__MAIN_TEXT__

Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes de NOVAS XERACIÓNS DO PARTIDO POPULAR DE XINZO DE LIMIA, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de NOVAS XERACIÓNS DE XINZO DE LIMIA a D./Dª _______________________________________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

5modelo apoio militantes nnxx xinzo de limia  

5modelo apoio militantes nnxx xinzo de limia  

Advertisement