Page 1

+++nieuws+++ Geen schadevergoeding als beroep ongegrond is

+++nieuws+++ Fout bij automatisch

© 2008 BBH Notarissen » Utrechtseweg 125 » Postbus 771 » 3800 AT Amersfoort » T 033-46 70 700 » F 033- 46 70 777 » E office@bbhnotarissen.nl notaris

© 2008 Design IT - www.designit.nl

Notaris


Vastgoed Wat kan de notaris voor mij doen? Bij de aan - en/of verkoop van je woning, appartement of woonboot komt heel wat kijken. Bij BBH Notarissen is een aantal (juridisch) specialisten werkzaam met een schat aan ervaring die hierbij begeleidt, adviseert en uiteindelijk alle tussen partijen gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt. Het hele proces van de eigendomsoverdracht is bij ons in goede handen, van het opstellen van de (voorlopige) koopakte tot de uiteindelijke ondertekening van de leverings- en hypotheekakte. Hiernaast heeft BBH Notarissen de beschikking over en ruime ervaring met: l

bijzondere onroerend goed transacties;

l

het opzetten en verzorgen van een veiling;

l

de splitsing in appartementsrechten van een (flat)gebouw, de overdracht van een onderneming met bedrijfspanden;

l

het opzetten en uitvoeren van groot- en kleinschalige nieuwbouwprojecten, het vestigen van erfdienstbaarheden en mandeligheden, het opstellen koop -en/of aannemingscontracten, het zijn allemaal voorbeelden van transacties waarbij BBH notarissen ondernemers bedient om hen voor wat betreft de juridische kant van de zaak te begeleiden. Dat hierbij de fiscale problematiek wordt meegenomen spreekt voor zich: onze kennis op het gebied van overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting is "up -to-date". Waar mogelijk wordt in goed vooroverleg met een van onze vastgoed -specialisten grondig bekeken of er in het betreffende geval belasting bespaard kan worden.

Meer informatie? Klik hier o m brochures te bestellen. Indien u meer informatie wenst vind u hier onze contact gegevens. U kunt ook hier direct online een offerte aanvragen. Bel of mail met Martijn van der Brug voor een afspraak: (033) 46 70 700

Hieronder kunt u meer lezen over ons vastgoed diensten. 1.

Koopakte

2.

Kopersbescherming/bedenktijd

3.

Hypotheekakte

4.

Hogere inschrijving hypotheek

5.

Hypotheekrente en inkomstenbelasting

6.

Veiling / gedwongen verkoop

7.

Splitsing in appartementen

8.

Nieuwbouw

1. Koopakte Veelal wordt de "voorlopige" koopakte opgesteld door de makelaar. Toch kan het zinvol zijn de koopakte door een notaris te laten opstellen en in het zijn bijzijn van een notaris te ondertekenen. Dit speelt helemaal indien er geen makelaar bij de transactie betrokken is en/of indien er bijzondere omstandigheden spelen waarbij het belangrijk kan zijn dat een onafhankelijk en onpartijdig jurist de gemaakte afspraken goed verwoordt in de koopovereenkomst. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze meerwaarde ligt in dit opzicht in het voorkomen van problemen en


onduidelijkheden bij de eigendomsoverdracht.

2. Kopersbescherming / bedenktijd Een ander voordeel van notarië le tussenkomst bij de koopakte ligt in de mogelijkheid de koopakte direct na ondertekening in de Openbare Registers in te schrijven. Volgens het nieuwe kooprecht heeft een particuliere koper van een woonhuis recht op 3 dagen bedenktijd waarna inschrijving van de koopakte in de Openbare Registers kan plaatsvinden. Een notarië le koopakte mag tijdens de bedenktijd worden ingeschreven waarmee de koper direct na ondertekening van de koopakte beschermd kan worden tegen een eventuele beslag, faillissement en/of doorverkoop aan de zijde van verkoper.

3. Hypotheekakte Om de aankoop van een woning te financieren wordt vaak een geldlening afgesloten bij een bank. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze geldlening wordt ten behoeve van die bank een hypotheekrecht gevestigd. Met dit hypotheekrecht verkrijgt de bank zekerheid; indien niet voldaan wordt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de geldleningovereenkomst heeft de bank in het uiterste geval het recht de woning in het openbaar te veilen en de verkoopopbrengst te gebruiken om het verschuldigde in te lossen. De rechten waarmee de bank zich indekt kunt u voor kennisgeving aannemen indien u gewoon op tijd het maandelijks verschuldigde voldoet.

4. Hogere inschrijving hypotheek Vaak wordt het hypotheekrecht versterkt voor al hetgeen de schuldenaar uit welke hoofde dan ook in de toekomst verschuldigd is aan de bank. De bank zal in zo'n geval bereid zijn het bedrag van de inschrijving hoger vast te stellen dan het bedrag dat u leent. Op deze manier kunt u in de toekomst met de bank overeenkomen een extra lening aan te gaan zonder dat u daarvoor een extra hypotheekakte moet laten opmaken bij de notaris, met alle notariskosten en inschrijvingskosten bij het kadaster vandien.

