Page 1
Dhs .Dhs.12 OรณY ฦ’Lร‰ฮผdร‰H รตรฆaร‰e

 

6

D h s.

ยงยฐSh ยบรฉM รขยฐSQฦ’a โˆ‘ร“H รกฮผยซc

5 OรณY รกรฆร‘รทร‰H รขfร‰ยฐShรดc

 

 

9

D h s.

2 OรณY ร“ยซfร‰a โˆ‚ยซc ยฑฦ’d  


$

D h s.D hs .

ácGƒØdÉH â°SƒJ õÑN 

ÒÑc ºéM ìÉØàdG …ÉH

!""#D h s.

â«μH 2 OóY â°SƒJ õÑN !% 

9

D hs .

ƒ∏«μ∏d ôμ°TEGh πc äÉjƒ∏M &'#


,$

Dhs .

књРѕЈ┬Ф╬╝РѕЈd ├А┬░├╗e├┤РЅцeh IQ├ЅM ├ф├ЅLO P├Ѕ├«aCG ()"* + '#

2$

Dhs .

$

Dhs .

књРѕЈ┬Ф╬╝РѕЈd ├Њ┬ФH├Ѕe Рѕѓ┬ф┬░S ├і├Ѕj├┤H -* '#

5$

књРѕЈ┬Ф╬╝РѕЈd ┬┐књLкњc ├ф├ЅLO Рђдh├Ѕ┬░├╗e

3 4  '#

1$

D h s.

Dhs.

књРѕЈ┬Ф╬╝РѕЈd O├Ѕ├д┬Ф├а┬Ф┬░T ├ф├ЅLO  '#

3 O├│Y Рђдкњ┬░├╗e ├ф├ЅLO ┬┤├ЅHQCG -/ 0 1


ƒ∏«μ∏d á∏μ°ûe á«HôY äÓÑ≤e !!- ==>

8( ? -?-@ ? ? 3)A%;

ƒ∏«μ∏d QÉ°†ÿÉH »∏≤e RQCG #-7'#D h s.

$ ÒÑc ºéM êÉLO ÉeQhÉ°T Gõà«H >==#

ÉWÉ£H+õÑN+á£∏°S +™£b 6 óà°ShôH êÉLO áÑLh - 81+ : 

0 :: :;

9$

9$

D h s.D h s.

$

$

D h s.

ƒ∏«μ∏d GQƒÑ“ QÉ°†N <" #-'#

D h s.


,

D h s.

ƒ∏«μ∏d »côJ »eƒ∏M áæÑL < ( '#

,$

D h s.

ƒ∏«μ∏d ΩGójEG ƒμfGôa áæÑL B'#

1$

Dhs .

ƒ∏«μ∏d áLRÉW ᣰûb ''#

ƒ∏«μ∏d ÊÉÑ°SG Oƒ°SCG /ö†NCG ¿ƒàjR

8$

>" @ EA%'#

D h s.

ƒ∏«μ∏d ÊÉfƒj ¬àª∏c ö†NCG ¿ƒàjR@'@ A%'#

D h s.

$


1,$

Dhs .

ƒ∏«μ∏d º¶©dÉH ‹GΰSG ±hôN òîa ! -# F '#

$

D h s.

ƒ∏«μ∏d ΩhôØe …óæg ô≤H º◊

F  E '#

ƒ∏«μ∏d …óæg ô≤H º◊ ™£b F  >%'#

ƒ∏«μ∏d ‹GΰSG ô≤H º◊ ™£b

!  <">'#

1$

Dhs .

11$ Dhs .

G$

Dhs .

ƒ∏«μ∏d ‹GΰSG ô≤H º◊ ôLQƒH !  #'#


HI!%-J!! 7#

´ƒæàe πÑàe πeÉc ᫪æJ êÉLO

<  & !* 5 #8>"*?< )@)(-;Dhs .1$$

< '#*

1

Dhs .

ƒ∏«μ∏d »éjhôf ¿ƒª∏°S ∂«à°S I# > >'#

ƒ∏«μ∏d …ô¡f ∂ª°S á«∏a I'#

fish 4 products

A  G!" !" 

ƒ∏«μ∏d …ô©°T ∂ª°S >'#Dhs .

