Page 1

Busi nessCards Tarj etasdePresentaci 贸n


Busi nessCards Tarj etasdePresentaci 贸n


Busi nessCards Tarj etasdePresentaci 贸n


Logo Desi gn Di se単o deLogo


WebAdverti si ng Anunci osen laWeb

BannerSuperi or( 268x60pi xel es ) :cons i s teen unapres entaci ón di námi cao es táti cadedi mens i ones268x60pi xe en l apartes uperi orderechadels i ti o web( LugarPromi nente)ycons i s teen unai magen delnegoci o másell ogoti po delcl i ente,adi ci onals eof recel i nk ( s ielcl i entetuvi eredi s poni bl es i ti o webo páagi nadef acebook)s i n cos tos agregadosals i ti o webdelcl i ente,en elcas o dequeelcl i enteno tengadi s poni bl es us i ti o webentoncess eof rece un l i nki nterno al apági nadevi s i tchi nandegacon un anunci o bás i co.


WebAdverti si ng Anunci osen laWeb

BannersI ntermedi os( 361x81pi xel es )Es tebanneresdetamaño 361x81pi xel esl apres entaci ón puedes erdi námi cao f i j a,cons i s teen unai magen delnegoci o ys ul ogoti po ( s ielcl i entepos ee s i ti o webs eagregal i nk) ,en elcas o dequeelcl i enteno tengadi s poni bl es us i ti o webentonces s eof receun l i nki nterno al apági nadevi s i tchi nandegacon un anunci o bás i co.


WebAdverti si ng Anunci osen laWeb

Anunci o Bási co:cons i s teen bri ndari nf ormaci ón detal l adadelnegoci o ei ncl uyel a pres entaci ón def otograf í as ,ADEMASLA TOMA DEFOTOSSEI NCLUYEEN ELSERVI CI O.s EI NCLUYE TODA LA I NFORMACI óN CORRESPONDI ENTEA SU NEGOCI O.


FacebookManagment Manej o deFacebook

Manej o decuentafacebook:cons i s teen pers onal i zarymanej arl a( s )pagi na( s )f acebookdes u negoci o paraobtenermass egui dores ,l osques epueden converti ren pos i bl escompradores , ademaspuedecomparti rnoti ci asyf otosdes u negoci o con s us egui dores .


FlyerDesi gn Di se単o devolantes


Bannerdesi gn andpri nti ng Di se帽o ei mpresi 贸n deBanners

Catálogo Venda Más Octubre 2011  

Este es el catálogo de servicios ofertados por Venda Más