Page 1

CEIP PROFESOR LUIS BRAILLE

Revista Digital

nยบ 1

VALรˆNCIA DESEMBRE 2012

1


R

EVISTA DIGITAL

Estem davant el primer número de la revista digital que elaborem a l'escola Professor

Estamos ante el primer número de la revista

Luis Braille. El primer que vull expressar

digital

són les meues felicitacions a tot l'equip de

Profesor Luis Braille. Lo primero que quiero

professors i professores que un cop més

expresar son mis felicitaciones a todo el

fan realitat un nou projecte. Anime a tots

equipo de profesores y profesoras que una

ells a continuar aquest treball que suposa

vez más hacen realidad un nuevo proyecto.

globalitzar, a través del vehicle digital, tots

Animo a todos ellos a continuar este trabajo

els projectes del nostre Centre.

que supone globalizar, a través del vehículo

que

elaboramos

en

el

colegio

digital, todos los proyectos de nuestro Voldria

aprofitar

aquest

suport,

per

comentar el que ha suposat. Es recull una breu mostra del treball realitzat al llarg del primer trimestre. Darrere

d'aquest

Centro. Quisiera aprovechar este soporte, para comentar lo que ha supuesto. Se recoge una breve muestra del trabajo realizado a lo

intens

treball

cal

largo del primer trimestre.

assenyalar la tasca del professorat que s'ha

Detrás de este intenso trabajo cabe señalar

implicat i involucrat als seus alumnes en la

la

millora de la lectura, expressió escrita, de la

implicado e involucrado a sus alumnos en la

lectura i de l'altra, cal ressaltar el treball

mejora de la lectura, expresión escrita, de la

callat a l'hora de autoformar i reciclar-se en

lectura y por otra, cabe resaltar el trabajo

el camp de les competències i de les noves

callado a la hora de autoformarse y

tecnologies.

reciclarse en el campo de las competencias

El concurs "Microrelats de per" va per la

y de las nuevas tecnologías.

seva tercera edició i ha donat lloc a

El concurso “Microrelats de por” va por su

narracions

tercera

divertides,

simpàtiques,

creatives, profundes ...

labor

del

profesorado

edición

narraciones

y

ha

divertidas,

que

dado

se

lugar

ha

a

simpáticas,

creativas, profundas… Finalment, el resultat és aquesta revista. Esperem que s'hi plasme d'una manera efectiva la tasca realitzada en una millora dels objectius fixats en els diferents plans de millora que realitza el nostre centre. La Directora

Por último, el resultado es esta revista. Esperemos que en ella se plasme de una manera efectiva la labor realizada en una mejora de los objetivos fijados en los diferentes planes de mejora que realiza nuestro centro. La Directora

2


SECCIONS: 1. Editorial: Saludo de la Directora. 2. De tot un poc..................................3

9. 2º cicle...........................................12

3. Infantil 3 anys.................................5

10. 3º Cicle:

4. Infantil 4 anys.................................6

Els pares col·laboren: SAMU........14

5. Infantil 5 anys.................................7

Col·laboracions..............................15

6. Biblioteca........................................9

11. Noticies d´Ed. Física......................17

7. 1º Cicle..........................................10

12. Microrelats de por..........................18

8. Anglès : English Corner...............11

13. Noticies de interès familiar “Com estudiar” EQUIP DE N.E.E.........33 14. Solidaritat: Ed. En valors...............35 15. Mengem Bé i saludable.................36 16. Reportatges fotogràfics:

Lectors del trimestre......................37 Visita a València 5º A i 5º B..........38

DE TOT UN POC Mediante estas páginas podemos disfrutar de las aportaciones de los alumnos, jóvenes escritores y los maestros. Gracias a ellas tendremos conocimiento y recuerdo de lo que ha sido, de lo hecho y aprendido, de lo vivido en este inicio del curso escolar 2012-2013. Nos proponemos, como no, mejorar y progresar, hacer frente a los nuevos retos sociales, culturales, científicos y tecnológicos El trabajo realizado por todos mis compañeros ha sido muy interesante y, especialmente, para nuestro alumnado. Por supuesto, todo su trabajo, esfuerzo, ilusión y dedicación demuestra su valía y profesionalidad.

