Page 1


OéIVUJEME ZNA»KY*


ÚKONY PRO KAéDOU ÚSPÃäNOU OPERACI /NAäE SLUéBY Vstupní prohlídka SituaËní anal˝za a öet¯ení LéËebn˝ postup Tvorba komunikaËní strategie Operace Kreativní a grafické ¯eöení PooperaËní péËe DTP a produkce Medikace Plánování a nákup médií Kontrolní prohlídka Hodnocení efektivity kampanÏ Dopping Guerilla Marketing a nová média OËkování Public Relations DENNà JE VÁM PÿIPRAVENO POMOCI S VAäÍ KOMUNIKACÍ 12 PROFESIONÁLŸ PRO ATL/BTL/360°KAMPANÃ, V». KREATIVNÍHO T›MU PRO AUDIOVIZI, 2D I 3D GRAFIKU... 2 PRODUK»NÍ SPECIALISTÉ PRO REKLAMNÍ PÿEDMÃTY 5 PR ODBORNÍKŸ PRO KONTAKT S NOVINÁÿI I INTERNÍ A KRIZOVOU KOMUNIKACI + TEAM STÁL›CH EXTERNÍCH OPERATÉRŸ


OéIVUJEME ZNA»KY*

lijeme jim do ûil naöe p¯edstavy, nápady a snaûíme se o revitalizaci vöech Ëástí (organizmu) znaËky, tak aby byl úËinek synergick˝ a jako v duchu celostní medicíny vedla naöe k˘ra k ¯eöení p¯íËiny a nikoliv následku, tedy aby se nedÏlala zbyteËná kosmetická ¯eöení, ale spíöe podchytil správn˝ stav a diagnotikoval opravdov˝ problém a jeho ¯eöení. V naöem hl...


OéIVUJEME ZNA»KY

NOVÍ PACIENTI 12/13


CREATIVE DIRECTOR / REKLAMNÍ KLINIKA Ing. Lukáö Otev¯el 10 letá zkuöenost v reklamÏ a komunikaci ¯ada zdravÏ realizovan˝ch ATL/BTL projekt˘ Jeho role v teamu RK: oöet¯uje nové a stávající klienty kavárenskou a konzultanskou péËí, supervize kreativního teamu, koordinace projekt˘ mezi agenturami, rozvoj nov˝ch projekt˘...


VÁä ACCOUNT DIRECTOR Klára Kapounová • P¯es 6 let zkuöeností v oboru komunikace a Public Relations • Supervize spolupráce s dalöími klienty Kooperativa, VZP, Preciosa, FATBOY, Jameson • agenturní projekty V˝letní kino, PORT X


ART DIRECTOR MgA. Jakub Stedina 6 let vedl design studio AlterEgs, 2 roky p˘sobí jako ART Director v agentu¯e, bohaté zkuöenosti s produktov˝m designem Jakub má rád jak dvourozmÏrn˝, tak trojrozmÏrn˝ prostor. Excelentní rozdávaË nápad˘. Jeho role v teamu RK: tvorba kreativních koncept˘ a jejich následná realizace


VÁä ACCOUNT MANAGER Trang Do Thu • ZodpovÏdná a vûdy inovativní • Na pomezí dvou svÏt˘ - toho digitálního coby pion˝rka nov˝ch trend˘ v komunikaci, zvládá sociální média na jedniËku a ve svÏtÏ PR je zároveÚ tv˘rce skvÏl˝ch text˘, • Zná vöechny a vöichni ji milují:-)


VÁä ACCOUNT EXECUTIVE Markéta Talcová stále lepöí a zodpovÏdnÏjöí, má nejvÏtöí p¯ehled o vöech podkladech k zakázkám a operuje mezi t˝my v RK a PRCAFE. P¯ipravuje podklady k operacím a vytvá¯í nepr˘st¯elné reöeröe. Stále pozitivní a se skvÏl˝m smyslem pro humor, nezanechá ûádnou kampaÚ zem¯ít nudou. Její role v teamu RK: exektutiva projekt˘ a jejich detialní p¯íprava


SpoleËnÏ s dalöími partnery • APPLOUD digitální a sociální platforma pro podporu vaöeho online marketingu • KNOW HOW vizuální a online podpora • EURONOVA PARTNERS produkËní zázemí, digitální a offset tisk, mediální plochy • REKLAMNÍ KLINIKA strategická a kreativní podpora • stráûíme kvalitu vaöí komunikace, skoro jako Charlieho andílci

Synergie tohoto uskupení, které operuje spoleËnÏ v LázeÚské 4 na Malé stranÏ spoËívá v navazujících operacích a koordinaci komplexních kreativních kampaní, které budou vûdy dokonalé ve sv˝ch detialech a cenovÏ velmi v˝hodné. Navíc vûdy znáte své operatéry a m˘ûete si vybrat z teamu kreativc˘, dle svého gusta...