5. Hypotheekrente en inkomstenbelasting Het fiscale aspect van het afsluiten van een hypothecaire geldlening is met de veranderde wetgeving steeds een belangrijker punt geworden. De rente is immers alleen volledig in Box 1 aftrekbaar voorzover de rente betaald wordt voor een financiering die betrekking heeft op de aanschaf en/of verbetering van de woning. Bovendien dient het bedrag van de overwinst - behaald bij de verkoop van de woning - niet te worden bijgeleend en is renteaftrek voor dat bedrag dus niet meer mogelijk. De materie wordt er niet eenvoudiger op. Indien u twijfelt over de al dan niet aftrekbaarheid van de door u aan te gane hypothecaire geldlening kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Klik hier voor een uitgebreide brochure over: aftrek hypotheekrente en inkomstenbelasting.

6. Veiling/ Gedwongen verkoop Een aantal mensen raakt de laatste jaren, o.a. als gevolg van een haperende economie, in financië le problemen en kan de rente en aflossing van de woning niet meer betalen. Gevolg daarvan is dat banken en financieringsinstellingen, onder gebruikmaking van hun recht, in voorkomende gevallen over gaan tot executieveiling (gedwongen verkoop).

Ons notariskantoor is bij een aantal van die executieveilingen betrokken en weet uit ervaring welke financiële en emotionele aspecten daarbij een rol spelen. Indien u in een positie dreigt te raken waarbij ook uw geldgever overweegt over te gaan tot die gedwongen verkoop, is het voor u uiterst belangrijk te weten waarmee u te maken krijgt (en welke maatregelen u soms kunt nemen om zo'n gedwongen verkoop af te wenden). Neem in een voorkomend geval tijdig contact op met Alex van der Ziel of Barbara Voslamber. Klik hier voor een brochure over veiling of gedwongen verkoop.

7. Splitsing in appartementen De regels die gelden voor een gebouw dat bestaat uit verschillende appartementen worden vastgelegd in een door de notaris op te stellen splitsingsakte. Eerst na ondertekening van de splitsingsakte kunnen de verschillende


appartementen afzonderlijk worden overgedragen. Om een splitsing tot stand te brengen dienen er vele werkzaamheden te worden verricht. BBH Notarissen begeleidt u bij het gehele proces, voor het verzorgen van de aanvraag van de splitsingsvergunning, het opstellen en checken van de splitsingstekening, de goedkeuring van de splitsingstekening bij het Kadaster tot uiteraard het opstellen en vastleggen van de splitsingsakte met daarin het splitsingsreglement. Elke splitsing krijgt bij BBH notarissen de specifieke aandacht die nodig is om de bijzonderheden die bij het betreffende (flat)gebouw spelen een juridische basis te geven in de splitsingsakte en de daarbij horende splitsingstekening. Neem voor meer informatie contact op met Martijn van der Brug.

Klik hier voor een brochure over: rechten en plichten van appartementseigendom en het boekje model reglement van splitsing `92.

8. Nieuwbouw Bij het opzetten van een bouwplan dienen vele juridische en fiscale zaken geregeld te worden. De hele opzet van het bouwplan wordt overzien en juridische constructies worden bedacht die het beste aansluiten bij het toekomstige gebruik waarbij wordt meegedacht met de projectontwikkelaar en wordt geanticipeerd op het toekomstig gebruik. Vragen omtrent de eigendomsverhouding, de rechten en verplichtingen tussen de toekomstige bewoners, regels omtrent het gemeenschappelijk gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen, de kosten verdeling, allemaal om te komen tot een plan waarin iedere bewoner/gebruiker zich kan vinden en waarin alle rechten en verplichtingen duidelijk zijn vastgelegd. Zo wordt en is ons kantoor ingeschakeld bij het opzetten van bijvoorbeeld een recreatiepark, een kantorenpark, een woon -winkelcentrum, een parkeerterrein en vele nieuwbouwwijken en appartementencomplexen. Neem voor meer informatie contact op met Martijn van der Brug. Klik hier voor de brochure: 5% opleveringsregeling.

+++nieuws+++ Geen schadevergoeding als beroep ongegrond is

+++nieuws+++ Fout bij automatisch

© 2008 BBH Notarissen » Utrechtseweg 125 » Postbus 771 » 3800 AT Amersfoort » T 033-46 70 700 » F 033- 46 70 777 » E office@bbhnotarissen.nl notaris

© 2008 Design IT - www.designit.nl

BBH notarissen vastgoed  
BBH notarissen vastgoed  

BBH notarissen vastgoed te Amersfoort

Advertisement