Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de VILAMARTÍN DE VALDEORRAS a D./Dª _________________________________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Modelo apoio militantes vilamartín de valdeorras  

Modelo apoio militantes vilamartín de valdeorras  

Advertisement