$

1

D h s.

ƒ∏«μ∏d êRÉW ᫪æJ êÉLO

ƒ∏«μ∏d GOƒcôH ∂ª°S '#

,$

Dhs .

D h s.

$


ƒ∏«μ∏d ÊÉÑ°SG Éà«àæª∏c  >" '#

ƒ∏«μ∏d »∏°ùY ÊɪY Ωɪ°T ( * A '#

$

Dhs .

ƒ∏«μ∏d »μjôeG π«aÉf ∫É≤JôH

A #I%K>!8> ;'#

ƒ∏«μ∏d ÊGôjG ï«£H

$

8$

D h s.

ƒ∏«μ∏d »∏«°T Éæ«∏‚G ¥ƒbôH ! # '#

Dhs.

& F '#

15

D h s.

$

D h s.

ƒ∏«μ∏d »æ«°U »∏chôH '#

A  )#- G!"G!" 

5

Dhs.


12

D h s.G

D h s.

Dhs .

$

2*ΩGôL500 äGô≤H 3 ÓjQRƒe áæÑL

2*ΩGôL440 Iô÷G …Òc áæÑL

â«μH 2* áÑM 24 …Òc äÉÑ©μe áæÑL

1 == #

'!L22 # 

' 2 21# 

9

G

Dhs.

D h s.

$

Dhs .

2*ΩGôL500 øgó∏d ∑OÉf áæÑL

2*πe900 ´ƒæàe »©«ÑW GójQƒ∏a Ò°üY

IL >"3 #

I L ! $ 

Îd 1*3 ´ƒæàe Góf Ò°üY IL !13

1

D h s.D h s.

Îd 1*4 ´ƒæàe ∑OÉf óeC’G πjƒW Ö«∏M IK(< !23

Îd 1^8 *2 ´ƒæàe Ú©dG Ò°üY !! L ! 3G


D h s.

,$

Dhs .

πe 180 *12 ´ƒæàe Qƒæc’ Ö«∏M

πe180 *12 ´ƒæàe Qƒæc’ Ò°üY

 % ! 3G 

 L !3G 

D h s.

πe200 * 9 ´ƒæàe ™«HôdG Ò°üY !7-L !$36,

Dhs .D h s.Dhs .πe200 ´ƒæàe êRÉW ∑OÉf Ö«∏M

Îd1 *3 ´ƒæàe »HGhôdG Ò°üY

I%  ! 

!7-L !13

ΩGôL G 13 130 *66 ´ƒæàe ácGƒØdÉH cG dÉ »HGhôdG G dG Ídd !7- M# ! 531 #

2 D h s.D h s.

$

8,

Dhs .

Îd 1 *2 ´ƒæàe Éà«μ«°T Ò°üY

πe180 *6 ´ƒæàe Éà«μ«°T Ò°üY

2* πe500 ´ƒæàe ¿ófƒd Ëôc ¢ùjBG

/ L !3

/ L !53G 

 +*F !N
D h s.

G$ Dhs .

$

3* ΩGôL400 áYƒæàe hO êÉLO ≥fÉ≤f + 3 ! 2 #1N

$, D h s.

ƒ∏«c 1^1 *2 OóY hO êÉLO

ΩGôL 400 áYƒæàe ÉfÉμjôeG êÉLO ™HÉ°UCG

+ 3 '#N

! ! 2 #

5, Dhs .

1+2 ΩGôL 270 ÉfÉμjôeG â‚ êÉLO

ƒ∏«c 1^5 ÚcÉe ¢ùjGôa ÉWÉ£H

! I ## , #:

  < '#

G, D h s.

ΩGôL 500 ƒ∏Ñ«°S ¢†«HG ∂ª°S á«∏a >- &

#

9,

Dh s.

1 Dhs .

ƒ∏«c 2^5 ÉjOÉ°S êÉLO Qhó°U > '#

G

Dh s.

ƒ∏«c 1 ƒdƒd êÉLO Qhó°U

 <  '#Dh s.

â«μH 3* ΩGôL400 5 OóY ƒdƒd ÉWGôH IÒ£a  N2

#1N


G

Dhs .

12$ D h s.

