Page 1


—2—

— Me, the canny force —


—3 — — Me, the canny force —


—4 —

— Me, the canny force —


­­— Pavlína Miklasová — Ateliér design oděvu a obuvi, 1. ročník magisterského studia Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2015/2016

—5—

— Me, the canny force —

Me, the canny force


Pavlína Miklasová *1991

V rámci studia se zabývám navrhováním oděvů, obuvi a doplňků. V současné době se zaměřuji na svoji vlastní značku plavek PLOVE. Před tvorbou samotných kolekcí se věnuji experimentům, zkoušení a zamýšlení se nad tím, čím plavky jsou a mohou být. Během práce se zaměřuji na různé aspekty módy, například propojování lidského těla s architekturou nebo prolínání těla, materiálu a konkrétních míst. Zvláštním zájmem a vášní jsou pro mě trojrozměrné objekty z nejrůznějších materiálů ve vztahu k lidskému tělu. Nedávno jsem se stala vítězkou soutěže Talent designu 2016 v kategorii Fashion design.

During my studies I have been dealing with the designing of clothes, shoes and accessories. Nowadays I focus on my own swimwear label PLOVE. Its collections were preceded by experiments, testing and conceptual thinking about what swimsuits are and can be. Through my work, I have been focusing on various aspects of fashion, for example connecting the human body and architecture, or changeover of the body, material and specific places. I have a special feeling and passion for creating 3D objects of all kinds of material in relation to the human body. Newly, I am the winner of the Fashion design category in competition Design talent 2016.

—6 —


Můj projekt se skládá ze dvou částí

My project consists of two parts

—7—


—8—

— Me, the canny force —


—9— — Me, the canny force —

I.


— Me, the canny force —

I.

­— Tanaka Atsuko

— 10 —


I. projekt

V první části rozvíjím princip skládání a nabalování hmot a materiálu na lidské tělo. Baví mě systém budování modelů z jednotlivých součástí, jejichž spojením vzniká celek. Hledám systém, jak je možné ty součásti skládat a experimentuji s oděvní formou. Princip nabalování jsem nalezla v japonské kultuře i umění na mnoha úrovních, ve formě symbolické i vizuální. Spojení minulého se současným, vztah mezi tradicí a změnou, propojení vztahů a významů objektů i lidí, důraz na práci v týmu a systému, zároveň je cítit individualita a izolace. Systém oblékání mnoha vrstev oděvu na sebe tvoří základ historie japonského odívání. Formování těla do přísně stanovených siluet a tvarů hrálo zásadní roli. Zabalování se objevuje na mnoha dalších příkladech jako byly dříve např svitky na psaní balící se do ruliček nebo sama podoba sushi. U vzniklého oděvu si všímám jeho půdorysu, který vytváří tělo a materiál kolem něj. Proto využívám právě kruhové formy. Jako materiál jsem si zvolila úplet a snažila jsem se maximálně využít jeho přirozených vlastností. Dále používám molitany o různých tloušťkách, postupně pracuji i s laserem a prázdnější plochou, od

I. project

In the first part I develop a principle of assembling and pilling up of materials on the human body. I enjoy building up models from individual parts, creating complex forms. I search for ways of putting the parts together and experimenting with fashion forms. I have discovered the principle of pilling up in the Japanese culture and art at different levels, both in symbolic and visual forms: the connection of the past and the present, the relation between tradition and change, interconnection of relationships and meanings, objects and human beings. Heaping up individual garment layers has been crucial to the history of Japanese fashion consisting of numerous components. It seems like the Japanese have been almost obsessed with forming the human body into specific shapes and silhouettes. Wrapping is perceivable in many other examples, such as scrolls of paper for writing or the appearance of sushi. I pay attention to the ground plan of the whole clothing, consisting of the body and the material around it. This is why I use the shape of a circle. I have chosen the knitted fabric and tried to make the most of its natural characteristics. I also use the so called “sandwich” which I place in layers and stick together. Later I will be working with the laser, getting from large volumes to more delicate forms.

