Page 1

7dni 2012-06-14_01_Ä?rna gora_POS1 1

6/14/2012 3:10:44 PM


LUKA

2012-06-14_02_črna gora_POS1 2

6/14/2012 3:11:02 PM


Vsestranska Črna gora Oba­naša­sogovornika­v­tokratni­številki­se­strinjata,­da­ima­Črna­gora­ ogromno­ponuditi­turistom,­in­to­turistom­vseh­vrst.­Morje­in­črnogorsko­primorje­ostajata­aduta­in­najbolj­donosni­del­ponudbe,­obenem­ pa­se­notranjost­dežele­pospešeno­turistično­razvija,­in­to­v­verjetno­ najbolj­pravi­smeri.­Turistični­trendi­v­svetu­kažejo,­da­turisti­vedno­bolj­ iščejo­doživetja,­avanture­in­destinacije,­ki­jih­še­ni­oskrunil­množični­ turizem.­Ravno­na­tem­področju­blesti­notranjost­dežele,­saj­v­neokrnjeni­naravi­vzpostavljajo­bogato­turistično­ponudbo,­ki­pa­bo­ekološko­ naravnana­in­seveda­ne­bo­masovna.­Ekovasi­namesto­hotelskih­kompleksov­torej.

LUKA ZORKO

Iz vsebine 4 Dušanka­Jeknić­ -­direktorica­ predstavništva­NTO­ Črne­gore­v­Sloveniji

6 Nj.­eksc.­Vladimir­ Gasparič,­veleposlanik­ RS­v­Črni­gori

8 Boka­Kotorska­-­ nevesta­Jadrana

Tej­temi­smo­se­posvetili­že­v­lanski­prilogi­in­se­ji­bomo­še­dostikrat­v­ prihodnosti,­zato­smo­se­tokrat­vseeno­bolj­orientirali­na­primorje­in­ njegovo­bogato­poletno­ponudbo.­Črna­gora­ponuja­nekaj­za­vsakega,­ saj­ima­neskončne­peščene­ali­skalnate­plaže,­moderna­turistična­ mesta­in­ohranjena­starodavna­mesteca,­v­katerih­se­je­čas­skoraj­ustavil.­Ima­mirne­kraje­in­hrupne­zabave,­ponudbo­za­plitev­žep­in­ponudbo­za­super­bogate.­Torej­nekaj­za­vsak­žep­in­različne­želje.­­­­­­­­

14 Budva­-­mesto­ turizma

16 Ulcinj­-­sonce,­plaže­ in­gusarji

18 V­Črno­goro­z­ avtomobilom

22 Koledar­prireditev

ČRNA GORA Pri­lo­go­izda­ja­Ča­so­pi­sno-­ za­lož­niš­ko­pod­jet­je­(ČZP)­Ve­čer

OGLA­SNO­TRŽE­NJE

TISK

Janez TOPLAK

Delo, tiskarsko središče Ljubljana

DI­REK­TOR

AVTORJA­BESEDIL:

Uroš SKUHALA UREDNIK­PRILOGE­

Luka ZORKO

Logotip - Večer

7dni

OB­LI­KO­VA­NJE­­ IN­TEH­NIČ­NO­URE­JA­NJE 00031935.indd 1

26.11.2007 15:55:40

2012-06-14_03_črna gora_POS1 3

Luka ZORKO, Gabrijel TOPLAK

JUNIJ­2012

FOTOGRAFIJE:­

NTO Črna gora, Tit KOŠIR, arhiv časnika Večer NASLOV­NI­CA

NTO Črna gora

Sabina MALE

6/14/2012 3:11:20 PM


4 Črna gora

Slovenskim turistom lahko ponudimo veliko

DUŠANKA JEKNIĆ DIREKTORICA PREDSTAVNIŠTVA NACIONALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE (NTO) ČRNE GORE V SLOVENIJI

Več informacij: Turistična skupnost Črne gore, Resljeva cesta 40, SI-1000 Ljubljana Tel. +386 59 090 451, faks +386 59 090 454, info-ljubljana@ montenegro.travel www.montenegro.travel

2012-06-14_04_črna gora_POS1 4

Kaj pomeni turizem za Črno goro? Pomena turizma za Črno goro ni mogoče dovolj poudariti. Turizem je povezan z vsako platjo naše družbe: vpliva na razvoj gospodarstva, življenjsko raven in način življenja naših državljanov, spodbuja odpiranje novih delovnih mest in splošno blaginjo. Raziskava Svetovnega sveta za turizem in potovanja (WTTC) je ugotovila, da bo Črna gora v naslednjih desetih letih država z najhitrejšim razvojem turizma, in sicer z vidika naraščanja deleža turizma v skupnem družbenem proizvodu in z vidika rasti števila zaposlenih v tej gospodarski dejavnosti. Do leta 2021 naj bi se delež turizma v črnogorskem BDP skupaj s panogami, s katerimi je povezan, povzpel na 36,3 odstotka, skupni prihodek od turizma pa naj bi po oceni te ustanove do takrat porasel na 1,9 milijarde evrov. Število zaposlenih v turizmu pa bi po predvidevanju WTTC glede na skupno število zaposlenih s sedanjega 13,9 odstotka poraslo za tretjino, na 62.000 ljudi. Pri ustvarjanju regionalnega in mednarodnega ugleda Črne gore si prizadevamo za trajnostni razvoj Črne gore in njen položaj vodilne sile na področju sredozemskega turizma, usmerjenega k naravi. Za nas je izredno pomembno, da je Črna gora na mednarodnem prizorišču z ustreznimi promocijskimi ukrepi predstavljena kot kakovosten turistični cilj za goste, ki cenijo neokrnjeno naravo in visoko kakovost, in tudi kot trdno naložbeno območje. WTTC še predvideva, da bodo vlaganja v črnogorski turizem v okviru vseh investicij v Črni gori v naslednjih desetih letih porasla s 16,4 na 50,8 odstotka. Kakšna je bila vaša lanska turi-

Zaliv Boke Kotorske

stična sezona in kaj pričakujete od nove? Leto 2011 bi lahko označila zlasti kot izzivalno za plasiranje novih oblik turistične ponudbe in za zagotavljanje konkurenčnosti na turističnem tržišču. Črno goro je lani obiskalo 1,3 milijona turistov ali za skoraj devet odstotkov več kot leta 2010, pri čemer so poskrbeli za 8,7 milijona prenočitev oziroma za kako desetino več kot predlani. Turistično gospodarstvo in potovalne agencije navajajo, da vplačila in rezervacije za to sezono prekašajo tiste v lanskem letu. Glede letošnje sezone smo optimistični, ker smo vse priprave izvedli pravočasno, na glavnih tržiščih pa sprožili intenzivne promocijske akcije, pri čemer te zdaj potekajo tudi na tržiščih sosednjih držav. Letos pričakujemo za tri odstotke več prenočitev in za pet odstotkov večji skupni prihodek, in sicer 654 milijonov evrov. Črnogorski turizem se dobro razvija. Kaj bo letos ponudil novega? To turistično sezono prihajamo na trg s ponudbo, obogateno z vrsto najrazličnejših vsebin, zanimivosti in paketov aranžmajev, pri čemer vse to ni omejeno na glavno turistično sezono in črnogorsko primorje, marveč bo na voljo vse leto in vse močneje vključuje tudi celinski del naše države. Turiste, še zlasti prijatelje narave, bodo še posebej pritegnili pustolovska plat ponudbe, planinski izleti, kolesarjenje po čudovitih gorskih predelih z označenimi stezami in s skupno dolžino 6000 kilometrov, vožnja s kajaki po rečnih brzicah, splavarjenje, raziskovanje sotesk, zmajarstvo na Adi Bojani in številne druge aktivnosti v naravi. Bivanje v neokrnjeni naravi in podeželski turizem zdaj postajata nesporna turistična uspešnica, zato vse bolj povprašujejo po

