Page 1

Eesti Keele Ipstituut

Asta Õim

EESTI-VENE VESTMIK Л

ЭСТОНСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК

Tallinn 1999


SAATEKS Toimetaja: Tiia Valdre Kujundaja ja küljendaja: Indrek Kiissel

Eesti - vene vestmik kujutab endast raamatu Kuidas öelda I, II (Tallinn, Valgus 1990 -1991) ümbertöötatud, ajakohastatud, parandatud ning täiendatud väljaannet. Käesolev vestmik on mõeldud täiskasvanutele ja vanemate klasside õpilastele eesti ja vene keele õppimiseks. Selle eesmärk on väljendusoskuse arendamine nii kõnes kui ka kirjas. Vestmiku aineseks on igapäevases suhtluses kõige vajalikum keelematerjal tavasituatsioonides käsutatavad eesti ja vene keeles kinnistunud keelendid. Selleks võib olla mingis suhtlussituatsioonis käsutatav üksiksõna, tervik- või osalause, mida tihtilugu ei ole võimalik sõna-sõnalt tõlkida. Selline keelend tuleb võõra keele õppimisel omandada kui püsiväljend. Nimetagem olulisi erinevusi kas või selliste tavaliste situatsioonide puhul nagu tervitamine, hüvastijätt, õnnitlemine, soovid ja pühendused. Ühe või teise keelendi käsutamine sõltub teatavasti kõnelejate (kujutajate) omavahelistest suhetest, vanusest, sotsiaalsest kuuluvusest, olukorrast jm. Küllalt oluline on seejuures keele omapära ja kõnelejate (kirjutajate) rahvuslik temperament. Olulisi erinevusi tuleb ilmsiks eesti ja vene suhtluskeelendite stiilikarakteristikas: On juhtumeid, kus samas situatsioonis on ühes keeles mingid väljendid kinnistunud, teises keeles neid aga polegi. Vene keeles puudub näiteks keelend, mis vastaks eesti väljendile head vana aasta lõppu. Eesti ja vene keeleaines on paigutatud kõrvuti veergudesse. Keelendid kui mallid on teemasiseselt nummerdatud. See teeb vestmiku käsutamise hõlpsaks, andes ühtlasi võimaluse lähtekeeleks valida kas eesti või vene keele. Juhul kui ühel väljendil puudub teises keeles täpne vaste, esitatakse sama numbri all teise keele veerus viide, millist väljendit samas situatsioonis käsutada.

Ilmub Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse toel

©Asta Õim, 1999 ISBN 9985-9218-4-4

Vestmikus on rohkesti kasutusnäiteid ja kommentaare. Kommentaari keelevalik osutab, kas see on mõeldud eeskätt vene- või eestikeelsele vestmiku käsutajale. Näited järgnevad ühe numbri all mallina esitatud väljendi(te)le või lõpetavad teema. Näited on mõnikord esitatud ka dialoogi vormis eesmärgiga hõlbustada nende meeldejätmist ja aktiivset käsutamist.


MÄRGENDID

ПОМЕТЫ

TEEMAJUHT

ains. ameti. e. gen. haril. harv. hellitl. humor. inf. keskv. kirj. kõnek. madalk. mitm.

единственное число официальное или родительный падеж обычно редко ласкательное шутливое инфинитив сравнительная степень письменно разговорное просторечное множественное число пункт существительное устарелое смотри

KÕNETAMINE JA PÖÖRDUMINE 15 I Kuidas kõnetada võõrast 15 II Kuidas kõnetada tuttavat 18 III Kuidas kõnetada sõpru ja omakseid 19 IV Kirjalik pöördumine 21 Ametlik pöördumine võõraste või vähem tuttavate poole ........ 21 Pöördumine heade tuttavate ja omaste poole 22 V Kuidas kujale vastata 23 Kuidas vastust alustada 23 Kuidas vastust lõpetada 24 VI Kuidas suhelda telefonitsi 27 Kuidas küsida telefoni teel 27 Kuidas vastata telefonikõnele 27 Kuidas telefonile paluda 28 VII Kuidas vastata kõnetamisele 30 VIII Kuidas reageerida külastaja tulekule 31 IX Kuidas reageerida koputamisele ja sisenemissoovile 32 TERVITAMINE ,. 33 I Teretamine ja tervitamine 33 II Tervitamisele järgnevaid väljendeid , 34 III Vastused viisakusküsimustele 35 Vastused, kui kõik on hästi 35 Vastused, kui elu läheb tavalist rada 36 Vastused, kui kõik on vanaviisi 37 Vastused, kui asjad ei edene või on halvasti 38 IV Ootamatu kohtumise või tuleku puhul käsutatavaid väljendeid 38 V Välj endid oodatud külaliste või kohtumiste puhul 42 TUTVUMINE JA TUTVUSTAMINE 43 I Mida öelda tutvumisel 43 II Kuidas tutvustada 44 III Vastused tutvustamisel 45 KUTSE.... 47 I Suuline kutse 47 II Kutse siseneda ••—••• 52 III Kuidas kutsuda tantsule 52 Vastused kutsele 52 IV Kirjalik kutse ;•• 52

Psubst. van. vt.

ainsus ametlik ehk genitiiv harilikult harva hellitlev humoristlik infinitiiv keskvõrre kirjalikult kõnekeelne madalkeelne mitmus punkt substantiiv vananenud vaata

TINGMÄRGID ( ) ümarsulgudes on

keelendi sünonüümne osa keelendi varieeruv osa käände- või pöördevorm grammatiline lõpp või tunnus keelendi täpsustused ja selgitused

[ ] nurksulgudes on

keelendi fakultatiivne osa

NB! juhib lugeja tähelepanu eesti ja vene keelendi erinevus(t)ele


6_ PALVE, NÕUANNE, ETTEPANEK, KEELD 53 KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST, ELULUGU ., 61 REAGEERING KUTSELE VÕI PALVELE 67 I Nõustumine kutse või palvega 67 II Äraütlemine, keeldumine 72 III Ebamäärane vastus • 74 NÕUSTUMINE VÕI MITTENÕUSTUMINE ARVAMUSEGA 76 I Nõustumine. Jaatav vastus 76 II Mittenõustumine. Eitav vastus. 81 VABANDAMINE •• 86 I Vabandamine.... • 86 II Vastus vabandamisele 90 KURTMINE 91 LOHUTAMINE, KAASATUNDMINE 94 I Lohutamine, kaasatundmine 94 II Kaastundeavaldused .......: 99 KOMPLIMENT, VIISAKUSAVALDUS, HEAKSKIIT 101 I Mida öelda komplimendiks 101 II Mida vastata komplimendile • 106 ETTEHEITED, RAHULOLEMATUS ........................Л 107 I Kuidas väljendada rahulolematust 107 II Kuidas etteheidet pehmendada 111 ÕNNITLEMINE, HEAD SOOVID 113 I Kuidas õnnitleda , — 113 II Mida soovida 116 TÄNAMINE ...П8 I Kuidas tänada 118 II Mida vastata tänamisele ...* 122 HÜVASTIJÄTT „l.............. 123 I Mida öelda hüvastijätuks 123 II Mida öelda hüvastijätule lisaks 126 III Mida soovida lahkumisel 127 TOOSTE .' 129 PÜHENDUSED 130 KUS SA ELAD? 130 Ehitised 131 VANUS • 133 INIMESE FÜÜSILISED JA VAIMSED OMADUSED 134 PEREKOND • •• 141 I Perekonnaseis 141 II Perekonnaelu • 142 III Sugulasi • 146

IV Sotsiaalne päritolu LINNAS TEATER, KINO, NÄITUSED, KONTSERDID I Teater II Kino III Näitused IV Kontserdid , RESTORANIS, KOHVIKUS MENÜÜ I Külmad joogid, mahlad II Külmad road, külmad suupisted, salatid III Supid IV Kalatoite V Lihatoite VI Pudrud VII Munatoidud VIII Magustoidud IX Kuumad joogid X Pirakad XI Saiad XII Võileivad XIII Pannkoogid XIV Koogid XVMaitseained RAHA MÕÕT,KAAL LÄHME REISIMA SILTE ARSTIABI I Raviasutused II Arste III Ravimeid IV Haigusi, haigusnähte V Ravi, protseduurid SURMJAMATUSED AASTA, KUU, NÄDAL, PÄEV I Aasta II Kuu III Pühi j a tähtpäevi IV Nädal V Ööpäev KELLAAEG

:

147 148 151 152 156 159 161 162 165 165 166 167 169 169 171 171 171 172 173 173 174 174 174 175 176 178 182 187 188 188 189 190 192 197 204 207 207 210 211 211 215 : 217


ILMAST I Missugune ilm on täna? II Kliima III Ilmakaared EESTI SÜMBOOLIKAT

219 219 224 225 226

ОТ АВТОРА Эстонско-русский разговорник - это переработанное и дополненное издание пособия Как это сказать I, II (Таллинн 1990 - 1991). Адресат разговорника взрослый читатель, а также учащиеся старших классов. Цель разговорника обучение как эстонскому, так и русскому языкам, развитие речи, выработка навыков речевого поведения. В качестве языкового материала в разговорник включены такие речевые выражения, которые используются в ситуациях повседневного общения, т. е. отдельное слово, словосочетание, часть предложения или предложение, которые зачастую непереводимы. Такое речевое выражение необходимо запомнить при изучении неродного языка как целое. Выбор той или иной языковой единицы, как известно, зависит от взаимоотношения говорящих, возраста, социальной принадлежности, обстановки общения и т. д. Немаловажное значение при этом имеет национальная специфика человеческого характера и языка. Большие различия наблюдаются, например, в плане стилистической окрашенности единиц эстонского и русского языков. Нередки случаи, когда в какой-то ситуации в одном языке приняты определенные речевые выражения, а в другом они отсутсвуют. Например, в эстонском языке нет реплики, соответсвующей русскому с легким паром. Языковой материал разговорника расположен параллельно. Поскольку все языковые единицы в пределах темы пронумерованы, то найти соответствие в другом языке нетрудно. Таким образом, разговорник может использоваться и как эстонско-русский и как русско-эстонский. Речевые выражения разговорника сопровождаются иллюстративным материалом и при неоходимости снабжены комментариями. Они приводятся вслед за выражениями или же в конце темы. Иллюстративный материал дается иногда в форме диалогах целью облегчить их запоминание и активное употребление.


11

10

ПОМЕТЫ буд. вр. вин. п. гл. дат. п. им. п. инф. л. ласк. мн. ч. наст. вр. неофиц. офиц.

п. повел, накл. прош. вр. разг. род. п. см. сущ. устар. шутл.

MÄRGENDID будущее время винительный падеж глагол дательный падеж именительный падеж инфинитив лицо ласкательное множественное число настоящее время неофициальное официальное пункт повелительное наклонение прошедшее время разговорное родительный падеж смотри существительное устарелое шутливое

tulevik akusatiiv verb daativ nominatiiv, nimetav kääne infinitiiv isik, pööre hellitlev mitmus olevik mitteametlik ametlik punkt käskiv kõneviis minevik kõnekeelne genitiiv vaata substantiiv, nimisõna vananenud humoristlik

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ( ) в круглые скобки поставлены синонимический компонент выражения варьирующийся компонент выражения морфологические формы поясняющее примечание [ ] в квадратные скобки поставлена факультативная часть выражения NB! обращает внимание читателя на различие эстонского и русского речевых выражений

ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЕ I Как обратиться к незнакомому человеку II Как обратиться к знакомому III Как обратиться к друзьям или родным IV Обращение в письме Официальное обращение к незнакомому или малознакомому адресату Обращение к хорошо знакомому адресату или к близким, любимым людям V Ответ на письмо Как начать ответ Как закончить ответ VI Как общаться по телефону Обращение по телефону Ответ на телефонный звонок Как пригласить к телефону VII Реакция на обращение VIII Реакция на приход посетителя IX Реакция на стук в дверь посетителя, желающего войти ПРИВЕТСТВИЕ .....!... I Собственно приветствия II Выражения, употребляющиеся вслед за приветствием III Ответы на вопросы о жизни, здоровье, делах Ответы со значением "дела идут хорошо" Ответы со значением "дела идут и не хорошо, и не плохо" Ответы со значением "всё идёт по-старому" Ответы со значением "дела идут не очень хорошо или плохо" IV Выражения, употребляющиеся при неожиданной встрече, неожиданном приходе кого-то V Выражения, употребляющиеся при условленной встрече, ожидаемом приходе кого-то ЗНАКОМСТВО I Как представиться II Как познакомить людей ., III Ответы при знакомстве ПРИГЛАШЕНИЕ

15 15 18 19 21 21 22 23 23 24 27 27 27 28 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 42 43 43 44 45 47


13

J2_ I Устное приглашение II Приглашение войти III Приглашение на танец Ответы на приглашение IV Письменное приглашение ПРОСЬБА, СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРЕТ КАК ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, БИОГРАФИЮ КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБУ И ПРИГЛАШЕНИЕ I Согласие в ответ на просьбу, приглашение II Отказ в ответ на просьбу, приглашение III Неопределенный ответ СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С МНЕНИЕМ СОБЕСЕДНИКА I Согласие с чьим-либо мнением. Положительный ответ на вопрос II Несогласие с чьим-либо мнением. Отрицательный ответ ИЗВИНЕНИЯ I Как извиниться II Ответы на извинение ЖАЛОБА УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ I Как утешить или выразить сочувствие II Как выразить соболезнование КОМПЛИМЕНТ, ОДОБРЕНИЕ I Собственно комплимент II Как ответить на комплименты НЕОДОБРЕНИЕ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ, УПРЕК I Как выразить озабоченность и неодобрение II Оправдания в ответ на упрёки ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ I Как поздравить II Пожелания БЛАГОДАРНОСТЬ ....: I Как поблагодарить II Ответы на благодарность ПРОЩАНИЕ I Что сказать на прощание II Что сказать вслед за словами прощения III Что пожелать на прощание ТОСТЫ : , ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ .....;

47 52 52 52 52 53 ,61 67 67 72 74 76 76 81 86 ,. 86 90 91 94 94 99 101 101 106 107 107 111 113 113 116 118 118 122 123 123 126 127 129 130

ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? Постройки ВОЗРАСТ ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА СЕМЬЯ I Семейное положение II Семейная жизнь III Родственники IV Социальное происхождение В ГОРОДЕ ТЕАТР, КИНО, ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ I Театр II Кино III Выставки IV Концерты В РЕСТОРАНЕ, В КАФЕ МЕНЮ I Прохладительные напитки, соки II Холодные блюда, холодные закуски, салаты III Супы IV Рыбные блюда V Мясные блюда VI Каши VII Блюда из яиц VIII Сладкие блюда IX Горячие напитки X Пирожки..... XI Булочки XII Бутерброды XIII Блины, блинчики, оладьи XIV Пирожные XV Приправы, пряности ДЕНЬГИ МЕРА, ВЕС В ПОЕЗДКУ НАДПИСИ, ВЫВЕСКИ И ТАБЛИЧКИ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ I Медицинские учереждения II Врачи III Лекарства IV Болезни, их симптомы

130 131 133 134 141 141 142 146 147 148 151 152 156 159 161 162 165 165 166 167 169 169 171 171 171 172 173 173 174 174 174 175 176 178 182 187 188 188 189 190 192


V Лечение, процедуры СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ ГОД, МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, ДЕНЬ I Год II Месяц III Праздники и знаменательные даты IV Неделя .......> V Сутки ВРЕМЯ О ПОГОДЕ I Какая сегодня погода? II Климат III Страны света, стороны горизонта

ЭСТОНСКАЯ СИМВОЛИКА

,

197 204 207 207 210 211 211 215 217 ... 219 219 224 225

226

KÕNETAMINE

ОБРАЩЕНИЕ

JA PÖÖRDUMINE

I Kuidas kõnetada võõrast ] 1. Vabandage, ... Andke andeks,... Andestust,... Vabandage, kuidas saab jaama? Andke andeks, kus asub Ajakirjandusmaja? Andestust, mis kellon? Vabandage, kas te võiksite öelda, kus on bussipeatus? tr 2. Olge nii hea,... f Kas te ei oleks nii hea (lahke, kena),... t>

-

Olge nii hea ja kutsuge juhataja telefonile. Olge nii kena ja andke pilet edasi.

Как обратиться к незнакомому человеку 1. Простите, ... Извините, ... Простите, как пройти на вокзал? Простите, где здесь Дом Печати? Простите, который час? Простите, не могли бы вы сказать, где остановка автобуса? 2. Будьте добры (любезны),... Не будете ли вы так любезны, ... (rõhutatult viisakas) Будьте добры, попросите к телефону заведующего. Будьте любезны, передайте билет.

3. Öelge palun,... Öelge palun, kus on bussipeatus?

3. Скажите, пожалуйста,... Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса?

4. Andestage, et tülitan,...

4. Простите за беспокойство, ... (rõhutatult viisakas) Простите за беспокойство, вы не могли бы поменяться со мной местами?

Andestage, et tülitan, aga kas me ei võiks köhad ära vahetada?

5. Hallo (о)! Halloo! Те jätsite hindad maha!

5. vt. p. 10,13,18

6. Head kuulajad (televaatajad). Head televaatajad, alustame õhtust kava.

6. vt. p. 7, 8, 9


17 I 7. Lugupeetud (lugupeetavad, austa, tud) lapsevanemad (televaatajad, kolleegid). Austatud lapsevanemad, õpetajad ja külalised, ettekandeks on sõna direktor Männil.

7. Уважаемые родители (телезри1сли,

is.uJiJit;i nj:

Уважаемые родители! имеет директор Мянд.

Noormees, te unustasite raha tagasi võtmata.

Слово

15. Tütarlaps! Neiu! Tütarlaps, andke pilet edasi.

8. Kallid (armsad) sõbrad! Kallid lapsed (televaatajad, külalised)! Kallid külalised, lubage teid tervitada. 9. Lugupeetud (austatud) härrad!

Lugupeetud (austatud) daamid ja härrad!

10. см. п. 5,19

8. Друзья! (sõbralikpöördumine) Дорогие друзья! Дорогие ребята (телезрители, гости)! Дорогие гости, разрешите приветствовать вас. 9 . Господа! Уважаемые господа! Господа делегаты (преподаватели, родители,студенты)! Уважаемые дамы и господа! Господа, начинаем наше собрание. 10. Гражданин! Гражданка! {vene igapäevakeeles tavaline pöördumine) Гражданин, это не вы уронили перчатку? Гражданин, вы забыли чемодан!

11. универсального обращения нет

11. Граждане! (reklaamis, kuulutustel)

12. Lugupeetud reisijad!

12. Граждане пассажиры!

13. Kuulge! разг. Kuulge, te tulite vales köhas üle tänava!

13. Послушайте! Слушайте! kõnek. Послушайте, вы не там перешли улицу!,

14. Noormees!

14. Молодой человек!

Молодой человек! Вы забыли взять сдачу. 15. Девушка! (madalkeeles ka mistahes eas naise poole pöördumisel. Ei ole soovitatav). Девушка, передайте талон.

16. Tädi! (в детской речи) Tädi, palun öelge, kus on bussipeatus?

16. Тётя! (laste kõnepruugis)

17. Onu! (в детской речи)

17. Дядя! (laste kõnepruugis)

18. Proua!

18. Женщина! mäda lk.

19. Härra! Vabandage, härra, kus on siin bussipeatus?

19. vt. p. 10,13

20. см. п. 1, 3

20. Бабушка! (eakate naiste kõnetamisel)

21. см. п. 1, 3

21. Дедушка! (eakate meeste kõnetamisel) Дедушка, где здесь третий подъезд?

22. Tütreke! (редко)

22. Дочка! kõnek. kõnepruugis)

23. Pojake! (редко) Pojake, aita mind bussi.

23. Сынок! (vanainimestekõnepruugis) Третий подъезд следующий, сынок.

24. Poiss! Poisid!

24. Мальчик! Мальчики! Ребята! Мальчик, помоги мне пожалуйста.

Poiss, palun tule korraks appi.

.. ^RAAMATUKOGU

(vanainimeste


19 25. Tüdruk! Tüdrukud! Tüdruk, miks sa nutad?

25. Девочка! Девочки! Девочка, почему ты плачешь?

26. Lapsed!

26. Дети! Ребята!

II Kuidas kõnetada tuttavat

Как обратиться к знакомому

27. Härra + perekonnanimi / фамилия. Proua + perekonnanimi / фамилия. Proua + eesnimi / имя. Preili + perekonnanimi / фамилия. Preili + eesnimi / имя. (обращение к девушке, к незамужней женщине) Proua Mets, та ootan teid kabinetis. Härra Tamm, teid oodatakse.

27. Господин + фамилия / perekonnanimi, ameti. Госпожа + фамилия / perekonnanimi, ameti.

28. Ees-ja perekonnanime järgi kõnetamine. / Обращение по имени и фамилии. Anne Mets, kas teil oleks minu jaoks pisut aega?

28. vt. р. 29

29. см. п. 28

29. Обращение по имени и отчеству. / Ees- ja isanime järgi kõnetamine, (väga sage) Мария Ивановна, можно вас на минутку?

30. Elukutse, ameti, tegevusala järgi kõnetamine. / Обращение по признаку профессии, должности или характера занятий, (употр. чаще, чем в русском языке)

Госпожа Иванова, вас ждут. Господин Тамм, помогите мне.

30. Обращение по признаку профессии, должности или характера занятий. / Elukutse, ameti, tegevusala järgi kõnetamine, (käsutatakse harvemini kui eesti keeles) Сестра! Сестричка! kõnek. Доктор!

Õpetaja/ Õpetaja, palun välja! Kasvataja, kas tohib õue minna? Doktor, teile on telefon.

Профессор! Доктор, вас к телефону! Профессор Иванов, можно вас побеспокоить?

31. Elukutse nimetus + eesnimi. / Название профессии + имя. (менее офиц., непринужденное) Kasvataja Mare, mul on külm. Õde Irma, kas patsient sai rahusteid?

31. vt. р. 29, 30

32. Elukutse- või ametinimetus + perekonnanimi. / Название профессии, занятия + фамилия, офиц. Õpetaja Tamm, teile on telefon. Kasvataja Käsk, tulge kõhe. Doktor Kuusk, teid oodatakse.

32. Название профессии, занятия + фамилия. / Elukutse- või ametinimetus + perekonnanimi, ameti. Доктор Смирнов, вас ждут в палате.

NB! Vene keeles on p. 26-31 soovitatav pöörduda ees-ja isanime järgi. В эстонском языке чаще всего обращаются по имени и фамилии или по признаку профессии, положения или занятия + фамилия. По имени и отчеству не обращаются.

III Kuidas kõnetada sõpru ja omakseid

Как обратиться к друзьям или родным

33. Eesnime järgi. / По имени. Mari! Marike! ласк.

33. По имени. / Eesnime järgi. Маша! Машенька! hellitl.

34. Ema! Emme! (в детской речи) Mamma! (редко)

34. Мама! Мамочка! hellitl.

35. Isa!

35. Папа! Отец! (rangem) Папочка! hellitl.

Issi! (в детской речи) Papa! (редко) Paps! разг.


21

20_ 36. Vanaema! Mamma! 37. Vanaisa! Taat! Papa! Taadu! (в детской речи)

36. Бабушка! Бабуля! kõnek. 37. Дедушка!

Дедуля! kõnek.

NB! Обращение к отцу и матери, бабушке и дедушке в эстонском языке обычно зависит от сложившихся в семье традиций. 38. Сын! (rangem) Сынок! hellitl. Сыночек! hellitl. Poeg, та tahan sinuga tõsiselt rääkida. Сынок, мне надо с тобой поговоPojake, too mulle ajaleht! рить. 38. Poeg! (более офиц.) Pojake! ласк.

39. Tütar! (более офиц.) Tütreke! ласк.

39. Дочь! (rangem) Дочка! Доченька! hellitl.

40. Lapsuke! ласк.

40. Деточка! hellitl.

41. см. п. 40, 33

41. Внучек! hellitl. (lapselapse kohta) Внучка!

42. Tädi Mari! Mari-tädi!

42. Тётя Вера!

43. Onu Peep! Peebu-onu!

43. Дядя Вася!

44. Kuule! разг.

44. Послушай! kõnek. Слушай! kõnek.

45. Kulla sõber! Kulla mees!

45. Дорогой друг! Дружище! kõnek.

IV Kirjalik pöördumine

Обращение в письме

Ametlik pöördumine võõraste või vähem tuttavate poole

Официальное обращение к незнакомому или малознакомому адресату

46. Lugupeetud + ametinimetus / название профессии (direktor, õpetaja). Сокращение: Lp. Lugupeetud + ees-ja perekonnanimi / имя и фамилия. Lugupeetud härra (proua, preili). Lugupeetud härra (proua, preili) + [eesja] perekonnanimi / [имя и] фамилия. Сокращение: Lp. hr. (pr., prl.). Lp. hr. Jaan Tamm. Lp. hr. Tamm.

46. Уважаемый + название профессии / ametinimetus (директор, лектор). Lühend: Ув. Уважаемый + имя и отчество / eesja isanimi. Уважаемый господин (госпожа) + фамилия / perekonnanimi.

47. Austatud + ametinimetus / название профессии (direktor, juhatuse esimees). Сокращения нет. Austatud + ees ja perekonnanimi / имя и фамилия. Austatud härra (proua, preili). Austatud härra (proua, preili) + [eesja] perekonnanimi / [имя и] фамилия. Austatud proua Imbi Saar.

47. vt. р. 46

48. Väga austatud + ametinimetus / название профессии (direktor, esimees). Väga austatud+ees ja perekonnanimi / имя и фамилия. Сокращение: V. а. Väga austatud härra (proua, preili). Сокращение: V. a. hr. (pr., prl). Väga austatud härra, (proua, preili) +

48. Многоуважаемый +название профессии/ametinimetus (директор, председатель). Многоуважаемый + имя и отчество /ees- j а isanimi.

Lühend : Госп. Ув. госп. Иванов.

Многоуважаемый господин (госпо-


23

22_ [ees- ja] perekonnanimi / [имя и]

жа) + фамилия / perekonnanimi.

фамилия. V. а. hr. Jaak Tamm. V. a. hr. Tamm.

V Kuidas kirjale vastata

Ответ на письмо

Kuidas vastust alustada

Как начать ответ

54. Sain täna (eile) Teilt (Sinult) kirja.

54. Получил (а) Ваше (твоё) письмо.

49. Глубокоуважаемый + название профессии/ametinimetus (директор, председатель). Глубокоуважаемый + имя и отчество / ees-ja isanimi.

55. Vastan kõhe.

55. Спешу ответить на Ваше (твоё) письмо.

56. см. п. 55

50. Глубокоуважаемый господин (госпожа) + фамилия / perekonnanimi.

56. Спешу сообщить Вам (тебе) о чём.

57. Mul oli hea meel Teilt (Sinult) kirja saada.

57. Рад(а) был(а) получить Baniq (твоё) письмо.

Pöördumine heade tuttavate ja omaste poole

Обращение к хорошо знакомому адресату или к близким, любимым людям

58. Mul on nii hea (väga hea) meel, et kirjutasid (kirjutasite) mulle. Küll mul oli hea meel, kui sain Sinult kirja.

58. Как я рад(а) был(а) получить от Вас (от тебя) письмо!

51. Armas (kallis) Mari Mets. (непринуждённое)

51. Дорогой Иван Петрович. Дорогая Мария Ивановна.

59. см. п. 58

59. Я так рад (а) был(а) получить от Вас (от тебя) письмо!

52. Kallis (kulla, armas) + eesnimi või nimetus/имя или название (isa, ema, õde, vend, sõber).

52. Дорогой (дорогая; милый, милая; любимый, любимая; родной, родная) + имя или название или их уменьшительная форма / eesnimi või nimetus või deminutiiv (Танюша, мама, мамочка, доченька). Здравствуй, дорогой Петя! Дорогой мой Петя!

60. Ma elan hästi.

60. Я живу хорошо.

61. Mul on kõik hästi.

61. У меня всё хорошо.

62. Mul on kõik korras.

62. У меня всё в порядке. )

63. Miks Sa pole nii kaua kirjutanud?

63. Почему ты не пишешь (так долго не писал)?

64. см. п. 63

64. Почему ты молчишь?

65. Miks Sa pole mu kirja(de)le vastanud?

65. Почему ты не отвечаешь на моё письмо (на мои письма)?

66. Kas midagi on juhtunud?

66. Что случилось?

49. см. п. 48

50. см. п. 48

Kallis Mari! Tere, kallis Mari! Armas Jüri! Kulla sõber! 53. Kullake! Jüri, kullake!

53. vt. р. 52


25

24_ 67. Te kujutasite (Sa kujutasid), et...

67. Вы пишете (ты пишешь), что... Вы пишете (ты пишешь) о чём (о своём отпуске, о своей работе, об учёбе).

68. Oma kujas Те küsite (Sa küsid), kas...

68. В своём письме Вы спрашиваете (ты спрашиваешь) о чём.

Kuidas vastust lõpetada

Как закончить ответ

69. Sellega lõpetan.

69. На этом кончаю.

70. Kirjuta(ge).

70. Пиши(те).

71. см. п. 70

71. Не забывай(те) писать.

72. Jään Su kirja ootama. Ootan vastust (kirja). Jään Teilt (Sinult) vastust ootama.

72. Жду письма (ответа).

73. Anna endast [vahel] märku.

73. Дай(те) (давай(те)) [иной раз] о себе знать. Надеюсь получить Ваш (твой) ответ.

74. Tervita(ge) [minu poolt] kedagi (ema, isa, lapsi).

74. Передайте) привет кому (жене, мужу, врем знакомым).

75. Terviseid (tervisi) kellelegi (vennale, naisele).

75. Привет кому (жене, детям).

76. Palju terviseid (tervisi) kellelegi (vennale, isale-emale, abikaasale, sõpradele). Minu südamlikud tervitused kellelegi (õele, abikaasale).

76. Большой привет кому (брату, родителям).

77. Kallista lapsi.

77. Поцелуй детей.

Сердечный привет кому (сестре, жене).

78. Nägemiseni.

78. До свидания.

79. Peatse kuhtumiseni. Jällenägemiseni.

79. До скорой встречи.

80. Hüvasti.

80. Прощай(те).

81. Tervitades...

81. С приветом...

82. Kalli-kalli! (детям или родным)

82. Обнимаю.

83. Suudlen, (только любимой, любимому) Musi põsele, {родным, редко)

83. Целую.

84. Lugupidamisega+ees- ja perekonnanimi / имя и фамилия.

84. С уважением + имя и очество или имя и фамилия / ees-ja isanimi või ees-ja perekonnanimi.

85. Austusega + ees ja perekonnanimi / имя и фамилия.

85. С глубоким (искренним) уважением [Ваш] + имя и фамилия / ees- ja perekonnanimi.

86. см. п. 84, 85

86. Искренне и с уважением + имя и фамилия / ees- ja perekonnanimi.

87. Surun mõttes Su kätt.

87. Жму [дружески] руку.

88. Teie + eesjaperekonnanimi/имя и фамилия.

88. [Искренне] Ваш + фамилия или имя и фамилия / perekonnanimi või ees- ja perekonnanimi. Твой + имя / eesnimi.

Sinu + eesnimi / имя.

^ (

I !


27

26 NÄITEID

VI Kuidas suhelda telefonitsi

Как общаться по телефону

Kuidas küsida telefoni teel

Обращение по телефону

89. Tere!

89. Здравствуйте!

90. Halloo! (ebasoovitatav)

90. Алло! (нежелательное)

91. Kas see on toimetus (tehas, teadetebüroo, bussijaam, õpetajate tuba)?

91. Это редакция (завод, справочное бюро, автовокзал, учительская)? Здравствуйте! Это редакция "Эстонии "? С вами говорят (вас беспокоят) из Института эстонского языка.

ПРИМЕРЫ

Ametlik kiri

Официальное письмо

Lp. hr. J. Tamm! Sain Teie kirja ja vastan kõhe. Te palusite toimetusestjärele uurida, kas Teie artikkel on ajakirjale vastuvõetav. On küll. Eile kohtasin toimetajat ja ta palus Teile seda edasi öelda. Lugupidamisega Teie Jaak Mets

Ув. госп. Тимофеев! Спешу ответить на ваше письмо, которое только что получил. Вы просите узнать в редакции, принята ли Ваша статья в печать. Да принята. Вчера я видел редактора и он мне сказал об этом. С уважением Ваш Иван Иванович

Mitteametlik kiri

Неофициальное письмо

Tere, Mari! Kuidas elu läheb? Mis uudist? Juba pikka aega pole Sinult mingit teadet tulnud. Miks Sa ei kirjuta? Mul läheb vanaviisi. Kõik on korras. Kirjuta, millal puhkuse võtad. Tervita vennast. Kalli-kalli. Tervitades Anne

Здравствуй, Валюша! Как дела? Что нового? Давненько от тебя ничего не было. Что нового ? Почему не пишешь ? У меня все в порядке, все по-старому. Напиши, когда собираешься в отпуск. Привет брату. Целую. Твоя Вера

Armas Tiiu! Suur tänu Sulle kirja eest. Sain selle möödunud nädalal. Mul oli selle üle väga hea meel. Küsid, ... Kirjuta, kuidas eladja mida uut oled ette võtnud. Jään vastust ootama. Tervita abikaasat ja väikest Katit. Kõike head! Anne

Милая Таня! Спасибо за письмо, которое получила уже на прошлой неделе. Я всегда рада твоим письмам. Спрашиваешь, как... Пиши, как дела, что нового. Жду ответа. Привет мужу и дочке. Всего хорошего! Люда

Tere!Kas "Päevalehe"toimetus?Ma tülitan teid Eesti Keele Instituudist.

91. Kas härra Tamm? Härra Tamm?

92. Это Иван Петрович? Иван Петрович?

93. Palun, kas see on toimetus (Lilleküla Keskkool)?

93. Простите (извините), это редакция (школа)?

94. Ma tülitan teid toimetusest (teatrist, koolist).

94. С вами говорят из редакции журнала (из театра). Вас беспокоят из школы (из акционерного общества).

95. Minu nimi on...

95. Моя фамилия...

Kuidas vastata telefonikõnele

Ответ на телефонный звонок

96. Hallo! (ebasoovitatav) см. п. 97

96. Алло! (нежелательное) vt. р. 91

97. Asutuse nimetus või [ees-ja] perekonnanimi. /Названиеучереждения или [имя и] фамилия.

97. Название учереждения или [имя и] фамилия. / Asutuse nimetus või [ees-ja] perekonnanimi.


29

28 Jüri Käsk kuuleb. Lilleküla Keskkool kuuleb.

Да. Иванов слушает. Школа.

98. см п. 97

98. Слушаю.

99. Kuulan teid.

99. Слушаю Вас.

100. Ma kuulen.

100. Я слушаю.

101. см. n.100

101. Я у телефона.

102. см. n.100, 103

102. Это я.

103. Jah, ma kuulen. - Mart? - Jah, ma kuulen.

103. Да, это я. - Витя? - Да, это я.

f 104. Andke andeks, kellega ma räägin , (kes räägib)? / 105. Te eksisite numbriga. Teil on vale number. /• 106. See on valeühendus.

104. Простите, кто говорит?

105. Вы ошиблись [номером].

110. Paluksin härra Ilvest.

110. Нельзя ли попросить к телефону Ольгу Михайловну?

Ш . см. п. 108

111. Наталью Николаевну, пожалуйста.

112. Palun Annet.

112. Наташу можно к телефону? kõnele.

NÄITEID

107. По какому номеру вы звоните?

Kuidas telefonile paluda

Как пригласить к телефону

108. Palun härra Ilvest (Jüri Ilvest).

108. Попросите (позовите), пожалуйста, господина Петрова (Веру Ивановну, Сергея).

Kas ma saaksin Jüri Ilvesega rääkida? 109. Будьте любезны, позовите (попросите) к телефону Марию Серге-

ПРИМЕРЫ

Ametlik telefonikõne

Официальный телефонный разговор

• Eesti Keele Instituut. • Tere! Palun härra Mändi. • Mänd on komandeeringus. • Tänan. Nägemiseni. • Palun. Nägemiseni.

- Институт эстонского языка. - Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, господина Мянда. - Мянд в командировке. - Спасибо. До свидания. - Пожалуйста. До свидания.

- Eesti Keele Instituut. Sekretär kuuleb. - Tere päevast. Jüri Tamm ministeeriumist tülitab. Ma soovin teie direktoriga rääkida. - Direktor ei ole hetkel siin. Mida ma võin talle edasi öelda? -Las ta helistab Tammele ministeeriumisse. - Hästi, ma ütlen edasi. - Tänan.

- Секретарь слушает. -Добрый день. Я хотел бы поговорить с вашим директором. - Директора сейчас нет. Что я могу ему передать? - Пусть он позвонит в министерство Иванову. - Хорошо. Я передам. - Благодарю.

- \ ask kuuleb. - Tore päevast. Ma tülitan teid raama-

- Петров слушает. - Добрый день. Я беспокою вас из

106. Вы не туда попали.

107. Mis numbril te helistate?

109. Olge nii kena, kutsuge härra Ilves (Jüri Ilves) telefonile.

евну (господина Петрова, Анатолия Ивановича).


31

30_ tukauplusest. Teie: raamatud on tulnud. Kas te saate neile järele tulla?. - Jaa, loomulikult. - Siis oleme kokku leppinud. - Hästi. Nägemiseni. - Kõike head.

книжного магазина. Заказанные вами книги поступили. Вы можете заехать за ними? -Да, конечно. - Договорились. - Хорошо. До свидания. - Всего хорошего.

Erakõne

Частный телефонный разговор

- Kaire kuuleb. - Tere, Tiiu siin. - Tere, Tiiu!... - Nägemiseni. - Nägemist.

- Таня слушает. - Здравствуй, Валя говорит. - Привет, Валя!... - Ну, пока! - Пока!

- Halloo! - Palun Jaani! - Jaan kuuleb. Kes räägib? - Jüri siin. Ma ei tundnud sind ära,... - Olgu siis. Head aega. - Nägemist.

- Алло! - Сергея можно? - Я слушаю. Кто говорит? - Борис. Я не узнал тебя, ... - Ладно. Пока.

- Tere. Kas Peep on kõdus? - Peep? See on Kase korter. Teil on ilmselt vale number. - Andke andeks. - Palun.

- Привет. -Здравствуйте, Володя дома? - Володя? Это квартира Петровых. Вы не туда попали. - Простите. - Пожалуйста.

VII Kuidas vastata kõnetamisele

Реакция на обращение

113. Kuidas? Kuidas palun? Mida? разг. Mis? (очень разг.)

113. Что вы сказали?

114. см. п. 113

114. Да?

115. Ah? (ebaviisakas)

115. А? (невежливо)

116. см. п. 113

116. Что, Иван Иванович (Таня, мама)?

117. Jah, ema (Mari).

117. Да, Иван Иванович (Таня, мама).

118. Palun.

118. Пожалуйста.

119. Jah, palun.

119. Да, пожалуйста.

120. Kuulen teid (sind). Ma kuulen teid (sind). Ma kuulen.

120. Слушаю. Слушаю вас. Я вас слушаю.

121. Kas te räägite (sa räägid) minuga?

121. Вы (ты) ко мне обращаетесь (обращаешься)?

122. Kas te otsisite (sa otsisid) mind? Kas te küsisite (sa küsisid) mind?

122. Вы (ты) меня искали (искал)? Вы (ты) меня спрашивали (спрашивал^))? Я тебе нужен? Это я вам нужен?

Kas sul oli mind vaja? Kas teie vajasite mind? 123. Kas mina? Kas mina või? разг.

123. Я?

124. Jah! (на поверке) Mina! Siin!

124. Я! (loendusel) Здесь!

VIII Kuidas reageerida külastaja tulekule

Реакция на приход посетителя

125. Kas te tulite (sa tulid) minu juurde (minu jutule)?

125. Вы ко мне [пришли]? Ты ко мне [пришёл (пришла)]?

Что? kõnek.


33 32 126. Kas teil (sul) oli minu juurde asja?

126. У вас (у тебя) ко мне дело?

127. Kas te ootate (sa ootad) mind?

127. Вы меня ждёте (ты меня ждёшь)? Вы не меня ждёте (ты не меня ждёшь)?

128. см. п. 129

128. Вы мне хотите (ты мне хочешь) что-то сказать?

129. Mis mure teil (sul) oli? Mis soov teil (sul) oli?

129. Что привело вас (тебя) ко мне? Что заставило вас прийти [ко мне]?

' 130. Millega saan teid (sind) aidata? Millega saan teile kasulik olla? офиц.

NÄITEID - Kas te vajasite mind? - Jah. - Palun, astuge sisse. Mis mure teil oli ? - Tõin lahkumisavalduse.

IX Kuidas reageerida koputamisele ja sisenemissoovile 131. Sisse !

