Page 1

VEDOUCÍ PRÁCE

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph. D. Ing. arch. Jiří Marek UPT - ZIMNÍ SEMESTR 2016/17

Lukáš Darda, 4. ročník Jan Cihlář, 4. ročník

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


OBSAH SOUČASNÁ SITUACE KOMERČNÍ ČÁSTI HOSTÝNA KONCEPCE POSÍLENÍ UDRŽITELNOSTI HOSTÝNA KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTOR A VZTAHŮ OBJEKTŮ KONCEPCE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ OBEJKTŮ PŮDORYS 2.PP PŮDORYS 1.PP PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŘÍČNÝ ŘEZOPOHLED RESTAURACÍ PŘÍČNÝ ŘEZOPOHLED KAVÁRNOU PŘÍČNÝ ŘEZOPOHLED LÁZNĚMI VIZUALIZACE VENKOVNÍCH LÁZNÍ

4 6 8 12 14 16 18 20 22 23 24 25


SOUČASNÁ SITUACE KOMERČNÍ ČÁSTI HOSTÝNA DOPRAVA A PŘÍSTUP NA HOSTÝN

FUNKCE POUTNÍCH DOMŮ Č. 1, 2 A JURKOVIČOVA SÁLU

ŠIRŠÍ A VZÁJEMNÉ VZTAHY

Je několik způsobů, jak se dostat na svaté místo v současné době. Primárně se jedná o autobusovou dopravu, jež je masovou záležitostí během poutí. Dále pak jsou to méně, ale také velmi využívané peší trasy skrz hostýnskou přírodu a v neposlední řadě je přímá asfaltová cesta směrem k bazilice, sloužící pohybově omezeným poutníkům, zásobování a správě samotného Hostýna. Největším problémem je právě tato zásobovací cesta, jež přetíná pěší nástup po monumentálním schodišti a končí za poutními domy v podobě parkoviště. Toto řešení moc nefunguje, neboť dochází k oslabení duchovních prostor směrem na sever od baziliky a vytváří tak nefungující prostory za poutními domy. Samotná matice hostýnská pociťuje tento problém a vynaložila již určité úsilí pro vytvoření studie přesunu této zásobovací cesty pryč od duchovních prostor.

Dnešní podoba a fungování poutních domů je ovlivňována rostlým vývojem a potřebami poutníků napříč historii. Jedná se tedy o jakýsi slepec funkcí, tvořený komerční částí (restaurace, prodej devocionálií a hostýnské muzeum uvnitř jurkovičova sálu) a soukromými prostory určenými pro ubytování poutníků. Záda těchto domů vytváří prostor určený pro hospodářské zázemí hostýnského vrchu. V parterech 1.PP jsou situovány garáže, sklady, dílny a prostory pro práci. Tento kontext je však ve vzájemném rozporu vuči funkcím ve vyšších podlažích. Ačkoliv restaurace má terasu a bydlení možnost potenciálního výhledu směrem do Bystřice pod Hostýnem. První co poutníci uvidí je právě toto hospodářské zázemí.

Prostory kolem řešeného objektů jsou v současné době spíše komunikační či servisní. Situace je z velké části ovlivněná konfigurací terénu na který je nutno reagovat množstvím ramp a schodišť. A již zmiňovanou problematikou dopravy v návaznosti na parkování v jižní části vrcholu za poutním domem č. 3 a hospodářským zázemím pod poutními domy č. 1 a 2.

2

1 SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

4

3


1

5

4

2 3

6

4

5

6 5

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


NEUDRŽITELNOST HOSTÝNA V BUDOUCNU...

V současné době místo spravováno převážně z darů členů matice hostýnské, příjmů z větrné elektrárny a nepatrného množství služeb, fungujících během pouti. Jak dostat lidi na hostýn, aby byli podpořeny nájmy a příjem zabezpečujíci hostýn?

HOSTÝNSKÉ LÁZNĚ...

Procedury založené na léčebných účincích místní vody, inhalaci bylin z Hostýnských vrchů a pohybových cvičení. Přestavění nefungujících sklepních prostor pod jurkovičovým sálem.

HISTORIE VODY NA HOSTÝNĚ... Samotný vznik poutního místa se váže na historický příběh, kdy se na hostýně zjevila pana Maria a objevil se pramen na místě dnešní vodní kaple. Samotné hostýnské vrchy jsou posety početným množstvím studánek a pramenů.

V současné době je tento fakt však připomínán pouze objektem vodní kaple na svatém Hostýně.

VÍKENDOVÁ ZÁLEŽITOST...

Během víkendu život díky poutím. Přes týden pouze duchovní cvičení. Poutníci/ turisté krom ranní mše a hostýnské malebné krajiny nemají vyžití.