πe750+Îd1^8 …GRƒcƒdG ¢ùª°ûdG QGhO âjR !=*> OA G:, 

2* Îd 1^8 ‹hQƒc IQP âjR AGN

, D h s.

1$ Dhs.

5 Dhs .

2* Îd 1^8 Qƒf ¢ùª°ûdG QGhO âjR

I> OAGN

,$ Dhs.

ƒ∏«c 1+ ƒ∏«c5 ÒcÉH íª≤dG ≥«bO

á°üfhG 8 + á°üfhG 32 Qƒf õ«fƒjÉe

!'#:'#

9,

Dhs .

ƒ∏«c 2^5 ∂fÉJ Ò°üY IQOƒH < #F + '#

´ƒæàe ¢ù«c 25 +100 OóY …GRƒcƒdG ô°†NCG …É°T ¢SÉ«cCG

!=*<#

N:% ! N

I * 1A=:GA=

2,

D h s.

2 + ƒ∏«c 5 ‹Éa RhófCG RQCG F *7'#:'#


With Milk from Alps Discover the rich chocolate of the Alps in 3 new variants.


Dhs.

9 8 * ΩGôL900 ´ƒæàe ≥à°ùØdÉH ÊÉØ«J äÉ äÉ° äÉ°ûeô≤e É°ûeô≤e ûeô≤ ô≤e

< *!$ #GN GN 

Dhs.

1

Dhs.

9

3* ΩGôL 300 ´ƒæàe ÊÉØ«J ‘ƒJ

< *< < -!1

4* ΩGôL 100 ´ƒæàe ÊÉØ«J áJ’ƒcƒ°TÓH ’ TÓ õ«cƒc

#1N

< *+#" ! #2N Dhs.

2

Dhs.

9

â«μH 2* ΩGôL 13 * 22 ´ƒæàe IQÉM õ∏bƒ«H ÊÉØ«J

< * #! 31#N 1+5 ΩGôL76 ´ƒæàe ÊÉØ«J ôØjh âjƒμ°ùH

< *& !,5#:D h s.Dhs .

$

1

D h s.

2* ΩGôL 150 »æ«e Rôμ«æ°S >   #N

ΩGôL 75+ΩGôL225 hQóæŸG ∫EG áJ’ƒcƒ°T B! <  #:,#

ΩGôL820 á∏μ°ûe ¢ùμ∏Ñeƒc áJ’ƒcƒ°T #"3 3 3G #

9

D h s.

9

9$

Dhs .

D h s.

2* ΩGôL 180 …ÉH ƒcƒ°T ¿ƒjQhCG A P5G#N

2OóY ΩGôL35*™£b6 ∞à°ùéjGO ÉfÉμjôeCG âjƒμ°ùH 14* ΩGôL30 ƒ°ûJÉædG áæÑéH RƒàjQhO +"!1 #2N

!  +#% 531#N
Dhs.D hs.,

Dhs.

1+2 ΩGôL 185 AÉŸG ™e ¢TQÉfƒe ¢†«HCG ÉfƒJ º◊

 & <  &G#: 4 OóY É«fQƒØ«∏c πeÉc ¢üªM 1+3 πe 330 ¬«jÒH IÉ«e&11 1:

9

 @ 2 #2N

Dhs.D hs.

$

Dhs.

ΩGôL L 375 75 ∂j ∂ ∂jƒμæ°S jƒμæ° μæ°S á∏ á∏°ùf ∏°ùf ܃ÑM

II/ 1,#

9

Dhs.

2* ΩGôL 2 G 895 Ê ÊÉØ«J ÉØ J ºWɪW WÉ W Ö°ûJÉc

ƒ∏«c 2^5 õcôŸG ƒdƒd Ò°üY IQOƒH

< *<' "G$#N

 F + !'#

4* ΩGôL400 ƒdƒd á«æ«ë£dÉH ¢üªM

9

D hs.

 (< 2

#2N

 Dhs.

π∏fl + ΩƒKh π«Ñ‚R ¿ƒé©e

7"@ #@ 2 #:2 #!

3* ΩGôL185 3 G 18 âjõdÉH dÉ ÉÉ«fQƒØ«dÉc d ÉÉfƒJ dÉ

 @ # < G#1N

$ D hs.Dhs.