ÚSPÃäNÉ OPERACE*

*KLIENTSKÉ REFERENCE


FATBOY FULL SERVICE, DIGITÁLNÍ PODPORA, EVENTY, PRODUCT SUPPORT


FATBOY FULL SERVICE, TV SPOTOVÁ REKLAMA, DIGITÁLNÍ PODPORA, EVENTY, PRODUCT SUPPORT


HEINEKEN AMBASADOR PROGRAM, BRAND ACTIVATION


FATRA BRANDING BRAND, slogan, CI

Návrh rozlo ení inzerce (A4) D⌅lení vizuálu dle zna⇥ek... L1= zna⇤ka korporátní. Nech⌦ popisuje ideu, datum zalo ení, vizi, hlavní slogan v robce etc. L2= zna⇤ka 2, produktové ady, individuální, platná pro skupinu v robk L3 = produktová zna⇤ka nebo materiálová, produktová a dal í specifikace modelu

Návrh korporátní vizitky Fatra


FATRA BRANDING Brand audit, slogan, CI


HUGGIES ATL VISUALS, FOTO, COPY

zdarma v suchu


HUGGIES ATL VISUALS, FOTO, COPY


HUGGIES LITTLE WALKERS EVENTY (BRAND ACTIVATION), TV/ONLINE VIDEO, SALES PROMO KAMPA“, ONLINE


HUGGIES DRYNITES SAMPLING, INSTORE, SALES PROMO KAMPA“, ONLINE, PPC, ADWORDS


HUGGIES DRYNITES SAMPLING, INSTORE, SALES PROMO KAMPA“, ONLINE, PPC, ADWORDS


KORYNA PRODUKTOV› DESIGN, PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO


KORYNA PRODUKTOV› DESIGN, PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO


KORYNA PRODUKTOV› DESIGN, PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO

panvicka 1

3.7.2009 10:46:07


TON PROMOMATERIÁLY, V›STAVA, POSITIONING, PR


BECHEROVKA PRODUCT DESIGN, 360째 CAMPAIGN: PR, ATL, BTL, ONLINE, PRINT


BECHEROVKA PRODUCT DESIGN, 360째 CAMPAIGN: PR, ATL, BTL, ONLINE, PRINT


BECHEROVKA PRODUCT DESIGN, 360째 CAMPAIGN: PR, ATL, BTL, ONLINE, PRINT


HAMÉ BRAND ACTIVATION (SAMPLING NA SILNICÍCH), PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO


HAMÉ BRAND ACTIVATION (SAMPLING NA SILNICÍCH), PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO


HAMÉ BRAND ACTIVATION (SAMPLING NA SILNICÍCH), PRINT, PR KAMPA“, ONLINE, VIDEO


TESCOMA PRINT, SMS, ONLINE, INSTORE


TESCOMA KATALOGY, DESIGN, PREPRESS


REST BRANDING, TEXTY, CI, WEB, PRODUKCE, RESTAURACE, KDE SI PO OBÃDÃ DÁTE äLOFÍKA, NEBO ZŸSTANETE REST OF THE DAY...


REST

Toskánský tatarský biftek

BRANDING, TEXTY, CI, WEB, PRODUKCE, PR

maso.

předkrmy.

30 / 140 CZK

30 / 140 CZK

Pošírované vejce

20 / 90 CZK

Tartar salmon

10 / 60 CZK

Loupaná kachní prsa

40 / 250 CZK

Grilovaný kozí sýr

25 / 130 CZK

pasta.

