Page 1

5ยบ A

!"#$%&'('#("%% )*+,-)**.%

!"#$%&'((% %%%%)*%&(%




                 


EDITORIAL Ola de novo: Estamos no ano 2011 no que as letras galegas son dedicadas ao poeta LOIS PEREIRO e no que tamén celebramos o 50 aniversario de"MEMORIAS DUN NENO LABREGO". Imos coa edición nº 21 de "A VOZ DE FRIAN" que neste curso sae en versión dixital. Hai que lembrar que estamos en plena crise económica. Mais a crise non afecta ao noso dinamismo nin ao saber ir cos novos tempos. Falabamos fai un ano da entrada do proxecto ABALAR e aí está a funcionar con éxito polo bo facer do alumnado e do profesorado. Cun blog propio o alumnado de 5º amósanos na web do centro as súas publicacións. Parabéns porque o seu traballo levounos a ser elexidos para dar a coñecer as nosas experiencias ABALAR en Zaragoza representando aos centros de primaria de Galicia. Parabéns a toda a comunidade educativa pois vexo como agroman vizosos distintos apartados na web do centro. Os traballos da AMPA, os do alumnado de 5º, e os diferentes materiais educativos creados polo profesorado medran que dá xenio. Non me estraña que neste intre pasemos dos 140.000 visitantes e que sexamos referencia para moitos centros educativos. Dende aquí darlle as grazas polos comentarios que nos mandan, e que nos animan a continuar nesta xeira tecnóloxica coas forzas renovadas. Noraboa polo desenvolvemento do proxecto deste curso "UN BOSQUE PARA LER E NAVEGAR" no que se aprecia a implicación de todos os departamentos: Orientación, Biblioteca, Dinamización Língüística, Inglés e TICs. Para ser o 1º ano do Decreto do Plurilingüismo si que se pode dicir que funcionamos con éxito. Observo publicacións en castelán, galego e inglés o que resulta moi enriquecedor. Para o vindeiro curso parece que ABALAR continuará o que significa que teremos máis equipos informáticos e que cada vez somos un centro con máis e mellores medios dixitais. Tamén lembrar que participamos no proxecto ARCE con outros colexios de España. Os seus representantes visitarannos para o curso vindeiro e o noso alumnado de 6º nivel desprazarase ata Reus. E non quero rematar sen desexarlles o mellor ao alumnado e profes que nos deixan. Esperamos a vosa visita.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


!!!!!!

