att sitta vid? Sol, fria (gratis) sittplatser, lä, samlingsplats. Vänta in användarnas beteende, och sen detaljplanera. Bra: Torget har en lagom skala för att folk ska vilja vistas. Färdigplanera inte alla detaljerna. Låt en del växa fram i takt med hur vi ser hur människor använder sig av platsen. 28


1. Mindre gröna ytor med plantering, odling. 2. Någon form av vatten/fontän någonstans på torget. Ljus. Ljud! 3. Bänkar, utplacerade i sollägen. 4. Några food trucks med bra kvalité vid fontän. 5. Torghandel. Ett levande torg, det sociala vardagsrummet. Träd viktigare än ..(oläsligt) Respekt för historien, sammanvävt med framtid. Lagom ”klåfingrighet” Tänk i konsekvenstermer. Belysning! Även i marknivå. Nya byggnader andas platsens karaktär. Tänk byggnader i Lundaskalan. Mänskliga proportioner. Miljön ska tala till alla sinnen, ljus, ljud, doft, smak, etc.

1. Cykelparkering ICA är KAOS. 2. Trygghet generellt. ”Safe spaces” – ljus. 3. Torghandel – mer struktur, inte bara krimskrams. 4. Mindre mer integrerad parkering. 5. Spårområdet (järnvägen) jättefult. 6. Bra med vatten, men inte samlat på en plats. 7. Busshållplatser med tak – gärna ”ekotak” – solceller, mossa, etc. 8. Hyrcyklar? 9. Toaletter! 10. Skyltar – snygga, olika språk, användarvänliga. ”Ett Lund”-känsla. 11. Tänk tillgänglighet! 12. Kanske med plats för food trucks. Ganska dåligt med lunch. 13. Wild court – någon slags speakers corner eller ”kommunhörna” där kommunen kan ställa frågor / förmedla info! 14. Gärna info om lokaltrafik längre bort från stationen. 15. Gärna ”karta” över Lund. Var ligger alla stora ”populära” byggnader. 16. … (oläsligt) / allt på gatorna. 29


1. Fin fontän, vatten är viktigt. 2. Kan man använda huset till väntrum/varm plats för att vänta på bussen. 3. Öppen flexibel palts/torg är viktigt. Jag gillar när miljön inte ”pekar med hela handen” för vad man ska göra. Man ska kunna hitta på själv vad man ska göra. LÅS FAST FÅ FUNKTIONER! 4. Behåll träden! 5. Ta bort träden. Annan modell/typ av träd. Mer som på perspektivet, stora och vildvuxna. 6. Farligt för barn. En ”shared space” betyder att man inte kan lämna barn utan uppsikt på torget. 7. Fler offentliga toaletter.

30

3. Cykelpump någonstans. 4. Väntrum (varmt) med wifi. 5. Sitta äta solbada. 8. Skapa bättre miljö: riv utskjutande tak; ta bort träd; ta bort cykelparkering; skapa uteservering; ändra fasaden radikalt! 9. Bredda trottoaren, skapa plats för servering. 10. Bussgata (förlängning från Sankt Petri Kyrkogatan) framför ICA’s entré och ”på torgmark” är olycklig kombination. 11. ”Enkelriktat” och ”endast betong i trafik” kräver aktiv bevakning så att obehöriga bilar ej kör rakt igenom. 12. Café med outdoor-plats någonstans, med wifi.


TANKAR OCH IDÉER FRÅN KVÄLLSWORKSHOP MED BOENDE OCH REPRESENTANTER FRÅN TILLGÄNGLIGHETSRÅDET:

Viktigt att inkludera ett HBTQ-tänk för allas inkludering och trivsel. Pride!!! ”Mindre” cykelparkeringar – stor risk att det blir farligt, som cykelparkeringen utanför Malmborgs. Sånt måste undvikas. Att framhäva universitetsstaden och studenterna som utgör Lund och dess image. Göra Lund till en förebild med till exempel vegansk street food. Viktigt med den historiska miljön runt torget. Stationshus-godsmagasin-tullkammaren. Fasaderna runt torget. Låt Klosterkyrkan bli synlig. Huvudintrycket får inte bli moden stadsarkitektur. Bra med torghandel och annat vardagligt för alla. Ställen att använda även när man inte vill resa någonstans. Många bänkar! Gärna uppvärmda av solceller. Funktionshinderaspekten: Viktigt att inse att vi tar stor plats med våra rollatorer, rullstolar, etc. Och att vi behöver mer tid än andra. Det finns andra motstridiga intressen; synskadade vill ha naturliga ledtådar; rörelsehindrade vill ha plats och utan snubbelrisk. Att Clemens blir en plats där man vill hänga, att det finns härliga mysiga platser. Ju mer för alla, desto bättre och tryggare. Viktigt att få bort den otrygga lukten av alkohol och piss i till exempel undergången som ger en otrygg känsla. Tillgång till toalett på eller nära torget. Gratis! Spårvagnsspåret kan bli fysiskt hinder får den som inte ser eller är rörelsehindrad. Någonstans - en taktil modell över centrum. Mycket växtlighet. Grönt! Taktil karta man kan få låna hem. Någon gräsyta någonstans! Drickfontän någonstans på torget. Tryggt att gå lugnt, skyddat för trafik. Separerad gång- och cykelväg. Pollare med ljud vid Rydes undergång. Ljuddesign. Vattenspel. Taktil modell. 3D-modeller i början av stationen i brons. En - över torget och en över centrum. Servering, glasskiosk. Funktionellt. Lite grönt – kompensera för gräset. Fin skulptur för barn. Synskadade har svårt att orientera sig på helt öppna ytor. Ledstråk behövs. Ljud av vatten samt andra ljud som alltid finns på en viss plats hjälper att orientera sig. Lekskulptur – så att barnen har något att klättra på och vuxna – något att titta på. 31


bilaga 4 Barnens röster fångades både på workshoppar på Vårfruskolan och Lerbäcksskolan, men också via ett ”Inflytandecafé” med särskoleelever. I denna bilaga redovisas framtidens Clemenstorg, enligt barnens önskemål.

