Page 1

NR 1 2017 JANUARI-MAJ


GODHET HAR MAKT ÖVER OND Godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat, ljuset upplyser mörkret, livet segrar till slut. Segern är vår, segern vi får, genom hans kärlek. Segern är vår, segern vi får, genom hans kärlek. Sv psalm 782 Våren står för dörren, och för var dag blir det ljusare. Det inger hopp och kraft för många av oss. Är det något vi behöver just nu i vår tid är det ljus och värme. Det är något förunderligt i detta, i all växtkraft som finns i naturen. Träden som sett kala och trista ut börjar röra på sig, även om det dröjer till in i maj innan lövsprickningen är helt avklarad. Också vi människor börjar röra mer på oss när ljuset återvänder. Visst har jag sett att många joggar och cyklar fort även när mörkret legat över vår nejd, men med ljuset blir det fler som hittar ut. Kanske påverkar ett och annat nyårslöfte också? Det är glädjande att det är så många människor som är engagerade i vår församling. Det senas2

te tillskottet i det ideella engagemanget är en grupp som kommer att hålla helgsmål i Stora Råby kyrka sista lördagen i varje månad, med början 28 januari kl 18. Läs mer om det på vår hemsida, eller på anslag vid Stora Råby kyrka. Ideellt medarbetarskap finns även i våra kyrkor Sankt Hans, Maria Magdalena och Sankt Knut. Sankt Knuts kyrka är en samarbetskyrka med EFS – det kan du läsa mer om i Anders Sjöstedts artikel. I vår stora församling har vi många anställda medarbetare. Och vår församlingspedagog Kristofer Burman går nu vidare till nya uppgifter på stiftsnivån, vi tackar honom för allt gott arbete och engagemang. Ny församlingspedagog blir Karoline Henriksson, som redan idag är ideellt engagerad i församlingen med scoutverksamheten på Maria Magdalena – varmt välkommen Karoline! Annelie Johnsinius, också hon anställd som församlingspedagog, är på väg tillbaka efter föräldraledighet. Tobias Broddéne har vikarierat för henne, och kommer att gå parallellt med henne en tid under våren då tjänsten utvecklats med


DSKAN läxhjälpsarbete på Vikingaskolan bland annat. På Sankt Knut har Anna Cesarini vikarierat som assistent i diakoniarbetet under hösten, och vi tackar henne varmt för det arbete hon utfört. Texten som inleder denna betraktelse är ursprungligen på engelska och skriven av ärkebiskop em Desmond Tutu. När man vet det så klingar de orden ännu starkare tycker jag. I en tid där det finns många oroshärdar i världen som människor flyr ifrån, det finns svält

och umbäranden av sällan skådat slag. Då är det viktigt att vi inte förlorar hoppet om att en bättre värld är möjlig. Om fastetidens möjlighet att stanna upp och reflektera över vad vi värderar i våra liv, skriver Lars-Olle Armgard. Lotta Miller lyfter i sin text fram hur vi kan göra skillnad, tillsammans. Med önskan om en välsignad vår. Lis Carlander Församlingsherde Lunds östra stadsförsamling

FASTEINSAMLINGEN 2017 Maträtten – för allas rätt till mat utgår från varje människas rätt till mat och försörjning. Rätten till mat är ett av de viktigaste stegen i hållbar utveckling. Tallriken står för de skålar, kastruller, sädessäckar och matförråd som för miljoner människor är tomma för ofta. Symbolen ramas in av en krans av blad för att visa att vi tillsammans kan förändra framtiden.

Insamlingen pågår inleds på fastlagssöndagen (26 februari) och avslutas på palmsöndagen (9 april). Stöd Svenska kyrkans inter­nationella faste­ insamling för barn över hela världen. Välkommen att ge din gåva: • Skicka ett sms till 72905 • Bankgiro 900-1223 skriv FEM för att ge 100 kr. • Plusgiro 90 01 22-3 • Swischa en gåva till 9001223 3


EN LITEN BIT PÅ VÄG ...

4

Sedan december 2013 är Sankt Knuts kyrka på Linero en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Kyrkan är en del av Lunds östra stadsförsamling men har samtidigt en lokal EFS-förening. EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan som framför allt vill ta vara på människors engagemang i kyrkan. Detta görs genom att kanalisera och fånga upp människors personliga engagemang och hjälpa dem in i olika roller i kyrkans verksamhet. När samarbetskyrkan bildades för tre år sedan var drömmen att satsa på barnen i gudstjänsten, utveckla gudstjänsten och kanalisera det engagemang som fanns i diakonala och sociala satsningar på Linero. Tack vare ideella och anställd pedagog har vi barnkyrka varannan söndag med upp till ca 15 barn i två grupper. Barnkyrkan hoppas vi på sikt att kunna utöka till att ha varje söndag. Tack vare att vi är en samarbetskyrka kan vi ta upp kollekt till det lokala arbetet på Sankt Knut. Genom kollekten och andra gåvor har vi bland annat kunnat anställa Anna-Lena Öhrling, som koordinerar de frivilligas insatser i vår integrationssatsning. Denna satsning har kommit till på ett naturligt sätt då behoven har varit stor i samband med flyktingströmmen. I vår församling finns bland annat tre hem för barn och ungdomar som kommit ensamma utan föräldrar för att söka trygghet och en ny framtid i