! ! "#$%!&'(!)%*&+(#!&!,&-(!.'/&!%01%23%',3&!+(3!3'$%2%#&'$%!,('!$(4(#!(#!52.1(#!4(!,()%03(6!&1&7 4238&2! &#! 92-(2%#:! ;('! ,&4&! 52.1(! 4%! 3'<&$3)! %! 4%! 123+&23&! 4%'$2(! 4%#$%! 2%,3'$(! %#,()&2! &='4&! >.%!'('!(!1&2%?&!&!123+%32&!*3#$&!&1&4238&+(#!+93#!4%!@A!92-(2%#:!! >.%!'('!(!1&2%?&!&!123+%32&!*3#$&!&1&4238&+(#!+93#!4%!@A!92-(2%#: ;(8%,%+(#!,(.#&#!4(#!&'3+&3#!1%2(!,(&#!1)&'$&#!1B4%#%!43,32!>.%!C%#$&+(#!1%30%#D:! ;(8%,%+(#!,(.#&#!4(#!&'3+&3#!1%2(!,(&#!1)&'$&#!1B4%#%!43,32!>.%!C%#$&+(#!1%30%#D:! E()(!>.%!%#$&!&,$3*34&4%!*%.'(#!+(3!-%'!1&2&!&12%'4%2!.'!1(.,(!!4&#!92-(2%#6!,B+(!#('!&#!#F&#! <())&#G!<2(3$(#G!,(2$3?&G!<)(2%#H! <())&#G!<2(3$(#G!,(2$3?&G!<)(2%#H! I&+J'!<30%+(#!#&=4&#!2%)&,3('&4&#!,(&!'&$.2%?&!%!(!+%43(&+-3%'$%:!K!F)$3+&!,(&!&#(,3&,3B'! 4%!+('$%#!4%!!K!LKMNOK!!#%2*%.'(#!1&2&!!*%2!,(+(!#%!%#$9!&!2%,.1%2&2!(!-(#>.%!&.$B,$('(!4%! PKQR;RK:! PKQR;RK:! E(2!,%2$(!3'$%'$&!,('$%#$&2!&!%#$&#!12%5.'$&#:!S%!'('!%#!>.%'!4%!<&,%)(!12%5F'$&))%#!&(#!1&3#!(.! &(#!12(<%#:! &(#!12(<%#:! T.%!#('!(#!-.5&))(#U! T.%!#('!(#!-.5&))(#U! T.%!$%8%'!>.%!*%2!(#!,&2-&))(#!,(&#!*&,&)(.2&#U! T.%!$%8%'!>.%!*%2!(#!,&2-&))(#!,(&#!*&,&)(.2&#U! "'!>.%!-%'%<3,3&'!(#!,&2-&))(#!&(#!#()(#U! "'!>.%!-%'%<3,3&'!(#!,&2-&))(#!&(#!#()(#U! T.%!+%42&!'(#!#()(#!4&#!,&2-&))%32&#U! T.%!+%42&!'(#!#()(#!4&#!,&2-&))%32&#U! ;&'$(!1(4%!*3*32!.'!,&2-&))(U! ;&'$(!1(4%!*3*32!.'!,&2-&))(U! E(2!>.%!/&3!,&4&!*%?!+%'(#!,&2-&))%32&#U! E(2!>.%!/&3!,&4&!*%?!+%'(#!,&2-&))%32&#U! T.%!&'3+&3#!1(4%'!*3*32!'.'!,&2-&))(U! T.%!&'3+&3#!1(4%'!*3*32!'.'!,&2-&))(U! E&2&!>.%!#%2*%'!&#!)&'42&#U! E&2&!>.%!#%2*%'!&#!)&'42&#U! T.%!2%)&,3B'#!!%',('$2&#!%'$2%!(#!,&2-&))(#!%!&!,.)$.2&!5&)%5&U!!!! T.%!2%)&,3B'#!!%',('$2&#!%'$2%!(#!,&2-&))(#!%!&!,.)$.2&!5&)%5&U!!!!

!

21


22


23


24


25


26


!/*(&01&)!

!!"#$%&'("#()* +",&* -&.#(* (/("0$&1* 2&* (2+0&0$3"* 2+"* '42$05* 05"/$/#6&* ("* &-.("2(.* &*

2$7(.("0$&.* &/* -.5-$(2&2(/* 2&/* -1&"#&/)* /58.(* #525* 0&1(/* (.&"* 8("(7$0$5/&/* (* 0&1(/* -.(9+2$0$&$/)* #525/* (/(/* (/#+25/* 2(.5"* 1+%&.* :* 0$("0$&* 2&* ;5#:"$0&<* !1%+",&/* .(0($#&/* &"#$%&/*75.5"*=&1$2&2&/*-51&*0$("0$&**(*'5$#5/*'(2$0&'("#5/*'52(."5/*/4%+("/(*(1&85> .&"25*05"*(9#.&0#5/*2(*-1&"#&/*?+(*-52('5/*&#5-&.*-515/*"5/5/*85/?+(/<*!*05"#$"+&> 0$3"*?+(.('5/0,(*7&0(.*&1%+",&*.(05'("2&0$3"*-5.*/$*-&2(0(/*&1%+",&*2(/#&/*25("@&/A*

! "#$#!#%!&'()*#%!&'!(%+,-#.'!

!"#$%"&

'$()"&)*"&

"#$#!#%!/)01#-#2/,)%! )($.*&

*(+,-"& #"()"%%*&

27


!!!!"#$#!$(1#3#$!(!2#1-#$! '%!)'%'%!)($4/'%!

(*!$(*&

2"%$(,"4"&

!!!!!"#$#!+$#+#$!()0($-/&#&(%! &#!"(1! "%*$&2$("&

)"(5"4"&

3,%2"&

28


!!"#$#!5#/3#$!#!+()%/,)!

*%,2$,("&

#'6#'"!$%&

!!!!"#$#!'!2#+#$$'!