1. Kiosk /café med sittplats ute. 2. Marknad med färdiga platser så man bara kan ställa in sina varor och börja sälja. 3. Utnyttja träden till regnskydd och dekoration. Till exempel att hänga paraplyer i träden. 4. Rutschkana + lekplats med fantasifulla föremål. 5. Vatten som rinner under ett glaslack/platta/mark. 6. Bro över vattnet. 7. Och 8. Bänk/sittplats. 32

1. Vatten/fontän med belysning. 2. Torgstånd. 3. Food trucks. 4. Kiosk. 5. Vågbänkar. 6. Små studsmattor. 7. Cykelfil. 8. Valmo/blomstertak (syftar på en av inspirationsbilderna – red anm). 9. Liten basketplan.


1. Matplatser (bildens högra nedre hörn) 2. Färdiga stånd (bildens högra övre hörn) 3. Träd med paraplyer och bänkar (vid spårvagnshållplatsen) 4. Rutschkana med genomskinlig tunnel. (ungefär där den runga gräsplätten är idag). 5. Å med genomskinlig platta på; 6. Bro över ån vid rutschkanan; bänk längre upp. 7. Minikiosker i bildens vänstra nedre hörn.

1. Munkvagn (Donut). 2. Pizzeria. 3. Större marknad med bättre utbud av mat. Fontän med stolar runt omkring. Ljus, antingen ur marken eller i träden. Bänkar lite här och där.

33


1. Pingisbord 2. Fotboll / handboll / mål 3. Litet café 4. Fontän med bänkar runt om 5. Parkourpark 6. Trappor som man kan sitta på med uppsprutande vatten runt om. 7. Scen.

34

1. Ta bort och lägga till ? 2. Fontän som sprutar vatten med belysning i olika färger. 3. Sätta in / till en basketplan. 4. Göra eller köpa en lekplats. 5. Studsmattor eller något studsitt. 6. Hängmattor i träden eller i nåt annat som de hänger i (spelar ingen roll). 7. Rutschkana eller något. 8. På vintern kan det vara skridskoåkningsis och på sommaren kan det vara en pool, typ. 9. Glasstånd eller glasställen. 10. Hinderbana eller nåt liknande. 11. Marknad.


Tak på hållplatsen till spårvagnen. Träd. Bänkar som lyser under (mellan träden). Olika sorters affärer (kläder, sportkläder, café m.m.) (på torgets vänstra nedre sida). Donutkiosk (på nuvarande Bangatan). Öppen yta (mellan spårvagnshållplatsen och Tullkammaren). Vatten med en ö i mitten och gångar till ön med glasgolv (torgets högra sida). Pizzeria och träd (torgets högra nedre sida). Stånd till markanden (ungefär samma placering som idag).

1. En fontän som sprutar uppåt och bänkar runt. 2. Litet café + uteservering och stånd 3. Stolpar som det hänger belysning mellan. 4. Rätt svår klätterställning (inte för stor) 5. Kinagunga + småbarnsgunga. 6. Hängmattor. 7. Träbankar med ryggstöd och med färgade lampor under (inte blinkade lampor). 8. Spårvagn. 9. En damm som det ibland sprutar vatten ut (långa strålar). 10. Belysning i träden. 11. Lyktstolpar runt stationen. 12. Lyktstolpar. 13. Sittbänkar vid stationen. 8. Spårvagn. 9. En damm som det ibland sprutar vatten ut (långa strålar). 10. Belysning i träden. 11. Lyktstolpar runt stationen. 12. Lyktstolpar. 13. Sittbänkar vid stationen. 35


1. Uteservering + fikabord. 2. Hammocks med bord. 3. Markbelysning. 4. Staty med tackla som sprutar vatten. Bord runtom. 5. Liggbänkar. 6. Klättertorn/ställning. 7. Mer marknad. 8. Gratis vatten.

36

1. Småfontäner så man kan leka. I mörkret så ska de ”lysa” i olika färger. 2. Fritt wifi på hela Clemenstorget. 3. Kiosk. Food trucks med häftiga belysningsslingor. 4. Solstolsområde på sommarn. 5. Lampor på/i marken på många ställen.


1. Food trucks, till exempel asiatiskt, tacovagn, glass. 2. Sittplatser, hängmattor, matplatser. 3. Vattendamm/fontän som sprutar upp. 4. Belysning; pollare med ljusslingor. 5. Lekplats med gungor. Modern. 6. Myskuddar. 7. Scen för skolor eller där artister kan uppträda på. 8. Högtalare som spelar musik. 9. Blommor och växter eller fjärilsgård. 10. Staty – modern, konstnärlig. 11. Ramper och hinder på cykelbanan. 12. Aktivitet, till exempel boulebana.

1. Vatten med belysning. 2. Bekväma bänkar med belysning under. Gärna roliga bänkar utöver det vanliga. 3. Food trucks med bänkar, gärna några grillplatser också. Cool belysning över. 4. Lekpark med ovanlig häftig design. 5. Tak runt spårvagnshållplatsen. Gärna häftigt tak med fin belysning. 6. Loppis och grönsaksförsäljning. 7. Ett ställe med fritt wifi, t. ex. vid en kiosk. 8. Häftig belysning i träden.