Sverige. Genom anställda medarbetare tillsammans med alla ideella gör vi olika aktiviteter såsom läxhjälp några gånger i veckan, spelar fotboll, gitarrkurs, simkurs, Sverige-kurs, utflykter och bio-kvällar m.m. med dessa ungdomar. Tack vare de ideellas engagemang i gudstjänstgrupper och gudstjänstliv har det skapats större delaktighet och medskapande i gudstjänsten. Till stor glädje ser vi att nya människor söker sig till Gud och gudstjänsten. Så, tack vare Gud, god vilja och ideellas engagemang har vi tillsammans kommit en liten bit mot drömmen. EFS finns inom Svenska kyrkan i hela Sverige i olika skiftningar. EFS har liksom Svenska kyrkan organiserat sig på tre olika nivåer. På riks, distrikt och på den lokala nivån. Om du vill vara med och engagera dig kan du självklart bli medlem i EFS-föreningen på Sankt Knut. Men du måste inte vara medlem för att vara engagerad i barnkyrkan, våra gudstjänstgrupper eller i integrationsarbetet. På distriktsnivå – EFS-sydsverige, som motsvarar geografiskt Lunds stift – har man detta år valt att lägga sitt årsmöte i Sankt Knuts kyrka lördagen den 8 april 2017. Alla som vill engagera sig på olika sätt är varmt välkomna! Anders Sjöstedt samarbetskyrkopräst Sankt Knuts kyrka


FASTAN OCH PÅSKEN VÄG TILL FÖRNYAT LIV FASTAN ser jag som en tid för eftertanke och öppenhet för ett förnyat liv. Inte så få människor fastar idag i strikt mening och styrks av det. Åter andra prövar en förändring av livsstil med återhållsamhet och inriktning på vad som är angeläget i vår gemensamma värld. Det handlar om att bli fri från instängdheten i det egna till öppenhet för människor och liv kring oss. Vi är beroende av varandra, skapade till samarbete och solidaritet i både den lilla och den stora världen. Men vi frågar och undrar hur det skall gå till. Vi vet, att det mitt ibland oss finns goda krafter: Tillit, barmhärtighet och kärlek kan ersätta misstro, obarmhärtighet och kärlekslöshet. Men hur frigörs vi till ett så förnyat liv? Fastans tid lyfter fram bönens makt. Men hur styrks vi att lita till den? Hur får vi mod och klarsyn att se våra egna svek och tillkortakommanden i ögonen utan att tappa modet? Fastans tid ger oss även utrymme att reflektera över motgång, lidande och död och hur vi kan förhålla oss till det som drabbar oss och vår värld. I stilla veckan med kulmen i långfredagen möter vi berättelsen om hur Jesus i trohet mot sitt uppdrag ger sitt liv i döden på korset. Vad betyder nu det som Jesus går igenom för oss och vår värld? Fastans tid med alla dess frågor, undringar och goda föresatser bereder oss att förstå och ta till oss påskens budskap.

PÅSKEN inleds av påskdagen, dagen för Jesu uppståndelse. Då förnyas vår och hela tillvarons situation. ”Se jag gör allting nytt” låter Uppenbarelseboken Jesus säga. Han lever, höjd över begränsningen till tid och rum, alltid vid vår sida och alltid fylld av kärlek och omsorg. Vi behöver inte känna övergivenhet och instängdhet i oss själva, inte ångest och missmod. Liksom Jesus gick genom död till förnyat liv bärs vi i Jesu efterföljd av daglig förlåtelse och upprättelse. Vi kan frimodigt bejaka det livsbefrämjande och bekämpa det livsfientliga både inom och utom oss. Också själva döden liksom lidande och motgång kan vi få hjälp att se i ögonen. Vi behöver inte gömma oss i en avskärmad tillvaro. Vi kan få leva ett förnyat liv i öppenhet för hela Guds skapelse! Men om vi har svårt att ta till oss PÅSKENS BUDSKAP? Ja, då är vi som Jesu lärjungar. Först upplevde de bara den tomma graven. Men efterhand kom de stödda av varandra till tro på att Jesus verkligen gått genom död till uppståndelse och därmed öppnat en väg till förnyat liv också för dem. Övertygelsen om Jesu uppståndelse och kärleksfulla närvaro har människor därefter i alla tider delat med sig av i sökandet efter ett förnyat liv. Så sker också idag i vår församling som välkomnande gemenskap med gudstjänst, berikande samvaro och kreativa samtal. Lars-Olle Armgard 5


