Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE O CARBALLIÑO, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de O CARBALLIÑO a D./Dª ___________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Modelo apoio militantes o carballiño  
Modelo apoio militantes o carballiño  
Advertisement