nastanitvenih zmogljivostih naših ekokampov in etnovasi. Prvi kamp za avtodome je od pred kratkim odprt v narodnem parku Biogradska gora, kmalu pa bodo odprti tudi v preostalih štirih narodnih parkih. Za kampiranje z avtodomom v omenjenem parku je treba odšteti deset evrov na dan. Eden izmed adutov črnogorske turistične ponudbe ostajajo tudi kakovostne zabavne prireditve. Pred leti smo namenili precej sredstev v izboljšanje skupne infrastrukture. Nova cesta, ki je povezala dve Unescovi območji Črne gore, in sicer Nacionalni park Durmitor - kanjon reke Tare in zaliv Boke Kotorske oziroma Kotor, je v bistvu v celi dolžini panoramska cesta in pomeni pravo turistično atrakcijo. Katere zmogljivosti boste v prihodnje še razvijali? Črnogorsko ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem ter Nacionalna turistična organizacija Črne gore uresničujeta načrt integralnega razvoja Črne gore kot turističnega cilja po načelih sonaravnosti in varstva življenjskega okolja. Vrednote krajine, narave, kulture in načinov življenja, ki so s tem zavarovane, hkrati pome-

6/14/2012 3:11:34 PM

nijo o gospo bi Črn kot tu ponu posve turizm confe ma "s rence poslo glavn turizm sodel vami.

Kaj bi stom goro?


naših

d arku odo

nje z arku na ogorajo edirecej

je očji i Tare ma i

Črna gora uresničili projekt After Beach Parties z več kot 300 žuri z znanimi regionalnimi in svetovnimi didžeji. Bogastvo Črne gore so prav neokrnjena narava, čisto morje, visoke gore, gostoljubje naših ljudi in dejstvo, da je vse to dosegljivo na izjemno majhnem območju, z okoli 14.000 kvadratnimi kilometri. Turiste, torej tudi Slovence, pa privablja prav to.

nijo osnovni kapital turističnega gospodarstva. Težimo k temu, da bi Črno goro čez deset let poznali kot turistični cilj s celoletno ponudbo. Posebno pozornost posvečamo tudi razvoju MICEturizma ("meetings, incentives, conferencing, exhibitions" oziroma "srečanja, spodbude, konference, razstave"), namenjenega poslovnežem - ta se dogaja zunaj glavne sezone -, in navtičnega turizma, ki ga razvijamo tudi v sodelovanju s sosednimi državami. Kaj bi priporočili slovenskim turistom, ki se želijo seznaniti s Črno goro?

Po moji sodbi lahko slovenskim turistom ponudimo veliko - od prelepih plaž, različnih vrst aktivnega dopusta, oddiha v neokrnjeni naravi v številnih ekovaseh, kjer jih bodo navdušili čist zrak, izvirska voda in dobra hrana, do bogatega kulturnega in zabavnega programa. Nadejam se, da bodo slovenski državljani v prihodnje še bolj množično obiskovali Črno goro. Dobra ponudba nočnih klubov v našem primorju postaja magnet za slovensko mladino, željno dobre nočne zabave. Tako bodo tudi letos od 16. julija do 14. avgusta na desetih črnogorskih plažah

Pristojni so veliko storili za popestritev turistične ponudbe. Gostom bi letos priporočili predvsem to, da ne pozabijo obiskati ekovasi pa vinske ceste, ceste sirov in cest medu, na katerih lahko pokusijo lokalne črnogorske specialitete in se seznanijo z njihovo pripravo. Še posebej bi izpostavila nepozabno pustolovščino v kanjonu Nevidio, ki je nazadnje osvojeni evropski kanjon. Skozenj poteka triinpolkilometrska steza, pospremljena s slapovi, soteskami, ozkimi kanali in celo vrsto kamnitih figur. Najtežji izziv so tako imenovana vrata kamikaz, odsek, dolg 80 metrov in širok le 25 centimetrov. Njegova zanimivost je v tem, da ko se enkrat odpravimo mimo njegovih galerij in slapov, ni možna vrnitev, marveč izstop v smeri gibanja. Hkrati so vse bolj zaželeni potapljaški izleti, namenjeni iskanju potopljenih galej. Katerih krajev in dogodkov ne bi smeli izpustiti? Toplo priporočam obisk starega baročnega mesta Perasta, lanskega prejemnika nagrade Wild Beauty Award za najboljši turistični kraj. Perast ima najbolj razbre-

5

menjen prometni režim, tako da je možno sproščeno in neomejeno gibanje brez izpušnega plina CO2. Segwayi (nizki dvokolesniki) in električni avtomobili omogočajo ogled mesta z najboljšim možnim uživanjem. V Kotorju sta sredi poletja mednarodni poletni festival in tradicionalna prireditev Bokeljska noč. Nova cesta od Žabljaka do Boke vam omogoči obisk festivala Lake Fest ob jezeru Krupac, na katerem bodo nastopile najbolj znane rock in hip-hop skupine iz regije. Ne gre prezreti Grad teatra v Budvi in številnih festivalov v Hercegnovem. Vendar bodo številne prireditve tudi v vseh drugih črnogorskih mestih. Kako Slovenci najbolje pridemo v Črno goro? Predstavništvo NTO v Ljubljani, ki deluje že nekaj let, omogoča slovenskim turistom najhitrejši in najlažji dostop do informacij o črnogorski turistični ponudbi. S tem dokazujemo, kako resno računamo na vaše tržišče. Letalska povezava med Slovenijo in Črno goro je zagotovljena petkrat na teden, pri čemer letali družbe Montenegro Airlines letita ob petkih in nedeljah, letala Adrie pa ob ponedeljkih, sredah in četrtkih. Turistična agencija Relax opravlja tradicionalne vožnje v Črno goro in zanje obstaja znatno zanimanje. Slovenci so v Črni gori gostje, ki jih radi vidijo. Lani je Črno goro obiskalo več kot 20.000 slovenskih turistov, poskrbeli pa so za več kot 136.000 prenočitev, torej za 28 odstotkov več kot leta 2010.

priho-

er zacija inteot onaga ave, i so me-

2012-06-14_05_črna gora_POS1 5

6/14/2012 3:11:42 PM


6 Črna gora

Čar je neokrnjena in neraziskana narava Kaj svetujete slovenskim državljanom, ki se odločijo dopust preživeti v Črni gori? Morajo biti na kaj posebno pozorni? Slovenskim državljanom svetujemo, naj si že pred odhodom v Črno goro preberejo informacije na spletni strani veleposlaništva. Črna gora je varna država, a treba je biti pozoren v prometu.