130. Чем могу вам (тебе) помочь? Чем могу служить (быть полезным)? ameti

135. Palun oodake.

135. Подождите, пожалуйста.

136. Oodake natuke (üks hetk, veidike, pisut).

136. Подождите минутку,

137. Üks hetk, palun!

137. Минутку! Одну минутку! Минуточку!

138. Üks silmapilk!

138. Секунду! Одну секунду! Секундочку!

TERVITAMINE

ПРИВЕТСТВИЕ

I Teretamine ja tervitamine

Собственно приветствия

l.Tere! Tervist!

1. Здравствуйте!

2. Tere päevast!

2. Добрый день!

3. Tere hommikust!

3. С добрым утром! Доброе утро!

4. Tere õhtust!

4. Добрый вечер!

Реакция на стук в дверь посетителя, желающего войти

5. Tervitus! разг.

5. Привет! (sagedamini noortetervitus)

131. Войди(те)! Входи(те)!

6. СМ. П. 1

6. Доброго здоровья! (vanemate inimeste kõnepruugis, vananev väljend)

ПРИМЕРЫ - Вы ко мне, Сергей Иванович? У вас ко мне дело? - Да, господин директор. - Заходите, пожалуйста. Что привело вас ко мне? - Я пришёл с заявлением об уходе.

132. Jaa! Jah

132. Да-да.

133. Palun.

133. Прошу.

134 см. n. 133

134. Прошу вас.

7 см. n. 1

7. Приветствую вас! - Здравствуйте, господин директор. - Приветствую вас, Пётр Петрович. Рад, что вы поправились.

8 Tervitan teid kellegi-millegi (instituudi, meie kollektiivi) nimel. офиц.

8. Я приветствую вас от имени кого-чего (от имени института,


35

£ Tervitan teid kultuuriministeeriumi

9. Lubage teid tervitada, офиц.

нашего коллектива), ameti Я приветствую вас от имени Министерства культуры. 9. Разрешите вас приветствовать. ameti.

10 Mul on rõõm (hea meel) teid tervitada, офиц.

™ Рад вас приветствовать, ameti. Здравствуйте, господа, проходите, садитесь. Рад вас приветствовать. Сейчас начнём совещание.

NB! Выражения под п. 8, 9 и 10 употребляются в эстонском языке как приветствия, обращенные к аудитории. Vene väljendid p. 8, 9 ja 10 on käsutusel nii üksikisiku kui ka auditooriumi poole pöördumisel. 11. Tere tulemast! (официальное при- 11. Добро пожаловать! (ametlik ветствие гостей, используется так- külaliste tervitamine) же и как дружеское приветствие) 12. см. п. 11

12. С приездом! (tuttava inimese tervitamine päralejõudmise puhul)

II Tervitamisele järgnevaid väljendeid

Выражения, употребляющиеся вслед за приветствием

13. Rõõm teid (sind) näha.

13. Очень рад(а) вас (тебя) видеть. М

14. Kui tore (kena), et me kohtusime. Kui tore (kena), et sa tulid (te tulite).

:

14. Как хорошо, что я встретил(а) вас (тебя). Как хорошо, что ты пришёл (приш-

; *! Г! $ # || Ä

ла; вы пришли).

17. Kuidas [teie, su] tervis on?

17. Как [ваше, твоё] здоровье?

18. Kuidas te end tunnete (sa end tunned)?

18. Как вы себя чувствуете (ты себя чувствуешь)?

19. Kuidas elu läheb?

19. vt. p. 15

20. Kuidas eluke veereb? разг. Mis elu sa elad? разг.

20. Как жизнь? kõnek.

21. см. п. 19, 20, 22

21. Как успехи?

22. Kuidas läheb? Mida sa siis ka teed? разг.

22. vt. р. 16

23. Mis uudist?

23. Что нового? Что новенького?

24. Mis sul head rääkida on? Mida head räägid?

24. vt. р. 21

25. Mida kuulukse? Mida head kuulda?

25. Что слышно?

III Vastused viisakusküsimuste1е

Ответы на вопросы о жизни, здоровье, делах

26. Tänan küsimast! (все ответы на соответствующие вопросы могут начинаться с этого выражения благодарности)

26. Спасибо. Благодарю, (kõiki vastuseid viisakusküsimustele võib alustada nende sõnadega)

Vastused, kui kõik on hästi

Ответы со значением "дела идут хорошо"

27. Hästi. - Kuidas elate? - Tänan] küsimast, hästi.

27. Хорошо. - Как вы поживаете? - Спасибо, хорошо.

* -3»

15. Kuidas elate (elad)?

15. Как [вы] живёте (поживаете)? Как [ты] живёшь (поживаешь)?

16. Kuidas käsi käib? Kuidas käbarad käivad? разг.

16. Как идут [ваши, твои] дела? Как дела?

|| |;


37

36 28. см. п. 27

•-.-•

28. Прекрасно.

29. см. п. 27

29. Замечательно.

30. см. п. 27

30. Великолепно.

31. см. п. 27

31. Отлично.

32. Päris hästi. Üsna kenasti.

32. Неплохо.

33. Kõik on korras.

33. Всё Б порядке.

34. см. п. 32

34. Нормально, (sundimatus õhkkon-

42. Ei oskagi [kõhe] öelda.

42. Как вам (тебе) сказать? Не знаю, что и сказать.

43. Kuidas võtta. - Kuidas elad? Hästi? - Kuidas võtta.

43. vt. р. 40

44. Pole justkui vigagi.

44. Как будто ничего (неплохо, хорошо).

45. Läheb ka (kah). разг.

45. Кажется, ничего (неплохо, хорошо).

46. Mitte [jumal] teab kui hästi.

46. Не ахти как! kõnek.

47. Käib küll! разг.

47. vt. p. 40

48. Tasapisi.

48. Потихоньку, kõnek. Помаленьку, kõnek. - Как живёшь? - Потихоньку.

nas) 35. Ei või kurta.

35. Не могу пожаловаться.

36. Patt oleks kurta.

36. vt. р. 35

37. Pole põhjust nuriseda.

37. vt. р. 35

38. см. п. 35

38. Не жалуюсь.

Vastused, kui elu läheb tavalist rada

Ответы со значением "дела идут 1 и не хорошо, и не плохо" Ц

39. Pole viga(gi). Ei ole viga. 40. Niisama. - Kuidas elad? - Niisama. 41. Keskeltläbi. разг. Keskmiselt.

39. Ничего.

40. Так себе. - Как жизнь? - Так себе. 41. Ни хорошо, ни плохо.

- Kuidas elu läheb ? - Tasapisi.

Vastused, kui kõik on vanaviisi

Ответы со значением "всё идёт по-старому"

49. Endist viisi. Kõik läheb vana rada. Kõik on vanaviisi. Elu läheb vanaviisi (vana rada).

49. Всё по-старому. По-прежнему, kõnek.

5(Г.',Ei ole midagi erilist (uut ega huvitavat).

50. Ничего нового,

^^^^Mfe|midagi; eriliste, ^^^S5f^n|id'midagi erilist..

51. Ничего особенного.

52: vt. p. 49


39 Tavaliselt. - Kuidas läheb? - Tavaliselt. Vastused, kui asjad ei edene või on halvasti 53. Halvasti. Kehvasti.

Kui meeldiv üllatus!

Какая приятная неожиданность! Приятная неожиданность!

64. Pole teid (sind) ammu näinud.

64. Давно мы с вами (с тобой) не виделись.

65. см. п. 67

65. Тысячу лет не виделись.

66. Pole teid (sind) terve igaviku näinud. Sellest on terve igavik möödas, kui viimati nägime.

66. Целую вечность не видел(а) вас (тебя).

67. Sada aastat pole sind (teid) näinud.

67. Сто лет не видел(а) тебя (вас).

68. см. п. 66, 67

68. Сколько лет, сколько зим! (täiskasvanute kõnepruugis, kohtumisel pärast pikka lahusolekut) Сергей, сколько лет, сколько зим! 69. Кого я вижу! Кого я вижу! Серёжа, ты ли это?

Ответы со значением "дела идут не очень хорошо или плохо" 53. Плохо.

54. Pole küta.

54. Неважно.

55. Räbalasti. разг.

55. Неважнецки, kõnek.

56. Sandisti. разг.

56. Из рук вон плохо, kõnek. Плохи мои дела.

57. Hullusti.

57. Хуже некуда. Кошмарно, kõnek.

58. Hullemini enam ei saagi olla.

58. Хуже не придумаешь.

59. см. п. 55, 56, 57

59. Скверно.

69. Keda ma näen! Keda ma näen! Jüri, kas see oled tõesti sina?

60. Parem ära küsigi. Ära parem küsi.

60. Лучше не спрашивай.

70. Kui tore (meeldiv) kohtumine!

61. vt. р. 54

Kui kena (tore), et me kokku saime.

70. Какая встреча! Какая приятная встреча! Приятная встреча! Вот повезло, что мы встретились!

71. Seda kohtumist küll ei osanud ette arvata (aimata). Seda'kohtumist küll ei osanud ette arvata. Olete ammu siin?

71. Не ожидал(а) вас (тебя) встретить. Никак не ожидал вас здесь встретить! Вы давно приехали?

72. Seda küll ei osanud arvata, et teid (sind) siin näen (kohtan). Sind [nüüd J küll ei lootnud näha.

72. Не думал(а) встретить вас (тебя). Вот уж не думал(а) с тобой увидеться.

61. Pole, mille üle rõõmustada. Pole midagi rõõmustavat. 62. Mis elu see on! разг.

62. Разве это жизнь, kõnek.

IV Ootamatu kohtumise või tuleku puhul käsutatavaid väljendeid

Выражения, употребляющи еся при неожиданной встрече, т неожиданном приходе кого-то Щ

63. Vaat kus üllatus!

63. Какая неожиданность!

1


41

40 Tere, Ants! Seda küll ei osanud arvata, et sind siin näen. Kus on alles üllatus! Tere! Sind nüüd küll ei lootnud näha.

Здравствуй! Вот уж не думал с тобой увидеться!

79. Mis tuuled sind siia tõid? Mis imeväel sina siia said (sattusid)? Vaat kus üllatus! Mis imeväel sina siia said?

79. Каким ветром тебя сюда занесло? Какими судьбами? Вот так встреча! Ты здесь какими судьбами?

73. Не думал(а), что встречу вас

80. Teid (sind) pole ammu enam näha olnud.

80. Что-то вас (тебя) давно не было видно.

81. Miks sind näha pole olnud?

81. Где ты пропадал?

82. Mis juhtus? Mis lahti on?

82. Что случилось?

83. Miks te tulite (sa tulid)?

83. Почему вы пришли (ты пришёл, пришла)?

84. Miks te nii vara tulite (sa nii vara tulid)? Miks nii vara? Mis juhtus, Jaan? Miks nii vara? Tule sisse, räägi!

84. Почему вы пришли (ты пришёл, пришла) так рано? Почему так рано? Что случилось? Почему вы прийти так рано? Входите, рассказывайте.

85. Kus hundist räägid [seal ta ongi]. Jüri! Kus hundist räägid... Me just rääkisime sinust. Tule sisse, ära häbene, siin'on kõik omad inimesed.

85. Лёгок на помине, kõnek. Витя, здравствуй! Лёгок на помине! Мы только что о тебе говорили. Входи, не стесняйся, здесь все свои.

86. Mis mure teid minu juurde tõi?

86. Что привело вас ко мне (сюда)? ameti.

73. см. п. 72

74. Kuidas te siia saite (sa siia said)? Kust sina siia said? Tere hommikust, Mari. Kuidas sa siia said? Ma arvasin, et oled täna raamatukogus. 75. Kuidas teie siia sattusite (sina siia sattusid)? 76. Kes võis arvata, et teid (sind) siin näen (et me siin kohtume, et kokku saame). 77. Seda ei osanud küll arvata (hingest aimata разг.), et sinuga kokku saan (et sind kohtan). Tere, Peeter! Seda ei osanud küll arvata, et sinuga selles puhkekodus kokku saan. 78. Poleks osanud mõeldagi, et sina siin võid olla (et sind siin näen). Mõtelda! Mõtle vaid! Mari! Seda küll poleks osanud mõelda, et sind siin staadionil näen. Mõtelda, sina jalgpallivõistlustel!

(тебя) здесь. Здравствуй, Лена! Не думала, что встречу тебя здесь. Какая неожиданность! 74. Как вы здесь оказались (ты здесь оказался, оказалась)? Доброе утро, Валя! Как ты оказалась здесь? Я думала, что ты сегодня работаешь в библиотеке. 75. Как вы сюда попали (ты сюда попал(а))? 76. Кто бы мог подумать, что встречу тебя (вас) здесь (что мы здесь встретимся). 77. Не думал(а),не гадал(а) встретить тебя (вас), kõnek. Здравствуй, Володя! Вот уж не думал, не гадал встретить тебя в этом доме отдыха. 78. Кого-кого, но тебя не ожидал(а) встретить (увидеть). Подумать только!

Что заставило вас прийти? ameti. 87. Mis sind siia ajas? разг. ..Millega saan teid aidata?

Машенька! Кого-кого, но тебя уж никак не ожидал увидеть среди§ футбольных болельщиков! Поду-* мать только, ты - и футбол!

87. Что тебя сюда привело? 88. Чем могу служить? ameti.


43 V Väljendid oodatud külaliste või kohtumiste puhul

89. Tore (hea), et te [siiski] tulite (sa tulid). Küll on tore (hea), et te [siiski] tulite (sa tulid). Tere, küll on hea, et sa tulid !

90. Mul on hea meel, et te tulite (sa tulid). 91. Siin ma lopsiks olen. Lõpuks jõudsin minagi köhale, (говорит приходящий, зная, что его ждут) 92. Lõpuks ometi tulid (tulite)! Lõpuks ometi oled (olete) siin! 93. Lõpuks ometi!

TUTVUMINE J А TUTVUSTAMINE

Выражения, употребляющиеся при условленной встрече, ожидаемом приходе кого-то

ЗНАКОМСТВО

I Mida öelda tutvumisel

Как представиться

1. Saagem tuttavaks. Me olemejuba tükk aegajuttu ajanud. Saagem siis ka tuttavaks. Minu nimi on Jüri.

1. Давайте познакомимся. Мы говорим уже полчаса, а ещё не знакомимся. Давайте познакомимся. Меня зовут Вера.

2. Saame [siis] tuttavaks.

2. Будем знакомы.

90. Я рад(а), что вы пришли (ты пришёл, пришла).

3. см. п. 1, 2

3. Давайте знакомиться.

91. Ну вот и я! (oodatu repliik)

4. см. п. 2

4. Давай [с тобой] познакомимся. (lapse poole pöördumisel)

5. Tahaksin teiega tuttavaks saada.

5. Я хотел(а) бы с вами познакомиться. Мне хотелось бы с вами познакомиться.

6. Kas tohin end tutvustada? Lubage mul end tutvustada. Ehk lubate mul end tutvustada. Lubage mul end tutvustada: Jaan Käsk, Päevalehe toimetaja.

6. Разрешите (позвольте) познакомиться, kõnek.

89. [Вот] хорошо, что вы [всё же] пришли (что ты пришёл, пришла).

Здравствуй, вот хорошо, что ты пришла!

92. Ну вот и ты (вы)!

93. Наконец-то (ты пришёл, приш-

Tere, Mihkel! Lõpuks ometi! Miks sa siis hiljaks jäid?

ла)! Здравствуй, Боря! Наконец-то! Что.же ты опаздываешь?

94. Parem hilja kui mitte kunagi.

94. Лучше поздно, чем никогда.

95. Olete (oled) alati [meie, minu juures] teretulnud.

95. Я всегда рад(а) вам (тебе). Мы вам (тебе) всегда рады.

Jj

7. Kas tohin end esitleda? Lubage mul end esitleda. Lubage mul end esitleda. Näitleja Käsk. 8. Minu:nimi on Mihkel (Peeter Mets)

Разрешите познакомиться: Петров Николай Иванович. 7. Разрешите (позвольте) представиться, ameti. Позвольте представиться. Артист Иванов. 8. Меня зовут Олег (Ольга, Оля, Олег Петрович, Ольга Петровна). Меня зовут Олегом (Ольгой, Олей, Олегом Петровичем, Ольгой Петровной).


45 44

19. Lubage teid tutvustada (tuttavaks teha) kellegagi (ajalehe toimetajaga, uue raamatupidajaga, meie õppejõuga).

19. Разрешите (позвольте) познакомить вас с кем (с редактором этой газеты, с новым бухгалтером, с нашим преподавателем), ameti.

9. Minu [perekorma]nimi on Tamm.

9. Моя фамилия Иванов(а).

10. Mina olen [Mihkel] Tamm.

10. Я Иванов [Олег Петрович].

11. Kuidas on teie (sinu) nimi? Mis teie (su, sinu) nimi on? Kuidas su nimi on?

11. Как вас (тебя) зовут?

Kas ma tohin tutvustada teile kedagi (selle ajalehe toimetajat, meie uut raamatupidajat, direktorit, õpetajat)?

12. Kuidas on teie (sinu) perekonna-

12. Как ваша (твоя) фамилия?

20. Lubage teile esitleda kedagi (uut direktorit, toimetajat, juhatajat).

13. см. п. 11,12

13. Как ваше имя и отчество (имя-

Head kuulajad, lubage teile esitleda näitleja Joosep Arminit.

20. Разрешите (позвольте) представить вам кого (нового директора, редактора, заведующего), ameti Господа, разрешите представить вам актёра Николая Васильева.

14. Kuidas on teie (sinu) eesnimi?

14. Как ваше (твоё) имя?

15. Aga kuidas on teie nimi? Aga teie nimi ? Aga kuidas on teie perekonnanimi? Aga teie perekonnanimi? - Minu nimi on Madis. Mis teie nimi on ? - Minu nimi on Jüri. -Aga kuidas on teie perekonnanimi?.

15. А как вас зовут? А вас? ; А как ваша фамилия? А ваша? -Менязовут Олег. А вас? - А меня - Фёдор. - А как ваша фамилия?

21. See on Jaak Tamm [kellest ma rääkisin, kellega te soovisite tuttavaks saada].

21. Это Наталья Ивановна [о которой я вам говорил, с которой вы хотели познакомиться].

22. специального выражения нет

- Tamm.

- Иванов.

22. Прошу любить и жаловать (enamasti kesk- ja vanemaealiste kõnepruugis, humor.) Это наша новая сотрудница Алла Александровна, о которой я вам говорил. Прошу любить и жаловать.

II Kuidas tutvustada

Как познакомить людей

III Vastused tutvustamisel

Ответы при знакомстве

16. Palun saage tuttavaks.

16. [Познакомьтесь, пожалуйста.

- Palun saage tuttavaks! See on minu

- Знакомтесь! Это Нина, моя по-

23. Очень приятно.

sõbratar Anne. - Aga see on minu õde Liina.

друга. - А это моя сестра Вера.

23. Väga rõõmustav. •Väga meeldiv. 24.-'[Mul on] väga meeldiv teiega tuttavaks saada (tutvuda).

24. [Мне] очень приятно с вами познакомиться. Приятно было с вами познакомиться.

nimi?

отчество)?

17. Saage tuttavaks: minu sõber (teie uus õpetaja).

17. Познакомьтесь с кем (с моим другом, с новой учительницей).

18. Lubage teid tutvustada (tuttavaks teha). _

18. Разрешите (позвольте) вас познакомить, ameti.

25. [Мне] очень приятно, что я с


47 46 вами познакомился (познакомилась). 26. Meeldiv tutvuda.

26. vt. р. 24

- Me oleme juba ammu tuttavad. - Kust sa mu venda tunned? - Sa tegid meid tuttavaksjuba siis, kui me suvel ekskursioonil käisime.

- А мы уже давно знакомы. - Откуда ты знаешь моего брата? - Ты познакомила нас уже летом, когда мы ездили на экскурсию.

KUTSE

ПРИГЛАШЕНИЕ

27. Я счастлив(а) с вами познако-

27. см. п. 24

миться.

28. Mul on hea meel teiega tuttavaks

28. Я рад(а) с вами познакомиться,

saada (tutvuda). 29. Me oleme juba tuttavad.

29. Мы уже знакомы.

30. Me oleme vist juba kohtunud.

30. Мы, кажется, уже где-то встречались.

31. Ma tunnen teid.

31. Я вас знаю.

32. Olen teid kusagil näinud (köha-

32. Я вас где-то видел(а) (встре-

nud).

тил(а)).

33. Olen teist [palju head] kuulnud.

33. Я о вас слышал(а). Мне о вас приходилось слышать.

34. [Kas] te ei tunne mind ära?

34. Вы меня не узнаёте? ПРИМЕРЫ

NÄITEID - Palun saage tuttavaks. Minu kolleeg Peeter Tamm. - Väga meeldiv. Minu nimi on Jaan Paju. - Jaan Paju? Olen teist palju head kuulnud. - Tänan.

- Познакомтесъ, пожалуйста. Мой коллега Сергей Петров. - Очень приятно. Меня зовут Пётр Сергеев. - Пётр Сергеев? Я о вас слышал много добрых слов. - Благодарю.

- Anne, saa tuttavaks, see on minu

- Люда, познакомся с моим братом

vend Mait.

Матвеем.

I Suuline kutse

Устное приглашение

1. Palun teid (sind) kuhugi (sünnipäevale, teatrisse, õhtusöögile).

1. [Я] приглашаю вас (тебя) куда (на день рождения, в театр, поужинать). - Приглашаю вас поужинать в кафе. -Хорошо. Спасибо.

- Palun teid täna õhtusöögile. - Tänan. Hea meelega.

2. см. п. 3

2. Я хочу пригласить вас (тебя) куда (на чашку чая, в театр, поужинать). - Я хочу пригласить вас на банкет. - Благодарю вас. Я обязательно приду.

3. Ma tallaksin teid (sind) kuhugi (teatrisse, restorani, õhtusöögile) kutsuda. Ma tahaksin teid (sind) kuhugi (kontserdile, külla, suvilasse) paluda.

3. Я хотел (а) бы пригласить вас (тебя) куда (в театр, в ресторан, на ужин). Мне хочется пригласить вас (тебя) куда (на концерт, в гости, на дачу). Мне хотелось бы пригласить вас (тебя) куда (на концерт, в гости, на дачу).

- Ma tahaksin teid täna külla kutsuda. - Tänan. Tulen hea meelega. 4. Palun luige (tule) kuhugi (mulle külla, minuga kinno).

4. Не зайдёте (пойдёте, придёте) ли вы куда (ко мне, со мной в кино)?

5. Kas.ma tohiksin teid kuhugi (näi-

5. Могу ли я пригласить вас куда?


49 tusele, teatrisse) kutsuda (paluda)?

14. [Kui] läheks õige kuhugi. [Kui] käiks õige kuskil. Tüdrukud, kui läheb õigeparki. Läheks õige Maret vaatama, ta olevat haige. Kui käiks õige kinos.

14. Давай(те) пойдём куда. Давай(те) еходим куда. Девочки, давайте пойдём в парк. Давай сходим к Коле, он, говорят, болен.

6. Разрешите (позвольте) мне пригласить вас куда (на банкет, на мою свадьбу), ameti.

15. Palun köhale tulla (köhal olla).

7. vt. p. 6

Palun õigeks ajaks köhale tulla. Palun neljapäeval kõigil köhal olla kell kümme.

•15. [По]прошу прийти (приехать, зайти), ameti. Попрошу прийти вовремя. Прошу в четверг быть всем на месте в десять часов.

Можно ли мне пригласить вас куда (на выставку, в театр)?

Kas te tuleksite (sa tuleksid) minuga kuhugi (teatrisse)? 6. Lubage teid kuhugi (banketile, pulmapeole) kutsuda (paluda), офиц.

7. Ol(g)e nii lahke ja tul(g)e kuhugi (minu juubelipeole). Oleks väga meeldiv, kui te tuleksite (sa tuleksid) kuhugi (teatrisse). 8. см. п. 5

9. Tul(g)e kuhugi (meile külla, meile, meie poole). Jüri, tule pühapäeval meile.

10. Astuge [meile] sisse. Tule meilt läbi. Astuge meile sisse, kui mahti on. Tule meilt läbi, ajame juttu. 11. Lähme. 12. см. п. 13 13. Läki.

Poisid, läki Õhtul kinnoJ Tüdrukud, läki näitusele. Maia, läki kohvikusse sööma.

8. Я позволю себе пригласить вас 1 куда, ameti, (vanemaealiste kõne- j pruugis) jj 9. Приходите куда (ко мне в гости, Ц к нам). . 1 Ваня, приходи к нам в воскресенье щ вечером. ж 10. Заходи(те). Света, заходи ко мне в свободный вечер. Заходи, поговорим. 11. Идём(те). 12. Пойдём(те). 13. Пошли! Сходим куда. Зайдём куда. Ребята, пойдёмте сегодня вечером { в кино. Девочки, сходим на выставкуУ^ Майя, зайдём' в кафе, пообедаем. ''

16. Kas te sooviksite (sa sooviksid) minna kuhugi! Kas teil (sul) oleks soovi minna kuhugil Kas teil oleks soovi minna uut lavastust vaatama?

16. Не хотите ли вы (не хочешь ли ты) прийти (пойти, зайти) куда!

17. Kas te tahaksite (sa tahaksid) minna kuhugi? Kas te (sa) ei tahaks tulla kuhugi? Kas te tahaksite täna õhtul teatrisse minna? Kas'sa ei tahaks minuga jalutama tulla?

17. Не хотели бы вы (не хотел(а) бы ты) прийти куда?

18. Kas te ehk sooviksite (sa ehk sooviksid) minna kuhugi'? Anne, kas sa soovilesid ehk jalutama minna?

18. Вы не хотите (ты не хочешь) пойти (зайти)куда! Оля, вы не хотите пойти на концерт?

19. Kas te oleksite (sa oleksid) nõus tulema |minmia| kuhugi!

19. Не согласитесь ли вы прийти (пойти)куда!

20 Kas te nõustuksite (sa nõustuksid) tulema minuga kuhugi!

20. Вы не согласитесь (ты не согласишься) пойти (зайти)куда!

21. Kas te saaksite (sa saaksid) tulla (minna) kiilniai'*

21. Не можете (сможете) ли вы прийти (пойти)куда?

Не хотите ли вы пойти посмотреть новый спектакль?

Сергей Сергеевич, вы не хотели бы прийти на мою лекцию?


51

50 22. Kas te saate (sa saad) tulla kuhugi!

22. Вы не сможете (ты не сможешь) прийти (зайти) куда.1

23. Kas te (sa) ei saaks tulla kuhugil

23. Не могли бы вы (не мог (ла) бы ты) прийти куда!

24. см. п. 19, 20

25. Ehk läheksime kuhugi. Kui läheks õige kuhugi. Ehk läheksime jalutama. 26. Oleks kena minna kuhugi. - Oleks kena täna kinno minna. - Eks lähme siis. 27. Poleks paha minna kuhugi (käia kuskil). Võiks minna kuhugi. Võiks fotonäitusele minna.

32. Ma tahaksin, et te (sa)... Ma sooviksin, et te (sa)....

32. Я хочу, чтобы вы (ты)... Мне хочется, чтобы вы (ты)... Мне хотелось бы, чтобы вы (ты)...

33. Oleks hea, kui te (sa)... Oleks kena (tore), kui te (sa)...

33. Неплохо (хорошо) было бы, если бы вы (ты)... 34. vt. р. 35, 36

25. Не сходить (пойти, зайти) ли

34. Mis te arvate (sa arvad), kui läheksime kuhugi! Mis sa arvad, kui õige läheksime restorani?

нам куда! Не пойти ли нам погулять?

35. см. п. 34

35. Как вы смотрите (ты смотришь) на то, чтобы пойти (мы пошли, зашли) куда (в кафе, в кино)?

36. Kuidas te suhtuksite (sa suhtuksid) millessegi! Kuidas te suhtuksite (sa suhtuksid) minu ettepanekusse minna kuhugi!

36. Как вы относитесь (ты относишься) к тому, чтобы пойти (зайти) куда!

24. Не согласились бы вы (не согласился, согласилась бы ты) прийти куда?

26. Хорошо [было] бы пойти (сходить, зайти) куда. -Хорошо бы сходить сегодня в кино. - Давай сходим. 27. Неплохо [было] бы пойти (сходить, зайти) куда. Неплохо было бы сходить в музей на фотовыставку.

Oleks aeg koju minna.

28. Не пора ли пойти (сходить, зайти) куда. Пора пойти домой.

29. Tuleks (oleks vaja, oleks tarvis) minna kuhugi.

29. Надо [было] бы пойти (сходить, зайти) куда.

30. Tulnuks (oleks tulnud ) ära käia

30. Следовало бы пойти (сходить,

kuskil.

зайти) куда.

31. Oleks hädasti tarvis (vaja) minna kuhugi.

31. Необходимо (нужно) было бы i пойти (зайти, сходить) куда.

28. Oleks aeg minna kuhugi.

Как вы относитесь к тому, чтобы пойти в кафе? 37. Ega teil (sul) pole midagi selle vastu, et minna kuhugi! Kas teil (sul) on midagi selle vastu, et minna kuhugi!

37. Вы (ты) не против того, чтобы пойти (зайти, сходить)куда! Не будете ли вы (будешь ли ты) против того, чтобы пойти (сходить) куда! Не возражаете ли вы (возражаешь ли ты) против того, чтобы пойти (зайти, сходить) куда!

38. Kas teile (sulle) meeldiks tulla minuga kuhugi?

38. vt. р. 37


52 II Kutse siseneda

Приглашение войти

39. Palun.

39. Пожалуйста.

40. Astu(ge) sisse. Tul(g)e sisse.

40. Входи (те). Заходи(те).

41. Astu(ge) edasi. Tul(g)e edasi.

Olete oodatud külaline meie pulmapeol. 50. Olete palutud kuhugi. Olete palutud minu ema juubelipeole.

41. Проходи(те).

III Kuidas kutsuda tantsule

Приглашение на танец

42. Palun teid tantsule (valsile...).

42. Разрешите пригласить вас на танец (вальс...).

- Mari, tule tantsima. - Miks mitte.

43. Потанцуем? kõnek. Давай потанцуем. - Таня, потанцуем? - С удовольствием, Олег!

44. Kas tohib paluda?

44. vt. р. 43

43. Tule tantsima.

Vastused kutsele 45. Palun. 46. Meeleldi. Heameelega. 47. Võib ju ka. разг. 48. Miks mitte. IV Kirjalik kutse 49. Olete oodatud külaline kuskil.

50. vt. p. 1, 6

51. Palume Teie lahket osavõttu millestki.

' 51. Не откажите нам в просьбе принять участие в чём. (rõhutatult viisakas)

52. Palume Teid osa võtta millestki.

52. Просим Вас принять участие в чём. Просим Вас участвовать в чём. Просим Вас принять участие в торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения ...

Palume Teid osa võtta Märjamaa Keskkooli keelepäevast.

53. Tere tulemast kuhugi (minu sünnipäevale, juubelipeole), (неофициальное, дружеское, приглашение)

53. vt. р. 1

54. Äraütlemine telefonil...

54. Отказы по телефону...

Ответы на приглашение 45. Пожалуйста.

:

PALVE, NÕUANNE, ETTEPANEK, KEELD

ПРОСЬБА, СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАПРЕТ

1 |Ма) palun teid (sind) mida teha (helistada kcllelegi, ära käia kuskil). Mci piilun leid tasem olla.

1. [Я] прошу вас (тебя) сделать что (позвонить кому, сходить куда). Я прошу тебя купить мне хлеба. Я прошу вас не разговаривать.

2 [Ma] soovitaksin teil (sul) mida teha (nõu pulad.i kellegagi, helistada kvlUlcgi). Ma soovitaksin teil suvel lõunasse

2. [Я] советую вам (тебе) сделать что (поговорить с кем,позвонить кому). Я советую вам съездить летом на

46. С удовольствием.

47. Можно. 48. Почему бы и нет. Письменное приглашение 49. Ждём вас куда (на мой депь"| рождения, на нашу свадьбу).


55 3. Mul on ettepanek mida teha (helistada kellelegi).

4. Palu(ksi)n mida teha. Paluksin olla vaiksemalt. Palun kirjutada selgemalt. Palun mulle sellest õigel ajal teatada. 5. см. п. 2

6. Ma pane(ksi)n ette mida teha. 7. Tee (tehke)... 8. Kirjuta(ge)... Mari, kirjuta Õpetaja aadress üles. 9. Too(ge)... Palun too mulle vett. 10. Palun. Palun tagastage raamatud õigel ajal. Palun olge tasa. Palun lahkuge vagunist, rong edasi ei sõida. 11. Olge (ole) hea. Olge (ole) hea mees... Ole hea laps (poiss, tüdruk)... Ole hea, pane vaas oma köhale! Olge hea, helistage mulle! Ole hea mees, tule mulle appi. Ole hea laps, too vett.

3. [Я] предлагаю вам (тебе) сделать что (позвонить кому). Предлагаю тебе позвонить классному руководителю. 4. Я просил(а) бы сделать что. Я попрошу сделать что. Я просил бы не шуметь. Попрошу писать разборчивее.

5. Я посоветовал(а) бы сделать что (поговорить с кем). Я посоветовал бы поговорить об этом с директором. 6. Я предложил(а) бы сделать что.

12. Olge (ole) nii kena (lahke). Ole [nii] kallis (pai).

12. Будьте любезны (будь любезен, любезна).

13. Kui see teile (sulle) tüli ei tee,... Kui see teile (sulle) sobib,...

13. Если вам (тебе) не трудно,... Если вас (тебя) это устроит (устраивает)...

Kui see sulle tüli ei tee, tule homme meilt läbi.

Если тебе не трудно, зайди ко мне завтра.

14. Ole täitsa, разг. Ole meheks. Ole täitsa, kustuta tuli ara, ma ei saa muidu magama jääda. Ole meheks, aita mind.

14. Будь другом (человеком), kõnek. Будь другом, выключи свет. Мне очень хочется спать. Будь человеком, помоги мне.

15. Tehke (tee) mulle seda heameelt. Tee mulle seda heameelt, vii mu raamatud raamatukokku.

15. Сделай(те) [мне] одолжение. Сделай одолжение, отнеси мои книги в библиотеку.

16. см. п. 15

16. Не откажите в любезности. ameti.

17. см. п. 15

17. Окажите любезность, ameti.

18. Ära pea paljuks. Ärapeapaljuks mulle täna helistada.

18. Не сочтите за труд, ameti. Не сочтите за труд позвонить мне сегодня.

19. Ma tahaksin teid (sind) paluda mula leha.

19. Я хочу вас (тебя) попросить сделать что. [Я] хотел бы вас (тебя) попросить сделать что. Я попросил бы вас (тебя) сделать что. Мне хочется попросить вас (тебя) сделать что. Мне хотелось бы попросить вас (тебя) сделать что.

7. Сделай(те)... 8. Напиши(те)... Оля, напиши объявление о вечере. 9. Принеси(те)... Принеси мне, пожалуйста, воды. : | 10. Пожалуйста.

11. Будьте добры (будь добр(а)). Ma paluksin teid (sind) mida teha. Будь добр, поставь вазу на место' Будьте добры, позвоните мне' Будь добр, помоги мне .'Будь добра принеси воды.

Kas ma tohiksin paluda teid (sind)...


57 Ma paluksin teid tuua oma artikkel.

20. Mul on teile (sulle) [suur] palve. Mul on teile palve: tooge mulle see raamat lugeda. 21. Annaksin teile (sulle) [head] nõu mida teha. Soovitaksin teil (sul) mida teha.

22. Ega te (sa) ei tahaks (sooviks) mida tehal Kas sa ei tahaks mida tehal

23. Kas te ei oleks nõus (kas sa ei oleks nõus) mida tegema!

24. см. п. 10

|

Я хочу попросить вас принести

§

вашу статью.

20. У меня к вам (к тебе) [большая] § просьба. ' I У меня к вам просьба: принесите jj мне почитать эту книгу. Щ 21. Мне хочется посоветовать (пред- 1 ложить) вам (тебе) сделать что. jj Я посоветовал бы вам (тебе) еде- щ лать что. • Щ 22. Вы не хотели бы (ты не хотел(а) Щ бы) сделать что! ж Вы не хотите (ты не хочешь)... Не хотите ли вы (не хочешь ли ты)... 23. Вы не согласитесь (ты не согласишься) сделать что! • Не согласитесь ли вы (не согласишься; ли ты) сделать что! I 24. Просьба что сделать (не раз-! говаривать, сдать книги вовремя, не] шуметь, освободить вагон). ameti% (üsna kategooriline) J Просьба освободить вагон. Поезд] дальше не пойдёт. , :|

4 25. Vaikust! Tasa! Tasa! Ärge ajage juttu! 26. Jutt (jutud) jätta! разг.

щ 25. Просьба соблюдать тишину! | Тихо! | Тишина! j| Тихо! Прекратите все разговори 26. Не разговаривать! Щ Не разговаривайте!

Hakkame laulma.

27. Давайте сделаем что (делать что). Давайте споём. Давайте петь.

28. Kui õige teeks mida! Kui õige laulaksime?

28. Кесделать ли что! Не спеть ли нам!

29. Las(e) (laske) ma [ise] teen mida. Las(e) (laske) ta [ise] teeb mida. Las tema loeb. Lase ma loen ise ette.

29. Давай (те) я сам(а) сделаю что. Дай(те) мне [самому, самой] сделать что. Давай, я сама прочитаю.

30. см. п. 29

30. Пусть он (она) сделает что. Пусть он прочитает статью.

31. Verb käskivas kõneviisis. / Гл. в повел, накл. + pealegi. Lugegu pealegi tema.

31. vt. р. 30

32. Kas võib (tohib) mida teha!

32. Можно [мне] что сделать? Можно ли что сделать? Можно войти? Можно позвонить? Можно попросить?

27. Hakkame mida tegema.

Kas tohib sisse astuda? Kas võib teile helistada?

33. Я могу что сделать? Не могу ли я что сделать? Могу ли я что сделать? Kas ma tohiksin teie telefoni käsutada? Я могу позвонить? Kas ma võiks teilt üht asja küsida?

33. Kas ma tohiksin (võiksin) mida teha!

34. см. п. 32, 33

Ш

ЩЦ^^ЩЦакзке; (kas. sa saaksid) miaaiieüa?'ss$~:'"-. •

^ ^ В ^ Щ | ^ Ё Й Ш Й ^ ^ е аРР* tuHa?

34. Нельзя ли [было бы] что сделать? 35. Вы не можете (ты не можешь) что сделать! Вы не могли бы (ты не мог(ла) бы) что сделать! Вы не могли бы мне помочь?


59 58 36. Ega teile (sulle) ei tee liiga palju tüli, kui... Kas teile (sulle) ei tee liiga palju tüli,

36. Вам нетрудно будет что сде-

44. Hädasti oleks tarvis mida teha.

44. Необходимо [было] бы сделать что. Позарез надо [было] бы сделать что. kõnek.

45. Oleks tulnud mida teha. Oleks pidanud mida tegema. Enne oleks pidanud mõtlema, siis ütlema.

45. Следовало бы сделать что.

46. Ehk te teeksite (sa teeksid) mida?

46. Может быть, вы сделаете (ты сделаешь) что? 47. Не сделаете ли вы что? Не сделаешь ли ты что?

лать!

kui... Kas teile (sulle) teeb palju tüli, kui... Ega sulle ei tee liiga palju tüli, kui viid ka minu raamatud ära?

Вам нетрудно сходить в библио-

37. см. п. 36

37. Вас не затруднит что сделать! {üsna ametlik)

теку?

38. Lubage, ma teen mida.

38. Разрешите что сделать, (üsna

Lubage, ma vaatan ligemalt.

ametlik) Разрешите взять книгу.

47. Kas te (sa) ei teeks mida?

39. Позвольте что сделать, (üsna

Kas sa ei aitaks mind?

39. см. п. 38

ametlik) 40. [Küll] oleks hea, kui saaks mida

40. Хорошо [было] бы что сде-

teha. Oleks hea, kui saaks helistada. Küll oleks hea, kui saaks nädalavahetusel linnast välja!

лать. Хорошо было бы почитать. Хорошо бы в воскресенье съездить за город!

41. Poleks (ei oleks) paha, kui saaks mida teha. Ei teeks halba, kui saaks mida teha.

42. Oleks aeg mida teha. Viimane aeg on mida teha. Viimane aeg on tööle hakata. 43. Teil (sul, meil) oleks tulnud mida teha. Oleks tarvis mida teha. Meil oleks tarvis lähemal ajal kokku saada.

48. Kas te (sa) ei tahaks mida teha! Kas sa ei tahaks mulle raamatut lugeda anda?

Неплохо было бы почитать. 42. Пора [было] бы что сделать. Пора бы взяться за работу. 43. Надо [было] бы вам (тебе, нам) что сделать. Нужно [было] бы сделать что. Надо бы нам на днях встретиться

48. Не+ гл. в буд. вр. / verb tulevikus + ли вы (ты)... Не принесёте ли вы книгу?