ATT BÖRJA STAVA PÅ ORDET VI Ibland tänker jag att vår tid har svårt att stava till ordet vi. Vår tanke styrs mot jaget hela tiden av tidsandan. Vad ska jag göra för val? Vad ska jag ha på mig? Hur ska jag lyckas i livet? Risken är att du och jag ser på livet som ett smörgåsbord där vi ska få plocka det ”gottaste”. Vi blir uppmuntrade att bete oss som turister i livet som bara är på besök i någon annans värld och kräver service som vi betalar för. Det är som orden vi och oss har blivit svagare. Och upplevelsen av ensamhet blir större liksom känslan av att sakna sammanhang. Då är det gott att få gå in i fastan som utgår från ett annat sätt att se på världen. I fastan firar vi och uppmärksammar andra människors liv och förutsättningar. Vi gör tydligt att vi är grundformen, att människa är vi tillsammans. Det är inget enskilt projekt utan något som sker i gemenskap med andra människor. Mina val och mitt liv hör ihop med andras liv. Jag är inte turist i varken min egen eller andras verklighet, våra verkligheter är egentligen en verklighet sett ur olika perspektiv och jag har något att lära mig av dig, av andra människor världen över. Andra människors utsatthet och nöd hör ihop med dig och mig liksom glädjen och livskraften. Fasteinsamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete är ett uttryck för detta vi och för att andra männ6

iskors liv hör ihop med mitt och ditt, för att vår uppgift är att dela liv och dela resurser. Svenska kyrkans internationella arbete utgår från att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Vi vill fokusera på barnen och varje barns rätt att få fylla fem år, vilket faktiskt många barn i världen aldrig får. Alla barn har rätt till mat och rent vatten, rätt till trygghet och försörjning, rätt till hälsa och sjukvård, rätt till sin kropp och rätt till utbildning. Khine Wut Hmone Kyaw i Burma är nu tre år, och lever med ständig brist på mat. Hon hör ihop med oss och därför vill vi stödja henne och hennes familj så att de kan äta tillräckligt med näringsriktig mat. Liksom många andra barn i andra delar av världen. Vi stavar Vi med stort V. Lotta Miller

foto: Magnus Aronsson /IKON


FASTEINSAMLING 2017 Sankt Hans kyrka

Söndag 26 februari, Kyrkkaffe med fastlagsbullar. Söndag 5 mars Kyrkkaffe med matpajer. Söndag 12 mars Kyrkkaffe ordnat av Sankt Hans Kyrkobröder. Söndag 19 mars Kyrkkaffe med etiopisk mat. Söndag 26 mars Kyrkkaffe med våfflor. Söndag 9 april Marknad efter gudstjänsten.

Sankt Knuts kyrka

Söndag 2 april Vårmarknad med försäljning av påskris, sticklingar, bröd och marmelad, lotteri och auktion. Skänk gärna bröd, sticklingar och marmelad till vårmarknaden. Kom och var med på vår marknad vid kyrkkaffet ca kl 11.

Maria Magdalena kyrka

Söndag 26 februari Ris- och bokmarknad, Fastlagsbullar vid kyrkkaffet. Söndag 26 mars Våffelcafé och Påskmarknad i samband med gudstjänsten. Lördag 1 april Kl. 10-13 Bakluckeloppis i Maria Magdalena, till

förmån för fasteinsamlingen Svenska kyrkans internationella arbete, på parkeringsplatsen utanför kyrkan, Flygelvägen 1. Insläpp för uppackning kl. 9. Kostnad: 100 kr/bil Vi visar våra lokaler och berättar vad som händer där. Kaffeservering. Möjlighet till: Drop in-dop och drop in-vigsel i kyrkan. Vid vigsel måste giltig hindersprövning medtagas. Information och bokning av plats: Kristina Lindström, tfn 046-35 88 19 kristina.lindstrom@svenskakyrkan.se Söndag 9 april Brödbod och insamling av fastebössor.

INTERNATIONELLA GRUPPER I FÖRSAMLINGEN I vår församling finns tre internationella grupper som bland annat ansvarar för fasteinsamlingen. För information och intresseanmälan kontakta: Sankt Hans kyrka Lis Carlander Sankt Knuts kyrka Lotta Miller Maria Magdalena kyrka Anneli Andersson 046-399 249, 0708-78 77 71 7


GUDSTJÄNSTER UNDER PASSION Maria Magdalena kyrka Onsdag

19:00 Askonsdagsmässa

1 mars

Söndag

10:00

19:00 Passionsandakt

Måndag

19:00 Passionsandakt

Tisdag

19:00 Passionsandakt

Onsdag

19:00 Passionsandakt

9 april 10 april 11 april

Gudstjänst med små och stora

med körerna Pinglorna I & II med orgelmusk med orgelmusk

med Maria Magdalenakören

12 april

med sångsolist och orgel

Skärtorsdag 19:00

Skärtorsdagsmässa med Getsemanevaka

13 april

Långfredag 10:00 Långfredagsgudstjänst 14 april

Instrumentalist

Påskdagen 10:00 Jubelhögmässa 16 april

med Påskkören (se s. 16) samt instrumentalister

Sankt Knuts kyrka Onsdag

09:00 Askonsdagsmässa

Tisdag

19:00 Passionsandakt

Onsdag

19:00 Passionsandakt

1 mars

11 april 12 april

med sångsolist och orgel

Skärtorsdag 19:00

Skärtorsdagsmässa med Getsemanevaka

13 april

Långfredag 10:00 Långfredagsgudstjänst 14 april

Påskdagen 10:00 Påskdagsmässa 16 april

8


NSTIDEN OCH PÅSKEN Sankt Hans kyrka Onsdag

19:00 Askonsdagsmässa

1 mars

Söndag

16:00

Måndag

19:00 Passionsandakt

Tisdag

19:00 Passionsandakt

Onsdag

19:00 Passionsandakt

9 april 10 april

Mässa i countryton

med Thomas Carlström, Lotta Miller och Ulf Berggren med Fredagskören

11 april 12 april

med Sankt Hanskören

Skärtorsdag 19:00

Skärtorsdagsmässa med Getsemanevaka

13 april

Långfredag 10:00 Långfredagsgudstjänst 14 april 18:00 Schütz ”Jesu sju ord på korset” Påskdagen 10:00 Påskdagsmässa 16 april

