Page 1

Skogsbruksplan

Fastighet

Stennäs 1:6

Församling Kommun Län

Edefors Boden Norrbottens län

Ägare

Upprättad år

2012-05

Planen avser tiden

2012 - 2021

Förrättningsman

Töre Sbs - Stefan Drugge


Sammanställning över fastigheten Arealer

hektar

%

152,8

81

Impediment myr

30,4

16

Impediment berg

0,0

0

Inägomark

1,7

1

Väg och kraftledning (linjeavdrag)

2,3

1

Övrig areal

1,4

1

Produktiv skogsmark

Summa landareal

188,6 0,0

Summa vatten

Virkesförråd Totalt m³sk 13036

m³sk 9941 2089 1006

Tall Gran Löv

% 76 16 8

Tall

Medeltal m³sk per hektar

Löv

85 Gran

Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till

Avverkningsförslag Föryngringsavverkning Gallring Totalt under perioden

Tillväxt m³sk per ha 2,8

m³sk 4407

Tillväxt för perioden 2012 - 2021 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk / år 332

m³sk 382

594 5001

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

Utskriven: 2012-06-13


Skogens fördelning på åldersklasser Areal

Virkesförråd

Åldersklass ha

Totalt m³sk

%

Kalmark - 9 år 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 - 119 120 + Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel

4,8 3,4 2,4 16,5 13,7 5,7 5,0 17,4 12,1

3 2 2 11 9 4 3 11 8

7,0 7,7 22,8 32,5 1,8 [7,9] 152,8

5 5 15 21 1 100

m³sk /ha

Tall %

Gran %

Löv %

4 25 403 426 370 234 1484 1045

1 10 24 31 65 47 85 86

73 69 58 57 48 20 75 87

12 21 12 19 11 26 19 7

15 10 30 24 41 54 6 6

805 1142 2773 4100 90 135 13036

115 148 122 126 50 17 85

70 91 100 65 10 99 76

20 9

10

28 80 1 16

6 10 8

Arealfördelning, aktuell 20

Areal %

15 10 5 0 Kalmark

5

15

25

35

45

55 65 75 Åldersklasser

85

95

105

115

120 +

E Skog

85

95

105

115

120 +

E Skog

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)

Areal %

15

10

5

0 Kalmark

5

15

25

35

45

55 65 75 Åldersklasser

Andelen kalmark och skog yngre än 20 år är 7 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 41 %.

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

Utskriven: 2012-06-13


Skogens fördelning på huggningsklasser Areal

Virkesförråd

Huggningsklass ha Kalmark Röjningsskog Gallringsskog Föryngringsavverkningsskog Lågproducerande skog

K1 K2 R1 R2 G1 G2 S1 S2 S3 E1 E2 E3

Överstånd/Skikt Summa/Medel

m³sk /ha

Totalt m³sk

%

Tall %

Gran %

Löv %

4,8

3

4,7 22,9 48,6 6,2 26,1 34,0 3,7

3 15 32 4 17 22 2

7 557 3427 992 3130 4429 269

1 24 71 160 120 130 73

67 54 71 90 92 73 12

20 19 14 10 5 22 68

13 27 15

1,8

1

90

50

10

80

10

[7,9] 152,8

100

135 13036

17 85

99 76

1 16

8

3 5 20

Huggningsklasser Kalmark

Föryngringsavverkningsskog

K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

K2 Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Röjningsskog

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog.

Lågproducerande skog

Gallringsskog

E1 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

E2 Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

G2 Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

E3 Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär.

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

Utskriven: 2012-06-13


Skogens fördelning på målklasser Målklass PG K - produktion K - naturvård NS NO Summa

Areal ha 152,8

% 100,0

Virkesförråd m³sk % 13036 100,0

Tillväxt m³sk 3321

% 100,0

152,8

100,0

13036

3321

100,0

100,0

Impediment ha 30,4 0,0

Myr Berg

% 16,0 0,0

PG

Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG Produktion med generell naturhänsyn Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor. K

Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn. PF enligt Skogsstyrelsen.

NS

Naturvård skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel.

NO Naturvård orört Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

Utskriven: 2012-06-13


Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3. Åldersklass ha Kalmark - 9 år 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 - 119 120 + Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa Total avverkning 5001

Gallring Barr Löv m³sk m³sk

Totalt m³sk

2,6

27

63

90

4,3

196

10

206

6,2

298

13,1

Föryngringsavverkning Barr Löv ha m³sk m³sk

Totalt m³sk

298

521

73

594

5,2 28,8 1,8 [4,8] 35,8

531 3454 81 120 4186

531 3666 90 120 4407

212 9 221

Högre alt: 5001 m³sk varav gallring 594 m³sk och föryngringsavverkning 4407 m³sk Lägre alt: 5001 m³sk varav gallring 594 m³sk och föryngringsavverkning 4407 m³sk

Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Åldersklass Kalmark - 9 år 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 - 119 120 + Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa

Barr m³sk

Tillväxt Löv m³sk

Totalt m³sk

Areal och virkesförråd efter 10 år

56 46 288 253 123 53 516 268

8 5 114 78 67 57 33 17

64 51 402 331 190 110 549 285

186 203 563 314 15 9 2893

21

207 203 563 341 17 9 3322

27 2 429

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

ha 13,1 27,5 3,4 2,4 16,5 13,7 5,7 5,0 17,4 12,1

m³sk

m³sk/ha

68 76 805 757 470 344 2033 1123

20 32 49 55 82 69 117 93

7,0 7,7 21,3

1011 1047 3207

144 136 151

152,8

396 11337

74

Utskriven: 2012-06-13


Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Angelägenhetsgrad

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ

Hyggesrensning, Följd Markberedning Markberedning, Följd Plantering, Följd Lövröjning Högläggning, Följd Röjning Underv röj f gallring Summa ha

Snarast ha

Inom 5 år ha

16,2 4,8

1,6 14,6 3,7 40,9

pcSKOG

Län: Norrbottens län Kommun: Boden Församling: Edefors Planen: Stennäs 1:6 Id: 258203000

14,4 27,5 0,6 8,3

50,8

5 - 10 år ha

10 - 20 år ha

Summa ha 16,2 4,8 14,4 27,5 2,2 8,3 14,6 3,7 91,7

Utskriven: 2012-06-13

Skogsbruksplan  

Stennäs 1:6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you