Mitjançant aquestes pàgines podem gaudir de les aportacions dels alumnes, joves escriptors i dels mestres. Gràcies a elles tindrem coneixement i record del que ha sigut, d'allò fet i aprés, d'allò viscut en aquest inici del curs escolar 2012-2013. Ens proposem, com no, millorar i progressar, fer front als nous reptes socials, culturals, científics i tecnològics. El treball realitzat per tots els meus companys ha estat molt interessant i, especialment, per al nostre alumnat. Per descomptat, tot el seu treball, esforç, il·lusió i dedicació demostra la seua vàlua i professionalitat.

"La meua enhorabona a tots ells".

“Mi enhorabuena a todos ellos”. 3


ASSEMBLEA DE DELEGATS 2012

Ja hem celebrat la 1ª assemblea de delegats del curs 2012/ 2013. Els nostres delegats van portar el que havien treballat a les seues classes. Desde la puesta en marcha del Plan de Mejora (2010/2011) y del Plan de Fomento de la lectura (2011/2012) trabajamos para implicar cada vez más a las familias en el proceso evolutivo de sus hijos/as. Conscientes de la importancia de la lectura en todo el proceso educativo, apostamos por llevar a

cabo

campañas

de

animación

lectora

desarrollando actividades que nos ayudarán a

Celebraciones y Actividades culturales: 9 de octubre, Halloween Des de la posada en marxa del Pla de Millora (2010/2011) i del Pla de Foment de la lectura (2011/2012) treballen per implicar cada vegada més a les famílies en el procés evolutiu dels seus fills/es. Conscients de la importància de la lectura en tot el procés educatiu, apostem per dur a terme

campanyes

d'animació

lectora

desenvolupant activitats que ens ajudaran a aconseguir els objectius programats en aquest àmbit.

conseguir los objetivos programados en este

Com

ja

reflectim

ámbito.

Compensació

Como ya reflejamos en el Proyecto de

activitats, s'han dirigit, al mateix temps, a

Compensación Educativa, estas actividades se

les

han dirigido, al mismo tiempo, a las familias ya

fonamental la seua implicació en el procés

que sabemos que es fundamental su implicación

educatiu.

famílies

en

el

Projecte

Educativa,

ja

que

sabem

de

aquestes

que

és

en el proceso educativo.

Trabajo con las familias:

La idea principal era potenciar el uso de la Reportaje fotográfico de las familias

biblioteca y fomentar el gusto por la lectura. 4


CLASSE DE TRES ANYS VALENCIÀ

PINTETES A L’ESCOLA

Hola soc Pintetes, un caragol màgic. M’agradaria contar-vos la meva historia. Un dia em vaig perdre i una xiqueta molt guapa em trobà i em portà amb els seus amics, que estaven a la classe de tres anys del seu col·legi. Vaig conèixer els xiquets i xiquetes de la classe. Ells em cuidarem i em varen ensenyar a comportar-me. Els xiquets i xiquetes de la classe de tres anys ja saben coplir les normes de comportament: Escoltar a la mestra quan parla, respectar el torn de paraula, alçar la ma per parlar, anar en fila correctament, seure be per treballar a la taula, guardar els joguets després de jugar, penjar les jaquetes a la perxa, tirar els papers sempre a la paperera...

Però el mes important es que s’estimen molt. Em jugat a moltes coses i hem decicit ser sempre amics. Ara la classe de tres anys en valencià, s’anomenarà: LA CLASSE D ELS CARAGOLS.

5


LOS NIÑOS DE 4 AÑOS

ELS XIQUETS DE 4 ANYS

Hemos estado investigando en clase con nuestro amigo MOLI,la cultura de los INUITS. Por eso nos hemos disfrazado con un “gorrito calentito”…para no tener frío.

Inuit és el plural d'inuk i significa "gent". Els Inuits són pobles aborígens de Sibèria i Amèrica del Nord.

