Page 1

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL DO PARTIDO POPULAR DE O CARBALLIÑO.

Sendo as 18:20 horas do día 23 de setembro de 2014 reúnese na sede provincial do Partido Popular de Ourense a Comisión Organizadora do Congreso Local do PP de O Carballiño, coa asistencia das seguintes persoas, quedando constituída como tal: PRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VICEPRESIDENTA:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

SECRETARIO:

Don Pablo Pérez Pérez.

VOGAIS:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Pasando a tratar os puntos que seguen:

1.- Informe de presentación de candidaturas á presidencia do Comité Executivo Local do PP de O Carballiño. Segundo o establecido no art. 17 do Regulamento que regula a organización e funcionamento do Congreso Local do PP de O Carballiño, temos constancia da presentación da candidatura encabezada por don Argimiro Marnotes Fernández á presidencia do Comité Executivo Local. Candidatura que se presentou o día 22 de setembro ás 18:30 horas avalada por un total de quince compromisarios e compromisarias, polo que cumpre co establecido no citado artigo e queda proclamado candidato á presidencia do Comité Executivo Local do Partido Popular de O Carballiño don Argimiro Marnotes Fernández.


2.- Aprobación do lugar, hora e horarios de desenvolvemento do Congreso Local. Segundo o establecido no art. 2 do Regulamento que regula a organización e funcionamento do Congreso Local do PP de O Carballiño, a Comisión Organizadora acorda que o Congreso desenvolverase no local “Casa da Cultura Municipal”, na Avenida Calvo Sotelo, núm. 29 do Carballiño, a partir das 10:30 horas do sábado, 27 de setrembro de 2014.

3.- Proposta de composición da Mesa do Congreso Local do PP de O Carballiño. Segundo o establecido no artigo número 8 do Regulamento do Congreso Local Ordinario do Partido Popular de O Carballiño, toma a palabra o presidente da Comisión Organizadora, Jorge Pumar Tesouro, para facer a proposta da Mesa do Congreso, que estará integrada por: Presidente:

Don Emilio García Nóvoa.

Vicepresidente:

Don José Andrés Vázquez Diéguez.

Secretaria:

Dona Ana Villanueva Domínguez.

Vogais:

Dona Purificación Alberte Iglesias. Don Sebastián Lamazares Dacasa.

Sometido este asunto á votación, aprobase por unanimidade a proposta da Mesa

do

Congreso

Local,

que

será

compromisarios/as do Congreso Local.

sometida

á

votación

polos/as


Non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada esta reunión sendo as 18:30 horas en Ourense no lugar e data arriba sinalado.

Para facilitar a transparencia e dar a coñecer estes acordos adoptados no día da data, esta Comisión Organizadora do Congreso Ordinario do Partido Popular de O Carballiño, manda publicar os mesmos na páxina web do PP de Ourense (www.ppou.es) no espazo reservado a este congreso.

Vº e pr., O secretario,

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

O presidente,

Asdo.: Jorge Pumar Tesouro.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

23092014 o carballiño  

23092014 o carballiño  

Advertisement