Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE XINZO DE LIMIA, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de XINZO DE LIMIA a D./Dª __________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Modelo apoio militantes xinzo de limia  

Modelo apoio militantes xinzo de limia  

Advertisement