Los inuits se dedicaron a la caza y la pesca: sus canoas o kayaks son de piel de foca o umyaquis; usaron el remo antes que ningún 6 otro pueblo continental, y han sido muy buenos navegantes en los difíciles mares donde han pescado


LA CLASE DE LOS LEONES (INFANTIL 5 AÑOS) ESTE

AÑO

NUESTRA

AMIGA

ARIS NO VA A LLEVAR DE VIAJE A

TRAVES

VAMOS

DEL

A

TIEMPO

CONOCER

Y

LAS

DISTINTAS FORMAS DE VIVIR DE CADA ÉPOCA. NUESTRA PRIMERA PARADA HA SIDO

EN

ENTRE

LA

TODOS

PREHISTORIA. HEMOS

IDO

CONFECCIONANDO UN MURAL CON LAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

Y LUEGO HEMOS CANTADO LO APRENDIDO A RITMO DE RAP.

RAP DE CROMAGNON HABÍA HOMBRES DE CROMAGNON HACE, HACE UN MONTON. ORANGUTANES PARECÍAN Y EN LA PREHISTORIA VIVÍAN. LAS MUJERES DE CROMAGNON, HACE, HACE UN MONTÓN. TRABAJABAN Y COSÍAN Y SUS VESTIDOS HACÍAN. NIÑOS Y NIÑAS DE CROMAGNON, HACE, HACE UN MONTÓN. CON SUS MAMIS RECOGÍAN FRUTOS QUE LUEGO COMÍAN. Y LOS HOMBRES DE CROMAGNON, HACE, HACE UN MONTÓN. CAZABAN CIERVOS Y BISONTES, Y CORRIAN POR LOS MONTES. TODO ESTO OCURRIÓ HACE, HACE UN MONTÓN. 7


INFANTIL 5 ANYS B:ELS PARES A L’ESCOLA Estimades famílies, En un tres i no res s’ha passat el primer trimestre d’aquest curs 2012-2013. No cal que vos diguem com som de feliços per tindre la sort de poder anar a escola per aprendre un munt de coses i jugar amb els nostres amics. Ara vos vaig a contar una de les últimes tasques que hem fet en classe. Aquesta tasca està relacionada amb l’adquisició de les competències matemàtiques, de coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana. La senyo ens va un dia ensenyar la piràmide dels aliments ara que estàvem parlant de L’Antic Egipte, ja sabeu… I direu què és allò de la “Piràmide dels aliments”? Molt senzill. Ja conegueu la importància d’alimentar-se correctament per tindre un cos sanet. Doncs dins d’eixe triangle, a la part més baixa col·loquem els aliments que de forma més abundant i més sovint hem de menjar. I en la part més alta de la piràmide són els aliments que podem menjar de quan en quan i poquet. Si voleu més informació podeu preguntarnos sobre aquest aspecte. La senyo també ens ha explicat que hi ha aliments que podem menjar-los directament sense que tinguem cap transformació (per exemple una poma, un got de llet…) però que hi ha d’altres que cal transformar-los. La senyo utilitza la paraula elaborar-los.

Classe de les Tortugues Ballarugues Un dia va explicar-nos que els antic egipcis sabien fer coques amb dàtils i panses molt bones, que varen ser possiblement els primers en fer pizzes i que també que elaboraven un pa de dacsa boníssim. Una companya de la classe va contar-nos que ella havia fet pizza amb la seua mamà, un altre va dir que podríem fer pizza. La senyo va preguntar-nos si algú havia fet pa, perquè de xicoteta ho feia amb la seua iaia al poble i que era molt divertit. I ens digué que si volíem fer pa. Tots vàrem picar de mans i així vàrem demanar ajut a les famílies. Aquest dimarts ha sigut un dia emocionant. Amb l’ajut de Montse i de Beatriz, moltes gràcies, tots hem aprés els ingredients per fer la massa de pa, els hem barrejat i cadascú ha manipulat el seu trosset de massa. Ha hagut un moment que la classe semblava l’oest llunyà, ja sabeu, per la pols de la farina. Després la senyo ha portat cada boleta de massa al forn de la cuina de la nostra escola. Per la vesprada la massa ha tornat convertida en una boleta de pa. No hem pogut resistir la temptació i ja en la fila d’eixida molts ens l’hem menjada. Però no passa res, ara si algú vol que els ensenyem com es fa el pa, que és un producte elaborat, demaneu-nos el nostre ajut.

