__MAIN_TEXT__

Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE RAMIRÁS, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de RAMIRÁS a D./Dª ____________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

5modelo apoio militantes ramirás  

5modelo apoio militantes ramirás  

Advertisement