37


1. Liggmöbler som gungar + kuddar man kan sitta på. 2. Vatten som är runt om spårvagnen där den kommer in. 3. Fontän med foten. 4. Belysning drivs av solkraft. 5. Papperslyktor. 6. Någon lekplats. 7. Någon form av matvagn/kiosk.

38

1. Gatukök, torgköp. 2. Souvenirer, shop. 3. Lampor i golvet – hela torget. 4. Fritt wifi – hela torget. 5. Café med sittplatser utanför. 6. Fontän. 7. Affärer! 8. Bänkar. 9. Pingisbord. 10. Färgglatt tak.


39


Rita på torget

Den 21 april 2016 arrangerades det ett ”Inflytandecafé” då elever från Fågelskolan och Tunaskolans högstadieklasser på nationella programmet inom särskolan var med och tyckte till om vad de vill göra på torgen i Lund. Sina önskemål ritade de upp med kritor på Stortorget. Här är elevernas förslag. Text och bild i detta uppslag: Ulrika Dagård. Det ska finnas studsmattor så en kan studsa!

Vi vill ha klätterställningar på torgen i Lund! Vatten är fint. Mycket vatten och fontäner.

Statyer ska finnas på torgen. I detta fall en staty av Bart Simpson.

Det ska finnas glasskiosker på torgen så en kan köpa glass.

40


Det behövs blommor och planteringar.

Ljus är fint. Mer belysning behövs på torgen. De runda cirklarna är lampor. En ska kunna leka på torgen. Här – en sandlåda och klätterställning.

Fint om vattnet fortsätter från lampfontänen vidare ut på torget i en liten bäck.

En behöver kunna sitta ner och vila sig. Fler bänkar.

Ännu mer glass!

41


bilaga 5 Dialog med pendlare gav många svar på enkätfrågorna. Svaren listas per fråga. Då det är många upprepningar är vissa, säregna, framtidsförslag färgmarkerade. VAD GILLAR DU MEST MED CLEMENSTORGET?

Typ inget. Torghandel. Fint på vintern med ljus och julskyltning. Känns grönt och lummigt / Julskyltning på vintern. Karaktären på torget, de gamla husen och träden – pilträdet är väldigt fint! Fontänen; vatten lugnar på en plats med mycket rörelse. Fina träd, grunddragen är estetiskt tilltalande, torghandel, fina fasader. Fungerar bra, lätt att ta bussen. Träd och vegetation. Smidigt att snedda, ljus under vintern. Inte så charmigt, träden är bäst. Torghandel, levande torg, fina träd, välskött. Över julen var det en fin rendekoration. Malmborgs. Fin fontän och träd, cyklar, butiker, nära stationen, anrikt, säljer frukt. Läge. Nice and green. De fina träden. Fint och mysigt, träden, fräscht och rent. Trevlig trädplantering. 42

Ser trevligt ut, inbjudande. Geografiskt läge, cykelparkering. Arkitekturen omkring, träden, den ursprungliga karaktären, fint prägel, spontan torghandel. Grönt, fina träd. Det är mysigt som det är idag, man kan sitta på en bänk i solen, fontänen är fin. Fontänen är fin, grönt. Träd, natur, ”plats”. Torget fyller sin funktion bra idag – grönt, man kan sitta i solen med en kompis och ta en kaffe. Fint, grön plats. Fint, Triangeln i Malmö är bra som mötesplats – så borde det se ut även i Lund! Kan inte komma på något. Vet knappt hur det ser ut idag. Marknaden, liv och rörelse. Cykelparkeringen är bra. Vet ej. Parkliknande med träd. Fasaderna runt omkring. Funktionellt, nära till cykelparkering. Inget, lägger inte märke till det. Har ingen känsla för det, neutralt torg. Träden, snyggt, att det är centralt, finns.

Mycket potential. Marknaden, loppis. Träden. Fint, vackert med träd, fin karaktär och husfasader, hängpilen. Det var fint på julen med lampor och marshaller. Trevligt med torghandel. Ett bra ställe att möta människor på. Det är relativt smidigt att byta där. Det är fint. Det är trevligt! Torghandel. Fint till jul. Torghandel. Fontänen. Cyklarna, torghandel. Julpyntet, mer konst. Torghandel, fontän. Gillar att det är öppet, och att det finns torghandel och loppis. Träd, cykelparkering. Torghandel. Gillar det som det är. Fin placering, träd. Torghandel, marknad. Träden. Fint. Vackra hus, ICA. Luftigt. Det gröna, träden, fint med grönskan, loppis. Det gröna men vill ha mer grönt. Öppen yta, grönska, bevara som det är. Bra att alla har sin del, att det finns mötesplats och torghandel (finns något för alla).


Torghandeln är trevlig – den ger anledning till att vistas på platsen. Juldekorationer, torghandel. Det ser ut mer som gågata än som torg. Kan inte säga något direkt, men gillar nya planen. Lätt att ta bussen till jobbet. Ser tråkigt ut, kanske mer grönt, gillar träden. Grönska, träd, torghandel. Cykelparkeringen. Grönt och fint, torget i sig fungerar bra. Nära till tåget, träden är unika. Grönskan och bra bussförbindelser. Gillar att det är en öppen plats, skulpturen, torghandel, julskyltningen. Inget – använder det knappt. Ser trevligt ut, julskyltning. Grönskan är ju fin. Affärer, allt finns nära. Torghandeln, träden och grönskan. Det är fint med byggnaderna och träden. Att nu kan gå rakt över, lätt att parkera, träden, torghandeln. Träd, bänkar, loppis = trevligt. Cykelparkeringen, öppen fin plats med vackert beskurna träd, ljust och fint. Att det är vackert, blommorna, julskyltningen, loppis/försäljning. Inte så mycket, det är grönt, fint med blommor. Att det är grönt, bostäderna, bygghandel. Utsmyckningen, torghandeln. Trees were nice. Torghandel, träd och grönska. Grönt mitt i stan! Vet ej.