VLADIMIR GASPARIČ, VELEPOSLANIK REPUBLIKE SLOVENIJE V ČRNI GORI (Tit Košir)

Več informacij: Veleposlaništvo Republike Slovenije Podgorica Atinska 41 81000 Podgorica Črna gora telefon: +382 20 618 150 faks: +382 20 655 671 e-naslov: kpg@gov.si splet: www.podgorica. veleposlanistvo.si Veleposlanik: Nj. eksc. Vladimir Gasparič Konzularni oddelek telefon: +382 20 618 151 faks: +382 20 655 672 Uradne ure (za slovenske državljane): od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 Zaželena je predhodna najava po telefonu +382 20 618 151

2012-06-14_06_črna gora_POS1 6

V katerih primerih slovenskim državljanom svetujete, naj se za pomoč obrnejo na naše veleposlaništvo? Veleposlaništvo je za slovenske državljane dostopno 24 ur na dan. Na spletni strani veleposlaništva najdejo vse potrebne telefonske številke in druge informacije. Kako vi vidite turistično ponudbo Črne gore in razvoj turizma v zadnjih letih? Sezona v primorju v Črni gori traja od aprila do oktobra in črnogorsko gospodarstvo bi lahko preživelo le od prihodkov turizma in energetike. Razvoj turizma na severu dobro napreduje, prav tako na morju, določeni problemi v tej državi pa se prepočasi rešujejo in to upočasni napredek Črne gore tudi na tem področju. Slovenija je Črni gori pomemben partner, predvsem za razvoj Durmitorja na severu države. Z instrumentom razvojne pomoči Slovenija pomaga prav področju za razvoj zimskega in letnega turizma na severu. V naslednjem tednu veleposlaništvo, Občina Žabljak in Slovenski poslovni klub v Črni gori organiziramo konferenco z naslovom Razvojni izzivi Žabljaka – 2. del, na kateri želimo predstaviti, kako bi bilo treba izpopolniti turistično ponudbo Durmitorja. Žabljak je izvrstna destinacija za priprave vrhunskih

Mnogi Slovenci prihajajo v Črno goro zaradi zabave

Kje so po vašem mnenju še neizkoriščeni potenciali za turizem v Črni gori? Vsekakor so neizkoriščeni potenciali Črne gore za zimski in poletni turizem v gorah, na severu države in določene destinacije ob morju. Verjamemo, da bo Črna gora v procesu pridruževanja EU izkoristila sredstva EU tudi za razvoj turizma in da bo to vzpodbudilo njen razvoj.

Kaj vas kot "domačina" v turistični ponudbi Črne gore najbolj privlači oziroma kje se vi sproščate v prostem času? Črna gora je izredno lepa država in vse je blizu. Na sever države in na morje potuješ iz glavnega mesta Podgorice le eno uro ali morda malo več. Narava je še vedno neokrnjena in neraziskana in ravno v tem je čar Črne gore. Gostinska ponudba je večinoma na najvišjem nivoju, ne glede na to, ali si v najbolj odmaknjenih krajih na severu Črne gore ali v najmodernejšem središču, kot je npr. Budva ali Porto Montenegro v Tivatu. Je država, ki jo lahko raziskuješ.

Kakšni gostje smo Slovenci? Slovenski gostje so v Črni gori vedno dobrodošli. Tu se počutijo kot doma in tudi Črnogorci jih tretirajo kot goste, ki dosti trošijo.

So kateri kraji ali dogodki, za katere bi vi osebno svetovali, da jih pri obisku Črne gore turisti ne smejo izpustiti? Vsekakor predlagam, da si turisti, ki letujejo v Črni gori,

športnikov – poleti, pozimi in zunaj sezone. Prioritete Črne gore so v razvoju luksuznega turizma in igralništva. Naj omenimo samo otok Sveti Štefan, ki velja za najprestižnejšo destinacijo v Črni gori.

6/14/2012 3:11:58 PM

vzam vijo n se sp Tari, k neokr jo tud ustav gori. va cil Prokl


ističpriate v

ava e ga ali e kana re. ma na h v ot je egro o

Črna gora

vzamejo nekaj časa in ga preživijo na Durmitorju (Žabljak) in se sproščajo na raftingu na reki Tari, ki je čudovit in še vedno neokrnjen biser. Naj si ogledajo tudi kanjon Nevideo in se ustavijo v etno vaseh po Črni gori. Za pohodnike sta zanimiva cilja poleg Durmitorja tudi Prokletije na sami meji z Albanijo

in Komovi. Na morju pa seveda obisk Budve, Ade Bojane s ponudbo adrenalinskih športov, Bara, Ulcinja, Hercegnovega. Za navtične sladokusce predlagam obisk marine Porto Montenegro. Zanimivost svetovnega ranga je zagotovo tudi Skadrsko jezero. Najbolj razvito smučarsko središče v Črni gori je Kolašin

z modernimi napravami in vrhunskimi progami. Durmitor (Žabljak) je najlepše smučišče, ki pa še ni dovolj razvito, tu Republika Slovenija s svojimi izkušnjami pomaga pri razvoju smučišč na Žabljaku. V lastništvu podjetja HIT iz Nove Gorice je hotel Maestral v

7

Pržnem v bližini Svetega Štefana. Privatizacija hotela Maestral velja za eno izmed prvih in najuspešnejših privatizacij v Črni gori. Veleposlaništvo v Črni gori je tudi promotor slovenskega turizma, tako da vse več črnogorskih državljanov letuje v Sloveniji in večinoma so navdušeni nad lepotami Slovenije.

, da ti ne

,

2012-06-14_07_črna gora_POS1 7

6/14/2012 3:12:09 PM


8 Črna gora

Boka Kotorska - "nevesta Jadrana" Ena največjih naravnih znamenitosti Črne gore je zaliv Boke Kotorske, ki ga, sicer nepravilno, imenujejo tudi najbolj južni evropski fjord, saj se ob njegovih bregovih strmo vzpenjajo visoke planine. Zaliv Boke Kotorske je največji zaliv Jadranskega morja (87.334 km²), v resnici pa ga sestavljajo številni manjši zalivi, ki jih združujejo ozki kanali in tvorijo enega najlepših naravnih pristanišč v Evropi s tipično sredozemsko klimo. Boka Kotorska se začne z Hercegnovskim zalivom, nato se zoži v Kumborski preliv, se nadaljuje v Tivatskem zalivu ter skozi ožino Verige zaključi v Risanski in Kotorski zaliv, ki ju najdemo tudi na Unescovem seznamu zaščitene naravne in kulturne dediščine. Zaliv je že od nekdaj izjemno pomembno pristanišče, vojaška strateška točka ter prizorišče

Perast

2012-06-14_08_črna gora_POS1 8

pomembnih zgodovinskih dogodkov, bogate kulturne dediščine in naravnih lepot.

Hercegnovi Hercegnovi je prvo večje mesto, ki ga srečate, če se po obali pripeljete v Črno goro, in je središče 25 kilometrov dolge riviere, ki se razteza od Njivic do Kamenarov pod najvišjim vrhom tega dela jadranske obale, 1893 metrov visokim Orjenom. Mesto leži na izjemno pomembni strateški toči ob vhodu v Boko Kotorsko in je zato v zgodovini vedno imelo pomembno vlogo ter menjalo nemalo zavojevalcev. Prve naselbine na tem mestu so postavili Iliri, nato Rimljani (do 476. leta), sledilo je obdobje Bizanca. Leta 1378 je na območju današnjega Hercegnovega bosanski kralj Tvrdko I., ki se je hotel osvoboditi

odvisnosti od dubrovniškega pristanišča, ustanovil naselje Sveti Štefan, to pa je bilo predhodnik današnjega Hercegnovega. V 15. stoletju so mesto zavzeli Turki in postavili trdnjavo Španjola. Za kratek čas je mesto zavzelo močno špansko-beneško ladjevje, Špance pa so kmalu spet pregnali Turki, ki so vladali do leta 1687. Nato so si tam v razmeroma kratkem času sledili Benečani, Avstrijci, Rusi in Francozi, ki so mesto leta 1813 za dve leti priključili Kraljevini Črna gora, dokler ga spet niso zavzeli Avstrijci. Ti so se v mestu obdržali vse do konca prve svetovne vojne, ko je Hercegnovi pripadel Kraljevini SHS. Po tako burni zgodovini ne preseneča, da najdemo v mestu njene bogate sledi, splača se obiskati trdnjave, cerkve, samostane ali mestni muzej.