49. см. п. 47

49. Вы (ты) бы+гл. в прош. вр. / verb minevikus. Ты бы принёс мне книгу?

:

50."Katsu sa mida tehal разг. Hoia oma nahk! разг. Katsu sa> välja lobiseda! Katsu sa häält tehnl

50. Не смей(те)! Посмей(те) только! Не смей кричать! проговориться!

51 K.itsut ÜU) ainult (vaid)! h m»\ к ÜCI.linult (vaid)! kiitMrj aidult tegemata jätta!

51. Попробуй(те) только! kõnek.

41. Неплохо [было] бы что сделать.

Следовало бы подумать, прежде чем говорить.

52 Lita n.iike) järele! lrfi.i(|.itkc)iuba! '«itke (i.itii) P-nimisõna / сущ.

Не

смейте

Попробуйте только не сделать! 52. Перестань(те)! Перестань(те) + инф. / inf.


61 Jätke sumin;(jutt)! Jäta oma jonn järele!

Перестань капризничать!

53. Ärge tehke midal Ära tee mida\

Ärge ajage juttu! Ära kõlista! Ära riidle! 54. Ma [nii] sooviksin (tahaksin), et te teeksite (sa teeksid) mida.

53. Не + гл. в повел, накл. / verb käskivas kõneviisis. Прекратите)! Прекратимте) + инф. / inf. Прекрати(те) + сущ. в вин. п. / nimisõna akusatiivis. Прекратите шум! Прекратите разговаривать! Не шуми!

= h |

54. Я хочу, чтобы вы что сделали (ты что сделал{а)). Мне хочется, чтобы вы что сделали (ты что сделал{а)). Мне бы [очень, так] хотелось, чтобы вы сделали (ты сделал(а)) что.

üle annaksid.

56. Poleks (ei oleks) paha, kui te teeksite (sa teeksid) mida. Ei teeks paha, kui te teeksite (sa. teeksid) mida. 57. Mis te arvate (sa arvad), kui teeksime mida! Mis te arvate (sa arvad) millest! Mis sa arvad kinnominekust? 58. Kuidas te suhtuksite (sa suhtuksid) millesse!

55. Хорошо [было] бы, если бы вы сделали (ты сделал(а)) что. Хорошо бы, если бы ты закончил Ц работу вовремя. 56. Неплохо [было] бы, если бы вы сделали (ты сделал(а)) что. Вот бы ты сделал для меня что. kõnek. 57. Как вы смотрите (ты смотришь) на то, чтобы сделать что!

58. Как вы относитесь (ты относишься) к тому, чтобы сделать что1

59. Вы (ты) не против того, чтобы сделать что! Не согласитесь ли вы сделать что! Не будете ли вы (не будешь ли ты ) против того, чтобы сделать что!

Palve koosolekul

Просьба на собрании

60. Palun, kes soovib sõna?

60. Кто желает (хочет) выступить? Прошу желающих выступить.

61. Palun esitada kandidaate.

61. Прошу выдвигать кандидатуры.

62. Palun käega (käetõstmisega, mandaadiga) märku anda. Palun hääletada.

62. [По]прошу (про)голосовать.

63. Palun sõna.

63. Прошу слова.

64. Palun ettekandeks kakskümmend minutit.

64. Прошу дать (отвести) мне для доклада двацать минут.

-';

Ma nii tahaksin, etjust sina kingituse

55. Oleks hea, kui te teeksite (sa teeksid) mida. : Oleks hea, kui sa ostaksid mulle selle raamatu. ,

59. On teil (sul) midagi selle vastu, kui teeksime mida!

KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST, ELULUGU Tallinna Lilleküla Keskkooli direktorile Ilme Tamm, eesti keele õpetaja Avaldus. .«t Palun .mind lubada korralisele puhkusele 1.-25. juulini k.а. Tallinnas, 20,06. 1998 I. Tamm (allkiri)

КАК ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, БИОГРАФИЮ Директору Таллиннской средней школы N9 3 учителя математики Сергеева Николая Ивановича заявление. Прошу предоставить мне отпуск с 1 по 25 июля 1998 г. Таллинн 20. Об. 1998

Н. Сергеев (подпись)


63 Eesti Keele Instituudi direktorile

Директору Института эстонского языка

Anne Lepp, grammatikasektori vanemteadur

старшего научного сотрудника Петровой Веры Павловны

Avaldus. Palun mind vabastada vanemteaduri ametikohalt alates 1. septembrist 1998. a. seoses üleminekuga teisele tööle. Tallinnas 1. juulil 1998. a. A. Lepp (allkiri)

заявление. Прошу освободить меня от занимаемой должности с 1 сентября 1998 г. в связи с переходом на другую работу (по собственному желанию). Таллинн 1. Об. 1998 В. Петрова (подпись)

Tallinna Reaalgümnaasiumi direktorile Mari Käsk, sünd. 25. augustil 1981, eluk. Roosikrantsi t. 6-11

Директору Таллиннской среонеи школы №47 Петровой Татьяны Васильевны род. 15 июля 1981 г., ул. Роозикрантси, д.6, кв.1

Avaldus

заявление.

Palun mind vastu võtta Teile alluva kooli 10. klassi.

Прошу принять меня в 10 класс Вашей школы.

Tallinnas 1.07. 1998

Таллинн 1. 07. 1998.

М. Käsk (allkiri)

Доверенность

Volitus

Сергеева Николая Ивановича 10119 Таллинн, ул. Тедре, д. 5, кв. 2

Arno Kuusk, eluk. 10119 Tallinn, Kalevipoja 70-5. Volitan Aino Kivi (isikukood 44911270298) välja võtma minu juunikuu töötasu. Tallinnas 26.05.1998

Т. Петрова (подпись)

А. Kuusk (allkiri)

Настоящим доверяю получить свою зарплату за 1 половину января 1998 г. Солнцеву Петру Петровичу (паспорт 412139). , 1.01. 1998

Н. Сергеев, (подпись)

CURRICULUM VITAE (elulugu) ISIKUANDMED Nimi Sünniaeg Perekonnaseis, laste arv ja vanus Elukoha aadress, telefon, e-posti aadress Töökoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress HARIDUSKÄIK Kõrgkool ning sisseastumise ja lõpetamise aasta, omandatud eriala Kesk- või ametikool ning lõpetamise aasta, omandatud eriala Täiendkoolitus: kursus(t)e nimetus, toimumise aeg, korraldaja TEENISTUSKÄIK Asutuse nimi ja tegevusala, amet, tööaja pikkus (aasta ja kuu) Soovitajad (ei ole kohustuslik) LISATEAVE Võõrkeelte oskus: perfektne, suhtlustasandil, nõrk Arvutioskus Autojuhiload: juhiloa kategooria Huvialad Auhinnad ja autasud NB! Hai idus-ja teenistuskäiku tuleb alustada vastupidiselt kronoloogilisele laijekonale (viimasena omandatud haridus ja viimane töökoht esitatakse esimesena). KAASKIRI (kaaskiri lisatakse curriculum vitae'\€) Kaaskirjas tuleb märkida - mis ametikohast ollakse huvitatud, - kust pärineb info vakantse töökoha kohta, - andmed ametisobivuse kohta ( taotleja kogemused, oskused ning potentsiaal seoses taotletava köhaga), - parim kontakteerumise aeg. NÄITEID CURRICULUM VITAE 1S1KIWSDMED Simi Sünniaeg Pctekonnuseis

Jaan Mets 15. jaanuar 1970 abielus, kaks poega - 3-aastane Taavi, 4-aastane Tanel


65 Elukoha aadress Töökoha aadress

HARIDUSKÄIK

TEENISTUSKÄIK

LISATEAVE

Lille 2, Tallinn 100 019 tel. 559 551 Kunded 1, Tallinn 100 009 tel. 449 843, e-post - eki.ee Tartu Ülikool 1988 - 1993 filoloogia, eesti keel magistrikraad 1995 Tallinna Lilleküla Keskkool, arvutiklass 1988 Tallinna Keeltekool, inglise keel 1985 - 1988 Eesti Keele Instituut, teadur - augustist 1997 Tallinna Reaalgümnaasium, emakeele õpetaja september 1995 -juuli 1997 Valdan vabalt vene ja inglise keelt. Saksa keelt oskan suhtlustasandil. Arvutit käsutan pidevalt oma igapäevases töös (Windowsi keskkond). Huvitun arvutitest ja eriti internetist. Meeleldi käin teatris ja kontserdil, loen. Meeldib perega matkata. Ühessegi erakonda ei kuulu.

Hr. Peep Mänd peatoimetaja ajakiri Kultuur Roosikrantsi 6, Tallinn 100 010 KAASKIRI Lp. hr. Mänd

Jaan Mets Kunderi 1 Tallinn, 100 009 tel. 449 843

5. 06. 1998

Lugesin 10. juuni Päevalehest teie asutuse kuulutust, kus te otsite keeletoimetaj.ü Kõik minu eelnevad ametikohad on olnud seotud eesti keelega, selle õpetamise м uurimisega. Koolis töötades õppisin suhtlema nii laste kui ka nende vanemafegj Kogesin, et inimestega kontaktiloomiseks on viisakuse ja veenmisoskuse kõrval tar< л ka natuke agressiivsust. Neid kogemusi loodan ära käsutada toimetajana töötades Minuga kontakteerumiseks sobib kõige paremini tööaeg. Jään Teie vastust ootama. Lugupidamisega Jaan Mets (allkiri)

РЕЗЮМЕ (краткая биография) ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ Имя, фамилия, отчество Год, месяц и число рождения Семейное положение Адрес домашний, телефон, э. почта • рабочий, телефон, э. почта ОБРАЗОВАНИЕ Вуз, год вступления и окончания, специальность Средняя школа, профучилище, год окончания, специальность Курсы квалификации, время проведения, организатор ДЕЛОВОЙ ОПЫТ Название учреждения, место работы, время работы (год, месяц) Рекомендации (не обязательно) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владение иностранными языками: свободно, на уровне общения, слабо Опыт работы на компютере Водительские права, их категория Интерес Хобби При ш и награды NB! Образование и деловой опыт следует начинать в обратном хроно югическом порядке (первыми отмечаются последние место )чобы и место работы). СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (подается вместе с резюме) В сопроводительном письме указывается: на какое место подаются документы, источник информации, опыт. \мения и знания относительно вакантного места, время для контакта.

ПРИМЕРЫ РЕЗЮМЕ ЛИЧНЫЕ А WIIh/E Имя. фамншя отчество Г'>(), месяц и час и> рождения Семенное по | « м i uue Адрес

Иванов Сергей Юрьевич 5-го мая 1970 г. о/сенат, двое детей, сыну - 2 года, дочери 1 год домашний: ул. Лилле, д. 2, Таллинн 100 012 тел. 678 009, э. почта -


67 ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛОВОЙ ОПЫТ

Рекомендации

рабочий: ул. Кундера, д. 2, Таллинн 100 019 тел. 567 890, э. почта - ivanov@eki.ee Таллинский педагогический университет 1988 -1993, специальность - физика магистр 1995 Таллинская 3-я средняя школа 1988 Курсы английского языка 1989 - 1990, акционерное общество TEA Институт физики, научный сотрудник с сентября 1996 г. Таллинская 3-я средняя школа, преподаватель физики, август 1993 - июль 1996 декан физико-математического отделения ТПИ проф. Сеппер, шел. 234 567

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владение иностранными языками: английский свободно, немецкий - на уровне общения. Компютером пользуюсь повседневно (Windows). Имею водительские права Б-категории. Интересуюсь музыкой и спортом. Хобби: коллекционирую марки. Призы и награды: первый приз в городской команде по баскетболу 1996.

REAGEERING KUTSELE VÕI PALVELE

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБУ И ПРИГЛАШЕНИЕ

I Nõustumine kutse või palvega

Согласие в ответ на просьбу, приглашение

1. Hästi. - Võta peole kitarr kaasa.

1. Хорошо. - Принеси с собой на вечер гитару.

- Hästi.

- Хорошо.

2. Palun.

2. Пожалуйста.

- Koste ei saaks mulle konsultatsiooni

- Лев Николаевич, не можете ли вы

anda? - Palun , miks mitte.

- Пожалуйста, охотно.

дать мне консультацию?

3. Hea küll.

3. Ладно, (enamasti kõnek.)

Hüva.

- Зайди ко мне вечером. - Ладно, зайду. 4. vt. р. 3

4. Olgu. -' Tule meilt õhtul läbi! - Olgu.'

Госп. Т. Киви директор Лиллекюлаская средняя школа ул. Нымме, д. 2, Таллинн 1000 010 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Иванов Сергей Юрьевич ул. Кундера, д. 2, Таллинн 100 019 тел. 567 890 5. 06. 1998

Ув. госп. Киви Мне сообщил преподаватель Вашей школы, что Вам требуется учитель физики на полставку. Я имею трехлетний опыт преподавания. Мне очень нравилось работать с детьми и я неплохо справился с работой в школе. С моим участием была оборудована лаборатория, создан класс с углубленным изучением ] физики. Я бы охотно продолжил свою педагогическую деятельность, работая' на полставке. ] Со мной MOOICHO связаться в рабочее время по указанному телефону. Надеюсь на ответ. С уважением Сергей Иванов (подпись)

5. Kõhe. '

5. Сейчас.

- Mari, palun keera raadio kinni, ma

- Катя, выключи, пожалуйста,

ei saa õppida.

радио. Я не могу заниматься.

- Kõhe.

- Сейчас, Лена.

6. Silmapilk

6. Сию минуту.

Uks hetk ,- Kai sa hakkad juba tulema?

- Ты идёшь? - Сию минуту.

-Uks hetk. 7. Külima + verb / гл.

7. Хорошо (ладно) + гл. в буд. вр. /

-VerbV гл. + küll.

verb tulevikus (сделаю, напишу, принесу).

-%as%sa'tuledmulle

appi?

Хорошо, сделаю.


69 68_ - Kõssa kirjutad mulle? - Kirjutan küll. - Kas sa siis tuled? - Küll ma tulen.

8. Verb/гл. + pealegi. - Sõidame linnast välja. - Sõidame pealegi. 9. Läki. Lähme. - Lähme kinno. - Läki. 10. Läki pealegi.

11. Hea meelega. - Mari, mul on kaks piletit. Kas sa ei tahaks minuga teatrisse tulla? - Hea meelega. 12. Suurima heameelega (rõõmuga).

13. Meeleldi. 14. Miks mitte. 15. Võib ju ka. 16. Kmdlasti (tingimata) teen mida. - Palun kirjuta mulle. - Kindlasti kirjutan.

- Так ты напишешь мне) - Ладно, напишу. - Непременно приходи ко мне в субботу: - Ладно, приду. 8. Давай(те). - Давайте поедем за город. - Давайте.

17. Võid (võite) selles kindel olla.

17. Не сомневайтесь. Не сомневайся.

18. Ära muretse. Ärge muretsege.

18. Не беспокойся. Не беспокойтесь.

19. Pole mingit kahtlust.

19. Какие могут быть сомнения!

20. Võite (võid) rahulik olla.

20. Можете быть спокойны. Можешь быть спокоен (спокойна). - Пожалуйста, приходи вовремя. - Можешь быть спокоен.

- Palun tule õhtuks koju. - Võid rahulik olla. Kindlasti tulen.

9. Пойдём(те). Пошли. - Пойдём в кино. - Пойдём!

21. Võite (võid) kindel olla.

21. Можете быть уверены. Можешь быть уверен(а).

10. Давай пойдём. Ладно, пошли!

22. Võite (võid) minu peale lootma jääda.

22. Можете (можешь) на меня рассчитывать (положиться).

11. С [большим] удовольствием. - Нина, у меня есть билеты в театр. Ты не хочешь пойти со мной? - С удовольствием.

23. Ma pole vastu. Mul pole midagi selle vastu. Mis mul selle vastu [olla saab]. - Läheks õige täna varem lõunale! - Mul pole midagi selle vastu.

23. [Я] не возражаю. [Я] не против [этого].

24; Olen valmis. Jah, ma olen valmis tulema.

24. Я готов. Да, я готов пойти.

12. С радостью. С превеликим удовольствием. 13. Охотно. 14. Почему бы и нет.

щ

15. Можно.

,'

16. Обязательно (непременно, без] условно) сделаю что. - Пожалуйста, пиши мне. - Обязательно буду писать.

Ц

25:'Mina> - Mina olen poolt. -^Kes on selle poolt, et pühapäeval suusatanul minna? -Minu1

-Давай сегодня пообедаем пораньше! - Я не против. - Ты не против? - Нет, я не возражаю.

25. Я за! - Кто за то, чтобы в воскресенье пойти кататься на лыжах? -Я за! 26. Согласен (согласна).


71

70 27. Jah. Jaa.

27. Да.

28. Seda küll.

28. Точно, kõnek. Вот именно. Несомненно. - Ты можешь мне помочь? - Несомненно.

29. Muidugi [+ verb /гл.]. - Kas sa oled nõus ettekannet tegema ? - Muidugi olen.

\\Ш

29. Конечно. - Ты согласен выступить с докладом? - Конечно.

30. Mõistagi. Iseenesest mõista. Muidugi mõista.

30. Разумеется. Само собой разумеется. Безусловно.

31. Loomulikult.

31. Естественно.

32. Verb / гл. + ikka. Eks ikka. -Äkki viitsid kaasa tulla? - Viitsin ikka. 33. Sa veel küsid. - Kas sa tahad seda filmi näha? - Sa veel küsid!

34. Oleme rääkinud! - Kas te ei saaks teisipäeval minu eest valves olla? - Mis ajal? - Kella kolmest seitsmeni. - Oleme rääkinud. Ma olen sel ajal vaba.

35. Olgu [siis] nii. Jäägu (jääb) siis nii. - Lükkame palun tähtaega edasi. - Olgu siis nii.

- Перенесём это на завтра. - Решено.

36. Olgu siis. - Aita mul ülesanne ära teha. - Proovi ise. - Mul ei tule kuidagi välja. - Olgu siis. Too ta siia.

36. Так и быть. - Помоги мне решить задачу. - Попробуй сам. - У меня ничего не выходит. - Ну так и быть! Давай её сюда.

37. Pole midagi parata. Pole pääsu.

37. Что же делать? Что тут поделаешь (сделаешь). Ничего не поделаешь. Куда денешься, kõnek.

38. Tuleb + da-inf. / инф. на da - Teeme siis selle töö ära. - Tuleb ära teha jah.

38. Придётся + инф. / inf. -Давай сделаем эту работу. - Придётся сделать.

39. Tahes-tahtmata tuleb mida teha.

39. Хочешь, не хочешь, а [что делать] надо. - Так ты пойдешь с ним? -Хочешь, не хочешь, а пойти надо.

32. vt. р. 31, 29 - Kas tuled kaasa? - Tahes-tahtmata tuleb tulla.

33. Ещё бы. kõnek. I .- Ты хочешь посмотреть этогЩ фильм? • % - Ещё бы! |

I 34. Договорились. || - Вы не могли бы подежурить зс^ меня во вторник? Щ - А в какое время? А - С трёх до семи. -Щ - Договорились. Я свободна в этщ время. '

35. Решено.

40 Mis siis ikka.

40. Ну что ж. - Ну что ж, пойдём.

41. Tiihja kah! разг. Tiihja kah. teen ära, ega see mulle iile /õu käi Tiihju kah, ma käin seal ära.

41. vt. р. 36, 40

42 Võib ka. - Istuks natuke kohvikus? - Võib ka.

42. Пожалуй. - Не зайти ли нам в кафе? - Пожалуй.

43. Miks ka mitte.

43. А почему и нет.

44 Saab tehtud.

44. Будет сделано.


73 II Äraütlemine, keeldumine

Отказ в ответ на просьбу, при

54. Pole nagu tahtmist (isu), разг. Pole õiget tahtmist (isu).

54. Не хочется. Что-то мне не хочется.

45. [Я] не могу.

55. Ma ei saa [teid, sind] aidata.

55. [Я] не могу [вам, ей, ему] помочь. К сожалению, не могу вам помочь, 'в этой области я не специалист.

45. Ma ei saa. - Tule minuga teatrisse. - Kahjuks ma ei saa. Mul on palju tegemist. 46. Ei, ma ei saa. 47. Ma [kõhe] kuidagi ei saa. Ma ei saa täna kõhe kuidagi tulla. Ш

- Я хочу пригласить тебя сегодня

Kahjuks ma ei saa teid aidata, ma pole asjatundja.

в театр. - К сожалению, сегодня я не могу.

56. Mul pole võimalik aidata. Pole minu võimuses aidata.

46. Нет, [я] не могу. • 47. [Я] никак не могу. Я сегодня никак не могу прийти.

48. Meeleldi, kuid... - Hea raamat, loe ka. - Loeksin meeleldi, kuid pole hetkegi vaba aega. 49. Hea meelega, kuid...

50. см. п. 48, 49

51. [Ma] tahaksin küll, aga (kuid)...

Tahaksin tulla küll, aga kuidagi ei saa.

48. Охотно бы, но... - Я советую прочитать эту книгу. - Я бы охотно, но у меня, нет ни

Kahjuks pole minu võimuses aidata.

минуты свободной.

57. Ma ei saa teiega nõustuda. Ma ei saa sinuga nõus olla.

57. [Я] не могу согласиться.

49. С удовольствием бы, но... Я бы с удовольствием, но...

58 Olen «sunnitud teile ära ütlema.

58. Я должен (должна) отказаться. Я вынужден(а) отказаться, ameti. Я вынужден(а) вам отказать, ameti.

59 [Ma| olen sunnitud ära ütlema (loobuma) millestki. Ma olen sunnitud matkast loobuma. Olen sunnitud loengupidamisest ära Uuema.

59. Я должен (должна) (вынужден^)) отказаться от чего. Я вынужден отказаться от чтения лекций.

60. Mille mingil juhul!

60. Ни в коем случае!

61 Mitte mingil tingimusel!

61. Ни при каких обстоятельствах!

62 Kindel ei'

62. [Я] решительно отказываюсь. [Мы] решительно отказываемся. Мы решительно отказываемся от вашего заказа.

50. С радостью бы, но... Я бы с радостью проводил вас на вокзал, но я как раз в это время очень занят. 51. Я очень хочу, но... I Я очень хотел (а) бы, но... ž Мне бы очень хотелось, но... % Я очень хотел бы пойти вместе;сШ вами на выставку, но, к сожтеШж нию, не смогу. !

52. Mul on [väga] kahju, aga (kuid)...

52. [Мне] жаль, но...

53. Piinlik on ära öelda, aga (kuid)... , Ma ei tahaks teile (sulle) ära öelda, kuid (aga)... ,.

53. Мне неудобно отказаться, н о Д Мне бы очень не хотелось в а щ (тебе) отказывать, но... ''-1И

teid

56. Я не в силах помочь. Не в моих силах помочь. Никак (ничем) не могу помочь. kõnek. Я бессилен помочь. К сожалению, я бессилен вам помочь.


75 74_

63. Наотрез отказываюсь!

63. см. п. 62 64. Нет, нет и ещё раз нет!

75. Ei tea, kas saangi midagi teha.

75. Не знаю, смогу ли сделать что.

76. Nähtavasti.

76. По-видимому.

77. Vaevalt [küll]. - Kas sa tuled?

77. Вряд ли. - Ты придёшь? " - Вряд ли.

64. Ei, ei ja veelkord ei! 65. Ни за что! 65. Mitte mingi hinna eest! 66. See ei tule kõne allagi! Sellest ei saa juttugi olla! - Doktor, lubage mul tõusta. - See ei tule kõne allagi.

67. Mis sa (te) nüüd! 68. Ära loodagi!

III Ebamäärane vastus 69. Ehk. - Tule meile, kuulame muusikat. - Ehk tulengi.

70. Järsku + гл. / verb. - Kas sa saad mulle raha laenata? - Ma pean vaatama, järsku saan.

66. Об этом не может быть и речи! -Доктор, разрешитемне вставать с постели. Мне надоело лежать. - Нет-нет, об этом не может быть и речи.

- Vaevalt. 78. Скорее всего. 78. Tõenäoliselt. 79. Kardan, et ei... - Kas sa saad ülesandega hakkama ? - Kardan, et ei saa.

67. [Ну] что ты (вы)!

Боюсь, что не смогу тебе помочь.

68. И не надейся! 80. Arvan, et ei...

80. Думаю, что нет (не + гл. / verb).

Неопределённый ответ

81. Ma veel mõtlen (vaatan).

81. Я ещё подумаю (посмотрю).

69. Возможно. - Приходи ко мне. Послушаем плас -

82 Peab mõtlema (vaatama).

82. Надо подумать (посмотреть).

83 [Ma] ei oska nii järsku (käigu pealt) vastata. Peab mõtlema, ma ei oska nii järsku midagi vastata.

83. Я сразу не могу ответить (решить, согласиться). Надо подумать, я сразу не могу ответить.

84. Ma ei luba midagi.

84. [Я] не обещаю.

85. Ma ci tea midagi [ette] lubada.

85. Ничего не могу [пока] обещать. Наперёд не могу обещать, kõnek. - Валерий, купим себе дом. - Ничего не могу пока обещать.

тинки. - Я посмотрю. Возможно, приду. 70. Может быть. - Ты сможешь одолжить

мне

деньги? - Не знаю. Может быть и смогу

71. Kõik võib olla. 71. Всё может быть. 72. Arvata võib. 73. Võimalik. Pole võimatu. Võibolla. 74. Ei tea [veel].

79. Боюсь, что нет (не + гл. / verb). Опасаюсь, что нет (не + гл. / verb). - Ты справишься с задачей? - Боюсь, что нет.

72. Вероятно. 73. Наверно(е).

- hui ostame suvel maja! - \hi i / tea midagi ette lubada. 86. Püüan. - Kas sa sm tuled? - Püüan.

74. [Ещё, пока] не знаю.

86. [Я] постараюсь. - Так ты придёшь? - Постараюсь.


76 NÕUSTUMINE VÕI MITTENÕUSTUMINE ARVAMUSEGA 'i

i

1 Nõustumine. Jaatav vastus

77

СОГЛАСИЕ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С МНЕНИЕМ СОБЕСЕДНИКА

1. Jah. Jah, teil on õigus. See raamat võib paljudele meeldida.

i

l *

8. Õige. Täiesti õige.

8. Верно.

\ | ' : s

Õige küll. Õige muidugi.

s

Согласие с чьим-либо мнена вопрос

II

7. Правильно. Совершенно (абсолютно) правильно.

[

нием. Положительный ответ

ii

7. Õigus. Õigus küll.

1. Да. Да, вы правы, эта книга может многим понравиться.

i'

9. Tõepoolest. Tõepoolest, uus lavastus on huvitav.

r

i'. i1'1 i l^1" i|il'iL i'l У '!|j'l Л1' lil'/'! lii j i

2. Muidugi. Seda muidugi. Muidugi on. - See on väga hea film. -Muidugi.

2. Конечно. Конечно да (правильно, верно). Да конечно. - Это очень хороший фильм. - Конечно.

- Га on tore tüdruk. - Muidugi on.

- Она очень приятная девочка. -Да, конечно.

VI 1

IIj" I ,

1

ij i', i

••

Действительно, новый спектакль вашего театра очень любопытен.

j i L

[

10 Tõsi. Tõsijutt. Tõsi mis tõsi. Eks ole tõsi. Sulatõsi.

10. Правда. Чистая правда. Что верно, то верно.

11 Teil (sul) on õigus. Teil (sul) on tuline õigus.

11. Вы правы. Ты прав(а).

3. Разумеется. Разумеется да (правильно, верно) - Это верно? - Разумеется.

3. Mõistagi. Mõistagi on.

9. Действительно.

1

• ilii!,1 |l !|i|

Совершенно (абсолютно) верно.

Вы абсолютно (совершенно) правы. Ты абсолютно (совершенно) прав(а).

4. Muidugi mõista, разг.

4. vt. р. 14

12 Teisiti ei saagi olla. Teisitrpole mõeldavgi.

5. Kahtlemata on.

5. Безусловно. Безусловно да (правильно, верно) - Прекрасная книга! - Безусловно.

13. Mismuu(d) kui... A/;.s muu kui hajameelsus oli sinu ebaõnnestunud esinemise põhjuseks. Sa oledju muidu hea kõnemees.

13. А как же иначе? А как же иначе? Только рассеянностью и можно объяснить твоё неудачное выступление. Ты ведь умеегиь выступать.

14. Enesestmõistetavalt. See onienesestmõistetav. - bas\ick lugesid järjejuttu ajakirja uimases numbris?

14. Само собой разумеется.

12. Иначе быть не может.

''

II,

ilili 1 ' 1 ,

'Wn/ г И | II |

1 1

'li ! ,, iji ,'' 'l1!1'],, ,I|I

- Kas pole väärt raamat? - Kahtlemata on. •

• " -•••

l

Щг

\\ll |' 'uil'J,' 'l1'1 p' 1' li', ,i IP i" P ," и 1 '

6. Just nimelt. Nimelt. - Kas see asi on ikka nii? - Just nimelt nii ja mitte teisiti.

6. Вот именно. Именно так. - Доклад был чересчур растянут - Вот именно.

i

i $ j!

- Ты прочитал повесть в последнем номере журнала?


79 78_ - Enesestmõistetavalt. 15. Seda ei saa eitada. Sul on õigus. Katse õnnestus üle ootuste. Seda ei saa eitada.

21. Ma võin teiega (sinuga, sellega) nõustuda, aga (kuid)... Ma võin sellega nõustuda, et teie seisukohta jagab veel mõni teinegi, kuid õige pole see ikkagi.

21. [Я] могу согласиться с вами (с тобой, с этим), но... Я могу согласиться с тем, что вашей точки зрения придерживаетесь не только вы, но от этого она не становится правильной.

22. [Ma] jagan teie (sinu) arvamust (seisukohta). Jagan teie arvamust. Ka mulle näib, et see töö vajab viimistlemist.

22. [Я] разделяю ваше (твоё) мнение (вашу, твою точку зрения). Я вполне разделяю вашу точку зрения на эту работу. Тут ещё масса недоделок.

23. Olen samal arvamusel. Mul on sama arvamus.

23. [Я] придерживаюсь такого же (того же) мнения.

24. Ma pole vastu. Ma ei vaidle vastu. Tahate talle rohkem maksta? Mis siis ikka. Ma pole vastu.

24. [Я] не возражаю [против этого].

18. Против этого не возразишь (ничего не скажешь). Ты прав. Эксперимент блестящий. Против этого не возразишь.

25. Mul pole midagi selle vastu.

25. Я не против [этого]. Ничего не имею против.

26. Olen kindel, et see on nii (õige).

19. Это неопровержимо. Только так и не иначе.

Olen kindel, et teil (sul) on õigus.

26. [Я] уверен(а), что это так (правильно, верно). [Я] уверен(а), что вы правы (ты прав(а)). - Юра способный парень. - Я уверен, что это так.

- Само собой разумеется. 15. Этого нельзя отрицать.

16. millega (sellega, teie arvamusega) tuleb nõustuda. Teie põhjendusega tuleb nõustuda, teil on raudne loogika.

16. с чем (с этим, с вашим мнением) невозможно (нельзя не) согласиться. С вашей аргументацией нельзя не согласиться. У вас железная логика.

- Töö on küündimatu. - Sellega tuleb nõustuda. 17. Teiega (sinuga, sellega) tuleb nõustuda. Teiega tuleb nõustuda, teil on õigus.

17. Разве можно с вами (с тобой, с этим) не согласиться? Екатерина Ивановна, разве можно с вами не согласиться? Вы абсолютно правы.

18. см. п. 15

19. Üks mis kindel. See on kindel (kindel mis kindel, täiesti kindel). Üks mis kindel: poiss on andekas. 20. Olen teiega (sinuga) nõus (päri, ühel nõul). Olen teiega (sinuga) täiesti nõus. Olen sinuga päri: Jaan Käru on andekas mees, ainult purulaisk.

- Martin on võimekas.

Вы хотите ему болшье платить? Что ж, не возражаю.

- Olen kindel, et see on nii. 20. Я согласен (согласна) с вами (с тобой, с этим). Я абсолютно (совершенно) согласен с вами (с тобой, с этим). Я согласна с тобой. Петров способный, но он ленивый - страшно.

[Ma] ai van, et teil (sul) on õigus.

27. Я думаю (полагаю, считаю), что это так (правильно, верно). Я думаю (полагаю), что вы правы (ты прав(а)).

28. Mul le näib (tundub), et see on nii (õige).

28. Мне кажется, что это так (правильно, верно).

27. [Ma| arvan, et see on nii (õige),


Mulle näib (tundub),

-

ÕigUS

, mtiõiousta Mulle näib, et sul on tõesti o^us, ei ole kuigi hoolas.

II Mittenõustumine. Eitav vastus

Несогласие с чьим-либо мнением. Отрицательный ответ

36. Ei.

36. Нет. Нет, вы абсолютно неправы.

^ Мнекажется,чтовыдействителъ^ ^ ^ ^ п р т е ж н ы и .

29. See on nii. See on tõepoolest nii.

Ei, teil pole õigus.

29. Это так. Это действительно так.

37. Muidugi mitte.

Так оно и есть.

- Kas sa siis ei käinudki kalal? - Muidugi mitte.

30. Так. 30. Nii [jah]. On küll [nii]. - Jüri, kas see on nii?

- Виктор, это так? - Так.

- On küll. 31. В какой-то мере вы правы (ты | 31. Teil (sul) on mõnes mõttes (suhtes) õiguski. Selles, mis te räägite (sa räägid), on tõepoolest terake tõtt (on oma iva sees). Õpikut kritiseerides on teil mõnes suhtes õiguski, kuid pisut pakute üle.

32. Oletame et... Oletame, et teil on õigus. Filmis on palju vaieldavusi. Aga huvitav on ta sellegipoolest.

прав(а)). 1 В какой-то мере это так (верно). ,ц Вкакой-томерето,что вы говорите! (ты говоришь) верно. | То чтовыговоритсейчасонедостат-Щ учебника, в какой-то мере верноЩ ках Однако выихсильно преувеличили. j 32. Допустим. ,;J| Допустим, вы правы, что фильЩ спорный. Пусть будет по-вашемЩ Однако это не мешает ему бытЩ интересным.

33. Пусть будет по-вашему Щ 33. Olgu nii, nagu te arvate (sa arvad). Olgu teil (sul) õigus.

pühapäeval

твоему).

/']||

38. Üldsegi mitte. - Räägitakse, et sa laulad hästi. - Mis te nüüd, üldsegi mitte.

38. Совсем нет. - Оля, говорят, вы хорошо поёте. - Ну что вы, совсем нет.

39. Loomulikult mitte (ei). - Kas sa puudusid koolist? -Loomulikult mitte.

39. Разумеется нет. - Ты пропустил урок? - Разумеется нет.

40. Mõistagi mitte.

40. Безусловно нет.

41. Hoopiski mitte.

41. Отнюдь нет.

42. Või veel. разг.

42. Ещё чего! kõnek.

43. Kus nüüd seda! разг.

43. Где там! kõnek.

44. See pole (ei ole) nii. See pole üldsegi (hoopiski, kaugeltki) nii. Nii see küll pole (ei ole).

44. Это не так. Нет, не так.

Muidugi (ei ole) pole see nii. bwmulikult pole (ei ole) see nii.

[Это] совсем (далеко, отнюдь, действительно, абсолютно) не так. Конечно, не так. Разумеется, не так.

•*5 LSccJ pole (ei ole) õige!

45. [Это] неправильно.

Olgu. 34. Я пытаюсь вас (тебя) п о н | | | 34. Püüan teid (sind) mõista, kuid...

однако... 35 Предположим (допустим), ч т | Я

35. Olgu, olen teiega (sinuga) nõus.

с вами (с тобой) согласен (сап**Я1

"37. Конечно нет. Нет конечно. - Разве ты не был в воскресенье на рыбалке? - Нет, конечно.


83 [Häbematu] vale! See on täiesti (absoluutselt) vale. Selge (sulaselge) vale.

[Это] неверно. [Это] совершенно (абсолютно) неверно (неправильно). Это [чистая] ложь. Бессмыслица.

55. Mitte sinnapoolegi.

55. Ничего подобного!

56. Otse vastupidi. Otse vastupidi. Jüri on hea ja vastutulelik poiss.

56. Как раз наоборот. Как раз наоборот: Лена — хороший, отзывчивый человек.

57. Seda ei saaks just öelda. Ma ei ütleks [seda].

57. Этого нельзя утверждать. Я бы не сказал(а) [этого].

58. Ma ei ole (pole) sellega nõus. Ma pole (ei ole) sellega kuidagi (üldsegi) nõus. - Ma arvan, et Jüri on laisk j a lohakas poiss. - Sellega ma küll nõus ei ole.

58. Я не согласен (согласна). Я совершенно (абсолютно, совсем) не согласен (согласна) с вами (с тобой). - Коля, ты хвалил новый фильм. А по-моему он очень слабый. -Яс тобой совершенно не согласен.

59. Mul on teiega (sinuga) raske nõustuda.

59. С вами (с тобой, с этим) трудно (невозможно) согласиться.

60. Ma ei saa kellegagi-millegagi (sinuga, teie seisukohaga) [kuidagi] nõus olla (nõustuda). Andke andeks, aga ma ei saa teie terava kriitikaga kuidagi nõus olla.

60. [Я] не могу согласиться с кемчем (с тобой, с вами, с вашей точкой зрения). Я, простите, не могу согласиться с вашей резкой критикой рецензируемой работы.

61. Mitte ei saa teiega (sellega) nõus olla (nõustuda).

61. Разве можно с этим мнением (положением, утверждением) согласиться? Никак не могу с тобой (с этим) согласиться. Как я могу с тобой (с этим) согласиться?

Absurd. 46. Конечно, неверно (неправи46. Muidugi on see vale. Muidugi pole (ei ole) see õige.

льно). 47. Разумеется, неверно (непра-

47. Loomulikult on see vale. Loomulikult pole see õige.

вильно). 48. [Это] безусловно неправильно

48. Mõistagi on see vale. Mõistagi pole (ei ole) see õige. 49. Pole tõsi. Pole tõsi, sa ei räägi seda, mida

(неверно). 49. Неправда. Неправда, ты говоришь не то, что думаешь.

mõtled. 50. Vastupidi.

51. Teil (sul) pole (ei ole) õigus. Teil (sul) pole (ei ole) üldsegi (kau-

50. Напротив. Наоборот. 51. Вы не правы. Ты не прав(а). Вы совершенно (абсолютно, совсем, далеко) не правы (ты не прав(а)).

geltki) õigus. 52. Te eksite. Sa eksid. Nüüd sa küll eksid. - See ei ole suurem asi film. -Oi ei, nüüd sa küll ehid.

52. Вы ошибаетесь. Ты ошибаешься.

Teiega (sellega) ei saa nõus olla (nõustuda). Kuidas ma saan teiega (sellega) nõus olla? 53. Не может быть. 62. Söandan teile vastu vaielda.

53. Ei või olla. 54. Этого не может быть! 54. See on võimatu. [See] ei ole võimalik.

Söandan teile mõnes punktis vastu vaielda.

62. [Я] позволю себе не согласиться [с вами], aineti.


63. Разрешите (позвольте) мне не сог [свами,стобой, С Ч И. лаит»-'Л L~

>

Позвольтемне, Борис Михаилович не согласиться с некоторыми ва шиши положениями.

64. Tahaksin teile (sulle) vastu vaielda.

64. Разрешите (позвольте) вам (тебе) возразить.

[Ma] olen teisel arvamusel. Andke andeks, aga ma olen teisel arvamusel.

Я позволю себе возразить. Простите, Иван Васильевич, я позволю себе возразить вам. А я иного мнения.

65. Lubage avaldada teist arvamust.

65. Разрешите (позвольте) выска-

72. Kahtlen, kas see on nii (õige).

72. Сомневаюсь, так (правильно, верно) ли это. Не думаю, чтобы это было верно (правильно).

73. Teil (sul) pole ilmselt õigus.

73. [Я] боюсь, что вы не правы (ты не прав(а)). Скорее всего, вы не правы (ты не прав(а)). Лена, я боюсь, что ты не права в оценке этого человека.

зрения). 66. Я не разделяю вашу (твою)

74. Ilmselt mitte.

74. Боюсь, что нет.

точку зрения. Разрешите мне остаться при своём

75. Ma ei ütleks seda.

75. Я бы этого не сказал(а).

76. Ma ei usu seda (teid, sind).

76. Я не верю этому (вам, тебе).

77. Ma ei usu ühtki teie (sinu) sõna.

77. [Я] не верю ни одному вашему (твоему) слову.