VAD TYCKER DU ÄR SÄMST MED CLEMENSTORGET? Marknaden är trevlig, fontänen är fin. Trevligt att se byggnaderna runt, fri sikt, Fontänen är ful. inga konstiga skulpturer, marknad, folk och Känns inte som om folk uppskattar det – rörelse; torget tillhör alla. användes mer ”förr i tiden”. Försäljningen; byggnaderna är ganska gamla Vet inte, inte så fint. och fina, stort torg, många möjligheter. Cykelparkeringen är ful, stökigt med trafiken. Vet ej, ser inte dåligt ut, men har aldrig funCyklarna. derat på att stanna. Att det har mycket outnyttjad potential, cykSer trevligt ut, levande plats med torghandel. larna tar för mycket plats, det ser skräpigt ut. Grönskan. Ingen torgkänsla, ingen plats man vill vistas Bra som det är, taxi, bussar, tåg – allt finns. på, det är till och med svårt att passera. Trevlig plats, sitter där ibland. Cykelparkering är ett problem – både esteSer fint ut. tiskt och funktionellt. Trafiken stör. Bra för de som vill sälja grejer. Finns inget negativt. Alla kommer hit, det är en bra mötesplats, Inget. alla vet vad det är – alla busshållplatser heter Ser det inte som ett torg, det ingen plats att ”Clemenstorget” och då vet man var man vistas på, snarare en trafiknod. hamnar, inte en massa utspridda hållplatser. Rörigt, halvsunkigt, störigt att inte komma Torghandeln är väl bra. ut i alla ställgångar. Behövs bättre och lättLivligt torg, man går förbi. are tillgänglighet. Jämna ut torget! Öppet, gröna ytor, blandade ytor. Cykelparkeringen i vägen; finns sällan Träden, fontänen, torghandeln ger liv. lediga parkeringar. Ser fint ut. Cykelparkeringen ger ett tråkigt intryck, Det ser fint ut med träden. Gillar torghandeln. mycket trafik, rörigt. Torghandel. Ogillar cyklarna; torget ser ut som en enda Ser fint ut. cykelparkering. Grönt och fint, finns saker nära. Spårvägen. Att man kan sitta vid fontänen, blandningen, Rörigt med framsidan ur trafiksynpunkt. att det finns plats för både handel, cyklar och Rörigt. promenerande. Inte något jag kan komma på. Fint med träden, torghandeln, att man kan Ta bort biltrafiken, rörigt. köpa tulpaner, tycker att det är jättefint som Inte så mysigt, grått, kalla träd, ett gammalt det är idag. torg, måste ha ett nytänk. För mycket betong och cyklar.

43


Vet ej. Saknas cykelparkeringar. Har inte tänkt på det. Att folk sitter och dricker alkohol, inte något problem, men ser lite trist ut. Annars inget. Skräpig cykelparkering. Stängt, inte inbjudande, den öppna delen är på fel håll. Inget. Massa cyklar, inte så trevligt. Inte så snyggt. Stökigt, mycket olika saker, man vill inte sätta sig – inte så mysig miljö. Cykelparkeringen, fontänen har mur – dåligt. Trafiken, rörigt att ta sig över. Trist med cyklar. Stökigt, ostrukturerat. Trafiksituation vid bussarna. Trafiksituationen mellan stationen och torget. Cykelkaos! För lite plats för cyklar. Att det känns som en passage – ingenstans man vill stanna. Ibland svårt att ta sig fram med cykel i änden av torget bort från stationen. Lite dystert och otäckt i mitten av torget. Trafiksituationen vid bussarna. Trafiksituationen. Trafiken måste bort. Jobbig trafiksituation. Mycket trafik. Det är mycket rörigt med bussarna – mycket trafik. Bra som det är. 44

Miljön är tråkig, framförallt på vintern när det är fult och tomt. Det är för mycket trafik på morgonen – svårt att ta sig över vägen. Det är långt mellan hållplatserna. Tomt. Trafiksituation, besvärligt för cyklister. Cykelparkeringen. Mycket cyklar. Tomt. För mycket cyklar, för lite grönt. Alkoholdrickande personer. Skulpturen. Inte så inbjudande. Torghandeln. Inte används, saknas cykelparkeringar. Gratis bilparkering saknas. Färglöst. Svåranvänd yta vid träden. Bänkar? Dåligt trafikplanerat, ingen lust att stanna där. Mycket trafik. Tomt. Trafiken, kaos på morgonen, även tågtrafiken är lite kaotisk. Det blir rörigt på centralen. Bussar, rörigt med trafik, men det ska ju ordnas till det bättre. Övergångsstället, rörigt med biltrafik. Har aldrig tänkt på att något skulle vara dåligt. Där är väl bra. Funkar bra, inget är dåligt. Rörigt, buss som krockat, busschaufförer som är stressade, risk för olyckor. Har suttit i en buss som krockade under färden, åker enbart tåg efter det.