Tivat Tivat ima prav tako burno zgodovino kot okoliški kraji, toda kot mesto se je začel prav razvijati šele ob koncu 19. stoletja, zato nosi naziv najmlajšega mesta v črnogorskem primorju. Je moderno, tudi edino obmorsko mesto z letališčem in vredno obiska, saj svojo prepoznavnost gradi predvsem na turizmu. V opuščeni vojaški bazi in ladjedelnici na 24 hektarih priobalnega pasu raste luksuzni navtični kompleks Porto Montenegro. To je velik mednarodni projekt, ki je še v nastajanju, v marini pa je že zdaj 185 privezov za luksuzne jahte 12 do 150 metrov dolžine. V kratkem načrtujejo gradnjo še 185 privezov, od katerih jih bo več kot 50 namenjenih najbolj prestižnim jahtam, dolžine nad 45 metrov. Ko bo marina končana,

Stoliv

6/14/2012 3:12:21 PM

naj bi njej s lu pet luksu vrhun vine i znam še go brez č super jaht.

Risa

Risan nišče grebe zaliva za na se v a omen Rhisin se je m krepit počas pome 1667 morje prete veliki


goa kot ati ato a

sko o nost V edelga

o. To ki a je zne ne. o še o več re45 na,

Črna gora naj bi imela kar 630 privezov. Ob njej so in bodo v še večjem številu petičnim gostom na voljo tudi luksuzni apartmaji, vile, hoteli, vrhunske restavracije ter trgovine in butiki najbolj prestižnih znamk. V prihodnosti načrtujejo še golfsko igrišče in še marsikaj, brez česar ne morejo svetovni superbogati lastniki največjih jaht.

Risan Risan je manjše mesto in pristanišče pod strmimi planinskimi grebeni na koncu istoimenskega zaliva v Boki Kotorski, ki velja za najstarejše v teh krajih, saj se v arhivskih dokumentih prvič omenja 229. leta pr. n. št. kot Rhisinium. V času Rimljanov se je mesto močno okrepilo, s krepitvijo Kotorja pa je Risan počasi izgubljal svojo premoč in pomen v zalivu. Ob potresu leta 1667 je stari del naselja utonil v morje. Izmed spomenikov burne preteklosti so najpomembnejši veliki rimski mozaik iz začetka

drugega stoletja s podobo boga Hipnosa, deli potopljene antične arhitekture, trdnjavi Grkavac in Ledenica (16. do 17. stoletje) ter cerkvi sv. Petra in Pavla in nadangela Mihaela (1767). Po ustnem izročilu je nekje nad mestom Risan grob feničanskega kralja Kadmosa, mitološkega ustanovitelja Teb.

Perast V bližini je prav tako slikovito staro mesto Perast, ki leži nasproti ožine Verige ob vznožju Ilijinog brda (873 m). Danes je zaščiteno mesto muzej, nekoč pa je bil močno pomorsko središče. V starih zapisih se prvič omenja leta 1326 kot Perastum, že tedaj pa je imel svojo ladjedelnico. Imel je močno ladjevje in pomorsko šolo, v katero je tudi ruski car Peter Veliki pošiljal svoje mornarje na šolanje. Dobro utrjen in branjen je bil Perast edino naselje Boke, ki se je lahko uprlo turškim napadom. Turkom v vsej zgodovini svojih vpadov nikoli ni uspelo zavzeti

Perasta, čeprav so imeli zavzeto celo severno Boko. Mesto je doživelo največji razcvet v 17. in 18. stoletju in večina spomenikov izvira iz tistega časa: poslopja ladijskih lastnikov in pomorskih kapitanov, najbolj zanimiva je baročna palača Bujovića iz leta 1694, v kateri je sedaj Zavičajni muzej, poslopje pomorske šole Nautika z bojno zastavo, ki jo je Peter Veliki daroval Matiji Zmajeviću, in trdnjava iz 17. stoletja, s katere je lep razgled na Boko. Ohranjene so tudi številne cerkve, župnijska cerkev sv. Nikole (15. do 17. stoletje), cerkev Ružarije in cerkvica sv. Ane. Pred Perastom ležita otočka Gospa od Škrpjela in Sveti Juraj, na katerem stoji samostan. Otok Gospa od Škrpjela je umetno nastal v 15. stoletju, ko so prebivalci Perasta na mestu, kjer je danes otoček, potapljali stare ladje in odlagali kamenje ter tako v 250 letih umetno ustvarili otoček, katerega površina meri 3030 m².

9

Na otočku so kasneje zgradili cerkev in jo poimenovali Gospa od Škrpjela. Cerkvica, ki so jo gradili od 1630. do 1725., je bila zgrajena kot zahvala Mariji (Gospa), saj naj bi bil eden od bratov, ki sta na tistem mestu v morju našla Marijino sliko, čudežno ozdravel. Danes cerkev hrani večje število dragocenih kiparskih del in sedemdeset baročnih slik domačega slikarja Tripa Kokolje (1661-1713).

Kotor Med primorskimi mesti je seveda najbolj znan Kotor, mesto trgovcev in pomorščakov na koncu zaliva Boke Kotorske. Mesto na strateškem položaju je nastalo že v rimskih časih, zdaj pa velja za najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v teh krajih, ki je, arhitekturno tipično za mesta, nastala med 12. in 14 stoletjem. Kotor je v svoji zgodovini doživel marsikaj, ob vseh zavojevalcih tudi čase velikega razcveta in bogastva ter katastrofe zaradi

Jadralno padalstvo ponuja pogled iz ptičje perspektive.

2012-06-14_09_črna gora_POS1 9

6/14/2012 3:12:33 PM


10 Črna gora potresov in epidemij kuge. Mesto ima kamnito obalo in malo plaž, tako da je nezanimivo za klasični turizem, ki ga tam tudi nikoli niso razvijali. Dosti lepše se je sprehoditi po ozkih uličicah, uživati v duhu mesta, si ogledati številne znamenitosti, zaradi katerih je na seznamu Unesca (med njimi prednjačijo cerkve in gosposke palače), obiskati pomorski muzej ali samo posedeti v katerem izmed lokalov na obali. Med obiskovalci je priljubljen tudi vzpon na trdnjavo sv. Ivana, ki leži na 280 metrih nadmorske višine in iz katere se odpira neverjeten pogled na zaliv.

V hribih nad Boko Kotorsko

Aktivni dopust v Boki Kotorski V Boki Kotorski boste seveda našli številne možnosti za rekreacijo, saj je v zadnjih letih prav to vrsta turizma, ki si jo Črnogorci najbolj prizadevajo razviti. Zaliv je bogat s potopljenimi ostanki zgodovine in z živalskim svetom, zato sem radi hodijo potapljači. Predvsem v Hercegnovem imajo potapljaške centre, kjer je mogoče narediti prve korake v podvodni svet. Tisti, ki ste raje na površju, lahko greste na daljše sprehode ob obali, lahko

Prestižna marina v kompleksu Porto Montenegro

kolesarite po obalnih cestah ali se podate na krajše manj zahtevne izlete v hribe okoli zaliva. Prav gore, ki obkrožajo Boko Kotorsko, pa ponujajo številne možnosti za tudi bolj aktivno in avanturistično preživljanje prostega časa. Gorske kolesarje in pohodnike bo nedvomno

navdušila pot po divjih stezah okoli zaliva, od Kotorja do Hercegnovega, ali krajša do Tivata oziroma posamezni deli teh poti. Poti variirajo po težavnosti, prav vse pa kolesarja ali pohodnika nagradijo z neverjetnimi razgledi in neokrnjeno naravo. Vse poti, tako kolesarske

kot planinske, so natančno popisane in označene, tako da si vsak lahko izbere tisto, ki je primerna njegovim željam in sposobnostim. Za kolesarske ture lahko dobite vodnike z natančnimi opisi poti, označenimi višinskimi profili in GPS-koordinatami. Pri zahtevnejših podvigih je priporočljivo najeti lokalnega vodnika ali se priključiti organizirani skupini, saj je tako tudi lažje zaradi prevozov. Seveda je vse mogoče raziskati tudi na lastno pest, le upoštevati je treba pravila, ki vedno veljajo v teh primerih; predvsem sta mišljeni varnost in dobra informiranost, saj tu resnično vstopamo v skoraj neokrnjeno in redko poseljeno divjino. Jadralni padalci lahko Boko Kotorsko preletijo, če se odločijo za polet s planine Vrmac (550 m) nad Kotorjem, vzleteti pa je mogoče tudi nad Hercegnovim (Dizdarica, 850 m) ali v nacionalnem parku Lovčen. Aktivnosti, ki jih lahko počnemo v Boki Kotorski in okolici, je še mnogo, najlažje pa boste več informacij dobili na straneh črnogorske turistične organizacije www.montenegro. travel ali pri lokalnih agencijah, ki se ukvarjajo s tovrstno turistično ponudbo.