8


Este

trimestre

ha

sido

muy

¡MIRAD

COMO

ESTAMOS!

emocionante porque han pasado cosas muy

interesantes

biblioteca.

Tenemos

en la

nuestra biblioteca

abierta en la hora del recreo los lunes y los miércoles. Porque a la biblioteca no sólo se va a leer o a llevarse un libro para casa, también podemos adelantar el trabajo durante los recreos.

El equipo de biblioteca, ademàs de elegir los lectores de cada trimestre, debemos

destacar

que,

el

curso

La lectura es la herramienta

pasado, se hizo una mención especial a

básica del conocimiento y de

la clase que más asiduamente visitó la

la introducción de todo

blblioteca. Esa clase fue la de segundo

aprendizaje.

B. Ellos recibieron con mucha alegria nuestra biblioteca

Leemos cada vez más y lo hacemos cada vez en diferentes formatos porque la lectura ya está en la era

mención.

El

también

equipo

seguimos

de muy

contentas con ellos, porque este curso, que ya están en tercero B, nos siguen visitando con asiduidad.

digital. Para lograr el éxito académico es imprescindible comprender lo que se lee y se escucha, así como también es necesario aprender a expresar con precisión las ideas. 9


NOTICIAS DEL PRIMER CICLO El primer ciclo de Primaria, durante el primer trimestre, hemos participado en las actividades complementarias que se han llevado a cabo en el colegio. Así, para la celebración del 9 d’Octubre, los alumnos elaboraron diferentes murales en los que se representaban aspectos relativos a dicha festividad.

Desde las tutorías se estimula a los alumnos a visitar con asiduidad la biblioteca del colegio.

Posteriormente y siguiendo la programación del Plan Lector del Centro, hemos participado en el concurso de “Microrelats de por” con el fin de estimular la expresión escrita. Con los trabajos de los alumnos se han confeccionado murales alusivos a la festividad de Halloween. También, para estimular la lectura, en todas las clases del primer ciclo se lleva un registro en el mural de la biblioteca de clase, donde los alumnos anotan los libros que van leyendo, tanto de la biblioteca de clase como de la del Centro.

10


ENGLISH CORNER GREETINGS! Mi aventura como becaria empezó en octubre, y aunque todavía no ha pasado mucho tiempo, ya estoy comprobando con alegría que efectivamente los niños son “esponjas”. Ellos “absorben” todo cuanto digo y lo repiten, después son capaces de utilizarlo espontáneamente dentro de un contexto real. Una mamá le preguntó a su hija: -”¿Cómo se llama tu seño de Inglés?” A lo que su hija le contestó: -”¡Teacher Hello!” Y es que, aunque algunos no sean capaces de recodar mi nombre (también me llaman “one-two-three”). Yo estoy muy contenta de su avance en lengua inglesa, su cariño y atención. “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire”. William Butler Yeats.

Al 1er Trimestre, en els cursos de 1er i 2n s’ha fet la activitat “Storyteller” (Contacontes). Es una forma lúdica d’aprendre conceptes, i a on es fonamental l’ interacció dels xiquets. Utilitzant estructures lingüístiques adequades al seu nivell, l’humor, el llenguatge corporal, la mímica i els gestos, el “ storyteller” fa que els xiquets participen i aprenguen jugant. Montse (Mestra d´Anglès)

LAURA

"La educación no es el relleno de un cubo, sino encender un fuego" 11


NOTICIAS DEL SEGON CICLE

El passat dia 6 de novembre el 2n. Cicle de Primària una eixida extraescolar al Bioparc de València.

va fer

Dos autobusos amb l’alumnat dels quatre cursos (els dos tercers i els dos quarts) amb cinc professors i professores anàrem al Bioparc. Arribàrem al nostre destí al voltant de les 10 h. Ens van repartir en grups i ens assignaren una monitora a cadascun. Començàrem la visita amb un taller: “De tal palo, tal astilla”,

a les aules del Bioparc. Ens explicaren els diferents tipus de reproducció animal, tinguérem en les nostres mans plomes de diferents aus , la camisa d’una serp, els secrets que amaga un ou, ferem unes fitxes…