Fontänen syns inte, vill ha mer vatten. Ödsligt ibland. Kan vara kaos med trafiken, svårt att ta bil till tåget, annan kollektivtrafik inte klaffar med tåget. Stopp i trafiken, flaskhals för alla, olika fordon och trafikanter. Cyklister och gående måste samsas på samma yta, bökigt, vill separera gående och cyklister. Sned gångstråk efter fontänen på torget, för mycket bilar. Trafiken är rörig och farlig, cykelparkering… Det ska vara lätt att cykla, men ett underjordiskt garage är en smartare lösning. Övergångsstället är kaos. Saknar sittplatser vid bussarna. Mycket cyklar. Inte så fint, skräpigt och stökig miljö. Ingen riktig uppfattning. Stökigt, mycket trafik och cyklister. Mycket trafik och stökigt, ofta en stressig känsla. För mycket cyklister där man inte får cykla. För stökig trafik. Mycket bussar. Trafikstörningarna. Jobbig trafik mellan torget och stationen; tiggarna stör, jobbigt med kullersten! Särskilt för funktionshindrade. Trångt att passera hållplatserna. Kan bli finare. Inget som lockar en dit. Bänkar används av ”alkisar”, men det är okej.


VILKA KVALITÉER TYCKER DU ATT CLEMENSTORGET Cykelparkeringen är kass, bra att den ska SKA HA I FRAMTIDEN? grävas ner. Torget är inte så anpassat till blinda/synskadade. Sittplatser och bra affärer. Inget som får en att vilja stanna, lots of bikes. Fortsatt handel, bra hållplats för spårvagnen, Cykelparkeringarna, fontänen används mest sittplatser och soptunnor. av ”pundare”. Bevara torghandeln, mycket grönska, akta så Används bara för marknad, behöver hända det inte blir mycket ljud från spårvagnen. mer, vackert att titta på men händer inget. Inte spårvagn!! Torget ska bevaras, uppInget ”grönt och skönt”, inte så hängvänligt, skattar grönskan och torghandeln. ofunktionellt. Bevara karaktären, se till så att det inte blir Inte så fint och vackert, för många cyklar. ”modernt” bara för att spårvagnen kommer; Lite jobbigt med de som tigger mycket det ska vara en mötesplats, inte en hållplats. frekvent, övergångarna dåliga, många bilar. Bort med bilarna, spårväg, viktigt att bevara, Cykelparkeringen ser lite skräpig ut. måste vara en plats att vistas på trots ökad Vet ej. rörelse över torget. Inget. Food truck som inte är ful. Inget, det är skitbra! Vill ha fler aktiviteter som gör torget levande. Cykelparkeringen onödig, tar för mycket Inte så många bilar som idag. plats. Saknar fler sittplatser, café, uteservering. Cykelparkeringen är skräpig. Minska trafik! Trångt att ta sig förbi ibland när man sak till Osäkert med spårvagn, ounderbyggt. stationen. Flytta cyklarna, få in mer grönska, knyt ihop Fler cykelparkeringar. torget med handel och caféer. Tråkigt, ser smutsigt ut. Social plats, mötesplats, trevlig omgivning. Vet ej. Mer vatten, fina blommor, torghandel. Cykelparkering. Samlingsplats, försäljning, rekreation. Finns säkert nåt, men jag vet inte. Bevara Clemenstorget! För lite cykelparkering, trafikpackat, köra och There should be more coffee shops and promenera är svårt, mer sittplatser behövs. such, as it is so close to the trains. Organisera! Säkerhet! Bord, fler sittplatser, tillfällig food truck, mat “to go”. Matvagn, utställning, en plats där manga människor passerar – snabba lösningar.

Smartare cykelparkering behövs, men inte tunnel ner i marken. Uteservering, café, gröna lungor. Mer sittplatser när man väntar på bussen. Är negativ till spårvagnen. Vill inte ha spårväg – det kommer att bli svårare att ta sig fram med cykel. Jobbigt att ta ner cykeln till garaget. Negativ till förändring. Det ser fint ut på förslaget, kan inte komma på nåt särskilt, bara det ser fint och trevligt ut. Mer sittplatser, torghandel. Sittplatser, grönt, fint om träden finns kvar. Cykelparkeringen måste kännas trygg. Fint med parkkänsla. Öppen yta utan bilar, bra med förändring och en ny cykelparkering. Öppen bar, sommarservering, bänkar, köpa kaffe, borde vara öppet mot stationen. Ingen aning. Bänkar, mer marknad, mat, kiosk, kafé, sittplatser där man kan sitta och vänta på spårvagnen. Gärna sittplatser, rent och fint. Mycket cykelparkering är bra, gärna övervakad. Vet ej. Inget särskilt. Öppet torg. Bort med cyklarna, uteserveringar, gör torget mer torgliknande. Caféer, sittplatser, bättre för bussar. Café-stuga (som på danska torg), sittplatser, kaffe, viktigt att cykelparkeringen blir trygg och ljus, rädd för buller och störningar från spårvagnarna. 45


Uteserveringar, det ska vara lätt att röra sig, fontän, aktiviteter, skapa anledningar att uppehålla sig på torget för alla åldrar. Bra cykelparkering, ska vara smidig övergång till tåg. Vet inte… Ska vara vackert och estetiskt tilltalande, grönt och lummigt. Mer som samlingspunkt, med uteservering, avslappning. Viktigast är att det blir bra för cyklarna. Mer caféer och mötesplatser! Mer plats att parkera cyklar på! Mer uteserveringar – kanske på den delen där idag är torghandel? Inte för mycket träd. Uteserveringar! Viktigt att det är ordentligt upplyst. Liv och rörelser. Restauranger. Café/uteserveringar. Glastak – tak men att det inte blir mörkt. Snabbmatskedjor. Tydlighet! Det ska vara lätt att hitta rätt. Uteserveringar. Torghandel. Grönområden och sittplatser! Att det är planerat utifrån feministisk stadsplanering. Det ska inte bara se fint ut på dagen utan vara tryggt på kvällen också. Mycket sittplatser är också viktigt. Caféer och fortsatt torghandel! Fina planteringar. Caféer! Det är viktigt för att platsen ska vara levande! Det är alltid trevligt med lekplatser och caféer – gärna uteserveringar. 46

