__MAIN_TEXT__

Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE VEREA, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de VEREA a D./Dª _____________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Modelo apoio militantes verea  

Modelo apoio militantes verea  

Advertisement