2012-06-14_10_črna gora_POS1 10

6/14/2012 3:12:57 PM


popivsak erna oko i skimi Pri ponika skuradi goče , le ki ; ost u

no

očijo 0 je im onalti, ki torski žje i na e ro. h, ki ično

2012-06-14_11_črna gora_POS1 11

6/14/2012 3:13:10 PM


2012-06-14_12_Ä?rna gora_POS1 12

6/14/2012 3:13:25 PM


2012-06-14_13_Ä?rna gora_POS1 13

6/14/2012 3:13:46 PM


14 Črna gora

Sveti Štefan - mondeno letovišče in eden simbolov Črne gore

Kra

Budva - mesto turizma Budva je najbolj turistično mesto črnogorskega primorja, leži ob Budvanskem zalivu, domačini pa tukajšnjemu primorju pravijo Budvanska riviera. Njena zgodovina, tako kot zgodovina celotnega črnogorskega primorja, je zelo bogata. Danes je Budva mesto mediteranske romantike, je zakladnica neprecenljive kulturne dediščine in obenem sodobno turistično mesto. Posebna zanimivost budvanskega starega mesta je beneško obzidje iz 15. stoletja, ki obkroža celotno staro mestno jedro. Leta 1979 je Budvo prizadel močan potres, v katerem je bilo obzidje z mestom močno poškodovano, a z natančno obnovo jim je uspelo vrniti mu prvotno podobo. Znotraj obzidja so tipične mediteranske, slikovite ozke ulice z majhnimi prodajalnami in številnimi lokali, ki oživijo predvsem v nočnih urah. V gradu Citadela je mestno gledališče, kjer potekajo nepozabne predstave

2012-06-14_14_črna gora_POS1 14

Grada teatra. Poleg obzidja, ki ponuja lep razgled na mesto in okolico, so zanimive tudi druge znamenitosti mesta. Zvonik katedrale sv. Ivana Krstnika je viden že od daleč. Katedrala je bila zgrajena leta 1141 in v 17. stoletju prezidana v baročnem slogu, v njej pa hranijo nekaj dragocenih ikon beneških mojstrov. Naj omenimo še cerkvico svete Marije (Santa Maria in Punta), ki je bila zgrajena leta 840 na obzidju pomola, cerkev svetega Save (14. stoletje) in cerkev Svete trojice (1804). Arheološki muzej, v katerem hranijo predmete iz ilirskih, grških in rimskih časov, je v opuščenem samostanu z zanimivim zvonikom iz poznega baroka. V Budvi in okolici je še osem srednjeveških samostanov, številne cerkve in verski objekti, nekaj pomembnih arheoloških najdišč in muzeji. Največji turistični adut Budve, tik ob mestu, so predvsem plaže,

mnoge med njimi so na različnih seznamih najlepših mediteranskih plaž. Že leta 1935 je dobila plaža Bečići prestižno, veliko nagrado Zlata palma (Grand prix Palme d'or), in sicer za eno najlepših plaž v Evropi. Med najbolj obiskane in najlepše plaže v Budvi spadajo Slovenska plaža, plaža Mogren, Bečići, otoka Sveti Nikola in Sveti Štefan. Ob obali vzdolž Budvanske riviere je še nekaj zanimivih otokov, in sicer Sveti Nikola, Kršić in Golubinj, Smokvica, Vatulja.

Zabava in kultura Budva je najpomembnejše črnogorsko mesto za zabavo, posebno poleti ponuja bogat program, v katerem vsak najde kaj zase, največ seveda mladi. Vsako leto jo obišče na tisoče turistov, ki iščejo zabavo. Ta se prične že v zgodnjih jutranjih urah, ko se odprejo lokali na plažah, ki ponujajo turistom različne programe in animacije.

Nočni bari, terase in diskoteke na prostem so prava atrakcija, posebno v poletnih nočeh. Za mnoge so prav budvanske noči najbolj zanimiv in najboljši del letovanja. Poleti preplavijo mesto zvoki najrazličnejše glasbe, ki prihaja izza odprtih točilnih pultov, iz barov in lokalov ter z odprtih teras. Poslušajo se vse zvrsti, od zabavne in folk glasbe do tehna in rejva. Pogosta so tekmovanja za izbor mis plaže, mis poletja, tekmovanja v karaokah ali v plesu in še marsikaj. Toda Budva ni zanimiva samo za mlade, njeno ponudbo cenijo tudi tisti z nekoliko bolj umirjenim življenjskim stilom. Ob urejenih restavracijah, kjer je možno uživati ob vrhunski kulinariki, pospremljeni z vrhunskimi vini, aperitivi, in ob lahkotni glasbi, so turistom bolj prefinjenega okusa na voljo številne likovne razstave, glasbeni in knjižni večeri v hotelih ter predstave budvanskega Grad teatra.

6/14/2012 3:14:09 PM

Veliki neval ski ce neval vse le festiv tov. N bodo ski fes Mont v Petr ransk Budva

Ob ko tudi k bodo


e a, a oči el esto pritov, ih od na nja a, plesu

Črna gora

15

Kraljičina plaža

Staro jedro Budve

Veliki mednarodni turistični karneval Budvanska riviera je festivalski center, mesto prireditev, karnevalov in ribiških druženj. Skozi vse leto se tu dogaja na desetine festivalov, manifestacij in koncertov. Nekaj največjih dogodkov, ki bodo v Budvi in okolici letos: filmski festival Summer Cinemania, Montenegro Sun Reggae Festival v Petrovcu, Festival etno mediteranske muzike, Jazz Summer Fest Budva 2012. Ob kopanju v morju ima Budva tudi kar nekaj mest in vsebin, ki bodo razveselile otroke. Na neka-

terih plažah so otrokom na voljo mini zabaviščni parki z vodnimi tobogani in drugimi atrakcijami. Mnogi hoteli imajo animacije za otroke in proti večeru postavijo otroške odre, na katerih potekajo nastopi, tekmovanja, kvizi, karaoke in še marsikaj. Avgusta bo tudi zanimiv festival otroških gledališč.

Šport in rekreacija Budva ponuja vse vrste rekreacije in športa. Tako je mogoče igrati vse klasične športe (tenis, košarka, mali nogomet ...), seveda pa tudi priljubljeno odbojko na plaži, saj so črnogorci znani

ljubitelji odbojke. Ljubitelji vodnih športov se lahko odločijo za številne vodne aktivnosti (aqua sky, potapljanje ...) ali pa si najamejo vodne skuterje in gliserje. Tudi ljubitelji adrenalina pridejo na svoj račun z bungee skoki ali jadralnim padalstvom oziroma jadralnimi poleti v tandemu. Tako kot pri zabavi in dogodkih je tudi ponudba športa in rekreacije zelo pestra in primerna za vse vrste turistov.