Öppet – inte för mycket träd så att det inte är läskigt att gå där. En bättre trafiksituation än i nuläget. Inbjudande sittplatser och dekorativ belysning. Någonting för barn att göra. Det ska vara mysigt – så att man vill gå dit! Mycket gröna växter, även på vintern, och mycket sittplatser. Bra framkomlighet för biltrafik. Att det är vackert och enhetligt med resten av staden. Grönvärden är jätteviktigt! Bra framkomlighet både när man byter buss och när man kör bil. Vatten (typ fontän som det är nu). Fortsatt torghandel. Sittplatser och någonstans att vänta under tak. Det är viktigt att det är tydligt att biltrafiken styrs om så att ingen kör över torget av gamma vana. Busstrafik som flyter på bra. Många toaletter. Mer plats för cyklar och sittmöjligheter. Mer affärer. Någonstans att umgås och plats för cyklar. Någonstans att sitta, en mötesplats. Sittplatser. Caféer, kanske på den delen av torget där det är torghandel nu. Det är viktigt att det ska finnas toaletter. Och att det är handikappanpassat. Skötbord är bra om det finns. En inhägnat basketplan vore trevligt – där det är torgmarknad nu. Gärna uteserveringar på sidan mot stationen. Många parkbänkar, mycket grönt.

Inbjudande grönområden, integrera trafiken i miljön. Det är trevligt med restauranger. Mycket cykelställ är bra. Att det är rent och fint, mycket sittplatser och planteringar. Bra offentliga toaletter (och gärna duschar) och bra cykelställ. Det är bra om det finns en lekplats, att det är trevligt för barn. Och många bänkar. Det är bra som det är, finns ganska mycket caféer etc. Viktigt med sittplatser / caféer och uteserveringar – kanske där det är torgmarknad idag? Att det finns bra toaletter. Det viktigaste på torget är att det finns ordentligt med sittplatser. Bra som det är. Sittplatser är viktigt. Någonstans man kan vänta inomhus där det är varmt om man missar tåget eller bussen. Matställen. Det ska inte vara lika slitigt. Fina planteringar och mycket torghandel. Viktigt att det finns sittplatser/caféer – kanske kan det byggas framför stationshuset? Fortsatt torghandel. Det skulle vara bra om man kunde ”träffa” alla myndigheter på ett och samma ställe på torget. Lättare att byta mellan transportslag, mycket sittplatser och caféer så att det är trevligt att vara kvar på torget även när man inte bara är där för att byta till tåg eller buss.


Mycket planteringar och grönt och bänkar. Snabbutiker är viktigt (typ Pressbyrån), även snabbmatställen. ”En grön plätt” och mycket sittplatser. Mötesplatser – caféer, sittgrupper, bänkar. Mycket grönt – planteringar och träd. Sittplatser och mycket grönt. Planen (Whites illustration) ser jättefin ut! Bänkar, mycket bänkar. Och en scen! Caféer. Det är bra med mycket grönt/träd, men samtidigt måste det kännas tryggt att passera. Någonstans att mötas (café, etc.), en bättre trafiksituation. Sittplatser, caféer. Torghandel, scen/evenemang, blomsterplantering för allmänheten, korvkiosk. Liv och rörelse, torghandel, lekplats. Gör inget, bättre att det är kvar som det är. Kiosk, bänkar, en plats att hänga på. Gräs att sitta på, bänkar, fontän. Uteservering, regnskydd. Karuseller, café, blomsterplanteringar. Bänkar, café. Café med uteplatser, bänkar. Café, uteservering, bar (öl), utebio, exotiskt träd. Uteservering. Cykelmekaniker, bänkar, bord. Lekplats, arkitektur som inbjuder till lek, ljud i stadsbilden, bänkar, vatten. Blomsterplanteringar, fontän, bänkar, belysning, papperskorgar. Vatten, bänkar.

Mer grönt, träd, bänkar med förhöjt ryggstöd. Uteservering, vatten, inglasat. Torghandel. Café i solläge. Mer konst, vattenkonst, lekplats, café, uteservering. Bänkar, torghandel, café med uteservering, kiosk. Torghandel, café med uteservering, skugga, lekplats. Fontän, torghandel, skridskobana på vintern. Blommor, bänkar. Café med uteservering, bänkar, lekplats, blomsterplanteringar, ”sommarscen” för uppträdanden. Torghandel, café (ej Espresso house), uteservering. Behålla träden, öppna ytor. Träd och scen. Bänkar, torghandeln. Take away-ställen, bänkar. Torghandel. Torghandel, fontän. Food market, bänkar, toalett. Fontän, bänkar, konst. Torghandel, café med uteservering. Grönområden, parkkänsla. Torghandel, kiosk, glasskiosk. Utegym, lekplats, bänkar, café (inte McDonald’s). Fontän, café, planteringar, torghandel Toalett, cykelpump, fontän med dricksvatten. Bänkar.