— 11 —

— Me, the canny force —

velkých objemů se dostanu k subtilnějším formám. (Objekt má stejný význam jako prázdnota.)


I.

Moodboard

— Me, the canny force —

V kontextu vývoje japonské společnosti bychom měli spíše hovořit o nekonfliktním vzájemném setkávání, prolínání a ovlivňování různorodých prvků, jehož výsledkem je pozoruhodná směsice forem, tvarů a stylů. Dynamicky se vyvíjející vztah mezi tradicí a změnou.

Vybrané fotografie: Justin Adian, Issey Miyake, Walter van Beirendonck, Tanaka Atsuko

— 12 —


— Me, the canny force —

In the context of the development of Japanese society we should rather speak about a nonconflict encountering, mingling and influencing of diverse elements resulting in the remarkable mixture of forms, shapes and styles – a dynamically coming on relation between tradition and change.

— 13 —


I.

Model č. 1

1.

4.

­— Me, the canny force —

2.

3.

— 14 —


2. — Me, the canny force — ­ Me, the canny force — —

1.

4.

3.

— 15 —


— Me, the canny force —

I.

— 16 —


— 17 — — Me, the canny force —


I.

Model č. 2

— Me, the canny force —

1.

3.

2.

— 18 —


3.

2.

— 19 — — Me, Me, the the canny canny force force — — —

1.


— Me, the canny force —

I.

— 20 —


— 21 — — Me, the canny force —


I.

Model č. 3

1.

2.

— Me, the canny force —

3.

4.

— 22 —


3. — Me, Me, the the canny canny force force — — —

1. 2.

4.

— 23 —


I.

— Me, the canny force —

To, co není vyřčeno, je stejně důležité jako to, co vyřčeno bylo, což vytváří ekvivalent ke „kúhaku“, prázdným prostorám v obraze tradice JihoSungské tušové malby.

It is important at the same degree both what was uttered and what left unsaid. This creates an equivalent to “kúhaku” – empty spots in the ink drawing pictures of South Sung.

— 24 —


— 25 — — Me, the canny force —


— Me, the canny force —

I. Model č. 4

— 26 —


— 27 — — Me, Me, the the canny canny force force — — —


— Me, the canny force —

I.

— 28 —


— 29 — — Me, the canny force —


— Me, the canny force —

I. Model č. 5

— 30 —


— 31 — — — Me, Me, the the canny canny force force — —


— Me, the canny force —

I.

— 32 —


— 33 — — Me, the canny force —


— Me, the canny force —

I.

Working process

Specifický tvůrčí přístup japonské kultury nespočívá v originalitě původní myšlenky, ale v geniální schopnosti originální myšlenku uchopit, aktivně využít a dovést k dokonalosti.

The specific creative approach in Japanese culture consists not in the originality of the idea, but the brilliant ability to make active use of the idea and take it to perfection.

— 34 —


— 35 — — Me, the canny force —


Working process

— Me, the canny force —

I.

— 36 —


— 37 — — Me, the canny force —


Working process

— Me, the canny force —

I.

— 38 —


— 39 — — Me, the canny force —


— Me, the canny force —

I.

­Foto: Nikola Ivanov

— 40 —


— 41 — — Me, the canny force —


— 42 —

— Me, the canny force —


— 43 — — Me, the canny force —

II.


— 44 —

— Me, the canny force —


— 45 —


— 46 —

— Me, the canny force —


— 47 — — Me, the canny force —


— 48 —

— Me, the canny force —


— 49 — — Me, the canny force —


— 50 —

— Me, the canny force —


— Me, the canny force — ­ oto: Robert Houzar F www.ph.roberthouzar.com

— 51 —


— Me, the canny force —

II.