Sveti Štefan Sveti Štefan je eden najbolj prepoznavnih in znanih turističnih

krajev v Črni gori in motiv številnih razglednic in plakatov. Nekoč ribiško naselje, ki je nastalo v 15. stoletju kot zaščita pred Turki in gusarji, je od leta 1960 priznano mondeno turistično naselje majhnih hotelov in vil, ki so obdržale srednjeveško arhitekturo in so med seboj povezane z ozkimi ulicami. Sveti Štefan je svojo slavo dosegel tudi po zaslugi številnih znanih ljudi iz sveta politike, kulture, glasbe, filma in športa, ki so ga obiskali. Med slavnimi obiskovalci so bili Kirk Douglas, Sylvester Stallone, Elizabeth Taylor, Sofia Loren in še mnogi.

o nijo enim nih uživapreritivi, tom oljo sbeni predtra.

2012-06-14_15_črna gora_POS1 15

6/14/2012 3:14:26 PM


16 Črna gora

Ugoden veter privablja kitesurferje z vsega sveta.

Sonce, plaže in gusarji Mnoga mesta in kraji so znani po zgodovinskih dogodkih, slavnih osebnostih ali zgodbah in pripovedkah, Ulcinj in njegovi prebivalci pa so znani predvsem po gusarjih. No, dandanes bolj po soncu in plažah, a gremo po vrsti. V začetku 14. stoletja so se v Ulcinju naselili gusarji z Malte, iz Tunizije in Alžirije ter na obalnem delu od Ulcinja do Boke Kotorske postavili svoja zatočišča, saj je bila 37 kilometrov dolga in razgibana obala, polna majhnih otokov in zalivov, kot nalašč za gusarska skrivališča. Predvsem v 17. stoletju so bili strah in trepet teh vod, saj so bili tako močni in drzni, da so vsakodnevno napadali trgovske ladje, ki so pod različnimi zastavami plule mimo. Ladje so oropali in se nato hitro vrnili v svoja skrivališča na obali. Ob napadih in ropanju so se ukvarjali tudi s trgovino z ljudmi oziroma sužnji, po katerih se imenuje tudi Trg sužnjev. Zaradi tega so velik del prebivalstva Ulcinja tvorili

2012-06-14_16_črna gora_POS1 16

črnci iz najrazličnejših afriških držav. Tako je leta 1878 v Ulcinju živelo okoli 100 črncev, znana pa je tudi zgodba o tem, da naj bi bil med sužnji v Ulcinju tudi sloviti pisec Cervantes. V Ulcinj naj bi ga bili pripeljali po tem, ko so gusarji napadli ladjo, s katero je potoval domov, ga ujeli ter prodali za sužnja. Verjetno najbolj znana legenda o ulcinjskih gusarjih je legenda o gusarskem poveljniku Liki Cenu. Lika Cene je s svojo gusarsko vojsko vsakodnevno napadal trgovske ladje in včasih cele flote, ob enem izmed napadov pa je potopil ladjo, polno romarjev, ki so bili namenjeni na romanje v Meko. Ta dogodek je tako razburil turškega sultana v Carigradu, da je ukazal, naj ga poiščejo in ujamejo ali ubijejo, obenem pa je ponudil tudi veliko nagrado tistemu, ki bi mu to uspelo. Toda takrat se je na Jadranu pojavil še en gusar – Grk Lambro oziroma Arlampija, kot so ga tudi klicali. Povzročal je ogro-

mno škodo, zato je turški sultan tudi na njegovo glavo razpisal bogato nagrado. Čas je tekel in nihče ni ujel obeh gusarjev, zato je sultan Liki Cenu ponudil, da mu oprosti grehe in ga bogato nagradi, če ubije Lambra. Lika Cene je v srditem spopadu to storil in sultan ga je nagradil z nazivom kapitana. Od takrat se je njegova bratovščina imenovala Kapidani, Kapetani oziroma Kapetanoviči. Njegovi potomci še vedno živijo v Ulcinju, mnogi med njimi pa so cenjeni kapitani. Tudi sicer ima Ulcinj bogato in pisano zgodovino, saj leži na točki, kjer sta se vedno srečevali zahodna kultura in kultura orienta. Predvideva se, da je Ulcinj star več kot 2000 let in tako spada med najstarejše naselbine v jadranskem primorju. V Ulcinju so živeli Iliri, ki so jih premagali Rimljani, po delitvi Rimskega cesarstva pa je Ulcinj pripadel Bizancu in postal krščanski. Zaradi izredne lege je bil pogosto tarča

napadov različnih osvajalcev, vsak branitelj pa ga je utrjeval in v njem pustil svoj pečat. Ulcinj je svoj srednjeveški značaj razvil kot del Duklje, nato Zete in pod srbsko oblastjo, leta 1571 pa je dokončno padel v turške roke. To je bil tudi najbolj plodni čas za znamenite ulcinjske gusarje. Po Berlinskem kongresu novembra 1880 se je Ulcinj pripojil h Kneževini Črni gori.

Mesto plaž, sonca in zgodovine Dandanes turisti v Ulcinj prihajajo predvsem zaradi sonca in plaž. Ulcinj ima izredno dosti sončnih dni, tako da kopalna sezona traja kar šest mesecev. Poleti so izmerili največ 38 stopinj Celzija, povprečna temperatura pa znaša 25,2 stopinje. Na 32 kilometrih obale je kar 25 uradnih plaž v skupni dolžini preko 18 kilometrov, od tega je kar 14 kilometrov plaž peščenih. Najdaljša črnogorska plaža je Velika plaža pri Ulcinju, ki je dolga

6/14/2012 3:14:42 PM

kar 13 drobn Sprej kar se plaže zasta plaže Ulcin so da na ob predv saj so konst preizk prave šol in

Na ko obem


vsak njem oj del ko nčno udi ite em je ni

Črna gora

17

Ženska plaža

kar 13 kilometrov in je prekrita z drobnim peskom oziroma mivko. Sprejme lahko kar 150.000 ljudi, kar sedem plaž v okviru Velike plaže pa se ponaša z modro zastavo – oznako za urejenost plaže in čistost vode. Plaže v Ulcinju in še posebno Velika plaža so daleč naokrog znane kot odlična območja za vodne športe, predvsem surfanje in kajtanje, saj so široke, peščene in imajo konstanten veter. Kdor bi se rad preizkusil v teh športih, je tu na pravem mestu, saj deluje tudi več šol in izposojevalnic opreme. Na koncu Velike plaže, med obema rokavoma reke Bojane, je

rečno–morski otok Ada Bojana. Svoje ime je dobil z nastankom enega prvih nudističnih kampov v tedanji Jugoslaviji. Nudistom je namenjena plaža, dolga 1,8 kilometra. Ada Bojana ali "rajski otok" ima to posebnost, da ga na dveh straneh obdaja reka in na tretji morje, tako da se je mogoče kopati v sladki in slani vodi. Številni zalivi ulcinjskih plaž ponujajo možnosti tudi za nekaj več zasebnosti, sicer pa je plaž preveč, da bi vsako posebej opisovali, omenimo naj le še "Žensko plažo", ki se nahaja med hoteloma Albatros in Galeb. Plaža je nudistična in namenjena samo ženskam, njena zdravilna

voda pa naj bi pomagala pri zdravljenju ženskih bolezni in neplodnosti. Ljubitelji narave in pustolovci ne smejo zamuditi obiska reke Bojane in Šaskega jezera v bližini Ulcinja. Tu je mogoče občudovati pester rastlinski in živalski svet ter kak dan preživeti kot pravi pustolovec. Ob jezeru stojijo tudi ostanki starodavnega mesta Svač. V 18. stoletju so Ulcinj neuspešno oblegali Mongoli, ki so se nato znesli nad mestom Svač in ga do tal porušili ter pobili prebivalce. Od tedaj je Svač mrtvo mesto, njegove ruševine pa so vsekakor vredne ogleda.