78. Seda on raske uskuda.

78. Этому (в это) трудно поверить.

79. Vaevalt küll.

79. Вряд ли.

80. Vaevalt, et see õige (võimalik) on. Kas see on ikka õige (võimalik)?

80. Вряд ли это правильно (возможно). А это и вправду так? kõnek.

81. See on ebatõenäoline.

81. Это маловероятно.

82. Ma kahtlen teie (sinu) sõnades

82. Я не уверен(а) в правильности (в

(seisukohta). Lubage mul j ääda oma arvamuse juur-

мнении.

de (teisele arvamusele, erinevale seisukohale). 67. Olen kindel, et see asi pole nii (on teisiti, on vale, on väär). Usun, et asi on teisiti (pole nii).

67. Я уверен(а) (убеждён, убеждена), что это не так. Полагаю, что это неверно (неправильно, не так). 68. [Я] думаю (полагаю, считаю),

68. Arvan, et see asi on teisiti (pole

что это не так (это неверно, это

nii, on väär, on vale).

неправильно).

. Ilmselt see asi pole nn (pole oige,

on vale, on väär).

69

боюсь, что это не так (это ^ неправильно). ГМне! кажется, что это не так

7 „.

71. [Я] не уверен(а), что это так (это правильно).

Pead seda meest laisaks. Sul pole ilmselt õigus. Tal näib hoopis tervis korrast ära olevat.

зать иное мнение (иную точку

66. Ma ei jaga teie (sinu) arvamust

69

71. Ma pole kindel, et see on nii (õige). Ma pole kindel, kas see [asi] on ikka nii.

Na.b («ndub), et asi on « j m (polenii.poleõige.onvale, on vaar).

J

зу0 н я ц м в и

ль В о).


87 искренности) ваших (твоих) слов. 83. Seda ei saa (ei või) kindlalt öelda

83. Об этом нельзя сказать с уверен-

(väita).

ностью. Тут пока ничего нельзя утверждать.

84. Raske (ei oska) öelda [kas see on

й д

Т т т н о (затрудняюсь, не могу)

nii].

Vabandage, et hilinesin. Vabandage tülitamise pärast. Vabandage, et seda raamatut nii kaua enda käes hoidsin. 7. Andke (anna) andeks, et [ma]... Andke andeks, et lasksin teid oodata. Andke andeks, et tulin ette teatamata.

ИЗВИНЕНИЯ

VABANDAMINE I Vabandamine 1. Vabanda(ge). Vabandust. Vabandage, te vist istute minu köhal.

2. Palun vabanda(ge). Palun vabandust. 3. Andke (anna) andeks. Andesta(ge). Andestust. Andestage, see juhtus kogemata.

4. Palun andke (anna) andeks. Andke (anna) palun andeks. Andke palun andeb, et lasksin teid nii kaua oodata. 5. см. п. 1

6. Vabanda(ge), et [ma]...

Как извиниться 1. Извини(те). Извиняюсь, madalk. Извините, вы, кажется, заняли моё место. 2. Извини(те), пожалуйста.

7. Прости(те) за что. Прости(те), что... Простите, что я заставил вас ждать. Простите за приход без предупреждения.

8. Palun andeks. Palun veel kord andeks.

8. Прошу прощения. Прошу прощения, повторите, пожалуйста, ещё раз то, что вы сказали. Ещё раз прошу прощения.

9. Palun vabandust, et [ma]... Palun vabandage, et [ma]... Vabandage, et [ma]... Vabandage, et ma hilinesin. Palun vabandust, et tulin nii hilja.

9. Прошу прощения (извинения) за что (зато, что...).

3. Прости(те). 10. Palun südamest andeks. Простите, я вас, кажется, толкнул.

Извини(те) [меня], что... (за то, что...). Извините, что опоздал. Извините меня за то, что я так долго не возвращала вам книгу.

Palun südamest andeks, et eile nii ägedaks läksin.

4. Прости(те), пожалуйста. Простите, пожалуйста, я за-

Прошу извинения за опоздание. Прошу прощения за то, что побеспокоил вас. 10. Приношу свои глубокие извинения. Валерий Семёнович, я хочу попросить прощения за ту резкость, которую я позволил себе вчера в споре с вами. Приношу глубокие извинения.

ставил вас долго ждать. 5. Виноват(а). (vanemate inimeste kõnepruugis) Виноват. Надеюсь, я не ушиб вас. 6. Извини(те) [меня] за что.

11. [Ma] olen sunnitud teie (sinu) ees vabandama.

11. Я вынужден(а) извиниться перед вами (перед тобой) за что.

12. [Ma] pean teie (sinu) ees vabandama.

12. Я должен (должна) извиниться перед вами (перед тобой) за что.


89 13. Pean teilt (sinult) vabandust (an deks, andestust) paluma. 14. см. п. 12,13

24. Vabanda (anna andeks, andesta, ära ole kuri, ära ole pahane, ära pahanda), kui võid.

13. Я должен (должна) попросить

14. Я должен (должна; вынуж-

Ära pahanda, kui võid, et sind seekord alt vedasin.

ден^)) принести вам [свои] извинения, ameti.

15. Olen sulle vabanduse võlgu.

16. см. п. 12,13

17. см. п. 12,13

25. Ärge olge (ära ole) [minu peale] kuri (pahane). Ära ole minu peale kuri, et ma tulla ei saa.

15. Я хочу извиниться перед вами (перед тобой). 16. Я хочу попросить у вас (у тебя) прощения. 17. Я хочу принести [вам] извинения, ameti. 18. Я не могу не извиниться перед

18. см. п. 12,13

вами (перед тобой). 19. Я не могу не попросить у вас (у

19. см. п. 12,13

20. см. п. 12,13

тебя) прощения. 20. Я не могу не принести [вам] извинений [за то, что ...]. Я не могу не принести

своих

\

21. Позвольте) (разрешите)) изви21. см. п. 1, 2, 3

ниться перед вами (перед тобой). ameti.

просить у вас (у тебя) прощения. ameti.

23. см. п. 1,2,3

23. Позвольте) (разрешите)) принести вам извинения, ameti.

Не сердись, что я отказываюсь от приглашения, я право же, не могу. 26. Не серди(те)сь на то, что...

27. Ärge olge (ära ole) [sellepärast] kuri (pahane), et... Ärge pahandage (ära pahanda) [sellepärast], et... Ära ole kuri, et ma eile teile ei tulnud.

27. Не серди(те)сь за то, что ...

28. Ma ei tahtnud teid (sind) solvata.

Olin järsk, kuid ma ei tahtnud teid solvata.

Не сердись за то, что я не зашёл вчера к тебе. 28. Я не хочу (не хотел(а)) вас (тебя) обижать (обидеть; оскорблять, оскорбить). Я был резок, но я не хотел вас обидеть.

Ma ei tahaks sind kurvastada, aga ma ei saa sind matkale kaasa võtta.

29. Мне бы не хотелось вас (тебя) огорчать (огорчить; обижать, обидеть). Мне бы не хотелось тебя огорчать, но я не смогу прийти сегодня.

30. Olen teie (sinu) ees süüdi (suur süüdlane).

30. [Я] виноват(а) перед вами (перед тобой).

29. Ma ei tahaks teid (sind) kurvastada.

22. Позвольте) (разрешите)) по22. см. п. 1, 2, 3

25. Не серди(те)сь [на меня].

26. Ärge olge (ära ole) selle peale kuri (pahane), et... Ärge selle peale pahandage, et... Ära selle peale pahanda, et...

извинений за то, что не был у вас вчера.

24. Если [вы] можете, простите (извините, не сердитесь). Если [ты] можешь, прости (извини, не сердись). Если ты можешь, не сердись на меня за то, что я не вернул вчера книгу.


91 31. Tegin teile (sulle) [nii] palju tüli.

столько забот (хлопот, беспокойства).

32. Kardan, et väsita(si)n sind (teid) millegagi. Kardan, et väsitan sind oma jutuga.

33. Palun vabanda(ge) minu eest. Kui näete härra Leppa, palun vabandage minu eest. 34. Palun tuhat korda vabandust. Palun tuhat korda vabandust, pean teid jälle tülitama. 35. Ärge pange (ära pane) pahaks, aga...

II Vastus vabandamisele 36. Palun. 37. Pole viga. Pole midagi. - Andke andeks, et nii vara tülitan. - Pole viga, ma olen juba üleval.

38. Mis te (sa) nüüd! Mine nüüd [ikka], разг. Ole nüüd ikka. разг.

-Да что ты! Какие пустяки!

31. [Я] причинил(а) [вам, тебе]

32. Боюсь, что я утомил(а) вас (тебя) чем. Боюсь, что я утомил тебя своими разговорами, ведь ты ещё не совсем здорова, прости. 33. Извини(те)сь за меня перед кем. Извинитесь за меня перед Петром Сергеевичем. 34. Тысячу извинений, (rõhutatult viisakas täiskasvanute kõnepruugis) Тысячу извинений, я снова к вам с просьбой. 35. Не обижайтесь (не обижайся), но...

Ответы на извинение 36. Пожалуйста. 37. Ничего. - Простите, что я вас так рано беспокою. - Ничего, я уже встал. 38. Ну что вы (ты)! Да что вы (ты)! - Оля, это опять я звоню. Извините, пожалуйста.

39. [See on] tühiasi.

39. Это такие пустяки. Какие пустяки!

40. [See] pole kõne väärt!

40. Это мелочь. Какая мелочь!

41. Kõik on korras.

41. Всё в [полном] порядке.

42. Ei ole lahti (hullu) midagi.

42. Ничего страшного.

43. Pole põhjust vabandada. Mis siin tühja vabandada, разг.

43. Какие могут быть извинения.

44. см. п. 40

44. Не стоит извинения (извиняться).

KURTMINE

ЖАЛОБА

1. Tunnen end halvasti (räbalasti, sandisti/?a32.). Ma ei tunne end hästi. Tunnen end halvasti, pea valutab ja kurk on ka haige. Selles seltskonnas та ei tunne end hästi.

1. Я неважно (плохо, скверно) себя чувствую. Мне не по себе. Я плохо себя чувствую, голова болит и горло. В этой компании я себя неважно чувствую.

2. Olen väsinud (haigeks jäänud, nördihud). Olen väga väsinud. Olen nördinud.

2. Я заболел(а) (устал(а); расстроился, расстроилась). Я оченъустал. Как я расстроился!

3. Olen haige (mures, ärritatud, endast väljas). Anna andeks, Mari, ma ei suuda sinuga rahulikult rääkida, olen täiesti endast väljas.

3. Я болен (больна) (расстроен(а), обеспокоен(а)). Прости меня, Коля, я не могу с тобой спокойно разговаривать. Я о ч е н ь расстроен.


93 4. Olen rööpast väljas (liimist lahti

4. Я [совсем] расклеился (расклей

giin).

кашель, ангина).

5. Я в отчаянии (не в настроении,

13. Olen väga väsinud. Olen [end] üle töötanud (üle pingutanud).

13. Я переутомился (переутомилась).

14. Mul on ebameeldivusi (sekeldusi, mure, kõik halvasti). Mul on mure: eile kukkusin eksamil läbi. Olen üks hädavares.

14. У меня неприятности (осложнения, беда, несчастье). У меня беда: провалился вчера на экзамене.

15. Mul veab viltu. Mul veab viltu, jälle ei läinud konkursiga läbi.

15. vt. р. 7

16. Mul pole (ei ole) [mingit] tuju (tahtmist, isu разг.) midagi teha. Mul ei ole tuju teatrisse minna.

16. У меня нет желания (настроения) что делать. У меня нет никакого желания идти в театр.

17. см. п. 16

17. У меня пропало желание (настроение) что делать.

18. Mu isu on läinud. Mul on isu läinud. Mul pole (ei ole) und (isu). Mu tuju on rikutud. Mind vaevab unetus.

18. У меня испортился аппетит (сон). У меня испортилось настроение. Меня мучает бессонница.

19. Mul on (käivad) külmavärinad. Kord on mul külm, kord kuum.

19. Меня знобит (лихорадит). Меня бросает в жар и холод.

в плече (в животе).

20. kes ei salli (ei mõista) mind. kes ei saa minust aru. Mitte keegi ei saa minust aru.

20. Меня не любит кто. Меня не понимает кто. Никто меня не понимает.

21. Mind ärritab (vihastab) miski. Mind ärritab sinu hoolimatus.

21. Меня берёт досада (зло).

12. У меня температура (насморк,

5. Olen meeleheitel (tujust ara, halvas tujus). Mul on halb tuju. Mul on sant tuju. разг. Mul on halb tuju, sest sain ülemuse

не в духе). У меня плохое настроение. Уменя паршивое настроение, kõnek. У меня плохое настроение, опять начальник отругал.

käest võtta. 6. Mul on halb (paha) olla.

6. Мне нездоровится. Мне что-то не по себе. Мне плохо. 7. [Мне] не везёт (не повезло).

7. [Mul] ei vea (ei vedanud). - Noh, kas võitsite? . Või veel. Ei vedanud. Kaotasime.

- Ну как, выиграли? - Да где там. Не повезло. Проиграли.

8. Mul ei ole õnne.

8. vt. р. 7 9. Мне больно (холодно, жарко).

9. Mul on valus (külm, palav). 10. Mu(l) pea (kurk, kõrv, hammas) valutab. Mul käib pea ringi (torgib kõrvas, on kõrvas pisted, hammas tuikab). Mu pea käib ringi. Mul on pea uimane. Mu pea on uimane. Mul valutab hammas. Juba mitu päeva tuikab.

10. У меня болит голова (горло, ухо, зуб). У меня кружится голова (стреляет в ухе, ноет зуб). У меня голова тяжёлая.

У меня болит зуб. Уже несколько дней ноет. 11. У меня [острая, сильная] боль

11. Mul on õlas (kõhus) [terav, tugev] valu. Mul pistab õlas (kõhus). 12. Mul on palavik (nohu, köha, an-


95 22. Я не знаю, что [и] делать. Я не знаю, что предпринять быть).

võtta). Ma kõhe ei tea, i või mitte minna.

- kas minna

23. см. п. 22

Не знаю, нет. 23. Я не знаю, как поступить (выйти из этого положения).

LOHUTAMINE, KAASATUNDMINE

УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

I Lohutamine, kaasatundmine

Как утешить или выразить сочувствие

1. Tunnen [teile, sulle] kaasa. - Kas sa oled haige? - Jah. Mul on keskkõrvapÕletik. - Tunnen kaasa. See on vastik haigus.

2. Mul on teist (sinust) kahju. Mul on teist (sinust) nii (väga) kahju. Kui kahju mul teist (sinust) on. 3. Mul on kahju, et nii läks (juhtus, juhtuma pidi). 4. Ma saan teist (sinust) aru. Ma mõistan teid (sind). Kui hästi ma teid (sind) mõistan! 5. Katsu(ge) rahuneda. Katsu(ge) rahulik olla. - Kuidas mul küll ei vea! Kogu aeg

üks häda teise otsa. - Katsu rahuneda ja räägi, mis juhtus.

6. Ärge närveerige. Ära närveeri.

уха. - Я вам очень сочувствую. Знаю, как тогда болит. 2. Мне жаль (жалко) вас (тебя). Мне так (очень) жаль вас (тебя). Как мне жалко вас (тебя). 3. Мне жаль (жалко), что так случилось (получилось). 4. Я вас (тебя) понимаю. Я так вас (тебя) понимаю. Как я вас (тебя) понимаю! 5. Успокойтесь. Успокойся. - Как мне не везёт! Не одна беда,

6. Не волнуйтесь. ' Не волнуйся.

7. Ärge muretsege. Ära muretse.

7. Не беспокойтесь. Не беспокойся.

8. Ärge laske (ära lase) tujul langeda.

8. Не расстраивайтесь. Не расстраивайся.

Ei tasu (ei maksa) nii tujust ära minna.

Не стоит так [сильно] расстраи-

Ei tasu tühja asja pärast nii tujust ära minna. Ära mõtle sellele!

ваться. Не расстраивайся, это же такая чепуха. Об этом даже думать не стоит.

1. Я вам (тебе) сочувствую. - Ты болен? - Да. У меня воспаление среднего

так другая! Прямо тридцать три несчастья. - Успокойся и объясни, что произошло (случилось).

9. Ärge pead longu (norgu) laske! Ära pead longu (norgu) lase! Kas tasub [sellepärast] norutada?

9. Не огорчайтесь. Не огорчайся. Стоит ли так огорчаться?

10. Pea püsti! 10. Не вешай голову! 11. Ärge norutage (ära noruta)! Ära nina norgu lase/ разг.

11. Не горюй(те). Главное, не горюй.

12. Kannatust! Natuke kannatust. Kes kannatab, see kaua elab. {пословица)

Перемелется - мука будет, (vanasõna)

13. Ärge tehke (ära tee) väljagi.

13. Не обращайте) внимания.

14. Unusta(ge) see [mis juhtus, mis oli].

14. Забудь(те) об этом (о случившемся; о том, что случилось).

12. Потерпи(те).


97_

96 Unusta(ge) juhtunu. 15. Katsu(ge) see unustada. Katsuge see, mis juhtus (oli) unustada. Parem oleks see unustada.

16. Katsu(ge) sellele mitte mõelda. Sellele ei tasu (ei maksa) mõelda.

15. Постарайтесь (постарайся) забыть [о том, что случилось]. Вам бы лучше [было] забыть о том, что случилось. 16. Не думай(те) об этом (о случившемся; о том, что случилось). Не стоит об этом думать.

17. Ära mõtle (ärge mõelge) selle peale

Выбрось это из головы, постарайся думать а чем-нибудь другом.

24. Ärge võtke (ära võta) [kõike nii] südamesse. Jüri, ära võta kõike nii südamesse. Paljugi mis räägitakse. Ära tee väljagi. Igaühel võib viltu vedada.

24. Не принимай(те) это близко к сердцу. Не принимай, Миша, всё так близ' ко к сердцу. Мало ли что говорят. Не обращай внимания. А неудачи бывают у каждого.

25. Ei tohi olla oma tujude ohver.

25. Не поддавайтесь (не поддавайся) настроению.

26. Ärge pöörake (ära pööra) sellele [mingit] tähelepanu.

26. Не обращай(те) на это внимания.

27. Ära + verb käskivas kõneviisis / гл. в повел, накл. Ära mõtle selle peale. Ära muretse.

27. Не надо (не стоит) + инф. / inf. (думать об этом, волноваться, беспокоиться, терять выдержки, унывать, падать духом).

28. Tuleb [katsuda] + da-inf / гл. в инф. на da (unustada, end vaos hoida). Tuleb loota parematele aegadele.

28. Надо + инф. / inf. (забыть об этом, выбросить это из головы, взять себя в руки). Надо надеяться на лучшее.

29. Kõik läheb [veel] hästi.

29. Всё будет хорошо (в порядке).

30. Kõik saab [veel] korda.

30. Всё обойдётся.

21. Не теряй(те) присутствия духа.

31. Kõik lõpeb veel hästi.

22 Собери(те)сь с силами. Не надо сдаваться. Возьми себя в руки, соберись с силами и начинайка всё сначала.

Lõpp hea, kõik hea.

31. Всё (это) может хорошо кончиться. Конец - делу венец.

17. Не вспоминай(те) этого (об этом; того, что случилось).

(sellele). Ära mõtle (ärge mõelge) sellele, mis oli (juhtus). 18. Võtke (võta) end kätte. Mis asja sa närveerid asja ees, teist taga. Võta end kätte. Sul on veel aega

Viska see peast välja, katsu mõelda muule.

18 Возьми(те) себя в руки. Разве можно так нервничать! Возьми себя в руки. У тебя еще достаточно времени. Надо только

küll.

не падать духом.

19. Hoidke (hoia) end vaos.

19. Держи(те) себя в руках. Не теряй(те) выдержки.

20. Ära heida meelt! Ärge heitke meelt!

20 Не падай(те) духом. Не отчаивайся (отчаивайтесь). Не стоит так унывать.

21. см. п. 10,11, 20 22. Võtke (võta) end kokku. Ei tohi alla anda. Võta end kokku ja hakka otsast peale. •м • 23. Visake (viska) see peast vaha.

23 Выбрось(те) это из головы. 23. вы Р

32. Kõik (see) läheb üle. Kõik läheb mööda.

32. Всё (это) пройдёт (минует).

33. Asi võib veel teise pöörde võtta.

33. Всё (это) изменится (обра-


Kõik võib veel teisiti minna.

зуется, обернётся к лучшему)

34. Kõike juhtub (võib juhtuda). Su sõitjäi ära? Kas sellepärast tasub siis norutada? Kõike juhtub. Pole midagi parata. 35. Kõike tuleb ette (võib ette tulla). 36. Paljugi mis [elus] juhtuda võib. Ehis võib juhtuda mõndagi. 37. Pole midagi parata. Mis seal parata. Teha pole midagi.

42. Teie (sina) ei puutu [üldse] asjasse.

42. Вы (ты) тут [совершенно] ни при чём. Всякое бывает. Мало тренировались, были не в форме, поэтому и проиграли. Ты тут не при чём.

43. Sellest ei ole midagi. Ena mul asja! разг. Ena mul asja, mille pärast muretseda.

43. Ничего страшного. Есть из-за чего волноваться (расстраиваться)! Ничего страшного, не волнуйся!

44. Mõni mõis! разг.

44. Не беда!

45. Tühja kah (sellest). Tühi asi. Vaas läks kätki? Tühja sellest vaasist, ära nuta.

45. Пустяки!

34 Всё бывает. Сорвалась твоя поездка? Это не причина для отчаяния. Все бывает. Тут уже ничего не поделаешь. 35. Всякое может случиться. 36. В жизни всякое бывает, kõnek. По-всякому бывает, kõnek. 37. Ничего [тут] не поделаешь. А что тут поделаешь.

Что, ваза упала? Пустяки! Не плачь!

38. Ничем тут [делу] не поможешь. 46. Õige mul asi! разг. Kah mul asi! разг.

46. Тоже мне!

II Kaastundeavaldused

Как выразить соболезнование

47. Tunnen kaasa. Tunnen teile (sulle) [südamest] kaasa.

47. Я вам (тебе) соболезную. Я вам (тебе) [искренне] сочувствую.

мочь.

48. Minu sügav (siiras) kaastunne teile (sulle).

48. Я приношу вам (тебе) своё соболезнование (свои соболезнования).

41. Вы не виноваты. Ты не виноват(а).

49. см. п. 48, 50

49. Прими(те) моё глубокое (искреннее) соболезнование.

50. Minu sügav kaastunne teile (sulle) raske kaotuse (kellegi surma) puhul.

50. Прими(те) моё глубокое соболезнование по поводу постигшего вас (тебя) горя (несчастья, постигшей вас утраты), (enamasti kirjalikult)

38. Siin ei aita miski. Ei aita ussi- ega püssirohi, разг. 39. Teie (sina) ei saa siia midagi parata. Teie (sina) ei saa siin midagi teha.

39. Вы тут ничего не сможете сделать. Ты тут ничего не сможешь сделать. Сделать тут что-то - не в вашей (в твоей) власти.

40. See pole teie (sinu) võimuses.

41. Teie (sina) pole (ei ole) süüdi. Ega teie (sina) üksinda süüdi pole.

See pole (ei ole) teie (sinu) süü. See pole ju sinu süü, et nii juhtus.

40. Вы [тут] бессильны помочь. Ты [тут] бессилен (бессильна) по-

Не только вы виноваты (ты виновата)). Тут не только ваша вина. Это не ваша (твоя) вина. Ну что ты страдаешь? Ты же не виновата, что команда проиграла.


101

100 51. Avaldan kaastramet. Avaldan teile (sulle) sügavat kaas-

51. Разрешите (позвольте) выразить (принести) вам моё искреннее (глубокое) соболезнование (сочувствие).

tunnet. 52. Я скорблю (горюю) вместе с 52. Oleme teiega (sinuga) sel raskel

вами (с тобой).

hetkel. Oleme teiega (sinuga) lohutamatus leinas, (чаще в газетных объявлениях) 53. Jagan teie (sinu) muret.

53. Я разделяю (понимаю) вашу (твою) скорбь (печаль). Я разделяю (понимаю) ваше (твоё) горе (несчастье). 54. Я подавлен(а) (потрясён, потря-

54. см. п. 53

сена) горем, которое обрушилось на вас (на тебя).

55. см. п. 57

55. кто-что понес тяжёлую утрату, ameti. Наша страна понесла тяжёлую утрату.

56. Te olete (sa oled) kaotanud lähe-

56. Вы утратили (ты утратил(а))

61. Ol(g)e mehine (vapper, tugev).

61. Будь(те) мужественны (мужествен, мужественна; стойки, стоек, стойка).

62. Lohutagu teid (sind) teadmine, et... (see, et...).

62. Пусть вам (тебе) будет утешением то, что...

63. Mälestame leinaseisakuga meie hulgast lahkunuid.

63. Почтим минутой молчания тех, кого уже нет среди нас.

NB! Vene kaastimdevälj endid on reeglina kõrgstiilis, retoorilis-pidulikud. Выражения соболезнования в эстонском языке по сравнению с русским стилистически более нейтральны, эмоционально не окрашены.

KOMPLIMENT, VIISAKUSAVALDUS, HEAKSKIIT I Mida öelda komplimendiks

Собственно комплимент

1. Küll sa oled armas! (обычно в обращении к ребёнку) Küll sa oled ilus! (обычно в обращении к любимой) Küll sa oled tark!

1. Вы красивы (очаровательны, прекрасны, умны, умна; мила, милы), (harilikult naise kohta)

Сегодня вы просто очаровательны.

близкого человека.

dase inimese. 57. Meid (meie teatrielu) on tabanud raske kaotus. офиц. 58. Teil (sul) on suur lein (mure).

57. кого-что (нас, нашу страну) постигла тяжёлая утрата, ameti. 58. Ваше (твоё) горе действительно велико (непоправимо). 59. Какое великое (непоправимое)

59. см. п. 58

горе постигло вас (обрушилось на вас)!

„ . S5nad « suuda 1еша leevendada.

« . Словами горю не поможешь.

КОМПЛИМЕНТ, ОДОБРЕНИЕ

2. Sa oled nii ilus! 2. Вы (ты) такая красивая! Kui ilus sa oled! (выражения упот- Какая вы (ты) красавица! ребляются в обращении к любимой) 3. Те olete (sa oled) tark (hea, vastutulelik) [inimene].

3. Вы (ты) [такой] умный (добрый, отзывчивый, чуткий) [человек].

4. Te olete (sa oled) hea (tubli) spetsialist (muusik, matemaatik, inimene).

4. Вы (ты) [действительно] хороший специалист (музыкант, математик, человек).


103

102 Te olete (sa oled) väga (nii) hea spetsialist (õpetaja, perenaine). 5. Küll te olete (sa oled) hea inimene! Te olete nii hea inimene! Kui hea inimene te olete (sa oled)!

Вы (ты) такой (очень) хороший специалист (учитель). 5. Какой [же] вы (ты) добрый человек! Вы такой добрый человек!

6. Te olete (sa oled) lahke peremees (perenaine).

6' Вы (ты) такой гостеприимный хозяин. Вы (ты) такаягостеприимнаяхозяйка.

7. Te näete (sa näed) hea (kena, noor) välja. Te näete (sa näed) nii (väga) hea välja. Küll te näete (sa näed) hea välja! Te näete nii hea välja! Kas te olete tõesti neljakümnene? Näete tunduvalt noorem välja.

8. Te (sa) ei ole üldse(gi) muutunud (vanemaks jäänud).

Ma pole teid nii ammu näinud. Te pole üldsegi muutunud. 9. Те olete (sa oled) ikka endine. 10. Те lähete (sa lähed) aina nooremaks. 11. Aastad lähevad, sina aga oled ikka samasugune.

7. Вы [так, очень] хорошо (прекрасно, молодо) выглядите. Ты [так, очень] хорошо (прекрасно, молодо) выглядишь. Как вы хорошо выглядите! Как ты хорошо выглядишь! Вы сегодня прекрасно выглядите. У вас такой свежий цвет лица! Разве вам уже сорок? Вы выглядите значительно моложе своих лет. 8. Вы не меняетесь (изменились, стареете). Ты не меняешься (изменился, изменилась; стареешь). Как давно мы с вами не виделись! А вы совсем не изменились. 9. А вы (ты) всё такая (такой) же. 10. А вы всё молодеете (ты всё молодеешь). 11. Время вас (тебя) щадит (не берёт), kõnek.

12. Küll te teete (sa teed) midagihästi. Te teete (sa teed) midagi nii hästi. Sa tantsid nii hästi. Sa oled hea perenaine, Mari, sa teed nii hästi süüa.

12. Вы [так] хорошо делаете что. Ты [так] хорошо делаешь что. Ты [так] хорошо танцуешь. Вы прекрасная хозяйка, Мария Петровна. Уж очень хорошо вы готовите!

13. Teil (sul) on võluv naeratus (hea rüht, ilusad silmad, kaunid juuksed, ilusad käed, ilmekas nägu).

13. У вас (у тебя) чудная улыбка (прекрасная фигура, красивые глаза, красивые волосы, красивые руки, выразительное лицо). У вас такое подвижное, выразительное лицо! Неудивительно, что вы актриса. Света, у тебя такие красивые глаза!

Teil on nii elavja ilmekas nägu. Mari, sul on imeilusad silmad.

14. Teil (sul) on hea (värske, terve) jume.

14. У вас (у тебя) хороший (здоровый, свежий, цветущий) вид.

15. Teil (sul) on hea maitse. Teil (sul) on maitset.

15. У вас (у тебя) хороший (прекрасный, тонкий) вкус.

16. Teil (sul) on hea (pehme, leebe) iseloom. Te olete (sa oled) lepliku (hea, pehme, leebe) [ise]loomuga.

16. У вас (у тебя) хороший (мягкий, покладистый) характер.

17. Teil (sul) on terav mõistus. Te olete (sa oled) terava mõistusega.

17. У вас (у тебя) острый (тонкий, критический) ум.

18. Teil (sul) on huumorimeelt (naljasoont). Te saate (sa saad) naljast hästi aru. Te mõistate (sa mõistad) nalja. Te olete (sa oled) hea naljasoonega (huumorimeelega). Teil (sul) on hea naljasoon.

18. У вас (у тебя) есть чувство юмора. У вас (у тебя) хорошее чувство юмора.


105_

IÄ^Ä^-

SrSU»)'

Küll te käite (sa käid) moodsalt riides.

Как модно вы одеваетесь (ты одева-

Te käite (sa käid) nii maitsekalt riides.

С каким вкусом вы одеваетесь (ты

Te riietute (sa riietud) nii maitsekalt.

одеваешься)!

ешься)!

Küll te käite (sa käid) maitsekalt riides. Улыбка

тебя

очень

красит.

Почаще улыбайся.

26. Teiega (sinuga) on meeldiv (hu-

26. С вами (с тобой) интересно (при-

vitav) rääkida (suhelda).

ятно) общаться (разговаривать, поговорить, иметь дело, встречаться).

21. Вам (тебе) не дашь (нельзя дать, 21. Ma ei annaks teile nii palju aas-

невозможно дать) ваших (твоих)

taid.

лет. Вы выглядите (ты выглядишь)

27. Oma iseloomuga lööte te (lööd sa) elus hästi läbi.

27. Характер твой тебя всегда вывезет.

olete, sa oled]. Sa näed noorem välja, kui tegelikult

28. [Küll] teil (sul) on armas laps (tore poeg).

28. Какой у вас (у тебя) прелестный ребёнок (сын)!

oled.

Teil (sul) on nii armas laps.

У вас (у тебя) такой прелестный ребёнок!

причёска, этот цвет). Какой у тебя элегантный вид. Тебе

29. [Küll] teil (sul) on tore (sümpaat-

29. Какой у вас (у тебя) прекрасный

очень идёт эта шляпа

ne, tubli) mees.

(симпатичный, заботливый) муж!

Pidasin teid (sind) nooremaks [kui te

моложе своих лет.

22. Вам (тебе) идёт это платье (эта 22. Teile (sulle) sobib see kleit (soeng värv). Sa oled oled nii Sa nii eelegantne. Sulle sobib see pikk mantel.

23. Naeratus (lühike soeng) teeb su kenaks.

иудлинённое

пальто. 2 3 . Тебе идёт + инф. / inf. (улыбаться, коротко стричься). 24. Вам (тебе) к лицу эта блузка (эта

24. см. п. 22

25. Те käite (sa käid) hästi (ilusasti, moodsalt, maitsekalt, elegantselt) riides. Te riietute (sa riietud) hästi (ilusasti, elegantselt, moodsalt, maitsekalt). Te olete (sa oled) alati nii moekalt riides. Te käite (sa käid) ikka moega kaasas.

Teil (sul) on nii tore (sümpaatne, tubli) mees! Teil (sul) on igati tubli mees!

Какой он у тебя молодец!

30. [Küll] teil (sul) on noored (head,

30. Какие у вас (у тебя) молодые

lahked) vanemad!

(добрые, гостеприимные) родители!

31. Te tegite (toimisite, ütlesite) õigesti.

31. Вы так хорошо (правильно) по-

Sa tegid (toimisid, ütlesid) õigesti.

Ты так хорошо (правильно) посту-

шляпа, эти серьги, этот цвет). 25. В ы (ты) красиво (элегантно, модно, по моде, со вкусом) оде-

пил (а) (сделал(а), сказ ал (а)).

ваетесь (одеваешься). В ы (ты) т а к модно (элегантно) одеты (одет(а)). В ы (ты) всегда одеты (одет(а)) с таким вкусом. В ы (ты) всегда следите (следишь) за модой.

ступили (сделали, сказали).

32. Väga hea!

32. Хорошо!

33. Tore!

33. Чудесно!

34. см. п. 33

34. Прекрасно!


107 106 35. Tubli! Tubli poiss! Tubli tüdruk! 36. см. п. 35

36. Умница!

II Mida vastata komplimendile 37. Aitäh.

Как ответить на комплименты 37. Спасибо. 38. Благодарю.

38. Tänan. 39. Tänan (aitäh) komplimendi eest.

39. Спасибо за комплимент. 40. Боюсь, это только комплимент.

40. Kompliment komplimendiks... 41. Вы мне делаете (ты мне де41. See on nüüd küll kompliment.

лаешь) комплименты.

Seda tuleb võtta komplimendina, eks ole. 42. Ära meelita. Ärge meelitage. Sa määrid mulle mett mokale, разг. 43. Mine nüüd!

42. Вы мне льстите. Ты мне льстишь.

могу) сказать о вас. 45. Я рад(а), что вам понравилось ...

45. Mul on hea meel, et teile meeldis. 46. Ära aja tühja juttu! разг.

НЕОДОБРЕНИЕ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ, УПРЕК

I Kuidas väljendada rahulolematust

Как выразить озабоченность и неодобрение

1. Та ei näe kuigi hea välja.

1. Он (она) неважно (не совсем хорошо) выглядит. Он (она) [так, очень] плохо выглядит. Как он (она) плохо выглядит.

Ta näeb [väga] halb välja. Küll ta näeb halb välja. 2. Sa oled (te olete) pisut muutunud (vanemaks jäänud, juurde võtnud, kõhn(em)aks jäänud, kahvaruks jäänud). Sa oled nii muutunud! Küll sa oled muutunud. Kullake, sa oled pisut juurde võtnud.

46. Пустые слова! kõnek.

2. Ты немного изменился (изменилась; постарел(а), похудел(а), пополнел^), побледнел(а)). Вы немного изменились (постарели, похудели, пополнели, побледнели). Ты так (очень) изменился (изменилась)! Как ты изменился (изменилась)! Дорогая, ты немного пополнела.

3. Ta räägib liiga (nii) palju. Küll ta räägib palju! Küll ta võib palju rääkida! Küll on alles lobamokk! разг.

3. Он (она) слишком много говорит. Он (она) так (очень) много разговаривает. Ну и болтун! Она - страшная болтушка! kõnek.

4. Ta on häbematu (kasvatamatu, ebaviisakas). Ta on nii kasvatamatu (ebaviisakas).

4. Он такой невоспитанный (невежливый, невежа). Она такая невоспитанная (невежливая). Какой он невоспитанный! Какая она невоспитанная! Какой нахал! Какая нахалка!

43. Ну что вы (ты)! 44. Я то же самое должен (должна;

44. Samad sõnad.

ETTEHEITED, RAHULOLEMATUS

Küll ta võib ebaviisakas olla! Küll ta on häbematu (kasvatumatu)!

Tal pole üldse lastetuba.


109 108 5. Sa näed (te näete) haiglane välja. Sa oled (te olete) näost hall. Sul (teil) on vist tervis korrast ära. 6. Tal on halb (võimatu, raske) iseloom. Tal pole kuigi hea iseloom.

5. У тебя (у вас) что-то неважный вид (цвет лица). Вам (тебе), наверное, нездоровится. 6. У него (у неё) плохой (неуживчивый, скверный) характер.

7. Вкус его (её) оставляет желать 7. Ta maitse jätab soovida. Tal on halb maitse. Tal pole maitset ollagi.

лучшего. У него (у неё) плохой (дурной) вкус. У него (у неё) совершенно нет вкуса. 8. У тебя (у вас) нет чувства юмора.

8. Sul (teil) pole huumorimeelt. Sa (te) ei saa naljast ara. Kui sa selle peale solvusid, siis sul lihtsalt pole huumorimeelt. 9. kellelegi ei sobi miski. Talle ei sobi see lühike soeng. Ära pane pahaks, Leena, aga see kleit ei sobi sulle üldse. 10. miski pole kellegi jaoks. Minimood pole sinu jaoks. 11. Sinuga (teiega) on raske rääkida (koos töötada). Küll on sinuga raske rääkida, sa norid iga mu sõna kallal.

12. Tema (sellise) iseloomuga on raske elada.

Если ты обиделся, то это говорит о том, что у тебя нет чувства юмора. 9. кому не идёт что. Ей не идёт короткая стрижка. Верочка, ты прости меня, но это платье тебе совсем не идёт. 10. кому не к лицу что. Тебе не к лицу эта короткая стрижка (коротко стричься). 11. (с_ _вами) разговаXX. С ^ тобой ^ . , трудно _ иичятт, (работать, (таботать, иметь ривать иметьдело). дело). v

Как трудно с тобой разговаривать! Ты придираешься к каждому моему слову.

13. Miks sa siis ei tulnud (ei teinud, ei toonud midagi)!

13. Что же ты не пришёл (пришла) (не сделал(а), не принёс (принесла) чего)?

14. On aga käitumine! Milline kasvatamatus!

14. Ну и поведение! Какая невоспитанность!

15. Kus on alles kombed! On aga kombed! On ikka kombed küll! Mis kombed need küll on (olgu)! Sul pole üldse kombeid! Ei kombeid ega kasvatust! разг. гиутл. Sul pole üldse kombeid. Sinuga koos ei julge kuhugi minna.

15. Какие манеры! Что за манеры!

16. Kuidas sa välja näed!

16. Какой у тебя вид! На кого ты похож(а)!

17. Sa (te) ei teinud (ei toiminud) hästi (õigesti).

17. Ты плохо (неправильно) поступил^) (сделал(а), поступаешь, делаешь). Вы плохо (неправильно) поступили (сделали, поступаете, делаете). Как ты плохо (некрасиво) поступил! Ну ты и наделал делов! kõnek.

Sa (te) ei tee (ei toimi) õigesti.

Nüüd oled alles supi kokku keetnud! разг. 18. Sa käitud lubamatult halvasti. Küll sa käitud halvasti. Kui halvasti (inetult) sa käitud.

18. Ты непозволительно плохо (некрасиво) себя ведёшь.

19. Kuidas sa käitud (te käitute)!

19. Как ты себя ведёшь (вы себя ведёте)! Что ты себе позволяешь (вы себе позволяете)!

20. See on inetu, et sa niiviisi teed (te

20. Нехорошо (плохо), что ты так

12. С его (с её, с таким) характером нелегко (трудно) живётся.

Какие у тебя манеры! Ведь с тобой стыдно в гости пойти.


777 поступаешь (вы так поступаете). 21. Sa vedasid (te vedasite) mind alt.

21. Ты меня подвёл (подвела). Вы меня подвели.

22. Sa panid (te panite) mind piinlikku (rumalasse) olukorda.

22. Ты поставил(а) (вы поставили) меня в неловкое положение.

23. Sa solvasid (te solvasite) mind.

23. Ты меня обидел(а). Вы меня обидели.

24. Sa rikkusid (te rikkusite) mu tuju [ära].

24. Ты меня расстроил (а). Вы меня расстроили. Ты испортил(а) мне настроение.

25. Sa tegid (te tegite) mu meele kurvaks (pahaks). Sa tegid (te tegite) mulle kurba meelt. Sa kurvastasid (te kurvastasite) mind. 26. Olen su (teie) peale solvunud (pa-

25. Ты огорчил (а) (вы огорчили) меня.

