Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes de NOVAS XERACIÓNS DO PARTIDO POPULAR DE XINZO DE LIMIA, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de NOVAS XERACIÓNS DE XINZO DE LIMIA a D./Dª _______________________________________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

5modelo apoio militantes nnxx xinzo de limia  
5modelo apoio militantes nnxx xinzo de limia  
Advertisement