__MAIN_TEXT__

Page 1

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL DO PARTIDO POPULAR DE GOMESENDE.

Sendo as 19:00 horas do día 13 de maio de 2014 reúnese na sede provincial do Partido Popular de Ourense a Comisión Organizadora do Congreso Local do PP de Gomesende, coa asistencia das seguintes persoas, quedando constituída como tal: PRESIDENTA:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

VICEPRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

SECRETARIA:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

VOGAIS:

Don Pablo Pérez Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Pasando a tratar os puntos que seguen:

1.- Aprobación do censo definitivo de afiliados/as do Partido Popular de Gomesende. Preséntase polo presidente desta comisión a listaxe de afiliados/as do Partido Popular de Gomesende pechada a data de 5 de maio de 2014, segundo o establecido no artigo 6º do Regulamento do Congreso Local Ordinario e que ascende a un número de 93 persoas. Do mesmo xeito, preséntase a listaxe de todos/as os/as afiliados/as desta organización local, que segundo o establecido no artido 15º do Regulamento estaban ao corrente de pagamento na data de convocatoria do Congreso Local, e que suman un total de 3 persoas. Quedando aprobado por unanimidade dos presentes este punto da orde do día.


2.- Proclamación dos/as candidatos/as á presidencia do PP de Gomesende: Segundo o establecido no artigo 15º do Regulamento do Congreso Local Ordinario do Partido Popular de Gomesende, que rexerá a presente convocatoria congresual, e, logo de rematar o prazo habilitado para a presentación de candidaturas este martes día 13 de maio ás 14:00 horas, presentáronse a esta comisión organizadora as candidaturas que seguen: Primeira e única: encabezada por dona Pura Rodríguez Álvarez. Logo de comprobar, tal e como fixan os artigos 15º e 16º do regulamento, cumpre co esixido nos mesmos, pois o interesado ten a condición plena de militante, estaba ao corrente de pagamento das súas cotas na data da convocatoria do presente congreso e aporta un total de 15 sinaturas de afiliados e afiliadas do PP de Gomesende. Polo exposto, esta Comisión Organizadora do Congreso proclama candidato á presidencia do PP de Gomesende a dona Pura Rodríguez Álvarez.

3.- Aprobación do modelo de aval a empregar para a recollida de sinaturas entre os/as compromisarios/as. Preséntase polo presidente un modelo oficial de aval (do que se achega copia asinada polo seu reverso por todos os integrantes desta comisión coa presente acta) para que o candidato á presidencia do Partido Popular de Gomesende poida recoller as sinaturas necesarias dos/as compromisarios/as para poder ser proclamado candidato. Estando facultado únicamente para a súa solicitude e retirada o candidato proclamado á presidencia. Presentados estes asuntos aos integrantes da comisión organizadora, apróbanse por unanimidade dos presentes.


Non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada esta reunión sendo as 19:10 horas en Ourense no lugar e data arriba sinalado. Para facilitar a transparencia e dar a coñecer estes acordos adoptados no día da data, esta Comisión Organizadora do Congreso Ordinario do Partido Popular de Gomesende, manda publicar os mesmos na páxina web do PP de Ourense (www.ppou.es) no espazo reservado a este congreso.

Vº e pr., A secretaria,

Asdo.: Mónica Mourelo Pérez.

A presidenta,

Asdo.: Cristina Isabel Romero Fernández.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

13052014  

13052014  

Advertisement