26. Я обижен(а) (сердит(а), сер-

Sain sinu (teie) peale pahaseks (kur-

27. см. п. 26

28. Sinu käitumine teeb mulle muret.

29. [Ma] pean (olen sunnitud) sulle (teile) märkuse tegema. Mari, ma pean sulle märkuse tegema. Ära solvu, aga sa võiksid oma välimusele rohkem tähelepanu pöörata.

Kuidas te julgete (julgesite) niiviisi käituda (teha, rääkida)!

30. Как ты можешь (мог, могла; смеешь, посмел(а)) так поступать (делать, говорить)! Как вы можете (могли; смеете, посмели) так поступать (делать, говорить).

31. Kas sul (teil) häbi ei ole! Häbene ometi(gi)! Häbi! Häbene silmad peast. разг.

31. Как тебе (вам) не стыдно! Стыдно! Стыд и срам (позор), kõnek.

32. Kas sul (teil) häbi ei ole niiviisi käituda (rääkida)!

32. Как тебе (вам) не стыдно так поступать (делать, говорить)!

33. Miks sa küll (ometigi) niiviisi tegid?

33. Зачем ты сделал(а) это так (поступил(а) так)?

34. Mida te endale õige lubate (sa endale lubad)! Nii ei sobi (ei kõlba) käituda!

34. Что вы себе позволяете! Что ты себе позволяешь!

II Kuidas etteheidet pehmendada

Оправдания в ответ на упрёки

35. Ma ei tahtnud sind (teid) solvata.

35. Я не думал(а) (не хотел(а)) тебя (вас) обидеть (оскорбить).

36. Mul juhtus see kogemata. Ma kogemata tegin midagi. Ma kogemata lõhkusin vaasi ära.

36. Я случайно (не нарочно) это сделал (а).

37. Mul on kahju. Mul on väga kahju.

37. Мне неприятно (досадно). Мне очень (так) неприятно. Как мне неприятно. [До чего же] жаль.

жусь) на тебя (на вас).

hane).

jaks).

30. Kuidas sa julged (sa julgesid) niiviisi käituda (teha, rääkida)!

27. Я на тебя (на вас) обиделся (обиделась; рассердился, рассердилась). 28. Я огорчён (огорчена) твоим поведением. 29. Я должен (должна; хочу, вынужден^)) сделать тебе (вам) замечание (упрекнуть тебя, вас). Оленька, я тебе должна сделать замечание. Ты на меня не обижайся, но ты мало обращаешь внимания на свой внешний вид.

Küll on kahju.


113 38. Ma enam ei tee.

38. Я больше не буду.

47. Oli seda nüüd tarvis!

47. vt. p. 46

39. Я постараюсь исправиться (вес-

48. Et see ka nii pidi minema!

48. Надо же такому случиться! Вот неудача! kõnek.

parem mi käituda). 40. Ära pahanda (ärge pahandage)

40. Не сердись (не сердитесь) [на

[mu peale]. [mu peale] kuri (pahane).

меня]. Не стоит сердиться. Не дуйся, kõnek.

41. Ära solvu (ärge solvuge).

42. Ei, sina [ise] oled (teie [ise] olete) süüdi. Ise oled (olete) süüdi. Sina ise oled (teie ise olete) süüdi. Mitte mina, vaid sina ise oled (teie ise

41. Не обижайся (не обижайтесь). Не стоит обижаться. 42. Нет, это ты не прав(а) (вы не правы). Ты сам(а) виноват(а). Вы сами виноваты. Это ты виноват(а) (вы виноваты). Вина тут твоя, а не моя.

olete) süüdi. 43. Mitte ei saa aru, miks sa minuga riidled (te minuga riidlete). Mitte ei saa aru, milles sa mind süüdistad (te mind süüdistate). 44. Mitte ei saa aru, milles asi seisab (on).

45. Väga kahju! Hirmus kahju! разг. [Oh] kui kahju! 46. Vaat kus lugu! (с досадой за свою ошибку) Säh sulle! разг.

43. Не пойму (не знаю), за что ты меня ругаешь (вы меня ругаете). Не пойму (не знаю), в чём ты меня упрекаешь (вы меня упрекаете). 44. Не могу понять, в чём дело. Что-то до меня не доходит, в чём дело, kõnek. 45. Какая досада! Вот досада!

46. Какая неприятность! (oma eksimust kahetsedes) Вот тебе раз! kõnek. Вот тебе и на! kõnek.

ÕNNITLEMINE, HEAD SOOVID I Kuidas õnnitleda 1. Õnnitlen. Õnnitleme. Õnnitleme (õnnitlen) millegi (sünnipäeva, abiellumise, juubeli, kooli lõpetamise) puhul.

Austatud professor! Õnnitleme Teid juubeli puhul. Soovime Teile kogu südamest head tervist, õnne ja viljakaid tööaastaid.

Õnnitleme uue korteri puhul. Olgu siin ikka leiba ja leivakõrvast.

2. Õnne! Palju õnne! Palju, palju õnne! [Palju] õnne millekski (sünnipäevaks, uueks aastaks). Palju õnne millegi (sünnipäeva, uue korteri, lapse sünni, kooli lõpetamise) puhul.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ Как поздравить 1. Поздравляю [вас, тебя]. Поздравляем [вас, тебя]. [От всей души, от всего сердца] поздравляем (поздравляю) вас (тебя) с чем (с праздником, с днём рождения, с новосельем, с Новым годом, с окончанием школы). Дорогой Кирилл Петрович! Поздравляем Вас со славным юбилеем. От всей души желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, бодрости, счастья и больших творческих успехов. Поздравляем вас, дорогие Любовь Карловна и Сергей Иванович, с новосельем. Желаем вам, чтобы ваш дом был полная чаша. 2. vt. р. 1


U5 11. СМ. П. 6

11. С наступающим [праздником]! С наступающими [праздниками]! (soov mis tahes pühade eel)

12. в эстонском языке не принято поздравлять с прошедшими праздниками

12. С прошедшим [праздником]! С прошедшими [праздниками]! (tagantjärele õnnitlus asja möödunud pühade puhul)

Palju õnne sünnipäevaks! Ema, palju õnne sünnipäeva puhul. 3. Наши лучшие поздравления ко 3. Parimad õnnesoovid millegi puhul, дню рождения. millekski (sünnipäeva puhul, uue korteri puhul, sünnipäevaks). Südamlik õnnesoov millelcski, millegi puhul (sünnipäevaks, uueks aastaks, lapse sünni puhul). 4. Soovime (soovin) teile (sulle) [sü-

4. vt. р. 1

damest] õnne. 5. Soovime teile (soovin sulle) [südamest palju] õnne millegi (sünnipäeva, kuldpulmade, abiellumise, poja sünni, uue korteri) puhul. 6. Häid (rõõmsaid) pühi! Häid (rõõmsaid) kevadpühi! Häid (rõõmsaid) jõulupühi (jõule)! 7. Häid (rõõmsaid) nääripühi! 8. такое поздравление в эстонском

5. Желаем вам (тебе) [от всего сердца] счастья.

6. С праздником! С праздниками! С праздником весны! С рождеством [христовым]!

8. С новосельем!

13. Palume vastu võtta meie südamlikud tervitused [ja õnnesoovid, ja head soovid] millegi (sünnipäeva, juubeli) puhul. офиц.

13. Примите мои поздравления с чем (с днём рождения, со славным юбилеем), ameti.

14. Tervitan ja õnnitlen teid millegi (kooli lõpetamise, juubeli) puhul. офиц.

14. Приветствую (приветствуем) и поздравляю (поздравляем) вас с чем (по случаю чего), ameti, (kuulajaskonna poole pöördumisel) Поздравляю вас с успешным окончанием экзаменов (по случаю окончания учебного года).

15. см. п. 1

15. Шлю [вам, тебе] свои поздравления, (haril. kirj.)

16. см. п. 17

16. Я хочу поздравить вас (тебя). (haril. kirj.) Мне хочется поздравить вас (тебя).

9. С Новым годом!

С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем! 10. otsest vana aasta lõpu soovi vene

10. Head vana aasta lõppu! Rõõmsat aastavahetust (aastalõppu)! Tujuküllast aastavahetust (aastalõppu)!

На устное поздравление с праздником в русском языке принято отвечать взаимно, вас (тебя) также, в эстонском языке - teile samuti, а в особенности в связи с Новым годом teile (sulle) paremat. Mitu päeva kestvate pühade puhul käsutatakse väljendeid с наступающими, с прошедшими, ühepäevaliste puhul с наступающим, с прошедшим, с праздником.

7. sellist soovi vene keeles ei ole

языке не принято см. п. 2, 5 9. Head uut aastat! Õnnelikku uut aastat! Rõõmurohket uut aastat! Head uut aastat, kallid sõbrad!

NB! Suulisele pühadeõnnitlusele sobib vene keeles vastata взаимно, вас (тебя) также, eesti keeles aga teile samuti ja eriti uue aastaga seoses teile (sulle) paremat.

keeles ei ole vt. p. 11


117

1ÜL

[kogu südamest] midagi (õnne, häid kordaminekuid, tugevat tervist, peatset paranemist, pikka iga, rahulikku vanaduspõlve).

желаю (желаем) [вам, тебе] чего (счастья, больших успехов, здоровья, скорейшего выздоровления, не болеть, выздороветь, долгих лет жизни, сдать экзамен). Счастья (здоровья, успехов) вам (тебе)!

28. [Head] edu teile (sulle)!

28. Успехов вам (тебе)!

29. Õnn kaasa!

29. Счастья! В добрый час!

Пожелания

30. Mingu sul hästi!

30. Удачи [тебе]!

20. С первым апреля! Первое апреля - никому не верь!

31. Head reisi (teed)!

31. Счастливого пути!

32. Palju aastaid! Pikka iga!

32. Долгих лет жизни! Много лет жизни!

33. см. п. 34

33. Неболей(те)!

34. Saa [ruttu] terveks! Parane(ge) hästi!

34. Выздоравливайте). Поправляйтесь. Поправляйся.

35. Ole tubli! (общеупотребительное пожелание при прощании хорошо знакомым и близким людям, детям)

35. Будь молодцом!

36. Võtke vastu minu parimad soovid. офиц.

36. Примите мои тёплые (горячие, искренние) пожелания, ameti.

37. Parimate soovidega... (обычно в письме)

37. Шлю (посылаю) [вам, тебе] свои наилучшие пожелания, (haril. kirj.)

38. Soovin edu!

38. Разрешите) (позволь(те)) поже-

17. Разрешите (позвольте) поздра-

17. Lubage teile õnne soovida.

вить вас.

18. Soovi(ge) minu poolt õnne kellelegi (oma naisele).

18. Передайте) мои поздравления кому (вашей, твоей жене).

Andke kellelegi (oma abikaasale) üle minu õnnitlused. Õnnitlege kedagi minu poolt. 19. специального выражения нет

19. С законным браком!

см. п. 2, 4, 5

II Mida soovida 20. Aprill!

21. 6 эстонском языке такое пожелание не принято 22. Hüva leili! (пожелание идущему

21. С лёгким паром! (soov saunast tulnule) 22. vene keeles selline soov puudub

в баню; редко) 23. Jõudu! Jõudu tööle! ответ: Jõudu tarvis! 24. см. п. 23 25. Jätku leiba (leivale)! ответ: Jätku tarvis.

23. Бог в помощь! van.

24. Труд на пользу, harv. 25. vt. p. 26 Хлеб да соль! (Хлеб-соль!) van. vastus: Хлеба есть! van. 26. Приятного аппетита!

26. Head isu! Ответ: Aitäh!

vastus: Спасибо!

г • Л 11е (teile) 27. Soovin (soovime) Ч11 sulle (teuej

27. От всей души (от всего сердца)


119 лахь [вам, тебе] чего (успехов, счастья, успешно сдать экзамены). 39. Спокойной ночи!

39. Head ööd!

40. Приятных сновидений!

40. Head und! 41. Kivi kotti! 42. Nael kummi! (пожелание води-

41. Ни пуха, ни пера! 42. vt. р. 41

телю, отправляющемуся в путь) Head libisemist! (пожелание лыжнику) Mast maha! (пожелание яхтсмену) Kärbes kirbule! (пожелание охотнику) 43. Kõike head! Kõige paremat! 44. Ela(ge) hästi!

TÄNAMINE I Kuidas tänada 1. Aitäh. 2. Simr (südamlik) tänu. Suur aitäh. Palju tänu. 3. [Suur] aitäh [teile, sulle] millegi eest ([selle eest], et...; midagi tegemast) (raamatu eest, hea nõu1 eest, abi eest, meelespidamise eest, tervituste eest,

43. Всего наилучшего (хорошего)!

44. vt. р. 43 Желаю вам здравствовать! van. Живите - не тужите! kõnek.

kirja ja kaardi eest, mõistmast, nõu andmast). Suur (palju, tuhat) tänu [teile, sulle] millegi eest ([selle eest], et..., midagi tegemast). Aitäh, et appi tulid. Aitäh appi tulemast. Aitäh hüva nõu eest. Palju tänu külalislahkuse eest.

4. Tänan [teid]. Tänan [teid, sind] millegi eest (selle eest, et...). Avaldame teile tänu millegi eest (selle eest, et...), офиц., письм. Tänan teid selle eest, et olite mu vastu nii kena. Tänan teid hea töö eest. Tänan tähelepanu eest. офиц.

4. Благодарю [вас]. Благодарю [вас, тебя] за что (за помощь, за поддержку, зато, что...). Выражаю благодарность за что. ameti. Благодарю вас за то, что вы были ко мне так внимательны. Благодарю вас, Петр Петрович, за поддержку. Благодарю за внимание, ameti.

5. см. п. 3

5. Тысячу благодарностей! kõnek.

6. Olen teile (sulle) [väga, südamest] tänulik millegi eest ([selle eest], et...).

6. Я вам (тебе) [очень, сердечно, глубоко] благодарен (благодарна) за что (за совет, за помощь, за то, что...).

БЛАГОДАРНОСТЬ Как поблагодарить

Спасибо за то, что вы мне помогли. Спасибо вам большое за ваши хорошие советы. Большое спасибо за гостеприимство.

Olen teile väga tänulik, et mind meeles pidasite.

1. Спасибо. 2. Большое (сердечное) спасибо.

7. Olge te (ole sa) tuhandest tänatud {millegi eest [selle eest], et...).

7. Я вам (тебе) [очень, крайне, глубоко, чрезвычайно] признателен (признательна) за что (за поздравление, за помощь, за то, что...). Я вам очень признателен, господа, за то, что вы поздравили меня.

8. Võtke vastu minu siirad tänusõnad millegi eest офиц.

8. Примите мою благодарность (признательность) за что (за то, что...).

Огромное спасибо.

3. [Большое] спасибо [вам, тебе] за что (за гостеприимство, за книгу, за добрый совет, за то, что...),


727 1ZU 9. Olen teile (sulle) [tuhat] tänu võlgu + л " eest,*•et...). " millegi eest (selle Olen teile abi eest tuhat tänu võlgu.

9. Я вам (тебе) многим обязан(а) за что (зато, что...). Я вам многим обязан за ту помощь, которую вы мне оказали во время

10. Olen teie (sinu) ees [suur] tänu-

дарить вас (тебя) за что (за то, что...) ameti.

16. Lubage teid tänada millegi eest (selle eest, et...), офиц.

16. Разрешите (позвольте) выразить вам благодарность за что (за то, что...), ameti.

17. Küll te olete (sa oled) armastusväärne (lahke, kena). Te olete (sa oled) nii kena (armastusväärne, lahke).

17. Вы очень (так) любезны (добры).

18. Te olete (sa oled) nii abivalmis (lahke) [minu vastu].

18. Вы (ты) очень (так) внимательны (внимателен, внимательна) ко мне.

19. Olen [teie lahkusest] liigutatud.

19. Я тронут(а) вашим вниманием (вашей любезностью).

20. Teie tähelepanu (lahkus, armastusväärsus) on liigutav. Teie lahkus liigutab mind. Tänan teid, teie tähelepanu on liigutav.

20. Ваша любезность (ваше внимание) меня трогает.

10. Я навечно ваш должник.

võlglane. 11. Mul ei ole (ma ei leia) sõnu, et teid (sind) küllalt tänada.

(selle eest, et...). Ma pean sulle aitäh ütlema millegi eest (selle eest, et...).

11. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас (выразить мою благодарность) за что (за то, что...). Не хватает слов, чтобы выразить вам мою благодарность за что (за то, что...).

12. Olen teile (sulle) nii (väga, südamest) tänulik. Küll ma olen teile (sulle) tänulik. Te (sa) ei kujuta ette, kui tänulik ma teile (sulle) olen.

Kui te teaksite (sa teaksid), kui tänulik ma teile (sulle) olen.

13. Ma ei jõua teid (sind) küllalt ära tänada. 14. Ma tahaksin teid tänada millegi eest (selle eest, et...), офиц. Ma tahaksin sulle aitäh öelda millegi eest (selle eest, et...).

15. Ma pean teid tänama millegi eest

12. Как я вам (тебе) благодарен (благодарна; признателен, признательна). Вы (ты) не представляете (представляешь), как я вам (тебе) благодарен (благодарна; признателен, признательна). Если бы вы знали (ты знал, знала), как я вам (тебе) благодарен (благодарна; признателен, признательна).

21. см. п. 9, 10

21. Ваша любезность (ваше внимание) меня ко многому обязывает.

22. See on teist (sinust) nii kena. Kui armas (meeldiv), et...

22. Это очень мило с вашей (с твоей) стороны. Как мило с вашей (с твоей) стороны, что...

23. Te aitasite (sa aitasid) mind hädast välja.

23. Вы меня выручили (ты меня выручил (а)).

24. Teid (sind) juba ette tänades...

24. Заранее благодарю вас (тебя).

13. Моя благодарность не знает границ, ameti. 14. Я хочу поблагодарить вас (тебя) за что (зато, что...). Мне хочется поблагодарить вас (тебя) за что (за то, что...). Я хотел(а) бы поблагодарить вас (тебя) за что (за то, что...). 15. Я должен (должна) поблаго-

Спасибо, Василий Васильевич, ваше внимание меня трогает.


ш_ (обычно в письме)

123 Заранее вам (тебе) благодарен (благодарна).

Teid abi eest juba ette tänades... 25. Tänage minu poolt kedagi. Öelge kellelegi minu poolt suur aitäh.

26. vt. р. 2

II Mida vastata tänamisele

Ответы на благодарность 27. Пожалуйста.

27. Palun. 28. Pole tänu väärt. - Olen sulle piletite eest väga tänulik. - Pole tänu väärt. Mul polnud neid raske muretseda. 29. см. п. 28 30. Mis siin ikka tänada, разг.

31. см. п. 28 32. Olen alati valmis teid aitama. Alati teie teenistuses, устар., теперь обычно шутл. 33. Aitasin teid (sind) meeleldi (hea meelega). 34. Hoopis mina peaksin teid (sind)

35. Võta heaks! - Aitäh sõidu eest! - Võta heaks.

36. На здоровье! (vastus tänamisele kostitamise eest)

Ъ1. Mis te (sa) nüüd!

37.Hy что вы (ты)!

38. Mis te (sa) nüüd, pole kõneväärtki.

38. Ну что вы (ты), какие пустяки (какая мелочь)!

39. See polnud mingi vaev.

39. Это было проще простого.

40. Hea laps! (ответ детям, шутл. взрослым) - Aitäh! - Hea laps.

40. vt. р. 27

25. Поблагодарите за меня кого.

26. Ole meheks! (обычно благодарность мужчине за помощь)

tänama.

36. специального выражения нет см. п. 27

28. Не за что. -Ятебе очень благодарназа билеты. - Не за что. Это мне было нетруд-

ПРОЩАНИЕ

HÜVASTIJÄTT

но.

I Mida öelda hüvastijätuks

Что сказать на прощание

1. Head aega!

1. До свиданиья.

2. Nägemiseni! Nägemist!

2. vt. p. 1

32. Всегда к вашим услугам.

3. Jääme hüvasti! (может употреблятъся и со значением прощания на длительный срок)

З. Прощай(те)! (käsutatakse haril. hüvastijätul pikemaks ajaks)

33. Мне было приятно помочь вам

4. Jumalaga! (употребляется при прощании на долгое время или насовсем)

4. vt. р. 3

5. Jää(ge) jumalaga! (см. примечание к п. 4; выражение устаревает)

5. vt. р. 3

6. Peatse jällenägemiseni!

6. До скорого свидания.

29. Не стоит. 30. Не стоит (не надо, не нужно) меня благодарить. 31. Не стоит благодарности.

(тебе). 34. Это я должен (должна) вас (тебя) благодарить. 35. vt. р. 28


125

124 7. Peatse kuhtumiseni! 8. Kuhtumiseni! 9. Kuhtumiseni kus, millal (teatris, koolimaja ees, kell kaks, pühapäeval).

7. До скорой встречи. 8. До встречи!

- Hea küll siis. Nägemiseni homme. - Head tervist. Kui on midagi vaja, helista.

9. До встречи где, когда (в театре, в школе, в два часа, в воскресенье

10. Kõike head! 11. см. п. 10 12. Homsem [siis]! 13. Nägemiseni [siis] millal (pühapäeval, õhtul, järgmisel päeval, suvel, kell üks). Kohtume millal. Näeme millal. Ma pean nüüd minema. Nägemiseni õhtul. Õhtul näeme siis. 14. Head päeva! (употребляется

вечером). 10. Всего хорошего! 11. Всего доброго! 12. До завтра. 13. До + сущ. в род. п. / siibstantiiv genitiivis (до воскресенья, до вечера, до праздника, до лета, до трёх). Увидимся когда, где. Увидимся в субботу у Веры. Я должен идти. До вечера.

14. vt. р. 1

21. Kõige paremat!

21. Всего! kõnet

22. Head õhtu jätku! (употребляется вечером при обращении к радиослушателям, телезрителям, или покидающий адресует тем, кто остается)

22. vene keeles spetsiaalne väljend puudub vt. p. 1, 10, 11

23. Head pidutuju! (адресуется тем, кто идет на праздничный вечер или остается там)

23. vt. p. 22

24. Head istumist! (уходящий адресует остающимся за праздничным столом)

24. vt. p. 22

25. Ma ei jäta [teiega, sinuga] veel hüvasti. Ma ei jäta hüvasti, me näeme veel.

25. Я [ещё, пока] не прощаюсь [с вами, с тобой]. Я не прощаюсь, Иван Петрович, ведь мы сегодня ещё встретимся.

26. Me saame veel täna kokku.

26. Мы ещё сегодня увидимся.

27. Me veel kohtume.

27. vt. р. 26

28. Suudlen, (в письме любимой, любимому) Musi põsele, (в письме родным, детям, подруге)

28. Целую, (haril. kirjas, telefonitsi)

при прощании днём) 15. Head õhtut! (употребляется при

15. vt. р. 1

прощании вечером) 16. Head ööd!

17. Maga(ge) hästi! 18. Head und! 19. Ilusaid unenägusid!

16. Спокойной ночи! Доброй ночи! 17. vt. р. 19 18. vt. р. 16 19. Приятных сновидений! 20. Доброго здоровья, kõnele.

20. Head tervist!

Счастливо! - Ну, Гриша, пока. До завтра. - Счастливо, если что, позвони.

Катюша, я кончаю. Пока. Целую. На той неделе позвони обязательно.


127 Ärge meid unustage, vahel sisse.

29. Kalli-kalli. (в письме родным

30. см. п. 1

30. Разрешите (позвольте) попрощаться, ameti.

31. см. п. 1

31. Разрешите (позвольте) откланяться, ameti, (vanemate

inimeste

astuge ikka

40. см. п. 38, 39

40. Заезжай(те).

41. Helista(ge) [vahel].

41. Звони(те).

42. Kirjuta(ge) [kui aega saad, saate].

33. см. п. 20, 21 34. см. п. 2, 6, 7 35. Aidaa! разг. Taa-taa! разг. (выражения употребляются маленькими детьми или в общении с ними) Tšau! разг. Tšao! разг. Hei-hei! разг.

32. Будь здоров(а)! 33. Привет! kõnek. 34. Пока! kõnek. 35. vt. p. 33, 34

42. Пиши(те). Не забывай(те) писать.

kõnepruugis) 32. Ole terve!

Не забывайте нас, заходите.

43. Andke (anna) endast vahel märku.

43. Дай(те) (давай(те)) о себе знать.

44. Tervita(ge) [minu poolt] kedagi (abikaasat, meest, lapsi).

44. Передай(те) привет кому (мужу, жене, детям).

45. [Vii(ge) minu poolt] palju terviseid (tervisi) kellelegi (oma perele, emale).

45. Большой привет кому (вашей семье, маме).

46. см. п. 44

46. Кланяйтесь кому (маме, дедушке, бабушке), kõnek. (vanemate inimeste kõnepruugis)

47. Lastele kalli-kalli.

47. Поцелуй(те) детей.

48. специального выражения нет

48. Не поминай(те) лихом, kõnek. Ну, дорогие, до свидания. Спасибо вам за всё. Не поминайте лихом.

Чао. kõnek.

36. Kuulmiseni! (по телефону)

36. vt. p. 1, 33, 34

II Mida öelda hüvastijätule lisaks

Что сказать вслед за словами прощения

III Mida soovida lahkumisel

Что пожелать на прощание

37. Ärge (ära) siis meid (mind) [päris]

37. Не забывай(те).

49. Soovin [teile, sulle] midagi (head puhkust, head päralejõudmist).

49. Желаю [вам, тебе] чего (хорошего отдыха, счастливо доехать, удачной поездки).

38. Приходи(те). Приезжай(те).

50. Soovin [teile, sulle] edu kõiges .

50. Желаю [вам, тебе] успехов.

51. Mingu sul hästi.

51. vt. р. 50,52

äraunusta(ge). 38. Tul(g)e ikka vahel külla (meile ka, meid vaatama). 39

. Astu(ge) ikka (vahel) sisse (läbi).

39. Заходи(те).


У2Р 52. Soovin [teile, sulle] häid korda

52. Желаю [вам, тебе] удачи

53. Saatku teid (sind) õnn. Olgu teil (sul) õnne. 54. Soovin teile (sulle) head reisi. Head reisi! Head teed!

Kõike head sulle, Jüri, kivi kotti! (ответа не следует)

- Принято отвечать "к чёрту". Но я тебе, Верочка, не хотел бы так ответить. - Ну что ты, я не обижусь, ведь это только обычай.

53. Желаю [вам, тебе] счастья.

54. Желаю (вам, тебе) счастливого (доброго) пути. Счастливого пути! Доброго пути!

63. Hoidke (hoia) end!

Приятного путешествия! (soovitak-

paremat. Soovin [teile, sulle] kõike head. 56. Õnn kaasa! 57. см. п. 54 58. в эстонском языке нет специального выражения, адресуемого уезжающим(и) тем, кто остается на месте

59. Hoia oma tervist! 60. Ole tubli! 61. Ela(ge) hästi!

ТОСТЫ

1. Terviseks!

1. vt. р. 2, 3

2. kellegi (sinu, teie, perenaise, Anne) terviseks!

2. За твоё (за ваше) здоровье!

3. см. п. 2, 4, 5, 7

3. За кого-что (за вас, за хозяйку, за Анну, за прекрасных дам, за нашу встречу, за ваше счастье, за ваш успех, за дружбу)!

4. Tõstame klaasid kellegi (sinu, teie, pererahva, kaunite daamide, külalise, professori) terviseks!

4. Поднимем бокал за кого-что (за вас, за ваше здоровье, за дружбу, за нашу совместную работу)!

5. Tõstame klaasid kellegi (juubilari, professori, pereema) auks!

5. vt. р. 4

60. Будь молодцом!

6. Tõstame klaasid kellegi (lahkunu, Jaan Tamme) mälestuseks!

6. Поднимем бокал за светлую память кого (Ивана Ивановича)!

61. Будь(те) счастлив(ы). Будь счастлива. До свидания, Дима. Будь счастлив. Больших успехов тебе в учёбе.

7. Et sul hästi läheks! Et sul edu oleks! Et su käsi hästi käiks!

7. Поднимем бокал за твой успех!

8. см. п. 4, 5, 7

8. Позвольте мне поднять бокал за

55. Желаю [вам, тебе] всего хорошего (самого наилучшего). Желаю [вам, тебе] всего доброго. 56. В добрый час! 57. В добрый путь! 58. Счастливо оставаться, (hüvastijätusoov saatjatele) - Прощайте. Напишите, как доехали, как устроились. - Обязательно. И вы пишите. Счастливо оставаться. 59. Не болей(те)!

62. Ни пуха ни пера [вам, тебе]. 62. Kivi kotti!

63. Береги(те) себя.

TOOSTE

se huvireisijale) 55. Soovin teile (sulle) kõike kõige

- Ну, Толя, всего хорошего, ни пуха ни пера.


757 кого-что (за ваше здоровье, за наше сотрудничество).

2. Ma elan maal linnatüüpi majas (omas majas, ühepereelamus, talumajas).

9. Прошу поднять бокал за когочто (за здоровье главного директора, за наше дальнейшее сотрудничество).

2. Я живу в деревне в доме городского типа (в собственном доме, в одноквартирном доме, в деревенском доме).

3. Mina elan linnas. Olen linnainimene (linlane).

3. Я живу в городе. Я - горожанин (горожанка).

4. Ma elan eramajas (individuaalelamus, omas majas, eramus). Ma elan paneelelamus (tornelamus, ridaelamus). Ma üürin korterit. Ma elan üürikorteris. Ma elan Tihase tänavas.

4. У нас свой (собственный) дом.

Я живу на улице Тихазе.

2. Уважаемому (глубокоуважаемому, многоуважаемому, дорогому) кому от кого. Уважаелюму учителю от его

5. Mul on ühetoaline (kahetoaline, kolmetoaline) korter.

5. У меня однокомнатная (двухкомнатная, трёхкомнатная) квартира.

ученика.

6. Mul on erastatud korter.

6. У меня приватизированная квартира.

Ehitised

Постройки

7. Hoone.

7. Здание. Строение. В нашем городе много средневековых зданий.

9. см. п. 4, 5, 7

PÜHENDUSED

1. Mälestuseks kellelegi. Mälestuseks unustamatule sõbrale 2. Austatud (lugupeetud, kallile) kellelegi kelleltki. Austatud õpetajale õpilaselt.

3. Mälestuseks kellelegi millestki (koos veedetud päevadest, matkapäevadest). 4. Pühendan kellelegi (oma emale, oma õpetajale), (официальное посвящение на титульном листе) 5. Austuse märgiks kellelegi. 6. Tänutäheks kellelegi.

KUS SA ELAD? 1. Ma elan maal (külas, alevis). Olen maainimene.

ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ 1. На память кому. На память незабываемому другу.

3. В память о чём (о проведённых вместе днях, о походе). 4. Посвящается кому (моей матери, моему учителю), (ametlik tiitlipühendus) 5. В знак уважения кому. 6. В знак благодарности кому.

Meie linnas on palju hooneid.

keskaegseid

Я живу в панельном (сблокированном, башенном) доме. Я снимаю квартиру.

8. Maja. Ühekorruseline maja. Mitmekorruseline maja. Viiekorruseline maja.

8. Дом. Одноэтажный дом. Многоэтажный дом. Пятиэтажный дом.

9. Pilvelõhkuja. Meil pilvelõhkujaid ei ehitata.

9. Небоскрёб. У нас небоскрёбы не строят.

ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ? 1. Я живу в деревне (в посёлке). Я - сельский житель.


133 10. Suvila. Suvemaja. Maakodu. Meil on suvila juba valmis. U. Aiandusühistu. Ma olen aiandusühistu liige.

10. Дача.

19. Trepikoda. Teine trepikoda.

19. Подъезд. Второй подъезд.

У нас дача уже построена.

20. Pööning.

20. Чердак.

11. Садоводческий кооператив. Я состою членом садоводческого

VANUS

кооператива. 12. Saun. Soome saun. Leilisaun. Saunas on mõnus leili võtta ja vihelda. Meil ehitatakse palju soome saunu. 13. Kuur. Kuuris hoitakse puid. 14. Garaaž. Auto seisab garaažis. 15. Laut. 16. Kelder.

17. Sahver.

18. WC. Käimla. Kemps. разг. Tualett. Tualettruum (например, в ресторане, театре и т.п.)

12. Баня. Сауна. Финская баня. Паровая баня. В бане приятно париться. У нас строят много саун. 13. Сарай. В этом сарае хранятся дрова. 14. Гараж. В гараже стоит автомобиль.

1. Kui vana sa oled (te olete)?

1. Сколько тебе (вам) лет?

2. [Ma] olen viieteistkümne aastane. Ma olen viisteist aastat vana. Olen viieteistkümnene. Aastane laps. Laps on aastane. Ta on ühe (kähe ...) aastane.

2. Мне пятнацать лет.

17. Кладовая. Кладовка, kõnek. Чулан. 18. Туалет. Уборная, kõnek.

Годовалый ребёнок. Ребёнку один год. Ему два (три, четыре) года. Мне пять (шесть, одиннадцать, двенадцать,... двацать) лет.

3. Olen üle kolmekümne [aasta vana]. Sain juba kolmkümmend täis.

3. Мне больше тридцати. Я разменял четвёртый десяток, kõnek. Мне уже тридцать лет. Мне стукнуло тридцать, kõnek.

4. Ta on umbes kolmekümneaastane. Ta on ligi kolmkümmend aastat vana.

4. Ему (ей) лет тридцать. Ему (ей) под тридцать. Ему (ей) около тридцати лет.

15. Хлев. 16. Погреб. Подвал.

ВОЗРАСТ

NB! Vene keeles käsutatakse alates 21-st kas год või лет, lähtudes teisest numbrist: Мне 31 год, 34 года, 35 лет, vt. p. 2. Väljendit под ... 30, 40, 50 jne. käsutatakse alates kolmekümnendast eluaastast. 5. Noor. Nooruk. Teismeline. Keskealine.

5. Молодой (молодая). Юный (юная). Подросток. Среднего возраста.


135_

Eakas. Vana. Muldvana.

Средних лет. Пожилой (пожилая). Старый (старая). Дряхлый (дряхлая), kõnek,

6. Lapsepõlves. Lapseeas. Noores eas. Nooruses. Keskeas. Vanas eas. Kõrges eas. Raugaeas.

7. Lapsena. Lapsest peast. Keskealisena. Vanast peast.

INIMESE FÜÜSILISED JA VAIMSED OMADUSED

1. Ta on pikka (keskmist, lühikest,

6. В детстве. В детские годы. В молодости. В молодые годы. В юности. В среднем возрасте. В пожилом возрасте. В старости. В старческом возрасте. В преклонном возрасте. 7. В детстве. Будучи ребёнком. В среднем возрасте. В старости.

ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА 1. Он (она) высокого (среднего, низкого, небольшого) роста.

4. Та on lühike mees. Та on lühike naine.

4. Он - невысокий (невысокого роста) мужчина. Она - невысокая (невысокого роста) женщина.

5. Isa ja poeg on ühepikkused.

5. Отец и сын - одного роста.

6. Vend on minu pikkune.

6. Брат ростом с меня.

7. Ta on kõhn (sale, kõhnavõitu, tüse, priske, täidlane, paksuke).

7. Он худой (худощавый, полный, упитанный, толстяк). Она худая (худощавая, полная, упитанная, толстушка).

8. Tal on kahvara (tõmmu) nägu. Ta on kahvara (tõmmu) näoga.

8. У него (у неё) бледное (смуглое) лицо.

9. Tal on hea jume.

9. У него (у неё) хороший цвет лица.

10. Ta on peente näojoontega nägus neiu.

10. Это красивая девушка с тонкими чертами лица.

11. Paulil on heledad juuksed ja hallid silmad.

11. У Павла светлые волосы и серые глаза.

12. Ta pea on külas. Ta] on kiilaspea. Ta on külaks minemas.

12. Он лысый. Он лысеет.

13. Tal on habe. Ta kasvatas habeme [ette].

13. У него борода. Он отпустил (отрастил) бороду.

14. Ilusad (lopsakad, tihedad, paksud, õhukesed, pikad, lühikesed, sirged, laines, lokkis, karmid, pehmed, siidjad, kuivad, rasvased) juuksed.

14. Красивые (пышные, густые, редкие, жидкие, длинные, короткие, прямые, волнистые, вьющиеся, кудрявые, жёсткие, мягкие, шелковистые, сухие, жирные) волосы.

väikest) kasvu. 2. Ваня - стройный (статный) 2. Jaan on sirge ja sihvakas poiss.

мальчик. 3. Он - высокий (высокого роста)

3. Ta on pikk mees. Ta on pikk naine.

мужчина. Она - высокая (высокого роста) женщина.


Ш 15. Tal on loomulikud lokid.

16. Lasksin endale teha (tegin endale) keemilised lokid.

сы. Волосы у него (у неё) вьются. 16. Я сделала себе химическую завивку.

17. Tumedad (valged, heledad, linakarva, mustad, pruunid, ruuged, punased, hallisegused, hallid) juuksed. Pleekinud juuksed. Värvitud juuksed. Ta värvib oma juukseid.

17. Тёмные (светлые, светло русые, белокурые, чёрные, каштановые, рыжие, седеющие, седые) волосы. Выгоревшие волосы. Крашенные волосы. Она красит свои волосы. 18. Она блондинка (брюнетка,

18. Ta on blond (brünett, satään).

Ta on punapea. Ta on linalakk.

19. Ta juustes on juba halli. Ta hakkab halliks minema. 20. Ilusad (suured, väikesed) silmad. Pungis silmad. KõÕrdsilmad. Ta on kõõrdsilm. Ta kõõritab. Aukus silmad. Pilusilmad.

шатенка). Он блондин (брюнет, шатен).

21. Tumedad (heledad, sinised, hallid, rohelised, pruunid, sõstrakarva, mustad, selged) silmad.

21. Тёмные (светлые, синие, голубые, серые, зелёные, карие, чёрные, ясные) глаза.

22. Ilmekad (terased, säravad, lahked, kurvad, kurjad) silmad.

22. Выразительные (зоркие, сияющие, добрые, печальные, злые) глаза.

23. Suur (väike, pikk, sirge, kongus, kulli-, lai, õhuke, terav, lame) nina.

23. Большой (маленький, длинный, прямой, горбатый, орлиный, широкий, тонкий, острый, приплюснутый) нос. Нос пуговкой, kõnek. Вздёрнутый (курносый) нос. Маленький приплюснутый нос.

Nöbinina. Nöpsnina. Nosunina. Nösunina. 24. Kitsad (paksud, täidlased, lopsakad, kähvatud) huuled.

24. Тонкие (толстые, полные, пухлые, бледные) губы.

25. Suur (väike, pruntis) suu.

25. Большой (маленький, пухлый) рот.

19. У него (у неё) волосы с сединой (с проседью). Она (он) седеет.

26. Ümmargused (paksud, kõhnad, aukus, rippuvad, punased) põsed.

26. Пухлые (полные, худые, впалые, обвислые, румяные) щёки.

20. Красивые (большие, маленькие)

27. Ümmargune (lai, kitsas, piklik, samakas, tahumatu) nägu.

27. Круглое (широкое, узкое, продолговатое, скуластое, грубое) лицо.

28. Meeldiv (hingestatud, elav, ilmekas) nägu.

28. Симпатичное (одухотворённое, живое, выразительное) лицо.

29. Tahtejõuline (karm, sünge, kõrk, kuri, kurb, heatahtlik, lahke) nägu.

29. Волевое (суровое, угрюмое, надменное, злое, печальное, доброе, приветливое) лицо.

30. Intelligentne (tark) nägu.

30. Интеллигентое (умное) лицо.

Она рыжая. Он рыжий. Она белокурая. Он белокурый.

глаза. Глаза навыкат (навыкате). Выпученные глаза, kõnek. Косые глаза. Он косоглазый. Она косоглазая. У него (у неё) глаза косят. Глубоко посаженные (ввалившиеся) глаза. Узкие глаза. Раскосые глаза.


31. Väsinud (äravaevatud ) nägu.

31. Утомлённое (измученное) лицо.

Та on seltsiv.

32. Румяное (красное, бледное, землистое, веснушчатое, рябое, гладкое, морщинистое) лицо.

Tal on halb (raske) iseloom. Ta on halva (raske) iseloomuga.

32 Jumekas (punetav, kahvatu, mullakarva, tedretähniline, armilme, sile,

40. Tal pole iseloomu.

40. Он бесхарактерен.

голова.

41. Ta on heatahtlik (kuri, tige, südametu, südamlik) [inimene].

41. Он добрый (злой, злобный, бессердечный, сердечный) [человек].

34. Длинная (короткая, тонкая, худая, толстая, жилистая, морщинистая) шея.