Després d’esmorzar, vam fer un recorregut per tot el Bioparc veient els diversos animals i rebent les explicacions que ens donava la monitora. Vam veure gran quantitat d’espècies de la Sabana, Madagascar, Bosc equatorial, zones humides…Els animals que més ens van agradar van ser: girafes, lleons, pantera negra, lleopard, suricates, mangostes ratllades, lèmurs, goril· les, rinoceronts, elefants… ens van agradar tots!!! Pel matí, només arribar, es vam dur un esglai. Al començar la visita es va ficar a ploure de valent, però l’esglai durà poc, va parar de ploure, isqué el Sol i tinguérem un dia preciós. Va ser un dia molt profitós, aprenguérem moltes coses i s’ho passarem , guai!!!

12


El pasado día 6 de noviembre el 2º Ciclo de Primaria hizo una salida extraescolar al

Bioparc de

Valencia. Dos autobuses con el alumnado de los cuatro cursos (los dos terceros y los dos cuartos) con cinco profesores y profesoras fuimos al Bioparc. Llegamos a nuestro destino alrededor de las 10 h. Nos distribuyeron en grupos y nos asignaron una monitora a cada grupo. Empezamos la visita con un taller: “De tal palo, tal astilla” en

las aulas del Bioparc. Nos explicaron los diferentes tipos de reproducción animal, nos enseñaron plumas de diferentes aves, la camisa de una serpiente, los secretos que esconde un huevo, hicimos unas fichas… Después de almorzar, hicimos un recorrido por todo el Bioparc viendo los diversos animales y recibiendo las explicaciones que nos daba la monitora. Vimos gran cantidad de especies de la Sabana, Madagascar, Bosque ecuatorial, zonas húmedas…Los animales que más nos gustaron fueron: jirafas, leones, pantera negra, leopardo, suricatas, mangostas rayadas, lémures, gorilas, rinocerontes, elefantes…nos gustaron todos!!! Por la mañana, nada más llegar nos llevamos un susto. Al empezar la visita se puso a llover de lo lindo, pero el susto duró poco, paró de llover, salió El Sol y tuvimos un día precioso. Fue un día muy completo, aprendimos muchas cosas y nos lo pasamos, guay!!!

13


NOTICIAS DEL TERCER CICLO: ELS PARES A L’ESCOLA

MODULO DE RCP BÁSICA Los alumnos de 6ºA y 6ºB participamos en una clase práctica: Módulo de Reanimación Cardio Pulmonar a nivel básico (RCP). Acudió al colegio el padre de Aurora y sus compañeros de la ambulancia. Nos explicó en qué consiste la asfixia y las causas que pueden provocar este fallo y que pueden ser muy diversas: Existencia de cuerpos extraños en las vías respiratorias, Intoxicación por falta de oxígeno Lesiones.. Para contrarrestar estas deficiencias y mantener a la persona con vida (después de llamar a urgencias y mientras se les espera) existen una serie de técnicas denominadas Reanimación Cardio pulmonar. Dichas técnicas, buscan restaurar la función respiratoria y la cardíaca, ya que su fallo puede llevar a la parada del corazón. Existen tres bloques fundamentales en la R.C.P. que analizaron: Libertad de vías aéreas (maniobra de abrazo del oso o de HEIMLICH) Respiración artificial y Masaje cardíaco externo. Después de las explicaciones teóricas, hicimos grupos para las prácticas con los muñecos con la ayuda de los voluntarios pasamos por los dos ejercicios y al final visitamos la ambulancia. ¡Muchas gracias a todos!

14


COLABORACIONES

Iván Ortega Sanchis 5é B

15


Jorge L贸pez de la Cueva 5茅 B

16


NOTÍCIES D´EDUCACIÓ FÍSICA En este primer trimestre se ha realizado el primer encuentro de Colpbol en el colegio El Cristo de Meliana. Esta Jornada ha consistido en jugar tanto a Colpbol como a Tauler, donde los participantes de tercer ciclo han estado muy motivados y han disfrutado de la práctica deportiva.