Bänkar, café med uteservering, konstutställningar, klätterställning, lekplats, något för barn. Offentliga toaletter, bänkar, öppen yta. Bänkar, fontän, mer grönyta/picknick. Torghandel, café med uteservering. Caféer och möjlighet till ett mer livfullt torg. Fräscha upp runt om, allmänt sliten central. Natur, bevara grönska och natur i staden, bra med en öppen yta, vill ej utöka torghandel eller eller foodcourt utan låta det vara en öppen plats. Tycker det fungerar bra. Nöjd! Vill inte ha spårväg eftersom har aldrig använt det förut och det finns ju buss. Vill ha något att göra, aktiviteter på torget. Sittplatser, caféer skulle öka vistelse och kvalité. Glasskiosk, sittplatser eller överlag sådant som lockar till vistelse. Vill mest bara ha en smidig och snabb passage utan barriärer, tycker att den nya planen ser bra ut. Uteserveringar för att vilja vistas på torget. Mer torghandel, mer liv på torget, växthus med café. Kaos med bil, förslaget ser bra ut, gillar idén om food court eller matvagn på den öppna ytan. Kiosk, sittplatser, lösning för bil är det viktigaste, förstår att något måste göras åt trafiken, man får ej glömma bilisterna, kanske måste man hämta någon, var gör man det? Fler bänkar, behålla kvar träden. Toalett, blommor, fint. 47


Café, restaurang, food court, utegym. Ser det mer som en passage än som ett torg, för eventuell vistelse – mer torghandel. Tycker den nya planen verkar toppen, särskilt med bussgatan; positiv till cykelparkeringen under jord, så länge det fungerar smidigt. Gillar illustrationen. Önskar en scen liknande den i Malmö under Malmöfestivalen, något som skapar vistelse och liv. Uteserveringar hade varit trevliga, gör torget mer som en park. Fontän med vatten, lekplats, bänkar, servering, vill kunna sitta och ta en kaffe. Affärer, plats att sitta och ta det lugnt. Parkkänsla, vill kunna sitta och titta på vattnet. Uteserveringar, något för barnen. Viktigt att bevara torghandeln, kanske mer aktiviteter, mer grönska och sittplatser. Vill ha en lugnare känsla, en oas med sittplatser och lätt att röra sig utan att bli stressad. Inte spårvagn, torghandel ska bevaras, mer grönt. Pats att vänta på kollektivtrafiken. Uteservering – kan ta en kaffe i väntan på tåg/buss. Få bort trafikstörningarna, bevara öppen fin plats, springvattnet. Säkrare passage, tryggare känsla, bevara loppisen – ger liv på torget. Vill ha ett särskilt gångstråk för funktionshindrade, önskan om ett slätt gångstråk med annan markbeläggning. 48

Plats att passera trånga hållplatser, plats för dem som inte tar spårvagnen. Bänkar att sitta på, vatten, fontän, café. Fler cykelställ, scen med uppträdanden, fler umgängesformer. Cafes in the middle. ”Park”, grönska och ny fontän och kanske uteservering. Bord och sittplatser så att man kan fika, hängvänligt, utrymme för evenemang. Mer grönt! Ätbara växter, visa att det är entré till en hållbar stad, stadsodling, aktiviteter för unga. Vill kunna sitta i solen och ta det lugnt, ”friluftskänsla”, mer försäljning och torghandel. Kaffe, fika att köpa när man väntar på bussen, sittplatser, jättebra med spårvagn! Information, karta så att det är lätt att orientera sig; levandegöra Lund med skyltar som berättar var saker finns, vad som finns i Lund; tillgänglighet för äldre. Social mötesplats med sittplatser dit det är lätt att komma ensam och sitta bland folk utomhus. Tydligt vad man kan handla saker man behöver. Torghandel. Park, tycker att det låter trevligt med café, grönska, sittplatser. Uteservering, sittplatser, det blir en utmärkt spårvagnshållplats! Ta en kaffe i väntan på buss. Sittplatser i sol och skugga, bra med cykelparkering under jord, handel behövs inte, finns ju i närheten.

Liten kiosk, sittplatser. Skulptur, någon fin dekoration, kan inte komma på något annat. Bänkar, kaffeställe, papperskorgar. Bra med ny cykelparkering, gillar Triangeln i Malmö, tycker att man ska titta på det; torghandel. Torget ser fint ut, kanske en kiosk. Bänkar, kan ej komma på något mer. Viktigt med trygg cykelparkering. Kiosk, servering, jättebra med spårväg när Lund växer. Grönt, sittplatser, glassbar, regnskydd, cykelparkering. Sittplatser, att det ser trevligt ut. Café, torghandel, levande, scen, behåll vattnet på torget. Torghandel, kul att gå runt och titta. Blommor, bänkar, park, ett fint torg att mötas av när man kommer hit. Otryggt med cykelparkering under jord. Belysning, fönster, ska inte vara lätt att stjäla cyklar i garaget. På torget ska det finnas sittplatser, ska kännas välkomnande, så att man kan sitta och pusta. Bra med bilfritt torg. Marknadsstånd, sittplatser, planteringar, något fik sommartid, ska kännas välkomnande.


bilaga 6 Verksamheternas röster fångades under muntliga samtal på en rundvandring som genomfördes av dialogens projektledare. Synpunkterna presenteras anonymt.