42. Ta on töökas (hoolas, laisk) [inimene].

42. Он трудолюбивый (прилежный, ленивый) [человек].

43. Ta on võimekas (andekas) [inimene].

43. Он способный (талантливый) [человек].

44. Ta on vastutustundlik (kohusetundlik, aus) [inimene].

44. Он ответственный (добросовестный, честный) [человек].

45. Ta on range (nõudlik) [inimene].

45. Он строгий (требовательный) [человек].

46. Ta on tagasihoidlik [inimene].

46. Он скромный [человек].

47. Ta on avameelne [inimene].

47. Он откровенный [человек].

48. Ta on otsusekindel [inimene].

48. Он решительный [человек].

49. Ta on kaine mõistusega [inimene]. Tal on kainet mõistust.

49. Он рассудительный [человек]. Он трезво мыслит. Он благоразумен.

50. Ta on sõnakehv (sõnaaher, vähese jutuga) [inimene].

50. Он неразговорчивый (молчаливый) [человек].

51. Ta on kohmakas (osav) [inimene].

51. Он неуклюжий (неловкий, неповоротливый, ловкий) [человек].

kortsuline) nägu. 33. Большая (маленькая, круглая) 33. Suur (väike, ümmargune) pea.

34. Pikk (lühike, peenike, kõhn, jäme, sooneline, kortsuline) käel.

35. Pikad (lühikesed, väikesed, kõhnad, kondised, elegantsed, täidlased, karvased) käed.

35. Длинные (короткие, маленькие, худые, костлявые, изящные, пухлые, волосатые) руки.

36. Pikad (lühikesed, jämedad, peenikesed, sirged, kõverad) jalad. Sihvakad (jämedad) sääred. Rangis jalad. 37. Laiad (kitsad, nurgelised, längus,

36. Длинные (короткие, толстые, тонкие, прямые, кривые) ноги. Стройные (полные) ноги. Ноги колесом. 37. Широкие (узкие, прямые, покатые, худые, полные) плечи.

kõhetud, täidlased) õlad. 38. Kõrge (suur, lopsakas, väike, lame) rind. Rinnakas naine (tüdruk). Lai (kummis, sisselangenud, karvane) rind. Kanarind. 39. Hea (kuldne, halb, talumatu, raske, tugev, sünge, järsk, raudne, nõrk, pehme, kindel, rahulik, leebe, äge) iseloom. Ta on seltsiva loomuga.

Он общителен. Она общительна. У него плохой (трудный) характер.

38. Высокая (полная, пышная, маленькая, плоская) грудь. Пышногрудая. Широкая (выпуклая, впалая, волосатая) грудь. Куриная грудь. 39. Хороший (золотой, дурной, несносный, трудный, сильный, суровый, крутой, железный, слабый, мягкий, твёрдый, спокойный, покладистый, вспыльчивый) характер. У него (у неё) общительный характер.


52. Та on julge (uje, arglik, arg) [inimene]. Ta on argpüks.

53. Taon viisakas (ebaviisakas, jämeda käitumisega, jõhker) [inimene]. Ta on jõhkard.

52. Он смелый (застенчивый, робкий, трусливый) [человек]. Он - трус. Она - трусиха. 53. Он вежливый (невежливый, неучтивый, грубый) [человек]. Он - невежа (грубиян). Она - невежа (грубиянка).

54. Та on ükskõikne [inimene].

54. Он равнодушный [человек].

55. Та on äge [inimene]. Та on käre nagu kadakapõõsas.

55. Он ВСПЫЛЬЧИВЫЙ [человек].

56. Ta on teiste vastu tähelepanelik

Характер у него (у неё) - порох. 56. Он внимателен к товарищам.

(osavõtlik). 57. Ta on abivalmis (vastutulelik) [inimene].

58. Ta on aeglane (aeglase loomuga)

57. Он всегда готов оказать помощь (прийти на помощь, пойти на встречу). 58. Он медлителен (нерасторопен).

[inimene]. 59. Ta on väga elav (liikuv). Ta on nagu elavhõbe. Ta ei püsi pudeliski paigal, разг. 60. Ta on laisk (virk, toimekas, püüdlik, korralik). Ta on suur laiskvorst.

59. Он очень живой (бойкий, подвижный). Подвижный как ртуть.

PEREKOND I Perekonnaseis

Семейное положение

1. Perekonnanimi. Neiupõlvenimi. Perekonnanimi neiuna (kuni abiellumiseni, enne abiellumist). Sündinud... Сокращение: sünd. Anneli Kuusk, sünd. Lepp.

1. Фамилия. Девичья фамилия. Фамилия до замужества.

2. Abielus (о женщине и мужчине).

Урождённая ... Lühend: урожд. Анна Елина, урождённая Иванова. 2. Замужем, замужняя, (naise kohta) Женат[ый]. (mehe kohta)

Mehenaine, (в непринуждённой речи о женщине) Naisemees, (в непринуждённой речи о мужчине) Abielus olema. Minu tütar on abielus, aga poeg ei ole.

Состоять в браке, ameti. Мая дочка замужем, а сын ещё не женат.

3. Vallaline, (о женщине и муж;чине) Poissmees. Vanapoiss. Vanatüdruk.

3. Незамужняя, (naise kohta) Холост(ой). (mehe kohta) Холостяк, kõnek. Старый холостяк. Старая дева.

4. Lahutatud.

4. В разводе. Брак расторгнут, ameti. Разведённая, (naise kohta) Разведённый, (mehe kohta)

5. Lesk.

5. Вдова, (naise kohta) Вдовец, (mehe kohta) Овдоветь.

60. Он ленивый (усердный, расторопный, старательный, прилежный). Он большой лентяй (ленивец). Она большая лентяйка (ленивица).

141 СЕМЬЯ

Lesestuma.

Leseks jääma.


143

142 11 Perekonnaelu 6. Abielu. Vabaabielu. Abielu registreerima. Oma abielu perekonnaseisuametis registreerima. Abielluma kellegagi. Peeter abiellus Mariga. Peeter ja Mari abiellusid. Nad elavad vaba-

6. Брак. Фактический брак. Зарегистрировать брак. Зарегистрироваться в загсе (в отделе записей актов гражданского состояния). Вступить в брак. Пожениться. Сергей и Нина поженились. Их брак не зарегистрирован.

abielus). 7. Laulatus. Laulatama. Nad laulatati Kaarli kirikus. 8. Naist võtma. Naiseks võtma kellegi, kedagi. Jüri kavatseb naist võtta. Vend võttis naise. Sõber võttis naiseks õpetaja. Sind ma naiseks ei võta. 9. Mehele minema [kellelegi]. Tiiu läks Tiidule mehele. Sõbranna

7. Венчание. Обвенчиться. Они обвенчались в церкви. 8. Жениться [на ком], (mehe kohta) Брать (взять) в жёны кого. van. Юрий собирается жениться. Брат женился. Друг женился на учительнице. 9. Выйти замуж [за кого]. Вера вышла замуж за Ивана. Подруга вышла замуж.

läks mehele. 10. Mehel olema. Tiiu on mehel. Tiina ei ole veel mehel.

10. Быть замужем. Вера замужем. Оля ещё не замужем. 11. Невеста.

11. Pruut. 12. Peigmees. 13. Pruutpaar. Noorpaar.

12. Жених. 13. Жених и невеста. Новобрачные. Молодожёны.

14. Abikaasa, (о женщине и мужчине) Naine (naised). Mees (mehed). Tema naine on õpetaja.

14. Супруг, (mehe kohta) Супруга, (naise kohta) Жена (жёны). Муж (мужья). Его жена учительница.

15. Laps (lapsed). Vastsündinu. Rinnalaps. Imik. Sülelaps. Koolieelik.

15. Ребёнок (дети). Новорождённый. Грудной ребёнок.

Nooruk. Alaealine. Täisealine. Kasulaps. Võõraslaps. Mitmikud. Kaksikud. Külmikud. Kas teil on lapsi? Kuipalju teil lapsi on? Mul on üks laps, aga naabritel on viis (last). Kaksikud vennad.

16. Tütar (tütred). Võõrastütar. Kasutütar. Mul on üles tütar, aga õel on kolm tütart.

Младенец. Дошкольник. Дошкольница. Подросток. Несовершеннолетний (несовершеннолетняя). Совершеннолетний (совершеннолетняя). Приёмыш, kõnek. (ametlikus käsutuses vt. p. 16, 17) Сводный ребёнок, ameti Близнецы. Двойня. Двойняшки, kõnek. Тройня. Тройняшки, kõnek. У вас есть дети? Сколько у вас детей? У меня один ребёнок, а у соседей - пятеро [детей]. Братья близнецы. 16. Дочь (дочери). Дочка, kõnek. Падчерица. Приёмная дочь. У меня одна дочь. У него пять дочерей.


145 17. Poeg (pojad). Ainuke (ainus) poeg. Võõraspoeg. Kasupoeg. Tal on üks poeg, aga meil on kolm poega. 18. Õde (õed). Pärisõde. Poolõde. Emapoolne poolõde. Isapoolne poolõde. Kasuõde. Mul on üks pärisõde ja üks poolõde.

19. Vend (vennad). Poolvend. Emapoolne poolvend. Isapoolne poolvend. Kasuvend. Mul õdesid pole, aga vendi on

17. Сын (сыновья). Единственный сын. Пасынок. Приёмный сын. У него один сын, а у нас пятеро сыновей. 18. Сестра (сёстры). Кровная сестра. Сводная сестра. Единоутробная сестра, ameti. Единокровная сестра, ameti. Приёмная сестра. У меня одна кровная сестра и одна сводная сестра. 19. Брат (братья). Сводный брат. Единоутробный брат, ameti. Единокровный брат, ameti. Приёмный брат. У меня нет сестёр, зато братьев

Isa. Ema. Võõrasema. Võõrasisa. Kastivanemad. Kasuisa. Kasuema. 21. Hooldaja. Üksikema. Vallasema.

23. Orb (orvud). Vaeslaps. Vanemateta laps. Emata ja isata laps. Orvuks jääma.

24. Perekond. Pere. P erekonnainimene. Perekonnapea. Perekonda looma (rajama). Lasterikas pere. Paljulapseline perekond, офиц. Lastetu perekond. Peres on kuus õde-venda.

20. Родители. Отец. Папа. Мать Мама. Мачеха. Отчим. Приёмные родители. Приёмный отец. Приёмная мать. 21. Опекун. Мать - одиночка.

22. Внебрачный ребёнок. 23. Сирота (сироты). Круглый сирота. Стать сиротой. Осиротеть. 24. Семья. Семейный человек. Глава семьи. Создать семью. Многодетная семья. Бездетная семья. В семье шестеро детей.

25. Lapsendama. Adopteerima.

25. Усыновить, (niipoisi kui tüdruku kohta, kõnekeeles ainult poisi kohta) Удочерить, (tiidrku kohta) Адоптировать, ameti.

26. Lahutus. Lahutust saama. Lahutust andma. Lahutust sisse andma. разг. Lahutust taotlema (nõudma). Mari ei taha Peetrile lahutust anda.

26. Развод. Получить развод. Дать развод. Подать на развод, kõnek. Требовать развода. Вера не хочет дать Андрею развода.

27. Abielu lahutama. Lahku minema. Lahutama. Abielu läks (läheb) lõhki. разг.

27. Расторгнуть брак, ameti. Развестись. Разойтись. Семейная жизнь сложилась неудачно. Семейная жизнь не удалась.

- трое.

kolm. 20. Vanemad.

22. Vallaslaps.


147

146

Они развелись год назад.

Nad lahutasid aasta tagasi. 28. Sünnitunnistus. 29. Abielutunnistus. 30. Lahutustunnistus. 31. Surmatunnistus.

III Sugulasi 32. Lähedased sugulased. Veresugulased. Mul ei ole lähedasi sugulasi.

28. Свидетельство о рождении. 29. Свидетельство о браке.

40. Ämm. 30. Свидетельство о разводе. 31. Свидетельство о смерти.

36. Esivanemad. 37. Vanaema. Isaema. Isapoolne vanaema. Emaema. Emapoolne vanaema. 38. Vanaisa. Isaisa. Isapoolne vanaisa. Emaisa. Emapoolne vanaisa. 39. Lapselaps.

40. Свекровь, (meheema) Тёща, (naiseema) Я живу вместе со свекровью (с тёщей).

41. Äi.

41. Свёкор, (meheisa) Тесть, (naiseisa)

42. Tädi.

42. Тётя.

43. Onu.

43. Дядя.

44. Vennapoeg. Õepoeg.

44. Племянник.

45. Vennatütar. Õetütar.

45. Племянница.

46. Vennalapsed. Õelapsed.

46. Племянники.

47. Tädipoeg. Onupoeg

47. Двоюродный брат.

48. Täditütar. Onutütar.

48. Двоюродная сестра.

38. Дедушка. Дедушка по отцу.

IV Sotsiaalne päritolu

Социальное происхождение

Дедушка по матери.

49. Tööline.

49. Из рабочих.

50. Teenistuja.

50. Из служащих.

32. Близкие (кровные) родственники. У меня нет близких родственников.

33. Родные и близкие.

35. Suguvõsa. Meil on suur suguvõsa.

Ma elan ämmaga koos.

Родственники

33. Omaksed. 34. Kauged sugulased.

Pojapoeg. Pojatütar. Tütrepoeg. Tütretütar.

34. Дальние родственники. 35. Родня. У нас большая родня. 36. Предки. 37. Бабушка. Бабушка по отцу. Бабушка по матери.

39. Внук, (poisi kohta) Внучка, (tüdruku kohta)


149

148

13. Linna heakorrastus jätab soovida.

13. Благоустройство города оставляет желать лучшего.

14. Sellel linnal on põnev ajalugu.

14. У этого города богатая история.

15. Meie linn on asutatud ... aastal.

15. Наш город основан в ... году.

16. Millised ajaloo- ja arhitektuurimälestised on teie linnas?

16. Какие исторические и архитектурные памятники есть в вашем городе?

17. Te peaksite tingimata käima vanalinnas (Raekoja platsil, Kadriora lossis).

17. Вам обязательно надо побывать в старом городе (на Ратушной площади, во дворце Кадриорг).

ний, современный) город.

18. Meie linnas on palju parke ja haljasalasid.

18. В нашем городе много парков и газонов.

4. Это красивый (необыкновенно

19. Millal on ehitatud raekoda?

19. Когда построена ратуша?

20. See loss on ehitatud kaheksateistkümnendal sajandil barokkstülis (klassitsistlikus stiilis).

20. Этот дворец построен (возведён) в восемнадцатом веке в стиле барокко (классицизма).

21. See on meie kirjandusklassiku Anton Hansen Tammsaare mälestussammas.

7. Уездный город (городок). Йыгева - уездный город.

21. Это памятник нашему писателю классику Антону Хансену Таммсааре.

22. Millal see püstitatud on?

8. Промышленный (портовый, приморский, пограничный) город.

22. Когда он сооружён (поставлен, воздвигнут)?

23. Meie linnas on palju vaadata.

23. В нашем городе много такого, что стоит посмотреть. В нашем городе много достопримечательностей.

51. Из крестьян.

51. Talupidaja. 52. Из интеллигенции. 52. Haritlane.

В ГОРОДЕ

UNNAS 1. Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn.

1. Таллинн - столица Эстонской Республики. 2. Лондон - крупный (огромный)

2. London on suurlinn.

город. 3. Это новый (старый, старинный, древ-

3. See on uus (vana, iidne, vanaaegne) linn. 4. See on ilus (uhke) linn.

5. See on vaikne (rahulik, mürarikas)

живописный) город. 5. Это тихий (спокойный, шумный) город.

linn. 6. See on puhas (must, räpane) linn. i

7. Maakonnalinn. Jõgeva on maakonnalinn. 8. Tööstuslinn (sadama-, mereäärne,

6. Это чистый (грязный) город.

piiriäärne, piirilinn). 9. Тарту - университетский город. 9. Tartu on ülikoolilinn.

Meie linnas on palju vaatamisväärsusi (huviväärsusi).

10. Пярну - курортный город. 10. Pärnu on suvituslinn. 11. Мой родной город - Вильянди. 11. Minu kodulinn on Viljandi. 12. Это благоустроенный город. 12. See on puhas ja korras linn.

24. Ma tahaksin vaadata vanu kirikuid (spordirajatisi, uusi rajoone, parke). Ma tahaksin näha uusrajoone (parke).

24. Я хочу осмотреть старые церкви (спортивные сооружения). Я хочу побывать в новых жилых районах, погулять в парках.


ш_ 25. Вам надо обратиться в экскур

26. Ekskursioonijuht (giid) tutvustab teile linna. 27. Öelge palun, kuidas sõita südalinna (loomaaeda, autobussijaama)?

26. Экскурсовод (гид) ознакомит вас с городом. 27. Скажите, пожалуйста, как доехать до центра города? Скажите, пожалуйста, как проехать к зоопарку (на железнодорожный вокзал, на автовокзал)?

28. Teil tuleb trammiga (trolliga, bussiga) number neli sõita kolm peatust. Sinna saab sõita neljanda trammiga (trolliga, bussiga).

28. Вам надо сесть на трамвай (троллейбус, автобус) номер четыре и проехать три остановки. Туда можно проехать на трамвае (троллейбусе, автобусе) номер четыре. 29. На какой остановке нам схо-

29. Millises peatuses me peame maha minema? 30. Kui kaua tuleb sõita?

31. Kõigest seitse-kaheksa minutit. 32. Kõige lihtsam on sõita sinna liiniautoga (liinitaksoga, ekspressbussiga). Selle lõpp-peatus on siinsamas.

дить? 30. Сколько минут ехать? Долго ли нам ехать?

35. Teil tuleb sõita (minna) vastassuunas.

35. Вам надо ехать (идти) в противоположную сторону.

36. Kas siin läheduses on toiduainete (kala-, mööbli-, jalatsi-, raamatu-, juveeli-, lille-, tööstuskaupade) kauplust?

36. Здесь поблизости есть продовольственный (продуктовый, рыбный, мебельный, обувной, книжный, ювелирный, цветочный, промтоварный) магазин?

37. Kus asub kaubamaja (valmisriiete, sporditarvete, elektritarvete, fototarvete, kirjatarvete, mänguasjade kauplus)?

37. Где здесь находится универмаг (магазин готового платья, магазин спорттоваров, электротоваров, фототоваров, канцелярских товаров, игрушек)?

38. Kauplus (pood) avatakse (tehakse lahti) kell üheksa.

38. Магазин открывается в девять часов.

39. Kauplus (pood) on lahti (avatud) kella üheksast hommikul kella seitsmeni õhtul.

39. Магазин открыт с девяти часов утра до семи часов вечера.

40. Kauplus on avatud ööpäev läbi.

40. Магазин открыт круглосуточно.

41. Kauplus (pood) on suletud (kinni).

41. Магазин закрыт.

TEATER, KINO, NÄITUSED, KONTSERDID

ТЕАТР, КИНО, ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ

31. Всего-навсего семь-восемь минут. 32. Проще всего доехать туда на маршрутном такси (на маршрутке kõnek., на экспрессе). Стоянка его тут рядом.

1. Ma käin tihti teatris (kinos, kontserdil, näitustel, diskol).

1. Я часто хожу в театр (в кино, на концерты, на выставки, в дискотеку).

2. Kas sa käid tihti teatris (kinos, näitustel)?

2. Ты часто ходишь в театр (в кино, на выставки)? Ты часто посещаешь театр (выставки)?

33. Стоянка такси на той стороне 33. Taksopeatus on teisel pool täna-

улицы.

vat. 34. Вы выходите (сходите) на сле34. Kas te väljute järgmises peatuses? Kas te järgmises väljute? разг.

дующей остановке? Вы выходите?


153

152

3. Я редко хожу на концерты (в кино, в театр), потому что занят(а).

Näitlejad mängisid väga emotsionaalselt.

Актёры играли с большим подъёмом.

4. Я не достал(а) билетов в театр

14. Sa pead tingimata seda etendust (balletti, filmi) nägema (vaatama).

14. Ты должен (должна) обязательно посмотреть (сходить на) эту пьесу (этот балет, этот фильм).

15. Kes mängib peaosa? Kes on peaosas?

15. Кто исполняет главную роль?

16. Peaosas on teatri parim näitleja.

16. Главную роль исполняет ведущий артист театра.

17. Seda etendust mängitakse kolmandat aastat. See etendus on mängukavas kolmandat aastat.

17. Этот спектакль не сходит со сцены третий год.

18. Kolmevaatuseline näidend. Näidend [on] kolmes vaatuses.

18. Пьеса в трёх действиях.

19. Hiljuti oli selle näidendi (ooperi, balleti) esietendus.

19. Недавно была премьера этой пьесы (этой оперы, этого балета).

матурга.

20. Mis kell algab (on) õhtune (päevane) etendus?

20. В котором часу начинается вечернее (дневное) представление?

10. Кто её поставил? Кто постановщик?

21. Teater käib tihti ringreisil.

21. Театр часто ездит на гастроли.

11. Kuidas sulle lavastus meeldis?

11. Как тебе нравится постановка оперы (пьесы, балета)?

22. Teater "Estonia" annab praegu külalisetendusi (on praegu külalisetendustel) Rootsis.

22. Театр "Эстония" сейчас гастролирует (находится на гастролях) в Швеции.

12. Lavastus meeldib mulle väga.

12. Постановка оперы (пьесы, балета) мне очень нравится.

13. Solistid laulsid suurepäraselt, neid oli väga meeldiv kuulata.

13. Солисты пели великолепно (приятно), просто наслаждение было слушать.

23. Hooaja avamine toimub viiendal septembril. Hooaeg avatakse viiendal septembril.

23. Открытие сезона назначено на пятое сентября. Сезон откроется пятого сентября.

24. Hooaeg avatakse balletiga

24. Сезон открывается балетом

3. Ma käin harva kontserdil (kinos, teatris), sest mul on palju tegemist. 4. Ma ei saanud teatripileteid (kino-, kontserdipileteid).

(на концерт). 5. Пойдём сегодня в театр (в кино,

5. Lähme täna teatrisse (kinno, kont-

на концерт, на выставку).

serdile, näitusele). 6. Eelmüügist saab pileteid igale etendusele.

7. Mis etendus täna teatris on? Mis film "Kosmoses" on (jookseb)?

6. В кассе предварительной продажи можно купить билеты на любой спектакль (любое представление). 7. Что сегодня дают в театре? Что идёт в кинотеатре "Космос"?

8. Kas sa oled juba seda näidendit (balletti, filmi) vaadanud (näinud)?

1 Teater 9. See on kuulsa näitekirjaniku uus

8. Ты уже смотрел (ходил на) эту пьесу (этот фильм, этот балет)?

Театр 9. Это новая пьеса известного дра-

näidend. 10. Kes on lavastaja? Kes selle lavastas?


]55

154

"Лебединое озеро".

41. [Teatritrupp.

41. Труппа театра. Театральная труппа.

42. [Teatri] mängukava. Teatri mängukavas on tänapäeva autorite näidendeid (klassikat, sõnalavastusi, muusikale).

42. Репертуар театра. В репертуаре театра пьесы современных авторов (классика, драматические произведения, мюзиклы).

43. Romaani instseneering.

43. Инсценировка романа.

44. Sellel teatril on kaasaegne lava, suur saal ja avar vestibüül.

44. В этом театре современная сцена, большой зрительный зал, просторный вестибюль.

45. Saal on [puupüsti] rahvast täis. Saalis on [väga] vähe rahvast.

45. Зал переполнен (полон). Театр пустует (пуст). В театре мало зрителей.

46. Teatri väikeses saalis on monoetendus.

46. В малом зале театра идёт монопредставление.

47. Põrand. Parter. Rõdu. Loož. Mul on pilet põrandal teises reas.

47. Партер.

"Luikede järv". 25. Hooaeg lõpetatakse ooperiga

25. Сезон закрывается (завершается) оперой "Евгений Онегин".

"Jevgeni Onegin". 26. Национальный театр. 26. Rahvusteater. 27. Народный театр. 27. Rahvateater. 28. Драматический театр. 28. Draamateater.

Театр драмы. 29. Театр комедии.

29. Komöödiateater. 30. Оперный театр. 30. Ooperiteater. 31. Театр оперы и балета. 31. Ooperi-ja balletiteater. 32. Театр оперетты. 32. Operetiteater. 33. Театр сатиры. 33. Satiiriteater. 34. Городской театр. 34. Linnateater. 35. Театр миниатюр. 35. Miniatuuriteater. 36. Кукольный театр.

Ярус. Ложа. У меня билет во второй ряд партера.

36. Nukuteater. 37. Художественный руководитель 37. Teatri kunstiline juht.

38. Näitejuht. Peanäitejuht.

49. Piletite ettetellimine.

49. Предварительные заявки на билеты.

50. Olen teatrihuviline. Olen suur teatrisõber. Armastan väga teatris käia. Ma löön kaasa näiteringis.

50. Я увлекаюсь театром. Я страстный театрал. Я очень люблю ходить в театр. Я участвую в драмкружке.

38. Режиссёр театра. Главный режиссёр.

39. Lavastaja.

Näitlejanna.

48. Программа.

театра.

39. Постановщик.

40. [Teatrinäitleja.

48. Kava[leht].

40. Артист (артистка) театра. Театральный актёр. Театральная актриса.


757 156

51. Tuntud (kuulus, vana, suurim, akadeemiline, pealinna, provintsi-, riiklik) teater.

51. Известный (знаменитый, старый, крупнейший, академический, столичный, провинциальный, государственный) театр.

52. Teatrimaja.

52. Здание театра.

Teatrihoone. 53. Suur (väike, hiljuti ehitatud, mugav, avar) teater.

53. Большой (маленький, недавно построенный, удобный, про-

60. See film on tehtud Chaplini stsenaariumi järgi.

60. Этот фильм снят (поставлен) по

61. Film on Friedebert Tuglasest.

61. Фильм посвящен Фридеберту Тугласу.

62. See film on armastusest (sõjast, Puškinist, kolmekümnendatest aastatest).

62. Это фильм о любви (о войне, о Пушкине, о событиях тридцатых годов).

63. Film võlus (vapustas) vaatajaid.

63. Фильм покорил (потряс) зрителей. Фильм произвёл глубокое впечатление.

сторный) театр. Film jättis sügava mulje.

Suveteater.

Летний театр.

II Kino

Кино

54. See film on ekraanil (seda filmi

54. Этот фильм идёт уже вторую

näidatakse) juba teist nädalat. See film jookseb juba teist nädalat.

сценарию Чаплина.

64. Film äratas üldist tähelepanu.

64. Фильм привлёк всеобщее внимание.

неделю.

65. Olen sellest filmist vaimustatud.

65. Я в восторге от этого фильма.

55. Создатели фильма.

66. See film valmistas mulle pettumuse.

66. Фильм разочаровал меня.

55. Filmiloojad. Filmitegijad. 4iWKeedus SeUefilmirežissooronSulevKseous.

гановщик этого фильРежиссёр-поста ^ ма - Алексей Герман.

67. Filmil on eestikeelsed subtiitrid. Film on eestikeelsete subtiitritega.

67. Фильм идёт с субтитрами на эстонском языке.

68. Aga see film on dubleeritud eesti keelde.

68. А этот фильм продублирован на эстонский язык.

69. Film tekitas vaidlusi.

69. Этот фильм вызвал дискуссию (горячие споры).

70. Kes mängis selles filmis ?

70. Кто снимался в этом фильме?

71. Seda filmi tehti meie linnas.

71. Съёмки фильма проходили в нашем городе. Этот фильм снимали у нас в городе.

Operaator.

Оператор фильма.

56. Millal see film ekraanile tuli (li-

56. Когда выпущен этот фильм?

nastus)? 57. See film tuli ekraanile alles hiljuti.

57. Этот фильм вышел на экран ттю.ем совсем недавно.

htud stuudios "Talünn58. Film on tel

58. Фильме фильм''

film". 59. See on samanimelise romaani ekraniseering.

ггнакиностудии"Мос-

59. Это экранизация одноимённого романа.

Selle filmi võtted toimusid meie linnas.


73. Filmi muusika on loonud helilooja

73. Музыку к фильму написал композитор Вельё Тормис.

Veljo Tormis. 74. Hea (huvitav, tore, põnev, kaasakiskuv, ebaõnnestunud, igav, lõbus, naiivne, kõmuline) film.

74. Хороший (интересный, замечательный, захватывающий, увлекательный, неудачный, скучный, весёлый, наивный, нашумевший) фильм.

75. Mängufilm (populaarteaduslik, dokumentaal-, tõsielu-, õppefilm).

75. Художественный (игровой, научно-популярный, документальный, учебный) фильм.

Kroonikafilm.

Кинохроника. Кинообозрение.

76. Värvifilm. Mustvalgefilm. 77. Täispikk (lühi-, kahejaoline, kaheseerialine) film. Seriaal. Sarifilm. 78. Laiekraanfilm. Laiformaatfilm. 79. Helifilm. Tummfilm.

76. Цветной фильм. Чёрно-белый фильм. 77. Полнометражный (короткометражный, двухсерийный) фильм. Многосерийный фильм. Сериал. 78. Широкоэкранный фильм. Широкоформатный фильм.

83. Telefilm.

83. Телевизионный фильм. Телефильм. Видео[фильм].

Video[film]. 84. Ajalooline (põnevus-, seiklus-, detektiiv-, ulme-, muusika-, komöödia-) film. Armastusfilm.

84. Исторический (приключенческий, детективный, научно-фантастический, музыкальный, комедийный) фильм. Фильм о любви.

85. Mis kell algavad "Sõpruse" kinos ("Sõpruses", kinos "Sõprus") päevased (õhtused) seansid ?

85. Когда начинаются вечерние (дневные) сеансы в кинотеатре "Сыпрус"?

86. Piletijärjekord. Piletisaba, разг. Seisin piletisabas pool tundi.

86. Очередь за билетами. Я простоял за билетами полчаса.

III Näitused

Выставки

87. Ma tunnen huvi kujutava kunsti vastu.

87. Я интересуюсь изобразительным искусством.

\. Mind huvitab sürrealistlik kunst.

88. Я увлекаюсь сюрреалистами. 89. Я не пропускаю ни одной выставки изобразительного искусства (художественной выставки).

81. Мультипликационный фильм.

90. Kevadnäitusel olid väljas meie parimate kunstnike maalid.

Мультфильм. Мультик. kõnek. Рисовальный филм.

90. На весенней выставке экспонируются лучшие полотна наших художников.

91. See maastikumaal (natüürmort, gravüür) meeldib mulle.

91. Этот пейзаж (натюрморт, эта гравюра) мне очень нравится.

80. Детский фильм.

Mullikas, разг. . Joonisfilm.

82. Кукольный фильм.

89. Ma ei jäta ühtki kunstinäitust vahele. Ma käin kõigil kunstinäitustel.

79. Звуковой фильм. Немой фильм.

80. Lastefilm. 81. Multifilm.

1J9

82. Nukufilm.


160

Концерты

101. Ma armastan kerget (levi-, pop-, tõsist, süva-, kammer-, instrumentaal-, koori-, puhkpilli-, sümfoonilist) muusikat. Ma armastan džässi (rokkmuusikat, rockmuusikat, rokki разг.).

101. Я очень люблю лёгкую (поп-, серьёзную, камерную, инструментальную, хоровую, духовую, симфоническую) музыку. Я очень люблю джазовую музыку (джаз, рок-музыку).

102. Mulle meeldib rahvamuusika (klassikaline, eesti, vene muusika).

102. Мне нравится народная (классическая, эстонская, русская) музыка.

103. Sel kontserdil oli suur menu.

103. Этот концерт прошёл с большим успехом.

104. Pidulikul kontserdil esines meie meeskoor (naiskoor, segakoor, lastekoor). Poistekoor.

104. На праздничном концерте выступал мужской (женский, смешанный, детский) хор. Хор мальчиков.

105. Taidluskontsert (naiskoori-, estraadiorkestrikontsert).

105. Концерт женского хора (эстрадного оркестра, участников художественной самодеятельности). Концерт лёгкой музыки. Концерт поп-музыки.

92. Mis tehnikas see pilt on tehtud? 93. See pilt on maalitud (tehtud) õlivärvidega. See on õlimaal.

93. Эта картина написана масляными красками (маслом). Это масло.

94. See maastik on tehtud akvarellvärvidega (akvarellidega). See on akvarell. 95. Kõige tugevama mulje jätsid mulle selle noore kunstniku maalid.

96. Igal kevadel korraldatakse meie linnas lillenäitus (tarbekunstinäitus).

97. Sellel näitusel on suur menu. Sellest näitusest on palju juttu [olnud]. 98. Näituse kujundas nimekas kunstnik. 99. Maalinäitus (graafika-, akvarelli-, skulptuuri-, plakati-, lastejoonistuste, tarbekunsti-, raamatu-, lille-, keraamika-, mööbli-, auto-, põllumajandusmasinate näitus). Aili Vindi maalide näitus. 100. Enn Põldroosi isikunäitus (personaalnäitus).

94. Этот пейзаж написан акварелью (акварельными красками). Это акварель. 95. Самое сильное впечатление произвели на меня картины этого молодого художника. 96. Каждой весной в нашем городе устраивается выставка цветов (прикладного искусства). 97. Эта выставка пользуется большим успехом. Об этой выставке много говорят (много разговоров). 98. Выставку оформил известный художник. 99. Выставка живописи (графики, акварелей, скульптуры, плаката, детского рисунка, прикладного искусства, книги, цветов, керамики, мебели, автомобилей, сельскохозяйственной техники). Выставка картин Коровина. 100. Персональная выставка Ильи Глазунова.

161

IV Kontserdid

Kerge muusika kontsert. Levimuusika kontsert. 106. Festivali lõppkontsert.

106. Заключительный концерт фестиваля.

107. Mis selle kontserdi kavas on?

107. Какова программа этого концерта? В программе концерта были песни Владимира Высоцкого.

Kontserdi kavas on Aarne Oidi laulud. 108. Kontserdil osalesid (tegid kaasa) tuntud estraadilauljad.

108. В концерте участвовали (принимали участие) известные артисты эстрады.


163 т Н а ю н ц е р т е исполнялась клас

110. Kes juhatas orkestrit?

7. Бар. Гриль-бар. Закусочная.

8. Selles kohvikus on kelnerid (ettekandjad).

8. В этом кафе обслуживают официанты.

9. Kas see kõht on vaba?

9. Это место свободно?

10. Jah.

10. Да, свободно.

11. Ei.

11. Нет, занято.

12. Siin on toidukaart (menüü).

12. Вот меню.

13. Mida sa võtad?

13. Что ты закажешь (возмёшь)?

14. Ma tellin kurgisalati, supi, kapsarullid, jäätise ja klaasi mineraalvett.

14. Я закажу (возьму) салат из огурцов, суп, голубцы, мороженое и стакан минеральной воды.

15. Ma võtan puljongi ja piraka, karbonaadi ja klaasi õunamahla.

15. Я возьму бульон с пирожком, отбивную котлету и стакан яблочного сока.

16. Kas sa magustoitu ei võta?

16. А сладкое ты не будешь брать?

17. Selle asemel ma võtan koorega kohvi. Mulle ei meeldi must kohv.

17. Вместо этого я возьму кофе со сливками. Чёрный кофе я не люблю.

18. Võta kandik. Puhtad kandikud. Käsutatud kandikud.

18. Возьми поднос. Чистые подносы. Использованные подносы.

19. Ma olen harjunud vähe sööma.

19. Я не привык(ла) много есть.

20. Mul on dieet.

20. Я на диете.

110. Кто дирижировал оркестром?

Kes dirigeeris? 111. See ansambel (bänd, kitarristide grupp) esines hästi.

111. Ансамбль выступил (группа гитаристов выступила) удачно.

RESTORANIS, KOHVIKUS 1. Kas sa oled juba söönud? Kas sa oled juba eine(s)tanud (hommikust söönud)? Kas sa oled juba lõuna(s)tanud (lõunat söönud)? Kas sa oled juba õhtustanud (õhtust söönud)? 2. Veel mitte. Tahtsin just kuhugi

В РЕСТОРАНЕ, В КАФЕ 1. Ты уже завтракал(а) (обедал(а), ужинал(а))?

2. Ещё нет. Как раз собираюсь пойти (сходить) куда-нибудь.

sööma minna. 3. Kus siin mõni kohvik on? 4. Kohvik on [siin] päris lähedal.

5. Seal saab hästi ja üsna odavalt süüa.

6. Ma tahan väga süüa. Mul on kõht hirmus tühi. Mu kõht on tühi. Ma olen hirmus näljane. Ma pole hommikust saadik midagi hamba alla saanud.

7. Baar. Grillbaar. Toidubaar.

3. Где здесь находится кафе? 4. Кафе находится совсем недалеко отсюда. 5. Тамможновкусноинедорого поесть. Там вкусно и недорого кормят. 6.Я очень хочу есть. Я уже совсем проголодался (проголодалась). Мне хочется есть. Я голоден (голодна). Я с самого утра ничего не ел.


164 21. Ma ei tohi rasvast ega vürtsitatud toitu süüa. 22. Mulle meeldib tailiha. 23. Ulata(ge) palun soola (sinepit, pipart, suhkrut). 24. See on minu lemmiktoit (lem-

21. Мне нельзя есть ни жирного, ни острого.

38. Mage (soolane) supp. 22. Мне нравится постное мясо. 23. Передайте) мне, пожалуйста, соль (горчицу, перец, сахар).

26. Jah, mu kõht on täis. 27. Ma sõin kõhu kõvasti täis.

28. Ma tahan juua. Mul on janu. 29. Joo klaas mahla. 30. Kas sa soovid kangemat või lahjemat teed? 31. Kas sa võtsid juba suhkrut? 32. Ei. Veel mitte. 33. Ma joon teed ilma suhkruta. 34. Supp on jahtunud. 35. Supp on väga kuum. 36. Supp on väga paks (vedel, ras-

37. Постный суп. 38. Несолёный (солёный, пересоленный) суп. 39. Суп очень вкусный.

40. Supp on maitsetu.

40. Суп очень невкусный.

41. Mulle meeldib supile lisada (supi sisse panna) hapukoort.

41. Я люблю суп со сметаной.

26. Да, я сыт(а).

42. Mulle meeldib teravamaitseline (vürtsikas) toit.

42. Я люблю острые блюда.

27. Я наелся (наелась) досыта. Я очень хорошо поел(а).

43. Puder on liiga vedel (paks).

43. Каша слишком жидкая (густая, крутая).

44. Sõmer pude:\

44. Рассыпчатая каша.

45. Piimaga (veega) keedetud puder.

45. Каша на молоке (на воде).

46. Poolkõvaks (kõvaks) keedetud muna. Pehme muna. Poolpehme muna. Vedel muna.

46. Яйцо в мешочек (вкрутую).

24. Это моё любимое блюдо.

25. Kas said kõhu täis?

165

39. Supp on väga maitsev.

mikroog).

vane).

37. Lahja supp.

25. Ты сыт(а)?

28. Я хочу пить. Мне хочется пить. 29. Выпей стакан соку. 30. Хочешь чаю покрепче или пожиже? 31. Ты уже положил(а) сахару?

Яйцо всмятку.

32. Нет, не клал(а). 33. Я пью чай без сахара. 34. Суп остыл.

MENÜÜ I Külmad joogid, mahlad

Прохладительные напитки, соки

1. Mineraalvesi.

1. Минеральная вода.

2. Limonaad.

2. Лимонад.

35. Суп очень горячий. 36. Суп очень густой (жидкий, жирный).

МЕНЮ


3. Kali. Leivakali. 4. Mahl. õunamahl (apelsini-, viinamarja-, kirsi-, ploomi-, virsiku-, tomati-, kase-, segamahl). Rabarb(e)rimahl. Arooniamahl.

3. Квас. Хлебный квас. 4. Сок. Яблочный (апель'синовый, виноградный, вишнёвый, сливовый, персиковый, томатный, берёзовый, смешанный) сок. Сок из ревеня. Сок из аронии (черноплодной рябины).

5. Mehu. Viljalihaga mahl. 6. Kokteil. Piimakokteil. Jäätisekokteil. Mahlakokteil. 7. Morss. Jõhvikamorss. Jõhvikajook. Õunamorss. Õunajook.

II Külmad road, külmad suupisted, salatid 8. Marineeritud kala. 9. Kala marinaadis. 10. Kala tarrendis. 11. Kala tomatikastmes.

167

12. Kalamari.

12. Икра.

13. Heeringas sibula ja hapukoorega.

13. Селёдка с луком и сметаной.

14. Sink.

14. Ветчина.

15. Suitsuvorst.

15. Копчёная колбаса.

16. Kurgisalat (tomati-, porgandi-, kapsa-, punapeedisalat).

16. Салат из огурцов (из помидоров, из моркови, из капусты, из свёклы).

17. Seenesalat.

17. Грибной салат.