NADAR A L’ESCOLA ÉS DIVERTIT Un any més els especialistes de l’àrea d’Educació Física van organitzar, el curs passat, per a tot el seu alumnat del 2º cicle de primària una activitat aquàtica. Durant el segon trimestre, en una de les dues sessions setmanals d’Educació Física, l’alumnat de tercer i quart d’educació primària van assistit a la piscina coberta del Parc de Marxalenes on van aconseguir els objectius següents: - Habilitats motrius bàsiques al mitjà aquàtic. - Crear un hàbit saludable i de relació amb els companys. L’activitat va estar valorada amb un alt grau de satisfacció tant per als especialistes d’Educació Física del nostre centre com per a l’alumnat participant. Enhorabona a tots els que han pogut gaudir d’aquesta experiència! Esperem que aquesta experiència es puga dur a terme aquest curs, ja que per als alumnes és molt motivadora i divertida.

17


MICRORELATS

DE POR

3陋 edici贸

18


19


20


Marta L贸pez 2潞

21


22


23


Irati Pérez 3º B

24


Miriam Robres 4ยบ A

25


26


Javier Sรกnchez 5ยบ A

27


Violeta Fuentes 5ยบ B

28


テ]gel Alexis Maidana 6ツコ A

29


Paula Juliรกn 6ยบ B

MICRORELATS DE POR ENGLISH CORNER 30


4ยบ B Sandra Moreno

31


4º A

Laura Rodríguez

32


EQUIP DE N.E.E: PSICOPEDAGOGA, PROFESSORES DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA, DE LOGOPEDIA i DE COMPENSÀTORIA .

EL LLOC D´ESTUDI: És convenient que tinga un lloc fixe d’estudi en casa i a ser possible que reunisca les següents condicions: Que li permitisca concentrar-se: -Allunyant de sorolls. -Sense cap element que el distraga. -Evitar les cridades… Que dispose de mobiliari adequat: -Taula d’estudi. -Llibres i materials que estiguen a mà. -Il·luminació adequada(bombeta blava de 60 a 100 Watts). -Que estiga ventilat. -Temperatura sense fred ni calor.

L´AMBIENT DE CASA: L’ambient afecta al rendiment, per tant, és convenient: Que ajuden en tot allò que puguen al seu fill/a: a organitzar-se, a ser constant, a tindre força de voluntat… Que animen al seu fill/a. Que el seu fill/a se n’adone que vostés estan pendents del seu treball i que segueixen amb interès el seu estudi. Que li donen un clima de comprensió. Que vostès coneguen les seus possibilitats. Que li eixigisca allò que estiga d’acord amb les seus possibilitats. Que eviten elements (TV,ràdio…) que pugen distraure’l.

33


TEMPS D´ESTUDI  Realitzar un pla de treball personal que el puga complir.  És convenient que estudie totes les assignatures que tinga que donar al següent dia.  Els caps de setmana, havent preparat les classes del dilluns, són per al descans, però, es convenient que utilitza algú temps per a fer repassos i assumptes pendents. C.E.I.P

PROFESOR LUÍS BRAILLE

NOTICIES D´INTERÈS

TRANSICIÓ:

ACOMIADAMENTS

REUNIÓ AMB EL INSTITUT “EL CLOT”

Per acabar,

Les tutores i la cap d’estudis de l’escola es van reunir amb la vicedirectora i la orientadora del institut. La vicedirectora va manifestar que estaven contents amb el nivell dels nostres antics alumnes que aquest curs fan 1º de l’E.S.O. No presenten problemes amb el nivell de les diferents àrees. Continuarem amb les reunions i el traspàs de l’informació.

TALLER 5º i 6º El Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad ha realizado un taller con nuestros alumnos del 3º ciclo sobre: CONSEJOS ÚTILES EN LAS REDES SOCIALES E INTERNET.

aprofitant aquest espai de difusió, ens volem acomiadar del mestre que en aquest curs escolar s' ha jubilat. Ens referim a Antoni, mestre de 5é B, en la nostra escola. Gràcies per la seua aportació a l' escola i els

nostres

millors

desitjos per a la seua nova etapa! El claustre

34


COL·LABOREM AMB UNES BONES CAUSES.