Clemenstorget behöver liv; det ska inte bara vara en av och på-plats. Food trucks (inte bara en kiosk), gärna med möjlighet att sitta ner. Bra om handelsplatsen är kvar, men den gärna få bli lite snyggare. Inga ”gömställen” för skumma typer. Torget behöver aktiviteter, något som händer – events, festivaler, visa upp cyklar, osv. Många bilburna kunder, ser gärna att parkeringsplatsen utanför är kvar. Tänk på biltillgängligheten till butiken under och efter byggtiden. Bra att gatan vid Tullkammaren stängs för biltrafik. Lund är som Harry Potter-stad, men sin internationella miljö. Ta tillvara på det! Dagens torg är isolerat, skräpigt. Vill ha händelser, något som livar upp miljön. Marknader, aktiviteter. Loppis? Kan gärna tänka sig att anordna en uteservering på Clemenstorget, mitt emot restaurangen. Parkeringsplatser oviktiga; bort med bilarna. Bra att cykelparkeringen försvinner från torgytan. Jag tror att spårvagnshållplatsen i sig kommer att bli det mest attraktiva på Clemenstorget. ICA är också attraktivt. Clemenstorget är så centralt – vart man än ska, så gör man det härifrån. Med allt som händer blir det en ännu viktigare plats framöver. Jag är fattig student, så jag uppskattar om det finns funktioner som inte kostar att nyttja – bänkar, gräs, att kunna sätta sig ner och ta det lugnt. Kul att det byggs om – det behövs. Dagens torghandel är trist. Handelfunktionen får gärna vara kvar, men i mer ordnade former.

49


Vår verksamhet är beroende av billtillgänglighet – för att lasta och lossa varorna. Byggtiden känns som orosmoment för vår verksamhet. Vad gäller ombyggnadsplaner för torget – vad som helst utom cykelparkering blir trevligt. Det kan inte bli värre – i jämförelse med dagens torg. Fontänen är inte en höjdare. Det blir fint med spårvagnshållplatsen. Träden, det bryr jag mig inte så mycket om. Många av våra kunder är 70+, de kan köra bil men har svårt att gå längre sträckor. Parkeringen utanför är därför viktig. Torget får gärna bli lite mer internationellt. Kanske japaninspirerat? Sittplatser. Torghandel får gärna vara kvar. Turistbyrån borde finnas på torget – många besökare får första kontakten med Lund här, inte på Stortorget. Orienteringskarta behövs som förklarar var man är och var de viktiga målpunkterna i staden ligger. Bänkarna på Stortorget är trevliga. Något liknande hade passat även på Clemenstorget. Idag är torget bara en yta som man går över; inte den trevligaste platsen. En uppgradering är välkommen. Ser fram emot att det ska hända saker på torget. Viktigt att fönster mot gatan och ingång inte döljs av byggställningar och annat (drop in-verksamheten försämrades när huset renoverades och fönstren var täckta med byggställningar.) Torget idag är bara där – det händer inte så mycket. Mörkt på vintern – får gärna ljussättas mer. Vill ha food trucks med mat från hela världen. De som cyklar har en frihetskänsla – jag cyklar här och det gör jag som jag vill. Svårt att se hur kommunen ska lyckas att få folk att parkera i underjordiskt garage. ”A-lagen” sitter på samma ställe vid fontänen. Dag in och dag ut. Ni borde inspireras av Montreal! Fin cykelstad! Det som är bra med Clemenstorget är dess centrala läge. Många av våra kunder kommer med bil. De får ångest av att hitta parkeringsplatser. Torget ska vara levande. Bra med handel (dock inga korvkiosker!). Dagens Clemenstorg är lite dött om man jämför med Mårtenstorget. Det blir fint med spårvagnar här. 50


Hade varit härligt med uteservering på Clemenstorget, att kunna ta ett glas vin eller så. Torghandel är bra att det är kvar. Torgliv. Idag är det tillhåll vid fontänen. Bra om det finns fortfarande möjlighet att parkera sin cykel på markplan. Vindskydd vid spårvägshållplatsen behövs. Tveksam till cykelparkering i underjord – många skumma typer, osäkert för kvinnor. Vakter behövs. Dagens lyktstolpar lyser för dåligt. Mer ljus på torget! Dagens torg är mörkt och är ett tillhåll för konstiga typer. Mycket nedskräpning. Papperskorgar behövs. Ordna även papperskorgar i anslutning till hållplatserna. Clemenstorget är Lunds visitkort. Det måste också bli tydligt genom den nya gestaltningen. Handel på torget är positivt, det piffar upp. Det hade varit fint med lite mer grönt, känns lite grått nu. Typ stora krukor med blommor – inte bara på våren, men också på sommaren och hösten. Det var väldigt fint med krokusplanteringen nu, men vårblommorna försvinner snabbt. Ingen mer matförsäljning på torget! Det bara tillför mer nedskräpning. Folk kan gå på ICA för att handla mat. Trygghet är viktigt. I dagsläget är Clemenstorget ett bortglömt torg. Loppisen är tragisk, ”en rutten verksamhet”. Gärna blomsterhandel i lite mer ordnade former. Vi vill ha helhjärtad försäljningsverksamhet; dagens är halvhjärtad. Dagens trafiksituation gör att det inte är inbjudande att vistas i området. Vi vill ha mat, men ingen Sibylla (gör inte samma misstag som på Möllan i Malmö). Uteserveringar, food trucks, kanske ett trädgårdscafé? Vatten är fint. Vår verksamhet är bilberoende. Vi parkerar just nu på parkeringen vid järnvägen. Måste ställa bilen någonstans. Om det byggs ett p-garage istället får inte bli för dyrt att parkera där. Varför inte hämta inspiration från Kungsträdgården i Stockholm – happenings, många sittplatser, inte så ”shady” – tänk på solljus(!) och fin belysning.

51


Profile for Lunds kommun, stadsutveckling

500 röster om framtidens Clemenstorg  

Sammanställning av medborgardialogen, våren 2016

500 röster om framtidens Clemenstorg  

Sammanställning av medborgardialogen, våren 2016

Advertisement