Page 1


CONTENTS Vinárstvo Horváth Hurbanove kasárne Športové centrum Blatné Cohousing Jarovce Komárno - lodenica Rodinný dom Elevation / by hand


VI NÁ RST VO HO RVÁTH Vinárstvo Horváth sa nachádza v meste Skalica, ktoré patrí do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Objekt je funkčne rozdelený na dve základné zóny. Verejná časť, ktorá sa nachádza pri vstupe na pozemok a súkromná časť, ktorá je situovaná smerom ku vinohradu. Zároveň sú odseparované degustačnou miestnosťou. Na konci pozemku sú umiestnené 3 ubytovacie bunky určené predovšetkým na prechodné ubytovanie s výhľadom do vinohradov.


VI N ÁRST VO H ORVÁT H SKA LI CA


H URB ANOV E KA S Á R N E Novonavrhnuté centrum je multifunkčný objekt zložený z dvoch častí, ktorý obsahuje galérie, expozície, ateliéry... Prvá časť je zameraná predovšetkým na bývanie pre dizajnérov a umelcov, kde môžeme vidieť prepojenie funkcií práca - bývanie. Druhá časť pozostáva z priestorov, ktoré sú voľne prístupné aj pre verejnosť. Jednotlivé funkcie sú skompaktnené do jedného celku, takže návštevníci môžu budovou prechádzať a spoznávať jednotlivé priestory.


HURB URBA NOV OVEE KA KASSÁÁRN R NE H AN E BRATISLAVA B R AT I SLAVA


URBANISTICKÉ RIEŠENIE Riešené územie sa nachádza v Bratislave na konci Obchodnej ulice a je priamo prístupné z Kollárovho námestia. V súčasnoti nádvorie slúži prevažne ako parkovisko. Navrhované riešenie počíta so zrušením tejto funkcie a premiestnením parkovacích miest do podzemnej garáže s kapacitou 93 parkovacích miest. Vjazd a výjazd z podzemného parkoviska je navrhnutý z Dobrovského ulice. Koncept nového objektu vytvára multifunkčný priestor na nádvorí a umožní chodcom bezproblémový prechod cez kasárne.


ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Funkčné a dispozičné riešenie budovy vychádza z poižiadaviek na jednotlivé funkcie. Objekt dosahuje v niektorých častiach až šesť podlaží. Prvý funkčný celok má štyri podlažia, na prízemí nájdeme prenajímateľné priestory, kaviareň a expozíciu. Na ďalších troch podlažiach sa nachádzajú mezonetové byty, ktorých súčasťou sú aj ateliéry. Byty sú predovšetkým trojizbové s rozlohou od 104 m2 do 116 m2. Druhá funkčná časť začína až od výšky 6 m, čo je aj zároveň výška parteru. Táto časť bola vyvýšená kvôli priechodu pešich. Prístupná je predovšetkým špirálovým schodiskom z centra nádvoria, ktoré je aj akcentom priestoru. Na jednej strane od schodiska sa nachádza prednášková sála, ktorej je prispôsobený aj tvar hmoty, ďalej pokračuje lobby, miestnosť pre workshopy, knižnica a študovňa. Schodisko je aj vstupom do výstavnej časti, ktorá má predovšetkým severné difúzne svetlo, ktoré preniká cez perforovanú fasádu. Tento priestor je otvorený a taktiež vizuálne komunikuje s nádvorím cez šikmé okná, ktoré umožňujú vniknutie nepriameho svetla odrazeného od podlahy, ale nikdy nie priameho slnečného svetla. Celou výškou galérie prechádza rampa, po ktorej obvode je možné vystavovať rôzne obrazy, exponáty a umelecké inštalácie. Najvyššie podlažie galérie je prepojené s druhou časťou objektu prepojovacím pochôdznym mostom. Vďaka výške, ktorá dosahuje takmer 25 m ponúka táto časť výhľady na panorámu Bratislavy a jej významné objekty ako je Bratislavský hrad alebo vojnový pamätník Slavín. Plášť fasády v expozícii je tvorený zdvojenou perforovanou fasádou. V časti určenej na bývanie sme zase použili ľahký obvodový plášť s trojuholníkovým rastrom, pomocou ktorého je možné korigovať potrebu svetla. Bezprostredné okolie objektu je celé vydláždené, využívané ako multifunkčný priestor na rôzne spoločenské a kultúrne udalosti.


KONCEPT


ŠPORTOV É CENT RU M Hlavnou myšlienkou je vytvorenie nového priestoru pre deti, študentov a ľudí z obce Blatné, určeného na športové a spoločenské vyžitie, ktorého súčasťou bude športová hala a stravovacie zariadenie. Projekt športového centra RIFT sa zakladá na funkčnej náplni, ktorú obec postráda. Navrhnutý objekt je pomerne nízky, ale plošne rozsiahly. Svojim tvarom a usporiadaním hmoty vytvára zaujímavý priehľad od ulice.


Š PORTOV É CENT RU M PORTOV É C E N T R U M R IFT BŠLAT NÉ B LAT N É


500


ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Rozhodol som sa vytvoriť tvar pri ktorom by vznikol priehľad celým pozemkom, ale zároveň by sa zachoval aj spoločný vnútorný priestor. Hmota vznikala postupne pri zohľadnení uličnej čiary, tvaru pozemku a umiestnenia základnej a materskej školy, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Vzhľadom na pomerne jednoduchú architektúru som zvolil aj jednoduchú fasádu, ktorú tvorí pohľadový betón. V celom objekte sú použité veľkoplošné okná, ktoré zabezpečujú dostatok svetla na rôzne aktivity vykonávané v priestoroch športovej haly.