Še kako živo pa je staro ulcinjsko mestno jedro, ki je podobno številnim srednjeveškim obalnim mestom. Obkroženo je z debelim kamnitim obzidjem in trdnjavo, ki je mesto varovala skozi njegovo burno zgodovino. V obnovljenem starem jedru, ki je od novega središča oddaljeno dva kilometra, je čutiti duh preteklosti in orienta. Ulice so polne prodajaln, lokalov, galerij in hotelov ter seveda zgodovinskih znamenitosti. Seveda ne pozabite obiskati še muzeje, džamije, cerkve, trge in vsa druga mesta, kjer boste lahko spoznali zgodovino in še bolje začutili utrip tega bogatega mesta.

han i a ev.

mnje. r žini je nih. e dolga

2012-06-14_17_črna gora_POS1 17

6/14/2012 3:14:59 PM


V

VČ vo viju viju (Sl

Ne gle žmaje agenc do tu veliko ali na odpra sreds zagot do ka prevo dov le stev, potov

Brez

Eden je tud s čud teran obisk slabim gorat

2012-06-14_18_črna gora_POS1 18

6/14/2012 3:15:11 PM


Črna gora

19

V Črno goro z avtomobilom V Črni gori ni avtocest in vožnjo v glavnem zaznamujejo vijugaste ceste. Na posnetku vijugasta pot z Lovćena. (Slavica Pičerko Peklar)

Ne glede na najrazličnejše aranžmaje, ki jih ponujajo turistične agencije in vključujejo tudi prevoz do turističnega kraja, se še vedno veliko Slovencev na letni dopust ali na nekajdnevni izlet najraje odpravi z lastnim prevoznim sredstvom. Še posebno ker jim zagotavlja lažjo dosegljivost ciljev, do katerih ni zagotovljen javni prevoz, in neodvisnost od odhodov letal ali javnih prevoznih sredstev, kar obenem olajša izvedbo potovanja.

Brez avtocest in cestnin Eden nadvse priljubljenih ciljev je tudi Črna gora, ki se ponaša s čudovitimi plažami in mediteranskim podnebjem, zato obiskovalce redko razočara s slabim vremenom. Gre za majhno gorato republiko na Balkanu, ki na

2012-06-14_19_črna gora_POS1 19

severovzhodu meji na Srbijo, na jugozahodu na Jadransko morje, na zahodu na Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, na jugovzhodu pa na Albanijo. A še preden se iz Slovenije podamo na slabih tisoč kilometrov dolgo popotovanje, je zaželeno in obenem dobro tudi vedeti kaj o tej državi ali se prepričati o tamkajšnjih prometnih predpisih. Denarna enota je evro, pozivna klicna koda v državo je 00 382, klicna za Slovenijo pa 99 386. Za voznike je med drugim pomemben podatek, da od letos ni treba več plačati ekološke takse, prav tako se v Črni gori ne plačuje cestnina, saj je treba plačati le predor Sozina na relaciji Bar-Podgorica. Kot navajajo na spletni strani AMZS, stane avtocesta iz Slovenije preko Zagreba, Bosiljevega, Male Kapele, Pirovca,

Dugopolja, Šestanovca in Vrgorca 226 hrvaških kun (30 evrov). Preko Hrvaške do Črne gore ni mogoče le ob obali (MariborBudva, okoli 800 km), lahko se, denimo, podamo iz Hrvaške preko Bosne in Hercegovine, kjer je avtocest zelo malo, le med Zenico in Sarajevom, pot pa je dolga skoraj 800 kilometrov. Če se odpravimo preko Srbije oziroma Beograda, kjer je sicer več avtocest, a obenem tudi več kilometrov vožnje, je samo od Maribora do Beograda več kot 500 kilometrov, od srbskega glavnega mesta do Budve pa še dodatnih 473 kilometrov. Za vstop v Črno goro morajo imeti potniki veljavno osebno izkaznico, če bodo v državi bivali manj kot 30 dni, oziroma potni

list za bivanje do 90 dni, za avtomobil pa veljavno prometno dovoljenje in zeleno karto. Če ne potujejo z lastnim vozilom, lahko policisti zahtevajo še pooblastilo za vožnjo tujega vozila. In ker v Črni gori voznikom niso na voljo avtoceste, ker jih nimajo, je najvišja dovoljena hitrost na hitri cesti 100 kilometrov na uro, policisti pa ob kontroli lahko preverijo tudi obvezno uporabo varnostnega pasu in odsevni jopič v opremi vozila. Med vožnjo je dovoljeno le telefoniranje z uporabo prostoročne napeljave, medtem ko morajo vsa vozila, tako kot v Sloveniji, tudi podnevi voziti z zasenčenimi lučmi, saj znaša kazen za neupoštevanje 30 evrov. Omejitev hitrosti je treba upoštevati povsod, saj lahko poli-

6/14/2012 3:15:21 PM


20 Črna gora cist takoj prepove vožnjo vozniku, ki prekorači omejitev hitrosti v naselju za 30 kilometrov na uro ali zunaj naselja za 50 kilometrov, če zapusti mesto prometne nesreče, prehiteva v predoru ali na prehodu za pešce in kolono vozil ali če vozi pod vplivom alkohola ali drog. V Črno goro je prepovedan tudi vnos večjih količin hrane. Dovoljeno je le toliko, kolikor potrebujejo potniki za pot, in do kilogram druge originalno pakirane hrane, ki je opremljena z vidno deklaracijo. Pri sebi je dovoljeno imeti pet litrov vode, liter žganih pijač oziroma dva litra drugih pijač, ki morajo biti v originalni embalaži, kilogram posušenega sadja ali zelenjave, kave, začimb ali čajev. Za otroško hrano ni predpisane zgornje meje, otroci do dvanajstega leta pa morajo sedeti na zadnjih sedežih in biti primerno zavarovani.

Na pot z brezhibnim vozilom Še preden se voznik odpravi na daljšo pot, je nadvse zaželeno tudi to, da vozilo odpelje v pooblaščeno organizacijo, kjer mu strokovno usposobljeni ljudje pregledajo vozilo in poskrbijo za njegovo brezhibno delovanje. Aleksander Jakolič, vodja mariborske enote AMZS, je povedal, da njihovi strokovnjaki poskrbijo za ustrezen tehnični pregled vozil, a lahko, tako sogovornik, za svojo varnost veliko, če ne največ, storijo sami z odgovornim in rednim vzdrževanjem vozila. "To lahko

Do Črne gore lahko poletimo skoraj vsak dan. (Tit Košir)

storimo na več načinov, in sicer s spremljanjem vozila med vožnjo, ko lahko, denimo, sami preverimo delovanje zavor, ali morda vozilo pri zaviranju zanaša na eno stran, enako je mogoče ugotoviti, ali zavore cvilijo in ali tudi ročna zavora učinkovito deluje," svetuje Jakolič. Koristi lahko že poslušanje delovanja motorja, s katerim ugotovimo, ali ima vozilo enak zvok kot po navadi ali pa je ta drugačen, ko je vozilo v prostem teku in ko pritisnemo na pedal sklopke. "Sami lahko tudi preverimo delovanje menjalnika, in sicer, ali lahko prestavljamo tekoče in brez napora ter ali menjalnik

Letalo ali avtomobil Črno goro je mogoče obiskati tudi z letalom letalske družbe Montenegro Airlines, saj imajo med Podgorico in Letališčem Jožeta Pučnika v Ljubljani redno linijo vsak dan vso sezono. Kot je sporočil Nenad Marković iz tamkajšnje službe za odnose z javnostmi, je treba za vozovnico plačati 178 evrov ali več, vozovnico, ki že vključuje vse takse, pa je mogoče naročiti preko spletne strani www. montenegroairlines.com. Redna letalska linija za Črno goro je tudi z Letališča Jožeta Pučnika, letalo vozi petkrat na teden, razen torka in sobote, povratna vozovnica pa stane 222,22 evra ali več. A če se na približno 800-kilometrsko pot podamo z avtomobilom, ki ima rezervoar za 50 litrov bencina, porabimo za polnega z najbolj prodajanim 95-oktanskim gorivom 71,35 evra oziroma 65,45 evra za dizel. Ob povprečni porabi sedmih litrov goriva na sto kilometrov za omenjeno relacijo porabimo okoli 56 litrov goriva.