2* ΩGôL 165 ´ƒæàe »∏°UC’G õ∏éæjôH ¢ùÑ°T

 #"! 5#NDhs .

%20+ΩGôL500 õLƒ∏«c ¢ùμ«∏a ¿Qƒc 4+ 24 OóY 1*3 á«aÉμ° á«aÉμ°ùf μ°ùff Iƒ¡ Iƒ¡bb

I 1 * "> #2N:2N N N

'#N  #: QB3
5

D hs.

Dhs.

8

Dhs.Dhs.

áÑM 10* â«μH 2 ´ƒæàe ƒdƒd ÜGô°T

 + ! 3 3 

2+8 ΩGôL66 »LÉe õdOƒf

## I !,,#G:

ΩGôL 400 1 + 4 á«é«∏ÿG áfhôμ©e

!'4  2 #2:

,

D hs.

## > #2N:7"

 "I !, #1NDhs.

,$

9,

6$

Dhs.

Dhs.

3* ΩGôL 70 áYƒæàe âfÉa õdOƒf

¢VôY+áÑM24*ΩGõL20 »LÉe êÉLO ábôe

Dhs.

5 OóY ‘ πμdG Qƒæc πHGƒJ á£∏N

ΩGôL 53 * 4 áÁôμdÉH ô£a Qƒæc áHQƒ°T

4*ΩGôL400 áYƒæàe ƒdƒd áfhôμ©e

' ! > # 3G#N

'  > "1#2N

   !2 #2N

11

2,

Dhs.

Dhs.

ƒ∏«μ∏d áYƒæàe ÉfGQƒ°S áJ’ƒcƒ°T

ƒ∏«μ∏d Rƒd

> !'#

& '#Dhs.Dhs.

∞«∏¨J ∞ ∏¨J ¥ ¥Qh +2 2 OóY ófƒÁGO f G Ωƒ«æŸG æŸG ¥ ¥Qh

+ !  31,>/ : # &"1 

ƒ∏«μ∏d πéæ°S äQBG áJ’ƒcƒ°T

ƒ∏«μ∏d ∞Ø› …ôW ¢ûª°ûe

!7<> #<'#

+*!"8> ;'#


1$ Dhs .

2

D h s.

ȳȚǍűȋȇȇǁƁǽǎƶƵƴƸƀǎƸſǞƁƾž Ț ȋ ǽ

( N * #2

ȳȚǍűȉȇȇȚȢǞƫŽȚȝƾſǞŮȤƾƳƸŮ

8

#

D h s.

+A- > #

ȳȚǍűȈȎȐƗǍżǏƁȃȚƞƁǎƄŽȝƾƁǞƴŲ

* F >" ,$#

$

, D h s.

Dhs .

ȳȚȚǍű ȋȇ ȳȚǍűȋȇȇǎƶƸƀǛŶƾƵŶǀŮȤǞŵ ȋ ȇ ǎƶƸƀ ƶƸƀ ǛŶ ǛŶƾƵŶ

( =A <2

#

8

Dhs .

9

D h s.

ȳȚǍűȌȉǁƁǞƳƉŮǕžǾƸůǞſ

I >#

ȉ ǀ ȚȈ ȉ ǀƫſȶȚȈȌǎƶƸƀǛŶƾƵŶǀƫƴǧ

( <> A=NDhs .

ǍƄŽȈȬǞƶƄžǞƳƸŮȶȤǍƸƫŸ ƄŽ Ȉ ƶ Ƴ

7 - L !

9 $

D h s.

D h s.

NjŲȚǞƴŽȳȚǍűȈȇȇȬǞƶƄžǠƚȚƟŽ

BM# !

#

ȳȚǍűȊȇȇǗƱƆžǙƵŴǕƭŻ ȳȚ ȚǍű ű Ȋȇȇ Ȋȇȇ ǗƱƆžž ǙƵŴ Ŵ Ǖƭ ǕƭŻŻ

> # # >#1

NjŲȚǞƴŽǍƄŽȉȬǞƶƄžƾžȶǍƁȢƗǍżǏƁȕ #

+7F

!


25

Dhs.

2$ D hs.

1$ Dhs .

$ D h s.