Boef bourguignon

20 / 90 CZK 10 / 60 CZK 40 / 250 CZK 25 / 130 CZK 25 / 130 CZK

Gnocchi

40 / 250 CZK

Tagliatelle

25 / 130 CZK

Milí sousedé,

salsa & Co.

ryby & Co. Grilované kalamáry

40 / 250 CZK 25 / 130 CZK 25 / 130 CZK

Dear neighbors,

sladce. Tarte tatin

40 / 250 CZK

Domácí jogurt

25 / 130 CZK

Baklava

25 / 130 CZK 40 / 250 CZK

Gaufres

25 / 130 CZK

Zmrzlina

25 / 130 CZK

__________


CENTRAL PARK PRAHA PR, ONLINE, PRINT, EVENT

VIZUALIZACE STOJÍCÍJHO DOMU UPROSTŘED PARKU KARLOVÝCH VARŮ

Prostor kolem makety budovy může být doplněn malými stromky, které vyvolají iluzi obrovské stavby. Návštěvníci festivalu se tak budou moci vyfotit ve stylu „King Konga“ u budovy Central Parku Praha. Díky tomu bude zaručen zvýšený zájem o prezentaci. Toto fotografování bude mít také dobrou relevanci k filmovému festivalu.


VZP SAMPLING, PRODUKTOV› DESIGN, PRINT, PR, ONLINE, VIDEO, LOAJALITNÍ SYSTÉM


VZP EVENTY (BRAND ACTIVATION), SMS, PRINT, PR, RADIO, ONLINE, FB ADS


VZP EVENTY (BRAND ACTIVATION), PRINT, PR, ONLINE, FB ADS


VZP EVENTY (BRAND ACTIVATION), PRINT, PR, ONLINE, FB ADS

PŘIPOJTE SE K NÁM


VZP EVENTY (BRAND ACTIVATION), PRINT, PR, ONLINE, FB ADS


FASHIONDAYS.CZ (ALEGRO GROUP) POP UP OUTLET (PR, BTL, CORPORATE IDENTITY, STORE DESIGN)


DTEST PRINT, DIRECT MAILING, EVENTY (BRAND ACTIVATION), RADIO, ONLINE, PR - DŸLEéIT› POSUN ZA KRÁTKOU DOBU, REKODNÍ NÁRŸST PÿEDPLATITELŸ, KVALITATIVNÍ SKOK VE VIZUÁLNÍM STYLU I PR AKTIVITÁCH. PACIENT JEDNA RADOST!


DTEST CORPORATE IDENTITY, DESIGN TITULNÍ STRANY »ASOPISU


SICILY - SI»IL› CORPORATE IDENTITY, ONLINE, PRODUKTOV› DESIGN (V›VOJ VLASTNÍHO HRNKU SICILY), PRINT


SICILY - SI»IL› CORPORATE IDENTITY, ONLINE, PRODUKTOV› DESIGN (V›VOJ VLASTNÍHO HRNKU SICILY), PRINT


SICILY - SI»IL› CORPORATE IDENTITY, ONLINE, PRODUKTOV› DESIGN (V›VOJ VLASTNÍHO HRNKU SICILY), PRINT


DESIGN HOTEL SAX CORPORATE IDENTITY, PRINT


DESIGN HOTEL SAX CORPORATE IDENTITY, PRINT


NEMOCNICE VSETÍN CORPORATE IDENTITY, PRINT


NEMOCNICE VSETÍN CORPORATE IDENTITY, PRINT


IGNUM ONLINE, DIRECT MAIL, BANNEROVÁ REKLAMA


IGNUM ONLINE, DIRECT MAIL, BANNEROVÁ REKLAMA


DIGITÁLNÍ ANATOMIE*

*ON-LINE MARKETING, WEB DEVELOPMENT, APPS... SPOLE»NÉ REFERENCE DIGITÁLNÍHO TEAMU REAKLAMNÍ KLINIKY A APPLOUD DIGITAL.


WEBOVÉ PREZENTACE MULTIMEDIÁLNÍ WEB S PREZENTACÍ VIDEO MEDAILONKŸ POLITIKŸ A PÿÍPRAVOU VäECH PODKLADŸ PRO SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. S OUTSIDERA VÍTÃZEM MEZI MAL›MI STRANAMI V KRAJI. JUPÍ


WEBOVÉ PREZENTACE

UX, GRAFICK› DESIGN A V›VOJ WEBOV›CH STRÁNEK EXKLUSIVNÍ PŸJ»OVNY YOUNGTIMERS VOZŸ SALOON EXCLUSIVE.


