Page 1

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL DO PARTIDO POPULAR DE RAIRIZ DE VEIGA.

Sendo as 18:20 horas do día 24 de xuño de 2014 reúnese na sede provincial do Partido Popular de Ourense a Comisión Organizadora do Congreso Local do PP de Rairiz de Veiga, coa asistencia das seguintes persoas, quedando constituída como tal: PRESIDENTE:

Don Pablo Pérez Pérez.

VICEPRESIDENTA:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

SECRETARIO:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VOGAIS:

Don Mónica Mourelo Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Pasando a tratar os puntos que seguen:

1.- Aprobación do lugar, hora e horarios de desenvolvemento do Congreso Local. Por diferentes cuestión de axenda é imposible a celebración do Congreso na data inicialmente prevista, o sábado 28 de xuño dos correntes, polo que: Segundo o establecido no art. 2 do Regulamento que regula a organización e funcionamento do Congreso Local do PP de Rairiz de Veiga, a Comisión Organizadora fixará o antes posible a nova data e lugar de Celebración do Congreso Local en Rairiz de Veiga. Sometido este asunto á votación, aprobase por unanimidade a proposta de cambio de data de celebración do Congreso Local.


Non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada esta reunión sendo as 18:30 horas en Ourense no lugar e data arriba sinalado.

Para facilitar a transparencia e dar a coñecer estes acordos adoptados no día da data, esta Comisión Organizadora do Congreso Ordinario do Partido Popular de Rairiz de Veiga, manda publicar os mesmos na páxina web do PP de Ourense (www.ppou.es) no espazo reservado a este congreso.

Vº e pr., O secretario,

Asdo.: Jorge Pumar Tesouro.

O presidente,

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

24062014  

24062014  

Advertisement