18. Kartulisalat.

18. Картофельный салат.

19. Lihasalat.

19. Мясной салат.

20. Rulaad.

20. Рулет.

21. Sült.

21. Студень. Холодец. Свиной холодец. Говяжий холодец.

5. Сок с мякотью.

6. Коктейль. Молочный коктейль. Коктейль с мороженым. Коктейль из сока. 7. Морс. Клюквенный морс. Клюквенный напиток. Яблочный морс. Яблочный напиток.

Холодные блюда, холодные закуски, салаты 8. Маринованная рыба.

Sea[liha]sült. Vasika[liha]sült. 22. Maksapasteet.

22. Паштет из печени. Печёночный паштет.

III Supid

Супы

23. Piimasupp. Piimariisisupp.

23. Молочный суп. Молочный суп с рисом.

24. Lihasupp.

24. Мясной суп. Суп с мясом.

25. Kanasupp.

25. Куриный суп. Суп с курицей (из курицы).

9. Рыба в маринаде. 10. Заливная рыба. 11. Рыба в томатном соусе.


169

168 26. Seenesupp.

41. Klimbisupp.

41. Суп с клёцками.

42. Borš.

42. Борщ.

43. Püreesupp. Lihapüreesupp. Köögivilj apüree[supp].

43. Суп-пюре. Мясной суп-пюре. Овощной суп-пюре.

44. Puljong. Kanapuljong. Kalapuljong. Lihapuljong. Puljong köögiviljaga. Puljong riisiga. Puljong ja pirukas.

44. Бульон. Куриный бульон. Рыбный бульон. Мясной бульон. Бульон с овощами. Бульон с рисом. Бульон с пирожком.

32. Суп с макаронами.

IV Kalatoite

Рыбные блюда

33. Рыбный суп. Суп с рыбой.

45. Praetud (keedetud, täidetud, küpsetatud) kala.

45. Жареная (отварная, фаршированная, запечённая) рыба.

34. Кислые щи.

46. Kalakotletid.

46. Рыбные котлеты.

Щи из квашеной (кислой) капусты.

47. Kala poola moodi.

47. Рыба по-польски.

V Lihatoite

Мясные блюда

48. Seapraad. Seapraad hapukapsaga (kartulitega, juurviljaga).

48. Жаркое из свинины. Свинина с квашеной (тушёной) капустой (с картофелем, с овощами).

49. Vasikapraad

49. Жаркое из телятины.

50. Kanapraad. Grillkana.

50. Жареная курица. Курица-гриль.

51. Lambapraad.

51. Жареная баранина.

26. Грибной суп. Суп с грибами. 27. Суп с фрикадельками.

27. Frikadellisupp. 28. Juurviljasupp.

28. Овощной суп. Суп с овощами. 29. Гороховый суп.

29. Hernesupp.

30. Riisisupp.

30. Рисовый суп. Суп с рисом.

31. Kartulisupp.

31. Картоф ельный суп. Суп с картофелем.

32. Makaronisupp.

33. Kalasupp.

34. Hapukapsasupp.

35. Щи из свежей капусты. 35. Värskekapsasupp. 36. Hapuoblikasupp. 37. Spinatisupp. 38. Seljanka. Lihaseljanka. Kalaseljanka.

36. Щи из щавеля. 37. Щи из шпината. 38. Солянка. Мясная солянка. Рыбная солянка. 39. Рассольник.

39. Rassolnik. 40. Köögivüjasupp.

40. Овощной суп.


770 52. Hautatud veiseliha. 53. Karbonaad.

54. Šnitsel. Hakkšnitsel. 55. Kotletid. 56. Raguu. Vasikaraguu. Jivurviljaraguu. 57. Biifstek. 58. Guljašš. 59. Böfstrooganov. 60. Pikkpoiss. 61. Viinerid (sardellid) kapsaga.

62. Hakklihakaste. 63. Pilaff. 64. Kapsarullid. 65. Maksakaste. 66. Verivorst. 67. Ühepajatoit.

52. Тушёная говядина.

Каши

53. Натуральная (свиная) котлета. Свиная отбивная.

68. Kaera[helbe]puder. Herkulopuder.

68. Овсяная каша. Овсянка, kõnek. Геркулесовая каша.

54. Шницель. Рубленый шницель.

69. Mannapuder.

69. Манная каша.

55. Котлеты.

70. Riisipuder.

70. Рисовая каша.

56. Рагу. Рагу из телятины. Овощное рагу.

71. Tangupuder.

71. Перловая каша.

72. Tatrapuder.

72. Гречневая каша.

VII Munatoidud

Блюда из яиц

73. Omlett.

73. Омлет.

74. Täidetud muna.

74. Фаршированное яйцо.

75. Praetud muna. Härjasilmad.

75. Яичница. Глазунья.

76. Munakaste.

76. Яичный соус.

77. Majoneesiga muna.

77. Яйцо под майонезом.

64. Голубцы.

VIII Magustoidud

Сладкие блюда

65. Соус из печени.

78. Õunakompott (kirsi-, ploomi-, maasikakompott).

78. Компот из яблок (из вишен, из слив, из клубники).

•79. Jõhvikatarretis (kirsi-, sidruni-, piimatarretis).

79. Клюквенное (вишнёвое, лимонное, молочное) желе.

80. Leivasnpp.

80. Хлебный суп.

57. Бифштекс. 58. Гуляш. 59. Бефстроганов. 60. Фальшивый заяц. 61. Сосиски (сардельки) с квашеной капустой. 62. Мясной соус. 63. Плов.

66. Кровяная колбаса. 67. Жаркое по-домашнему.


173

172 81. Kissell. 82. Jõhvikavaht (õuna-, rabarb(e)rivaht). 83. Maasikakreem (vanilli-, šokolaadikreem). 84. Vahukoor. Vahukoor pähklitega. 85. Saiapuding. Õunapuding. •' 86. Kohupiimavorm. 87. Jäätis. Keedisega (siirupiga, šokolaadiga) jäätis. Šokolaadi] äätis. Pulgajäätis. Palun kaks siirupiga jäätist. Mulle palun šokolaadijäätis keediselisandiga.

81. Кисель. 82. Клюквенный (яблочный, ревенный) мусс. 83. Клубничный (ванильный, шоко-

Pärnaõietee. Kibuvitsatee. Piparmünditee. Keedisega tee. Palun tee ilma suhkruta.

Липовый чай. Чай из шиповника. Мятный чай. Чай с мятой. Чай с вареньем. Мне, пожалуйста, чай без сахара.

X Pirukad

Пирожки

90. Lihapirukas (riisi-, kala-, kapsaporgandi-, sibula-, seene-, viinerikilu-, õunapirukas).

90. Пирожок с мясом (с рисом, с рыбой, с капустой, с морковью, с луком, с грибами, с сосиской, с килькой, с яблоками). Яблочный пирог.

91. Keedisepirakas. Moosipirukas. Keedisepall. Moosipall.

91. Пирожок с вареньем.

92. Pontšikud.

92. Пончики.

93. Hamburger.

93. Гамбургер.

XI Saiad

Булочки

94. Moonisai (kaneeli-, juustusal).

94. Булочки с маком (с корицей, с сыром).

95. Kohvisai.

95. Кофейная булочка.

96. Korp.

96. Ватрушка.

97. Lehttainapirukas.

97. Слоёный пирожок.

98. Kohupiimatasku.

98. Творожный карманчик.

ладный) крем. 84. Взбитые сливки. Взбитые сливки с орехами. 85. Сухарный пудинг. Яблочный пудинг. 86. Творожная запеканка. 87. Мороженое. Мороженое с вареньем (с сиропом, с шоколадом). Шоколадное мороженое. Мороженое на палочке. Мне, пожалуйста, два мороженых с сиропом.

IX Kuumad joogid

Горячие напитки

88. Kohv. Must kohv. Koorega kohv. Piimaga kohv. Piimakohv.

88. Кофе. Чёрный кофе. Кофе со сливками. Кофе с молоком.

89. Tee. Suhkruga tee. Suhkruta tee. Sidruniga tee. Sidrunitee.

89. Чай. Чай с сахаром. Чай без сахара. Чай с лимоном.


775 Xll Võileivad

Бутерброды

110. Õunakook. 111. Marjakook.

99. Juustuvõileib. Juustuga võileib.

99. Бутерброд с сыром. 112. Napooleonikook.

100. Vorstivõileib. Vorstiga võileib.

100. Бутерброд с колбасой.

101. Singivõileib. Singiga võileib.

101. Бутерброд с ветчиной.

102. Lihavõileib. Lihaga võileib. Praevõileib.

102. Бутерброд с мясом.

103. Kiluvõileib. Kiluga võileib. Palun üks kilu kiluvõileib. Palun mulle kiluga võileib.

XIII Pannkoogid 104. Lihatäidisega pannkoogid. Pannkoogid keedisega (moosiga). Munapannkook. 105. Pärmipannkoogid. 106. Pliinid.

XIV Koogid 107. Kreemikook. 108. Pähklikook. 109. Mandlikook.

113. Besee[kook].

110. Яблочное пирожное. 111. Пирожное с ягодами. 112. Пирожное наполеон. ИЗ. Безе.

114. Liivakook.

114. Песочное пирожное.

115. Vahukoorekook.

115. Пирожное со взбитыми сливками.

116. Moorapea.

116. [Пирожное] буше.

103. Бутерброд с килькой.

117. Rummikook.

117. Ромовое пирожное.

Мне, пожалуйста, один бутерброд с килькой.

118. Teekook.

118. Чайное пирожное.

XV Maitseained

Приправы, пряности

119. Pipar. Must pipar. Punane pipar.

119. Перец. Чёрный перец. Красный перец.

120. Loorber[ileht].

120. Лавровый лист.

121. Vürts.

121. Душистый перец.

;122. Kaneel.

122. Корица.

107. Пирожное с кремом.

123. Vanilliin. iKVanill. ^Vanilje, разг.

123. Ванилин. Ваниль.

108. Пирожное с орехами.

124. Nelk.

124. Гвоздика.

Блины, блинчики, оладьи 104. Блины с мясом. Блинчики с вареньем. Яичный блинчик. 105. Оладьи. 106. Блины.

Пирожные

109. Миндальное пирожное.


177 125. Горчица. 126. Mädarõigas.

126. Хрен. 127. Уксус.

127. Äädikas.

RAHA l.Üks kroon. Kaks (kolra, neli...) krooni.

2. Kroon sentides.

ДЕНЬГИ 1. Одна крона. Две (три, четыре) кроны. Пять (шесть, двадцать) крон. 2. Крона мелочью. 3. Бумажные деньги.

3. Paberraha. 4. Peenraha. ii neenrahaks (sentideks) 5. Krooni pee vahetama. Raha lahti vahetama. Kas sa saaksid sada krooni lahti vahetada? 6. Mitu krooni? 7. Üks sent. Kaks (kolm...) senti. 8. Kaks krooni. Kahekrooni(li)ne. 9. Viis krooni. Viiekrooni(li)ne. Viiekas. разг.

I il

10. Viis senti. Viiesendi(li)ne.

4. Мелочь.

11. Kümme krooni. Kümnekrooni(li)ne. Kümnekas. разг.

11. Десять крон. Десятка, kõnek.

12. Kümme senti. Kümnesendi(li)ne.

12. Десять сентов. Десятисентовая монета.

13. Kakskümmend senti. Kahekümnesendi(li)ne.

13. Двадцать сентов. Двадцатисентовая монета.

14. Kakskümmend viis krooni. Kahekümne viie krooni(li)ne.

14. Двадцать пять крон.

15. Viiskümmend senti. Viiekümnesendi(li)ne.

15. Пятьдесят сентов.

16. Sada krooni. Sajakrooni(li)ne. Saja(li)ne. разг.

16. Сто крон. Сотня.

17. Viissada krooni. Viiesajakrooni(li)ne.

17. Пятьсот крон.

18. Täpne raha.

18. Точные деньги.

19. Kui palju see maksab? Mis see maksab? разг.

19. Сколько это стоит?

20. Kui kallilt sa selle ära ostsid (maha müüsid)?

20. За сколько крон ты это купил(а) (продал(а))?

21. [Kui] palju sa selle eest maksid? Kui palju sa kingade eest maksid?

21. Сколько ты за это заплатил(а) (отдал(а))? Сколько ты заплатил за туфли?

22. [Kui] palju sa kulutasid?

22. Сколько ты истратил(а) (потратил^)) на что? На сколько крон ты купил(а) чего?

5. Разменять крону. Разменять деньги. Ты можешь разменять мне сто крон? 6. Сколько крон? 7. Один сент. Пять (двадцать...) сентов. 8. Две кроны.

9. Пять крон. Пятёрка, kõnek.

10. Пять сентов. Пятак, kõnek.

Mitme krooni eest sa poes käisid?


178

5. [Üks] kilo[gramm]. Kaks (kolm, kümme) kilo[grammi].

Mitu krooni sul poes läks? разг. 23. [Kui] palju sa tagasi said?

24. Ma sain kümnest kroonist ühe [krooni] tagasi. 25. Mul pole enam kroonigi (ühtegi krooni, sentigi) alles (järel). Mul pole enam pennigi hinge taga. разг. Mul pole enam punast krossigi, разг. 26. Anna (laena) mulle sada krooni [kuni] homseni.

MÕÕT, KAAL 1. [Üks] sentimeeter. Kaks (kolm, kakskümmend) sentimeetrit.

2. [Üks] meeter. Kaks (kolm, kakskümmend) meetrit.

3. [Üks] kilomeeter. Kaks (kolm) kilomeetrit.

4. [Üks] gramm. Kaks (kolm, kümme) grammi. Kakssada grammi vorsti.

23. Сколько ты получил(а) (тебе дали) сдачи? 24. Я получил(а) крону сдачи [с

Ta ostis kaks kilo (grammi) õunu (suhkrut, jahu).

179 5. [Один] килограмм]. Два (три, четыре) килограмма]. Пять (шесть, двадцать) килограммов]. Он купил два килограмма яблок (сахара, муки).

десяти крон]. 25. У меня ни кроны (ни сента) не

6. [Üks] liiter. Kaks (kolm, kümme) liitrit.

осталось. Kaks liitrit piima. У меня ни гроша за душой, kõnek. У меня в карманах пусто, kõnek. 26. Одолжи мне сто крон до завтра.

МЕРА, ВЕС 1. [Один] сантиметр. Два (три, четыре) сантиметра. Пять (шесть, двадцать) сантиметров. 2. [Один] метр. Два (три, четыре) метра. Пять (шесть, двадцать) метров. 3. [Один] километр. Два (три, четыре) километра. Пять (шесть, двадцать) километров. 4. [Один] грамм. Два (три, четыре) грамма. Пять (шесть, двадцать) граммов. Двести граммов колбасы.

7. [Üks] kraad. Kaks (kolm, kümme) kraadi. Kümme kraadi külma. Kakskümmend üks kraadi sooja. 8. ... tükki. Kaks (kolm, kümme) tükki. - Mitu muna sa ostsid? - Kakskümmend tükki. 9. [Üks] paar. Kaks (kolm, kümme) paari. Kingapaar. Sukapaar. Kakskümmend üks paari kingi. 10. [Üks] portsjon. Ports. разг. Kaks (kolm, kümme) portsjonit. Viis portsjonit jäätist. 11. [Üks] pudel. Kaks (kolm, kümme) pudelit.

6. [Один] литр. Два (три, четыре) литра. Пять (шесть, двадцать) литров. Два литра молока. 7. [Один] градус. Два (три, четыре) градуса. Пять (шесть, двадцать) градусов. Десять градусов мороза. Двадцать один градус тепла. 8. Штука. Два (три, четыре) штуки. Пять (шесть, двадцать) штук. - Сколько яиц ты купил? -Двадцать штук. 9. [Одна] пара. Две (три, четыре) пары. Пять (шесть, двадцать) пар. Пара обуви. Пара чулок. Двадцать одна пара обуви. 10. [Одна] порция. Две (три, четыре) порции. Пять (шесть, двадцать) порций. Пять порций мороженого. 11. [Одна] бутылка. Две (три, четыре) бутылки.


Ш Пять (шесть, двадцать) бутылок. Viis pudelit piima. 12. [Üks] purk. Kaks (kolm, kümme) purki. Kab purki koort.

12. [Одна] банка. Две (три, четыре) банки. Пять (шесть, двадцать) банок. Две банки сметаны. Пять банок консервов. 13. vt. р. 12,16

13. [Üks] kärp. Kaks (kolm, kümme) kärpi. Viis kärpi konserve. Kolm kärpi šokolaadi. 14. [Üks] tass. Kaks (kolm, kümme) tassi.

Kaks (kolm, kümme) klaasi. Kaks klaasi teed. 16. см. п. 13

14. [Одна] чашка. Две (три, четыре) чашки. Пять (шесть, двадцать) чашек. Выпил три чашки чая (кофе). 15. [Один] стакан. Два (три, четыре) стакана. Пять (шесть, двадцать) стаканов. Два стакана чая. 16. [Одна] коробка. Две (три, четыре) коробки. Пять (шесть, двадцать) коробок. Продали двадцать одну коробку конфет.

17. [Üks] tahvel А ^„.- ч.__ Kaks (kolm, kümme) tahvlit.

Тридцать две пачки чая (кофе, сигарет).

19. см. п. 18

19. [Один] пакет. Два (три, четыре) пакета. Пять (шесть, двадцать) пакетов. Три пакета молока.

20. [Üks] kott. Kaks (kolm, kümme) kotti.

20. [Один] кулёк. Два (три, четыре) кулька. Пять (шесть, двадцать) кульков. Один кулёк муки. Два кулька картофеля.

Üks kott jahu. Kaks kotti kartuleid.

Jõin kaks tassi teed (kohvi). 15. [Üks] klaas.

Kolmkümmend kaks pakki teed (kohvi, sigarette). Kuus pakki piima.

17. [Одна] плитка. Две (три, четыре) плитки. Пять (шесть, двадцать) плиток.

Kakskümmend üks tahvlit šokolaadi.

Двадцать одна плитка шоколада.

18. Üks pakk. Kaks (kolm, kümme) pakki.

18. [Одна] пачка. Две (три, четыре) пачки. Пять (шесть, двадцать) пачек.

21. [Üks] kang. Kaks (kolm, kümme) kangi.

[Üks] rõngas. Kaks (kolm, kümme) rõngast.

Üks kang vorsti. Kaks rõngast vorsti.

22. [Üks] kera juustu. Kaks (kolm, kümme) kera juustu. . 23. [Üks] päts. - Kaks (kolm, kümme) pätsi.

21. [Одна] палка. Две (три, четыре) палки. Пять (шесть, двадцать) палок колбасы. [Один] круг. Два (три, четыре) круга. Пять (шесть, двадцать) кругов колбасы. Одна палка колбасы. Один круг колбасы. 22. [Одна] головка. Две (три, четыре) головки. Пять (шесть, двадцать)головоксыра.

• Sai. ;-. Viis pätsi leiba.

23. [Одна] буханка. Две (три, четыре) буханки. Пять (шесть, двадцать) буханок. Батон. Пять буханок хлеба.

'X~ 24. Kümme(kond). f-!,,_ Kümmekond muna.

24. Десяток. Десяток яиц.


25. Sada(kond). Korvis on sadakond muna. 26. Tosin. Kaks (kolm) tosinat. Kaks tosinat nuge ja kühvleid. 27. Number. Jalatsinumber.

25. Сотня. Сотня яиц.

2. Reisirong (kiir-, rahvusvaheline, linnalähedane, lahi-, eri-, kaubarong).

26. Дюжина. Две (три, четыре) дюжины. Пять (шесть, двадцать) дюжин. Две дюжины ножей и вилок.

Elektrirong.

27. Размер. 3. Rong saabub kell kaheksa hommikul (kell üks päeval). Rong saabub kell üheksa null seitse.

3. Поезд приходит (прибывает) в восемь часов утра (в час дня). Поезд прибывает в девять ноль семь.

4. Rong hilineb kümme minutit.

4. Поезд опаздывает на десять минут.

5. [Rongipeatus. Rong peatus.

5. Остановка поезда. Поезд остановился.

6. Rong seisab kolmandal teel.

6. Поезд стоит на третьем пути.

7. Rong väljub kolmandalt [sõidu]teelt.

7. Поезд отправляется с третьей платформы.

30. Чашка. Чашка чаю.

On lubatud asuda rongile Tallinn Moskva.

Объявляется (начинается) посадка на поезд Таллинн-Москва.

31. Стакан. Стакан молока.

8. Rongiliiklus.

8. Движение поездов.

9. Rongide sõiduplaan.

9. Расписание (движение) поездов.

10. Rong seisab (peatub) viis minutit. Vagunite numbrid algavad rongi algusest (lõpust).

10. Стоянка поезда - пять минут. Нумерация вагонов начинается с головы (с конца) поезда.

11. Rongi koosseis.

11. Состав поезда.

12. Rongiülem.

12: Начальник поезда.

й Г — be, S*gl kraenumber. Pamep костюма. Размер сороки. Minu kinganumber on 3 7. У меня туфли 24-го размера. 28. Kasv. Esimene (teine, kolmas) kasv. Selle kleidi number on 46 III kasv.

29. Lusikatäis. Teelusikatäis. Supilusikatäis. 30. Tassitäis. Tassitäis teed. 31. Klaasitäis. Klaasitäis piima. 32. Korvitäis. Korvitäis marju.

LÄHME REISIMA 1. Raudteejaam. Jaamahoone. Rong sõidab Tartusse.

Kaugsõidurong. Otserong.

183 2. Пассажирский (скорый, международный, пригородный, экстренный, товарный) поезд. Электропоезд. Электричка. kÕnek. Поезд дальнего следования. Поезд прямого сообщения. Прямой поезд.

28. Рост. Первый (второй, третий) рост. Платье 46-го размера третьего роста. 29. Ложка. Чайная ложка. Столовая ложка.

32. Корзина. Корзина ягод.

В ПОЕЗДКУ 1. Железнодорожная станция. Здание вокзала. Поезд следует до станции Тарту.


184 13. Vagunisaatja.

13. Проводница. Проводник.

14. Mul tuleb ümber istuda. Teil ei tule ümber istuda. Te saate sõita ümberistumiseta. Ümberistumine on kus (Moskvas, Riias).

14. Мне надо сделать пересадку. Вам не надо пересаживаться (делать пересадки). Пересадка будет где (в Москве, в Риге).

15. Kõva (kõvaistmeline, pehme, pehmeistmeline) vagun. Kupeevagun (platskaart-, magamis-, pagasi-, kauba-, rahvusvaheline, üldvagun).

26. Kuidas pääseb (saab sõita) bussijaama (lennujaama, sadamasse, raud-

27. [Raudteejjaam on mõni minut jalgsi minna (mõne minuti tee kaugusel). Minge otse mööda seda tänavat väljakuni ja keerake siis paremale.

15. Жёсткий (мягкий) вагон. Купейный (плацкартный, спальный, багажный, товарный, международный, общий) вагон. Вагон прямого сообщения.

Otsevagun. 16. Купе. 16. Kupee.

28. [Raudteejaama tuleb sõita bussiga number kakskümmend kaks.

29. Täispilet. Edasi-tagasi-pilet. Sooduspilet. Tasuta õpilaspilet.

17. Стоп-кран. 17. Hädapidur. 18. Palume saatjatel vagunist lahkuda (väljuda).

18. Провожающих просим выйти

26. Как проехать на автовокзал (в аэропорт, в морской порт, к вок-

27. Вокзал находится в нескольких минутах ходьбы. Идите прямо по этой улице до площади и там сверните направо. 28. До вокзала можно доехать на автобусе (автобусом) номер двадцать два. 29. Полный (детский) билет. Билет туда и обратно. Льготный билет. Бесплатный ученический билет.

30. Mul on vaja pilet tagastada (tagasi anda).

30. Мне надо сдать билет.

31. Millal Moskva rong väljub?

31. Когда отправляется поезд в (на) Москву?

из вагона. 19. Приготовьте, пожалуйста, би-

19. Teie piletid palun. Palun piletid valmis panna.

леты .

20. Esitage palun sõidupiletid.

20. Предъявите проездные билеты (документы).

32. Mis jaam (peatus) on järgmine?

21. See pilet pole kehtiv.

21. Этот билет недействителен.

22. Käsipagas.

22. Ручная кладь.

23. Pagasiga (pagasina) saatma.

23. Отправить багажом.

24. Hoiuruumi panema.

24. Сдать в камеру хранения.

25. Pakikandja.

25. Носильщик.

32. Где будет следующая остановка? Какая следующая станция (остановка)? kõnet

33. Kui kaua rong seisab (peatub)?

33. Сколько (как долго) здесь стоит поезд?

34. Mitu peatust on [veel] Tartuni?

34. Сколько ещё остановок до Москвы?

35. Me sõidame täpselt graafiku järgi.

35. Едем точно по расписанию.


187

186 36. Kas see kõht on vaba? 37. Ei. Jah.

SILTE

36. Это место свободно? 37. Нет, занято. Да, пока свободно.

38. Kas tohib (võib) akna lahti teha?

38. Можно открыть окно?

39. Palun, kas te paneksite tule põlema (kustutaksite tule).

39. Включите (выключите, погасите), пожалуйста, свет.

40. Palun, kas te tõstaksite lavatsi üles (laseksite lavatsi alla).

40. Поднимите (опустите), пожалуйста, верхнюю полку.

41. Ma tahaksin rongi- (laeva-, lennukipileti ette tellida (broneerida).

41. Я хочу (бы хотел) забронировать место в поезде (на пароход, на самолёт).

1. Sissepääs. Sissepääs ainult kellele (teenindavale personalile). Ametikäik. 2. Väljapääs. 3. Tagavaraväljapääs.

НАДПИСИ, ВЫВЕСКИ И ТАБЛИЧКИ 1. Вход. Вход только для кого (для обслуживающего персонала). Служебный вход. 2. Выход. 3. Запасной выход.

4. WC (M, N)

4. Туалет (М, Ж). Уборная (М, Ж).

5. Suitsetamine keelatud. Meil ei suitsetata.

lennuk?

42. По каким дням летят самолёты в Киев (в Ригу)?

5. Не курить! У нас не курят.

6. Kinni.

6. Занято.

43. Kui palju maksab edasi-tagasi-

43. Сколько стоит билет туда и

7. Vaba.

7. Свободно.

pilet?

обратно? 8. Reserveeritud.

8. Резервировано.

44. Kui raske võib olla lennukisse võetav käsipagas?

44. Сколько килограммов багажа можно взять с собой в салон?

9. Tuleohtlik.

9. Огнеопасно.

45. Kui kaua lend kestab?

45. Сколько времени длится полёт?

10. Ujumine keelatud. Vetteminek keelatud.

46. Lennuk väljub kell kuus ja kümme minutit (kell kuusteist ja nelikümmend minutit).

46. Самолёт вылетает в шесть часов десять минут (в шестнадцать часов сорок минут).

10. Купаться воспрещается. Купание запрещено.

11. Taksopeatus.

11. Стоянка такси.

12. Parkimine keelatud.

12. Стоянка запрещена.

за час до вылета.

13. Hoidu rongi eest!

13. Берегись поезда!

48. Kuidas te lendu talute?

48. Как вы переносите полёт?

14. Rongide väljumine.

14. Отправление поездов.

49. Kinnitage rihmad (turvavööd).

49. Пристегните ремни.

15. Pääs rongile.

15. К поездам.

42. Mis päevadel käib Kiievi (Riia)

47. Te peate lennujaamas olema (üks) tund enne väljalendu.

47. Вы должны быть в аэропорту


189

188_ 16. Rongide saabumine. 17. Emadele ja lastele. Ema ja laps. 18. Invaliididele. 19. Suitsetajatele. Mittesuitsetajatele. 20. Käsipakihoiuraum. Pagasi vastuvõtt. Pagasi väljaandmine. 21. Eelmüügikassa.

22. Lükata. 23. Tõmmata.

ARSTIABI I Raviasutused 1. Polikliinik. Lastepolikliinik. Täiskasvanute polikliinik. Hambapolikliinik. Traumapunkt. 2. Haigla. Lastehaigla. Keskhaigla. Kiirabihaigla. Nakkushaigla. Kliinik.

Kliiniline haigla. Та pandi haiglasse. Та tuleb haiglasse viia. Ta on haiglas. Ta oli kaks nädalat haiglas. Tal tuleb haiglasse ravile minna. Mind raviti haiglas. Ta sai haiglast välja. Ta lasti haiglast koju.

Клиническая больница. Его положили в больницу. Его необходимо отправить в больницу. Он лежит в больнице. Он пролежал две недели в больнице. Ему надо подлечиться в больниг\е. Меня лечили в больнице. Его выписали из больницы.

3. Apteek. Seda ravimit saab apteegist retseptita. Käsimüük. Retseptiga.

3. Аптека. Это лекарство выдаётся в аптеке без рецепта. Ручная продажа. По рецептам.

жи билетов.

II Arste

Врачи

22. От себя, (ukse kohta)

4. Hea (noor, algaja, vana, kogenud, tark, kuulus) arst. Raviarst (pere-, jaoskonna-, pea-, sanitaararst). Maa-arst.

4. Хороший (молодой, начинаю щий, старый, опытный, знающий известный, знаменитый) врач. Лечащий (семейный, участковый главный, санитарный) врач. Сельский врач.

5. Silmaarst. Okulist.

5. Глазной врач. Окулист.

6. Hambaarst. Stomatoloog.

6. Зубной врач. Стоматолог.

7. Kirurg. Haavaarst.

7. Хирург.

8. Sisehaiguste arst. Terapeut.

8. Врач по внутренним болезням Терапевт.

16. Прибытие поездов. 17. Комната для пассажиров с детьми. 18. Для инвалидов. 19. Для курящих. Для некурящих. 20. Камера хранения. Приём багажа. Выдача багажа. 21. Касса предварительной прода-

23. К себе, (ukse kohta)

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ Медицинские учереждения 1. Поликлиника. Детская поликлиника. Поликлиника для взрослых. Стоматологическая поликлиника. Травматологический пункт. 2. Больница. Детская больница. Центральная больница. Больница скорой помощи. Инфекционная больница. Клиника.

9. Südamearst. Ц; Kardioloog. •P , s.

9. Кардиолог.


190 10. Kõrva-, kurgu- ja ninaarst. 11. Närviarst. Neuroloog. 12. Naistearst. Günekoloog.

191 10. Оториноларинголог (ухо-горло-нос).

20. Külmetus vastane ravim (rohi).

20. Лекарство от простуды.

11. Невролог.

21. Kõhulahtisti. Kõhukinnisti.

21. Слабительное. Лекарство от запора (от поноса).

22. Rahusti.

22. Успокоительное.

23. Unerohi.

23. Снотворное.

12. Гинеколог.

13. Lastearst. Pediaater.

13. Детский врач. Педиатр.

24. Valuvaigisti.

24. Болеутоляющее средство.

14. Arst on oma kabinetis.

14. Врач у себя.

25. Palavikurohi. Palavikuvastane rohi.

25. Жаропонижающее средство.

15. Врач принимает с восьми часов.

26. Tabletid.

15. Arst võtab vastu kella kaheksast alates. Arsti vastuvõtt on kella kaheksast kaheteistkümneni. 16. Arst võtab vastu [järjekorra]numbrite järgi. Arst võtab vastu üldjärjekorras. 17. Mind ravis doktor Käsk.

двенадцати часов.

Joo tabletile vett peale. Ma võtan tablette.

26. Таблетки. Лекарство в таблетках. Запей таблетку. Я принимаю таблетки.

16. Врач принимает по номеркам.

27. Pulbrid.

27. Порошки.

Врач принимает в порядке очереди.

28. Tilgad. Silmatilgad. Tilguta mulle rohtu silma.

28. Капли. Лекарство в каплях. Глазные капли. Накапай мне в глаза.

29. Mikstuur. Köhamikstuur. Enne tarvitamist loksutada.

29. Микстура. Микстура от кашля. Перед употреблением взбалтывать.

30. Salv. Tsinksalv.

30. Мазь. Цинковая мазь.

31. [Ravim] küünlad.

31. Свечи.

32. Kapslid.

32. Лекарство в капсулах.

33. [Ravimjpillid.

33. Пилюли. Лекарство в пилюлях.

Приёмные часы врача - с восьми до

17. Я лечился (лечилась) у доктора Иванова. Меня лечил доктор Иванов.

Minu raviarst oli doktor Käsk.

III Ravimeid 18. Ravim. Arstim. Rohi. разг. Seespidine ravim. Välispidine ravim. 19. Peavalurohi (gripi-, köharohi).

Лекарства 18. Лекарство.

Внутреннее лекарство. Наружное лекарство. 19. Лекарство от чего (от головной боли, от гриппа, от кашля). Лекарство против чего (против гриппа, против кашля).


193 34. Sinepiplaaster. Talle tuleb sinepiplaastreid panna.

pärilik) haigus.

редкая, распространённая, хроническая, инфекционная, заразная, наследственная) болезнь.

44. Lastehaigused (närvi-, silma-, naiste-, suguhaigused).

Südamehaigused (mao-, maksa-, neeru-, kurgu-, kopsuhaigused).

44. Детские (нервные, психические, глазные, лёгочные, желудочные, женские, венерические) заболевания (болезни). Заболевания (болезни) сердца (желудка, печени, почек,горла,лёгких).

45. Haigust ravima (ennetama, teesklema, kaugele minna laskma). Haigusest jagu saama.

45. Лечить (предупредить, симулировать, запустить) болезнь. Победить (побороть) болезнь.

46. Nakatuma millesse. Ta nakatus grippi.

46. Заразиться чем. Он заразился гриппом.

47. Surema millesse {mille kätte разг.). Ta suri vähki. Mille kätte ta suri? Millesse ta suri?

47. Умереть от чего. Он умер от рака. От чего она умерла?

48. See haigus on päritav (pärilik).

48. Эта болезнь передаётся по наследству.

49. Gripiga kaasnesid tüsistused (komplikatsioonid).

49. Грипп дал осложнения.

(купить) без рецепта.

50. Mul on palavik.

50. У меня повысилась температура.

Болезни, их симптомы

51. Mul on alatemperatuur (normaalsest madalam temperatuur).

51. У меня пониженная температуpa.

43. Заболевание. Болезнь. Тяжёлая (серьёзная, мучительная, изнурительная, неизлечимая, длительная, затянувшаяся, коварная,

Kraadima. Pan(g)e kraadiklaas alla.

Измерить температуру. Поставь(те) градусник.

52. Verejooks. Ninaverejooks.

52. Кровотечение. Кровотечение из носа.

34. Горчичник. Ему надо ставить горчичники.

35. Pipraplaaster. Pange pipraplaaster peale. 36. Ravimi (rohu) nimetus. 37. See ravim on tarvitamiskõlblik kolm kuud.

35. Перцовый пластырь. Наложите перцовый пластырь. 36. Название лекарства. 37. Срок годности этого лекарства - три месяца.

38. Arst kujutas (määras) ravimi (rohu). 39. Lapsed ei taha mõru ravimit (rohtu) võtta. 40. See ravim (rohi) aitas (mõjus).

41. See ravim (rohi) on kellelegi (mulle, talle) vastunäidustatud. Mul on selle rohu suhtes allergia. Olen selle ravimi suhtes allergiline. 42. Seda ravimit (rohtu) saab ainult retseptiga (arstitähega). Seda ravimit saab osta vabalt (ilma retseptita, käsimüügist).

IV Haigusi, haigusnähte 43. Haigus. Haigestumine. Raske (tõsine, piinarikas, ravimatu, pikk, pikaleveninud, salakaval, harvaesinev, levinud, krooniline, nakkus-,

38. Врач прописал (назначил) лекарство. 39. Дети не хотят принимать (пить) горькое лекарство. 40. Это лекарство помогло (подействовало). 41. Это лекарство противопоказано кому (мне, матери, отцу). У меня от этого лекарства аллергия.

42. Это лекарство отпускается только по рецептам. Это лекарство можно приобрести


194_

195 Mul on nohu ja köha. Mul on kõhus [tugev, terav] valu.

У меня насморк и кашель. У меня [сильная, острая] боль в животе.

62. Mind ajab hingeldama. Mul matab hinge. разг.

62. У меня одышка.

54. Потение. Вспотеть. Потеть. Пропотеть.

63. Mu jalg (käsi) on paistes . Mu jalad surevad ära.

63. У меня распухла нога (рука). У меня немеют (отнимаются) ноги.

Võta aspiriini, see ajab higistama.

Прими аспирин, пропотеешь.

64. Laps kukkus põlve kätki.

64. Ребёнок разбил колено.

Ma higistan.

Я потею.

65. Ta lõikas kätte.

65. Он порезал руку.

66. Põletasin end kuuma veega.

66. Я обжёгся (обожглась; обварился, обварилась) кипятком.

67. Teda hammustas (nõelas) uss. Ussihammustus.

67. Его (её) укусила змея. Укус змеи.

без сознания).

68. Nihestus.

68. Вывих.

58. Тошнота. Его (меня) тошнит.

69. Ma nihestasin käe (jala). Ma väänasin käe (Jala) välja. Ma venitasin kõõluse välja.

69. Я вывихнул (а) руку (ногу). Я растянул сухожилия (связки) на ноге.

70. Luumurd. Kinnine luumurd. Lahtine luumurd. Mul on käe luumurd (käeluu kätki). Ma kukkusin ja murdsin jalaluu.

70. Перелом. Закрытый перелом. Открытый перелом. У меня перелом руки.

Nina jookseb verd. Haav veritseb.

Из носа течёт кровь. Рана кровоточит.

53. Kramp. Haigel on krambid. 54. Higistamine. Higistama.

55. Peapööritus. Mul käib pea ringi. 56. Ma minestasin [ära]. Ma kaotasin teadvuse. 57. Haige oli teadvuseta [olekus].

58. Iiveldus. Tal (mul) on süda paha. [Mul] süda läigib, разг. Mul läheb süda pahaks. Teda (mind) ajab oksele. 59. Olen end külmetanud. Ma olen külma saanud. 60. Mul on (käivad) külmavärinad.

53. Судорога. У больного судороги.

55. Головокружение. У меня кружится голова. 56. Я упал (а) в обморок. Я потерял(а) сознание. 57. Больной лежал в обмороке (был

Меня что-то подташнивает. Меня вот-вот вырвет. 59. Я простудился (простудилась). Я подхватил(а) простуду, kõnek.

Я упал(а) и сломал(а) ногу.

60. Меня знобит (лихорадит). 71. Ajupõrutus.

61. Mul valutab hammas (kõrv, kurk, kõht). Mu (hammas, kõht, kõrv) valutab. Mul vahitavad jalad. Mul on hääl ära.

71. Сотрясение мозга.

61. У меня болит зуб (ухо, горло, живот). У меня ноет зуб.

72. Angiin.

У меня болят ноги. У меня пропал голос.

73. Bronhiit. Laps põeb bronhiiti.

72. Ангина. 73. Бронхит. Ребёнок часто болеет бронхитом.


197

196 74. Düsenteeria. 75. Gripp. Laps jäi grippi. 76. Infarkt. 77.- Insult. Ajuverevalum.

74. Дизентерия. 75. Грипп. Ребёнок заболел гриппом.

77. Инсульт. Кровоизлияние в мозг.

79. Keskkõrvapõletik. 80. Kollatõbi. 81. Kopsupõletik. 82. Põiepõletik. 83. Külmetushaigus. 84. Lastehalvatus. Та lonkab lastehalvatuse tagajärjel.

Leetrid. ÖS. JLeeinu. Laps poeb leetreid. Lapsel on leetrid.

87. Mumps. 88. Neerukivid.

89. Radikuliit.

89. Радикулит.

90. Sapikivid.

90. Жёлчные камни. Камни в жёлчном пузыре.

91. Sarlakid.

91. Скарлатина.

92. Suhkruhaigus. Diabeet.

92. Диабет.

93. Südamerike. Kaasasündinud südamerike.

93. Порок сердца. Врождённый порок сердца.

94. Tuulerõuged.

94. Ветряная оспа. Ветрянка, kõnek.

95. Pimesoolepõletik. Us sripikupõ letik.

95. Аппендицит.

96. Veremürgi(s)tus.

96. Заражение крови.

97. Vähktõbi. Vähk. Maovähk. Kopsuvähk.

97. Рак.

76. Инфаркт.

78. Kasvaja. Halvaloomuline (healoomuline) kasvaja.

86. Maohaavandõbi. Maohaavad.

Камни в почках.

78. Опухоль. Злокачественная (незлокачественная) опухоль.

Сахарная болезнь, kõnek.

79. Воспаление среднего уха. 80. Желтуха. 81. Воспаление лёгких. 82. Воспаление мочевого пузыря. 83. Простуда. 84. Полиомиелит. Детский паралич. В результате детского паралича он хромает.

98. Ülemiste hingamisteede katarr.