med Sankt Hanskören

Annandag Påsk 10:00 Emmausmässa 17 april

Stora Råby kyrka Annandag Påsk 18:00 Emmausmässa 17 april

Välkommen lördagen den 14 februari kl 17-20 till Drop in-vigsel i Stora Råby kyrka.Ta med legitimation och giltigt intyg om hindersprövning, samt en eller två ringar. Är ni redan gifta eller har ingått partnerskap och vill ha en kyrklig välsignelse så är detta också möjligt, ta då med ett intyg på vigseln/ partnerskapet. Hindersprövning gör ni hos Skattemyndigheten, tänk på att det kan ta några veckor att få hindersprövningen hemskickad, så ansök i så god tid som möjligt. Minst en i brudparet måste tillhöra Svenska kyrkan.

foto: Linda Mickelsson / IKON

DROP IN VIGSEL

9


BARN OCH FAMILJ Välkommen till vår barn-och familjeverksamhet i Lunds östra stadsförsamling! Att vara förälder är stort. Det kan vara omvälvande, krävande och alldeles underbart. Vi finns här under föräldraledigheten, men också för er och barnen när de växer och blir större och vill upptäcka världen. I musik, lek och gemenskap hittar vi tillsammans vägar för vardag och fest. Ni är alltid välkomna! Vårterminen 2017 börjar vecka 3 och vi slutar vecka 22 med en gemensam sommaravslutning 31 maj kl 14 i Maria Magdalena kyrka. Inget Babycafé och Öppet hus v 8 och v 15

ÖPPET HUS FÖR SMÅ OCH STORA

BABYCAFÉ

PÅSKLOVSKUL

För bebis i vuxens sällskap. Sjung med din bebis i babyrytmik! Ditt barn älskar att höra din röst. I sång och musik är vi närvarande tillsammans. Dansa, ramsa och lär dig nya sånger. Efteråt finns det smörgåsfika till självkostnadspris. Här kan du träffa andra föräldrar och dela stort och smått. Måndagar kl. 10-12 i Maria Magdalena kyrka. För 0-12 mån. Tisdagar kl. 10-12 i Sankt Knuts kyrka. För 0-18 mån. Onsdagar kl. 10-12 i Sankt Hans kyrka. För 0-18 mån. Efteråt finns möjlighet att stanna på Lunch med soppa.

10

Vi leker, pysslar, sjunger och fikar tillsammans. Onsdagar kl. 14-16 i Maria Magdalena kyrka. För alla barn i vuxens sällskap Vi leker, sjunger, påskpysslar och fikar tillsammans. Måndag 10 april kl 10-12 i Maria Magdalena kyrka.

MONTESSORIFÖRSKOLAN TRIANGELN

Förskolan är en del av Lunds Östra stadsförsamling och vi är en kristen montessoriförskola som finns i Maria Magdalena kyrka. Vår huvudman är Svenska kyrkan. För mer information om förskolan eller om du vill sätta ditt barn i kö, kontakta oss på 046-35 87 89.

Vi finns på facebook, i gruppen ”barn och familj i Lunds östra stadsförsamling”.


GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA Gudstjänst för hela familjen! Maria Magdalena kyrka kl. 10 12 februari, 12 mars och 9 april.

SMÅBARNSGUDSTJÄNST

Vi firar en gudstjänst tillsammans fylld med mycket sång och glädje. För alla barn 0-6 år. Maria Magdalena kyrka kl. 10 6 februari, 6 mars, 3 april och 8 maj. Sankt Knuts kyrka Se affisch, hemsida och Facebook. Sankt Hans kyrka kl. 10 8 februari, 29 mars, 19 april och 17 maj.

HIMMEL OCH PANNKAKA

Svängig musikgudstjänst som avslutas med pannkakor. Passar stor som liten. Maria Magdalena kyrka kl 17:30 15 februari, 15 mars och 26 april. Sankt Hans kyrka kl 17:30 1 mars

UNGDOM SCOUTKÅREN TORNUGGLAN

Scouting är mycket mer än knopar och eld. Det kan handla om scoutteknik, friluftsliv, teater, pyssel, samhällsengagemang m.m. där lek och reflektion är en naturlig och viktig del. Ibland gör vi saker tillsammans hela kåren över åldersgränserna såsom läger och S:t Georgsfirande med tårttävling.

och 10 maj.

BARNKYRKA I SANKT KNUT

Varannan söndag i gudstjänsten kl. 10 med början den 15 januari. Vi sjunger, ber och läser en bibelberättelse som vi gör något runt. Barnkyrkan vänder sig främst till 3-13 åringar. Välkommen att prova på!