PO - NE

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

6


KONCEPCE POSÍLENÍ UDRŽITELNOSTI HOSTÝNA

NAVRÁCENÍ VODY LIDEM...

Lidé putující na hostýn budou moci mimo času strávených na pouti, využívat i místo mimo ně. Podpoření působnosti hostýna i tradice vody pomocí interiérových a exteriérových procedůr. Voda opět nedílnou součástí hostýna.

POTŘEBA VÍCE ANEB ZE STARÉHO NOVÉ... Současné poutní domy 1 a 2 mohou lépe sloužit jako podpora lázeňského vyžití během týdne. Kapacita restaurace bude přesunuta a navýšena. Vznik nových prostor knihovny s kavárnou pro týdenní i víkendové poutníky.

PODPOŘENÍ MÍSTA...

Hostýn již nebude pouze víkendová záležitost. Poutníci budou moci mimo týdenní mše využívat i lázeňských procedur.

NOVÁ VODA (KREV) DO ŽIL...

Větší nárůst poutníků v rámci lázeňských procedůr podnítí větší zájem o ubytování a tím i umožní další prostředek k údržbě objektů na Hostýně. (kapacity ubytování ještě navýšeny).

POTENCIÁLNÍ ZDROJ PROSTŘEDKŮ...

Příjem z nově využívaných poutních domů společně s nájmy objektů i využitím služeb během týdne, by mohl v budoucnu podpořit současnou udržitoslnost hostýna či dokonce částečně nahradit větrnou elektrárnu, která oslabuje působení místo samotného a časem přestane fungovat.

PO - NE

7

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTOR A VZTAHŮ OBJEKTU

POHYB A SHLUKY LIDÍ

V nově navrženém stavu se snažíme o plynulý pohyb poutníků v návaznosti na vzájemné propojení vzniklých veřejných prostor. Primární přístup poutníků je po dominantním historickém schodišti směrem k bazilice. Od baziliky pak směrem ke stánkovému dvoru, k venkovním lázním či nově navržené náměstí. A v neposlední řadě „otiskové schodiště“ skrz venkovní lázně pro přístup ubytovaných poutníků v návaznosti na recepci. Pro vertikální pohyb lidí slouží dle podmínek několik typů vertikálních komunikací. Schodiště ve formě klasické, schodišťorampy i tzv. otisků.

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

8

DOPRAVA A ZÁSOBOVÁNÍ

V nově navržené situaci počítáme s omezenou automobilovou dopravou a samotném Hostýně. Původní cesta pro automobilovou dopravu bude zachována jako otisk pro případný bezbariérový přístup poutníků. Parkování umístěno v návaznosti na stánkový dvůr a soukromý prostor duchovního cvičení. Zde zároveň umožňuje zásobování těchto objektů. Následně je přivedeno zasobování za restauraci,kavárnu a lázně, kde je tento provoz částečně skryt navrženou terénní vlnou.

FUNKČNÍ PLOCHY

FUNKČNÍ PLOCHY

V situaci se snažíme pracovat s několika V situaci se snažíme pracovat s několika typy ploch. Veřejné, typy ploch. Veřejné, určené pro setkávání, určené pro setkávání, pohyb lidí či jako ústření centra pohyb lidí či jako ústření centra během během poutí jsou převážně tvořeny dlažbou s možností poutí jsou převážně tvořeny dlažbou s zásaku do podloží. Tyto plochy plynule přecházejí v návazmožností zásaku do podloží. Tyto plochy nosti na zatravněný kopec, do kterého jsou zasazeny plynule přecházejí v návaznosti na venkovní prvky lázní. Samotné cesty jsou pak tvořeny zatravněný kopec, do kterého jsou lázeňskými prvky - pískové chodníky, štěrky různých frakcí, zasazeny venkovní prvky lázní. Samotné vodní prvky, stezky bosou nohou či vřesoviště. Vřesoviště či cesty jsou pak tvořeny lázeňskými prvky loučky se směsicí hostýnských bylin uvažujeme v návazpískové chodníky, štěrky různých frakcí, nosti na inhalační procedury uvnitř lázní. vodní prvky, stezky bosou nohou či vřesoviště. Vřesoviště či loučky se směsicí hostýnských bylin uvažujeme v návaznosti na inhalační procedury uvnitř lázní.


DEFINICE NÁMĚSTÍ

Rekonstrukcí původních poutních domů č. 1 a 2. vytváříme motiv hodnotnějšího parteru díky nově navržené restauraci, kavárny s knihovnou, obchodu s devocionáliemi a léčivými hostýnskými bylinami. V případě poutního domu č. 3 počítáme s odstraněním stávající rampy a přebudování původních sklepních prostor na zázemí pro cyklisty a běžkaře, ale i zároveň vytváříme výstavní prostor, který by společně s restaurací mohl během poutí podpořit život na nově vzniklém náměstí. Zároveň vzniká spojovací schodiště mezi náměstím a stánkovým dvorem.

