Page 1

n hi c t WhalWa e ur Advent

d r e v e nt Mo

t es or oudF Cl

Humpbackwhal esar es een i nt wo wel ldefi ned s eas onsf r om Decembert oMar chf r om t henor t her n hemi s pher e, whi l e t hos e f r om t he s out her n hemi s pher es t ar t t obes eeni nt hefi r s t week sof J ul y t ol at e Oct ober .The mos tcommonl y obs er v ed whal esar et hehumpback s . Theyar ek nownf ort hei r l ong mi gr at i ons nor t h s i de and s out h s i de. Occas i onal l y ,y oucans eebr y de’ swhal esandpi l ot whal es .Dol phi nsar es eent hr oughoutt hey ear .The chancest oobs er v ewhal esar equi t ehi gh,butnot guar ant eedev er ydaybecaus ewear enots ur eof t heex actpl acewher et heyar e.

n rRa i e tWat Whi bbean i Car The Pacuar e Ri v er begi ns i n Si qui r r es and T ur r i al baar eaont heCar i bbeanmount ai ns l opes ofCos t aRi ca.Youwi l lex per i encecl as s2,3,4 and5r api dswhi l eenj oy i ngbr eat ht ak i ngv i ewsof hugewat er f al l sandcany ons .ThePacuar eRi v er i sr at edoneoft het opt enr i v erdes t i nat i onsi nt he wor l d,byNat i onalGeogr aphi c. J oi nusf oran ex hi l ar at i ngandunf or get t abl eex per i ence! Shoest hatcangetwet ,hat sunbl ock,sungl asseswi t hst r ap swi msui t ,t owel ,andsetofdr y cl ot hesf oraf t ert het our.

Sunbl ock,sungl assesandHat

a r aT i r Ae

anopy r T

Ex pl or et hi sf amouscl oud f or es tr es er v e and mar v elov ert he f as ci nat i ng bi odi v er s i t y and per haps geta gl i mps e oft he Res pl endent Quet z albi r d.Ex pl or ewhati scons i der edt obe t he l as tt er r es t r i alf r ont i eras y ou ar e gui ded t hr ough t he canopy oft he cl oud f or es tv i a s us pendedbr i dges ,pl at f or msandt r ai l soft he f amous s k y wal k . Thi s s y s t em of f er s a comf or t abl eands af emannert ol ear naboutt he beaut yoft hi sr ai nf or es t . Comf or t abl ewal ki ngshoes camer a,l i ght wei ghtj acket

l di o c o r C

TheAer i alT r am of f er sauni queex per i encewhi l e fl y i nghi ghabov et het r eet ops .Di s cov ert hehi dden s ecr et sand hangi ng gar densoft he t r ans i t i onal t r opi cal r ai nf or es t f r om a t ot al l y di f f er ent per s pect i v e. Thi s ecot our i s m t our of f er st he oppor t uni t yt oappr eci at enat ur ei nat r ul yuni que way .We i nv i t ey ou t o hav e an unf or get t abl e ex per i ence t hatwi l lpr ov i de y ou wi t h a bet t er under s t andi ngoft hecompl ex i t yofbi odi v er s i t yand how i mpor t antour f or es t s ar ef or our f ut ur e gener at i on' ss ur v i v al . Whi l eaboar dt het r am,y ou wi l lobs er v e dens et r opi calr ai nf or es t ,a 40f oot wat er f al l , enor mous r ai nf or es tt r ees ,s ev er al s peci esof bi r dsandpanor ami cv i ewsof t hePaci fi c Ocean.

Wal ki ngshoes,camer a andi nsectr epel l ent

n di ac Ri b e s r Ho s l l

e ur Advent

a f er Wat

Thecr ocodi l et ouri sauni queadv ent ur el ocat ed i nt heCent r alPaci fi cRegi onofCos t aRi ca.Thi s t ourwi l l t ak ey ouupanddownt heTár col esRi v er aboar dav er ys af eandr el i abl eboat . TheRi o Gr andeof Tár col esi soneof f ourr i v er st hatendat t heGul fofNi coy aont hePaci fi cOcean.I tof f er s v i s i t or st he oppor t uni t yt o obs er v e Amer i can cr ocodi l esupt of ourmet er si nl engt h!Youwi l l al s oobs er v eav ar i et yofs peci esr angi ngf r om t er r es t r i al bi r dst oi guanasandbas i l i s cos .

Hor s eback r i di ng i sper hapsone oft he bes t way st odi s cov ert hewonder soft her ai nf or es t ; wehav es omeoft heni ces thor s esandt hebes t v i ewsi nt hear ea, comeanddi s cov ernat ur eati t s bes ti nourpr i v at eex cl us i v e80acr epr oper t y . Thet ours t ar t satourbeaut i f ulHer r adur aCos t a Ri cabas ej us t10mi nut esf r om J acoBeachand LosSuenosCos t aRi caar ea,oncey ouar r i v ewe wi l l getpr epar edt odepar tony ourj our ney , t ot he wat er f al l sands wi mmi ngpool s . Sunbl ock,t owel andwat er

Longpant s,swi mwear ,t owel , sunscr een,sungl assesandcamer a.

6__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you