'$()"&%6,3"&

)*(("7"&

29


5ยบ A

!"#!$%&'"()))*&+*"$*,*+*'$ $

-./.$0123$4564$78/593$542$:;<1:.$.=>82?.3$$@$82$.29$0./.<1==959)$A1B4C 095$6.26D510.5$7985.5$29E.5)))$-./.$40F4G./3$.5$7=.545$:4$HI$F./6171F.C 095$29$F/9B4769$*<.=./$J84$79251564$42$J84$2K53$95$.L9/C 682.:95$24295$4$242.5$:456.5$.8=.53$F91:4095$6/.<.==./$ 792$9/:42.:9/45$F9/6M61=45$N82$F./.$7.:.$82OP$4$782?.$ F1G.//.$:1B16.=)$ !5645$ 9/:42.:9/45$ 592$ 6M761=45$ 4$ E4Q42$ 4J81F.:95$ 782$ F82641/9)$ ($L4169$:4$85./$9$9/:42.:9/$:48295$82?.$429/04$5.615C L.771K2$4$.$F951<1=1:.:4$:4$.:J81/1/$825$79Q474042695$ :4$L9/0.)))$:156126.)$R91695$4B4/717195$$$L.7@09=95$861C =1G.2:9$82$.F./6.:9$:.$FMB12.$S4<$:9$79=4B19$7?.0.C :9$ T*8=.5$ *<.=./T$ 29$ J84$ .F./4742$ .5$ :156126.5$ 0.64C /1.5$4$091695$42=.745$F./.$6/.<.==./)$

*F/42:4095$.$7/4./$82$<=9>3$.$F/45426./$.5$L9695$792$"=1:4$4$U1G9.3$.$85./$F/9>/.0.5$:15612695$ 7909$9$(F42$(LL174$4$6.0@2$64095$.$4BF4/14271.$:4$L.74/$:16.:95$:1B16.15$79$F82641/93$:4<8B./$ 9</.5$:4$./64$79.$F1G.//.$:1B16.=$98$L.74/$V4<J8456$79$790F.Q41/9$:82?.$0.241/.$0M15$:1E4/61C :.)$$W.$F1G.//.$:1B16.=3$J84$6.0@2$@$6M761=3$.:40.15$79//4B1095$95$:4<4/453$=4095$64B6953$.$295.$ F/9L459/.$%927?1$$F/4>;26.295$.5$=4771K25$4$0916.5$7985.5$0M15)$ ($L4169$:4$2.//./$29$<=9>$.5$L41695$J84$295$5874:42$:D.$.$:D.$@$82.$1:4.$0913$F4/9$J84$091$1264/4C 5.264)$($2959$<=9>$7?M0.54$T($%=8<$A/1.271Q9T)$*$012$F./@7404$J84$4564$78/59$@$82$:95$04==9C /45$J84$F9:42$4B1561/$282$79=4B193$4$F9:9$.54>8/./$J84$4564$61F9$:4$12171.61E.5$592$.5$J84$L.2$4564$ 79=4B19$45F471.=)$$

30


+9>9$ 456M$ 9$ :.5$ 12171.61E.5$ J84$ .//127./92$ 4564$ .293$ 7909$95$:4<.645$J84$L1B4095$4$95$79278/595$J84$9/C >.21G.0953$B.$J84$F.5.095$82$<9$/.69$426/4$.01>95$ 43$ .12:.$ J84$ 292$ 9$ F./4G.)))$ $ .F/42:4095$ <.56.264)$ -9/J84$95$:4<.645$42512M/9295$.$5.<4/$:4<.61/3$4BF/4C 5./2953$ :./$ 792$ 12L9/0.71K2)))$ !$ =9>9$ 456M2$ 95$ 792C 78/5953$ J84$ 295$ :4/92$ L9/G.$ F./.$ 292$ 64/$ E4/>9Q.3$ 79254>81/$29E95$/4695)))$

*$012$F./@7404$J84$4564$78/59$@$82$:95$04==9/45$J84$F9:42$4B1561/$282$79=4B193$4$F9:9$ .54>8/./$J84$4564$61F9$:4$12171.61E.5$592$.5$J84$L.2$4564$79=4B19$45F471.=)$$

31


5ยบ B

32


5ยบ B

33


34


35


SOME ENGLISH ACTIVITIES DURING THIS YEAR In October we went to MĂŠrida to participate on an English Inmersion with another school from Cordoba. There, we had a nice week and we learn lots of things about trees, water cycle, animals, environment.. . We created some characters that could life in forests:

To make these characters, we used our imagination, some leaves and crayons to stamp the leaves on the paper.