UTDELNING AV DOPDROPPAR

På Kyndelsmässodagen den 5 februari delas dopdroppar ut till de barn som döpts i Sankt Hans kyrka och Stora Råby kyrka sedan februari 2016. Sankt Hans kyrka kl. 10 Högmässa med dopdroppeutdelning. Stora Råby kyrka kl. 14 Dopdroppegudstjänst.

Om du vill prata om din föräldraroll eller något annat finns möjligheten att boka tid för samtal med diakon eller präst.

Vi träffas på måndagar i Maria Magdalena kyrka i sex åldersbaserade grupper. Information: Karoline Henriksson

SKUMM

Träffas söndagkvällar i Maria Magdalena kyrka. För mer information kontakta Karoline Hernriksson. 11


FÖRDJUPNING BÖNENS VÄG

Vi stannar upp i stillhet och tystnad, Guds närvaro, frihet och fantasi är ledord när vi möter en bibelberättelsel. Vi låter oss inspireras av Ignatiansk böne- och meditationstradition. Vi träffas varannan torsdag med början den 19 januari kl 19.30-21. Information: Lotta Miller

FÖRDJUPANDE SAMTAL Sankt Hans kyrka Tisdagskvällar kl 20-21.

FÖREDRAG I MARIA MAGDALENA KYRKA.

Tre onsdagar kl 19:30, efter kvällmässan, inbjuder vi till föredrag med efterföljande möjlighet till frågor och samtal. 25 januari, 22 februari och 19 april Program se Facebook och affischer i församlingsgården Information: Kristina Lindström.

IONATRÄFF

Människor med intresse för Iona Community träffas. Läs mer på www.iona.org.uk. Vi träffas en lördag i månaden kl 16 i Sankt Hans Kyrklänga med start 14 januari. Information: Birgitta Ormelius, tfn 046-12 76 56

LITTERATURTRÄFFAR

Att läsa kan vara att resa i andra världar. Att i grupp samtala kring det man läst är att vidga resans vyer och ta del av andra människors 12

tankar och erfarenheter. Vi läser och samtalar om kring olika böcker och livsfrågor. Maria Magdalena kyrka, 11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, och 3 maj kl 19:30-21. Information: Marta E Nilsson Sankt Knuts kyrka 24 januari, 21 februari, 21 mars, 2 maj och 30 maj kl 13:15-15. Information: Lotta Miller Tesamtal Sankt Hans Kyrklänga 10 januari, 31 januari, 21 februari, 14 mars, 4 april, 25 april, 16 maj samt 13 juni kl 16:30-18. Information: Birgitta Ormelius

MÅNDAGSTRÄFFEN

Vi samlas kl 14. Träffarna sker i samarbete med Sensus i Sankt Knuts kyrka. Kaffe serveras till självkostnadspris. 23 januari Reformationen, Martin Luther och människorna kring honom. Veronica Helm Andreasson, komminister i Lunds Domkyrkoförsamling 20 februari Svenska kyrkans internationella arbete. Tinde Carlbrand, handläggare för engagemang, berättar om verkligheten och hur man kan hjälpa till. 20 mars Dagligt liv i det heliga landet 2016. Gun-Britt Jarnlo och Lisbeth Malmström berättar och visar bilder från en resa november 2016.


24 april Yallatrappan - en ny sorts arbetsplats med solidaritet och delaktighet istället för girighet. Christina Merker-Siesjö, ordförande på Yallatrappan

RETREAT

En dag i stillhet, meditation och bön. Fika och enkel sopplunch till självkostnadspris. 11 februari 10-17 i Maria Magdalena kyrka. Anmälan senast 1 februari. 18 mars 10-17 i Sankt Knuts kyrka och församlingsgård. Anmälan senast 5 mars. Information: Lotta Miller eller Marta Engström Nilsson. Anmälan: Församlingsexpeditionen, tfn 046-35 87 85.

SAMLING INFÖR SÖNDAGENS GUDSTJÄNST

Vi träffas och förbereder söndagens gudstjänst i Sankt Hans kyrka, tisdagar 18:15 med start 17 januari.

SANKT HANS KYRKOBRÖDER

En torsdagskväll i månaden träffas vi i Sankt Hans Kyrklänga och lagar mat tillsammans och diskuterar något intressant ämne. Information: Sture Hobro, tfn 0733-66 94 30

SKUISH

En mötesplats för dig som är student och andra unga vuxna från 18 år. Här finns plats för samtal om tro och om allt möjligt i livet. Vi träffas i Sankt Hans Kyrklänga, varannan

måndag, udda veckor med start v. 3. Information: Monika Sjögren

TISDAGAR I MARIA MAGDALENA - ÖSTRA TORNS SYFÖRENING

Syföreningen välkomnar alla, både män och kvinnor till sina träffar i Maria Magdalena kyrka varannan tisdag. 24 januari. Barmhärtighetens väg. Maria Leijman 7 februari. Bilder och berättelser ur Bibeln. Bo och Birgitta Johnson. 26 februari. Fastlagssöndagen. Rismarknad efter gudstjänsten. 7 mars. Årsmöte. 21 mars. Valar och valfångst. Erik Hallberg. 4 april. Bokprat inför sommaren. Malin Lundqvist och Ulrika Björkman. 9 april. Palmsöndagen. Brödbod efter gudstjänsten. 2 maj. Gammal men ändå ung. Om ett domkyrkojubileum 2023. Håkan E. Wilhemlmsson. 16 maj. Utfärd.

