__MAIN_TEXT__

Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE MONTEDERRAMO, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de MONTEDERRAMO a D./Dª __________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

5modelo apoio militantes montederramo  

5modelo apoio militantes montederramo  

Advertisement