VYUŽITÍ EXTEIRÉROVÉ VODY

Ačkoliv je Hostýn obklopen nesčetným množstvím studánek a pramenů na samotném vrcholu se nenachází žádná. Proto na podporu exteriérových lázní uvažujeme o využití retečních nádrží pod oběma vzniklými náměstími. Kdy by dešťová voda procházela skrz propustnou dlažbu a vegetaci směrem k exteriérovým lázním a venkovním prvkům. Dalšími zařízeními v návaznosti na vodu je aplikace kořenových čistíren, travin a štěrkových chodníků/ průlehů.

9

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

10


11

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


KONCEPCE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU

RESTAURACE, ZÁZEMÍ I SKLADY

V původních prostorách 1.NP poutního domu č. 1 (prodej dovocionálií, bydlení, sklady a sály) nově navržena restaurace, vzhledem k možnosti zásobování ze zadní části budovy (původního hospodářského dvora. A možností výhledu ze stávající terasy směrem na monumentální schodiště. 2.NP pak částečně slouží jako zázemí pro zaměstance restaurace. Prostory šaten, kanceláří, skladů a archivů. Původní ubytovací kapacity přesunuty do poutního domu č. 3.

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

12

ZÁZEMÍ MATICE

Druhou část 2.NP poutního domu č. 2 je tvořeno zázemím pro setkávání matice, velký sál, kanceláře s možností přespání, hygienické zázemí a kuchyňka.

SKLADOVÉ PROSTORY, DÍLNY, GARÁŽE 1. PP původního poutního domu č. 2 využito pro zásobování kavárny a přilehlých lázní. Prostory doplněny o sklady a garáž, která může narazově sloužit pro zásobování. Nově naržené schodiště propojuje kavárnu se skladovými prostory a zároveň rozděluje pohyb lidí na servis a veřejnost (viz. půdorys 1.NP) Prostory bývalé márnice zrekonstruovány pro případnou garáž, či skladové prostory.


KAVÁRNA S KNIHOVNOU

Původní restaurace a ubytování v poutním domě č.2 nahrazeno kavárnou v 1.NP v návaznosti na knihovnu ve 2.NP. Vzájemné propojení pomocí převýšeného prostoru a pochůzí galerie.

HOSTÝNSKÉ LÁZNĚ

Původní skladové a servisní prostory pod Jurkovičovým sálem zrekonstruovány na nahrazeny dvěma podlažími lázeňských prostor. V 1.PP šatny, hygienické zázemí veřejnost i zaměstnanci a suché procedury (masáže, zábaly). V 2.PP pak mokré procedury (bazén 60 a 120cm, sauna, koupele a střiky). Propojení těchto prostor pomocí polopater v návaznosti na odpočívárnu. Obejkt navazují pak na venkovní lázně na jižní části svahu.

PROSTORY CVIČENÍ A HOSTÝNSKÉ MUZEUM Jurkovičův sál až na malé úpravy hygienického zázemí zachovánn v původní podobě. V 1. NP prostory pro promítání přednášky, ale i pohybová cvičení mimo období poutí. V 2. NP expozice hostýnského muzea.

13

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


PŮDORYS 2.PP - 1:200

SCHÉMA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

SCHÉMA NÁVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ C-2.01 C-2.02 C-2.03 C-2.04 C-2.05 C-2.06 C-2.07

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

14

BAZÉN TECHNICKÁ MÍSTNOST PRIESSNITZOVY STŘIKY KOUPELE CHODBA SAUNA WC MUŽI/ WC ŽENY

SCHÉMA NOVĚ NAVRŽENÉHO STAVU


C-2.01

C-2.05

C-2.02

C-2.06 C-2.07

C-2.03

C-2.04

0

1

2

5

10

20

15

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


PŮDORYS 1.PP - 1:200

SCHÉMA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

SCHÉMA NÁVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A-1.01 A-1.02 A-1.03 A-1.04 A-1.05 A-1.06 A-1.07

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

16

SKLADY CHODBA SKLADY ZÁDVEŘÍ SKLADY SKLADY SKLADY

B-1.01 B-1.02 B-1.03

SKLADY SKLADY GARÁŽ

C-1.01 C-1.02 C-1.03 C-1.04 C-1.05 C-1.06 C-1.07 C-1.08 C-1.09 C-1.10 C-1.11

RECEPCE ŠATNA ZAMĚSTNANCI CHODBA ZAMĚSTNANCI SKLADY ZAMĚSTNANCI CHODBA ŠATNA MUŽI / ŽENY MASÁŽE MASÁŽE ZÁDVEŘÍ SKLADY ODPOČÍVÁRNA + OBČERSTVENÍ