VI LÄSER BIBELN TILLSAMMANS I MARIA MAGDALENA

Måndagar 13-14:30 följande dagar: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 10 april 24 april och 8 maj. Information: Kristina Lindström

13


MÖTE I VARDAGEN FÖRMIDDAGSKAFFET I SANKT svenska i en glad och trevlig miljö. Torsdagar 13:30-15:30 i Sankt HANS Fredagar 09:30-10:30. Välkommen, såväl yngre som äldre, på förmiddagskaffe i Kyrklängan. Möjlighet finns till en pratstund med någon. Start 13 januari.

hans Kyrklänga, Fäladstorget 32 Start 19 januari.

SÅNGER VID BRASAN

KNUTSKAFFE

Eftermiddagskaffe och allsång med gäster i Sankt Hans Kyrklänga Lördag 4 mars 15-17 Peter Lenz. Lördag 22 april 15-17 Anders Gustavsson.

KVINNOR MÖTER KVINNOR

TORSDAGSCAFÉET I MARIA MAGDALENA

En möjlighet till en kopp kaffe, gemenskap och samtal kring olika ämne Varje fredagsförmiddag kl. 09-11 med start 20 januari. Maria Magdalena kyrka Samtalsgrupp på lätt svenska med kvinnor från hela världen. Måndagar kl 13-14:30. Start 16 januari.

LUNCH

Till våren kommer vi att servera lunchsoppa tre dagar i veckan. En möjlighet att äta lunch i samband med ett besök i våra verksamheter eller du kanske bor, besöker eller jobbar i närheten. Kostnad 40 kr. Maria Magdalena kyrka, måndagar kl 12. Sankt Knuts församlingsgård, tisdagar kl 12. Sankt Hans Kyrklänga, onsdagar kl 12:30. Vi startar serveringen vecka 3.

Torsdagar 15-17:30 med start den 26 januari Välkomna att njuta av trivsam miljö och fika till till plånboksvänliga priser.

ÖPPET HUS MED KVÄLLSMÅL I SANKT KNUT Vi möts till gemenskap, spela spel och samtal, fika finns. Mötesplats för oss alla oavsett ålder och kulturell härkomst. Det finns möjlighet till läxhjälp och språkträning. Tisdagar kl 16-17. Vi äter kvällsmål tillsammans kl 17, kostnad 40 kr. Start 24 januari.

SPRÅKCAFÉ

14

Kom och var med på språkcafé och träffa nya människor och träna din svenska. På ett språkcafé får man tillsammans med andra öva sin

foto: Kristina Johansson / IKON


SKAPA STICKCAFÉ

Vi stickar för att hjälpa och vi hjälper varandra att sticka! Sankt Knuts kyrka, torsdagar 1517 med början den 12 januari. Du behöver inte vara jätteduktig på att sticka - vi hjälper varandra. Även om du inte kan sticka alls är du välkommen. Information: Lisbeth Malmström tfn 0708-14 24 82.

PYSSEL- OCH STICKCAFÉ ÖSTRA TORNS SYFÖRENING

Startar måndagen den 23 januari kl. 9 – 12 med att göra fastlagsris och fortsätter varje måndag fram till palmsöndagen. Nya deltagare är hjärtligt välkomna! Information: Gull-Britt Andersson tfn 046-14 38 58

KONSERTER & MUSIKMÄSSOR Sankt Hans kyrka

26 februari Kl 10. ”Kärlekens väg”, högmässa med Sankt Hanskören och Lunds Allmänna Sångförening. 7 maj Kl 10. Gospelmässa med Karlskrona Gospel. Dirigent: Staffan Sundås. 4 juni Kl 10. Mässan ”Toner från en källa”. Sankt Hanskören.

Maria Magdalena kyrka

3 mars Kl 19, Vårserenad. Verk av Vivaldi, Grieg, Rutter m.m. Dirigent: Kjell-Åke Bjärming. Kammarorkester 2001. Ungdomskören Con Dios under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson.

19 mars Kl 17. Musikgudstjänst ”Mayenziwe” (Låt din vilja ske på jord). Barnmarimbagruppen Rugare under ledning av Tipei Marazanye. Barnkören Klockorna under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson. 14 maj Kl 17. Försommarkonsert. Instrumentalister, Pinglorna I & II, Bjällrorna, Småklockorna, Klockorna och Ungdomskören Con Dios sjunger in sommaren under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson. 20 maj Kl 17. Körkonsert ”The Peace of God”. Kammarorkester, Sankt Hanskören, Sankt Knutskören, Maria Magdalenakören sjunger in sommaren.

15


KÖRER Klang och jubel, glädje och eftertanke. Att sjunga berikar oss själva och andra. I vår församling finns det 14 olika körer för alla åldrar. Ni är hjärtligt välkomna!