98. Катар верхних дыхательных путей.

V Ravi, protseduurid

Лечение, процедуры

99. Haiget (last, poega) raviti kaua aega.

99. Больного (ребёнка, сына) лечили долго. Лечение было долгим.

85. Корь. Ребёнок болеет корью. У ребёнка корь. 86. Желудочная язва. Язва желудка. 87. Свинка. 88. Почечные камни.

Рак желудка. Рак лёгких.


199 100. Haigus raviti välja. Mind raviti terveks. 101. Lapsel raviti kõrvu (südant, kopse, maksa, neerusid, magu, hambaid, silmi). 102! Mul (lapsel) tuleb grippi (köha, külmetushaigust) ravida.

103. Haiget raviti antibiootikumidega (koduste vahenditega, kiiritusega).

100. Болезнь вылечили. Меня вылечили [от чего].

110. Kiirabi. Kutsuti kiirabi.

110. Скорая помощь. Вызвали скорую помощь.

101. У ребёнка лечили уши (сердце, лёгкие, печень, почки, глаза).

111. Ma pean (te peate) arsti juurde minema.

111. Мне надо идти (сходить) к врачу. Тебе (вам, ему) следует обратиться к врачу.

112. Võta arstile number.

112. Запишись на приём к врачу.

113. Ma lähen arsti vastuvõtule. Vastuvõtuaeg on ühest viieni. Arst võtab vastu ühest viieni.

113. Я иду на приём к врачу. Приём врача с часу до пяти [часов]. Врач принимает с часа дня до пяти вечера.

114. Arsti järelevalve all. Arsti ettekirjutusi tuleb täita.

114. Под наблюдением врача. Предписания (указания) врача надо выполнять.

115. Pea arstiga nõu.

115. Посоветуйся с врачом.

116. Arst pani diagnoosi. Arst diagnoosis kopsupõletiku.

116. Врач поставил диагноз. Врач нашёл у меня воспаление лёгких.

117. Arst kirjutas retsepti. Arst kirjutas tablette (mikstuuri).

117. Врач выписал рецепт. Врач прописал лекарство (таблетки, микстуру).

118. Tablette tuleb võtta peale sööki (enne sööki).

118. Таблетки надо принимать после еды (до еды, натощак).

119. Teelusikatäis (supilusikatäis) üks kord (kaks korda, kolm korda) päevas.

119. По чайной (столовой) ложке один раз (два раза, три раза) в день.

120. Üks tablett (kaks, kolm tabletti) kolm korda päevas.

120. Три раза в день по одной таблетке (по две, по три таблетки).

102. Мне надо лечиться от гриппа (от кашля, от насморка, от простуды). Ребёнка надо лечить от гриппа (от кашля, от насморка, от простуды). 103. Больного лечили антибиотиками (домашними средствами, облучением).

104. Ma ravin endal külmetushaigust

104. Я лечусь от простуды (от рев-

(reumat). Teda ravis jaoskonnaarst (professor).

Он лечился у участкового врача (у

матизма). профессора). 105. Он лечится травами (про-

105. Ta ravib end ravimtaimedega (soojendustega). Ta sai mudaravi.

греванием). Он лечился грязями.

106. Ta ravib end haiglas (sanatoo-

106. Он лечится в больнице (в санатории, дома).

riumis, kõdus). Ta on haiglas ravil. 107. Ma sain terveks.

108. Arst määras ravi.

109. Kutsuge arst koju.

107. Я вылечился (выздоровел, поправился). 108. Врач назначил лечение (курс лечения). 109. Вызовите врача на дом.

г.


201 200 121. Ma olen haige. Haige inimene. Ta on raskesti haige.

121. Я болен (больна). Я болею. Больной человек. Он серьёзно болен.

122. Raske (paranev) haige. Voodihaige. Lamaja haige. Haige suudab juba kõndida. Haige käib oma jala peal. разг. 123. Arst vaatas haige läbi. 124. Haige seisund on raske. Haige on raskes seisundis. 125. Haigete külastamine on kella kolmest viieni. Haigeid võib vaatamas käia iga päev.

122. Тяжёлый (выздоравливающий) больной. Лежачий больной. Больной уже ходит. Ходячий больной. 123. Врач осмотрел больного. 124. Состояние больного тяжёлое. Больной в тяжёлом состоянии.

127. Koduvisiit. Arst käis [haigel] kõdus. 128. Polikliinikus mind vaadati läbi (kuulati ära, saadeti röntgenisse, rahustati). 129. Haige viidi kanderaamil palatisse. 130. Haige vajab rahu. 131. Haiget poetati hästi ja ta sai terveks.

132. Больной соблюдает диету (выполняет предписания врача).

133. Mul on kõik analüüsid antud. Ma andsin vereanalüüsi (uriinianalüüsi, väljaheiteproovi). Viisin polikliinikusse uriiniproovi. Vereproov on juba võetud.

133. Я сдал все анализы. Я сдал анализ крови (мочи, кала).

134. Ma tunnen end hästi (halvasti).

134. Я чувствую себя хорошо (плохо). Мне плохо. У меня плохое самочувствие.

Mul on halb. Mul on halb enesetunne. Mu enesetunne on halb.

Я сдал в поликлинику анализ мочи. Анализ крови сдан.

135. Operatsioon. Lõikus. Lihtne (keeruline, tõsine, plastiline) operatsioon.

135. Операция. Хирургическое вмешательство. Простая (сложная, серьёзная, пластическая) операция.

136. Mind opereeriti. Mulle tehti südameoperatsioon (mao-, silmaoperatsioon). Mul opereeriti magu (südant).

136. Меня оперировали. Мне сделали операцию сердца (желудка, глаза). У меня (про)оперировали желудок (сердце). У меня была операция на чём (на сердце, на лёгких).

128. В поликлинике меня осмотрели (выслушали, послали на рентген, успокоили).

137. Narkoosiga operatsioon. Kohaliku tuimestusega operatsioon. Operatsioon tehti ilma narkoosita.

137. Операция под общим наркозом. Операция под местным наркозом. Операцию сделали без наркоза.

129. Больного понесли в палату на

138. Operatsioonivajadus. Teid on tarvis opereerida.

138. Необходимость операции. Вам необходимо сделать операцию.

139. Ilma operatsioonita hakkama saama.

139. Избежать операции.

140. Enne operatsiooni.

140. Перед операцией.

125. Посещение больных с трёх до пяти часов. Больных можно посещать каждый день.

126. Haigete põetamine.

132. Haige peab dieedist kinni (täidab arsti ettekirjutusi).

126. Уход за больными. 127. Выезд к больному. Врач приходил на дом.

носилках. 130. Больному нужен покой. 131. Больного выходили.


203 Kolmandal päeval pärast (peale) operatsiooni tõusis haigel palavik. 141. Operatsiooniga tuli nõustuda. Tuli operatsiooniks nõusolek anda. 142. Ma ei andnud operatsiooniks nõusolekut. Ma keeldusin operatsioonist. 143. Haav paraneb (on paranenud). 144. Mul pole ammu vererõhku mõõdetud. Mul on kõrge (madal) vererõhk.

На третий день после операции у больного поднялась температура. 141. Пришлось согласиться (дать согласие) на операцию.

146. Pulssi katsuma. 147. Tehke röntgeniülesvõte. Käige röntgenis (ultrahelis).

У меня дупло в зубе.

152. [Hamba]kroon. Hambale pandi kroon peale.

152. Коронка.

153. [Hambajsild. 142. Я отказался (отказалась) от

На зуб поставили коронку. 153. Мостик.

операции.

154. [Hambajprotees. Mulle tehti hambaprotees.

143. Рана заживает (зажила).

155. Mul tõmmati hammas välja.

155. Мне удалили (вырвали kõnele.) зуб.

145. Делать уколы.

156. [Marli]side. Siduma. Sidet tegema. Haav seoti kinni. Seo käsi (jalg) kinni.

156. Бинт. Повязка. Сделать повязку. На рану наложили повязку. Перевяжи руку (ногу).

Мне назначили уколы. Я хожу на уколы.

157. Plaaster. Pane plaaster peale.

157. Пластырь. Наложи пластырь.

146. (По)щупать пульс.

158. Steriilne vatt.

158. Стерильная вата.

147. Сделайте рентгеновский снимок. Сходите на рентген (на ультразвук).

159. Mille üle te kaebate? Mis teid vaevab? Milliseid vaevusi te tunnete?

159. На что вы жалуетесь?

160. Mis teil (sul) valutab? Mis teile häda teeb? разг.

160. Что у вас (у тебя) болит?

161. Kas teil palavikku on?

161. Температура у вас есть?

154. Протез. Мне вставили протез.

144. Мне давно не измеряли [кровяное] давление. У меня повышенное (пониженное) давление.

145. Süstima. Süsti tegema. Mulle määrati süstid. Ma käin süstimas.

Mul on hambas auk.

148. Электрокардиограмма.

148. Elektrokardiogramm. Сокращение: EKG

Lühend: ЭКГ

149. Lapsel on kaitsepookimised tehtud.

149. У ребёнка все прививки сделаны.

150. Plomm. Plomm on ära tulnud.

150. Пломба. Пломба выпала. Этот зуб запломбирован.

162. Teil on nähtavasti gripp (angiin).

162. У вас все признаки гриппа (ангины). Похоже на то, что это грипп.

151. Дупло.

163. Kas seedimine (kõht) on korras?

163. Какой у вас стул?

See hammas on plommitud (plombeeritud). 151. Hambaauk.


205

204 Seedimine (kõht) on korras. Mul on kõht lahti. Mul on kõht kinni. Ш

МИИ..М nakkushaigusi [te]

olete põdenud? 165. Teil tuleb lamada. Haige pandi lamama.

166. Talle tehti kunstlikku hingamist.

167. Mind vabastati tööst.

Стул у меня нормальный. У меня понос. У меня запор.

[Meie hulgast] on lahkunud... 2. Surm.

164. Какие инфекционные болезни вы перенесли?

Teatame isa surmast.

Haigusleht. Sinine leht. разг. Ma olen haiguslehel (sinisel lehel разг.). Haiguslehte pikendati. Haiguslehte ei pikendatud. Haigusleht lõpetati. 169. Arst kirjutas (andis) tõendi. 170. Haigekassa. Haigekassakaart.

SURM JA MATUSED 1. Surema. Manalasse varisema, (высокое) Ta on surnud.

2. Смерть. Кончина. Извещаем о кончине отца.

165. Вам придётся полежать.

3. Raske kaotus.

Больному назначили постельный

Perekonda on tabanud raske kaotus.

3. Тяжёлая утрата. Семья понесла тяжёлую утрату.

4. Sügav kurbus. Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud...

4. Глубокая скорбь. С глубокой скорбью извещаем о кончине...

5. Surmateade.

5. Извещение о смерти (о кончине) кого. Получили извещение о смерти дедушки.

режим. 166. Ему сделали искусственное дыхание. 167. Мне дали освобождение от работы. Меня освободили от работы.

Saime vanaisa surmateate. 168. Töövõimetusleht.

Она умерла (скончалась). Из жизни (от нас) ушёл (ушла)...

168. Лист нетрудоспособности. Больничный [листок]. Бюллетень. Я на больничном (бюллетене). Больничный [листок] продлили. Больничного [листка] не продлили. Больничный [листок] закрыли. 169. Врач выдал справку. 170. Больничная касса. Больничная карточка.

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ 1. Умереть. Скончаться. Он умер (скончался).

6. Lahkunu.

Hukkunu, (обычно о погибшем в дорожно-транспортном происшестии и пр.). Langenu, (обычно о погибшем в бою, на войне). 7. Sumu. Koolnu. Surnukeha. Põnn. (высокое) Kirst lahkunu põrmuga. Kirjaniku põrm maeti ümber.

8. Laip.

6. Покойный. Покойная. Скончавшийся. Погибший.

7. Покойный. Покойник. Умерший. Тело покойного. Прах. Гроб с телом покойного. Прах писателя был перезахоронен (перенесен). 8. Труп.


206 9. [Surnu]kirst. Puusärk. 10. Pärg. Leinakimp. Pärga panema. 11. Matja. Kõneleja.

207 9. Гроб.

10. Траурный венок. Траурный букет. Возложить венок.

12. Гражданская панихида.

13. Hüvastijätt lahkunuga. Viimset austust avaldama.

13. Прощание с покойным. Прощаться с покойным.

14. Matuserongkäik. Lahkunut olid ära saatmas...

14. Траурное шествие, ameti. Его проводили к могиле... ameti. 15. Кладбище.

16. Haud. Hauda laskma.

16. Могила. Опустить в могилу.

17. Matma. Mulda sängitama, (высокое) Ta sängitati Metsakalmistu mulda.

17. (По)хоронить кого. Предать земле, (kõrgstiilne) Его похоронили на кладбище Мет-

22. Kabel. Leinamaja.

22. Часовня.

23. Surnukuur. Surnukamber.

23. Морг.

24. Matus(ed). Kiriklik matus.

24. Похороны. Похороны по церковному обряду. Отпевание [в церкви]. Гражданские похороны. Поминки. Участвующие в поминках.

Ilmalik matus. Peied. Peielised. 25. Krematoorium. Krematsioon. Tuhastamine. Tuhastama.

19. Leinajad. 20. Leinama.

21. Lohutamatus (sügavas) leinas lesk

25. Крематорий. Кремация. Кремировать.

NB! Kaastunde avaldamine vt. KAASTUNNE Как выразить соболезнование см. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

сакалъмисту. 18. Omaksed.

vt. p. 18, 19

Leinavad omaksed (lesk ja lapsed, vanemad), (подпись на извещении о смерти)

11. Организатор ритуала.

12. Leinatalitus.

15. Käimistu. Surnuaed.

ja lapsed.

AASTA, KUU, NÄDAL, PÄEV

18. Родные и близкие.

ГОД, МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, ДЕНЬ

19. Скорбящие.

I Aasta

Год

20. Скорбеть о ком. Оплакивать кого. Скорбеть о близких.

1. Viljakas (põua-, nälja-, kalendri-, käesolev, läinud, möödunud, järgmine, saabuv, alanud, uus, vana, aruande-, murranguline, saatuslik, mälestusväärne) aasta.

1. Урожайный (засушливый, голодный, календарный, текущий, истекший, минувший, прошлый, прошедший, будущий, следующий, наступающий, наступивший, новый,

21. vene keeles väljend puudub


209

208 старый, уходящий, отчётный, переломный, памятный, знаменательный) год. 2. Liigaasta. Liigaasta on iga nelja aasta tagant. Liigaastas on 366 päeva.

2. Високосный год. Високосный год бывает каждый четвёртый год. В високосном году 366 дней.

teline, kuiv, niiske, vihmane, mälestusväärne, kauaoodatud, põhjamaa, lõunamaa) kevad. Kevad on tulekul (tulemas, käes, saabunud, möödas).

ная, сухая, сырая, дождливая, памятная, долгожданная, северная, южная) весна. Весна идёт (приближается, начинается, наступает, пришла, наступила, прошла).

16. Kevadel.

16. Весной. В весеннюю пору.

17. Sügisel.

17. Осенью. Осенней порой. 18. Зима. Долгая (снежная, холодная, суровая, морозная, мягкая, приближающаяся) зима. Бесснежная зима. Мокрая зима. Зима приближается (начинается, пришла, настала, наступила, прошла, кончилась). Холодная и долгая зима прошла.

3. Aastaga.

3. За год.

4. Mitme aastaga.

4. За несколько лет.

5. Aasta kestel (jooksul).

5. В течение года.

18. On talv.

6. В течение нескольких лет.

Pikk (lumerohke, külm, karm, pakaseline, pehme, lähenev) talv.

6. Mitme aasta kestel.

7. В этом (текущем, нынешнем)

8. Tänavu.

8. Нынче, kõnek.

Lumeta talv. Lörtsine talv. Talv on tulemas (tulekul, käes, möödas).

9. Järgmisel (tuleval) aastal.

9. В будущем (следующем) году.

Külm ja pikk talv on möödas.

10. Möödunud (läinud) aastal.

10. В прошлом (прошедшем) году.

19. Talvel.

19. Зимой. В зимнюю пору.

11. Mullu.

И. vt. р. 10 20. Kevadtalvel.

20. В канун весны.

12. Mõne aasta pärast. Mõne aasta möödudes.

12. Через несколько лет. Спустя несколько лет.

21. Sel kevadel (suvel, sügisel, talvel).

21. Этой весной (осенью, зимой). Этим летом.

13. Läinud aasta novembris.

13. В ноябре прошлого года. 22. Kevade (suve, sügise, talve) jooksul. Kevadega (suvega, sügisega, talvega). Sügise jooksul tuleb palju tööd ära teha.

22. В течение весны (лета, осени, зимы). За весну (за лето, за осень, за зиму). За осень надо будет немало сделать.

7. Sel (käesoleval) aastal.

14. Aastaaegu on neli: kevad, suvi, sügis j a talv. 15. On kevad. Varajane (hiline, lühike, päikesepais-

году.

14. Четыре времени года - это весна, лето, осень и зима. 15. Весна.

Ранняя (поздняя, короткая, солнеч-


277

210 II Kuu 23. Aastas on kaksteist kuud. Kuudel on rahvusvahelised nimetused: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Käsutatavamad rahvapärased nimetused on / широко употребляемые народные названия месяцев: näärikuu, küünlakuu, paastukuu, jürikuu, lehekuu, jaanikuu, heinakuu, lõikuskuu, mihklikuu, viinakuu, talvekuu, jõulukuu.

24. Selles kuus. 25. Üks kuu tagasi. Kaks (kolm, neli, viis) kuud tagasi. Ühe (kähe, kolme, nelja, viie) kuu eest. 26. Ühe (kähe, kolme, nelja, viie) kuu pärast. Jaanuariks (veebruariks, märtsiks). Viiendaks jaanuariks (veebruariks, märtsiks). 27. Aasta lõpeb vana-aastaõhtuga. Vana-aastaõhtu langeb sel aastal laupäevale.

Месяц 23. В году двенадцать месяцев. Месяцы имеют международные названия: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. vene keeles on rahvapärased nimetused käibelt kadunud

Pühi ja tähtpäevi

Праздники и знаменательные даты

28. Eesti Vabariigi aastapäev on kahekümne neljandal veebruaril.

28. Годовщина Эстонской Республики двацать четвёртого февраля.

29. Lihavõtted. Lihavõttepühad.

29. Пасха.

30. Emadepäev on maikuu teisel pühapäeval.

30. День матери второе воскресенье в мае месяце.

31. Võidupüha on kahekümne kolmandal juunil.

31. Праздник Победы двацать третьего июня.

32. Jaanipäev on kahekümne neljandal juunil.

32. Иванов день - двацать четвёртого июня.

33. Jõulud. Jõulupühad. Jõululaupäev on kahekümne neljandal detsembril. Esimene jõulupüha. Õigeusu jõule peetakse vana kalendri järgi.

33. Рождество. Рождественские праздники. Рождественский сочельник (святвечер, канун рождества) - двацать четвёртого декабря. Первый день рождества. Православное рождество празднуют по старому календарю.

IV Nädal

Неделя

34. Aastas on viiskümmend kaks nädalat.

34. В году пятьдесят две недели.

35. Tulevane (järgmine, läinud, möödunud, eelmine, lõppenud, töö-, terve, kogu, viimane) nädal.

35. Будущая (следующая, прошлая, минувшая, предыдущая, закончившаяся, трудовая, рабочая, целая, вся, последняя) неделя.

24. В этом месяце. 25. Один месяц назад. Два (три, четыре) месяца назад. Пять (двадцать) месяцев назад.

26. Через (спустя) один месяц. Через два (три, четыре) месяца. Через пять (двадцать) месяцев. К январю (к февралю, к марту). К пятому января (февраля, марта).

27. Год кончается тридцать первого декабря. Тридцать первое декабря в этом году приходится на субботу.


213

212 36. Igas nädalas on seitse päeva: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ehk kesknädal, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev. 37. Laupäeva ja pühapäeva nimetame puhkepäevadeks ehk nädalavahetuseks. Puhkepäevadel (puhkepäeviti). Nädalavahetusel. Nädalalõpp. 38. Teised päevad on argipäevad ehk tööpäevad ehk äripäevad. Tööpäevadel (tööpäeviti). Argipäevadel (argipäeviti). Äripäevadel (äripäeviti). 39. Esmaspäeval. Esmaspäeviti. Esmaspäevaks. Esmaspäevale. Esmaspäevaks tagasi tulema (ära tegema, ilma ennustama, valmis jõudma). Nõupidamine lükati esmaspäevale.

40. Teisipäeval. Teisipäeviti. Teisipäevaks. Enne teisipäeva. Teisipäeva jooksul. [Ööl] vastu teisipäeva. Teisipäevast alates.

36. В каждой неделе семь дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

37. Суббота и воскресенье - выходные дни. По выходным дням. В выходные дни. Конец недели. 38. Остальные дни рабочие. В рабочие дни. По рабочим дням. В будни. По будням. 39. В понедельник. По понедельникам. На понедельник. К понедельнику. Расписание (погода, планы, задание) на понедельник. К понедельнику сделать (принести). Успеть, сделать, вернуться, закончить к понедельнику. Совещание перенесли на понедельник. 40. Во вторник. По вторникам. На вторник Ко вторнику До вторника. За вторник. С понедельника на вторник. Со вторника.

41. Kolmapäeval. Kesknädalal. Kolmapäeviti. Kesknädalati. Kolmapäevaks. Kesknädalaks. Kolmap äeva j ooksul.

На среду. К среде. За среду.

42. Neljapäeval. Neljapäeviti. Neljapäevale [määrama]. [Alates] neljapäevast. Möödunud neljapäeval. Tuleval neljapäeval.

42. В четверг. По четвергам. [Назначить] на четверг. [Начиная] с четверга. В прошлый (прошедший) четверг. В будущий четверг.

43. Reedel. Reedeti. Reedeks. Sel reedel. Igal reedel.

43. В пятницу. По пятницам. К пятнице. На пятницу. В эту пятницу. Каждую пятницу.

44. Laupäeval. Laupäeviti. Laupäeva õhtul.

44. В субботу. По субботам. В субботу вечером.

45. Pühapäeval. Pühapäeviti.

45. В воскресенье. По воскресеньям.

46. Kähe (kolme, nelja, viie) nädala pärast.

46. Через (спустя) две (три, четыре) недели (пять недель).

47. Nädal tagasi. Nädala eest.

47. Неделю тому назад.

48. Nädala ajaga. Nädalaga.

48. За неделю.

41. В среду. По средам.


214 Sain selle töö nädalaga valmis. 49. Iga nädal. 50. Mitu korda nädalas. Kord nädalas. 51. Sel nädalal. 52. Tuleval (järgmisel) nädalal. 53. Nädala jooksul. 54. Läinud (möödunud) nädalal. 55. Mis nädalapäev täna on? 56. Mis kuupäev täna on? Mitmes täna on? 57. Täna on kolmapäev. Täna on esimene juuli (kahekümne viies august). 58. Eile oli teisipäev. Eile oli kolmekümnes juuli.

215

V Ööpäev

Сутки

49. Каждую неделю.

62. Ööpäev koosneb ööst ja päevast.

62. Сутки состоят из дня и ночи.

50. Несколько раз в неделю. Раз в неделю.

63. Ööpäev läbi.

63. Круглые сутки.

64. Ööpäeva võime jagada osadeks: varahommik, hommik, keskhommik, hommikupoolik, keskpäev, lõuna, pärastlõuna, õhtupoolik, õhtu, hilisõhtu, kesköö ehk südaöö.

64. Сутки можно разделить на такие части: раннее утро, утро, дообеденное время, полдень, послеполуденное время, обед, послеобеденное время, вечер, поздний вечер, полночь.

65. Vastu hommikut. Vara hommikul. Hommikuti. Hommiku jooksul. Enne lõunat. Hommikupoolikul. Hommikust peale. Hommikuni välja.

65. Под утро. Рано утром. По утрам. За утро. Перед обедом. До полудня. С самого утра. До самого утра.

66. Päeval. Päevasel ajal. Keskpäeval. Lõuna ajal.

66. Днём. В дневное время. В полдень. Во время обеда. В обед.

67. Õhtupoolikul. Pärast lõunat.

67. После обеда. В послеобеденные часы.

68. Videvik. Videvik on käes.

68. Сумерки. Наступили сумерки.

69. [Hilja] õhtul. Õhtuti. Õhtuks [tulema, jätma]. Õhtule [üle viima].

69. [Поздно] вечером. По вечерам. На вечер (оставить, перенести). К вечеру (вернуться).

Я справился с работой за неделю.

51. На этой неделе. 52. На будущей (следующей) неделе. 53. В течение недели. 54. На прошлой (прошедшей) неделе. 55. Какой сегодня день недели? 56. Какое сегодня число?

57. Сегодня среда. Сегодня первое июля (двадцать пятое августа). 58. Вчера был вторник. Вчера было тридцатое июля.

59. Homme on esmaspäev, kõhnas

59. Завтра понедельник, третье ап-

aprill.

реля.

60. Ülehomme on kolmeteistkümnes

60. По слезавтра тринадцатое и пят-

jа reede.

ница.

61. Nädal on möödas (mööda läinud).

61. Неделя прошла (истекла).


217 KELLAAEG

Õhtuks tagasi tulema (tööd lõpetama). Õhtuks jätma. Kuhtumine viidi õhtule üle. 70. Kuuvalge öö. Öösel. Öösiti. Südaöösel.

71. Igapäev. Mitu korda päevas. Päeva jooksul (kestel). Päevaga. Kogu päev(a). Terve päev. Mitme päeva pärast? Mitme päeva jooksul? Päevad mööduvad (venivad, lähevad, lausa lendavad). Päevad lähevad (jäävad) lühemaks. Päevad lähevad pikemaks.

72. Pööripäev. Kevadine pööripäev on kahekümne esimese märtsi paiku. Sügisene pööripäev on kahekümne kolmanda septembri paiku. Talvine pööripäev on kahekümne teise detsembri paiku. Suvine pööripäev on kahekümne esimese juuni paiku.

70. Лунная ночь. Ночью. По ночам. Ночами. В полночь. Глухой ночью. 71. Каждый день. День ото дня. Несколько раз в день. По нескольку раз на дню. В течение дня. За день. Весь день. Целый день. Через сколько дней? В течение скольких дней? Дни идут (тянутся, бегут, летят). Дни становятся короче. День убывает. Дни становятся длиннее. День прибывает. 72. Равноденствие. Солнцестояние. Весеннее равноденствие около двадцать первого марта. Осеннее равноденствие около двадцать третьего сентября. Зимнее солнцестояние около двадцать второго декабря. Летнее солнцестояние около двадцать первого июня.

ВРЕМЯ

l.Miskellon? [Kui] palju kell on?

1. Который час? Сколько времени?

2. Kell on neli.

2. Четыре часа.

3. Kell on neli läbi. Kell on viie peal.

3. Пятый час.

4. 16. 05 Kell on viis minutit viie peal. Kell on viis minutit neli läbi. Kell on neli ja viis minutit. Kell on kuusteist null viis.

4. 16. 05 Пять минут пятого.

5. Kell on veerand viis.

5. Четверть пятого.

6. Kell on pool viis.

6. Половина пятого. Полпятого.

7. 16.35 Kell on viis minutit pool viis läbi. Kell saab kahekümne viie minuti pärast viis. Kakskümmend viis minutit puudub viiest. Kell on kuusteist kolmkümmend viis.

7. 16. 35 Тридцать пять минут пятого. Без двадцати пяти минут пять.

Шестнадцать часов пять минут.

Шестнадцать часов тридцать пять минут.

8. Kell on kolmveerand viis.

8. Без четверти пять.

9. Kell on täpselt viis.

9. Ровно пять часов.

10. Kell on umbes (ligikaudu) kuus. Kell on kuue ümber (ringis).

10. Приблизительно шесть [часов]. [Уже] около шести [часов].

11. Kell kuus (seitse, kaheksa, üheksa)

11. В шесть (семь, восемь, девять)


218 hommikul.

часов утра.

12. Kell üks (kaks, kolm) päeval. Kell kolmteist (neliteist, viisteist). офиц.

12. В час (в два, в три часа) дня. В тринадцать (четырнадцать, пятнадцать) часов, ameti.

13. Kell üks (kaks, kolm) öösel.

13. В час (в два, три часа) ночи. В три часа утра.

14. Mis kellast [mis] kellani?

14. С какого часа до какого (которого)? В какие часы?

15. [Kella] ühest kaheni (kahest ко Imeni). Lõuna on ühest kaheni.

15. С часу до двух. С двух до трёх [часов]. Обед с часу до двух.

16. Mis kella ajal? Mis kell? Mis kell sa tuled?

16. В котором часу? Во сколько? Во сколько ты придёшь ?

17. Kella ühe (kähe, ко Ime) ajal. Kella üheks (kaheks).

17. В час (в два, в три) часа. К часу (к двум часам).

18. Kella ühe (kähe, kolme, kaheteistkümne) paiku. Helista kella ühe paiku.

18. Около часа (двух, трёх, двенадцати) часов. Позвони мне около часа.

19. Veerand tundi. Viisteist minutit.

19. Четверть часа. Пятнадцать минут.

20. Pool tundi. Kolmkümmend minutit.

ILMAST I Missugune ilm on täna?

I

219_ О ПОГОДЕ Какая сегодня погода?

1. Täna on ilus (tore, kuldne, suurepärane, halb, kehv, vilets, sant разг., vastik, päikesepaisteline, selge, sombune, vihmane, sajune, niiske, rõske, kuiv, jahe, vilu, külm, soe, kuum, palav, leitsakuline, lämmatav, põuane, vaikne, tuuletu, tuulevaikne, tuuline) ilm. Tujukad (heitlikud, muutlikud) ilmad.

1. Сегодня хорошая (чудесная, прекрасная, великолепная, плохая, отвратительная, скверная, солнечная, ясная, безоблачная, ненастная, дождливая, сырая, промозглая, сухая, прохладная, холодная, тёплая, жаркая, знойная, тихая, безветренная, ветреная) погода. Неустойчивая (переменчивая) погода.

Täna on ilus (õige) talveilm.

Сегодня прекрасная (настоящая) зимняя погода. Сегодня хорошая погода.

Täna on ilus ilm. Tänane ilm pole laita. Tänane ilm pole küta. Täna pole suurem asi ilm. разг. Täna on hull ilm. разг. 2. Ilm läheb selgeks.

Сегодня неважная погода. Погода сегодня паршивая, kõnek. 2. Погода проясняется.

3. Järsk ilmamuutus. On oodata ilmamuutust.

3. Резкая перемена погоды. Ожидается перемена погоды.

4. On oodata kuiva ilma.

4. Ожидается сухая погода.

5. Ilm on muutunud.

5. Погода изменилась (переменилась).

20. Полчаса. Тридцать минут.

6. Ilm läheb halvemaks.

6. Погода ухудшается (портится).

21. Kolmveerand tundi. Nelikümmend viis minutit.

21. Три четверти часа. Сорок пять минут.

7. Ilm paraneb (läheb paremaks). Ilmad lähevad paremaks.

7. Погода улучшается.

22. Terve tund.

22. Целый час.

8. Ilus ilm püsib. Ilusad ilmad püsivad.

8. Установилась (стоит, держится) хорошая погода.


220 9. Ilmaennustus. Ilma ennustama (lubamaразг.). Tänaseks ennustati kuiva ilma.

9. Прогноз (прогнозирование) погоды. Прогнозировать (предсказывать, обещать kõnek.) погоду. На сегодня предсказывали сухую погоду.

10. Ilmateade.

10. Прогноз (сводка) погоды. Сообщение о погоде.

11. Ilmajaam.

11. Бюро погоды.

12. Sademed. On oodata sademeid.

12. Осадки. Ожидаются осадки.

13. Tugev (äikese-, padu-, lühiajaline, väike, jäme, peenike, tibutav, udu-, pihu-, tihe, soe, külm, kevadine, suvine, sügis-, kauaoodatud, ootamatu) vihm.

Seenevihm.

13. Сильный (грозовой, проливной, кратковременный, небольшой, крупный, мелкий, моросящий, редкий, частый, косой, тёплый, холодный, весенний, летний, осенний, долгожданный, внезапный) дождь. Грибной дождь.

14. Sajab peenikest (tihedat, külma) vihma,

14. Идёт мелкий (частый, холодный) дождь. Дождит.

15. Aina sajab ja sajab.

15. Пошли затяжные дожди.

16. Sadas paduvihma.

16. Прошли ливневые дожди. Прошёл ливень.

221

20. Sajab nagu oavarrest.

20. Дождь льёт как из ведра.

21. Sajab rahet.

21. Идёт град.

22. Tibutab.

22. Накрапывает дождь.

23. Udutab. Sajab uduvihma. Pihutab. Sajab pihuvihma.

23. На улице моросит. Идёт моросящий дождь.

24. Vihm läks üle. Sadu läks üle (lakkas).

24. Дождь перестал (кончился, прекратился, прошёл).

25. Ma sain läbimärjaks (üdini märjaks).

25. Я промок (вымок) до нитки (до костей, насквозь). На мне сухой нитки не осталось.

Mul pole hamba allgi kuiva kohta. 26. Õues on pori(ne).

26. На улице грязь.

27. Kaste on maas.

27. Выпала роса. На земле роса.

28. Väljas on udu.

28. На улице туман (туманно).

29. Äike (pikne) on tulemas (on möödas).

29. Собирается (надвигается) гроза. Гроза прошла.

30. Lööb välkuja müristab.

30. Сверкает молния и гремит гром.

31. Välk lõi puusse.

31. Молния ударила в дерево. Молнией ударило в дерево.

32. Sel aastal oli põud. See aasta oli põuane. Vili kannatab põua käes.

32. В этом году была (стояла) засуха. Хлеба страдают от засухи.

33. Täna on lämbe (lämmatavalt palav).

33. Сегодня очень душно.

Прошёл проливной дождь. 17. Vihma sajab. 18. Hakkas sadama. 19. Sätib sajule, разг.

17. Идёт дождь. 18. Пошёл дождь. 19. Собирается дождь.


222 34. On palav. On talumatult (põrgulikult) palav.

34. На улице жарко. Стоит жара. Стоит невыносимая (палящая, адская, несносная, нестерпимая, летняя) жара.

44. Teedel on kiilasjää.

44. На дорогах гололедица.

45. Väljas tuiskab.

45. На улице вьюжит (метёт). На улице вьюга (буран, пурга).

46. Õues on [lumejhanged. 35. Kraadiklaas näitab kakskümmend kraadi sooja (kakskümmend pügalat üle nulli). Kraadiklaas näitab kakskümmend kraadi varjus.

35. Термометр показывает двадцать градусов тепла (выше нуля).

46. На улице [намело] сугробы.

47. Teed on täis tuisanud.

Термометр показывает двадцать градусов в тени.

47. Дороги занесло (замело) снегом. На дорогах снежные заносы.

48. Õues on pakane.

36. Väljas on külmaks läinud.

36. На улице похолодало.

48. На улице трещит мороз. На улице стужа.

Käre (tugev, paukuv, kahekümnekraadine) pakane.

37. Täna külmetab.

37. На улице сегодня морозит (подмораживает).

Сильный (крепкий, трескучий, двадцатиградусный) мороз.

49. Kraadiklaas näitab kümme kraadi külma (kümme pügalat alla nulli).

49. Термометр показывает десять градусов мороза (ниже нуля).

50. Meri (jõgi) on jääs.

50. Море покрылось льдом. Реку сковало льдом.

38. On oodata öökülma (halla). Maapinnal oli öökülma. Hall oli maas.

38. Ожидаются ночные заморозки. На почве были заморозки. Землю прихватило заморозком (морозом).

39. Sajab [laia] lund.

39. Идёт пушистый снег. Снег падает хлопьями.

51. Väljas on sula.

51. На улице тает. Оттепель.

40. Белый (чистый, свежий, старый, грязный, сырой, мокрый, сверкающий, первый) снег.

52. Lumi sulab.

52. Снег тает (сходит).

40. Valge (puhas, värske, vana, määrdunud, märg, sätendav, esimene) lumi.

53. Räästad tilguvad.

53. С крыш каплет. Капель.

41. Lumi on maas (maha tulnud). Paks lumi on maas.

41. Снег выпал. Выпало много снегу.

54. Härmatis. Puud on härmas.

54. Иней.

42. Sajab lörtsi.

42. Идёт мокрый снег (дождь со снегом). На улице слякоть.

43. On libe. Tänavad on libedad.

Ветви деревьев покрыты инеем (заиндевели).

55. Tuulevaikus. Tuuletus. 56. Täna on tuuline ilm.

56. Сегодня ветрено.

57. Tugev (nõrk, kerge, mahe, meel-

57. Сильный (слабый, лёгкий, прият-

43. На улицах скользко.

55. Безветрие.


224 div, pehme, terav, üdini tungiv, läbilõikav, piitsutav, jahe, värske, külm, jäine, soe, kuiv, niiske, vastu-, tagant-, põhja-, lõuna-, ida-, lääne-) tuul. Viiepalline tuul. Tuul on hootine. 58. Tuul puhub põhjast (lõunast). Täna on põhjatuul (lõunatuul).

225 ный, ласковый, резкий, пронизывающий, режущий, прохладный, свежий, холодный, ледяной, тёплый, сухой, влажный, сырой, встречный, попутный, северный, южный, восточный, западный) ветер. Ветер в пять баллов. Ветер - порывистый (шквальный).

65. Siinne kliima mõjub mu tervisele hästi (halvasti).

65. Здешний климат хорошо (плохо) влияет на моё здоровье. Здешний климат хорошо (плохо) сказывается на моём здоровье.

66. Täheldatakse kliimamuutust. Kliima muutub.

66. Наблюдается изменение климата. Климат меняется в худшую (лучшую) сторону.

67. Me talume merelist kliimat hästi.

67. Мы хорошо переносим морской климат.

68. Ma eelistan kuiva kliimat.

68. Я предпочитаю сухой климат.

69. Me oleme merelise kliimaga harjunud (kohanenud).

69. Мы привыкли (приспособились) к морскому климату.

70. Kuiv (niiske) kliima on talle kasulik (kahjulik). Tal tuleks kliimat vahetada.

70. Сухой (влажный) климат ему полезен (вреден). Ему следует сменить климат.

III Ilmakaared

Страны света, стороны горизонта

58. Дует северный (южный) ветер.

59. Tuul on tõusnud.

59. Ветер усилился (поднялся).

60. Tuul on vaibunud.

60. Ветер утих (стих, прекратился).

61. Tuul muutis suunda.

61. Ветер переменил направление.

Merel on torm.

62. Ураган. Буря. Шторм. Ураганный (штормовой) ветер. На море ураган.

63. Kõrgrõhkkond. Madalrõhkkond.

63. Антициклон. Циклон.

II Kliima

Климат

64. Hea (suurepärane, halb, tervislik, ebatervislik, kahjulik, harjumatu, kohalik, siinne, kontinentaalne, mereline, mäestiku-, kõrgmäestiku, karm, pehme, soe, kuiv, niiske, külm, arktiline, kuum, ekvatoriaalne, troopiline, subtroopiline, parasvöötme-, kõrbe-, mõõdukas) kliima.

64. Хороший (прекрасный, плохой, здоровый, нездоровый, вредный, непривычный, местный, здешний, континентальный, резко континентальный, морской, горный, высокогорный, суровый, мягкий, тёплый, сухой, влажный, холодный, арктический, жаркий, экваториаль-

62. Torm.

ный, тропический, субтропический, умеренный) климат. Климат умеренных широт. Климат пустынь.

põhi loe

север kirre ida

lääs •

edel

kägu lõuna

северо-запад запад юго-запад

северо-восток восток юго-восток


226 71. Tuul on pöördunud põhja.

71. Ветер повернул на север.

72. Täna on lõunatuul. Tuul puhub lõimast.

72. Сегодня ветер дует с юга. Дует южный ветер.

73. Idapool on taevas selge (pilvitu).

73. На востоке небо ясное (безоблачное).

74. Pärnu asub Tallinnast 140 kilomeetrit edela pool.

74. Пярну находится в 140 километрах к юго-западу от Таллинна.

75. Edela-Eestis on palju soid.

75. В юго-западной Эстонии множество болот.

EESTI SÜMBOOLIKAT

ЭСТОНСКАЯ СИМВОЛИКА

1. Eesti rahvusvärvid on sinine, must ja valge.

l. Национальные цвета - синий, чёрный и белый.

2. Eesti lipp on sini-must-valge.

2. Эстонский флаг - сине-чёрнобелый.

3. Eesti rahvuslind on suitsupääsuke.

3. Национальная птица - (деревенская) ласточка.

4. Eesti rahvuslill on rukkilill.

4. Национальный цветок - василёк.

Эстоно-русский разговорник  
Эстоно-русский разговорник  

Эстоно-русский разговорник