— 52 —


II. projekt

Druhou část kolekce tvoří plavky. Plavkám se věnuji už delší dobu od projektu „Moje značka“. Plavky vnímám jako médium, které upozorňuje na čitelný aspekt konkrétního užitého produktu, který se mísí s konceptuálním přístupem. V  tomto případě jsem se inspirovala oděvem japonských lovkyň perel, které dříve nosily speciální potapěčský zavinovací oděv. Pomocí sublimačního tisku přenáším toto zavinování na materiál, odkazuji k minulému prostřednictvím nového. V kolekci využívám i další iluzivní prvky – ryby, linie, geometrické tvary. Pomocí grafiky se snažím o vytvoření iluze prostoru na 2D ploše. Dosahuji opačného efektu než v první objemné části kolekce – materiál podobný lidskému tělu mizí, stává se neviditelným a odkazuje zpět k nahému tělu bez oděvu.

— Me, the canny force —

Plavky realizuji za pomoci firmy Timo.

II. project

The second part of my collection consists of swimsuits, which I have been focusing on since my previous project “My brand”. I consider swimsuits to be a medium pointing out on clear clash between used aspects of a certain product and a conceptual approach. I got inspired by the Japanese pearl-fishers that used to wear special diving wrapping clothes. Via the sublimation printing I transfer the wrapping onto the material and through the new features I refer to the past. I also use other illusory elements such as fish or lines. My aim is to create an illusion of three dimensions on two-dimensional space. The effect reached here is in contrary with the one in the first bulky part of my collection – the material similar to the human body disappears, becomes invisible and refers back to the naked body without clothing. I create the swimsuits in cooperation with the company Timo.

— 53 —


— Me, the canny force —

II. Moodboard

— 54 —


— Me, the canny force — Vybrané fotografie: Yutaka Funai, Tanaka Atsuko

— 55 —


Pracovní proces

— Me, the canny force —

II.

— 56 —


— Me, the canny force —

­Print comes true

— 57 —


— Me, the canny force —

II.

— 58 —


— Me, the canny force — V japonské kultuře je ryba Koi jednou z nejdůležitějších ryb. Symbolizuje maximální vytrvalost a nikdy se nezastaví ani neplave s proudem. Má demonstrovat svému pozorovateli jak být silný tváří tvář a zvítězit i přes nepřízeň osudu a proměnlivým vnějším vlivům navzdory. Reprezentuje moudrost, znalosti, dlouhověkost a loajalitu. V mnoha japonských a čínských příbězích jsou rybky díky svému úsilí a vytrvalosti schopné vylézt vodopády nebo se dokonce stát draky.

In Japanese culture, the Koi fish is the one of the greatest importance. It symbolizes an ultimate endurance. It never stops nor goes with the flow. It shows to its observer how to be strong in face to face encounter and how to win despite the adversity and changeable extraneous influence. It represents wisdom, knowledge, longevity and loyalty. In many Japanese and Chinese narrations the fish are able to climb up waterfalls or even become dragons, all thanks to their effort and endurance.

— 59 —


— Me, the canny force —

II.

— 60 — — 60 —


— 61 — — 61 — — Me, Me, the the canny canny force force — — —


— Me, the canny force —

II.

— 62 — — 62 —


— 63 — — 63 — — Me, Me, the the canny canny force force — — —


— Me, the canny force —

II.

— 64 —


— 65 — — Me, the canny force —


— Me, the canny force —

Velké díky patří: Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, Liběna Rochová, Timo, Soleta Signum s.r.o., MK PLEXI s.r.o., AUTOLAKOVNA BUBEN & SYNOVÉ, Kříž, spol s.r.o., Robert Houzar, Lucie Zelmanová, Kateřina Šuterová, Barbora Cekotová, Barbora Veselá, Barbora Ševčíková, Filip Kopecký, Edita, Matěj, Domča, INDIGOPRINT s.r.o.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

— 66 —


Me, the canny force Pavlína Miklasová 2015/2016

Fotografie I. kolekce: Nikola Ivanov Fotografie II. kolekce: Robert Houzar – www.ph.roberthouzar.com Grafické zpracování: Barbora Cekotová Tisk: INDIGOPRINT s.r.o.

pavlinamiklasoova@gmail.com www.plove.cz

— 67 —

— Me, the canny force —

Písmo: Urban Grotesk, Tomáš Brousil


— 68 —

— Me, the canny force —


— 69 — — Me, the canny force —


Me, the canny force latest project  
Me, the canny force latest project  
Advertisement