SCHÉMA NOVĚ NAVRŽENÉHO STAVU


3

C-1.0

2

4

C-1.0

C-1.0

6

C-1.0

-1.07

C

1

C-1.0

3

B-1.0

C1.06

2

1 B-1.0

3

A-1.0

C1.05

8 C-1.0

B-1.0

9

C-1.0

7

A-1.0

0

C-1.1

2

C-1.1

2

A-1.0

.11

C2-1

5

A-1.0

1

A-1.0

6

A-1.0

4

A-1.0

0

1

2

5

10

20

17

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


PŮDORYS 1.NP - 1:200

SCHÉMA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

SCHÉMA NÁVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

A1.01 A1.02 A1.03 A1.04 A1.05 A1.06 A1.07 A1.08 A1.09 A1.10 A1.11 A1.12 A1.13 A1.14

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

18

ZÁDVEŘÍ SALÓNEK SALÓNEK BAR ZÁZEMÍ SERVIS KUCHYNĚ ZÁSOBOVACÍ CHODBA SKLAD SKLAD CHLADÍCÍ BOX PŘÍPRAVA MASA PŘÍPRAVA ZEENINY WC PERSONÁL WC

B1.01 B1.02 B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 B1.09

ZÁDVEŘÍ BAR WC PRODEJNA DEVOCIONÁLIÍ PRODEJNA BYLINEK ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI SKLAD SKLAD KNIHOVNA

SCHÉMA NOVĚ NAVRŽENÉHO STAVU

C1.01 C1.02 C1.03 C1.04

ZÁDVEŘÍ SÁL SKLAD WC


3

C1.0

4

B1.0

1

C1.0

5

B1.0

1

B1.0 3

B1.0

4

C1.0

4

A1.1

1

A1.0

3

A1.0

1.11

A 6

A1.0

2

A1.0

2

B1.0

3

A1.1

6

B1.0 7

A1.0

9

A

A

2

A1.1

A1.0

1.05

1.04

2

C1.0

9

B1.0

8

A1.0

1.07

B

8

B1.0

0

A1.1

7

A1.1

8

A1.1

0

1

2

5

10

20

19

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


PŮDORYS 2.NP - 1:200

SCHÉMA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

SCHÉMA NÁVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SCHÉMA NOVĚ NAVRŽENÉHO STAVU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A2.01 A2.02 A2.03 A2.04 A2.05 A2.06 A2.07 A2.08 A2.09 A2.10 A2.11 A2.12 A2.13 A2.14 A2.15 A2.16 A2.17

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

20

KANCELÁŘ KANCELÁŘ KANCELÁŘ ARCHIV/ SKLADY ŠATNA MUŽI ŠATNA ŽENY CHODBA CHODBA KONFERENČNÍ SÁL PRACOVNA/ BYT PRACOVNA/ BYT PRACOVNA/ BYT PRACOVNA/ BYT WC MUŽI WC ŽENY KUCHYŇKA SCHODIŠTĚ

B2.01 B2.02 B2.03

GALERIE KNIHOVNY STUDOVNA/ PRACOVNA ARCHIV/ SKLADY

C2.01 C2.02

MUZEUM VENKOVNÍ TERASA


2

C2.0

C2.01 B2.01

0

A2.1

1

A2.1 4

A2.0

2

A2.0

1 A2.0

B2.02

9

A2.0

3 A2.0

8

A2.0

5

A2.1 4

A2.1 7

3

A2.1

2

A2.1

B2.03

6

A2.0

A2.1

6

A2.0

5

A2.0

7

A2.1

0

1

2

5

10

20

21

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


ŘEZOPOHLED RESTAURACÍ - 1:200

+9,020 +8,690 +6,790

+7,310

+3,450 +1,470 0,000

0,000

-2,700

0

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

22

1

2

5

10


ŘEZOPOHLED KAVÁRNOU, KNIHOVNOU - 1:200

+9,440

+7,170

+7,460

+3,450

+3,450

0,000

0,000

-3,880

0

1

2

5

10

23

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


ŘEZOPOHLED LÁZNĚMI, JURKOVIČOVÝM SÁLEM - 1:200

+9,020 +7,800

+4,840

+4,840

+2,840

+2,840

0,000

0,000

-0,460

-3,050 -3,990

-4,300 -5,720 -7,330

0

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

24

1

2

5

10


PRIESSNITZOVY STŘIKY, EXTERIÉROVÁ SPRCHA

25

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


EXTERIÉROVÁ SPRCHA PODÉL VŘESOVIŠTĚ

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL

26


VYHLÍDKA SKRZ PRŮSEK U VODNÍ PLOCHY

27

SVATÉ MÍSTO - NOVÁ VODA DO ŽIL


AT5 - SVATÉ MÍSTO - Nová voda do žil  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you