Fiesta de la banderita: “Ahir, hui, sempre”

Reciclamos tapones de plástico y somos solidarios con unas buenas causas.

AJUDA AL POBLE SAHARAUI: Recollida d'aliments. El nostre centre, un any més, ha participat en la recollida d’arròs, oli i sucre per ajudar al poble Saharaui. Les famílies dels nostres alumnes col•laboren desinteressadament aportant el que poden. El que realment importa és que amb la nostra ajuda, gran o xicoteta, fem la vida més fàcil a la gent que ho necessita. Tots els anys aconseguim resultats molt sorprenents, en quant a la les aportacions. Hi ha moltes raons darrere de la nostra generositat. Tal volta simplement es tracte del desig de viure en un món més just. Però, siga el que siga, és per això que ¡Moltes gràcies a tots/es! El claustre

35


Mengem Bé i saludable Un dels nostres objectius prioritaris és continuar millorant el funcionament del menjador escolar, per això ens hem proposat donar una atenció de qualitat en aquest servei als vostres fills i filles i millorar el comportament de l'alumnat en el temps de menjador.

REUNIÓ INFORMATIVA DEL

El menjador escolar és un espai i un temps privilegiat perquè els vostres fills i filles adquireixen hàbits i comportaments adequats. Per tal de reforçar aquest aprenentatge, es realitzen tallers educatius, lúdics i gratuïts per als nostres alumnes del menjador (Monitores CAPS).

al

MENJADOR A LES FAMÍLIES NOUVINGUDES. El passat dimarts 4 de desembre de 2012 a les 9:30 hores es va realitzar una reunió informativa que es celebrarà propi

centre

amb

les

famílies

nouvingudes al menjador per aclarir el funcionament del menjador escolar: Es va informar de l’organització interna del menjador per part de l’encarregat, de la directora i de l’empresa IRCO. Es van resoldre algunes dubtes al voltant de la incorporació del nous alumnes a la cuina del centre. Agraïm la participació de les mares i ja sabeu: la comunicació amb l´equip del menjador és molt

Tot l’equip de cuina i de monitores del menjador us envien

Una salutació ben cordial i uns desitjos de Pau i Prosperitat

important.

Fomenten hàbits que faciliten la convivència, la socialització i la participació

A banda de gaudir del dinar tan bo que ens fa la nostra cuinera (EMPRESA IRCO)

36


FOTOS DE LOS LECTORES DEL 1º TRIMESTRE

1º A 1º B 2º A 2º B 3º A 3º B 4º A 4º B 5º A 5º B 6º A 6º B

INF 3 A INF 4 A INF 5 A

SARA BAÑO AINHOA GUERRERO DANEEM GOHOR NOELIA ELIZABETH PUGA NAIR JUDITH VALDA ELVIRA CREMADES SANTIAGO MONTEAGUDO SANDRA MORENO JUAN VICTOR BERNAL ADRIÁN DOMÍNGUEZ ALEX JIANG MINROG CLAUDIA CABELLO

libro: “La Sirenita” llibre: “La Ventafocs” libro: “Mis amigos los piratas” llibre: “La rateta que col·leccionava col·leccions” libro: “Lola y Virginia” llibre: “Rita la tenista” libro: “Yo te daré Karate” Gerónimo Stilton llibre: “Las 39 pistas” libro: “El niño con el pijama de rayas” llibre: “El galeón de los gatos piratas” libro: “La momia sense nom ” Gerónimo Stilton llibre: “CHARLIE SAMLL”

ADRIANA VALDERRAMA, YASMINE BLIDI, VALERIA AGUILERA,

INF 3 B INF 4 B INF 5 B

PAZ ESTREMS JAVIER LÓPEZ NURIA VIVANCOS 37


FOTOS DE LA VISITA A VALENCIA 5ยบ A i 5ยบ B

38

REVISTA DIGITAL CEIP PROFESOR LUIS BRAILLE Nº1  

Revista digital del CEIP Profesor Luis Braille nº 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you