äÉ°ûjhóæ°S á©fÉ°U + ôcO &∑ÓH ΰSƒJ

Îd 32 „ƒ°ùeÉ°S ¿ôah ∞jhôμjÉe

> # %A% B$2><1

Îd 20 ∫ƒÑdôjh ¿ôah ∞jhôμjÉe

)+A% <<7A :> 

&" %A% &+1 

,$

D h s.

G2

Dhs .

2$ Dhs.D h s.

øeQƒa êQƒL ájGƒ°T

»°TÉà«g äÉ°ûjhóæ°S á©fÉ°U

@# @@7$

(> (>P, 

G2$

„fš¨CªJyL‡Î0

Îd 1^8 ∂fƒ°SÉæH RQCG ñÉÑW  7>Ȼ7&G@>G

"(  (7P12

Dhs .

999 Dhs .

‡Î0 „fš¨C#)¦I+ΔG "!*(+$ :" 

100

Dhs.

, Dhs .

äÓ©°T 3 »°TÉà«g ádhÉW ñÉÑW (@<- (17F1 

äÓ©°T 4 â°SófG ¿ôa ™e ñÉÑW F #7 #'F@S72  3


 D h s.

óMGƒ∏d ´ƒæàe ¿ƒH Ωƒg √ƒ¡b ¿Ééæa

(  #! Dhs .

á©£b 50 ∑GQ IôØ°S º≤W 7!'+ > 

1

º°S 12¢¦ƒFJÒvƒ,#e;J & &

( ")> !

1$

1$

D h s.

D h s.

á©£b 12 ¿ƒë°U ™e …É°T º≤W

D h s.

12 OóY ¿ƒë°U ¿ƒë ™e ƒdÉ°T Iƒ¡b º≤W > ")> > 

1$

1$

Dhs .

D h s.

D h s.

º°S 20¡LΑƒ6wf9#e;J

º°S 26 + 2200 ø øjÓØ°T ÓØ IÓ≤e º≤W

º°S 35 øjÓØ°T á룰ùe IÓ≤e

O + A% 

O * " O :5

O I > 1


,$ D h s.

™£b 7 Éà«fƒe ïÑW º≤W

2 Dhs .

™£b 10 Éà«fƒe ïÑW º≤W > 

 >,

 D h s.

99

Dhs .

12 OóY π«à°S ¢ù∏fÉà°S ôμ«H ïÑW º≤W

™£b 6 Éà«fƒe ïÑW º≤W >5

> >>

12$ Dhs .

5 Dhs .

11 OóY Éà°ù«æ«H ïÑW º≤W >

9 OóY RɪcQƒc ïÑW º≤W '=! >$


$

,$

Dhs .

D h s.

$

D h s.

24 OóY ∂°SÓc ΩÉ©W äÉjhÉM º≤W

Îd 6^5} EJeI†Žƒ‚Fe*wf9#e;J

Îdd 1 ∫∫ÉéjQ Ééj ¢ùeÒK ùeÒK

 2

( 5

7#

 

69

D h s.

99

Dhs .

ÉæNÉ°S ÉæNÉÉ ΩÉ©£dG É £dG ßØ◊ ßØ◊ ◊ ÒÑc c øë°U

Îd 4Èy”jšFe 0eƒ5#eƒ·)‰‘·#e;J

>" #> "&&2 

( 7* #+

1$

Dhs .

2 OóY ¢ùμæjQÉe ¿ôØ∏d ¥ÉÑWCG º≤W 3 D h s.

2

Dhs.

3 OóY ÒgÉHÉ°S ÉæNÉ°S ΩÉ©£dG ßØ◊ äÉjhÉM >""(1>

3 OóY OóY „ „ƒ∏fƒj ƒ∏f ∏fƒj ÊGƒ°U ÊGƒ° ÊG ƒ°U º≤W ≤W M # <*1!
D hs .

´ƒæàe 7 OóY ∑QÉæ«eƒd ≥jôHEGh äÉ°SÉc º≤W  &>,!

89

D h s.

6 OóY QBG »°S QBG äÉ°SÉc º≤W 77A"< -5D h s.

6 OóY äÉfÉμà°SG º≤W >#*5 #

6 OóY QBG »°S QBG äÉ°SÉc º≤W

77A"(#-< -5

2

Dhs .6 OóY ¢ûJÉÑ°SÉH äÉ°SÉc º≤W -< -5

Dhs .

