Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE BARBADÁS, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de BARBADÁS a D./Dª _________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Modelo apoio militantes barbadás  
Modelo apoio militantes barbadás  
Advertisement