WEBOV├Й PREZENTACE

=_\QbXa i @\ba┬К├П i 5YN`bW i :N]N i 0B= 

=_\QbXa i @\ba┬К├П i 5YN`bW i :N]N i 0B= 

5bTTVR`┬Ф 9VaaYR @dVZZR_` 8QR X\b]Va 5bTTVR`┬Ф PYbO 8\[aNXa

5bTTVR`┬Ф 9VaaYR @dVZZR_` 8QR X\b]Va 5bTTVR`┬Ф PYbO 8\[aNXa ?RTV`a_NPR

=├БVUYs├ЗR[~

=92;8<Co 8.95<A8F 5B4462@┬Ф 96AA92 @D6::2?@

?RTV`a_NPR

=├БVUYs├ЗR[~

@<BA┬Й├О =├БV ]YNcs[~ `V b├ПVWaR _NQ\`a gsONcb N QNY├З~ `OY~├ПR[~ ` cN├З~Z Q┬К├МsaXRZ ;Nbw~ `R `]\b`ab

=├БV ]YNcs[~ `V b├ПVWaR _NQ\`a gsONcb N QNY├З~ `OY~├ПR[~ ` cN├З~Z Q┬К├МsaXRZ ;Nbw~ `R `]\b`ab

[\cPU c┬КP~ =\Z├Ц├ПRaR Zb ]├БRX\[Na \ONcf g c\Qf <OWRc~ WRW~ U_Nc\`a N X\bgY\ 8NYU\aXf [N

[\cPU c┬КP~ =\Z├Ц├ПRaR Zb ]├БRX\[Na \ONcf g c\Qf <OWRc~ WRW~ U_Nc\`a N X\bgY\ 8NYU\aXf [N

]YNcs[~ 5bTTVR`┬Ф 9VaaYR @dVZZR_` W`\b ├Жb├ЗVaf┬╢ [N Z~_b cN├ЗRU\ Q~a┬КaR g ]R_SRXa[┬К `NczU\

]YNcs[~ 5bTTVR`┬Ф 9VaaYR @dVZZR_` W`\b ├Жb├ЗVaf┬╢ [N Z~_b cN├ЗRU\ Q~a┬КaR g ]R_SRXa[┬К `NczU\

\Q\Y[zU\ ZNaR_VsYb @]\YRUYVc┬К gNQ_├П~ P\ ZNW~ N X a\Zb [R[N`sX[\b c\Qb WNX\ ]YR[XN

\Q\Y[zU\ ZNaR_VsYb @]\YRUYVc┬К gNQ_├П~ P\ ZNW~ N X a\Zb [R[N`sX[\b c\Qb WNX\ ]YR[XN

K

┬атАитАйdost├бn├н

┬атАитАйve

┬атАитАй4

┬атАитАйr┼пzn├╜ch

┬атАитАйvelikostech

┬атАитАйpro

┬атАитАйd─Ыti

┬атАитАйod

┬атАитАй3

┬атАитАй-┬н

┬атАитАй14

┬атАитАйkg HUGGIES┬о

┬атАитАйLittle

┬атАитАйSwimmers

Extra

┬атАитАйSmall

┬атАитАй|

┬атАитАй13

┬атАитАйks

3

┬атАитАй-┬н

┬атАитАй6

┬атАитАйkg

HUGGIES┬о

┬атАитАйLittle

┬атАитАйSwimmers

S

┬атАитАй|

┬атАитАй12

┬атАитАйks

7

┬атАитАй-┬н

┬атАитАй12

┬атАитАйkg

HUGGIES┬о

┬атАитАйLittle

┬атАитАйSwimmers

M

┬атАитАй|

┬атАитАй11

┬атАитАйks

11

┬атАитАй-┬н

┬атАитАй15

┬атАитАйkg

HUGGIES┬о

┬атАитАйLittle

┬атАитАйSwimmers

L

┬атАитАй|

┬атАитАй10

┬атАитАйks

14

┬атАитАйkg

GRAFICKтА║ DESIGN A VтА║VOJ MICROSITE PRO PLENKOV├Й KALHOTKY HUGGIES LITTLE SWIMMERS.


WEBOVÉ PREZENTACE

GRAFICK› DESIGN A V›VOJ MICROSITE PRO PLENKOVÉ KALHOTKY HUGGIES LITTLE WALKERS.


