__MAIN_TEXT__

Page 1

APOIO DE MILITANTES Os abaixo asinantes, na súa condición de militantes do PARTIDO POPULAR DE BEARIZ, dan o seu APOIO para ser proclamado/a candidato/a á Presidencia Local de BEARIZ a D./Dª ______________________________________________ Asinando a presente en proba da súa conformidade. NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

5modelo apoio militantes beariz  

5modelo apoio militantes beariz  

Advertisement