6 OóY ÉLƒ°S …OÉHR º≤W

99

D h s.

># 5

6 OóY …OÉHR º≤W >5D h s.


The smart choice for the best food preparation products at low prices

MX270 Patissier 400 watts

Full metal body

r *ODMVEFTUPPMTGPSNJYJOH  LOFBEJOHBOEXIJTLJOH r MJUSFTUBJOMFTTTUFFMCPXMXJUIIBOEMF r TQFFEFMFDUSPOJDTMJEFDPOUSPM r "WBJMBCMFJOBTFMFDUJPOPGDPMPVST 8IJUFBOE$IJMMJ3FE

8"4 "&% NOW AED 849

FP190 - Food Processor

BL440 - Blender

600 watts

MW598 - Microwave Oven

500 watts

t MJUSFCPXMDBQBDJUZ t $BMJCSBUFEMJUSFMJRVJEJTFS t TQFFETQMVTQVMTF t &BTZXJOEÂ&#x2122;DPSETUPSBHF t 'VMMTBGFUZJOUFSMPDL t &BTZDMFBOEFTJHO

8"4 "&% NOW AED 229

t MJUSFBDSZMJDHPCMFU JUSF BDSZMJD HPCMFU t 0OFUPVDIDPOUSPM t4UBJOMFTTTUFFMCMBEFT t *ODMVEFTNJMMBUUBDINFOU t1PVSJOHTQPVU t&SHPOPNJDIBOEMF

www.kenwoodworld.com www.facebook.com/KenwoodME

www.twitter.com/KenwoodME

900 watts microwave

8"4 "&% NOW AED 129

1100 watts grill

t-BSHFMJUSFDBQBDJUZ t-BSHFNN HMBTTUVSOUBCMF t&MFDUSPOJDEJHJUBMDPOUSPMT t$PPLJOHUJNFNJOVUFT tBVUPNFOVQSPHSBNNFT

8"4 "&% NOW AED 429


$$ Dhs .

8 OóY è«à°SôH ïÑW º≤W

#/ >G

99

Dhs.

$$ D h s.

á©£b 14 ƒμ«°SÓc è«à°SôH ïÑW º≤W

#/ >2

2$

Dhs .

G

Dhs .

Îd 1^7 è«à°SôH AÉe ¿Éî°S

#> >' 72$ , ïÑW á≤©∏e ™e º°S28 + 22 è«à°SôH IÓ≤e º≤W

#* :G&<

2

D h s.

™£b 3 è«à°SôH ïÑW º≤W

#/ 1>

5

Dhs .

,

Dhs .

5 OóY è«à°SôH ïÑ£e º≤W πe5000 Qƒ°ùfh ΩÉ©W ßØM ájhÉM

& (4 OóY è«à°SôH õÑN º≤W

#>2

#<>


2$ Dhs.

$ Dhs .

ájGƒ°T ™e ¿ƒμjBG ¿ôah ∞jhôμjÉe

F %A% +$ +I1 !>'7P5 @E7 %

¿ƒμjBG ¿ôah ∞jhôμjÉe

F %A% , ,P+

¦ª›R*/‹Ò6

,

Dhs. Dhs s.

5

D h s.

¿ƒμjB ¿ ¿ƒ ¿ƒμ ƒμ ƒ jGB ΩÉ©W ΩÉ©W áYÉ£b

F ""F'G5 F ""F' F

$$ Dhs .

äÓ©°T 4 ¿ƒμjBG ádhÉW ñÉÑW

F @(-2P@2 

1$$ Dhs.

¦ª›R*/o¤y‰MP‹Ò6

F 3@ F'$

Ink\aZl^ebfbmfZrZiier'H__^koZeb]_khf*1ma:ikbemh.maFZr+)*+hkngmbelmh\dleZlm' Ink\aZl^ ebfbm fZr Ziier H__^k oZeb] _khf *1m 1ma a :i : kbe mh.maFZr+)*+hkngmbelmh\dleZ d eZlm lm'

F F'P1+


Food Fiesta -12  

Food Fiesta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you