WEBOVÉ PREZENTACE

KOMPLEXNÍ WEB SVAZU PRO BIO S VYHLEDÁVÁNÍM FARMÁÿŸ, PÿÍPRAVOU VIDEO A FOTO CONTENTU, ROBUSTNÍM SYSTÉMEM PRO SPRÁVU A TÿÍDÃNÍ DAT


INOVATIVNÍ CHIRURGIE*

*VLASTNÍ TAILOR MADE PROJEKTY A ZNA»KY


ZELENÉ TRHY PROJEKT “ZELEN›CH TRéIäç” K PODPOÿE REGIONÁLNÍCH FARMÁÿŸ (S GARANTOVANOU KVALITOU PRODÁVANÉHO ZBOéÍ, UNÍKÁTNÍ ARCHITEKTONICKÉ ÿEäENÍ, VÍTÃZ ARCHIDAILY, ÚSPÃäN› PROJEKT U NÁS I V ZAHRANI»Í


ZELENÉ TRHY PROJEKT “ZELEN›CH TRéIäç” K PODPOÿE REGIONÁLNÍCH FARMÁÿŸ (S GARANTOVANOU KVALITOU PRODÁVANÉHO ZBOéÍ = STOP PÿEPRODAN›M OKURKÁM Z KAUFLANDU!)


ZELENÉ TRHY PROJEKT “ZELEN›CH TRéIäç” K PODPOÿE REGIONÁLNÍCH FARMÁÿŸ (S GARANTOVANOU KVALITOU PRODÁVANÉHO ZBOéÍ = STOP PÿEPRODAN›M OKURKÁM Z KAUFLANDU!)


ZELENÉ TRHY PROJEKT “ZELEN›CH TRéIäç” K PODPOÿE REGIONÁLNÍCH FARMÁÿŸ (S GARANTOVANOU KVALITOU PRODÁVANÉHO ZBOéÍ = STOP PÿEPRODAN›M OKURKÁM Z KAUFLANDU!)


ZELENÉ TRHY PROJEKT “ZELEN›CH TRéIäç” K PODPOÿE REGIONÁLNÍCH FARMÁÿŸ (S GARANTOVANOU KVALITOU PRODÁVANÉHO ZBOéÍ = STOP PÿEPRODAN›M OKURKÁM Z KAUFLANDU!)


V›LETNÍ KINO PROJEKT LETNÍHO KINA NA ZELENÉ LOUCE


V›LETNÍ KINO PROJEKT LETNÍHO KINA NA ZELENÉ LOUCE


V›LETNÍ KINO PROJEKT LETNÍHO KINA NA ZELENÉ LOUCE


PR CAFÉ KREATIVNÍ PROSTOR, KOMBINUJÍCÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ DESIGNU, NOVINÁÿŸ A DOBR›CH NÁPADŸ.


PR CAFÉ KREATIVNÍ PROSTOR, KOMBINUJÍCÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ DESIGNU, NOVINÁÿŸ A DOBR›CH NÁPADŸ.


PR CAFÉ


SALOON EXCLUSIVE PŸJ»OVNA LEGENDÁRNÍCH VOZŸ ZE 70. LET.


SALOON EXCLUSIVE PŸJ»OVNA LEGENDÁRNÍCH VOZŸ ZE 70. LET. WEBOVÁ PREZENTACE


SALOON EXCLUSIVE PŸJ»OVNA LEGENDÁRNÍCH VOZŸ ZE 70. LET. WEBOVÁ PREZENTACE


PORT X BYDLENÍ NEBO PROSTOR PRO BUSINESS, KTER› MÁ DUäI. RADOSTÍ SE VZNÁäÍ (NA VODÃ). VE SPOLUPRÁCI S ATELIÉREM SAD.


PORT X BYDLENÍ NEBO PROSTOR PRO BUSINESS, KTER› MÁ DUäI. RADOSTÍ SE VZNÁäÍ (NA VODÃ). VE SPOLUPRÁCI S ATELIÉREM SAD.


PORT X BYDLENÍ NEBO PROSTOR PRO BUSINESS, KTER› MÁ DUäI. RADOSTÍ SE VZNÁäÍ (NA VODÃ). VE SPOLUPRÁCI S ATELIÉREM SAD.


PORT X


ZDRAVOTNÍ KARTA PACIENTA KAéD› KLIENT JE OD 1.1. 2014 EVIDOVÁN, VSTUPNÍ PROHLÍDKA JE BEZPLATNÁ, DALäÍ OäETÿENÍ VéDY S VYHODNOCENÍM ZÁKROKU A SPOKOJENOSTÍ KLIENTA/PACIENTA, KTERÉ STANOVÍ AGENTURNÍ ODMÃNU, SUCCESS FEE


ZVEME VÁS NA VIZITU*

*KONTAKTUJTE NÁS: POMOC@REKLAMNIKLINIKA.CZ T: + 420 257 530 126, A: LázeÚská 4, 118 00 Praha 1

Reference Reklamni klinika  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you