36


During these days we took lots of photos and one the most representavive about our project is here "A FOREST TO READ AND SAIL"

WE were so LUCKY because we had since October to May a Language Assistant, Gemma. She told us some interesting facts about the UK and in particularlly about Wales where she was born. We made some typical flowers of her country: DAFFODILS

37


OUR STUDY ABOUT GAUDI

Antoni Gaudí i Cornet was born in Reus 25th June 1852 and he died in Barcelona 10th June 1926. He was a Spanish Catalan architect and the best-known representative of Catalan Modernism. We studied about his work because in Reus we have project with a school there. Much of Gaudí's work was marked by the four passions of his life: architecture, nature, religion and his love for Cataluña. Gaudí meticulously studied every detail of his creations, integrating into his architecture a series of crafts, in which he himself was skilled, such as ceramics, stained glass,ironwork forging and carpintery. He also introduced new techniques in the treatment of the materials, such as his famous trencadis, made of waste ceramic pieces and in this photo you can watch our particularly work inspired on this tecnique. Between 1984 and 2005 seven of his works were declared World Heritage Sites by UNESCO

38


OUR POEMS ON SAINT VALEN TINE'S DAY

39


40


41


42


! "

"

#

$

%

43


!"#$%&'#()%(*+",!*&-./0(%0&#1*"%0( ! !"#$%&'()*$+,-,$.**-$*$#,/*0,-1$!"#"$%#&!'(#")*!"#"23#3'4*-3&$5*$65)7 8,839#$$+#,"'#+'!-!*"$.%."(%./.00.%"'#+&*+(.1!+(!"'#+"(%!,"'#0!&2#,3" 45.%-6+"-!"7%!+.8"-!"70'9:.%"-!";.+"5*.+<"4=,'#0."5#.+">!/*008"-!">!*,"" !"4?!2$"=0"@0.+#8"-!"A2BC+D" =,(.1#,"."'#1$.%(2%"1#2(.,"!&$!%2!+'2.,")*!"!,$!%.1#,"!+%2)*!:.+"#" +#,#"(%./.00#"-2.%2#D"" =,(!"E"#"'.%(!0".+*+'2.-#%"-!"-2(#"$%#&!'(#")*!",!".(#$."+."!+(%.-."-!" =-*'.'2C+"F+G.+(20"-#"+#,#"'#0!&2#H" !

44


CARTA Esta vez, non vai haber historia, nin conto, nin cousa semellante. Porque isto é unha carta de agradecemento. Cando era cativa, na miña casa repetíase unha vez tras outra que “de ben nacido é ser agradecido”. E, eu aprendín moi ben a lección. Así que agora quero por en práctica aquilo que me ensinaron. En primeiro lugar un saúdo aos pais e nais que depositan a súa confianza deixándome aos seus fillos cada mañá. Ou cada tarde de teatro. Supoño que saben que o feito de que eu recolla o máis preciado da súa casa e me responsabilice durante un tempo do seu coidado, únenos un chisquiño. Tampouco podo esquecerme dos membros da directiva do ANPA. Para todos eles e elas, as grazas polo seu apoio e a súa axuda puntual. En canto os mestres, envíolles un agradecemento a todos os que se saben merecedores del. Non fai falla dicir máis. Pero, a quen eu quero de verdade agradecer, aloumiñar é aos meus meniños e meniñas que cada día comparten comigo xogos, contos, preguntas, debuxos, teatro, etc. Porque eles demóstramme cada día que “traballar “ con e para pequechos, é, a vez que estresante, gratificante. Nos, tamén somos unha grande familia. Onde existen discusións puntuais, ledicia compartida, traballo en equipo... Se os vosos papás, avós, tíos, primos ou quen sexa, vos lee isto, collede o bico que vai dentro e pousádeo na faciana. Pois, xa chegamos a despedida. Non sei se facelo o estilo daquelas cartas de antaño: “Con todo cariño se despide de vds...” ou, dicir sinxelamente que creo no que fago, porque senón non o faría. Eu son unha coidadora de profesión e de corazón, e unha monitora da arte que máis amo, o teatro...Ata a vista.

María Alonso

45


!!!!

