Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE CALVOS DE RANDÍN, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de CALVOS DE RANDÍN a D./Dª ____________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Modelo apoio militantes calvos de randín  

Modelo apoio militantes calvos de randín  

Advertisement