P O H Ľ A D J U H O Z Á PA D N Ý

P O H Ľ A D S E V E R OV ÝC H O D N Ý

P O H Ľ A D J U H O Z Á PA D N Ý

P O H Ľ A D S E V E R OV ÝC H O D N Ý


P Ô D O RY S 1 . P P


COHOU S I N G Cohousing je nový spôsob bývania, ktorý kladie dôraz na hlbšie medziľudské vzťahy a súčasne zachováva a podporuje osobnú nezávislosť. Ideou návrhu je vytvorenie nového priestoru pre ľudí, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Vytvorením dvoch spoločenských komunít je zabezpečený priestor na oddych, relaxáciu a spoločenské udalosti, ale taktiež aj priestor pre deti a zábavu. Tieto dve časti sú z viacerých dôvodov navzájom funkčne aj vizuálne prepojené a tým vytvárame spoločnú komunitu.


COHOUSI COHOU S I N NG G JA JA R R OVC OVC E E


ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Objekt je situovaný v mestskej časti Jarovce / Bratislava. Z dôvodu polohy pozemku som sa rozhodol vytvoriť tvar pri ktorom by vynikol potrebný poloverejný priestor. Hmota vznikala postupne pri zohľadnení uličných čiar a hlavných peších ťahov, ktoré pozemkom prechádzali. Navrhovaný bytový dom sa skladá z dvoch celkov, ktoré sú prepojené spoločným nadzemným podlažím. Celý objekt je vo výške maximálne troch podlaží aby rešpektoval okolie. Na 1.NP sa nachádzajú prenajímateľné priestory. Na ostatných podlažiach tvoria veľkú časť byty, komunitné priestory, spoločné terasy a pod celým objektom sa nachádzajú podzemné garáže.


P ÔD ORYS 3. NP 1:300


#Základný tvar

#Vytvorenie komunity

Kváder ako základný prvok zástavby, zdvihnutie hmoty na úroveň zástavby

Vtlačenie časti kvádra, vytvorenie dvoch komunít


#Prepojenie

#Hmotová hra

Rozbitie hmoty pešim prepojením, spojenie komunít

Zošikmenie steny severnej fasády, vytvorenie terás a pochôdznych striech


KOM Á RNO LODENICA Zadanie je súčasťou medzinárodného projektu INTERREG DANUrB, ktorého cieľom je zmapovať nepreskúmané kultúrne dedičstvo v menších a stredných mestách pozdĺž toku rieky Dunaj. Našou urbanistickou ideou bolo územie prirodzene rozčleniť na štyri funkčne rozdielne územia: centrálna zóna oddelená pásmom parkov, zóna pavilónov vo fortifikačnom území pevnosti, administratívna zóna v blízkosti nástupu na hlavný most, zóna bývalých závodov ŠKODA na ostrove.


L OD ENI C A K O MÁ R N O


KONCEPT Ako najzásadnejší bod návrhu bolo zvolené vytvorenie novej pešej promenády po nábreží Dunaja. Ďalším bodom bolo priame napojenie územia na pešiu zónu, kde bolo na konci vytvorené hlavné námestie navrhovanej štruktúry. Tieto dve pešie dominanty vymedzili územie v ktorom bola navrhnutá hlavná časť návrhu, so zástavbou inšpirovanou štruktúrou priľahlého historického mesta. Zástavba, výškovo nepresahujúca 4 nadzemné podlažia vytvára vnútrobloky, ktoré zabezpečujú intímnejšiu zónu a vytvárajú rozdielne atmosféry. Funkčne zástavba obsahuje služby na prízemí a na zvyšných podlažiach obytné jednotky. Ďalším dôležitým momentom je potiahnutie pásma parkov až ku brehu Dunaja, čo nám súčasne vytvára pomyselnú hranicu za ktorou je už navrhnutá menej hustá zástavba, výlučne jednopodlažná - pavilónového charakter. Administratívna časť je zastúpená štyrmi štvorpodlažnými objektmi, situovaná pri vstupe na most. Ostrovná časť riešeného územia je okrem objektov na prechodné bývanie venovaná kultúre a rekreácii.


0

10

20


KONCEPT Riešené územie je výrazne diferencované vodnou plochou Dunaja, pre jeho zjednotenie boli navrhnuté dva pešie mosty spájajúce centrálnu zónu s ostrovnou. Jeden je v koncovej polohe hlavnéh’o n’ámestia a druhý v polohe pôvodnej pešej lávky v blízkosti hlavného dopravného mosta. Prístup k vode sme definovali v 2 zónach formou pobytového schodiska a na konci námestia formou móla. Samotné územie bolo, aj v súčasnosti je, využívané ako prístav. Tento fakt bol v návrhu zohľa’dnen’ý, ale nepočíta sa už s jeho využívaním na priemyselné účely. Bude zvolené využitie na rekreačné účely.


VI Z UA LIZ ÁCIE


Profile for Lukáš Blana

Architecture portfolio _ 2019  

Architecture portfolio _ 2019  

Advertisement