!

!

!"#$%&'(%)$)*+&,("%(%-.&%)&"%/$#0&"%1&2$3&"%&(%$"+0*#(0%$%4($#&%/(*"%5$0$*0(6% 7,("%+(8$+$0%9':&"%+90*("*)&)$"%)$"#$%&9#(0%#&'%*,4(0#&'#$%'&%'("&%2*#$0&#90&;% <=&+$9%$'%>('?(0#$%)$%/$,("%(%@A%)$%?$B0$*0(%)$%@CDE6!% <!"#9)(9%'(%+(2$F*(%)("%!"+(2&4*("G%$%$,4$H(9%&%$"+0*B*0%&("%@D%&'("6% <I0&"%0$,&#&0%(%JKL%,&0+:(9%&%>&)0*)%(')$%+(,$H(9%J*$'+*&"%5(2.#*+&"%$% M(+*(2(F.&6!% </(3(%)$%#0&B&22&0%9'%4(9+(%$'%>('?(0#$G%'9':&%?NB0*+&%)$%O*)0("G%PQ9$%$0&%(% '$3(+*(%?&,*2*&0R%O(2O$9%&%>&)0*)%4&0&%$"#9)&0%2*'39&";%*'32S"G%?0&'+S"%$%&2$,N'6% T2.%?9')(9%&%0$O*"#&%/(*&%F9'#(%&%T'#U'%5&#*8(G%>&'9$2%V*B&"%$%(%"$9% *0,N'%W("S%>&'9$2%5$0$*0(6%% <=(%&'(%@CE@%?(*%O*O*0%N%J(098&%(')$%"$%9'*9%N%0$O*"#&%/&%=&O&26%=$"#$% #$,4(%$'#0(9%$'%+('#&+#(%+9'%3094(%)$%4($#&"%$'#0$%("%Q9$%?*390&B&'% W&B*$0%M$(&'$G%X0&'+*"+(%M&2*'&"%5(0#93&2%(9%W92*(%Y&2+N0+$26% V$&2*H(9%&'#(2(F.&"%+(,&%-$%&,(0%$%)$"&,(0%P@CEZR%(9%-$%&,(0%$% )$"&,(0%77%P@CEDR%$%#&,S'%+(2&B(0(9%'(9#0&"%0$O*"#&"%+(,(%I0*2&#$0&2G% T'*,&[2%$%/9+$"%)$%1&2*H&6% <!'%@CE\%$%@CE]%O*&F(9%F9'#(%U%"$9%&,*3(%X$0'&')(%M&+(%4(0%!90(4&6% I0&B&22(9%+(,(%#0&)9#(0%)$%&2$,N'G%?0&'+S"%$%*'32S"%$'%O&0*&"% )(B0&F$"%)$%+*'$%$%#$2$O*"*U'6% <59B2*+(9%)(9"%2*B0("%)$%4($,&"%'&%"^&%O*)&;%5($,&"%@CE@_%@CC@%$% 5($".&%^2#*,&%)$%&,(0%$%$'?$0,*)&)$%P@CCDR6%=(%&'(%@CCA%"&.9%&(% ,$0+&)(%5($,&"%4&0&%9':&%/(*&%Q9$%0$+(22$%(B0&"%)&%S4(+&%,&)0*2$8&6% <=(%&'(%@CCA%/(*"%5$0$*0(%,(00$96%>&2*&%$"#&0%)&Q9$2&%$'?$0,(%)$%M7-TG%?(0('% 9':&"%)($'H&"%Q9$G%4(0%+&9"&%)9':&%*'"9?*+*$'+*&%:$4N#*+&G%&+&B&0('%+(&%"^&% O*)&G%*')&%Q9$%(?*+*&2,$'#$%&%"^&%,(0#$%?(*%)$B*)&%&%9':&%*'#(F*+&+*U'%)$%&+$*#$% )$%+(2H&%)$"'&#90&2*H&)(6%% <%T3(0&%/(*"%5$0$*0(%$"#N%"(#$00&)(%'(%7'+*(%P/93(RG%'&%&2)$&%)("%"$9"%&OU"% (')$%4&"&B&%("%O$0N'"%'&%"^&%*'?&'+*&6%

46


5ยบ B

xornal a voz de frian 2011  

xornal escolar de frian na súa edición 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you