Sankt Hans kyrka BARNKÖR

Lärkorna (fr 6 år) Onsdagar 15:50 med start 19 januari. Svalorna (fr 10 år) Onsdagar 16:3 med start 19 januari.

VUXENKÖRER

Sankt Hanskören Onsdagar 19-21 med start 18 januari. Fredagskören - Seniorkör Tisdagar (OBS!) 11-11:45 udda veckor med start 17 januari För information och anmälan: Ulf Berggren ulf.berggren@svenskakyrkan.se Sofia Envik (Lärkorna) sofia.envik@svenskakyrkan.se

Sankt Knuts kyrka BARNKÖR

Sångfåglarna (åk F-2) Torsdagar 17 med start 19 januari Är du mellan 6 och 8 år och gillar att sjunga? Då är barnkören Sångfåglarna något för dig. Vi träffas för en härlig sångstund i S:t Knuts kyrka.

VUXENKÖR

Sankt Knutskören Tisdagar 17 med start 17 januari Gillar du att sjunga? 16

S:t Knutskören letar efter fler pigga sångare som vill vara med och förgylla våra gudstjänster. Inga förkunskaper krävs mer än att du tycker om att sjunga! För information och anmälan: Natasha Wåhlander natasha.wahlander@svenskakyrkan.se

Maria Magdalena kyrka BARNKÖRER

15:30 Pinglorna I (åk F-1) 16 Pinglorna II (åk F-1) Torsdagar med start 26 januari. Är du sångglad och vill röra på dig till musik? Då är du välkommen! Du tränar rösten, gehör och rytmkänsla genom musiklek och Orff-pedagogiska musikinstrument. Vi sjunger både barnvisor och kyrkosånger. 16:35 Bjällrorna (åk 2) Torsdagar med start 26 januari. Hur är det att samsjunga i kör? Hur låter en sångkanon? Du får också prova på att sjunga sånger från andra länder! 17:10 Småklockorna (åk 3) Torsdagar med start 26 januari Nu börjar vi sjunga riktig körsång och du får lära dig att sjunga lätta tvåstämmiga sånger också. När tillfälle finns sätter vi ihop en minimusikal tillsammans med de äldre barnen i Klockorna.


17:50 Klockorna (åk 4-9) Torsdagar med start 19 januari För dig som redan har sjungit i kör under en tid och känner dig säker på din stämma. Vi sjunger tvåstämmiga sånger från olika musikgenrer och deltar i större konserter som SjungGung-konserten.

UNGDOMSKÖR

18:50 Con Dios Torsdagar med start 12 januari För dig som redan har sjungit flera år i kör och gärna vill utveckla din sångförmåga i klassisk körsång i 3 - 4 stämmor. Vi behöver dig som brinner för att sjunga och skapa fin körsång vid både gudstjänster och konserter. Vi samarbetar också med vuxenkörer och orkester. Vi sjunger både i kyrkan på hemmaplan och på andra orter.

VUXENKÖR

Maria Magdalenakören Tisdagar 19 - 20:45 med start 17 januari För dig som har lite körvana och vill dela glädjen att sjunga med oss är välkommen! Vi sjunger vid både gudstjänster och konserter. Vi skapar fin musik tillsammans med kammarorkester varje termin och utveckla oss i vår körgemenskap. Flera mansstämmor sökes. Påskkören Det är en öppenkör inför påskdagens mässa, kl 10 på påskdagen 16 april i Maria Magdalena kyrka. Påskkören är för er som vill sjunga tillsammans och uppleva påskens glädje och gemenskap. Vi övar en gång på tisdagen 11 april kl 19.45-21.15 Alla också ungdomar är välkomna! För information och anmälan: Makiko Nakamura-Ottosson makiko.ottosson@svenskakyrkan.se

DIAKONIÖPPET OCH FONDER DIAKONIÖPPET

Sankt Hans Kyrklänga Fäladstorget 32 Tisdagar 13-15 Maria Magdalena kyrka Flygelvägen 1 Onsdagar 10-12 Sankt Knut Församlingsgård Torsdagar 13:30-15:30

Sankt Knuts Församlingsgård, Linero Torg 12, Torsdag 9 mars kl. 13-16. Maria Magdalena kyrka, Flygelvägen 1, tisdag 14 mars kl. 13-16.

FONDTRÄFFAR

Här visar våra diakoner hur du själv kan fyllla i fondansökningar. Sankt Hans Kyrklänga, Fäladstorget 32, Tisdag 7 mars kl. 13-16. foto: Linda Mickelsson / IKON

17


GUDSTJÄNSTER SÖNDAGENS GUDSTJÄNST

19

Varje söndag kl 10 firar vi gudstjänst i Sankt Hans kyrka, Maria Magdalena kyrka samt Sankt Knuts kyrka. Påskhelgen och 28 maj är det annorlunda. För mer information kring gudstjänster, se hemsidan, Facebook eller predikotur.

Sankt Hans kyrka 09 Morgonbön tis, fre 19:30 Mässa tis 12 Middagsmässa ons

BARN- OCH FAMILJEGUDSTJÄNSTER

Se sidan 11 under Barn- och familjeverksamhet.