2012-06-14_20_črna gora_POS1 20

pada iz prestave pri zaviranju z motorjem ali pospeševanju, ali sklopka preveč 'zagrabi' oziroma drsi. Tistim, ki se nekoliko spoznajo na delovanje motorja, bi svetoval, da po vožnji odprejo pokrov motorja, ki naj še vedno teče v prostem teku. Tako lahko ugotavljamo delovanje motorja, in sicer kako zveni, ali ropota, ali morda slišimo kakšne druge nenavadne zvoke ali pa gladko teče v prostem teku, saj v nasprotnem lahko kaže na resne težave. Ob tem bi omenil, da lahko tudi premalo olja v motorju povzroča drugačen zvok. Ko je vozilo ustavljeno oziroma parkirano, lahko pod avtomobil pogledamo, ali so pod njim sledi hladilne tekočine ali olja, morda ima akumulator oksidirane priključke ali pušča ali pa se zdi, da puščajo cevi hladilnika, saj so na njih sledovi posušene tekočine. Pogledamo lahko tudi skozi prozorno ekspanzijsko posodo in ugotovimo, ali je hladilna tekočina čista," razlaga Jakolič, ki poudarja, da se med delovanjem motorja ne smemo dotikati ničesar pod motornim pokrovom. Delov motorja se smemo dotikati šele, ko ga ugasnemo, saj se pri nekaterih motorjih lahko še vedno vklopijo ventilatorji. Sogovornik dodaja,

da tudi barva izpušnih plinov lahko pokaže, v kakšnem stanju je avtomobil (motor mora biti primerno ogret za ta pregled), saj moder ali črn dim nakazuje, da je motor že hudo obrabljen, medtem ko siv kaže na puščanje hladilne tekočine iz notranjosti motorja. Nekaj pozornosti je treba nameniti tudi pnevmatikam in tlaku polnilnega zraka v njih. Pri nekaterih pnevmatikah naj bo globina profila na najbolj obrabljenih območjih vsaj tri milimetre, saj manjša globina - do zakonskih 1,6 milimetra - bistveno zmanjšuje varnost vožnje, medtem ko lahko prenizek ali previsok tlak povzroči neobičajno in povečano obrabo, zaradi česar se pnevmatike pregrevajo in se poveča poraba goriva. Tlak je treba preveriti, ko so pnevmatike hladne in se neposredno pred tem niso uporabljale. Na koncu ne smemo pozabiti preveriti svetlobnih teles, naprave za močenje stekla, delovanja brisalcev in vse potrebne dodatne opreme, kot je prva pomoč, rezervne žarnice, varnostni trikotnik, oprema za menjavo kolesa in rezervno kolo, če ga avto ima. Nekaj pozornosti je treba nameniti tudi pnevmatikam in tlaku polnilnega zraka v njih.

6/14/2012 3:15:31 PM


nju ti ), je, en, anje sti

tiav kah bolj milido tve, li čajno esar se e atike d ncu svečenje vse kot nice, za kolo, nosti maka

2012-06-14_21_črna gora_POS1 21

6/14/2012 3:15:39 PM


22 Črna gora

Koledar prireditev 2012 Mesto

Prireditev

Datum

Dodosi, Skadrsko jezero

FESTIVAL NA DRUGOJ STRANI - Multimedijski ekološki festival

avgust www.festivalontheotherside.org

Berane Petnjica

ZAVIČAJNE STAZE – dnevi folklore DNEVI MEDU Tekmovanje v jadralnem padalstvu

od 12. 7. do 6. 8. avgust 1. in 2. september

Informacije

www.berane.travel www.berane.travel www.berane.travel

Budva

Petrovac Petrovac

Petrovac

BUDVANSKO POLETJE od julija do sredine septembra MONTENEGRO SUN REGGAE FESTIVAL 6. in 7. julij Praznovanje dneva Turistične organizacije Budve in dneva državnosti 13. julij V. FESTIVAL ETNO-MEDITERANSKE MUZIKE začetek avgusta SUMMER FEST BUDVA 2012 od 3. do 5. 8. POZORIŠNI VAL – festival otroških gledališč od 15. 8. do 1. 9. PETROVAČKA NOĆ 2012 zadnji petek v avgustu SEPTEMBAR FEST - festival folklore september

www.summerfest.me

Kotor KOTOR ART - Don Brankovi dnevi glasbe SEAROCK FESTIVAL - Cris Eckman and the Frictions (USA), Howe Gelb (USA) in Goribor (Srbija) ... MEDNARODNI FESTIVAL KLAP PERAST 2012 REFRESH - Festival elektronske glasbe: Sasha, Dave Seaman, Dejan Milićević, Serhi ... MEDNARODNI POLETNI KOTORSKI KARNEVAL BOKELJSKA NOĆ Mojkovac Trg Ljubomira Bakoča

MOJKOVAŠKO KULTURNO POLETJE IZZIV SEVERA – avanturistična tekma (tek, kajak, gorsko kolo)

13. julij 27. in 28. 7.

www.kotor.travel www.kotor.travel

od 3. do 5. avgusta od 9. do 11. avgusta

www.kotor.travel

18. avgust

www.kotor.travel www.kotor.travel

julij

www.mojkovac.travel

21. julij

Nikšić Jezero Krupac

MONTENEGRO TROPHY JEEP RELLY LAKE FEST ZABORAVLJENI RAJ – tradicionalna prireditev s tekmovanji, kulinariko in zabavo MTB-MARATON

prvi konec tedna v juliju od 20. do 22. julija 29. julij

www.niksic.travel www.lakefest.me www.niksic.travel

19. avgust

www.niksic.travel

7. julij prva polovica avgusta

www.pljevlja.travel www.pljevlja.me

julij

www.podgorica.travel

september 27. september

www.podgorica.travel

16. junij od 1. do 3. 8. 29. in 30. september

info@rozaje.travel info@rozaje.travel info@rozaje.travel

2. in 3. julij od 20. do 29. julija

www.suncaneskale.org www.sinestezija.me

Pljevlja PRVA KOSA ČRNE GORE – tekmovanje koscev FESTIVAL TAMBURAŠKE GLASBE Podgorica

Vranjina

TROFEJ SKADARSKO JEZERO – mednarodno tekmovanje v športnem ribolovu COCKTAIL FESTIVAL PODGORICE SVETOVNI DAN TURIZMA

Rožaje S kolesom v naravo Dnevi gor in zdravilnih rastlin Jesenski dnevi v naravi Hercegnovi SUNČANE SKALE – mednarodni festival pop glasbe SINESTEZIJA FESTIVAL

2012-06-14_22_črna gora_POS1 22

6/14/2012 3:15:52 PM


macije

e.org

travel travel travel

st.me

travel travel

travel

travel travel

travel

travel st.me travel

travel

travel a.me

travel

travel

travel travel travel

e.org ja.me

2012-06-14_23_Ä?rna gora_POS1 23

6/14/2012 3:15:58 PM


2012-06-14_24_Ä?rna gora_POS1 24

6/14/2012 3:16:09 PM

Montenegro  

Special edition - Montenegro. Inserted in daily newspaper Vecer. Publisher: CZP Vecer, Maribor, Slovenia. Contact: luka.zorko@vecer.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you