ANDAKTER OCH GUDSTJÄNSTER I VECKAN Med start vecka 3. Sankt Knuts kyrka 12 Middagsbön tis 09:15 Morgonbön ons, fre 08:45 Morgonmässa tors

Maria Magdalena kyrka 08:45 Morgonbön mån, tis, ons, fre 11:30 Middagsmässa mån 19 Mässa ons jämna veckor 08:45 Morgonmässa tors

HELGSMÅLSBÖN

Stora Råby kyrka Kl 18, 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april och 27 maj.

GÖKOTTA

Kristi Himmelsfärds dag, 25 maj, kl 07 på Sankt Hans backar vid Ekobas Ängen.

HELGSMÅLSBÖN I STORA RÅBY KYRKA Sista lördagen i månaden kl 18. Vi som leder denna enkla helgsmålsbön är ideella församlingsbor i Lunds östra stadsförsamling. Vi välkomnar dig som gudstjänstbesökare eller som medhjälpare i andakten. Att läsa text, bidra med musik eller dela ut psalmböcker. Kontakta enligt nedan och bli en del av vår planeringsgrupp! Information: Bengt Arvidsson tfn 0703-341 83 44 Monica Molin tfn 0706-54 75 02 18

Mässa tors


RING OSS! Församlingsherde Samarbetskyrkopräst Komminister Komminister Komminister Komminister Komminister

Lis Carlander Anders Sjöstedt Ann-Charlotte Miller Anna Svensson Melin Helena Ekhem Kristina Lindström Linda Isberg

Diakon Marta Engström Nilsson Diakonitjänsteman Monika Sjögren Diakon Ulla Frisk Hobro Vakant diakontjänst

046-35 87 81 046-35 87 79 046-35 87 97 046-35 87 80 046-35 88 25 046-35 88 19 046-35 87 93 046-35 87 82 046-35 88 20 046-35 88 16 046-35 87 68

Kantor Kantor Kantor

Makiko Nakamura-Ottosson 046-35 87 86 Natasha Wåhlander 046-35 87 92 Ulf Berggren 046-35 88 17

Församlingspedagog Församlingspedagog Pedagog/musiker Församlingspedagog, vik

Annelie Johnsinius Karoline Henriksson Lovisa Wanngren Tobias Broddéne

046-35 87 99 046-35 87 83 046-35 87 88 046-35 87 99

Lokalvårdare Kyrkvaktmästare Kyrkvaktmästare

Anna Friberg Magnús Hallgrimsson Pernilla Eborn

046-35 88 24 046-35 88 21 046-35 87 94

Församlingshemsvärd, vik Agnes Moberg Församlingshemsvärd Kerstin Årnes Informationsassistent

046-35 87 95 046-35 88 22 046-35 87 85

Projektanställd S:t Knut Anna-Lena Örhling Montessoriförskolan Triangeln Förskolechef Anna Walett Bitr. förskolechef Louise Niklasson

046-35 87 89 046-35 87 89

Vid bokning av lokal kontakta Sankt Knut kyrka Sankt Hans kyrka Maria Magdalena kyrka

046-35 87 95 046-35 88 22 046-35 87 85

Bokning av dop, vigsel och begravning Pastoratsexpeditionen

046-35 88 88

19


Sankt Knut kyrka Samarbetskyrka med EFS foto: Antoniah CC3

Linero Torg 12 224 76 Lund

Sankt Hans kyrka Fäladstorget 32 226 47 Lund

Maria Magdalena kyrka

Stora Råby kyrka

Flygelvägen 1 224 72 Lund

Stora Råby byaväg 224 78 Lund

Expedition tfn 046-35 87 85 Hemsida www.svenskakyrkan.se/lundsostrastadsforsamling E-post lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se

BIBELNS DAG

Maria Magdalena kyrka lördagen den 28 januari 10:00. Vi inleder med morgonbön. Därefter talar Maria Sturesson, doktorand i Nya testamentets exegetik, om ”Kvinnorna vid graven: evangeliernas slut och berättelsens början”. Föredraget kommer att handla

om gestaltningen av dessa kvinnor i olika berättelser under århundradena som följer den allra tidigaste kristenheten. Sopplunch serveras avslutningsvis. Information: Kristina Lindström

KYRKTAXI

ENSKILT SAMTAL

Om du vill vara med på våra aktiviteter men har svårt att ta dig till oss, kan du beställa Kyrktaxi. Information om hur du beställer Kyrktaxi kan fås av församlingens diakoner.

SAMTAL I SORG

När man mist någon nära kan det kännas bra att samtala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation. Lunds pastorat inbjuder till en grupp Samtal i sorg med start tisdag 31 januari 17:00 i Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4.

Ibland behöver man samtala med någon om livet. Välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller diakoner, vi har tystnadsplikt. Se kontaktuppgifter på föregående sida Möjlighet till enskilda samtal med präst eller diakon finns också. Information och anmälan: Marta Engström Nilsson 046-35 87 85 eller marta.engstrom@svenskakyrkan.se

Lunds östra stadsförsamling i samarbete med 20

Ansvarig utgivare: Lis Carlander

Övriga foto: Kennet Ruona

Församlingsblad 1 vår 2017 hemsida  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you